BIP - www.bip.gov.pl BIP
    
  
 Strona główna     Rejestr zmian   Statystyki   Wyślij   Drukuj 
     
  Informacje podstawowe
  Przedmiot działalności
  Organizacja Spółki
  Organy Spółki
  Struktura własnościowa
  Majątek
  Koncesje
  Finanse
  Taryfy dla ciepła
  Regulamin Świadczenia Usług
  Przetargi
  ∴ Pytania i odpowiedzi
  ∴ Rozstrzygnięcia przetargów
  Dane publiczne
  Kontrole w Spółce
  ∴ Państwowa Inspekcja Pracy
  ∴ Sanepid
  ∴ ZUS
  ∴ Straż pożarna
  Spółka
  ∴ Organy spółki
  ∴ Status spółki
  Oferty pracy
  ∴ Konkurs na stanowisko Dyrektora Zarządu
  Kontakt
  RODO
  Narzędzia
  ∴ Wyszukiwarka
  ∴ Instrukcja
  ∴ Redakcja
  ∴ Zaloguj się
  
 
  «   Przetaeg na sprzedaż kompaktora, linii sortowniczej i zbiorników stalowych w archiwum

O G Ł O S Z E N I E
 
Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o. w Mrągowie os. Parkowe 2, działając                                 z upoważnienia Burmistrza Miasta Mrągowa ogłasza otwarty konkurs ofert na:
- sprzedaż kompaktora (ładowarka samojezdna kołowa) – 1 szt. z ceną wywoławczą 35 150,00 zł brutto (słownie: trzydzieści pięć tysięcy sto pięćdziesiąt złotych brutto),
- sprzedaż sortowni do odpadów SR 1 x 2  – 1 szt. z ceną wywoławczą 9 400,00 zł brutto (słownie: dziewięć tysięcy czterysta złotych brutto),
będących własnością Gminy Miasta Mrągowa
oraz działając w imieniu własnym ogłasza otwarty konkurs ofert na:
- sprzedaż zbiorników stalowych – 2 szt. z ceną wywoławczą 1 200,00 zł brutto (słownie: jeden tysiąc dwieście złotych brutto) za jeden zbiornik.
 
Tryb: otwarty konkurs ofert.
Termin składania ofert: 2014-11-28 godz. 11:50:00.
Termin przetargu i otwarcia ofert: 2014-11-28 godz. 12:00:00.
Miejsce przetargu: siedziba Miejskiej Energetyki Cieplnej spółka z o.o. w Mrągowie                os. Parkowe 2, sala konferencyjna (II piętro).
Miejsce i termin oględzin przedmiotu sprzedaży: Kotłownia Rejonowa ul. Kolejowa 4b   11-700 Mrągowo, w dni robocze w godz. 8 ÷ 14, po uprzednim uzgodnieniu z Panem Łukaszem Bieńko tel. 696326980.
Ofertę kupna i kopię wpłacenia wadium należy złożyć w sekretariacie Spółki najpóźniej                 w dniu otwarcia ofert, 2014-11-28 do godz. 11:50.
 
Przedmioty sprzedaży:
I. Ładowarka samojezdna kołowa (kompaktor) - ładowarka po zmianie osprzętu, który jest wliczony w cenę, może pracować zamiennie jako kompaktor.
1. Podstawowe dane techniczne:
    - rodzaj maszyny: ładowarka samojezdna kołowa (kompaktor)
    - model. typ: ZL30G (DINO DZO-3)
    - rok produkcji: 2005
    - nr podwozia/fabryczny: 70/3/2005
    - pojemność łyżki/udźwig: 1,70 m3/3000 kg
    - masa całkowita/własna: 10500/10500 kg
    - długość/szerokość/wysokość: 6.83/2,30/3,263/m/
    - osprzęt dodatkowy: koła stalowe ze zgarniaczami 4 szt.; osłona czołowa łyżki ładowarki.
    Silnik:
    - marka-typ: PERKINS 1006-6T
    - zapłon/paliwo: samoczynny/olej napędowy (turbo)
    - numer fabryczny: 605G08757
    - układ i liczba cylindrów: R-6
    - pojemność: 6000 cm3
    - moc [kW]/przy obrotach: 92./2300 obr/min.
    Układ napędowy i jezdny:
    - hydromechaniczny, 4 biegi do przodu i dwa do tyłu
    - mosty napędowe – napęd przedni i tylny.
    Informacje uzupełniające:
    - kabina operatora-wyposażenie: podstawowe z klimatyzacją i amortyzowanym siedzeniem
    - koła z oponami m-ki ADWANGE 17,50-25” 4 szt.
 
