BIP - www.bip.gov.pl BIP
    
  
 Strona główna     Rejestr zmian   Statystyki   Wyślij   Drukuj 
     
  Informacje podstawowe
  Przedmiot działalności
  Organizacja Spółki
  Organy Spółki
  Struktura własnościowa
  Majątek
  Koncesje
  Finanse
  Taryfy dla ciepła
  Regulamin Świadczenia Usług
  Przetargi
  ∴ Pytania i odpowiedzi
  ∴ Rozstrzygnięcia przetargów
  Dane publiczne
  Kontrole w Spółce
  ∴ Państwowa Inspekcja Pracy
  ∴ Sanepid
  ∴ ZUS
  ∴ Straż pożarna
  Spółka
  ∴ Organy spółki
  ∴ Status spółki
  Oferty pracy
  ∴ Konkurs na stanowisko Dyrektora Zarządu
  Kontakt
  RODO
  Narzędzia
  ∴ Wyszukiwarka
  ∴ Instrukcja
  ∴ Redakcja
  ∴ Zaloguj się
  
 
  «   Zakup ładowarki kołowej w archiwum

Ogłoszenie
Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o.  os. Parkowe 2, 11-700 Mrągowo                tel. 89 741 6936;  faks:  89 741 6594; www.mec.mragowo.pl
 
OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
NA DOSTAWĘ FABRYCZNIE NOWEJ ŁADOWARKI KOŁOWEJ
 
Postępowanie nie podlega przepisom ustawy z dnia 29.01.2004 Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) – art. 133 ust. 1.
 
Dostawa fabrycznie nowej ładowarki kołowej
1. Przedmiotem zamówienia jest zakup ładowarki kołowej, fabrycznie nowej rok produkcji 2015/2016, o mocy silnika wysokoprężnego minimum 0 KW,  o szerokości łyżki od 2,0 m do 2,8 m, ładowności łyżki minimum 1,8 m3 maksimum 2,5 m3, przy max. wysięgu oraz wysokości wysypu łyżki minimum 3,620 m, masie pojazdu od 9,0 Mg do 13,5 Mg, wysokości max. 335 cm, dla potrzeb zagęszczania, przepychania i załadunku miału węglowego w kotłowni rejonowej. Wyposażenie dostarczonej ładowarki powinno być dostosowane do przepisów o ruchu drogowym, aby umożliwić poruszanie się po drogach publicznych zgodnie z obowiązującym prawem.
2.  Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych, nie dopuszcza składania ofert wariantowych , nie dopuszcza rozliczeń w walutach obcych.
3. Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających, nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
4. Zamawiający nie dopuszcza wykonania przedmiotu zamówienia przy pomocy podwykonawców.
5. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
5.1. Warunki udziału w postępowaniu:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
b) posiadania wiedzy i doświadczenia,
c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
d) sytuacji ekonomicznej i finansowej.
5.2. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków:
Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunki dotyczące wiedzy i doświadczenia zawodowego, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie zrealizował, co najmniej dwie dostawy ładowarek kołowych o zbliżonych parametrach i wartości.
Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu na podstawie załączonych do oferty dokumentów i oświadczeń zgodnie z formułą ,,spełnia – nie spełnia”.
6. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu.
Dla potwierdzenia warunków udziału w postępowaniu, określonych w pkt. 5, do oferty należy dołączyć:            
6.1. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
6.2. Wykaz wykonanych dostaw w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy — w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców.
7. Kryterium oceny ofert: najniższa cena.
Zamawiający przyzna zamówienie Wykonawcy, którego oferta spełnia wymagania określone w SIWZ oraz zostanie uznana za najkorzystniejszą wg przyjętego kryterium oceny ofert, tj. z najniższą ceną.
8. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami, są dostępne na stronie internetowej Zamawiającego - www.mec.mragowo.pl.
9. Specyfikację istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami w wersji papierowej, można nabyć w siedzibie Zamawiającego: Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o. o. 11-700 Mrągowo os. Parkowe 2.
10. Oferty należy przesłać/składać do dnia 01.06.2016 r. do godz. 11:50, na adres Zamawiającego: Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o. o. 11-700 Mrągowo os. Parkowe 2.
11. Wadium 5.000,00 zł.
12. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 01.06.2016 r. o godzinie 12:00 w siedzibie Zamawiającego – drugie piętro sala konferencyjna.
13. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
14. Termin wykonania zamówienia: 10 dni od daty podpisania umowy.
15. Osobami upoważnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są:
15.1. w sprawach formalnych: Waldemar Czajkowski  tel. (89) 741 6936
15.2. w sprawach technicznych: Stanisław Skwarczyński tel. (89) 741 6936 od poniedziałku do piątku w godzinach pomiędzy 8:00 a 12:00.
 
