BIP - www.bip.gov.pl BIP
    
  
 Strona główna     Rejestr zmian   Statystyki   Wyślij   Drukuj 
     
  Informacje podstawowe
  Przedmiot działalności
  Organizacja Spółki
  Organy Spółki
  Struktura własnościowa
  Majątek
  Koncesje
  Finanse
  Taryfy dla ciepła
  Regulamin Świadczenia Usług
  Przetargi
  ∴ Pytania i odpowiedzi
  ∴ Rozstrzygnięcia przetargów
  Dane publiczne
  Kontrole w Spółce
  ∴ Państwowa Inspekcja Pracy
  ∴ Sanepid
  ∴ ZUS
  ∴ Straż pożarna
  Spółka
  ∴ Organy spółki
  ∴ Status spółki
  Oferty pracy
  ∴ Konkurs na stanowisko Dyrektora Zarządu
  Kontakt
  RODO
  Narzędzia
  ∴ Wyszukiwarka
  ∴ Instrukcja
  ∴ Redakcja
  ∴ Zaloguj się
  
 
  «   Przetarg na rozbiórkę wiat stalowych i budynku socjalnego w archiwum

OGŁOSZENIE
Przetarg nieograniczony na roboty budowlane polegające na rozbiórce obiektów budowlanych na składowisku odpadów w Polskiej Wsi k/Mrągowa.
 
Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o. 11-700 Mrągowo os. Parkowe 2 zaprasza do złożenia oferty na wykonanie robót budowlanych których przedmiotem jest rozbiórka obiektów budowlanych tj. murowanego budynku socjalno-wagowego, stalowej wiaty, stalowego garażu, na składowisku odpadów w Polskiej Wsi k/Mrągowa. Bez demontażu fundamentów.
1. Wytyczne zawierające wymagania w stosunku do Oferentów można uzyskać                                  w biurze Miejskiej Energetyki Cieplnej 11-700 Mrągowo, os. Parkowe 2, do dnia 24.11.2014r.
2. Zamawiający:
- nie przewiduje możliwości składania ofert wariantowych,
- nie przewiduje możliwości składania ofert częściowych,
- nie zamierza udzielać zaliczek na poczet wykonania zamówienia,
- będzie rozliczał się w walucie polskiej,
- nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu,
- nie zamierza zawierać umowy ramowej.
3. Termin wykonania zamówienia:    - rozpoczęcie – po podpisaniu umowy,
                                                            - zakończenie -  do 31 grudnia 2014 r.
4. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.
1. O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Oferenci, którzy spełniają warunki dotyczące:
1.1 posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeśli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
1.2 posiadania wiedzy i doświadczenia;
Dla uznania, że Oferent spełnia warunek posiadania wiedzy i doświadczenia, Zamawiający wymaga by przedstawił wykaz robót budowlanych polegających na rozbiórce/budowie obiektów budowlanych, wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz                 z podaniem ich rodzaju, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.                          W przypadku rozbiórki/budowy wiat i garaży stalowych, co najmniej dwóch obiektów                    o parametrach powierzchni  zabudowy nie mniejszej niż 180 m2 i wysokości nie niższej niż 5,0m.
1.3 dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia;
Dla uznania, ze Wykonawca spełnia warunek dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Dla uznania, ze Wykonawca spełnia warunek dysponowania osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia, Zamawiający wymaga by przedstawił informację o co najmniej jednym pracowniku nadzoru wyznaczonym imiennie do realizacji zleconych robót, posiadanych uprawnieniach odpowiadających zakresowi wykonywanych prac wraz                          z poświadczonymi za zgodność kserokopiami uprawnień budowlanych i zaświadczenia                      o przynależności do PIIB oraz informację o podstawie dysponowania tą  osobą.
1.4 sytuacji ekonomicznej i finansowej;
Dla uznania, ze Oferent spełnia warunek znajdowania się w odpowiedniej sytuacji ekonomicznej i finansowej, Zamawiający wymaga by  wykazał posiadanie opłaconej polisy ubezpieczeniowej lub innego niezbędnego dokumentu, potwierdzającego że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej                                  z przedmiotem zamówienia na sumę ubezpieczenia nie niższą niż 50.000,00 zł.
1.5 złożą wymagane dokumenty w miejscu i czasie wskazanym przez Zamawiającego.
Ocena spełnienia wymogów udziału w postępowaniu odbywać się będzie poprzez analizowanie pod kontem kompletności, prawidłowości i ważności złożonych dokumentów.
5. Termin wpłacenia wadium i złożenia ofert 
1) Złożenie wadium w wysokości 7000 zł:
 a) w pieniądzu, najpóźniej na dzień przed otwarciem ofert,
 b) w poręczeniach, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, najpóźniej                   
 w terminie składania oferty.
2) Złożenie oferty:
Ofertę należy złożyć w sekretariacie Miejskiej Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. 
11-700 Mrągowo  os. Parkowe 2  do dnia  03.12.2014r. do godziny 11:50.
6. Jedynym kryterium oceny ofert jest cena, znaczenie jej wynosi 100%.
7. Termin związania ofertą wynosi 30 dni licząc od dnia składania ofert.
8. Dodatkowych informacji udzielą: Waldemar Czajkowski, Stanisław Skwarczyński,
Tel. 0-89-741-69-36, w dniach pracy, godz. 7,30 do 12,30.
9. Strona internetowa Zamawiającego na której będzie zamieszczona specyfikacja: www.mec.mragowo.pl
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
.......................................................................
 
.......................................................................
 
.......................................................................            
 
.......................................................................
 
