BIP - www.bip.gov.pl BIP
    
  
 Strona główna     Rejestr zmian   Statystyki   Wyślij   Drukuj 
     
  Informacje podstawowe
  Przedmiot działalności
  Organizacja Spółki
  Organy Spółki
  Struktura własnościowa
  Majątek
  Koncesje
  Finanse
  Taryfy dla ciepła
  Regulamin Świadczenia Usług
  Przetargi
  ∴ Pytania i odpowiedzi
  ∴ Rozstrzygnięcia przetargów
  Dane publiczne
  Kontrole w Spółce
  ∴ Państwowa Inspekcja Pracy
  ∴ Sanepid
  ∴ ZUS
  ∴ Straż pożarna
  Spółka
  ∴ Organy spółki
  ∴ Status spółki
  Oferty pracy
  ∴ Konkurs na stanowisko Dyrektora Zarządu
  Kontakt
  RODO
  Narzędzia
  ∴ Wyszukiwarka
  ∴ Instrukcja
  ∴ Redakcja
  ∴ Zaloguj się
  
 
  «   Sprzedaż sortowni odpadów SR 1x2 i spycharki DT-75 w archiwum

O G Ł O S Z E N I E
Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o. w Mrągowie os. Parkowe 2, działając z upoważnienia Burmistrza Miasta Mrągowa ogłasza otwarty konkurs ofert na:
- sprzedaż sortowni do odpadów SR 1 x 2  – 1 szt. z ceną wywoławczą 7 500,00 zł brutto (słownie: siedem tysięcy pięćset złotych), będącą własnością Gminy Miasta Mrągowa
oraz działając w imieniu własnym ogłasza otwarty konkurs ofert na:
- sprzedaż ciągnika marki DT-75–MRS-4 (spychacz gąsiennicowy) – 1 szt. z ceną wywoławczą 8000,00 zł brutto (słownie: osiem tysięcy złotych).
 
Tryb: otwarty konkurs ofert.
Termin składania ofert: 2015-01-23 godz. 11:50:00.  
Termin przetargu i otwarcia ofert: 2015-01-23 godz. 12:00:00.
Miejsce przetargu: siedziba Miejskiej Energetyki Cieplnej spółka z o.o. w Mrągowie os. Parkowe 2, sala konferencyjna (II piętro).
Miejsce i termin oględzin przedmiotu sprzedaży: Kotłownia Rejonowa ul. Kolejowa 4b   11-700 Mrągowo, w dni robocze w godz. 8 ÷ 14, po uprzednim uzgodnieniu z Panem Łukaszem Bieńko tel. 696326980.
Ofertę kupna i kopię wpłacenia wadium należy złożyć w sekretariacie Spółki, najpóźniej w dniu otwarcia ofert 2015-01-23 do godz. 11:50.
 
Przedmioty sprzedaży:
I. Sortownia do odpadów SR 1 x 2 (Nr fabryczny SR1x2/12/2003, rok produkcji 2003) składająca się z:
- taśmy gumowej szerokości 1000 mm z progami o wysokości 40 mm zamknięta w obwodzie 14300mm,
- silnika 3,0 kW, 50 Hz, 1400 obr/min. z reduktorem 1400/25obr./min. i falownikiem
o zakresie częstotliwości 10-60Hz typ FA 87/G DV 100L4/MM30/HLK/BW2
z nastawnikiem MBG 11A firmy SEW Eurodrive.
Szybkość taśmy sortowniczej:
przy 50Hz 17,20m/min = 0,288 m/s,
przy 10 Hz 3,44 m/min=0,057 m/s,  
przy 60Hz 20,74m/min=0,346 m/s.
Kąt wznosu w części wznoszącej 30º w części sortowniczej 0º.
1. Opis technologiczny sortowni: Odpady komunalne lub z selektywnej zbiórki wrzucane są do zasypu, z którego wybierane są i przenoszone przez przenośnik wznosząco-sortowniczy, następnie sortowane. Sortowacze (osoby sortujące) stoją na 2 podestach. Przy przenośniku znajduje się 4 szt. pojemników na kółkach o wymiarach 800x1200x1400mm na segregowane odpady. Sortownia wyposażona jest dodatkowo w 2 szt. wózków krążące między sortownią a prasą do zgniatania i paczkowania odpadów. Sortowacze wybierają odpady nadające się do recyklingu, np. plastiki wg rodzajów i kolorów, makulaturę wg rodzajów oraz inne odpady, następnie wrzucają do pojemników. Balast pozostający na taśmie przenoszony jest do pojemnika i usuwany.
2. Wartość sortowni wg wyceny rzeczoznawcy z listopada 2013 r.: 22 386,00 zł brutto.
3. Cena wywoławcza: 7500,00 zł brutto (słownie: dziewięć tysięcy czterysta złotych brutto).
 