UWAGA!
W przypadku przekroczenia kwoty przeznaczonej przez Zamawiającego                           na realizację przedmiotu zamówienia, nastąpi unieważnienie przetargu.
 
 
 
 
 
.......................................................................
 
.......................................................................            
 
.......................................................................            
 
.......................................................................            
 
 
 
 
            Nasz znak: DT-3/       /2016                                                          Mrągowo: 2016-03-14
 
 
Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o. w Mrągowie zaprasza do złożenia oferty na dostawę ładowarki kołowej fabrycznie nowej.
Postępowanie nie podlega przepisom ustawy z dnia 29.01.2004 Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) – art. 133 ust. 1.
 
 
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
 
ZAMAWIAJĄCY
Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o. , Os. Parkowe 2, 11-700 Mrągowo, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 089 7416936, faks 089 7416594. Adres strony internetowej zamawiającego:ww.mec.mragowo.pl.

TRYB  
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego. Ponieważ Zamawiający jest zamawiającym sektorowym a wartość zamówienia nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 pzp., dostawa ładowarki nie podlega ustawie Prawo Zamówień Publicznych.
 
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest zakup ładowarki kołowej, fabrycznie nowej, rok produkcji 2015/2016, o minimalnej mocy silnika wysokoprężnego 90 KW, o szerokości łyżki od 2,0 m do 2,8 m, ładowności łyżki minimum 1,8 m3 maksimum 2,5 m3, przy max wysięgu oraz wysokości wysypu łyżki minimum 3,620 m, masie pojazdu od 9,0 Mg do 13,5 Mg, dla potrzeb zagęszczania, przepychania i załadunku miału węglowego w kotłowni rejonowej. Wysokość ładowarki nie może przekroczyć 335 cm. Wyposażenie dostarczonej ładowarki powinno być dostosowane do przepisów o ruchu drogowym, aby umożliwić poruszanie się po drogach publicznych zgodnie z obowiązującym prawem.
Dane operacyjne:
− udźwig minimum 3,0 Mg przy max. wysięgu;
− wysokość wysypu łyżki minimum 3,620 m dla łyżki o pojemności min. 1,8 m3;
− siła uciągu ładowarki (siła wyrywająca) minimum 70 kN;
− kąt wahania mostu tylnego minimum 13°;
− pochylenie, na którym ładowarka utrzyma się przy zahamowaniu hamulcem pomocniczym (z ładunkiem) min. 16 %;
Silnik:
− silnik wysokoprężny o mocy minimum 90 KW;
− silnik spełniający wymogi (EU) norm emisji spalin Stage IV;
− wyposażony w filtry ze wskaźnikami ponad normatywnego ich zanieczyszczenia.
Ogumienie:                                                rozmiar  od 17,5 - 25”.
Układ hydrauliczny:
− pełne sterowanie hydrauliką.
Kabina operatora:
− kabina z wyciszeniem, przeszklona z 4 stron, spełniająca wymogi bhp obowiązujące w UE;
− z układem klimatyzacji i ogrzewaniem, wyciszona, amortyzowana.
Układ napędowy i sterowanie:
− napęd 4x4;
− awaryjny układ skrętu;
− zmiana kierunków jazdy przełączana pod obciążeniem;
− hamowanie skrzynią biegów bez użycia hamulców roboczych;
- kąt najazdu minimum 15o;
- kąt zjazdu minimum 27o.
Układ hamulcowy:
− główny działający na 4 koła;
− hamulec postojowy niezależny od hamulców roboczych;
− sygnalizacja świetlna hamulca postojowego;
Wysokość:
- ładowarka nie może przekroczyć 335 cm wysokości.
Wyposażenie dodatkowe:
− łyżka o ładowności minimum 1,8 Mg (ze względu na posiadane uprawnienia 3 klasy ładowność łyżki nie może przekroczyć 2,5m3), z listwą prostą - lemiesz płaski przykręcany;
− światło pulsujące („kogut”) oraz lampy robocze przednie, oświetlenie drogowe, światła stop, oświetlenie do pracy w nocy przednie i tylne;
− sygnał dźwiękowy cofania.
− nadwozie wyciszone (spełniające wymogi norm CE);
− maszyna wolnobieżna z pełnym wyposażeniem dopuszczającym do ruchu po drogach publicznych.        
Warunki serwisu i gwarancji:
− okres gwarancyjny minimum 12 miesięcy bez limitu roboczogodzin;
− gwarancja zapewnia bezpłatny serwis obejmujący pełen zakres obsług i napraw;
− autoryzacja Wykonawcy na wykonywane czynności serwisowe – oświadczenie;
− serwis pogwarancyjny − serwis zlokalizowany na terenie Polski.
Maszyna musi:
− spełniać warunki dopuszczenia do poruszania się po drogach publicznych;
− posiadać obowiązkowo wyposażenie: dokumentacja techniczno-ruchowa w języku polskim, gaśnica proszkowa ABC 6 kg, apteczka, smarownica, zestaw narzędzi.
OBOWIĄZKI WYKONAWCY:
1. Udzielenie gwarancji na okres minimum 12 miesiące bez limitu motogodzin, licząc od dnia przyjęcia przedmiotu umowy przez Zamawiającego.  Za dzień przyjęcia uważa się dzień, w którym Strony podpisały protokół zdawczo-odbiorczy. Podpisanie protokołu nastąpi po realizacji zamówienia obejmującego dostawę maszyny w miejsce wskazane przez Zamawiającego i jej uruchomienie, przeprowadzenie szkolenia załogi Zamawiającego, dostarczenie wymaganej dokumentacji. Gwarancja zapewnia bezpłatny serwis w okresie trwania gwarancji obejmujący pełen zakres obsług i napraw.
Dołączenie do protokołu zdawczo-odbiorczego na własny koszt:
A. Dostawa maszyny na własny koszt i miejsce wskazane przez Zamawiającego: Mrągowo, ul. Kolejowa 4b;
B. Uruchomienie, wykonanie pokazu sprawności technicznej urządzenia po dostarczeniu przedmiotu umowy, dostarczenie niezbędnych regulacji i pomiarów dopuszczających przedmiot zamówienia do użytkowania, dostarczenie niezbędnej dokumentacji w języku polskim i pozwolenia określonego prawem dla eksploatacji (również pod względem BHP);
C. Kart gwarancyjnych i serwisowych (na maszynę, podzespoły i zamontowane urządzenia), w języku polskim (PL);
D. Instrukcje systematycznej obsługi (codziennej, tygodniowej itd.), instrukcja obsługi i konserwacji, oraz komplet dokumentacji techniczno – ruchowej i organizacyjnej w języku polskim (PL);
E. Normy zużycia paliwa w języku polskim (PL);
F. Deklaracje zgodności CE w języku polskim (PL);
G. Zestawienie części wymienianych przy przeglądach technicznych i ich cen oraz koszt pierwszych trzech przeglądów technicznych, w języku polskim (PL);
H. Katalog części zamiennych oraz harmonogram wykonywanych obsług technicznych, w języku polskim (PL);
I. Pomiary emisji spalin, w języku polskim (PL);
J. Niezbędne regulacje i pomiary dopuszczające maszynę do użytkowania, niezbędną dokumentację w języku polskim oraz wszelkie pozwolenia określone prawem dla eksploatacji (również pod względem BHP), w języku polskim (PL).
2. W okresie gwarancji, Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia drobnych uszkodzeń w terminie 60 godzin (obowiązuje zgłoszenie przekazane w dni robocze).
3. Zapewnienie autoryzowanego serwisu, Wykonawca zobowiązuje się do wykonania naprawy w okresie gwarancyjnym w terminie 3 dni roboczych od dnia pisemnego zgłoszenia awarii, a czas reakcji serwisu na zgłoszenie awarii nie będzie przekraczał 48 godzin od momentu pisemnego zgłoszenia awarii, do momentu podjęcia stosownych działań.
4. Posiadanie serwisu zlokalizowanego na terenie Polski.
5. W przypadku braku możliwości naprawy przedmiotu zamówienia (dotyczy awarii, która wyłącza maszynę z eksploatacji) przez Wykonawcę w ciągu trzech dni roboczych licząc od dnia pisemnego zgłoszenia przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązuje się uzgodnić z Zamawiającym dokładny termin naprawy, z tym, że nie może on przekraczać w okresie gwarancyjnym 7 dni roboczych. Po tym okresie Wykonawca musi Zamawiającemu dostarczyć urządzenie zastępcze o parametrach nie niższych niż urządzenie będące przedmiotem zamówienia.
6. Odbiór i dostarczanie naprawianego sprzętu z i do miejsca dostawy na koszt Wykonawcy w okresie gwarancji.
7. Zapewnienie serwisu pogwarancyjnego na zakupiony przedmiot umowy oraz części zamienne.
8. Szkolenie załogi Zamawiającego na własny koszt Wykonawcy w zakresie obsługi i bezpiecznej eksploatacji, po dostarczeniu przedmiotu zamówienia.
 
WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO
1. Dostawa maszyny na własny koszt i miejsce wskazane przez Zamawiającego: Kotłownia Rejonowa, ul. Kolejowa 4b.
2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych, nie dopuszcza składania ofert wariantowych, nie dopuszcza rozliczeń w walutach obcych.
3. Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających, nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
4. Zamawiający nie dopuszcza wykonania przedmiotu zamówienia przy pomocy podwykonawców.
5.Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
5.1. Warunki udziału w postępowaniu:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
b) posiadania wiedzy i doświadczenia,
c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
d) sytuacji ekonomicznej i finansowej.
5.2. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków:
Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunki dotyczące wiedzy i doświadczenia zawodowego, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie zrealizował, co najmniej dwie dostawy ładowarek kołowych o zbliżonych parametrach i wartości.
Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu na podstawie załączonych do oferty dokumentów i oświadczeń zgodnie z formułą ,,spełnia – nie spełnia”.
Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy, jeżeli jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
6. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu.
Dla potwierdzenia warunków udziału w postępowaniu, określonych w pkt. 5, do oferty należy dołączyć:
6.1. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
6.2. Wykaz wykonanych dostaw w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy — w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców.
7. Kryterium oceny ofert: najniższa cena.
Zamawiający przyzna zamówienie Wykonawcy, którego oferta spełnia wymagania określone w SIWZ oraz zostanie uznana za najkorzystniejszą wg przyjętego kryterium oceny ofert, tj. z najniższą ceną.
8. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami, są dostępne na stronie internetowej Zamawiającego - www.mec.mragowo.pl.
9. Specyfikację istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami w wersji papierowej, można nabyć w siedzibie Zamawiającego: Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o. o. 11-700 Mrągowo os. Parkowe 2.
10. Złożenie przez Wykonawcę wadium, w ustalonym terminie i wysokości.
11. Oferty należy przesłać/składać do dnia 01.06.2016 r. do godz. 11:50, na adres Zamawiającego: Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o. o. 11-700 Mrągowo os. Parkowe 2.
12. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 01.06.2016 r. o godzinie 12:00 w siedzibie Zamawiającego – drugie piętro sala konferencyjna.
13 Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
14.Wynik postępowania zostanie ogłoszony w siedzibie zamawiającego i na stronie internetowej.  Niezależnie od publikacji ww. informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz o zawarciu umowy uczestniczący w postępowaniu wykonawcy zostaną zawiadomieni pisemnie.
15. Termin wykonania zamówienia: 10 dni od daty podpisania umowy.
16. Osobami upoważnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są:
16.1. w sprawach formalnych: Waldemar Czajkowski  tel. (89) 741 6936
16.2. w sprawach technicznych: Stanisław Skwarczyński tel. (89) 741 6936, od poniedziałku do piątku w godzinach pomiędzy 8:00 a 12:00.
 
UWAGA!
W przypadku przekroczenia kwoty przeznaczonej przez Zamawiającego na realizację przedmiotu zamówienia, nastąpi unieważnienie przetargu.
 
WYMAGANIA STAWIANE WYKONAWCY
1. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia.
2. Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy - ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem wykonawcy.
3. Określenie przez Wykonawcę telefonów kontaktowych i numerów fax. oraz innych ustaleń niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia.
4. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia.
 
 
TERMIN
Termin wykonania zamówienia ustala się na 10 dni od daty podpisania umowy.
 
WYKAZ OSWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW
Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu. Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki:
1.  Formularz ofertowy - wypełniony i podpisany przez wykonawcę stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ.
2. Wzór umowy stanowiący załącznik nr 2.
3. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - załącznik nr 3.
4. Wykaz dostarczonych w okresie ostatnich 3 lat a jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 2 ładowarek o podobnym charakterze. Na potwierdzenie należytego wykonania wykazanych dostaw należy załączyć dokumenty od zleceniodawców (referencje) - załącznik nr 4.
A. W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności, składa następujące dokumenty:
A.1) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
A.2) Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień/pełnomocnictw osób składających ofertę, o ile fakt nie wynika z przedstawionych dokumentów rejestrowych.
A.3) Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 3.
B. W celu potwierdzenia spełnienia warunku posiadania przez wykonawcę niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia należy złożyć następujące dokumenty:                          - oświadczenie stanowiące załącznik nr 3
C.W celu potwierdzenia spełnienia warunku znajdowania się przez wykonawcę w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia należy złożyć następujące dokumenty: oświadczenie stanowiące załącznik nr 3.
Wyżej wymienione dokumenty mogą być złożone w formie oryginałów lub kserokopii potwierdzonych za zgodność przez Wykonawcę lub osobę / osoby uprawnione do podpisania oferty z dopiskiem "za zgodność z oryginałem". Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę
 
SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ
Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów oraz osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami.
1. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie.
2. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazuje oświadczenia, wnioski zawiadomienia oraz informacje faksem, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
3. Pytania muszą być skierowane na adres: Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o. Mrągowo os. Parkowe 2, 11-700 Mrągowo faksem:  89 741 6594;
Osobą ze strony zamawiającego upoważnioną do kontaktowania się z wykonawcami jest:
- w sprawach formalnych: Waldemar Czajkowski  tel. (89) 741 6936;
- w sprawach technicznych: Stanisław Skwarczyński tel. (89) 741 6936, od poniedziałku do piątku w godzinach pomiędzy 8:00 a 12:00.
4. Zamawiający udziela odpowiedzi wszystkim wykonawcom, którzy pobrali specyfikację istotnych warunków zamówienia chyba, że pytanie wpłynęło 6 dni przed terminem składania ofert. Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania                    z wykonawcami
5. Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na kierowane do zamawiającego zapytania w sprawach wymagających zachowania pisemności postępowania.
6. W szczególnie uzasadnionych przypadkach zamawiający może, w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert, zmodyfikować treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
7. Wprowadzone w ten sposób modyfikacje, zmiany lub uzupełnienia przekazane zostaną, z zachowaniem formy pisemnej, wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia.
8. Wszelkie modyfikacje, uzupełnienia i ustalenia oraz zmiany, w tym zmiany terminów, jak również pytania Wykonawców wraz z wyjaśnieniami stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert. O przedłużeniu terminu składania ofert, jeżeli będzie to niezbędne dla wprowadzenia w ofertach zmian wynikających z modyfikacji, zawiadomieni zostaną wszyscy wykonawcy, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia. Wszelkie prawa i zobowiązania wykonawcy odnośnie wcześniej ustalonych terminów będą podlegały nowemu terminowi.
 
WADIUM
Zamawiający wymaga wniesienia wadium do przedmiotowego postępowania,  w wysokości 5000,00 PLN (słownie: pięć tysięcy 00/100),  przed terminem składania ofert.
1. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
- pieniądzu,
- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej ( z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym ),
- gwarancjach bankowych,
- gwarancjach ubezpieczeniowych,
- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości ( Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275).
Wadium w pieniądzu wnosi się najpóźniej na dzień przed otwarciem ofert. Wpłata na konto Miejskiej Energetyki Cieplnej w Banku PKO BP S.A. Oddział Centrum Mrągowo nr konta: 19102036390000830200580936 z dopiskiem Wadium na przetarg - ,,Dostawa ładowarki”.
Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
2. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, jeżeli:
- upłynął termin związania ofertą
- zawarto umowę w sprawie zamówienia publicznego i wniesiono zabezpieczenie należytego wykonania tej umowy,
- zamawiający unieważnił postępowania o udzielenie zamówienia, a protesty zostały ostatecznie rozstrzygnięte lub upłynął termin do ich wnoszenia.
3. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium  na wniosek wykonawcy:
- który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert,
- który został wykluczony z postępowania,
- którego oferta została odrzucona.
4. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana:
- odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,
- zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.
 
TERMIN ZWIAZANIA OFERTĄ
Oferenci pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu do składania ofert.
 
OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Wykonawca może złożyć jedną ofertę, w formie pisemnej, w języku polskim, pismem czytelnym.
2. Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.
3. Oferta oraz wszystkie wymagane druki, formularze, oświadczenia, opracowane zestawienia i wykazy składane wraz z ofertą wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym oraz przepisami prawa.
4. Oferta i załączniki podpisane przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy wymagają załączenia właściwego pełnomocnictwa lub umocowania prawnego.
5. Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia, załączniki i inne dokumenty, o których mowa w treści niniejszej specyfikacji.
 6. Dokumenty winny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez zamawiającego wzorcami (załącznikami), zawierać informacje i dane określone w tych dokumentach.
7. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby/ osób podpisującej ofertę.
8. Wszystkie strony oferty powinny być spięte (zszyte) w sposób trwały, zapobiegający możliwości dekompletacji zawartości oferty.
 
 
 
MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA ORAZ OFERT
1. Ofertę należy przesłać / złożyć w nieprzejrzystym opakowaniu / zamkniętej kopercie na adres zamawiającego / w siedzibie zamawiającego: Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o., 11-700 Mrągowo os. Parkowe 2 - sekretariat do dnia 01.06.2016 r. do godz. 11:45.
2. Koperta / opakowanie zawierające ofertę powinno być zaadresowane do zamawiającego na adres: siedziby zamawiającego - Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o., 11-700 Mrągowo os. Parkowe 2.
3. Oznakowane oferty następujące: "Przetarg nieograniczony - ,,Dostawa ładowarki”.
4. Oferty złożone po terminie będą zwrócone wykonawcom bez otwierania.
5. Miejsce i termin otwarcia ofert: w siedzibie zamawiającego Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o., 11-700 Mrągowo os. Parkowe 2, dnia 01.06.2016 r.  o godz. 12:00.
6. Bezpośrednio  przed  otwarciem  ofert  zamawiający  przekaże  zebranym wykonawcom  informację  o  wysokości  kwoty,  jaką zamierza  przeznaczyć  na sfinansowanie  zamówienia.  Otwarcie  ofert  jest  jawne  i  nastąpi  bezpośrednio  po odczytaniu  ww.  informacji.  Po  otwarciu  ofert  przekazane  zastaną  następujące informacje:  nazwa  i  siedziba  wykonawcy,  którego  oferta  jest  otwierana oraz  cena.
 
