BIP - www.bip.gov.pl BIP
    
  
 Strona główna     Rejestr zmian   Statystyki   Wyślij   Drukuj 
     
  Informacje podstawowe
  Przedmiot działalności
  Organizacja Spółki
  Organy Spółki
  Struktura własnościowa
  Majątek
  Koncesje
  Finanse
  Taryfy dla ciepła
  Regulamin Świadczenia Usług
  Przetargi
  ∴ Pytania i odpowiedzi
  ∴ Rozstrzygnięcia przetargów
  Dane publiczne
  Kontrole w Spółce
  ∴ Państwowa Inspekcja Pracy
  ∴ Sanepid
  ∴ ZUS
  ∴ Straż pożarna
  Spółka
  ∴ Organy spółki
  ∴ Status spółki
  Oferty pracy
  ∴ Konkurs na stanowisko Dyrektora Zarządu
  Kontakt
  RODO
  ∴ Inspektor Ochrony Danych Osobowych
  Narzędzia
  ∴ Wyszukiwarka
  ∴ Instrukcja
  ∴ Redakcja
  ∴ Zaloguj się
  
 
  «   Przetarg na budowę przyłączy i węzłów w Mrągowie w archiwum

 
OGŁOSZENIE
 
Przetarg na budowę przyłączy i  węzłów cieplnych, wraz z przewodem sygnalizacyjnym i przewodem do monitoringu, w Mrągowie.
 
 
 
Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o. w Mrągowie zaprasza do złożenia oferty na wykonanie robót budowlanych, których przedmiotem zamówienia jest ,,Budowa przyłączy i  węzłów cieplnych, wraz z przewodem sygnalizacyjnym i przewodem do monitoringu, w Mrągowie”.

 

Zadanie 1: Przyłącze cieplne wysokich parametrów  ul. Wojska Polskiego 9

a)      Długość:                     2 x f 48,3/110            L = 41 m.

b)      Kabel do monitoringu ułożony wzdłuż przyłącza  2 x  - XzTKMXpw 3 x 2 x 0,8 w rurze ochronnej Arot ø32.
c)      Podłączenie do istniejącego węzła cieplnego.
Zadanie 2: Węzeł i przyłącze cieplne wysokich parametrów  ul. Wojska Polskiego 22C
      a)   Długość  przyłącza:    2 x f48,3/110             L = 32,8 m.
      b)   Kabel do monitoringu ułożony wzdłuż przyłącza 2 x  - XzTKMXpw 3 x 2 x 0,8                   
            w rurze ochronnej Arot ø32.
      c)   Węzeł cieplny dwufunkcyjny 180 kW wraz z instalacją elektryczną.
d)     Podłączenie i uruchomienie.

Zadanie 3: Węzeł  i przyłącze cieplne do lokalu ul.  Brzozowa 24 A

      a)   Przyłącze cieplne wysokich parametrów ø33,7/90   L = 2  x   8,6m.

      b)   Wzdłuż przyłącz wysokich parametrów kabel do monitoringu  2 x  - XzTKMXpw 3 x 2 x 0,8 w rurze ochronnej Arot ø 32.

c)   Kompaktowy węzeł cieplny jednofunkcyjny CO, z instalacją elktryczną, w szafie zewnętrznej.

d) Przyłącze niskich parametrów prowadzone na zewnątrz budynku (rury Spiro)                 

             ø26,7/100      L = 2 x 8,1 m.

e)      Wzdłuż przyłącza niskich parametrów ułożony kabel zasilający węzeł w energię
elektryczną  YDY 3 x 2,5 i przewody  2  x YDY  2  x 1,0 do czujników temperatury. Przewody w rurach ochronnych.
f)       Podłączenie  i uruchomienie.

Zadanie 4: Węzeł  i przyłącze cieplne do budynku Pl. Kajki 8  

      a)   Przyłącze cieplne ø 42,4/110  L = 2  x   16,6m w tym 6m w budynku.

b)      Kabel do monitoringu ułożony wzdłuż przyłącza 2 x  - XzTKMXpw 3 x 2 x 0,8 w rurze ochronnej Arot ø32.
c)      Węzeł cieplny dwufunkcyjny  CO- 30kw Cw 10 kW wraz z instalacją elektryczna.
d)     Podłączenie i uruchomienie.

 

Wytyczne zawierające wymagania w stosunku do Oferentów można uzyskać                                     w biurze Miejskiej Energetyki Cieplnej 11-700 Mrągowo, os. Parkowe 2.
 
Termin wpłacenia wadium i złożenia ofert 
1. Złożenie wadium w wysokości 8 000,00 złotych (osiem tysięcy złotych):
a)  w pieniądzu, najpóźniej na dzień przed otwarciem ofert,
b) w poręczeniach, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, najpóźniej  w terminie składania oferty.
2. Złożenie oferty:
Ofertę należy złożyć w sekretariacie Miejskiej Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.                
11-700 Mrągowo  os. Parkowe 2  do dnia 01.06.2015 r. do godziny 11:50.
 
Termin wykonania zamówienia:
Rozpoczęcie - po podpisaniu umowy.
Zakończenie - do 15.09.2015 r.,
                                                
 
UWAGA !
W przypadku wystąpienia przyczyn niezależnych od Zamawiającego, może nastąpić ograniczenie liczby wykonywanych zadań.
 
Dodatkowych informacji udzielą: Zygmunt Szewczyk, Stanisław Skwarczyński,
Tel. 0-89-741-69-36, w dniach pracy, godz. 7.00 do 14.30.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
                                                                                   
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                                                         
 . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
                                                         
           
 
 
 

Nasz znak: DT-4/          /2015                                                Mrągowo, dn. 11.05.2015 r. 

             
 
Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o. w Mrągowie zaprasza do złożenia oferty
na wykonanie robót budowlanych zgodnie z poniższymi Wytycznymi:
        

 

 

Wytyczne

do sporządzenia oferty na „Budowę przyłączy i węzłów cieplnych”

 
  I. Zamawiający
Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o., 11-700 Mrągowo os. Parkowe 2, Tel. 89 7416936, fax. 89 741 65-94 Regon 510031017, Kapitał zakładowy 4.750.500,-,  KRS 0000082783, NIP 742-000-06-48, zwany dalej ,,Zamawiającym”.
 
