BIP - www.bip.gov.pl BIP
    
  
 Strona główna     Rejestr zmian   Statystyki   Wyślij   Drukuj 
     
  Informacje podstawowe
  Przedmiot działalności
  Organizacja Spółki
  Organy Spółki
  Struktura własnościowa
  Majątek
  Koncesje
  Finanse
  Taryfy dla ciepła
  Regulamin Świadczenia Usług
  Przetargi
  ∴ Pytania i odpowiedzi
  ∴ Rozstrzygnięcia przetargów
  Dane publiczne
  Kontrole w Spółce
  ∴ Państwowa Inspekcja Pracy
  ∴ Sanepid
  ∴ ZUS
  ∴ Straż pożarna
  Spółka
  ∴ Organy spółki
  ∴ Status spółki
  Oferty pracy
  ∴ Konkurs na stanowisko Dyrektora Zarządu
  Kontakt
  RODO
  ∴ Inspektor Ochrony Danych Osobowych
  Narzędzia
  ∴ Wyszukiwarka
  ∴ Instrukcja
  ∴ Redakcja
  ∴ Zaloguj się
  
 
  «   Regulamin dostarczania energii cieplnej na terenie miasta Mrągowa

Załącznik do uchwały Zarządu
MEC Sp. z o.o. w Mrągowie
z dnia 31.01.2012r.
 
 
 
                                                           REGULAMIN    
                                                 DOSTARCZANIA  CIEPŁA
                                           NA TERENIE MIASTA MRĄGOWA
 
                 Miejskiej Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. w Mrągowie
 
 
 
 
                         Zatwierdzam:         B U R M I S T R Z
                                                     ( podpis nieczytelny)
                                                  mgr Otolia Siemieniec
 
                         Mrągowo dnia  05.03.2012


 

Spis treści
I.       Postanowienia ogólne...................................................................................................................... 2
II.      Warunki przyłączenia do sieci ......................................................................................................... 3
III.     Warunki dostarczania i odbioru ciepła........................................................................................... 4
IV.     Parametry jakościowe nośnika ciepła i standardy jakościowe obsługi odbiorców............   7
V.     Szczegółowe zasady rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło....................................................  8
VI.     Postanowienia końcowe................................................................................................................ . 9


 

I. Postanowienia ogólne
1.   Niniejszy Regulamin został opracowany dla potrzeb Odbiorców ciepła wytwarzanego i przesyłanego  przez  Miejską Energetykę Cieplną Sp.  z  o.o. w Mrągowie, w oparciu o następujące akty prawne:
a)     ustawę z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (tekst jedn. Dz. U. z 2006 r. Nr 89, póz. 625 z późn. zm.),
b)    rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemów ciepłowniczych  (Dz. U. Nr 16 póz. 92),
c)    rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 września 2010r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz. U. Nr 194 póz. 1291),
d)    ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny ( Dz. U. Nr 16, póz. 93) z późniejszymi zmianami,
2.     Miejska Energetyka Cieplna Sp. z o.o. w Mrągowie świadczy następujące usługi:
a)   określa  warunki   przyłączenia   oraz   warunki   techniczne   dostarczania i odbioru ciepła,
b)   wykonuje przyłączenia Odbiorców do sieci ciepłowniczej,
c)   dostarcza ciepło dla celów ogrzewania, ciepłej wody użytkowej, wentylacji oraz na inne cele,
d)   wykonuje usługi i naprawy zlecone przez Odbiorców,
3.    Pojęcia użyte w regulaminie oznaczają:
a)    Sprzedawca - Miejska Energetyka Cieplna Sp. z o.o. w Mrągowie -  przedsiębiorstwo energetyczne dostarczające Odbiorcy ciepło na podstawie zawartej umowy,
b)    Odbiorca - każdy, kto otrzymuje lub pobiera ciepło w postaci gorącej wody na podstawie umowy zawartej z Miejską Energetyką Cieplną Sp. z o.o. w Mrągowie
c)    umowa - umowa zawierająca warunki sprzedaży ciepła,
d)    warunki przyłączenia – wymagania techniczne i formalno-prawne jakie powinien spełniać Odbiorca w celu przyłączenia obiektu do sieci ciepłowniczej i późniejszego odbioru ciepła dla wnioskowanych celów,
e)   moc cieplna - ilość ciepła wytworzonego lub dostarczonego do podgrzania określone­go nośnika ciepła albo ilość ciepła odebranego z tego nośnika w jednostce czasu,
f)     zamówiona moc cieplna (moc umowna) - ustalona przez Odbiorcę największa moc cieplna, jaka w danym obiekcie wystąpi w warunkach obliczeniowych, która zgodnie z warunkami technicznymi oraz wymaganiami technologicznymi dla tego obiektu jest niezbędna do zapewnienia:
-     pokrycia strat ciepła w celu utrzymania normatywnej temperatury i wymiany powietrza w pomieszczeniach,
-    utrzymania normatywnej temperatury ciepłej wody w punktach czerpalnych,
-    prawidłowej pracy innych urządzeń lub instalacji,
e)    przyłączeniowa moc cieplna - moc cieplna ustalona przez przedsiębiorstwo energetyczne dla danej sieci ciepłowniczej na podstawie zamówionej mocy cieplnej przez Odbiorców, po uwzględnieniu strat mocy cieplnej podczas przesyłania ciepła tą siecią oraz niejednoczesności występowania szczytowego poboru mocy cieplnej  u Odbior­ców,
f)  układ pomiarowo-rozliczeniowy - dopuszczony do stosowania zespół urządzeń służących do pomiaru ilości i parametrów nośnika ciepła, których wskazania stanowią pod­stawę do obliczenia należności z tytułu dostarczania ciepła,
g)  okres rozliczeniowy - okres, za który dokonywane są rozliczenia zobowiązań Odbior­cy wobec Sprzedawcy z tytułu dostarczania ciepła, wskazany przez Sprzedawcę  w faktu­rze.
 
