BIP - www.bip.gov.pl BIP
    
  
 Strona główna     Rejestr zmian   Statystyki   Wyślij   Drukuj 
     
  Informacje podstawowe
  Przedmiot działalności
  Organizacja Spółki
  Organy Spółki
  Struktura własnościowa
  Majątek
  Koncesje
  Finanse
  Taryfy dla ciepła
  Regulamin Świadczenia Usług
  Przetargi
  ∴ Pytania i odpowiedzi
  ∴ Rozstrzygnięcia przetargów
  Dane publiczne
  Kontrole w Spółce
  ∴ Państwowa Inspekcja Pracy
  ∴ Sanepid
  ∴ ZUS
  ∴ Straż pożarna
  Spółka
  ∴ Organy spółki
  ∴ Status spółki
  Oferty pracy
  ∴ Konkurs na stanowisko Dyrektora Zarządu
  Kontakt
  RODO
  Narzędzia
  ∴ Wyszukiwarka
  ∴ Instrukcja
  ∴ Redakcja
  ∴ Zaloguj się
  
 
  «   Przetarg na sprzedaż spycharki DT 75 i sprężarki w archiwum

O G Ł O S Z E N I E
Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o. w Mrągowie os. Parkowe 2, ogłasza otwarty konkurs ofert na:
- sprzedaż ciągnika marki DT-75–MRS-4 (spychacz gąsiennicowy) – 1 szt. z ceną wywoławczą 5.000,00 zł brutto (słownie: pięć tysięcy złotych),
- sprzedaż agregatu sprężarkowego typu WSPK – 7/300 – 1 szt. z ceną wywoławczą  1.000,00 zł brutto (słownie: jeden tysiąc złotych).
 
Tryb: otwarty konkurs ofert.
Termin składania ofert: 2015-04-24godz. 11:50:00.  
Termin przetargu i otwarcia ofert: 2015-04-24 godz. 12:00:00.
Miejsce przetargu: siedziba Miejskiej Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Mrągowie os. Parkowe 2, sala konferencyjna (II piętro).
Miejsce i termin oględzin przedmiotu sprzedaży: Kotłownia Rejonowa ul. Kolejowa 4b   11-700 Mrągowo, w dni robocze w godz. 8 ÷ 14, po uprzednim uzgodnieniu z Panem Łukaszem Bieńko tel. 696326980.
Ofertę kupna i kopię wpłacenia wadium należy złożyć w sekretariacie Spółki, najpóźniej  w dniu otwarcia ofert 2015-04-24 do godz. 11:50.
 
Przedmioty sprzedaży:
I. Ciągnik marki DT-75–MRS-4 (spychacz gąsiennicowy) – może pracować jako spychacz, ciągnik rolniczy lub leśny.
1. Podstawowe dane techniczne:
- marka ciągnika: DT-75-MRS-4
- rodzaj ciągnika: uniwersalny
- rok produkcji: 1982
- numer ciągnika 69476
Silnik:
- rodzaj silnika: czterosuwowy, czterocylindrowy, wysokoprężny
- typ silnika: A-41
- numer silnika 648778
- nominalna moc: 90 KM
- nominalna prędkość obrotowa wału korbowego 1750 obr/min
Silnik rozruchowy:
- rodzaj silnika: gaźnikowy, jednocylindrowy, dwusuwowy
- typ: PD-10U z rozrusznikiem elektrycznym
Mechanizm przenoszenia mocy:
- sprzęgło główne: suche dwutarczowe, typu zamkniętego
Układ hydrauliczny:
- rodzaj: oddzielny dla poszczególnych zespołów roboczych
- pompa: zębata typu NSZ-46U
Dane eksploatacyjne:
- jednostkowe zużycie paliwa przy nominalnej mocy: 185 g/KM/h
- zużycie oleju w % w stosunku do zużycia paliwa ≤ 3%
Informacje uzupełniające:
Ciągnik marki DT-75–MRS-4 pracował jako spychacz, podlegał przeglądom technicznym i był serwisowany oraz na bieżąco naprawiany. Po awarii silnika w listopadzie 2014 r. została podjęta decyzja o zaprzestaniu jego naprawy i przeznaczeniu do sprzedaży.
2. Wartość szacunkowa ciągnika marki DT-75–MRS-4: 10.000,00 zł brutto.
3. Cena wywoławcza: 5.000,00 zł brutto (słownie: pięć tysięcy złotych brutto).
II. Agregat sprężarkowy typu WSPK – 7/300
1. Podstawowe dane techniczne:
- typ agregatu sprężarkowego: WSPK – 7/300
- ciężar agregatu: 900 kg
- rok budowy: 1989 
- nr fabryczny: 1475
- typ silnika: SLe-225 S4
- moc silnika: 37 kW
- maksymalna ilość obrotów: 1470 obr/min.
- wydajność nominalna: 5.5 m3/min.
- ciśnienie robocze: 0.7 MPa
- sprężarka: W2P-218 Sa
Informacje uzupełniające:
Agregat jest zdolny do pracy, ale wymaga drobnych napraw. Z agregatem współpracuje szafa sterująca (odłączona od napięcia). Nabywca musi zdemontować agregat i szafę.
2. Wartość szacunkowa agregatu typu WSPK – 7/300: 2 000,00 zł brutto.
3. Cena wywoławcza: 1.000,00 zł brutto (słownie: jeden tysiąc złotych brutto).
 