  II. Przedmiot zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest „Budowa przyłączy i węzłów cieplnych”:

Zadanie 1: Przyłącze cieplne wysokich parametrów  ul. Wojska Polskiego 9            

Zadanie 2: Węzeł i przyłącze cieplne wysokich parametrów  ul. Wojska Polskiego 22C

Zadanie 3: Węzeł  i przyłącze cieplne do lokalu ul.  Brzozowa 24 A                         

Zadanie 4: Węzeł  i przyłącze cieplne do budynku Pl. Kajki 8       

 
UWAGA! W przypadku wystąpienia przyczyn niezależnych od Zamawiającego, może nastąpić ograniczenie liczby wykonywanych zadań.
 
III. Zakres zamówienia.
Zakres zamówienia podano w Załączniku Nr 1 do niniejszych Wytycznych.
 
IV. Pożądany termin wykonania:
Dla wszystkich zadań - rozpoczęcie – po podpisaniu umowy.
                                      zakończenie -  do   15.09.2015 r..  
                                                                                                                     
V.  Wymagania stawiane Oferentowi.
O zamówienie mogą ubiegać się Oferenci, którzy spełniają następujące warunki:
- są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymaganiami ustawowymi,
- posiadają uprawnienia, niezbędną wiedzę, doświadczenie, potencjał techniczny  i ekonomiczny, a także pracowników zdolnych do wykonania zadania,
- złożą oświadczenie o wyrażeniu zgody na zaproponowany projekt umowy.
VI. Sposób przygotowania oferty.
Przed złożeniem oferty wskazane jest zapoznanie się z pełną dokumentacją budowlaną będącą w posiadaniu Zamawiającego i dokonanie wizji lokalnej na terenie budowy.
1. Oferta oraz załączniki powinna być napisana w języku polskim, w formie pisemnej, w układzie zgodnym z załączonym Formularzem Ofertowym /zał. nr 2/. Powinna być napisana w sposób czytelny i trwały oraz podpisana przez osobę /osoby/ upoważnione do reprezentowania firmy Oferenta na zewnątrz.
2. Oferta winna zawierać:
- pełną nazwę Oferenta, jego adres wraz z numerem tel., faksem i datą sporządzenia oferty,
- cenę za jaką Oferent zobowiązuje się zrealizować zamówienie wraz z obowiązującym podatkiem VAT, w układzie jak w ,,Formularzu Ofertowym”,
- aktualny odpis z właściwego rejestru albo oświadczenie o wpisie do ewidencji  działalności gospodarczej, dokument dopuszczający Oferenta do obrotu prawnego w zakresie objętym zamówieniem,
- aktualne zaświadczenie ZUS dotyczące realizacji zobowiązań ubezpieczeniowych,
- aktualne zaświadczenie z Urzędu Skarbowego dotyczące realizacji zobowiązań,                                                                                           
- upoważnienie podpisującego i składającego ofertę do reprezentowania Oferenta (nie dotyczy władz statutowych firmy Oferenta),
- opłaconą polisę/inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia,
- wykaz wykonanych w okresie ostatnich lat (2012-2014) co najmniej dwóch robót, odpowiadających swoim rodzajem robocie stanowiącej przedmiot zamówienia,                                 z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i danych Zamawiającego.
3. W/w dokumenty, mogą być w formie uwierzytelnionej przez składającego ofertę, kopii lub kserokopii.
4. Oferta poza wcześniej wymienionymi informacjami i dokumentami winna zawierać: 
a) sposób ustalenia ceny -  kosztorys ofertowy,
b) wskaźniki cenotwórcze kosztorysu ofertowego,
c) gwarancję na wykonane roboty na okres 60 miesięcy,
d) zobowiązanie do udzielenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy zawierające wielkość, formę i termin  udzielenia zabezpieczenia,
e) informację o pracownikach nadzoru /kierowniku budowy i kierownikach robót/ wyznaczonych imiennie do realizacji zleconych zadań.
f) oświadczenie o wyrażeniu zgody na zaproponowany projekt umowy i zawarte w niej warunki płatności.
5. Każda strona oferty musi być ponumerowana kolejnymi numerami w prawym górnym rogu strony i być podpisana u dołu strony przez składającego ofertę.
6. Wszystkie załączniki muszą być ponumerowane kolejnymi numerami w prawym górnym rogu strony i być podpisane na końcu przez składającego ofertę.
7. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty i załączników muszą być parafowane i datowane własnoręcznie przez podpisującego ofertę.
8. Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
9. Oferent może zwrócić się do Zamawiającego na piśmie o wyjaśnienie ustaleń zawartych w niniejszych Wytycznych oraz wątpliwości związanych ze sposobem przygotowania                       i złożenia oferty.
 
VII. Kryteria oceny i sposób wyboru Oferenta.
1. Postanowienia ogólne:
a) Oferent jest zobowiązany wykazać, że spełnia wymagane warunki,
b) Zamawiający ma prawo wykluczyć z postępowania Oferenta, jeżeli stwierdzi nieprawdę                      w złożonych oświadczeniach i dokumentach,
c) Oceny oferty i wyboru Oferenta dokona komisja powołana przez Zamawiającego.
2. Ocena oferty zostanie przeprowadzona w oparciu o niżej przedstawione kryterium.
Kryteriami  oceny są:
X = punkty przyznane badanej ofercie za cenę brutto wyrażona w polskich złotych, za jaką Oferent zobowiązuje się zrealizować zamówienie
– waga kryterium k = 100%,
gdzie:
 
X = 

cena najniższa w złotych


cena badanej oferty w złotych
            x 100 
 
VIII. Wadium.
Oferent przystępujący do przetargu jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości: 8.000,00zł (osiem tysięcy złotych):
a)  w pieniądzu, najpóźniej na dzień przed otwarciem ofert. Wpłata na konto Miejskiej Energetyki Cieplnej w Banku PKO BP S.A. Oddział Centrum Mrągowo,  nr konta: 19102036390000830200580936 z dopiskiem – Wadium na przetarg – „Budowa przyłączy i węzłów cieplnych”. Jako termin, przyjmuje się datę i godzinę wpływu gotówki na konto Zamawiającego.
b) W poręczeniach, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych. Dokumenty związane ze złożeniem wadium w jednej z w/w form, winny być złożone u Głównej Księgowej Miejskiej Energetyki Cieplnej, najpóźniej w terminie  składania oferty.
2. Wadium wniesione w pieniądzu wybranego Oferenta zostanie przeniesione w części  lub całości, w dniu podpisania umowy na rachunek depozytowy jako  zabezpieczenie  należytego  wykonania umowy. Nie wykorzystana część wadium zostanie zwrócona Oferentowi  w terminie 14 dni od daty podpisania umowy.
3. Pozostałym Oferentom, których oferty nie wybrano, zwrot wadium nastąpi  niezwłocznie.
 