II.      Przyłączenie do sieci ciepłowniczej
            Sprzedawca podejmuje decyzje o przyłączeniu do sieci ciepłowniczej w oparciu o analizę tech­nicznych i ekonomicznych warunków przyłączenia i dostarczania ciepła oraz uwzględniając możliwy termin realizacji przyłączenia.
1.    Warunki przyłączenia:
a)   Przyłączenie do sieci ciepłowniczej odbywa się za zgodą i na warunkach określonych przez Sprzedawcę, na podstawie umowy o przyłączenie i po spełnieniu warunków przyłączenia do sieci.
b)   Podmiot ubiegający się o przyłączenie do sieci ciepłowniczej (Wnioskodawca) składa wniosek o określenie warunków przyłączenia.
c)   Do wniosku, o którym mowa w pkt b. Wnioskodawca dołącza:
-  dokument potwierdzający tytuł prawny do korzystania z obiektu,
-  plan zabudowy lub szkic sytuacyjny, określający usytuowanie obiektu w stosun­ku do istniejącej sieci ciepłowniczej oraz innych obiektów i urządzeń uzbrojenia terenu,
-  ocenę wpływu przyłączanego źródła na warunki funkcjonowania systemu ciepłowniczego - w przypadku, gdy do sieci ciepłowniczej ma być przyłączane źródło ciepła.
d)  Sprzedawca określa warunki przyłączenia w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia złożenia kompletnych wniosków. W przypadku wniosku o przyłączenie źródła cie­pła - Sprzedawca określa warunki przyłączenia w terminie nie dłuższym niż 3 miesią­ce od daty złożenia kompletnego wniosku.
e)  Warunki przyłączenia są przekazywane Wnioskodawcy wraz z projektem umowy o przyłączenie.
f)   Warunki przyłączenia są ważne dwa lata od dnia ich określenia.
g)   Podpisanie umowy o przyłączenie powinno nastąpić w terminie umożliwiającym wykonanie prac przyłączeniowych w okresie ważności określonych warunków przyłączenia.
2.   Przyłączenie do sieci ciepłowniczej:
a)     Przyłączenie   obiektu   do   sieci   ciepłowniczej   następuje   na  podstawie   umowy o przyłączenie i po spełnieniu warunków przyłączenia określonych  przez Sprzedawcę.
b)     Umowa o przyłączenie określa w szczególności:
-    strony zawierające umowę,
-    termin realizacji przyłączenia,
-    wysokość opłaty za przyłączenie,
-    miejsce rozgraniczenia własności sieci przedsiębiorstwa energetycznego i insta­lacji podmiotu przyłączanego,
-    zakres robót niezbędnych przy realizacji przyłączenia,
-    wymagania dotyczące lokalizacji układu pomiarowo-rozliczeniowego i jego parametrów,
-    warunki udostępnienia przedsiębiorstwu energetycznemu nieruchomości należą­cej do podmiotu przyłączanego w celu budowy lub rozbudowy sieci niezbędnej do realizacji przyłączenia,
-    przewidywany termin zawarcia umowy, na podstawie której nastąpi dostarcza­nie ciepła,
-    ilość ciepła przewidzianą do odbioru,
-   moc przyłączeniową,
-   odpowiedzialność stron za niedotrzymanie warunków umowy, a w szczególno­ści  