II. Ciągnik marki DT-75–MRS-4 (spychacz gąsiennicowy) – może pracować jako ciągnik rolniczy lub leśny.
1. Podstawowe dane techniczne:
- marka ciągnika: DT-75-MRS-4
- rodzaj ciągnika: uniwersalny
- rok produkcji: 1982
- numer ciągnika 69476
Silnik:
- rodzaj silnika: czterosuwowy, czterocylindrowy, wysokoprężny
- typ silnika: A-41
- numer silnika 648778
- nominalna moc: 90 KM
- nominalna prędkość obrotowa wału korbowego 1750 obr/min
Silnik rozruchowy:
- rodzaj silnika: gaźnikowy, jednocylindrowy, dwusuwowy
- typ: PD-10U z rozrusznikiem elektrycznym
Mechanizm przenoszenia mocy:
- sprzęgło główne: suche dwutarczowe, typu zamkniętego
Układ hydrauliczny:
- rodzaj: oddzielny dla poszczególnych zespołów roboczych
- pompa: zębata typu NSZ-46U
Dane eksploatacyjne:
- jednostkowe zużycie paliwa przy nominalnej mocy: 185 g/KM/h
- zużycie oleju w % w stosunku do zużycia paliwa ≤ 3%
Informacje uzupełniające:
Ciągnik marki DT-75–MRS-4 pracował jako spychacz, podlegał przeglądom technicznym                      i był serwisowany oraz na bieżąco naprawiany. Po awarii silnika w listopadzie 2014 r. została podjęta decyzja o zaprzestaniu jego naprawy i przeznaczeniu do sprzedaży.
2. Wartość szacunkowa ciągnika marki DT-75–MRS-4: 10000,00 zł brutto.
3. Cena wywoławcza: 8000,00 zł brutto (słownie: osiem tysięcy złotych brutto).
 
Warunki przystąpienia do przetargu:
a) Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium:
* dla ciągnika marki DT-75–MRS-4 w wysokości  800,00 zł (słownie: osiemset złotych, z adnotacją „wadium – spychacz DT-75”;
* dla sortowni do odpadów SR1x2, w wysokości 750,00 zł (słownie: siedemset pięćdziesiąt złotych), z adnotacją „wadium – sortownia”;
- wadium należy wnieść w pieniądzu do dnia  23.01.2015 r. do godz. 11:50 na rachunek bankowy Miejskiej Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Banku PKO BP S.A. Oddział Centrum Mrągowo nr konta: 19102036390000830200580936 ze stosowną adnotacją „wadium – … ”, lub w kasie siedziby spółki (I piętro);
- wadium przepada na rzecz Miejskiej Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Mrągowie jeżeli kupujący, którego oferta została wybrana, uchyla się od wpłacenia kwoty zakupu w terminie wyznaczonym w umowie oraz gdy odmawia podpisania umowy sprzedaży na warunkach określonych w ofercie.
b) Do przetargu mogą przystąpić osoby fizyczne, osoby prawne lub inne jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej. Osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej są zobowiązane do dołączenia do oferty kopii dowodu tożsamości. Osoby prawne przystępujące do przetargu lub osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą są zobowiązane do dołączenia do oferty aktualnych wypisów z właściwego dla danego podmiotu rejestru.
 