  
 Dane eksploatacyjne:
    - wskazania licznika: 4678 mth
    - zużycie paliwa w czasie pracy – około 14,6 kg/h, zależne od obciążenia
    - prędkość obrotowa silnika:
    *wysokie obroty biegu jałowego 2150-2300 obr./min;
    *niskie obroty biegu jałowego: 650-880 obr./min.
2. Wartość ładowarki (kompaktora) wg wyceny rzeczoznawcy: 70 257,60 zł brutto.
3. Cena wywoławcza: 35 150,00 zł brutto (słownie: trzydzieści pięć tysięcy sto pięćdziesiąt złotych brutto).
 
II. Sortownia do odpadów SR 1 x 2 (Nr fabryczny SR1x2/12/2003, rok produkcji 2003) składająca się z:
- taśmy gumowej szerokości 1000 mm z progami o wysokości 40 mm zamknięta w obwodzie 14300mm,
- silnika 3,0 kW, 50 Hz, 1400 obr/min. z reduktorem 1400/25obr./min. i falownikiem
o zakresie częstotliwości 10-60Hz typ FA 87/G DV 100L4/MM30/HLK/BW2
z nastawnikiem MBG 11A firmy SEW Eurodrive.
Szybkość taśmy sortowniczej:
przy 50Hz 17,20m/min = 0,288 m/s,
przy 10 Hz 3,44 m/min=0,057 m/s,
przy 60Hz 20,74m/min=0,346 m/s.
Kąt wznosu w części wznoszącej 30º w części sortowniczej 0º.
1. Opis technologiczny sortowni: Odpady komunalne lub z selektywnej zbiórki wrzucane są do zasypu, z którego wybierane są i przenoszone przez przenośnik wznosząco-sortowniczy, następnie sortowane. Sortowacze (osoby sortujące) stoją na 2 podestach. Przy przenośniku znajduje się 4 szt. pojemników na kółkach o wymiarach 800x1200x1400mm na segregowane odpady. Sortownia wyposażona jest dodatkowo w 2 szt. wózków krążące między sortownią                           a prasą do zgniatania i paczkowania odpadów. Sortowacze wybierają odpady nadające się do recyklingu, np. plastiki wg rodzajów i kolorów, makulaturę wg rodzajów oraz inne odpady, następnie wrzucają do pojemników. Balast pozostający na taśmie przenoszony jest do pojemnika i usuwany.
2. Wartość sortowni wg wyceny rzeczoznawcy: 22 386,00 zł brutto.
3. Cena wywoławcza: 9 400,00 zł brutto (słownie: dziewięć tysięcy czterysta złotych brutto).
 
III. Zbiorniki stalowe takie same, przeznaczone do magazynowania materiałów sypkich.
1. Podstawowe dane techniczne:
- rok produkcji: 1988
- ilość: 2 szt.
- materiał wykonania: blacha stalowa
- grubość blachy: ok. 4mm
- waga: 1 200 kg
- kształt: walec ze stożkiem
- wysokość: 4,5 m
- pojemność: 20 m3   
2. Wartość zbiornika: 1 600,00 zł brutto.
3. Cena wywoławcza jednego zbiornika: 1 200,00 zł brutto (słownie: jeden tysiąc dwieście złotych brutto).
 