-   za opóźnienie terminu realizacji prac w stosunku do ustalonego w umowie,
-   okres obowiązywania umowy i warunki jej rozwiązania.
c)   Umowa o przyłączenie do sieci ciepłowniczej stanowi podstawę do rozpoczęcia realizacji prac projektowych i budowlano-montażowych oraz ich finansowania przez
strony na zasadach określonych w tej umowie. Włączenia do sieci ciepłowniczej dokonuje Sprzedawca w terminie i na warunkach określonych w umowie o przyłącze nie.
d)   Przyłączane do sieci urządzenia, instalacje i sieci podmiotów ubiegających się o przyłączenie muszą spełniać wymagania techniczne i eksploatacyjne zapewniają­ce:
-    bezpieczeństwo funkcjonowania sieci ciepłowniczej oraz współpracujących z tą siecią urządzeń lub instalacji służących do wytwarzania lub odbioru ciepła, zwanych dalej systemem ciepłowniczym,
-    zabezpieczenie systemu ciepłowniczego przed uszkodzeniami spowodowanymi niewłaściwą pracą przyłączonych urządzeń, instalacji i sieci,
-    zabezpieczenie przyłączonych urządzeń, instalacji i sieci przed uszkodzeniami w przypadku awarii lub wprowadzenia ograniczeń w poborze lub dostarczaniu ciepła,
-    dotrzymanie w miejscu przyłączenia urządzeń, instalacji i sieci parametrów jakościowych ciepła,
-    spełnianie wymagań w zakresie ochrony środowiska,
-    możliwości dokonywania pomiarów wielkości i parametrów niezbędnych do prowadzenia ruchu sieci oraz rozliczeń za pobrane ciepło.
3.  Sprzedawca ma prawo odmówić zawarcia umowy o przyłączenie do sieci w przypadku bra­ku technicznych i ekonomicznych warunków przyłączenia do sieci i dostarczania ciepła. Jeżeli Sprzedawca odmówi zawarcia umowy o przyłączenie do sieci, jest obowiązany pisemnie powiadomić o odmowie jej zawarcia zainteresowany podmiot podając przyczyny odmowy.
III.    Warunki dostarczania i odbioru ciepła
1.    Dostarczanie ciepła odbywa się na podstawie umowy sprzedaży ciepła.
2.    Umowa, o której mowa w pkt l, powinna uwzględniać zasady określone w ustawie i koncesji oraz zawierać w szczególności:
-    strony zawierające umowę,
-    warunki techniczne dostarczania i odbioru ciepła,
-    miejsce dostarczania ciepła do Odbiorcy,
-    moc umowną, tj. zamówioną moc cieplną oraz warunki wprowadzania jej zmian, cenę i grupę taryfową stosowane w rozliczeniach i warunki wprowadzania zmian tej ceny  i grupy taryfowej,
-    stawki opłat lub grupę taryfową stosowane w rozliczeniach oraz warunki wprowadzania zmian tych stawek i grupy taryfowej,
-    standardy jakościowe,
-    warunki zapewnienia niezawodności i ciągłości dostarczania ciepła,
-    sposób prowadzenia rozliczeń,
-    wysokość bonifikaty za niedotrzymanie standardów jakościowych obsługi odbior­ców,
-    odpowiedzialność stron za niedotrzymanie warunków umowy,
-    okres obowiązywania umowy i warunki jej rozwiązania,
-    przepływ maksymalny czynnika grzewczego.
 