IX. Warunki udziału w przetargu.
Warunkiem udziału w przetargu jest:
1. Wniesienie wadium w wysokości, terminie i na warunkach wymienionych w punkcie VIII niniejszych Wytycznych.
2. Złożenie pisemnej oferty w zamkniętej kopercie i opracowanej zgodnie z punktem  VI oraz w miejscu i terminie określonym w punkcie X niniejszych Wytycznych.
3. Spełnienie wymagań określonych w pkt. V niniejszych Wytycznych. Oferta nie spełniająca wszystkich wymagań formalnych zostanie odrzucona.                                                                                                                                                     
 
X. Termin i miejsce składania ofert.
1. Ofertę należy złożyć w sekretariacie Miejskiej Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.
11-700 Mrągowo  os. Parkowe 2  do dnia 01.06.2015 r. do godziny 11:50.
2. Ofertę należy zapakować w kopertę .
3. Koperta powinna być zaadresowana: Miejska Energetyka Cieplna Sp. z o.o.  os. Parkowe 2, 11-700 Mrągowo i opatrzona napisem: Oferta na przetarg – „Budowa przyłączy i węzłów cieplnych”, ponadto powinna być opatrzona nazwą i dokładnym adresem Oferenta.
4. Na życzenie Oferent może otrzymać potwierdzenie złożenia oferty wraz z numerem jakim została oznakowana koperta z ofertą.
5. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona Oferentowi bez otwierania.
6. Oferent nie może wycofać oferty lub wprowadzić zmian po upływie terminu składania ofert.
7. Składający ofertę zostaje nią związany na okres 45 dni, licząc od dnia upływu terminu składania ofert.
 
XI. Termin i miejsce otwarcia ofert.
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Miejskiej Energetyki Cieplnej Spółka z o.o.
Os. Parkowe 2, w dniu 01.06.2015 r. o godz. 12.00.
 
XII. Postanowienia końcowe.
1. Zamawiający przyzna zamówienie Oferentowi, którego oferta odpowiada wymaganiom określonym w niniejszych Wytycznych oraz zostanie uznana za najkorzystniejszą.
2. W zawiadomieniu wysłanym do Oferenta, którego oferta zastała wybrana, Zamawiający określi termin i miejsce zawarcia umowy.
3. Wybrany Oferent zobowiązany jest zawrzeć umowę wg załączonego do niniejszych. Wytycznych projektu umowy w terminie podanym przez Zamawiającego. W przypadku odmowy podpisania umowy, wybrany Oferent traci wadium na  rzecz Zamawiającego.
4. Podpisanie umowy musi poprzedzać wniesienie  w ustalonej wysokości zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
5. Warunki i termin zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, określone zostały w umowie.
6. Do udzielenia wyjaśnień dotyczących niniejszych „Wytycznych”, upoważnia się:  Zygmunta Szewczyka i Stanisława Skwarczyńskiego, tel. 89-741-69-36. w dniach pracy, godz. 7.00 do 14.30.
7. Materiały przetargowe do pobrania ze strony internetowej Zamawiającego: www.mec.mragowo.pl.. lub zostaną wysłane pocztą e-mail: z adresu: techniczny@mec.mragowo.pl. Materiały przetargowe w formie papierowej zostaną wysłane za odpłatnością w wysokości 100,00 złotych.
UWAGA !  W przypadku wystąpienia przyczyn niezależnych od Zamawiającego, zastrzega się ograniczenie liczby wykonywanych zadań.  
 
 
Niniejsze Wytyczne stanowią całość z następującymi załącznikami:
1. Zakres zamówienia                                                - Załącznik Nr 1,
2. Formularz  ofertowy                                             - Załącznik Nr 2,
3. Wzór umowy                                                         - Załącznik Nr 3,
4. Oświadczenie dotyczące podwykonawców         - Załącznik Nr 4,
5. Wykaz wykonanych robót                                    - Załącznik Nr 5.
                                                                                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Załącznik nr 1 do Wytycznych
                                                                                              z dnia 11.05.2015 r.
 
 
ZAKRES ZAMÓWIENIA
 
 I.    Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest „Budowa przyłączy i węzłów cieplnych”:

 

Zadanie: 

1)      Przyłącze cieplne wysokich parametrów  ul. Wojska Polskiego 9       

a)      Długość
                  2 x f48,3/110             L = 41 m
b)      Kabel do monitoringu ułożony wzdłuż przyłącza  2 x  - XzTKMXpw 3 x 2 x 0,8  w rurze ochronnej Arot ø32
c)      Podłączenie do istniejącego węzła cieplnego
2)      Węzeł i przyłącze cieplne wysokich parametrów  ul. Wojska Polskiego 22C
a)    Długość  przyłącza:
                             2 x f48,3/110            L = 32,8 m
b)        kabel do monitoringu ułożony wzdłuż przyłącza 2 x  - XzTKMXpw 3 x 2 x 0,8 w rurze ochronnej Arot ø32
c)      węzeł cieplny dwufunkcyjny 180 kW wraz z instalacją elektryczną
d)     podłączenie i uruchomienie.