Warunki przystąpienia do przetargu:
a) Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium:
* dla ładowarki samojezdnej kołowej (kompaktor), w wysokości  3 500,00 zł (słownie: trzy tysiące pięćset złotych, z adnotacją „wadium – ładowarka”;
* dla sortowni do odpadów SR1x2, w wysokości 900,00 zł (słownie: dziewięćset złotych),              z adnotacją „wadium – sortownia”;
* dla zbiornika stalowego 120,00 zł (słownie: sto dwadzieścia złotych), w przypadku złożenia oferty zakupu dwóch zbiorników 240,00 zł (słownie: dwieście czterdzieści złotych),
z adnotacją „wadium – zbiornik”;
- wadium należy wnieść w pieniądzu do dnia  28.11.2014 r. do godz. 11:50 na rachunek bankowy Miejskiej Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Banku PKO BP S.A. Oddział Centrum Mrągowo nr konta: 19102036390000830200580936 ze stosowną adnotacją „wadium – … ”, lub w kasie siedziby spółki (I piętro);
- wadium złożone przez kupującego zostanie zaliczone na poczet ceny, a pozostałe środki zostaną zwrócone w terminie 7 dni po zakończeniu postępowania, na konto bankowe wskazane przez kupującego;
- wadium przepada na rzecz Miejskiej Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Mrągowie jeżeli kupujący, którego oferta została wybrana, uchyla się od wpłacenia kwoty zakupu w terminie wyznaczonym w umowie oraz gdy odmawia podpisania umowy sprzedaży na warunkach określonych w ofercie.
b) Do przetargu mogą przystąpić osoby fizyczne, osoby prawne lub inne jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej. Osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej są zobowiązane do dołączenia do oferty kopii dowodu tożsamości. Osoby prawne przystępujące do przetargu lub osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą są zobowiązane do dołączenia do oferty aktualnych wypisów z właściwego dla danego podmiotu rejestru.
 
Informacje o sposobie złożenia oferty:
          a) Ofertę należy przygotować wg wzoru dostępnego w siedzibie Miejskiej Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Mrągowie lub poniżej tego ogłoszenia;
b) Oferta nie podlega zmianie po jej złożeniu;
c) Oferta złożona po terminie nie jest wiążąca;
d) Oferty należy składać do dnia 28 listopada 2014 r. do godz. 11:50 w sekretariacie Miejskiej Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.  11-700 Mrągowo os. Parkowe 2 lub pocztą na adres Miejska Energetyka Cieplna Sp. z o.o.  11-700 Mrągowo os. Parkowe 2, w zamkniętej kopercie                                z odpowiednim dopiskiem:
          - „Przetarg - ładowarka”.
          - „Przetarg - sortownia”.
          - „Przetarg - zbiornik”.
          
          Wybór oferty i podpisanie umowy:
a) Komisja przetargowa odrzuci ofertę jeżeli została złożona po wyznaczonym terminie lub       w niewłaściwym miejscu oraz jeśli oferent nie wniósł wadium.
b) Komisja przetargowa wybierze oferenta, który zaoferuje najwyższą cenę.
c) W przypadku dwóch lub większej liczby ofert z taką samą najwyższą oferowaną ceną, oferenci którzy złożyli oferty wezwani zostaną do złożenia ofert dodatkowych, z wyższą niż pierwotnie zaoferowaną ceną.
d) Organizatorowi przetargu przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyny.
          e) Organizator przetargu nie odpowiada za wady ukryte przedmiotu przetargu.
          Umowa:
a) Po sporządzeniu umowy kupna - sprzedaży nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia zakończenia postępowania.
b) Wydanie dla nabywcy przedmiotu zakupu nastąpi protokołem zdawczo – odbiorczym niezwłocznie po wpłynięciu środków na konto sprzedającego. Nabywca we własnym zakresie i na własny koszt dokona odbioru zakupionego przedmiotu zakupu.
c) Wzór umowy dostępny jest w siedzibie Miejskiej Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.                           w Mrągowie i na stronie internetowej firmy: www.mec.mragowo.pl.  


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OFERTA

NA ZAKUP KOMPAKTORA

(ŁADOWARKA SAMOJEZDNA KOŁOWA)

 
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................(imię i nazwisko, adres / nazwa firmy, siedziba, tel. kontaktowy, Nr konta bankowego, na które należy zwrócić wadium)
 
.......................................................................................................................................................(NIP / PESEL)
 
Składam ofertę nabycia ładowarki samojezdnej kołowej (kompaktor) ZL30G (DINO DZO-3)
nr fabryczny podwozia 70/3/2005, nr fabryczny silnika 605G08757, rok produkcji 2005.
   
 
Za powyższą ładowarkę (kompaktor) oferuję kwotę .................................. zł brutto                                    
 
(słownie: ................................................................................................................................)
 
Oświadczam, że znane mi są zasady przetargu organizowanego przez Miejską Energetykę Cieplną Sp. z o.o. w Mrągowie, które akceptuję.
 