 
 
 
 
            Nasz znak: DT-3/       /2014                                                    Mrągowo: 2014.11.17
 
 
Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o. w Mrągowie zaprasza do złożenia oferty na rozbiórkę obiektów budowlanych na składowisku odpadów w Polskiej Wsi k/Mrągowa.                    
 
 
WYTYCZNE ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
 
1. ZAMAWIAJĄCY
Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o., 11-700 Mrągowo os. Parkowe 2,
Tel. 89 741 69-36, telefax: 89 741 65-94,
Regon 510031017, NIP 742-000-06-48, Kapitał zakładowy 4.750.500,-, KRS 0000082783, zwany dalej ,,Zamawiającym”.
 
2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na rozbiórce obiektów budowlanych na składowisku odpadów w Polskiej Wsi k/Mrągowa, tj. murowanego budynku socjalno-wagowego, stalowej wiaty, stalowego garażu, bez demontażu fundamentów, zgodnie z zał. nr 4 (Projekt rozbiórki).
Materiały z rozbiórki zabiera Oferent.
 
3. TRYB I ZAKRES UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
1. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 30000,00 euro, bez stosowania ustawy, w oparciu o art. 4 ust. 8  Prawa zamówień publicznych z 2010 r. (Dz. U. nr 113, poz.759) tekst jednolity z póź zm..
2. Zakres zamówienia podano w Załączniku Nr 1 do niniejszej specyfikacji.
3. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z niniejszymi WIWZ.
 

4. REALIZACJA ZAMÓWIENIA

Termin wykonania zamówienia:
- rozpoczęcie – po podpisaniu umowy,
- zakończenie -  do 31 grudnia 2014 r.
 
5. WARUNKI UDZIAŁU W  POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA WARUNKÓW
1. O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Oferenci, którzy spełniają warunki dotyczące:
1.1 posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeśli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
1.2 posiadania wiedzy i doświadczenia;
Dla uznania, że Oferent spełnia warunek posiadania wiedzy i doświadczenia, Zamawiający wymaga by przedstawił wykaz robót budowlanych polegających na rozbiórce/budowie obiektów budowlanych, wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz                 z podaniem ich rodzaju, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.                          W przypadku rozbiórki/budowy wiat i garaży stalowych, co najmniej dwóch obiektów                     o parametrach powierzchni  zabudowy nie mniejszej niż 180 m2 i wysokości nie niższej niż 5,0m.
1.3 dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia;
Dla uznania, ze Oferent spełnia warunek dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Dla uznania, ze Oferent spełnia warunek dysponowania osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia, Zamawiający wymaga by przedstawił informację o co najmniej jednym pracowniku nadzoru wyznaczonym imiennie do realizacji zleconych robót, posiadanych uprawnieniach odpowiadających zakresowi wykonywanych prac wraz z poświadczonymi za zgodność kserokopiami uprawnień budowlanych i zaświadczenia o przynależności do PIIB oraz informację o podstawie dysponowania tą osobą.
1.4 sytuacji ekonomicznej i finansowej;
Dla uznania, ze Oferent spełnia warunek znajdowania się w odpowiedniej sytuacji ekonomicznej i finansowej, Zamawiający wymaga by  wykazał posiadanie opłaconej polisy ubezpieczeniowej lub innego niezbędnego dokumentu, potwierdzającego że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej                                  z przedmiotem zamówienia na sumę ubezpieczenia nie niższą niż 50.000,00 zł.
2. Ocena potwierdzenia, czy Oferent wykazał spełnienie warunków zawartych w ust. 1.1 – 1.4, nastąpi na podstawie wymaganych i załączonych przez Oferenta do oferty dokumentów                   i oświadczeń, wymienionych w Rozdziale 6 ust. 2 WIWZ. Z dokumentów i oświadczeń musi wynikać, że Oferent spełnia warunek udziału na dzień składania ofert. Nie wykazanie                        w wystarczający sposób potwierdzenia spełnienia tego warunku spowoduje wykluczenie Oferenta z postępowania.
3. W przetargu mogą wziąć udział Oferenci spełniający wymogi określone w Wytycznych Istotnych Warunków Zamówienia. Oferent zobowiązany jest do:
a) złożenia oświadczenia o wyrażeniu zgody na zawarcie umowy zgodnie z zaproponowanym wzorem umowy.
b) wniesienia wadium w wysokości, terminie i na warunkach wymienionych w rozdziale 8 Wytycznych Istotnych Warunków Zamówienia,
c) złożenia pisemnej oferty w zamkniętej kopercie i opracowanej zgodnie z rozdziałem 10 oraz w miejscu i terminie określonym w rozdziale 11 niniejszych wytycznych,
d) spełnienie wymagań i warunków określonych w rozdziale 5 i 6 wytycznych.
4. Ocena spełnienia wymogów udziału w postępowaniu odbywać się będzie poprzez analizowanie pod kontem kompletności, prawidłowości i ważności złożonych dokumentów wg formuły spełnia – nie spełnia.
Oferta nie spełniająca wszystkich wymagań formalnych zostanie odrzucona.        
6. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ OFERENCI W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU   W POSTEPOWANIU  
1. Sporządzony przez Oferenta według wzoru określonego w załączniku nr 1 do WIWZ Formularz ofertowy.
2. W celu potwierdzenia, spełnienia przez Oferentów  warunków, których opis sposobu spełnienia określony został przez Zamawiającego w rozdziale 5 WIWZ Zamawiający żąda następujących oświadczeń i dokumentów:
a) oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z wzorem treści przedstawionym w Załączniku Nr 1 do Formularza ofertowego,
b) wykaz robót budowlanych polegających na rozbiórce/budowie obiektów budowlanych, wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów określających czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone, zgodnie z wzorem treści przedstawionym                        w Załączniku Nr 2 do Formularza ofertowego,
c)  opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Oferent jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
4. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Oferenta, Zamawiający żąda oświadczeń i dokumentów:
a) Aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji                          o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
Dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Oferenta. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.
b) Pełnomocnictwo do podpisywania oferty i składania ewentualnych wyjaśnień, jeżeli osobą podpisującą nie jest osoba upoważniona na podstawie dokumentu wymienionego  w rozdziale 6 ust. 4a – w oryginale lub poświadczone notarialnie lub opatrzone adnotacją ,,za zgodność                z oryginałem” pieczęcią Oferenta, imienną pieczątką osoby upoważnionej na podstawie dokumentu wymienionego w punkcie 4b oraz jej podpisem.
c) Kopi dowodu wpłaty wadium. 
d) Oświadczenie o wyrażeniu zgody na zawarcie umowy zgodnie z zaproponowanym wzorem umowy.
5. Zamawiający wezwie Oferentów, którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń lub dokumentów lub złożyli je z błędami, do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie. Uzupełnione oświadczenia lub dokumenty powinny potwierdzać spełnienie przez Oferenta warunków udziału w postępowaniu i wymagań Zamawiającego.
 
7. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z OFERENTAMI
1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej                       w języku polskim.
2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Oferenci przekazują pisemnie, za potwierdzeniem odbioru.
3. Oferent może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści WIWZ. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, nie później niż na 6 dni, przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści WIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści wytycznych wpłynie po wyznaczonym terminie lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może pozostawić wniosek bez rozpatrywania.
4. Do udzielenia wyjaśnień dotyczących niniejszej specyfikacji upoważnia się Kierownika Działu Technicznego Stanisława Skwarczyńskiego, tel. 89-741-69-36, w dniach pracy, godz. 730 do 1430 i Waldemara Czajkowskiego, tel. 89-741-69-36, w dniach pracy, godz. 730 do 1430.
 
8. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM
1. Oferent przystępujący do przetargu jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości 7 000,00 zł (siedem tysięcy złotych).
Wadium wnosi się:
a) W pieniądzu, najpóźniej na dzień przed otwarciem ofert. Wpłata na konto Miejskiej Energetyki Cieplnej w Banku PKO BP S.A. Oddział Centrum Mrągowo nr konta: 19102036390000830200580936 z dopiskiem Wadium na przetarg – „Rozbiórka obiektów”. Jako termin, przyjmuje się datę i godzinę wpływu gotówki na konto Zamawiającego.

b) W poręczeniach bankowych lub pieniężnych poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy                z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu PARP (Dz. U. z 2007 r. Nr 42 poz. 275).

2. Kopię dowodu wpłaty wadium, o którym mowa w ust. 1a,  należy dołączyć do oferty.
3. Wadium wniesione w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej musi zawierać klauzule gwarantujące bezwarunkową wypłatę na rzecz Zamawiającego w przypadku wystąpienia okoliczności wymienionych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy PZP.
4. Dokumenty związane ze złożeniem wadium w jednej z form wymienionych w ust. 1b, winny być złożone u Głównej Księgowej Miejskiej Energetyki Cieplnej, najpóźniej                    w terminie składania oferty.
5. Wadium wybranego Oferenta, zostanie zatrzymane na poczet należytego wykonania umowy i zostanie  zwrócone po ostatecznym odbiorze robót.
6. Pozostałym Oferentom, których oferty nie wybrano, zwrot wadium nastąpi niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania.
 
9. TERMIN ZWIAZANIA OFERTĄ
1. Oferent pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni.
2. Bieg terminu związania oferta rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
 
10.  OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
1.Oferent może złożyć tylko jedną ofertę.
2. Treść oferty musi odpowiadać treści wytycznych istotnych warunków zamówienia.
3. Oferta oraz załączniki powinny być napisana w języku polskim, w formie pisemnej,                 w układzie zgodnym z załączonymi formularzami ofertowymi (zał. nr 1 i 2). Powinny być napisane w sposób czytelny i trwały oraz podpisane przez osobę (osoby) upoważnione do reprezentowania firmy wykonawcy na zewnątrz.
4. W/w dokumenty, mogą być w formie uwierzytelnionej przez składającego ofertę, kopii lub kserokopii.
5. Każda strona oferty musi być ponumerowana kolejnymi numerami w prawym górnym rogu strony i być podpisana u dołu strony przez składającego ofertę.
6. Wszystkie załączniki muszą być ponumerowane kolejnymi numerami w prawym górnym rogu strony i być podpisane na końcu przez składającego ofertę.
7. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty i załączników muszą być parafowane                 i datowane własnoręcznie przez podpisującego ofertę.
8. Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
9. Oferent może zwrócić się do Zamawiającego na piśmie o wyjaśnienie ustaleń zawartych                w wytycznych oraz wątpliwości związanych ze sposobem przygotowania i złożenia oferty.
10. Ofertę należy umieścić w kopercie opatrzonej nazwą i adresem zamawiającego, nazwą                 i adresem wykonawcy oraz oznaczeniem Oferta na przetarg – „Rozbiórka obiektów budowlanych”, następnie przesłać lub dostarczyć osobiście w miejsce wskazane przez Zamawiającego.
11. Oferent może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę, pod warunkiem, że Oferent złoży powiadomienie na takich zasadach jak złożenie oferty                z dopiskiem ZMIANA
12. Koperty oznakowane dopiskiem ZMIANA zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Oferenta, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności dokonania zmian, zostaną dołączone do oferty.
13. Koperta (oferta) oznakowana dopiskiem WYCOFANE nie będzie otwierana.
 
11. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
1. Ofertę należy złożyć w sekretariacie Miejskiej Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.                  11-700 Mrągowo  os. Parkowe 2,  do dnia  03.12.2014 r. do godziny 1150.
2. Oferta złożona po terminie zostanie niezwłocznie zwrócona Oferentowi bez jej otwierania.
3. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Miejskiej Energetyki Cieplnej os. Parkowe 2, w dniu 03.12.2014 r. o godz. 12.00, w Sali konferencyjnej na drugim piętrze.
4. Otwarcie ofert jest jawne.
5. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy Oferentów, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania i warunków płatności zawartych w ofertach.
6. Zamawiający, na wniosek Oferenta nieobecnego na otwarciu ofert, przekaże niezwłocznie informacje z otwarcia ofert.
7. W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert, dokona wezwania do uzupełnienia oświadczeń lub dokumentów, poprawi oczywiste omyłki pisarskie, rachunkowe oraz inne pomyłki polegające na niezgodności oferty z WIWZ.
 
12. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY
1. Cena za wykonanie przedmiotu zamówienia będzie zawierała wszystkie koszty związane                        z realizacją zamówienia i będzie podana w polskich złotych (PLN) z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
2. Do ceny netto należy dodać obowiązującą stawkę podatku VAT.
3. Prawidłowe ustalenie podatku VAT należy do obowiązków Oferenta, zgodnie                         z przepisami ustawy o podatku od towaru i usług oraz podatku akcyzowym.
4. Zastosowanie przez Oferenta stawki podatku VAT niezgodnej z obowiązującymi przepisami, Zamawiający potraktuje jako błąd w obliczeniu ceny, co spowoduje odrzucenie oferty.
5. W ofercie za roboty związane z przedmiotem zamówienia, Oferent zaoferuje Zamawiającemu cenę za jaką wykona zamówienie lub cenę jaką zapłaci Zamawiającemu za wykonanie zamówienia.
 
13. KRYTERIA WYBORU OFERTY I SPOSÓB OCENY OFERT
1. Ocena ofert będzie dokonana w następujący sposób:
- cena – 100%
- cena oferty będzie oceniana według następującego wzoru:
Wp1  =  R x 
Wp1 – wartość punktowa obliczona do dwóch miejsc po przecinku
R – ranga w ocenie, tj. 100 pkt.
Cnaj. – cena najkorzystniejszej oferty brutto
Cof. bad. – cena oferty badanej brutto
2. Najkorzystniejsza oferta, to oferta, która uzyskała w sumie najniższą liczbę punktów.
 
14. FORMALNOŚCI,  JAKIE POWINNY ZOSTAĆ SPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY
1. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi niezwłocznie Oferentów którzy złożyli oferty, o:
a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo adres zamieszkania i adres Oferenta, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy Oferentów, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w kryterium cena,
b) Oferentach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,
c) Oferentach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,
d) terminie, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia może być zawarta.
2. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą.
3. Jeżeli Oferent, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy                      w sprawie zamówienia, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny.
 4. W zawiadomieniu wysłanym do Oferenta, którego oferta zastała wybrana, Zamawiający określi termin i miejsce zawarcia umowy. Wybrany Oferent zobowiązany jest zawrzeć umowę wg załączonego do niniejszej specyfikacji wzoru umowy, w terminie podanym przez Zamawiającego.
W przypadku odmowy podpisania umowy, wybrany Oferent traci wadium na rzecz Zamawiającego.
 
15. WZÓR UMOWY
1. Istotne elementy umowy:
a) cena brutto,
b) kary umowne.
2. Umowa, która będzie podpisana w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia, będzie zawierała wszystkie zapisy podane we wzorze umowy stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej specyfikacji, z uwzględnieniem treści ofert.
 
16. ŚRODKI ODWOŁAWCZE
1.    Wobec czynności podjętych przez Zamawiającego w toku postępowania o udzielenie zamówienia wg zasad zawartych w niniejszych WIWZ Oferentowi nie przysługuje prawo do wniesienia odwołania lub skargi.
2.    Oferent może wnieść skargę do Zamawiającego, jeżeli w wyniku naruszenia lub zaniechania postanowień zawartych w WIWZ naruszono jego interes prawny. Skargę wnosi się w terminie 5 dni od dnia zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty. Zamawiający rozpatruje skargę w terminie 5 dni. Brak odpowiedzi w tym terminie oznacza oddalenie skargi.
17. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Oferent zobowiązany jest do:
a) wniesienia wadium w wysokości, terminie i na warunkach wymienionych w rozdziale 8 Wytycznych Istotnych Warunków Zamówienia,
b) złożenia pisemnej oferty w zamkniętej kopercie i opracowanej zgodnie z rozdziałem 10 oraz w miejscu i terminie określonym w rozdziale 11 niniejszej specyfikacji,
c) spełnienia wymagań i warunków określonych w rozdziale 5 i 6 specyfikacji.
Oferta nie spełniająca wszystkich wymagań formalnych zostanie odrzucona.                                                                                                                                                     
2. Zamawiający oświadcza że:
a) nie dopuszcza składania ofert częściowych.
b) nie dopuszcza składania ofert wariantowych,
c) nie zamierza udzielać zaliczek na poczet wykonania zamówienia,
d) zamawiający będzie rozliczał się w walucie polskiej,
e) nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu

3. Zamawiający przyzna zamówienie Oferentowi, którego oferta odpowiada wymaganiom określonym w niniejszych wytycznych oraz zostanie uznana za najkorzystniejszą.