3)      Węzeł  i przyłącze cieplne do lokalu ul.  Brzozowa 24 A                      

a)      Przyłącze cieplne    wysokich parametrów           ø 33,7/90             L = 2  x    8,6m,

b)      Wzdłuż przyłącz wysokich parametrów kabel do monitoringu  2 x  - XzTKMXpw 3 x 2 x 0,8 w rurze ochronnej Arot ø32
c)      Kompaktowy węzeł cieplny jednofunkcyjny CO, z instalacją elktryczną, w szafie zewnętrznej.
d)     Przyłącze niskich parametrów prowadzone na zewnątrz budynku (rury Spiro)  ø 26,7/100  L = 2 x 8,1 m.
e)      Wzdłuż przyłącza niskich parametrów ułożony kabel zasilający węzeł w energię elektryczną  YDY 3 x 2,5 i przewody  2  x YDY  2  x 1,0 do czujników temperatury. Przewody w rurach ochronnych.
f)       Podłączenie  i uruchomienie

4)      Węzeł  i przyłącze cieplne do budynku Pl. Kajki 8   

a)      Przyłącze cieplne ø 42,4/110  L = 2  x   16,6m w tym 6m w budynku

b)      kabel do monitoringu ułożony wzdłuż przyłącza 2 x  - XzTKMXpw 3 x 2 x 0,8 w rurze ochronnej Arot ø32
c)      węzeł cieplny dwufunkcyjny  CO- 30kw Cw 10 kW wraz z instalacją elektryczna
d)     podłączenie i uruchomienie
 
UWAGA ! 
1.      W przypadku wystąpienia przyczyn niezależnych od Zamawiającego, może nastąpić ograniczenie liczby wykonywanych zadań.
2.      Inwestor dopuszcza możliwość zastosowania innej niż podanej w projekcie technologii rur preizolowanych pod warunkiem opracowania przez Oferenta, na własny koszt, projektu zamiennego zaakceptowanego przez Zamawiającego, przed wprowadzeniem Wykonawcy na plac budowy. Przeprojektowanie nie może wpłynąć na wymagany termin zakończenia robót.
II.                Roboty budowlane

A.        Zakres zamówienia:

             Zakres zamówienia taki sam jak w przedmiocie zamówienia (Załącznik nr 4):
1.1.   Opis
1.9.   Uzgodnienia
2.1.   Opis
2.10.                   Rzut węzła cieplnego
2.11.                   Wykaz materiałów węzeł
2.12.                   Uzgodnienia
3.1.   Opis
3.10.                   Widok szafki z węzłem
3.11.                   Wykaz materiałów węzeł
3.12.                   Uzgodnienia
4.1.   Opis
4.10.                   Rzut węzła cieplnego
4.11.                   Wykaz materiałów węzeł
4.12.                   Uzgodnienia
 
B. Technologia wykonania przyłączy i węzłów cieplnych:.
1.      Rury preizolowane, z barierą dyfuzyjną i sygnalizacją przecieku impulsową, posiadające aprobatę ITB.  Ciśnienie próbne  2,4MPa, temperatura pracy 140oC z możliwością krótkotrwałych przekroczeń do 150oC.
2.      Mufy termokurczliwe sieciowane radiacyjnie z klejem termotopliwym i masą butylową. Korki wtapiane.
3.      Kolana, trójniki, zawory układane w ziemi, preizolowane, prefabrykowane.
4.      Zawory na przyłączach wysokich parametrów: kulowe, spawane, PN 25, temperatura  max 150oC.
5.      Podsypka i nasypka rurociągów wykonywać piaskiem nie zawierającym gliny, ostrych kamieni i innych elementów, bez wykorzystania ziemi z wykopów.
6.      Przyłącza powinny posiadać na całej jej długości przewody alarmowe sygnalizacji przecieku  zakończone skrzynkami przyłączeniowymi w pomieszczeniach węzłów. 
 
C. Wymagania stawiane dla Wykonawcy:
1.      Ustanowienie kierownika budowy
2.      Protokólarne przejęcie i odpowiednie zabezpieczenie terenu i urządzeń objętych zakresem robót
3.      Prowadzenie dokumentacji budowy.
4.      Obsługa geodezyjna budowy oraz inwentaryzacja powykonawcza rurociągu.
5.      Roboty stanowiące zagrożenie dla otoczenia powinny być odpowiednio  oznakowane                   i zabezpieczone.
6.      Powiadomienie zainteresowanych o rozpoczęciu robót, w terminie zgodnym                        z   uzgodnieniami zawartymi w dokumentacji.
7.      Przywrócenie terenu objętego robotami do pierwotnego stanu, oraz protokólarne   przekazanie terenu użytkownikowi.
8.      Protokolarne przekazanie Zamawiającemu wykonanych robót, wraz dokumentacją  powykonawczą i niezbędnymi protokółami z prób i badań, atestami i świadectwami.
           
Wykaz  dokumentów:
1)      Oryginał oświadczenia o podjęciu  obowiązków kierownika budowy
2)      Protokóły przyjęcia terenów pod budowę.
3)      Oryginał dziennika budowy
4)      Oryginał oświadczenia kierownika budowy
a.       o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem technicznym (budowlanym) i pozwoleniem  na budowę oraz przepisami.
b.      o doprowadzeniu do należytego stanu  i porządku terenu budowy, a także –             w razie korzystania – innej nieruchomości
5)      Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza infrastruktury technicznej.
6)      Aprobaty techniczne ITB na materiały preizolowane.
7)      Protokół badań wykonanych instalacji elektrycznych – sporządzone przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia.
8)      Protokóły odbioru urządzeń ciśnieniowych przez UDT (dotyczy naczyń wzbiorczych przeponowych  węzłów cieplnych).
9)      Protokóły  prób ciśnienia.
10)  Protokóły badań spoin
11)  Protokóły płukania sieci.
12)  Protokół sprawdzenia instalacji sygnalizacji przecieku.
13)  Protokół sprawdzenia kabla monitorującego
14)  Protokóły przekazania terenu użytkownikom lub właścicielom.
15)  Kopie rysunków wchodzących w skład zatwierdzonego projektu, z naniesionymi na czerwono zmianami.
16)  Deklaracje zgodności montowanych urządzeń, certyfikaty CE.
 
            Powyższy zakres należy wykonać zgodnie z projektem budowlanym, załącznikami do Wytycznych i sztuką budowlaną, obowiązującymi  przepisami                          i  wskazaniami Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz zgodnie z instrukcją montażu producentów rur i armatury.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Zał. Nr 2 do Wytycznych
                                                                                                           z dnia 11.05.2015 r.
„Formularz  ofertowy”
..................................................................                                          Strona ......... Stron ..........     ……..........................................................
..................................................................                               
/pełna nazwa i dokładny adres Oferenta/                                                                                                                                            
 
 
 
 

OFERTA OSTATECZNA

 

Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o.

os. Parkowe, 11-700 Mrągowo

 
Odpowiadając na zaproszenie do złożenia oferty na: ,,Budowę przyłączy i węzłów  cieplnych, oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za łączną  cenę:

 

 ....................................... zł  + ................... %VAT = …...........................................  zł (brutto),

 

(słownie: ........................................................................................................................ złotych).