3.  Umowę sprzedaży ciepła zawiera się z właścicielem obiektu. W szczególnych przypadkach umowa może być zawarta z podmiotem posiadającym inny niż własność tytuł praw­ny do korzystania z obiektu, po wcześniejszym uzgodnieniu warunków takiej umowy. Odbiorca może zawrzeć umowę osobiście bądź przez należycie umocowanego przedsta­wiciela. W imieniu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowo­ści prawnej umowę mogą zawrzeć osoby upoważnione do reprezentowania według wła­ściwych rejestrów lub ewidencji oraz pełnomocnicy tych osób. Odbiorca jest zobowiązany przedstawić Sprzedawcy dokumenty potwierdzające stan formalno-prawny w zakresie pod­pisywanej umowy.
4.  O zmianach swoich danych zawartych w umowie Odbiorca niezwłocznie obowiązany jest pisemnie powiadomić Sprzedawcę, pod rygorem poniesienia kosztów związanych  z brakiem właściwych danych u Sprzedawcy.
5.  W razie zmiany właściciela lub podmiotu posiadającego inny niż własność tytuł prawny do korzystania z obiektu, do którego dostarczane jest ciepło, właściciel tego obiektu ma obowiązek zgłosić niezwłocznie Sprzedawcy następcę prawnego.
6.  Sprzedawca zobowiązany jest do:
a)    dostarczania ciepła zgodnie z obowiązującymi przepisami, na warunkach określonych w koncesji oraz na zasadach określonych w zawartych umowach, w niniejszym regulaminie i w warunkach technicznych dostarczania i odbioru ciepła,
b)    eksploatacji sieci ciepłowniczej zapewniając utrzymanie zdolności tej sieci do realizacji dostaw ciepła w sposób ciągły i niezawodny, przy zachowaniu obowiązujących wymagań jakościowych,
c)    dotrzymywania standardów jakościowych obsługi Odbiorców,
d)    zainstalowania układów pomiarowo-rozliczeniowych w przyłączach do węzłów cieplnych,
e)    umożliwienia  Odbiorcom   dostępu  do   układów  pomiarowo-rozliczeniowych  oraz wglądu do dokumentów stanowiących podstawę rozliczeń za dostarczane ciepło,
f)     uzgadniania    prób    i    pomiarów    kontrolnych    wymagających    współdziałania z Odbiorcami,
g)    powiadamiania    Odbiorców   o    terminach    planowanych   przerw    i    ograniczeń w dostarczaniu ciepła,
h)    informowania  Odbiorców  o  przyczynach  zakłóceń  w  dostarczaniu  ciepła  oraz przewidywanych terminach usunięcia tych zakłóceń,
i)     niezwłocznego likwidowania przyczyn powodujących przerwy i ograniczenia lub inne zakłócenia w dostarczaniu ciepła,
j)     umożliwienia przeprowadzenia kontroli prawidłowości wskazań układu pomiarowo - rozliczeniowego przez organ do tego upoważniony,
k)    uzgadniania z zainteresowanymi stronami zmian warunków dostarczania ciepła, a w szczególności zmian wymagających przystosowania urządzeń i instalacji do nowych warunków zasilania w ciepło.
7.   Odbiorca ciepła zobowiązany jest do:
a)   odbioru ciepła i jego użytkowania zgodnie z obowiązującymi przepisami i warunkami umowy,
b)   terminowego regulowania należności z tytułu zaopatrzenia w ciepło,
c)   dotrzymywania   wymagań   określonych   w   warunkach   technicznych   przyłączenia dostarczania ciepła, a szczególnie wyregulowania i utrzymywania użytkowanej instalacji w stanie nie powodującym zakłóceń w pracy sieci ciepłowniczej,
d)    zapewnienia przepływu nośnika ciepła przez przyłącze w przypadku zamknięcia zaworów zasilających obiekt,
e)    zwrotu dostarczonego nośnika ciepła bez zanieczyszczeń,
f)     utrzymywania nieruchomości w sposób nie powodujący utrudnień w prawidłowej eksploatacji sieci ciepłowniczej, przeprowadzonej przez teren tych nieruchomości,
g)    uzgadniania z zainteresowanymi  stronami  zmian warunków dostarczania ciepła,  a w szczególności zmian wymagających przystosowania instalacji lub urządzeń do nowych warunków,