 
 

Niniejsza specyfikacja stanowią całość z następującymi załącznikami:

1. Załącznik Nr 1 – Formularz ofertowy:

- Załącznik Nr 1 do Formularza ofertowego – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału     w postępowaniu,
- Załącznik Nr 2 do Formularza ofertowego – Wykaz wykonanych robót budowlanych.
2. Załącznik Nr 2 – Zakres robót.

3. Załącznik Nr 3 - Wzór umowy.

4. Załącznik Nr 4 – Projekt i  pozwolenie na rozbiórkę – do uzyskania pod adresem: techniczny@mec.mragowo.pl  w formacie PDF.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       Załącznik Nr 1
                                                                                                      do WIWZ z dnia 17.11.2014r.
„Formularz  ofertowy”
 
..................................................................                                    Strona ......... Stron ..........
                                                                                                                 
..................................................................
 
..................................................................                                 
     /pełna nazwa i dokładny adres Oferenta/              
                                                                                                         

OFERTA OSTATECZNA

NA ROBOTY BUDOWLANE POLEGAJĄCE NA ROZBIÓRCE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH NA SKŁADOWISKU ODPADÓW W POLSKIEJ WSI K/MRĄGOWA

 
 
                                                                              Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o.
                                                                              os. Parkowe, 11-700 Mrągowo
 
Odpowiadając na zaproszenie do złożenia oferty na roboty budowlane polegające na rozbiórce i zabraniu obiektów budowlanych na składowisku odpadów w Polskiej Wsi k/Mrągowa, oferujemy wykonanie rozbiórki i zabranie budynków: socjalno-wagowego, stalowej wiaty, stalowego garażu, kod CPV45110000-1, będących przedmiotem zamówienia, za cenę: ............................... zł/Mg  +   ................. %VAT =  .......................................  zł/Mg (brutto), (słownie .................................................................................................. złotych/Mg).*
 
Odpowiadając na zaproszenie do złożenia oferty na roboty budowlane polegające na rozbiórce i zabraniu obiektów budowlanych na składowisku odpadów w Polskiej Wsi k/Mrągowa, oferujemy wykonanie rozbiórki i zabranie budynków: socjalno-wagowego, stalowej wiaty, stalowego garażu, kod CPV45110000-1, będących przedmiotem zamówienia            i zapłacimy Zamawiającemu kwotę:
................................ zł/Mg  +   ................. %VAT =  .......................................  zł/Mg (brutto),
(słownie ................................................................................................................ złotych/Mg).
Powyższą kwotę zapłacimy Zamawiającemu w okresie 7 dni po podpisaniu umowy, przed rozpoczęciem prac rozbiórkowych.*
1.  Przedmiot  zamówienia wykonamy w terminie:
- rozpoczęcie po podpisaniu umowy,
- zakończenie 31.12.2014 r.
2.  Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami zamówienia (WIWZ) i nie wnosimy do nich zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.
3.  Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na okres 30 dni.                                                                               
4. Oświadczamy, że przekazany nam wzór umowy i warunki płatności w niej     zaproponowane zostały przez nas zaakceptowane i zobowiązujemy się, w przypadku      wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy w zaproponowanej formie, miejscu i terminie      wyznaczonym przez Zamawiającego, podane w zawiadomieniu o wyborze Oferenta.    
Jesteśmy świadomi, że gdyby z naszej winy nie doszło do zawarcia umowy, wniesione      przez nas wadium podlega przepadkowi na rzecz Zamawiającego.
 
                                                                                              ------------------------------------------
                                                                                                                    podpis upoważnionego przedstawiciela
Strona.......... stron.............
 
5. Zobowiązujemy się do wykonania zamówienia w terminie oraz w sposób zgodny                          z warunkami / parametrami technicznymi i organizacyjnymi określonymi w WIWZ oraz załącznikach do niej.
6.  Do niniejszej oferty załączono:
1)  Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - załącznik nr 1 do Formularza ofertowego”,
2) Wykaz wykonanych robót  - załącznik nr 2 do Formularza ofertowego,
3) Opłaconą polisę/inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia*.
4) Odpis z rejestru / centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej*,
5) Upoważnienie przedstawiciela (pełnomocnictwo) do reprezentowania Oferenta*,
6) Kopie dowodu wpłaty wadium,
7) ................................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………..
* niepotrzebne skreślić
8.  Oferta została złożona na …....  ponumerowanych stronach.
 
 
 
 
                                                             Podpis ..............................................................................
                                                                                Upoważniony przedstawiciel Oferenta                                                                                                                                    
 
Miejscowość .................................................. data .................................................................
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Załącznik Nr 1 z dn. 17.11.2014 r. do Formularza ofertowego
 
 
 
 
OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
- roboty budowlane polegające na rozbiórce obiektów budowlanych
 na składowisku odpadów w Polskiej Wsi k/Mrągowa
 
 
 
 
 
(pieczęć firmy)                                                                                         miejscowość, data ……………………………
 
 
Nazwa Oferenta: ………………....…………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….
 
Siedziba Oferenta: ………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
 
 
Oświadczam, że firma, którą reprezentuję, spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w wytycznych istotnych warunków zamawiającego, dotyczące w szczególności:
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
2) posiadania wiedzy i doświadczenia,
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz zasobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.
 
Na potwierdzenie spełnienia wyżej wymienionych warunków do oferty załączam wszelkie dokumenty i oświadczenia wskazane przez Zamawiającego w wytycznych istotnych warunków zamówienia. 
 
 
 
……………………………………………
     czytelne podpisy osób uprawnionych
            do reprezentowania Oferenta
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Załącznik Nr 2 z dn. 17.11.2014 r. do Formularza ofertowego
 
 
 
 
(pieczęć firmy)                                                                                         miejscowość, data ……………………………
 
 
Nazwa Oferenta: ………………....…………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….
 