 

W rozbiciu na poszczególne zadania, oferujemy:                                                                                              Wykonanie  Zadania 1    Przyłącze cieplne  wysokich  parametrów ul. Wojska Polskiego 9,

za cenę: ................................ zł  + .................... % VAT =  ......................................  zł (brutto),

(słownie: ........................................................................................................................ złotych).

 

Wykonanie  Zadania 2 – Węzeł i przyłącze cieplne wysokich parametrów  ul. Wojska Polskiego 22C, za cenę: .................... zł  + ................... % VAT  =  ........................  zł (brutto),

(słownie: ........................................................................................................................ złotych).

 

Wykonanie Zadania 3 Węzeł  i przyłącze cieplne do lokalu ul.  Brzozowa 24 A,  za cenę: ................................. zł  + .................... % VAT=  .......................................  zł (brutto),

(słownie: ........................................................................................................................ złotych).

 

Wykonanie Zadania 4 Węzeł  i przyłącze cieplne do budynku Pl. Kajki 8, za cenę: ................................... zł  + .......................... % VAT=  ............................................  zł (brutto),

(słownie: ........................................................................................................................ złotych).

 
1.  Przedmiot zamówienia wykonamy w terminie:
Rozpoczęcie          - po podpisaniu umowy.
Zakończenie          - do   15.09.2015 r.,
2.  Oświadczamy,  że zapoznaliśmy się z warunkami zamówienia i nie wnosimy  do nich
     zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty (dokonaliśmy
     wizji  lokalnej w terenie).   
 
 
-----------------------------------------------                                                                                                                Podpis upoważnionego przedstawiciela
Strona ......... Stron ..........    
 
3.  Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na okres 45 dni.
4.  Oświadczamy, że przekazany nam projekt umowy i warunki płatności w niej
     zaproponowane zostały przez nas zaakceptowane i zobowiązujemy się, w przypadku
     wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy w zaproponowanej formie, miejscu i terminie
     wyznaczonym przez Zamawiającego, podane w zawiadomieniu o wyborze Oferenta.
     Jesteśmy świadomi, że gdyby z naszej winy nie doszło do zawarcia umowy, wniesiona
     przez nas wadium podlega przepadkowi na rzecz Zamawiającego.
5.  W przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do wniesienia w pełnej wysokości                                               
     przed podpisaniem umowy, zabezpieczenia należytego wykonania umowy
     o równowartości 3,5 % ceny ofertowej netto, tj.:  ……………...………………............... zł                      

     (słownie: ................................................................................................................... złotych).

6.  Do niniejszej oferty załączono:
  a) Oświadczenia wg  wzoru załączonego do „Formularza ofertowego”;
  b) Wypis z rejestru handlowego/dokument potwierdzający dopuszczenie oferenta
      do obrotu prawnego w zakresie objętym zamówieniem/;*
  c) Zaświadczenie ZUS/KRUS; *
  d) Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego; 
  f) Upoważnienie przedstawiciela do reprezentowania Oferenta;*
  g) Kosztorys ofertowy;
  h) Wskaźniki cenotwórcze kosztorysu ofertowego;
  i) Informację o pracownikach odpowiedzialnych za realizację niniejszego zlecenia
      /kierowniku budowy i kierownikach robót/ wyznaczonych imiennie do realizacji    
      zleconych robót wraz z poświadczonymi za zgodność, kserokopiami ich uprawnień
      i nabytego doświadczenia oraz informację o ilości pracowników wyznaczonych
      do realizacji zadania przedmiotu zamówienia;
   j) Dokumentacje techniczne węzłów cieplnych i DTR urządzeń;
  k) Kopia dowodu wpłaty wadium;
   l) Polisa OC w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;
   ł) Wykaz wykonanych robót w okresie ostatnich lat;
 m) Oświadczenie dotyczące podwykonawców;* 
  n) ………………….………………………………………………………………..
7.  Zobowiązujemy się udzielić na wykonywane roboty gwarancji na okres 60 miesięcy
     licząc od dnia odbioru końcowego robót.
8.  Zobowiązujemy się udzielić na dostarczone urządzenia węzłów gwarancji na okres 24
     miesięcy licząc od dnia ich odbioru.
9.  Oferta została złożona na ...... ponumerowanych stronach.
 
* niepotrzebne skreślić
                                         
 
                                                             Podpis ........................................................................
                                                                            Upoważniony przedstawiciel oferenta                                                                                                                                     
 
 
 
Miejscowość ..................................................  data ................................................................
                                                                                             
 
Załącznik Nr 1 do
                                                                                              Formularza ofertowego
 
 
 
 
OŚWIADCZENIA
 
 
 
L.p.
 
Oświadczenia Oferenta, że
Podpis upoważnionego przedstawiciela
 
Data
 
1
 
Zapoznał się z warunkami zamówienia
i przyjmuje je bez zastrzeżeń.
 
 
 
 
2
 
Jest uprawniony do występowania
w obrocie prawnym, zgodnie
z wymaganiami ustawowymi.
 
 
 
 
3
 
Posiada uprawnienia niezbędne do wykonywania określonych prac lub czynności wymienionych w zamówieniu, jeśli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
 
 
 
 
4
 
Dysponuje niezbędną wiedzą                                i doświadczeniem, a także potencjałem ekonomicznym i technicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonywania danego zamówienia.
 
 
 
 
5
 
Znajduje się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
 
 
 
 
 
 
..................................., dnia ...........................  
   
 
                                                                            Podpis ...............................................................
                                                                                                (upoważniony przedstawiciel)                                                                                      
 
 
Zał. Nr 3 do Wytycznych
                                                                                                          z dnia 11.05.2015 r.
 