Informacje o sposobie złożenia oferty:
          a) Ofertę należy przygotować wg wzoru dostępnego w siedzibie Miejskiej Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Mrągowie lub poniżej tego ogłoszenia;
b) Oferta nie podlega zmianie po jej złożeniu;
c) Oferta złożona po terminie nie jest wiążąca;
d) Oferty należy składać do dnia 23 stycznia 2015 r. do godz. 11:50 w sekretariacie Miejskiej Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.  11-700 Mrągowo os. Parkowe 2 lub pocztą na adres Miejska Energetyka Cieplna Sp. z o.o.  11-700 Mrągowo os. Parkowe 2, w zamkniętej kopercie z odpowiednim dopiskiem:
          - „Przetarg – spychacz DT-75”.
          - „Przetarg - sortownia”.
         
          Wybór oferty i podpisanie umowy:
a) Komisja przetargowa odrzuci ofertę jeżeli została złożona po wyznaczonym terminie lub  w niewłaściwym miejscu oraz jeśli oferent nie wniósł wadium.
b) Komisja przetargowa wybierze oferenta, który zaoferuje najwyższą cenę.
c) W przypadku dwóch lub większej liczby ofert z taką samą najwyższą oferowaną ceną, oferenci którzy złożyli oferty wezwani zostaną do złożenia ofert dodatkowych, z wyższą niż pierwotnie zaoferowaną ceną.
d) Organizatorowi przetargu przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyny.
          e) Organizator przetargu nie odpowiada za wady ukryte przedmiotu przetargu.
          
          Umowa:
a) Po sporządzeniu umowy kupna - sprzedaży nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia zakończenia postępowania.
b) Wydanie dla nabywcy przedmiotu zakupu nastąpi protokołem zdawczo – odbiorczym niezwłocznie po wpłynięciu środków na konto sprzedającego. Nabywca we własnym zakresie i na własny koszt dokona odbioru zakupionego przedmiotu zakupu.
c) Wzór umowy dostępny jest w siedzibie Miejskiej Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Mrągowie i na stronie internetowej firmy:
www.mec.mragowo.pl.  

       
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OFERTA

NA ZAKUP CIĄGNIKA MARKI DT-75-MRS-4

 (SPYCHACZ GĄSIENNICOWY)

 
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................(imię i nazwisko, adres / nazwa firmy, siedziba, tel. kontaktowy, Nr konta bankowego, na które należy zwrócić wadium)
 
.......................................................................................................................................................(NIP / PESEL)
 
Składam ofertę nabycia ciągnika marki DT-75–MRS-4 (spychacz gąsiennicowy)
nr ciągnika 69476, nr silnika 648778, rok produkcji 1982
   
 
Za powyższy ciągnik (spychacz gąsiennicowy) oferuję kwotę .................................. zł brutto                                    
 
(słownie: ................................................................................................................................)
 
Oświadczam, że znane mi są zasady przetargu organizowanego przez Miejską Energetykę Cieplną Sp. z o.o. w Mrągowie, które akceptuję.
 
 
                                                                          ............................................................
Podpis Oferenta
 
Oświadczam, że zapoznałem się ze stanem przedmiotu sprzedaży / biorę odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin (w przypadku rezygnacji z oględzin przed złożeniem oferty)*
 
Załączniki:
- kserokopia dowodu osobistego lub KRS/zaświadczenie o wpisie do EDG
- kserokopia potwierdzenia wniesienia wadium
- pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy).
 
 
 
…………………….., dnia …………………
 
 
                                                                           .............................................................
Podpis Oferenta
* - niepotrzebne skreślić
OFERTA

NA ZAKUP SORTOWNI DO ODPADÓW SR1X2

 
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................(imię i nazwisko, adres / nazwa firmy, siedziba, tel. kontaktowy, Nr konta bankowego, na które należy zwrócić wadium)
 
.......................................................................................................................................................(NIP / PESEL)
 
Składam ofertę nabycia sortowni odpadów SR1 x 2 Nr fabryczny SR 1x2/12/2003
rok produkcji 2003
Za powyższą sortownię  oferuję kwotę .................................. zł brutto                                    
 
(słownie: ................................................................................................................................)
 