 
                                                                          ............................................................
Podpis Oferenta
 
Oświadczam, że zapoznałem się ze stanem przedmiotu sprzedaży / biorę odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin (w przypadku rezygnacji z oględzin przed złożeniem oferty)*
 
Załączniki:
- kserokopia dowodu osobistego lub KRS/zaświadczenie o wpisie do EDG
- kserokopia potwierdzenia wniesienia wadium
- pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy).
 
 
 
…………………….., dnia …………………
 
 
                                                                           .............................................................
Podpis Oferenta
* - niepotrzebne skreślić
OFERTA

NA ZAKUP SORTOWNI DO ODPADÓW SR1X2

 
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................(imię i nazwisko, adres / nazwa firmy, siedziba, tel. kontaktowy, Nr konta bankowego, na które należy zwrócić wadium)
 
.......................................................................................................................................................(NIP / PESEL)
 
Składam ofertę nabycia sortowni odpadów SR1 x 2 Nr fabryczny SR 1x2/12/2003 rok produkcji 2003
Za powyższą sortownię  oferuję kwotę .................................. zł brutto                                    
 
(słownie: ................................................................................................................................)
 
Oświadczam, że znane mi są zasady przetargu organizowanego przez Miejską Energetykę Cieplną Sp. z o.o. w Mrągowie, które akceptuję.
 
 
                                                                          ............................................................
Podpis Oferenta
 
Oświadczam, że zapoznałem się ze stanem przedmiotu sprzedaży / biorę odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin (w przypadku rezygnacji z oględzin przed złożeniem oferty)*
 
Załączniki:
- kserokopia dowodu osobistego lub KRS/zaświadczenie o wpisie do EDG
- kserokopia potwierdzenia wniesienia wadium
- pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy).
 
 
 
…………………….., dnia …………………
 
 
                                                                           .............................................................
Podpis Oferenta
 
* - niepotrzebne skreślić
OFERTA

NA ZAKUP ZBIORNIKA STALOWEGO

 
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................(imię i nazwisko, adres / nazwa firmy, siedziba, tel. kontaktowy, Nr konta bankowego, na które należy zwrócić wadium)
 
.......................................................................................................................................................(NIP / PESEL)
 
Składam ofertę nabycia zbiornika stalowego/zbiorników stalowych*.
Za zbiornik stalowy/zbiorniki stalowe* oferuję kwotę .................................. zł brutto                                    
 
(słownie: ................................................................................................................................)
 
Oświadczam, że znane mi są zasady przetargu organizowanego przez Miejską Energetykę Cieplną Sp. z o.o. w Mrągowie, które akceptuję.
 
 
                                                                          ............................................................
Podpis Oferenta
 
Oświadczam, że zapoznałem się ze stanem przedmiotu sprzedaży / biorę odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin (w przypadku rezygnacji z oględzin przed złożeniem oferty)*
 
Załączniki:
- kserokopia dowodu osobistego lub KRS/zaświadczenie o wpisie do EDG
- kserokopia potwierdzenia wniesienia wadium
- pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy).
 
 
 
…………………….., dnia …………………
 
 
                                                                           .............................................................
Podpis Oferenta
 
 
* - niepotrzebne skreślić

UMOWA NR …….. / 2014

 
zawarta w dniu …………….. 2014 roku w Mrągowie pomiędzy: Gminą Miasto Mrągowo,             w imieniu którego z upoważnienia Pani Burmistrz działa Zbigniew Kaszałowicz – dyrektor Miejskiej Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Mrągowie os. Parkowe 2, zwanym dalej „Sprzedającym”
a
………………………………………………………………………………............................................
……………………………………………………………………………….................................................................................................................................................................................................
………………………………………………………………………………............................................
 (imię i nazwisko, adres, PESEL, nr dowodu osobistego/nazwa firmy, adres, NIP)
 
zwanym dalej „Kupującym”.
 
 
§  1
Sprzedający sprzedaje, a Kupujący kupuje ładowarkę samojezdną kołową (kompaktor) ZL30G (DINO DZO-3) nr fabryczny podwozia 70/3/2005, nr fabryczny silnika 605G08757, rok produkcji 2005, zwaną w dalszej treści umowy „ładowarką”.
 