 
WZÓR UMOWY
zawartej w dniu .................... w Mrągowie, pomiędzy Miejską Energetyką Cieplną Spółka                   z o.o. 11-700 Mrągowo, os. Parkowe 2, wpisaną do rejestru przedsiębiorców krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000082783, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy KRS, NIP 742-000-06-48, REGON 510031017,  zwanym dalej „Zamawiającym
reprezentowaną przez Dyrektora Zarządu    – mgr inż. Zbigniewa Kaszałowicza  
a  …………………………………………………………………………………………...……
………………………………...………………………………………………………………... zwanym dalej „Oferentem”, reprezentowanym przez …………………………………………
 ………………………………...………………………………………………………………... treści następującej:
 
§ 1.
Przedmiot umowy.

Przedmiotem umowy jest budowa przyłączy i węzłów cieplnych w Mrągowie.

Przedmiotem zamówienia jest zrealizowanie następujących zadań: 

Zadanie 1: Przyłącze cieplne wysokich parametrów  ul. Wojska Polskiego 9

a)      Długość:                     2 x f 48,3/110            L = 41 m.

b)      Kabel do monitoringu ułożony wzdłuż przyłącza  2 x  - XzTKMXpw 3 x 2 x 0,8               w rurze ochronnej Arot ø32.
c)      Podłączenie do istniejącego węzła cieplnego.
Zadanie 2: Węzeł i przyłącze cieplne wysokich parametrów  ul. Wojska Polskiego 22C
      a)   Długość  przyłącza:    2 x f48,3/110             L = 32,8 m.
      b)   Kabel do monitoringu ułożony wzdłuż przyłącza 2 x  - XzTKMXpw 3 x 2 x 0,8                   
            w rurze ochronnej Arot ø32.
      c)   Węzeł cieplny dwufunkcyjny 180 kW wraz z instalacją elektryczną.
d)     Podłączenie i uruchomienie.

Zadanie 3: Węzeł  i przyłącze cieplne do lokalu ul.  Brzozowa 24 A

      a)   Przyłącze cieplne wysokich parametrów ø33,7/90   L = 2  x    8,6m.

      b)   Wzdłuż przyłącz wysokich parametrów kabel do monitoringu  2 x  - XzTKMXpw 3 x                       

             2 x 0,8 w rurze ochronnej Arot ø 32.

c)      Kompaktowy węzeł cieplny jednofunkcyjny CO, z instalacją elktryczną, w szafie zewnętrznej.

d)     Przyłącze niskich parametrów prowadzone na zewnątrz budynku (rury Spiro)                         

             ø26,7/100      L = 2 x 8,1 m.

e)      Wzdłuż przyłącza niskich parametrów ułożony kabel zasilający węzeł w energię
elektryczną  YDY 3 x 2,5 i przewody  2  x YDY  2  x 1,0 do czujników temperatury. Przewody w rurach ochronnych.
f)       Podłączenie  i uruchomienie.

Zadanie 4: Węzeł  i przyłącze cieplne do budynku Pl. Kajki 8  

      a)   Przyłącze cieplne ø 42,4/110  L = 2  x   16,6m w tym 6m w budynku.

b)      Kabel do monitoringu ułożony wzdłuż przyłącza 2 x  - XzTKMXpw 3 x 2 x 0,8 w rurze ochronnej Arot ø32.
c)      Węzeł cieplny dwufunkcyjny  CO- 30kw Cw 10 kW wraz z instalacją elektryczna.
d)     Podłączenie i uruchomienie.
Roboty budowlane
Zamawiający zleca a Oferent przyjmuje do wykonania przedmiot umowy w zakresie ujętym w Załączniku nr 1 do Wytycznych, tj.: 

 

A.   Zakres zamówienia:

Zakres zamówienia taki sam jak w przedmiocie zamówienia, zgodnie z załączona dokumentacją (patrz Załącznik nr 1).
 
B. Technologia wykonania przyłączy i węzłów cieplnych:.
  1.  Rury preizolowane, z barierą dyfuzyjną i sygnalizacją przecieku impulsową, posiadające 
       aprobatę ITB.  Ciśnienie próbne  2,4MPa, temperatura pracy 140oC z możliwością 
       krótkotrwałych przekroczeń do 150oC.
 2.   Mufy termokurczliwe sieciowane radiacyjnie z klejem termotopliwym i masą butylową.   
       Korki wtapiane.
3.      Kolana, trójniki, zawory układane w ziemi, preizolowane, prefabrykowane.
4.      Zawory na przyłączach wysokich parametrów: kulowe, spawane, PN 25, temperatura  max 150oC.
5.      Podsypka i nasypka rurociągów wykonywać piaskiem nie zawierającym gliny, ostrych kamieni i innych elementów, bez wykorzystania ziemi z wykopów.
6.      Przyłącza powinny posiadać na całej jej długości przewody alarmowe sygnalizacji przecieku  zakończone skrzynkami przyłączeniowymi w pomieszczeniach węzłów. 
 
C. Wymagania stawiane dla Wykonawcy:
      1.   Ustanowienie kierownika budowy
      2.   Protokólarne przejęcie i odpowiednie zabezpieczenie terenu i urządzeń objętych  
            zakresem robót
      3.   Prowadzenie dokumentacji budowy.
 4.   Obsługa geodezyjna budowy oraz inwentaryzacja powykonawcza rurociągu.
5.      Roboty stanowiące zagrożenie dla otoczenia powinny być odpowiednio  oznakowane i zabezpieczone.
6.      Powiadomienie zainteresowanych o rozpoczęciu robót, w terminie zgodnym  z   uzgodnieniami zawartymi w dokumentacji.
7.      Przywrócenie terenu objętego robotami do pierwotnego stanu, oraz protokólarne   przekazanie terenu użytkownikowi.
8.      Protokolarne przekazanie Zamawiającemu wykonanych robót, wraz dokumentacją  powykonawczą i niezbędnymi protokółami z prób i badań, atestami i świadectwami.
Wykaz  dokumentów:
1)      Oryginał oświadczenia o podjęciu  obowiązków kierownika budowy
2)      Protokóły przyjęcia terenów pod budowę.
3)      Oryginał dziennika budowy
4)      Oryginał oświadczenia kierownika budowy
a.       o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem technicznym (budowlanym) i pozwoleniem  na budowę oraz przepisami.
b.      o doprowadzeniu do należytego stanu  i porządku terenu budowy, a także –   w razie korzystania – innej nieruchomości
5)      Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza infrastruktury technicznej.
6)      Aprobaty techniczne ITB na materiały preizolowane.
7)      Protokół badań wykonanych instalacji elektrycznych – sporządzone przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia.
8)      Protokóły odbioru urządzeń ciśnieniowych przez UDT (dotyczy naczyń wzbiorczych przeponowych  węzłów cieplnych).
9)      Protokóły  prób ciśnienia.
10)  Protokóły badań spoin
11)  Protokóły płukania sieci.
12)  Protokół sprawdzenia instalacji sygnalizacji przecieku.
13)  Protokół sprawdzenia kabla monitorującego
14)  Protokóły przekazania terenu użytkownikom lub właścicielom.
15)  Kopie rysunków wchodzących w skład zatwierdzonego projektu, z naniesionymi na czerwono zmianami.
16)  Deklaracje zgodności montowanych urządzeń, certyfikaty CE.
 