Oświadczam, że znane mi są zasady przetargu organizowanego przez Miejską Energetykę Cieplną Sp. z o.o. w Mrągowie, które akceptuję.
 
 
                                                                          ............................................................
Podpis Oferenta
Oświadczam, że zapoznałem się ze stanem przedmiotu sprzedaży / biorę odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin (w przypadku rezygnacji z oględzin przed złożeniem oferty)*
 
Załączniki:
- kserokopia dowodu osobistego lub KRS/zaświadczenie o wpisie do EDG
- kserokopia potwierdzenia wniesienia wadium
- pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy).
 
…………………….., dnia …………………
 
                                                                           .............................................................
Podpis Oferenta
* - niepotrzebne skreślić

 

 
 
 
 
 
 
 

UMOWA NR …….. / 2015

 
zawarta w dniu …………….. 2015 roku w Mrągowie pomiędzy Miejską Energetyką Cieplną Spółka z o.o. 11-700 Mrągowo, os. Parkowe 2, wpisaną do rejestru przedsiębiorców krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000082783, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy KRS, NIP 742-000-06-48, REGON 510031017, kapitał zakładowy 4.750.500 zł,
reprezentowaną przez Dyrektora Zarządu – mgr inż. Zbigniewa Kaszałowicza,  zwanym dalej „Sprzedającym”
a
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
 (imię i nazwisko, adres, PESEL, nr dowodu osobistego/nazwa firmy, adres, NIP)
 
zwanym dalej „Kupującym”.
 
 
§  1
Sprzedający sprzedaje, a Kupujący kupuje ciągnik marki DT-75–MRS-4 (spychacz gąsiennicowy), nr ciągnika 69476, nr silnika 648778, rok produkcji 1982 zwany w dalszej treści umowy „DT-75–MRS-4”.
 
§  2
 Sprzedający oświadcza, że:
- DT-75–MRS-4 będący przedmiotem sprzedaży stanowi własność Miejskiej Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Mrągowie,
- DT-75–MRS-4 ma uszkodzony silnik,
- DT-75–MRS-4 jest wolny od wad prawnych.
 
§ 3
1. Wydanie DT-75–MRS-4 nastąpi niezwłocznie po dokonaniu zapłaty kwoty, o której mowa  w § 4  ust 1.
2. Odbiór DT-75–MRS-4 Kupujący wykona własnym staraniem i na własny koszt.
3. Wraz z DT-75–MRS-4 zostanie Kupującemu wydana wszelka niezbędna dokumentacja będąca w posiadaniu Sprzedającego.
4. Kupujący oświadcza, że stan techniczny DT-75–MRS-4 jest mu znany i nie wnosi do niego żadnych zastrzeżeń.
5. Przekazanie DT-75–MRS-4 nastąpi protokołem zdawczo-odbiorczym, po zapłacie ceny.
 
§ 4
1. Z tytułu sprzedaży Kupujący zobowiązuje się zapłacić Sprzedającemu kwotę brutto: ……………………… zł, (słownie:………………………………………………………………………), pomniejszoną o kwotę wpłaconego wadium w wysokości: …………………………………… zł  (słownie: ……………………………………………………………………………………… złotych).
 
2. Płatność wynikająca z realizacji umowy nastąpi przelewem na rachunek bankowy Miejskiej Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Banku PKO BP S.A. Oddział Centrum Mrągowo nr konta: 19102036390000830200580936, po otrzymaniu faktury, w ciągu 7 dni od dnia zakończenia przetargu.
3. Strony ustalają, że wszelkiego rodzaju koszty transakcji wynikające z realizacji niniejszej umowy oraz koszty opłaty skarbowej obciążają Kupującego.
 
