BIP - www.bip.gov.pl BIP
    
  
 Strona główna     Rejestr zmian   Statystyki   Wyślij   Drukuj 
     
  Informacje podstawowe
  Przedmiot działalności
  Organizacja Spółki
  Organy Spółki
  Struktura własnościowa
  Majątek
  Koncesje
  Finanse
  Taryfy dla ciepła
  Regulamin Świadczenia Usług
  Przetargi
  ∴ Pytania i odpowiedzi
  ∴ Rozstrzygnięcia przetargów
  Dane publiczne
  Kontrole w Spółce
  ∴ Państwowa Inspekcja Pracy
  ∴ Sanepid
  ∴ ZUS
  ∴ Straż pożarna
  Spółka
  ∴ Organy spółki
  ∴ Status spółki
  Oferty pracy
  ∴ Konkurs na stanowisko Dyrektora Zarządu
  Kontakt
  RODO
  Narzędzia
  ∴ Wyszukiwarka
  ∴ Instrukcja
  ∴ Redakcja
  ∴ Zaloguj się
  
 
  «   Rekultywacja składowiska w miejscowości Polska Wieś w archiwum

______________________________________________________________________________

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Rekultywacja składowiska w Miejscowości Polska Wieś

Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego udzielanego w trybie przetargu nieograniczonego
 
 
 
I. ZAMAWIAJĄCY
NAZWA I ADRES
Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o. , Os. Parkowe 2, 11-700 Mrągowo, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 089 7416936, faks 089 7416594.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.mec.mragowo.pl

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Rekultywacja składowiska w Miejscowości Polska Wieś.
2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 
1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na: rekultywacji składowiska w Polskiej Wsi gmina Mrągowo.
2. Rekultywacja składowiska obejmuje :
a) Ukształtowanie wierzchowiny składowiska,
b) Konstrukcja warstwy rekultywacyjnej,
c) Odgazowanie,
d) Odwodnienie,
e) Rekultywacja biologiczna w postaci zadarnienia zrekultywowanego technicznie terenu wierzchowiny mieszanką traw i roślin motylkowych.
3. Przedmiot zamówienia obejmuje również:
a) dokumentację powykonawczą (3 egz.),
b) wykonanie pierwszego badanie z zakresu monitoringu wód podziemnych, zgodnie z aktualnym stanem prawnym,
 c) wykonanie tablic informacyjnych o wymiarach: szer. 3 m wys. 2 m - szt. 1 + konstrukcja wsporcza,
d) wykonanie tablic pamiątkowych o wymiarach: szer. 1 m wys. 0,7 m - szt. 1 + 2 słupki wsporcze,
 e) wykonanie ścieżki edukacyjnej w postaci trzech tablic informujących o rekultywacji. Projekt tablic Wykonawca otrzyma od Zamawiającego po podpisaniu umowy.
4) Przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: Zamawiający przewiduje w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego dotychczasowemu Wykonawcy udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych stanowiących nie więcej niż 30% wartości zamówienia podstawowego.
5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.11.23.30-7; 45.11.20.00-0.
6) Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty częściowej.
7) Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty wariantowej.
Wykonawca zrealizuje roboty budowlane w terminie do dnia 15.10.2015.
III. INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
WADIUM
1. Wykonawca przystępujący do przetargu zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości: 19 000,00 PLN (słownie: dziewiętnaście tysięcy złotych).
2. Wadium musi być wniesione przed terminem składania ofert. Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacić na konto Zamawiającego o nr : 63 1240 5598 1111 0000 5036 0079.
3. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji lub poręczeń, powinny być one sporządzone zgodnie z obowiązującym prawem oraz złożone w oryginale i muszą obejmować cały okres związania ofertą.
4. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:
a) pieniądzu,
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
c) gwarancjach bankowych,
d) gwarancjach ubezpieczeniowych,
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 09.11.2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zmianami).
 