            Powyższy zakres należy wykonać zgodnie z projektem budowlanym, załącznikami do Wytycznych i sztuką budowlaną, obowiązującymi  przepisami  i  wskazaniami Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz zgodnie z instrukcją montażu producentów rur i armatury.
 
§ 2
Termin wykonania zamówienia:
Rozpoczęcie - po podpisaniu umowy.
Zakończenie - do   15.09.2015 r..
 
§ 3
Obowiązki stron.  
A. Do obowiązków Zamawiającego należy:
1.   Przekazanie dokumentacji budowlanej.
2.   Wprowadzenie Wykonawcy na plac budowy.                                        
3.   Zapewnienie nadzoru inwestorskiego.                                                       
4.   Odbiór wykonanych robót w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia ich do odbioru.
5.   Wypłacenie uzgodnionego wynagrodzenia za wykonane zlecenia w terminie i na
warunkach podanych w § 4.
 
B. Do obowiązków Oferenta należy:
1.   Wykonanie robót zgodnie z projektem budowlanym i instrukcją montażu producentów
      rur i armatury, poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego oraz zgodnie ze sztuką  
      budowlaną i obowiązującymi przepisami.
2.   Stały nadzór kierownika budowy, posiadającego uprawnienia budowlane w zakresie
      wykonywanych robót, nad wykonawstwem.
3.   Pełne zabezpieczenie materiałowe wykonywanych robót. Materiały powinny odpowiadać 
      co do jakości, wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania                         
      w budownictwie.     
4.   Utrzymanie terenu budowy (dotyczy ciągów komunikacyjnych) i otoczenia przez cały
      okres budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych.
5.   Odpowiednio oznakować i zabezpieczyć roboty stanowiące zagrożenie dla otoczenia.
6.   Terminowe dostarczenie inwestorowi wymaganych protokołów badań, prób i odbioru, 
      atestów i innych dokumentów związanych z realizowanym zadaniem.
7.   Uporządkowanie i doprowadzenie do pierwotnego stanu terenu budowy i otoczenia
      po wykonanych robotach.
8.   Zgłoszenie  wykonanych robót do odbioru Zamawiającemu na 5 dni przed terminem  ich
      zakończenia.
9.   Wykonanie robót dodatkowych do łącznej wysokości 1% wartości wynagrodzenia 
      umownego bez dodatkowego wynagrodzenia na podstawie polecenia inspektora nadzoru 
      inwestorskiego, udokumentowane protokółami konieczności.
10. Przekazanie Zamawiającemu wykonanych robót wraz z geodezyjną dokumentacją 
      powykonawczą i obmiarami.
11. Załatwianie formalności wraz z ponoszeniem opłat związanych z realizacją zadania, jak
      np. za zajęcie pasa drogowego itp.
12. Powiadomienie zainteresowanych o rozpoczęciu robót, w terminie zgodnym                      
      z uzgodnieniami zawartymi w dokumentacji.
 
C.  Zobowiązanie stron:
      Strony zobowiązują się współpracować ze sobą, dokładając najwyższej staranności
      w przestrzeganiu szczegółów techniczno-organizacyjnych i proceduralnych określonych   
      w umowie.
 
§ 4
Zapłata za zrealizowanie zamówienia
1. Za wykonane roboty Oferentowi przysługiwać będzie wynagrodzenie ryczałtowe ustalone
w przyjętej ofercie, tj.:
w wysokości …………….……. zł  + ………. % VAT = ………………..……….. zł brutto,
 
(słownie: ……………………………………………………………………………… złotych),

płatne po zakończeniu realizacji umowy na podstawie faktury wystawionej przez Oferenta,           w oparciu o przyjęty przez Zamawiającego protokół odbioru ostatecznego.   

2.  Forma zapłaty faktury:
- przelewem na konto wskazane w fakturze Oferenta  do ………….. 2015 r., w ciągu 30 dni
licząc od daty dostarczenia faktury Zamawiającemu,
- za datę zapłaty faktury przyjmuje się datę złożenia przelewu w banku Zamawiającego.
 
§ 5
1. Oferent zapłaci Zamawiającemu kary umowne za:
    a/   odstąpienie od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Oferent
          – w wysokości 10% wynagrodzenia umownego,
    b/   zwłokę w przekazaniu przedmiotu umowy - w wysokości 0,2% wynagrodzenia
          umownego za każdy dzień zwłoki,
    c/   zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze - w wysokości 0,2%
          wynagrodzenia  umownego za każdy dzień zwłoki.
2.  Zamawiający zapłaci Oferentowi kary umowne za odstąpienie  od umowy z powodu,
     za które odpowiada Zamawiający - w wysokości 10% wynagrodzenia umownego.
3.  Strony mogą dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego
     wysokość kar umownych.
 