§  2
1. Sprzedający oświadcza, że ładowarka będąca przedmiotem sprzedaży stanowi własność Gminy Miasta Mrągowo.
2. Sprzedający oświadcza, że ładowarka jest sprawna  i jest wolna od wad prawnych.
 
§ 3
1. Wydanie ładowarki nastąpi niezwłocznie po dokonaniu zapłaty kwoty, o której mowa w § 4  ust 1.
2. Odbiór ładowarki Kupujący wykona własnym staraniem i na własny koszt.
3. Wraz z ładowarką zostanie Kupującemu wydany osprzęt do przekształcenia maszyny                          w kompaktor oraz wszelka niezbędna dokumentacja będąca w posiadaniu Sprzedającego.
4. Kupujący oświadcza, że stan techniczny ładowarki jest mu znany i nie wnosi do niego żadnych zastrzeżeń.
5. Przekazanie ładowarki nastąpi protokołem zdawczo-odbiorczym, po zapłacie ceny.
 
§ 4
1. Z tytułu sprzedaży Kupujący zobowiązuje się zapłacić Sprzedającemu kwotę brutto: …………….... zł, (słownie: ………………………………......................................), pomniejszoną o kwotę wpłaconego wadium w wysokości: ……………… zł  ( słownie : ………………złotych).
2. Płatność wynikająca z realizacji umowy nastąpi przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego, 11-700 Mrągowo, ul. Królewiecka 60a, PKO BP O/Mrągowo Nr rachunku:                39 1020 3639 0000 8202 0005 0617, po otrzymaniu faktury, w ciągu 7 dni od dnia zakończenia przetargu.
3. Strony ustalają, że wszelkiego rodzaju koszty transakcji wynikające z realizacji niniejszej umowy oraz koszty opłaty skarbowej obciążają Kupującego.
 
§ 5
Wszelkie zmiany do niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 6
W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy zastosowanie mają przepisy  Kodeksu cywilnego.
 
§ 7
Spory powstałe na tle realizacji niniejszej  umowy rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Sprzedającego.
 
§ 8
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
 
 
 

              Sprzedający                                                              Kupujący

 
 
…………………………………………..                                       …………………………………
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

UMOWA NR …….. / 2014

 
zawarta w dniu …………….. 2014 roku w Mrągowie pomiędzy: Gminą Miasto Mrągowo,             w imieniu którego z upoważnienia Pani Burmistrz działa Zbigniew Kaszałowicz – dyrektor Miejskiej Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Mrągowie os. Parkowe 2, zwanym dalej „Sprzedającym”
a
………………………………………………………………………………............................................
………………………………………………………………………………............................................
………………………………………………………………………………............................................
………………………………………………………………………………............................................
(imię i nazwisko, adres, PESEL, nr dowodu osobistego/nazwa firmy, adres, NIP)
 
zwanym dalej „Kupującym”.
 
 
§  1
Sprzedający sprzedaje, a Kupujący kupuje sortownię odpadów SR 1x2 Nr fabryczny SR 1x2/12/2003, rok produkcji 2003, zwaną w dalszej treści umowy „sortownią”.
 
§  2
1. Sprzedający oświadcza, że sortownia będąca przedmiotem sprzedaży stanowi własność Gminy Miasta Mrągowo.
2. Sprzedający oświadcza, że sortownia jest sprawna  i jest wolna od wad prawnych.
 
§ 3
1. Wydanie sortowni nastąpi niezwłocznie po dokonaniu zapłaty kwoty, o której mowa w § 4  ust 1 .
2. Odbiór sortowni Kupujący wykona własnym staraniem i na własny koszt.
3. Wraz z sortownią zostanie wydana Kupującemu instrukcja obsługi sortowni.
4. Kupujący oświadcza, że stan techniczny sortowni jest mu znany i nie wnosi do niego żadnych zastrzeżeń.
5. Przekazanie sortowni nastąpi protokołem zdawczo-odbiorczym, po zapłacie ceny.
 
§ 4
1. Z tytułu sprzedaży Kupujący zobowiązuje się zapłacić Sprzedającemu kwotę brutto: …………….... zł, (słownie: ………………………………......................................), pomniejszoną o kwotę wpłaconego wadium w wysokości: ……………… zł  ( słownie : ………………złotych).
2. Płatność wynikająca z realizacji umowy nastąpi przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego, 11-700 Mrągowo, ul. Królewiecka 60a, PKO BP O/Mrągowo Nr rachunku:                39 1020 3639 0000 8202 0005 0617, po otrzymaniu faktury, w ciągu 7 dni od dnia zakończenia przetargu.
3. Strony ustalają, że wszelkiego rodzaju koszty transakcji wynikające z realizacji niniejszej umowy oraz koszty opłaty skarbowej obciążają Kupującego.
 