CENA
1. Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem należnego podatku VAT - jeżeli występuje.
2. Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz uwzględniać warunki stawiane przez Zamawiającego.
3. Cena może być tylko jedna za oferowany przedmiot zamówienia, nie dopuszcza się wariantowości cen. Cena nie ulega zmianie przez okres ważności oferty (związania).
 
KRYTERIA OCENY OFERT
1. Kryteria oceny ofert - zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania i przyjmie do szczegółowego rozpatrywania, jeżeli:
1.1. oferta, co do formy opracowania i treści spełnia wymagania określone niniejszą specyfikacją,
1.2. z ilości i treści złożonych dokumentów wynika że wykonawca spełnia warunki formalne określone niniejszą specyfikacją,
1.3. złożone oświadczenia, dokumenty, zaświadczenia są aktualne i podpisane przez osoby uprawnione,
1.4. oferta została złożona, w określonym przez Zamawiającego terminie,
1.5. wniesiono poprawnie wadium,
1.6. wykonawca przedstawił ofertę zgodną co do treści z wymaganiami Zamawiającego.
2. Kryteria oceny ofert - stosowanie matematycznych obliczeń przy ocenie ofert stanowi podstawową zasadę oceny ofert, które oceniane będą w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez wykonawców w zakresie ceny,
 
3. Za parametr najkorzystniejszy w ustalonym kryterium, oferta otrzyma maksymalną ilość punktów ustaloną w poniższym opisie. Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie opisanych kryteriów i ustaloną punktację: punktacja 0-100 (100%=100pkt).
4. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów obliczonych w oparciu o ustalone kryteria. Nazwa kryterium – cena. Waga kryterium  = 100%.
5. Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania określone w kryterium otrzyma maksymalną liczbę punktów. Pozostałym wykonawcom przypisana zostanie odpowiednio mniejsza (proporcjonalnie mniejsza) liczba punktów. Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty.
6. Zamawiający dla potrzeb oceny oferty, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego dla zamawiającego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrz wspólnotowego nabycia towarów, doliczy do przedstawionej w niej ceny należny podatek od towarów i usług zgodnie z obowiązującymi w przedmiocie zamówienia przepisami prawa.
7. Zastosowane wzory do obliczenia punktowego. Cena Oferta z najniższą ceną (brutto) L.p. = ----------------------------------------------- x 100 pkt. Cena oferty rozpatrywanej (brutto) .
8. Wynik - oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryterium) zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą ilość punktów.
 
INFORMACJA O FORMALNOSCIACH
Informacje o formalnościach, jakie winny być dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia
1. Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej SIWZ oraz danych zawartych w ofercie.
2. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę z punktu widzenia kryteriów przyjętych w niniejszej specyfikacji.
3.  Zawiadomienie  o  wyborze  najkorzystniejszej  oferty  zostanie:  zamieszczone w   siedzibie  Zamawiającego  poprzez  wywieszenie  informacji   na  tablicy  ogłoszeń.
4. Wykonawcy, którzy złożyli oferty zostaną zawiadomieni niezwłocznie  o dokonanym wyborze. W zawiadomieniu zamawiający poda nazwę (firmę) i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację.
5. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej. O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi pismem.
 
 
 
 
ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY
Postanowienia umowy zawarto w projekcie umowy, który stanowi załącznik nr 2.
 
 
ZAŁĄCZNIKI
Załącznik nr 1– Formularz ofertowy
Załącznik nr 2 – Projekt umowy
Załącznik nr 3 - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu Załącznik nr 4 – Wykaz dostarczonych  ładowarek.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ZAŁĄCZNIK NR 1 do SIWZ
 
..................................................
     (pieczęć Wykonawcy)
 
 
 
FORMULARZ OFERTOWY
 
1.      Dane Wykonawcy:
Nazwa: .................................................................................................................
Siedziba: ...............................................................................................................
Poczta elektroniczna (e-mail): .............................................................................
Adres internetowy (URL): ...................................................................................
Numer telefonu: ...................................................................................................
Numer faksu: ........................................................................................................
Numer REGON: ...................................................................................................
Numer NIP: ..........................................................................................................
 