Warunki przystąpienia do przetargu:
a) Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium:
* dla ciągnika marki DT-75–MRS-4 w wysokości  500,00 zł (słownie: pięćset złotych,  z adnotacją „wadium – spychacz DT-75”;
* dla agregatu sprężarkowego typu WSPK – 7/300, w wysokości 100,00 zł (słownie: sto  złotych), z adnotacją „wadium – agregat”;
- wadium należy wnieść w pieniądzu do dnia  24.04.2015 r. do godz. 11:50 na rachunek bankowy Miejskiej Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Banku PKO BP S.A. Oddział Centrum Mrągowo nr konta: 19102036390000830200580936 ze stosowną adnotacją „wadium – … ”, lub w kasie siedziby spółki (I piętro);
- wadium przepada na rzecz Miejskiej Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Mrągowie jeżeli kupujący, którego oferta została wybrana, uchyla się od wpłacenia kwoty zakupu w terminie wyznaczonym w umowie oraz gdy odmawia podpisania umowy sprzedaży na warunkach określonych w ofercie.
b) Do przetargu mogą przystąpić osoby fizyczne, osoby prawne lub inne jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej. Osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej są zobowiązane do dołączenia do oferty kopii dowodu tożsamości. Osoby prawne przystępujące do przetargu lub osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą są zobowiązane do dołączenia do oferty aktualnych wypisów z właściwego dla danego podmiotu rejestru.
 
Informacje o sposobie złożenia oferty:
          a) Ofertę należy przygotować wg wzoru dostępnego w siedzibie Miejskiej Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Mrągowie lub poniżej tego ogłoszenia;
b) Oferta nie podlega zmianie po jej złożeniu;
c) Oferta złożona po terminie nie jest wiążąca;
d) Oferty należy składać do dnia 24 kwietnia 2015 r. do godz. 11:50 w sekretariacie Miejskiej Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.  11-700 Mrągowo os. Parkowe 2 lub pocztą na adres Miejska Energetyka Cieplna Sp. z o.o.  11-700 Mrągowo os. Parkowe 2, w zamkniętej kopercie  z odpowiednim dopiskiem:
          - „Przetarg – spychacz DT-75”.
          - „Przetarg - agregat”.
          Wybór oferty i podpisanie umowy:
a) Komisja przetargowa odrzuci ofertę jeżeli została złożona po wyznaczonym terminie lub  w niewłaściwym miejscu oraz jeśli oferent nie wniósł wadium.
b) Komisja przetargowa wybierze oferenta, który zaoferuje najwyższą cenę.
c) W przypadku dwóch lub większej liczby ofert z taką samą najwyższą oferowaną ceną, oferenci którzy złożyli oferty wezwani zostaną do złożenia ofert dodatkowych, z wyższą niż pierwotnie zaoferowaną ceną.
d) Organizatorowi przetargu przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyny.
          e) Organizator przetargu nie odpowiada za wady ukryte przedmiotu przetargu.
          
