BIP - www.bip.gov.pl BIP
    
  
 Strona główna     Rejestr zmian   Statystyki   Wyślij   Drukuj 
     
  Informacje podstawowe
  Przedmiot działalności
  Organizacja Spółki
  Organy Spółki
  Struktura własnościowa
  Majątek
  Koncesje
  Finanse
  Taryfy dla ciepła
  Regulamin Świadczenia Usług
  Przetargi
  ∴ Pytania i odpowiedzi
  ∴ Rozstrzygnięcia przetargów
  Dane publiczne
  Kontrole w Spółce
  ∴ Państwowa Inspekcja Pracy
  ∴ Sanepid
  ∴ ZUS
  ∴ Straż pożarna
  Spółka
  ∴ Organy spółki
  ∴ Status spółki
  Oferty pracy
  ∴ Konkurs na stanowisko Dyrektora Zarządu
  Kontakt
  RODO
  Narzędzia
  ∴ Wyszukiwarka
  ∴ Instrukcja
  ∴ Redakcja
  ∴ Zaloguj się
  
 
  «   Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na rekultywację składowiska Polska Wies w archiwum

 
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Mrągowo: Rekultywacja składowiska w miejscowości Polska Wieś.
Numer ogłoszenia w BZP: 98855 - 2015; data zamieszczenia: 03.07.2015

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 41217 - 2015r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o., Oś. Parkowe 2, 11-700 Mrągowo, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 089 7416936, faks 089 7416594.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o..
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Rekultywacja składowiska  w miejscowości Polska Wieś..
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na: rekultywacji składowiska w Polskiej Wsi gmina Mrągowo.                    
2. Rekultywacja składowiska obejmuje:
a) Ukształtowanie wierzchowiny składowiska,
b) Konstrukcja warstwy rekultywacyjnej,
c) Odgazowanie,
d) Odwodnienie,
e) Rekultywacja biologiczna w postaci zadarnienia zrekultywowanego technicznie terenu wierzchowiny mieszanką traw i roślin motylkowych.
3. Przedmiot zamówienia obejmuje również:
a) dokumentację powykonawczą (3 egz.),
b) wykonanie pierwszego badanie z zakresu monitoringu wód podziemnych, zgodnie  z aktualnym stanem prawnym,
c) wykonanie tablic informacyjnych o wymiarach: szer. 3 m wys. 2 m - szt. 1 + konstrukcja wsporcza,
d) wykonanie tablic pamiątkowych o wymiarach: szer. 1 m wys. 0,7 m - szt. 1 + 2 słupki wsporcze,
e) wykonanie ścieżki edukacyjnej w postaci trzech tablic informujących o rekultywacji. Projekt tablic Wykonawca otrzyma od Zamawiającego po podpisaniu umowy.. Zamawiający przewiduje w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego dotychczasowemu Wykonawcy udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych stanowiących nie więcej niż 30% wartości zamówienia podstawowego..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.11.23.30-7, 45.11.20.00-0.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
·         Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Projekt Rekultywacja składowisk odpadów komunalnych w regionie MZM-GO oraz Miasta Mrągowa dofinansowanie z środków Funduszu Spójności Program operacyjny Infrastruktura i Środowisko..
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Część NR: 3   
Nazwa:
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 03.06.2015.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 14.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 4.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
·         Spółka Jawna Żwirek Katarzyna Skwiot, Adam Skwiot,, Piecki, 11-710 Brejdyny 68, kraj/woj. warmińsko-mazurskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 2598842,24 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
·   Cena wybranej oferty: 628154,92
·   Oferta z najniższą ceną: 628154,92 / Oferta z najwyższą ceną: 2694106,86
·   Waluta: PLN.
 

Dokument utworzył(-a):  Zbigniew Kaszałowicz  (03.07.2015)
Dokument wprowadził(-a):  Zbigniew Kaszałowicz  (03.07.2015)
Dokument zatwierdził(-a):  Zbigniew Kaszałowicz  (16.03.2016)
Dokument modyfikował(-a):  Zbigniew Kaszałowicz  (16.03.2016)
 
^ Strony biuletynu wyświetlono:
1525163 razy
Biuletyn HexnetBIP v 1.51 obsługuje: Regionalne Centrum Technik Komputerowych HEXNET Sp. z o.o.
tel. 510612522; e-mail: hexnet@hexnet.pl
^