2. Nawiązując do przetargu nieograniczonego na  dostawę ładowarki kołowej, oferujemy realizację przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymogami specyfikacji istotnych warunków zamówienia, tj.: …………………………………………..
…………………………………………………………..………………………
…………………… ……………………………………………………………,
Wartość ładowarki ogółem brutto : ............................................ PLN (słownie: ..............................................................................................................................)                 w tym: stawka podatku VAT ..............%, tj. ............................................... PLN (słownie: ..............................................................................................................) Wartość netto: ................................................... PLN (słownie: ………………. ............................................................................................................................ )
3. Akceptujemy formę i termin płatności: przelew w terminie do 30 dni od daty otrzymaniu przez zamawiającego faktury VAT.
4. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do niej żadnych zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy informacje niezbędne do przygotowania oferty.
5. Oświadczamy, że czujemy się związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.
6. Oświadczamy, że załączony do specyfikacji istotnych warunków zamówienia projekt umowy został przez nas zaakceptowany bez zastrzeżeń i zobowiązujemy się – w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, na wymienionych w projekcie umowy warunkach, z uwzględnieniem ewentualnych zmian wynikających z udzielonych odpowiedzi na zapytania Wykonawców, lub dokonanych modyfikacji i zmian przez Zamawiającego.
7. Zobowiązujemy się dotrzymać wymaganego terminu realizacji zamówienia, tj. 10 dni od daty podpisania umowy.
8. Oferujemy dostawę fabrycznie nowej ładowarki kołowej:
1) marka ………………………………………
2) typ………………………………………….
3) rok produkcji ………………………………
9. Opis i specyfikację techniczną przedstawiamy w załączeniu
10. Gwarancja na pojazd : ………………………… miesięcy
11. Siedziba serwisu gwarancyjnego /nazwa i adres / ……………………………. ………………………………………………………………………………………
12. Czas reakcji serwisowej / nie dłuższy niż 48 godzin od zgłoszenia/ ……………………………………………………………………………………….
13. Oświadczamy, iż nie zamierzamy powierzać wykonania żadnych części zamówienia podwykonawcom – zamówienie wykonamy siłami własnymi.
14. Oferta nasza zawiera łącznie ......... stron ponumerowanych.
15. Uprawnionym do kontaktów z zamawiającym jest ......................................... tel.: .......................................................... e-mail: ………………………………
16. Nasze konto bankowe ...................................................................................
17. Nasz REGON …………………………………………………………..
 
 Do oferty załączam :
 1) Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
 2) Wykaz dostarczonych  ładowarek
 3) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do  ewidencji działalności gospodarczej
 4) Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień/pełnomocnictw osób  składających ofertę, o ile fakt nie wynika z przedstawionych dokumentów   rejestrowych.
     5) Kopię dowodu wpłaty wadium.
……………………………………………..…
........................................................................... ...........................................................................
...........................................................................
 
 
........................................., data .....................................
 
 
 
……………….........................................................
 (podpis osoby/osób uprawnionych do składania
      oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)
 
• niepotrzebne skreślić lub wypełnić
 
 
 
 
 
ZAŁĄCZNIK NR 2 do SIWZ
 
 
 
 
 
UMOWA NR ………….
 
zawarta w dniu …………. r. w Mrągowie, pomiędzy Miejską Energetyką Cieplną Spółka   z o.o. 11-700 Mrągowo, os. Parkowe 2, wpisaną do rejestru przedsiębiorców krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000082783, prowadzonego przez Sąd Rejonowy  w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy KRS, NIP 742-000-06-48, REGON 510031017, kapitał zakładowy 4.750.500 zł,   zwanym dalej „Zamawiającym
reprezentowaną przez Dyrektora Zarządu    – mgr inż. Zbigniewa Kaszałowicza,  
a...................................................................................................................................................
zwanym dalej „Wykonawcą ”, reprezentowanym przez:
1.  .................................................................................................................................................
treści następującej:
 
 
§ 1
1. Wykonawca oświadcza, że jest właścicielem ładowarki marki ….............................., rok produkcji  …………………….. .
2. Wykonawca oświadcza, że opisana w pkt. 1 ładowarka jest wolna od jakichkolwiek wad technicznych i prawnych oraz obciążeń na rzecz osób trzecich, a także nie jest przedmiotem żadnego postępowania bądź zabezpieczenia.
3. Szczegółowe parametry przedmiotu zamówienia określa specyfikacja istotnych warunków zamówienia oraz złożona oferta (stanowiące integralną część niniejszej umowy).
 
§ 2
1. Wykonawca sprzedaje a Zamawiający kupuje opisaną w § 1 pkt. 1 ładowarkę za kwotę : Wartość netto : ………….. PLN Podatek VAT : ………….. PLN Wartość brutto : ………….. PLN słownie : ……………………………………………….. PLN.
2. Podstawą zapłaty będzie: faktura VAT – wystawiona przez Wykonawcę na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego i przekazaniu dokumentów, o których mowa w § 5 ust. 2 i § 3 ust. 2.
3. Termin płatności wynosi do 30 dni od otrzymania przez Zamawiającego faktury.
4. Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT i posiada NIP………… .
5. Zamawiający oświadcza, że nie jest płatnikiem podatku VAT i posiada                NIP  742-000-06-48.  
6. Należność będzie płatna przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy: ......................................................................................................................... w terminie określonym w ust. 3 niniejszego paragrafu.
7. Za datę płatności strony uznają datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
§ 3
1. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu przedmiot umowy do Kotłowni Rejonowej ul. Kolejowa 4b, 11-700 Mrągowo, w terminie do dnia ……................ na własny koszt i ryzyko.
2. Do dostarczonego przedmiotu umowy Wykonawca dołączy:
....................................................................................
....................................................................................
....................................................................................
 