          Umowa:
a) Po zakończeniu przetargu i poinformowaniu oferentów o jego wyniku  Wygrywający jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia powiadomienia.
          b) Wydanie dla nabywcy przedmiotu zakupu nastąpi protokołem zdawczo – odbiorczym niezwłocznie po wpłynięciu środków na konto sprzedającego. Nabywca we własnym zakresie i na własny koszt dokona odbioru zakupionego przedmiotu zakupu.
.  

       
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OFERTA

NA ZAKUP CIĄGNIKA MARKI DT-75-MRS-4

 (SPYCHACZ GĄSIENNICOWY)

 
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................(imię i nazwisko, adres / nazwa firmy, siedziba, tel. kontaktowy, Nr konta bankowego, na które należy zwrócić wadium)
 
.......................................................................................................................................................(NIP / PESEL)
 
Składam ofertę nabycia ciągnika marki DT-75–MRS-4 (spychacz gąsiennicowy)
nr ciągnika 69476, nr silnika 648778, rok produkcji 1982
   
 
Za powyższy ciągnik (spychacz gąsiennicowy) oferuję kwotę .................................. zł brutto                                    
 
(słownie: ................................................................................................................................)
 
Oświadczam, że znane mi są zasady przetargu organizowanego przez Miejską Energetykę Cieplną Sp. z o.o. w Mrągowie, które akceptuję.
 
 
                                                                          ............................................................
Podpis Oferenta
 
Oświadczam, że zapoznałem się ze stanem przedmiotu sprzedaży / biorę odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin (w przypadku rezygnacji z oględzin przed złożeniem oferty)*
 
Załączniki:
- kserokopia dowodu osobistego lub KRS/zaświadczenie o wpisie do EDG
- kserokopia potwierdzenia wniesienia wadium
- pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy).
 
 
 
…………………….., dnia …………………
 
 
                                                                           .............................................................
Podpis Oferenta
* - niepotrzebne skreślić
OFERTA

NA ZAKUP AGREGATU SPRĘŻARKOWEGO TYPU WSPK – 7/300

 
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................(imię i nazwisko, adres / nazwa firmy, siedziba, tel. kontaktowy, Nr konta bankowego, na które należy zwrócić wadium)
 
.......................................................................................................................................................(NIP / PESEL)
 
Składam ofertę nabycia agregatu sprężarkowego typu WSPK – 7/300, Nr fabryczny 1475, rok produkcji 2003.
 
Za powyższy agregat oferuję kwotę .................................. zł brutto                                    
 
(słownie: ................................................................................................................................)
 
Oświadczam, że znane mi są zasady przetargu organizowanego przez Miejską Energetykę Cieplną Sp. z o.o. w Mrągowie, które akceptuję.
 
 
                                                                          ............................................................
Podpis Oferenta
 
Oświadczam, że zapoznałem się ze stanem przedmiotu sprzedaży / biorę odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin (w przypadku rezygnacji z oględzin przed złożeniem oferty)*
 
Załączniki:
- kserokopia dowodu osobistego lub KRS/zaświadczenie o wpisie do EDG
- kserokopia potwierdzenia wniesienia wadium
- pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy).
 
 
…………………….., dnia …………………
 
                                                                           .............................................................
Podpis Oferenta
* - niepotrzebne skreślić

 

 
 
 
 

Dokument utworzył(-a):  Zbigniew Kaszałowicz  (15.04.2015)
Dokument wprowadził(-a):  Zbigniew Kaszałowicz  (15.04.2015)
Dokument zatwierdził(-a):  Zbigniew Kaszałowicz  (16.03.2016)
Dokument modyfikował(-a):  Zbigniew Kaszałowicz  (16.03.2016)
 
^ Strony biuletynu wyświetlono:
1524952 razy
Biuletyn HexnetBIP v 1.51 obsługuje: Regionalne Centrum Technik Komputerowych HEXNET Sp. z o.o.
tel. 510612522; e-mail: hexnet@hexnet.pl
^