§ 5
Wszelkie zmiany do niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 6
W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy zastosowanie mają przepisy  Kodeksu cywilnego.
 
§ 7
Spory powstałe na tle realizacji niniejszej  umowy rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Sprzedającego.
 
§ 8
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
 
 
 

              Sprzedający                                                              Kupujący

 
 
…………………………………………..                                       …………………………………
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UMOWA NR …….. / 2015

 
zawarta w dniu …………….. 2015 roku w Mrągowie pomiędzy: Gminą Miasto Mrągowo,             w imieniu którego z upoważnienia Pani Burmistrz działa Zbigniew Kaszałowicz – dyrektor Miejskiej Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Mrągowie os. Parkowe 2, zwanym dalej „Sprzedającym”
a
………………………………………………………………………………............................................
………………………………………………………………………………............................................
………………………………………………………………………………............................................
………………………………………………………………………………............................................
(imię i nazwisko, adres, PESEL, nr dowodu osobistego/nazwa firmy, adres, NIP)
 
zwanym dalej „Kupującym”.
 
 
§  1
Sprzedający sprzedaje, a Kupujący kupuje sortownię odpadów SR 1x2 Nr fabryczny SR 1x2/12/2003, rok produkcji 2003, zwaną w dalszej treści umowy „sortownią”.
 
§  2
1. Sprzedający oświadcza, że sortownia będąca przedmiotem sprzedaży stanowi własność Gminy Miasta Mrągowo.
2. Sprzedający oświadcza, że sortownia jest sprawna  i jest wolna od wad prawnych.
 
§ 3
1. Wydanie sortowni nastąpi niezwłocznie po dokonaniu zapłaty kwoty, o której mowa w § 4  ust 1 .
2. Odbiór sortowni Kupujący wykona własnym staraniem i na własny koszt.
3. Wraz z sortownią zostanie wydana Kupującemu instrukcja obsługi sortowni.
4. Kupujący oświadcza, że stan techniczny sortowni jest mu znany i nie wnosi do niego żadnych zastrzeżeń.
5. Przekazanie sortowni nastąpi protokołem zdawczo-odbiorczym, po zapłacie ceny.
 
§ 4
1. Z tytułu sprzedaży Kupujący zobowiązuje się zapłacić Sprzedającemu kwotę brutto: …………….... zł, (słownie: ……………………………………………………………………………).
2. Płatność wynikająca z realizacji umowy nastąpi przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego, 11-700 Mrągowo, ul. Królewiecka 60a, PKO BP O/Mrągowo Nr rachunku:  39 1020 3639 0000 8202 0005 0617, po otrzymaniu faktury, w ciągu 7 dni od dnia zakończenia przetargu.
3. Strony ustalają, że wszelkiego rodzaju koszty transakcji wynikające z realizacji niniejszej umowy oraz koszty opłaty skarbowej obciążają Kupującego.
 
§ 5
Wszelkie zmiany do niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 6
W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy zastosowanie mają przepisy  Kodeksu cywilnego.
§ 7
Spory powstałe na tle realizacji niniejszej  umowy rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Sprzedającego.
 
§ 8
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
 
 
 

              Sprzedający                                                              Kupujący

 
 
…………………………………………..                                       …………………………………
 
 
 
 
 

Dokument utworzył(-a):  Zbigniew Kaszałowicz  (31.12.2014)
Dokument wprowadził(-a):  Zbigniew Kaszałowicz  (31.12.2014)
Dokument zatwierdził(-a):  Zbigniew Kaszałowicz  (23.03.2015)
Dokument modyfikował(-a):  Zbigniew Kaszałowicz  (23.03.2015)
 
^ Strony biuletynu wyświetlono:
1524959 razy
Biuletyn HexnetBIP v 1.51 obsługuje: Regionalne Centrum Technik Komputerowych HEXNET Sp. z o.o.
tel. 510612522; e-mail: hexnet@hexnet.pl
^