h)   dostosowania w ustalonych terminach instalacji odbiorczych do zmienionych warunków dostarczania ciepła, zgodnie z otrzymanym zawiadomieniem,
i)     zabezpieczenia przed uszkodzeniem i dostępem osób nie upoważnionych do założo­nych przez Sprzedawcę plomb w węźle cieplnym i instalacji odbiorczej, zwłaszcza  w układzie pomiarowo-rozliczeniowym i regulacyjnym,
j)    niezwłocznego informowania Sprzedawcy o zauważonych wadach lub usterkach w układzie pomiarowo-rozliczeniowym lub innych okolicznościach mających wpływ na prawidłowość rozliczeń, a także o stwierdzonych przerwach lub zakłóceniach w dostarczaniu ciepła oraz o zakłóceniach i usterkach w pracy instalacji odbiorczych.
8.   Zamówiona moc cieplna jest ustalana przez Odbiorcę co najmniej na okres 12 miesięcy.
9.   Warunkiem zmiany wielkości zamówionej mocy określonej w umowie jest złożenie wniosku przez Odbiorcę w terminie do 30 kwietnia z mocą obowiązywania od 1 września danego roku. Wniosek powinien zawierać udokumentowanie dokona­nych termomodernizacji obiektów zasilanych w ciepło.
10.  W przypadku przekroczenia maksymalnego przepływu czynnika grzewczego (określonego w umowie). Sprzedawca powiadomi Odbiorcę o wielkości przekroczenia mocy umownej. Odbiorca w terminie 14 dni powinien ograniczyć pobór energii do określonego przepływu czynnika grzewczego lub wystąpi z wnioskiem o zwiększenie zamówionej mocy cieplnej. Brak działań ze strony Odbiorcy spowoduje ograniczenie przepływu przez Sprzedawcę do przepływu określonego w umowie.
11.  Planowane naprawy i warunki remontów urządzeń eksploatowanych przez Sprzedawcę, ma­jące istotny wpływ na dostarczanie ciepła, a także instalacji i urządzeń będących własno­ścią Odbiorcy, będą z wyprzedzeniem uzgadniane przez strony.
12.  Terminy prób i badań kontrolnych będą uzgadniane pomiędzy Sprzedawcą i Odbiorcą na bieżąco w zależności od potrzeb.
13.   Określenie ilości dostarczanego ciepła odbywa się na podstawie odczytów wskazań ukła­du pomiarowo-rozliczeniowego zabudowanego u Odbiorcy, wyszczególnionego w warun­kach technicznych dostarczania i odbioru ciepła.
14.   Sprzedawca może wstrzymać dostarczanie ciepła jeśli w wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono, że:
-    instalacja znajdująca się u Odbiorcy stwarza bezpośrednie zagrożenie dla życia, zdrowia albo środowiska,
-    nastąpił nielegalny pobór ciepła,
-    stan techniczny instalacji Odbiorcy zagraża bezawaryjnemu funkcjonowaniu sieci ciepłowniczej Sprzedawcy.
15.  Dostawca może wstrzymać dostarczanie ciepła w przypadku, gdy Odbiorca zwleka z zapłatą za pobrane ciepło albo świadczone usługi co najmniej miesiąc po upływie terminu płatności, pomimo uprzedniego powiadomienia na piśmie o zamiarze wypowiedzenia umowy i wyznaczenia dodatkowego, dwutygodniowego terminu do zapłaty zaległych i bieżących należności. W tym przypadku, Odbiorca jest zobowiązany umożliwić Sprzedawcy dokonanie wstrzymania dostarczanego ciepła zapewniając dostęp do urządzeń i armatury zlokalizowanych w obrębie swojej nieruchomości.
IV. Parametry jakościowe nośnika ciepła i standardy jakościowe obsługi od­biorców
1.   Parametry jakościowe nośnika ciepła i standardy jakościowe obsługi Odbiorców obejmu­ją:
1)   warunki sprzedaży ciepła w zakresie:
a)    zapewnienia obliczeniowego natężenia przepływu nośnika ciepła,
b)    dotrzymywania parametrów nośnika ciepła,
c)     rozpoczęcia i przerwania dostarczania ciepła w celu ogrzewania i wentylacji,
d)    planowanych przerw w dostarczaniu ciepła w okresie poza sezonem grzewczym;
2)    warunki wstrzymania dostarczania ciepła do odbiorców;
3)    dotrzymywanie terminów i sposobu:
a)    załatwiania reklamacji,
b)    zawiadamiania odbiorców o planowanych zmianach warunków dostarczania cie­pła, które wymagają dostosowania instalacji odbiorczych do nowych warunków.