Siedziba Oferenta: ………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
 
 
 
W Y K A Z  W Y K O N A N Y C H  R O B Ó T  B U D O W L A N Y C H
polegających na rozbiórce/budowie obiektów budowlanych, wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie.
 

 
 
Zakres i rodzaj robót
 
Nazwa i adres Zamawiającego
dla którego wykonywano prace rozbiórkowe/budowlane
 
 
 
Daty wykonania prac rozbiórkowych/budow.
(dzień-miesiąc-rok)
 
Powierzchnia zabudowy
i wysokość budynku
 
 
Minimum 2 rozbiórki/budowy wiat               i garaży stalowych o pow.  zabudowy nie mniejszej niż 180 m2
i wys. nie niższej niż 5,0m.
 
 
 
 

 
 
Uwaga: Do wykazu wykonanych robót należy dołączyć poświadczenia potwierdzające, że roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie               z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone lub są wykonywane należycie, z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych robót, poświadczenia powinny być wydane nie wcześniej niż na trzy miesiące przed upływem terminu składania ofert. Jeśli z uzasadnionych przyczyn                     o obiektywnym charakterze Oferent nie może uzyskać poświadczenia składa on oświadczenie. 
                                                                         
 
 
 
                                                                                              ………………………………….
     czytelne podpisy osób uprawnionych
                                                                                                                         do reprezentowania Oferenta
                                                                                                      Załącznik Nr 2
                    do WIWZ z dnia 17.11.2014r.
 
ZAKRES ROBÓT
  I.    Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane, polegające na rozbiórce obiektów budowlanych na składowisku odpadów w Polskiej Wsi k/Mrągowa, tj. wykonanie rozbiórki budynków: socjalno-wagowego, stalowej wiaty, stalowego garażu, bez demontażu fundamentów, zgodnie z zał. nr 4 (Pozwolenie i projekt rozbiórki).

Materiały z rozbiórki zabiera Oferent.
 
Charakterystyka obiektów
1.    Budynek socjalno-wagowy
a)      Budowa:
- budynek jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, zbudowany z cegieł,
- ławy żelbetowe monolityczne, ściany fundamentowe murowane z bloczków betonowych,
- posadzka betonowa,
- grubość ścian konstrukcyjnych 38 cm i 25 cm,
- stropodach płaski, wykonany z prefabrykowanych płyt żelbetowych kanałowych, pokryty papą,
- waga przylegająca do budynku, stalowa.
b)      Parametry techniczne:
- powierzchnia zabudowy – 82,5 m2,
- kubatura - 300,3 m3,
- wysokość - 3,70 m.
             c)  Możliwe do wykorzystania:
- elementy metalowe wagi,
- gruz i złom z rozbiórki.
2.    Wiata stalowa sortowni odpadów
a)      Budowa:
- konstrukcja jednokondygnacyjna, jednobryłowa wykonana w konstrukcji stalowej szkieletowej w technologii uprzemysłowionej typu Piecki, ze stali kształtowej walcowanej,
- stopy i ściany fundamentowe budynku żelbetowe monolityczne,
- posadzka betonowa,
- słupy konstrukcyjne stalowe szkieletowe z profili kształtowych, stężenia ścian konstrukcyjnych szkieletowe stalowe,
- obudowa ścian z blachy stalowej trapezowej ocynkowanej,
- dźwigary dachowe stalowe kratowe,
- pokrycie dachu z blachy stalowej trapezowej ocynkowanej.
b)      Parametry techniczne:
- powierzchnia zabudowy – 243,2 m2,
- kubatura – 1 357,6 m3,
- wysokość – 6,50 m.
              c) Wykorzystanie - łatwa do rozbiórki wiata stalowa zbudowana w systemie uprzemysłowionym:
- można zdemontować obudowę ścian obiektu i pokrycie dachu, wykonane                     z blachy stalowej trapezowej ocynkowanej,
- można zdemontować konstrukcję stalową ścian i dachu (dźwigary).
Przedmiotowa wiata może być wykorzystana ponownie przy realizacji innego zadania inwestycyjnego lub remontowego.          
3.    Wiata stalowa garażowa
a)      Budowa:
- jednokondygnacyjna konstrukcja stalowo szkieletowa ze stali kształtowej walcowanej,
- stopy fundamentowe żelbetowe monolityczne oraz układane z płyt chodnikowych,
- posadzka betonowa na 1/3 pow. zabudowy,
- ściany konstrukcyjne stalowe szkieletowe z profili stalowych walcowanych, spawane,
- konstrukcja dachu wykonana z belek stalowych spawanych,
- obudowa ścian z blachy stalowej trapezowej ocynkowanej,
- pokrycie dachu z blachy stalowej trapezowej ocynkowanej.
b)      Parametry techniczne:
- powierzchnia zabudowy – 42,6 m2,
- kubatura – 211,9 m3,
- wysokość – 4,23 m.
              c)  Wykorzystanie - elementy stalowe wiaty:
                   – blacha stalowa trapezowa, profile stalowe kształtowe mogą być wykorzystane          
                   ponownie przy realizacji innego zadania inwestycyjnego lub remontowego.                         
II.                Roboty budowlane demontażowe

A. Zakres robót:

1. Zakres robót taki sam jak w przedmiocie zamówienia (patrz Załącznik nr 2),                                               został opisany:

- projektem rozbiórki,
- pozwoleniem na rozbiórkę,
- uzgodnieniami.
2. Doły, po linii sortowniczej znajdujący się w wiacie sortowni odpadów i po wadze, należy zasypać piaskiem gruboziarnistym, pospółką i wyrównać.
3. Fundamenty obiektów i płyty betonowe pod posadzki należy pozostawić w gruncie, minimum 20 cm poniżej poziomu terenu.
4. Nadwyżkę gruzu, nieprzydatną dla Oferenta, należy złożyć na skraju płyty składowej                  w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.
5. Wywiezienie ze składowiska wszystkich materiałów rozbiórkowych oraz odpadów.
6. Wyrównanie nierówności po zdemontowanych obiektach wykonywać piaskiem nie zawierającym gliny, ostrych kamieni i innych elementów. Teren rozbiórki należy posprzątać.
7. Postępowanie z materiałem rozbiórkowym i utylizacja odpadów zgodnie z ,,Ustawą o odpadach” z dnia 14 grudnia 2012 r. Dz. U. 2013 poz. 21 z późna. zm. i leży w zakresie Oferenta.
B.    Roboty stanowiące zagrożenie dla otoczenia powinny być odpowiednio oznakowane   i zabezpieczone.
C.      Protokolarne przekazanie wykonanych robót i inne niezbędne protokoły, Zamawiającemu.
D.     Powiadomienie zainteresowanych o rozpoczęciu robót, w terminie zgodnym                                       z uzgodnieniami zawartymi w dokumentacji.
Powyższy zakres należy wykonać zgodnie z projektem rozbiórki, załącznikami do Wytycznych  i sztuką budowlaną oraz obowiązującymi  przepisami.
 
                                                                              Załącznik Nr 3
                    do WIWZ z dnia 17.11.2014r.
 
 
Wzór umowy:  
UMOWA NR ………. / 2014
 
zawarta w dniu …………. r. w Mrągowie, pomiędzy Miejską Energetyką Cieplną Spółka   z o.o. 11-700 Mrągowo, os. Parkowe 2, wpisaną do rejestru przedsiębiorców krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000082783, prowadzonego przez Sąd Rejonowy                w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy KRS, NIP 742-000-06-48, REGON 510031017, kapitał zakładowy 4.750.500 zł,   zwanym dalej „Zamawiającym
reprezentowaną przez Dyrektora Zarządu    – mgr inż. Zbigniewa Kaszałowicza,  
a...................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
zwanym dalej „Oferentem”, reprezentowanym przez:
1.  .................................................................................................................................................
2. ..................................................................................................................................................
treści następującej:
 
§ 1.
Przedmiot umowy.
Przedmiotem umowy są roboty budowlane polegające na rozbiórce obiektów budowlanych na składowisku odpadów w Polskiej Wsi k/Mrągowa, tj. murowanego budynku socjalno-wagowego, stalowej wiaty, stalowego garażu, bez demontażu fundamentów, zgodnie                        z Projekt rozbiórki.
 
 
Roboty budowlane, rozbiórkowe.
Zamawiający zleca a Oferent przyjmuje do wykonania przedmiot umowy:

A. Zakres zamówienia – opisany w ,,Zakresie robót” - stanowi załącznik nr 2 do Wytycznych:

- demontaż obiektów,
- wywóz materiałów z rozbiórki poza teren składowiska,
- odzysk i utylizacja materiałów z rozbiórki,
- uporządkowanie terenu rozbiórki poprzez wyrównanie i posprzątanie.
B. Roboty stanowiące zagrożenie dla otoczenia powinny być odpowiednio oznakowane 
     i zabezpieczone.
C. Protokolarne przekazanie wykonanych  robót i inne niezbędne protokoły, Zamawiającemu.
D. Powiadomienie zainteresowanych o rozpoczęciu robót, w terminie zgodnym
z uzgodnieniami zawartymi w dokumentacji.
 
Powyższe roboty należy wykonać zgodnie z projektem rozbiórki, załącznikami do Wytycznych i sztuką budowlaną oraz obowiązującymi  przepisami.
 
§ 2
Termin wykonania zamówienia.      
Termin wykonania:
- rozpoczęcie – po podpisaniu umowy,
- zakończenie -  do 31 grudnia 2014 r.
 
§ 3
Obowiązki stron.
A.     Do obowiązków Zamawiającego należy:
1.      Przekazanie dokumentacji budowlanej.
2.   Wprowadzenie Oferenta na plac budowy.                                        
3.   Zapewnienie nadzoru inwestorskiego.                                                       
4        Dokonanie odbioru wykonanych robót w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia ich do
      odbioru.
5.   Wypłacenie/otrzymanie uzgodnionego wynagrodzenia za wykonane zlecenia w terminie                 
      i na warunkach podanych w § 4.
             
B.     Do obowiązków Oferenta należy:
1. Wykonanie robót zgodnie z projektem rozbiórki obiektów, sztuką budowlaną                                i obowiązującymi przepisami.    
2.      Stały nadzór kierownika budowy, posiadającego uprawnienia budowlane w zakresie
wykonywanych robót, nad wykonawstwem.
3.   Utrzymanie terenu rozbiórki (dotyczy ciągów komunikacyjnych) i otoczenia przez cały
      okres rozbiórki w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz składowanie 
      materiałów rozbiórkowych, na terenie rozbiórki w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu ludzi i mienia.
4.   Odpowiednio oznakować i zabezpieczyć roboty stanowiące zagrożenie dla otoczenia.
5.   Z materiałem rozbiórkowym postępować zgodnie z ,,Ustawą o odpadach” z dnia                               
      27 kwietnia 2001 r. z późna. zm.
6.   Uporządkowanie terenu rozbiórki i otoczenia po wykonanych robotach.
7.   Zgłoszenie  wykonanych robót do odbioru Zamawiającemu na 5 dni przed terminem  ich
      zakończenia.
8.   Wykonanie robót dodatkowych do łącznej wysokości 1% wartości wynagrodzenia
      umownego, bez dodatkowego wynagrodzenia, na podstawie polecenia Zamawiającego
9.   Przekazanie Zamawiającemu wykonanych robót.
10. Załatwianie formalności wraz z ponoszeniem opłat związanych z realizacją zadania,
11. Powiadomienie zainteresowanych o rozpoczęciu robót, w terminie zgodnym                      
      z uzgodnieniami zawartymi w dokumentacji.
 