§ 6
Podwykonawcy
1. Do zawarcia przez Oferenta umowy o roboty budowlane z podwykonawcą jest wymagana zgoda Zamawiającego. Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Oferenta umowy z podwykonawcą lub jej projektu, wraz z zakresem prac zlecanych podwykonawcy nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy Wykonawcy z podwykonawcą z zastrzeżeniem ust. 4 i ust. 5.
2. Zamawiający i Oferent nie przewidują możliwości zawierania przez podwykonawcę umów z dalszymi podwykonawcami. Oferent w umowie z podwykonawcą zobowiązany jest do zawarcia postanowienia zakazującego powierzania zleconych prac dalszym podwykonawcom.
3. Oferent zlecając prace lub usługi podwykonawcom bierze na siebie pełną odpowiedzialność za właściwe i terminowe ich wykonanie.
4. Oferent korzystający z doświadczenia podwykonawcy przed zawarciem niniejszej umowy przedłożył Zamawiającemu umowę z podwykonawcą oraz gwarancję zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy w formie gwarancji ubezpieczeniowej/gwarancji bankowej z okresem ważności obejmującym okres trwania umowy z podwykonawcą oraz okres 6 miesięcy po planowanym umownie zakończeniu prac przez podwykonawcę/ gotówkę na kwotę określoną w w/w umowie, które stanowią załączniki do niniejszej umowy.
5. W przypadku gdy Oferent korzysta przy wykonywaniu przedmiotu umowy z podwykonawcy na warunkach wskazanych w ust. 1 zobowiązany jest wpłacić na konto Zamawiającego gotówkę na kwotę określoną w w/w umowie lub przedłożyć Zamawiającemu gwarancję zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy w formie gwarancji ubezpieczeniowej/gwarancji bankowej w terminie 14 dni od upływu terminu wskazanego w ust. 1 i z okresem ważności obejmującym okres trwania umowy z podwykonawcą oraz okres 6 miesięcy po planowanym umownie zakończeniu prac przez podwykonawcę.
6. Zwolnienie zabezpieczenia zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy będzie dokonywane niezwłocznie po otrzymaniu przez Zamawiającego pisemnego oświadczenia podwykonawcy o uregulowaniu wszystkich jego należności przez Oferenta.
7. W przypadku upływu terminu gwarancji o których mowa w ust. 4 i ust. 5 przed złożeniem oświadczenia podwykonawcy o którym mowa w ust. 6 Oferent zobowiązany jest w ciągłości utrzymywać zabezpieczenie gwarancji zapłaty podwykonawcy do czasu złożenia Zamawiającemu przedmiotowego oświadczenia podwykonawcy.          
 
§ 7
1.  Oferent wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 3,5 % ceny ofertowej netto tj.:  dla Zadania 1 .............. zł /słownie ......................................................         
  ……………………………………………………………… złotych/, w pełnej wysokości przed podpisaniem umowy w formie pieniężnej.
2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości ………...... zł tj. 70% wartości zabezpieczenia, zostanie zwrócone w  ciągu 30 dni od daty odbioru ostatecznego robót.
3. Pozostała część zabezpieczenia zostanie zwrócona w ciągu 14 dni po upływie okresu gwarancji.
4.  Zwrot zabezpieczenia następuje z oprocentowaniem naliczonym przez Bank PKO BP SA     Oddział Centrum Mrągowo, od sum depozytowych, zdeponowanych na rachunku "inne       rachunki bankowe" (dotyczy tylko zabezpieczenia wniesionego w pieniądzu).
 
§ 8
1.  Przedstawicielami ze strony Zamawiającego do nadzorowania i odbioru robót są:
- Inspektor  nadzoru inwestorskiego - …………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….………
- Prowadzący z ramienia Miejskiej Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Mrągowie: ………….…
………………………………………………………………………………………….………
2. Odbioru ostatecznego dokona Komisja powołana przez Zamawiającego.
3. Oferenta reprezentuje – ............................................................................................................
………………………………………………………………………………………….………
 
§ 9
Zmiana postanowień zawartych w umowie może  nastąpić za zgodą obu stron, wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności.
 
§ 10
Oferent  udziela na wykonane roboty gwarancji na okres 60 miesięcy licząc od dnia protokolarnego odbioru ostatecznego robót.
 
§ 11
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustalenia z przyjętej oferty.
 
§ 12
Strony zgodnie postanawiają, iż wszelkie ewentualne spory będą rozstrzygane polubownie, zaś w przypadku braku zgodności, właściwym do rozstrzygania sporów będzie sąd rzeczowy właściwy dla siedziby Zamawiającego.
 
§ 13
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
 
Oferent:                                                                             Zamawiający
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zał. Nr 4 do Wytycznych
                                                                                                          z dnia 11.05.2015
.................................................
     (nazwa firmy / pieczęć)
 
 
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCÓW
Dotyczy budowy przyłączy i węzłów cieplnych w Mrągowie
 
 
Nazwa Oferenta ..............................................  .....................................................................
 
Adres Oferenta  ......................................................................................................................
 
Numer telefonu .......................................... fax .........................................................................
 
Oświadczam, że przy wykonywaniu w/w robót będę/nie będę* korzystał z pomocy podwykonawców.
 
Wykaz podwykonawców:
L.p.
Nazwa podwykonawcy
 
Zakres robót
Wartość robót
1
 
 
 
 
2
 
 
 
 
3
 
 
 
 
4
 
 
 
 
 
*) niepotrzebne skreślić
 
 
 
…………..……………………                                                                                           (Miejscowość, data)                                                                    
    …………..……………………..
                                                                                                 (Podpis osoby upoważnionej)
 
 
 
 
 
 
Zał. Nr 5 do Wytycznych
                                                                                                          z dnia 11.05.2015
.................................................
     (nazwa firmy / pieczęć)
 
 
 
Wykaz wykonanych w okresie ostatnich lat (2012-2014) co najmniej dwóch robót, odpowiadających swoim rodzajem robocie stanowiącej przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania, nazwy i adresu Zamawiających
Lp.
Nazwa zamawiającego, adres
Data wykonania
Opis przedmiotu zamówienia
Wartość
1
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
4
 
 
 
 
 
5
 
 
 
 
 
6
 
 
 
 
 
 
 
…………..……………………                                                                                           (Miejscowość, data)
                                                                                    .…………………………………….
                                podpis osób uprawnionych
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dokument utworzył(-a):  Zbigniew Kaszałowicz  (18.05.2015)
Dokument wprowadził(-a):  Zbigniew Kaszałowicz  (18.05.2015)
Dokument zatwierdził(-a):  Zbigniew Kaszałowicz  (16.03.2016)
Dokument modyfikował(-a):  Zbigniew Kaszałowicz  (16.03.2016)
 
^ Strony biuletynu wyświetlono:
1599603 razy
Biuletyn HexnetBIP v 1.51 obsługuje: Regionalne Centrum Technik Komputerowych HEXNET Sp. z o.o.
tel. 510612522; e-mail: hexnet@hexnet.pl
^