2.  Jeżeli Sprzedawca i Odbiorca nie ustalą w umowie sprzedaży ciepła parametrów  i standardów jakościowych, o których mowa w pkt l ppkt 1), strony umowy obwiązują następujące parametry i standardy:
1)  odchylenie od obliczeniowego natężenia przepływu nośnika ciepła dostarczonego do węzła cieplnego, w warunkach obliczeniowych, nie powinno przekraczać ±5%;
2)  odchylenie temperatury nośnika ciepła dostarczanego do węzła cieplnego w stosunku
do tabeli regulacyjnej nie powinno przekraczać ±5%, pod warunkiem że temperatura wody zwracanej z węzła cieplnego do sieci ciepłowniczej jest zgodna z tabelą regulacyjną, z tolerancją ±7%;
3)  rozpoczęcie i przerwanie dostarczania ciepła w celu ogrzewania i wentylacji powinno nastąpić nie później niż w ciągu 24 godzin od złożenia wniosku przez Odbiorcę, z uwzględnieniem pkt 6;
4)  planowane przerwy w dostarczaniu ciepła w okresie poza sezonem grzewczym nie mogą przekroczyć 14 dni, a Odbiorca musi być powiadomiony o terminach tych przerw z pięciodniowym wyprzedzeniem.
3.  Jeżeli Sprzedawca i Odbiorca nie określili w umowie sprzedaży ciepła standardów jakościowych obsługi odbiorców, o których mowa w pkt l ppkt 3) lit. a), strony umowy obwiązują następujące standardy:
1)      udzielenie informacji na żądanie odbiorców następuje w ciągu:
a)      24  godzin  -  informacji  telefonicznych  o  przewidywanym terminie  usunięcia przerw i zakłóceń w dostarczaniu ciepła,
b)       7 dni - informacji pisemnych o przewidywanych terminie usunięcia przerw i zakłóceń w dostarczaniu ciepła,
2)   udzielenia odpowiedzi na reklamację złożoną przez Odbiorców, dotyczącą niewykonania lub niewłaściwego wykonania umowy, następuje w ciągu:
a)    24 godzin - w przypadku odpowiedzi telefonicznych na interwencje i skargi składane przez telefon lub informacji o przewidywanym terminie udzielenia pisemne­go wyjaśnienia,
b)   14 dni - w przypadku odpowiedzi pisemnych na reklamacje Odbiorców składane na piśmie oraz odpowiedzi na reklamacje, które wymagają przeprowadzenia dodatkowych analiz,
c)    30 dni - w przypadku odpowiedzi pisemnych na reklamacje odbiorców składane na piśmie, które wymagają przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego.
4.  Sprzedawca powiadamia Odbiorców o planowanych zmianach warunków dostarczania cie­pła, o których mowa w pkt l ppkt 3) lit. b), z wyprzedzeniem umożliwiającym dostoso­wanie instalacji odbiorczych do nowych warunków. Termin wyprzedzenia, o którym mowa powyżej, nie powinien być krótszy niż 24 m-ce.
5.  Sprzedawca wykonuje, na zlecenie Odbiorcy, czynności związane z uruchomieniem i  przerwaniem dostarczania ciepła do wskazanych przez Odbiorcę obiektów. Czynności te Sprzedawca wykonuje nieodpłatnie raz w roku.
6.   Rozpoczęcie i przerwanie dostarczania ciepła na cele ogrzewania następuje na wniosek Odbiorcy w następującym trybie:
a)  na wniosek złożony w dniu roboczym rozpoczęcie/przerwanie nastąpi zgodnie z zapi­sem pkt 2 ppkt 3),
b)  na wniosek złożony w dniu wolnym  od  pracy  rozpoczęcie/przerwanie  nastąpi w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu wolnym.
7.  Dostarczanie ciepła na cele ogrzewania i wentylacji odbywa się całorocznie lub na warunkach określonych w umowie.
V.     Szczegółowe zasady rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło
1.   Sprzedawca prowadzi rozliczenia z Odbiorami ciepła, odpowiednio do zakresu świadczonych usług dla poszczególnych grup taryfowych, na podstawie odczytów wskazań ukła­dów pomiarowo-rozliczeniowych zainstalowanych na przyłączach do węzłów cieplnych lub w innych miejscach rozgraniczenia eksploatacji urządzeń i instalacji, określonych w umowie sprzedaży ciepła.