C.  Zobowiązanie stron:
      Strony zobowiązują się współpracować ze sobą, dokładając najwyższej staranności
      w przestrzeganiu szczegółów techniczno-organizacyjnych i proceduralnych określonych   
      w umowie.
 
§ 4
Rozliczenie
Wynagrodzenie obejmuje zapłatę ryczałtową.
1.      Za wykonane roboty budowlane polegające na rozbiórce obiektów budowlanych na składowisku odpadów w Polskiej Wsi k/Mrągowa, tj. rozbiórce i zabraniu obiektów: socjalno-wagowego, stalowej wiaty, stalowego garażu, Oferentowi przysługiwać będzie wynagrodzenie ustalone w przyjętej ofercie, w wysokości:  ………..................... zł/Mg  +   ................. %VAT =  ..........................  zł/Mg (brutto),
(słownie ...................................................................................................... złotych/Mg),
dla których Oferent wystawi fakturę VAT dla Zamawiającego*.
2.      Za wykonane roboty budowlane polegające na rozbiórce obiektów budowlanych na składowisku odpadów w Polskiej Wsi k/Mrągowa, tj. rozbiórce i zabraniu obiektów: socjalno-wagowego, stalowej wiaty, stalowego garażu, Oferent zapłaci Zamawiającemu kwotę: ................................ zł/Mg  +   ................. %VAT =  .......................................  zł/Mg (brutto), (słownie ................................................. ……………………………………………… złotych/Mg), dla których Zamawiający wystawi fakturę VAT dla Oferenta*.
3.      Forma zapłaty faktury:
a) dla Oferenta zapłata nastąpi  po zakończeniu realizacji umowy, na podstawie faktury wystawionej przez niego, w oparciu o przyjęty przez Zamawiającego protokół odbioru ostatecznego,
- przelewem na konto wskazane przez Oferenta, w ciągu 30 dni licząc od daty wystawienia faktury przez Zamawiającego*,
- za datę zapłaty faktury przyjmuje się datę złożenia przelewu w banku Oferenta*.
b)   dla Zamawiającego zapłata nastąpi na podstawie faktury wystawionej przez niego, - przelewem na konto wskazane przez Zamawiającego w terminie 7 dni po podpisaniu umowy i wystawieniu faktury, przed rozpoczęciem prac rozbiórkowych,
- za datę zapłaty faktury przyjmuje się datę złożenia przelewu w banku Zamawiającego*.
*) niepotrzebne skreślić
 
§ 5
Kary umowne
1. Oferent zapłaci Zamawiającemu kary umowne za:
    a/   odstąpienie od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Oferent
          – w wysokości 10% wynagrodzenia umownego,
    b/   zwłokę w przekazaniu przedmiotu umowy - w wysokości 0,2% wynagrodzenia
          umownego za każdy dzień zwłoki,
    c/   zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze - w wysokości 0,2%
          wynagrodzenia  umownego za każdy dzień zwłoki.
2.  Zamawiający zapłaci Oferentowi kary umowne za odstąpienie  od umowy z powodu, za
     które odpowiada Zamawiający - w wysokości 10% wynagrodzenia umownego.
3.  Strony mogą dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego
     wysokość kar umownych.
 
§ 6
Podwykonawcy
1. Do zawarcia przez Oferenta umowy o roboty budowlane z podwykonawcą jest wymagana zgoda Zamawiającego.
2. Oferent zlecając prace lub usługi podwykonawcy bierze na siebie pełną odpowiedzialność za właściwe i terminowe wykonanie robót oraz wypłacenie mu należnego wynagrodzenia.
 
§ 7
1. Przedstawicielami ze strony Zamawiającego do nadzorowania i odbioru robót jest kierownik Działu Technicznego Stanisław Skwarczyński
2. Odbioru ostatecznego dokona Komisja powołana przez Zamawiającego.
3. Oferenta reprezentuje – …………………………………........................................................ .....................................................................................................................................................
 
§ 8
Zmiana postanowień zawartych w umowie może  nastąpić za zgodą obu stron, wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności.
§ 9
Oferent udziela na wykonane roboty gwarancji na okres 12 miesięcy licząc od dnia protokolarnego odbioru ostatecznego robót.
 
§ 10
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustalenia z przyjętej oferty.
 
§ 11
Strony zgodnie postanawiają, iż wszelkie ewentualne spory będą rozstrzygane polubownie, zaś w przypadku braku zgodności, właściwym do rozstrzygania sporów będzie sąd rzeczowy właściwy dla siedziby Zamawiającego.
 
§ 12
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
 
 Oferent:                                                                             Zamawiający:
 
 
 
 
 

Dokument utworzył(-a):  Zbigniew Kaszałowicz  (19.11.2014)
Dokument wprowadził(-a):  Zbigniew Kaszałowicz  (19.11.2014)
Dokument zatwierdził(-a):  Zbigniew Kaszałowicz  (23.03.2015)
Dokument modyfikował(-a):  Zbigniew Kaszałowicz  (23.03.2015)
 
^ Strony biuletynu wyświetlono:
1524973 razy
Biuletyn HexnetBIP v 1.51 obsługuje: Regionalne Centrum Technik Komputerowych HEXNET Sp. z o.o.
tel. 510612522; e-mail: hexnet@hexnet.pl
^