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Zamawiający nie dokonuje szczegółowego opisu warunku w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku w tym zakresie na podstawie złożonego oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.
2) Wiedza i doświadczenie
Warunkiem udziału w postępowaniu jest wykonanie co najmniej trzech robót budowlanych polegających na rekultywacji, budowie, przebudowie składowiska/składowisk odpadów lub polegające na wykonaniu robót ziemnych z zakresu budowy, rozbudowy, przebudowy wałów, nasypów, grobli, dróg, cieków i zbiorników wodnych o wartości łącznej min.2 000 000,00 zł brutto. Na potwierdzenie spełniania powyższego warunku, Wykonawca dołączy do oferty wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ.
Jeżeli Wykonawca będzie polegał na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy w odniesieniu do warunku wiedzy i doświadczenia, Zamawiający w celu oceny, czy wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów żąda dołączenia do oferty dokumentów dotyczących w szczególności zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia, charakteru stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem oraz zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.
3) Potencjał techniczny
Zamawiający nie dokonuje szczegółowego opisu warunku w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku w tym zakresie na podstawie złożonego oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.
4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować minimum jedną osobą posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, to jest do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej uprawniających do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń lub w ograniczonym zakresie koniecznym do kierowania robotami budowlanymi w zakresie niniejszego zamówienia.
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca spełniając warunek dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia wykazał, że dysponuje lub będzie dysponował osobami o następujących kwalifikacjach zawodowych uprawniających do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w rozumieniu Ustawy z dnia 07.07.1994 r. prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zm.) w specjalności właściwej do powierzonego stanowiska. Zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane.
Zamawiający uzna warunek posiadania uprawnień do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie za spełniony również przez osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych (m.in. ustawa z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej). Na potwierdzenie spełniania powyższego warunku, Wykonawca dołączy do oferty wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informację o podstawie dysponowania tymi osobami, zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ.
W przypadku dysponowania potencjałem kadrowym innych podmiotów, należy dołączyć do oferty pisemne zobowiązanie tychże podmiotów o oddaniu osób do dyspozycji Wykonawcy.
5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykonawca spełni warunek, jeżeli dołączy do oferty informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert oraz opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, tj.
- Wykonawca wykaże iż posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 500 000,00 PLN
- Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę minimum 1 000 000,00 PLN (opłacona polisa OC).
 Jeżeli Wykonawca, wskazując spełnianie warunku w zakresie zdolności finansowej, polega na zdolnościach finansowych innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b Ustawy, Zamawiający w celu oceny, czy wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów żąda:
a) Informacji banku lub kasy oszczędnościowo-kredytowej, w której inny podmiot niż Wykonawca, użyczający swoje zasoby posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
b) Opłaconą polisę a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że inny podmiot niż Wykonawca, udostępniający swoje zasoby jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
 
INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
- wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
- wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
- informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
- opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:
- informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową innego podmiotu, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
- opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;
2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
- aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 
3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej.
 
INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM
W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć dokumenty wykazujące, że wszystkie materiały użyte do realizacji przedmiotu zamówienia posiadają stosowane atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne, deklaracje zgodności bądź inne dokumenty potwierdzające ich dopuszczalność do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie, zgodnie z ustawą Prawo budowlane oraz posiadać akceptację Zamawiającego.
 
INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty:
- Dowód wniesienia wadium,
- Formularz oferty wg wzoru
- Informację dot. przynależności do danej grupy kapitałowej
- Oświadczenie z art. 22 ust. 1 Ustawy
- Oświadczenie z art. 24 ust. 1 Ustawy
- Stosowne Pełnomocnictwo(a) (oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez notariusza) w przypadku gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio ze złożonego w ofercie odpisu z właściwego rejestru lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.
W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
 
IV. PROCEDURA
KRYTERIA OCENY OFERT
Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
1 - Cena - 90
2 - Okres rękojmi - 10
 
ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy.
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian:
1. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem wnioskowanych warunków ich wprowadzenia. Wszystkie poniższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.
2. Zamawiający dopuszcza zmiany postanowień umowy (nie będące następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność) w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w następującym zakresie:
a) terminu realizacji przedmiotu umowy:
- z uwagi iż zamówienie to realizowane jest w ramach projektu będącego dofinansowanym ze środków Funduszu Spójności, może on ulec zmianie w związku z warunkami umowy pomiędzy Zamawiającym a Instytucją Pośredniczącą,
- wynikającego z trudnych warunków atmosferycznych,
- w przypadku konieczności wprowadzenia zmian projektowych z powodu istotnych braków lub błędów w dokumentacji,
- z powodu działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac,
- wystąpienia siły wyższej,
- wystąpienia opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez właściwe organy administracji państwowej,
- wystąpienia opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do wydania których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa,
- jeżeli wystąpi brak możliwości wykonywania robót z powodu nie dopuszczania do ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ,
b)wynagrodzenia:
- w przypadku urzędowej zmiany podatków ponoszonych przez Wykonawcę,
- zmiany przedmiotu umowy o której mowa poniżej w pkt c),
c) zmiany przedmiotu umowy:
- w przypadku konieczności zrezygnowania przez Zamawiającego z części zakresu robót,
- w przypadku zmian technologicznych,
d) usunięcia rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć lub sformułowań użytych w Umowie, których nie będzie można usunąć w inny sposób, a zmiana treści Umowy będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności lub niejasności i doprecyzowanie jej zapisów w celu jej jednoznacznej interpretacji,
e) sposobu płatności : termin płatności za przedmiot umowy może ulec wydłużeniu w przypadku dłuższego okresu oczekiwania na środki przekazywane przez Instytucje Wdrażającą (Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie), f) wprowadzeniu robót zamiennych z powodu: - uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu umowy, jeżeli zmiany te są korzystne dla Zamawiającego,
- aktualizacji rozwiązań projektowych w uwagi na postęp technologiczny,
- zaprzestania produkcji materiałów budowlanych, których użycie Zamawiający przewidział przy realizacji przedmiotu umowy,
- wad dokumentacji projektowej,
- zmiany przepisów prawa budowlanego w trakcie realizacji przedmiotu umowy.
 
INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.mzmgo.mazury.pl lub www.mec.mragowo.pl
2) Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Mazurski Związek Międzygminny - Gospodarka odpadami ul. Wodna 4, 11-500 Giżycko lub Miejska Energetyka Cieplna Sp. z o.o. Os. Parkowe 2, 11-700 Mrągowo.
3) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 10.04.2015 godzina 13:00, miejsce: Mazurski Związek Międzygminny - Gospodarka odpadami ul. Wodna 4, 11-500 Giżycko.
4) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
5) Informacje dodatkowe:
- Zamawiający ubiega się o dofinansowanie przedmiotu zamówienia środkami z programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
- Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej.
- Zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów.
- Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej..
- Zamawiający ubiega się o dofinansowanie przedmiotu zamówienia środkami z programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
 
Dokumenty przetargowe: (pliki PDF)
1, Zał. Nr 1 – S IWZ
2. Zał. Nr 2 – formularz ofertowy
                    – Informacja dot. Przynależności do danej grupy kapitałowej
                    – Wzór oświadczenia art.22 Ustawy
                    – Wzór oświadczenia art.24 ust. 1 Ustawy
                    – Wzór wykazu robót budowlanych
                    – Wzór wykazu osób niezbędnych do wykonania zamówienia
                    – Wzór umowy wraz z załącznikami
3. Zał. Nr 3 – STWiOR
4. Zał. Nr 4 – Dokumentacja projektowa
5. Zał. Nr 5 – Przedmiar robót

Dokument utworzył(-a):  Zbigniew Kaszałowicz  (25.03.2015)
Dokument wprowadził(-a):  Zbigniew Kaszałowicz  (25.03.2015)
Dokument zatwierdził(-a):  Zbigniew Kaszałowicz  (16.03.2016)
Dokument modyfikował(-a):  Zbigniew Kaszałowicz  (16.03.2016)
 
^ Strony biuletynu wyświetlono:
1524993 razy
Biuletyn HexnetBIP v 1.51 obsługuje: Regionalne Centrum Technik Komputerowych HEXNET Sp. z o.o.
tel. 510612522; e-mail: hexnet@hexnet.pl
^