2.    Ceny i stawki opłat pobierane od Odbiorców określone są w aktualnej taryfie dla ciepła zatwierdzonej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki i ogłoszonej w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-mazurskiego.
3.     Wysokość opłat z tytułu zaopatrzenia w ciepło oblicza się w następujący sposób:
1)     miesięczna rata opłaty za zamówioną moc cieplną, pobierana w każdym miesiącu, sta­nowi iloczyn zamówionej mocy cieplnej oraz 1/12 ceny za zamówioną moc cieplną dla danej grupy taryfowej;
2)     opłata za ciepło, pobierana za każdy miesiąc, w którym nastąpił pobór ciepła, stanowi iloczyn ilości dostarczonego ciepła, ustalonej na podstawie odczytów wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego zainstalowanego na przyłączu do węzła cieplnego lub do zewnętrznych instalacji odbiorczych albo w innych miejscach rozgraniczenia eksploatacji urządzeń i instalacji, określonych w umowie, oraz ceny ciepła dla danej grupy taryfowej;
3)     opłata za nośnik ciepła, pobierana za każdy miesiąc, w którym, nastąpił pobór nośnika ciepła, stanowi iloczyn ilości nośnika ciepła dostarczonego do napełnienia i uzupełnienia ubytków wody w instalacjach odbiorczych, ustalonej na podstawie odczytów wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego zainstalowanego w węźle cieplnym, oraz ceny nośnika ciepła dla danej grupy taryfowej;
4)     miesięczna rata opłaty stałej za usługi przesyłowe, pobierana w każdym miesiącu, sta­nowi iloczyn zamówionej mocy cieplnej oraz 1/12 stawki opłaty stałej za usługi przesyłowe dla danej grupy taryfowej;
5)    opłata zmienna za usługi przesyłowe, pobierana za każdy miesiąc, w którym nastąpił pobór ciepła, stanowi iloczyn ilości dostarczonego ciepła, ustalonej na podstawie odczytów wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego zainstalowanego na przyłączu do węzła cieplnego lub do zewnętrznych instalacji odbiorczych albo w innych miejscach rozgraniczenia eksploatacji urządzeń i instalacji, określonych w umowie, oraz stawki opłaty zmiennej za usługi przesyłowe dla danej grupy taryfowej;
4.    Sprzedawca powiadomi Odbiorcę o podwyżce cen lub stawek opłat za dostarczane ciepło określonych w zatwierdzonej taryfie co najmniej na 14 dni przed jej wprowadzeniem po wcześniejszym opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
5.    Za dodatkowo zlecone przez Odbiorcę usługi i czynności, Sprzedawca pobiera opłaty wyliczone na podstawie rodzaju i ilości świadczonych usług lub czynności oraz cen wynikających z aktualnego cennika lub określonych w odrębnych umowach.
6.    Należności z tytułu zaopatrzenia w ciepło Odbiorca reguluje na podstawie faktur wystawianych przez Sprzedawcę w terminie określonym w fakturze. Podany termin płatności nie może być krótszy niż określony w umowie sprzedaży ciepła.
VII.   Postanowienia końcowe
Niniejszy Regulamin został przyjęty Uchwałą Nr 1 Zarządu Miejskiej Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Mrągowie z dnia 31.01.2012r.
Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez Burmistrza Miasta Mrągowo.
 
                                                        B U R M I S T R Z
                                                     ( podpis nieczytelny)
                                                  mgr Otolia Siemieniec

Dokument utworzył(-a):  Zbigniew Kaszałowicz  (30.07.2004)
Dokument wprowadził(-a):  Zbigniew Kaszałowicz  (30.07.2004)
Dokument zatwierdził(-a):  Zbigniew Kaszałowicz  (26.03.2012)
Dokument modyfikował(-a):  Zbigniew Kaszałowicz  (26.03.2012)
 
^ Strony biuletynu wyświetlono:
1739362 razy
Biuletyn HexnetBIP v 1.51 obsługuje: Regionalne Centrum Technik Komputerowych HEXNET Sp. z o.o.
tel. 510612522; e-mail: hexnet@hexnet.pl
^