§ 4
Wykonawca oświadcza, iż przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia ( Dz. U. Nr 32 z 2003 r. poz. 262, z późn. zm.).
 
§ 5
1. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu termin dostarczenia przedmiotu umowy na co najmniej 2 dni wcześniej.
2. Zamawiający ustanawia do odbioru przedmiotu umowy komisję w następującym składzie: Stanisław Skwarczyński, Roman Koziatek,  Janusz Madrak.
Odbiór przedmiotu umowy nastąpi w siedzibie Zamawiającego - 11-700 Mrągowo,  os. Parkowe 2, na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego podpisanego przez obie strony umowy:
- protokół zdawczo-odbiorczy, ze strony Zamawiającego podpisują wszyscy członkowie komisji, o których mowa w ust. 2.
- osobą upoważnioną do podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego, reprezentującą Wykonawcę jest: ............................................................................................................. ...........................................................................................................................................
3. Integralną częścią protokołu zdawczo-odbiorczego będą dokumenty określone w § 3 ust. 2 niniejszej umowy.
4. Wykonawca dokona sprawdzenia poprawności funkcjonowania pojazdu w obecności przedstawicieli Zamawiającego.
5. Jeśli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady dające się usunąć, to Zamawiający odmówi odbioru do czasu ich usunięcia.
6. Jeśli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady nie dające się usunąć, to Zamawiający odstąpi od umowy z przyczyn Wykonawcy.
7. Protokół, o którym mowa w ust. 2 - stanowi podstawę do wystawienia faktury obejmującej zapłatę za przeniesienie własności przedmiotu umowy określonego w § 1 ust. 1. Z dniem sporządzenia protokołu zdawczo-odbiorczego potwierdzającego odbiór przedmiotu umowy, na Zamawiającego przechodzi prawo własności pojazdu.
 
§ 6
W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
§ 7
Wszelkie zmiany postanowień niniejszej umowy wymagają formy pisemnej i zgody obu stron w postaci aneksu pod rygorem nieważności.
 
§ 8
1. We wszystkich sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.
2. Ewentualne spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy rozpatrywane będą przez sąd właściwy miejscowo dla Zamawiającego.
3. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.
 
§ 9
Integralną część umowy stanowi:
1. specyfikacja istotnych warunków zamówienia;
2. oferta, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy.
 
 
 
 ZAMAWIAJĄCY                                                              WYKONAWCA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ZAŁĄCZNIK Nr 3 do SIWZ
 
..........................................
 (pieczęć wykonawcy)
 
 
 
 
O Ś W I A D C Z E N I E
O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
 
Przystępując do postępowania w trybie przetargu nieograniczonego, na dostawę ………………………..…………………………………………………………………. ……………………………………………………………………….…………………..niniejszym oświadczam(y), że:
1. posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
2. posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
3. znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia będącego przedmiotem niniejszego postępowania;
4. nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, na żadnej znanej nam podstawie.
 
Prawdziwość powyższych danych potwierdzam(y) własnoręcznym podpisem świadom(i) odpowiedzialności karnej z art. 297 Kodeksu  karnego.
 
 ..........................................., data .............................
 
 
 
 
...........................................................................
 (czytelny podpis osoby/osób uprawnionych
         do reprezentowania wykonawcy)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ZAŁĄCZNIK NR 4 do SIWZ
 
..........................................
  (pieczęć wykonawcy)
 
 
 
Wykaz dostaw o podobnym charakterze
 

Przedmiot dostawy
Nazwa zleceniodawcy
Termin realizacji
Wartość dostawy
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
W załączeniu przedkładam  referencje dla dostaw podanych wyżej.
 
 
…………………….……, dnia …………………………..
 
 
 
……………………………..
Podpis osoby upoważnionej
 
 
 
 
 

Dokument utworzył(-a):  Zbigniew Kaszałowicz  (12.04.2016)
Dokument wprowadził(-a):  Zbigniew Kaszałowicz  (12.04.2016)
Dokument zatwierdził(-a):  Zbigniew Kaszałowicz  (26.07.2016)
Dokument modyfikował(-a):  Zbigniew Kaszałowicz  (26.07.2016)
 
^ Strony biuletynu wyświetlono:
1524970 razy
Biuletyn HexnetBIP v 1.51 obsługuje: Regionalne Centrum Technik Komputerowych HEXNET Sp. z o.o.
tel. 510612522; e-mail: hexnet@hexnet.pl
^