§ 5
Wszelkie zmiany do niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
 
 
§ 6
W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy zastosowanie mają przepisy  Kodeksu cywilnego.
 
§ 7
Spory powstałe na tle realizacji niniejszej  umowy rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Sprzedającego.
 
§ 8
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
 
 
 

              Sprzedający                                                              Kupujący

 
 
…………………………………………..                                       …………………………………
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UMOWA NR …….. / 2014

 
zawarta w dniu …………….. 2014 roku w Mrągowie pomiędzy Miejską Energetyką Cieplną Spółka z o.o. 11-700 Mrągowo, os. Parkowe 2, wpisaną do rejestru przedsiębiorców krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000082783, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy KRS, NIP 742-000-06-48, REGON 510031017, kapitał zakładowy 4.750.500 zł,
reprezentowaną przez Dyrektora Zarządu – mgr inż. Zbigniewa Kaszałowicza,  zwanym dalej „Sprzedającym”
a
……………………………………………………………………………….................................................................................................................................................................................................
………………………………………………………………………………............................................
………………………………………………………………………………............................................
(imię i nazwisko, adres, PESEL, nr dowodu osobistego/nazwa firmy, adres, NIP)
 
zwanym dalej „Kupującym”.
 
 
§  1
Sprzedający sprzedaje, a Kupujący kupuje zbiornik wykonany z blachy stalowej                                w ilości … szt. zwanym w dalszej treści umowy ,,zbiornikiem”.
 
§  2
1. Sprzedający oświadcza, że zbiornik będący przedmiotem sprzedaży stanowi własność Miejskiej Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Mrągowie.
2. Sprzedający oświadcza, że zbiornik jest sprawny  i jest wolna od wad prawnych.
 
§ 3
1. Wydanie zbiornika nastąpi niezwłocznie po dokonaniu zapłaty kwoty, o której mowa w § 4  ust 1 .
2. Odbiór zbiornika Kupujący wykona własnym staraniem i na własny koszt.
3. Kupujący oświadcza, że stan techniczny zbiornika jest mu znany i nie wnosi do niego żadnych zastrzeżeń.
5. Przekazanie zbiornika nastąpi protokołem zdawczo-odbiorczym, po zapłacie ceny.
 
§ 4
1. Z tytułu sprzedaży … szt. Kupujący zobowiązuje się zapłacić Sprzedającemu kwotę brutto: …………….... zł, (słownie: ………………………………......................................), pomniejszoną o kwotę wpłaconego wadium w wysokości: ……………… zł  (słownie: ………………złotych).
2. Płatność wynikająca z realizacji umowy nastąpi przelewem na rachunek bankowy Miejskiej Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Banku PKO BP S.A. Oddział Centrum Mrągowo nr konta: 19102036390000830200580936, po otrzymaniu faktury, w ciągu 7 dni od dnia zakończenia przetargu.
3. Strony ustalają, że wszelkiego rodzaju koszty transakcji wynikające z realizacji niniejszej umowy oraz koszty opłaty skarbowej obciążają Kupującego.
 
§ 5
Wszelkie zmiany do niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 6
W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy zastosowanie mają przepisy  Kodeksu cywilnego.
 
§ 7
Spory powstałe na tle realizacji niniejszej  umowy rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Sprzedającego.
 
§ 8
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
 
 
 

              Sprzedający                                                              Kupujący

 
 
…………………………………………..                                       …………………………………
 

Dokument utworzył(-a):  Zbigniew Kaszałowicz  (13.11.2014)
Dokument wprowadził(-a):  Zbigniew Kaszałowicz  (13.11.2014)
Dokument zatwierdził(-a):  Zbigniew Kaszałowicz  (23.03.2015)
Dokument modyfikował(-a):  Zbigniew Kaszałowicz  (23.03.2015)
 
^ Strony biuletynu wyświetlono:
1525155 razy
Biuletyn HexnetBIP v 1.51 obsługuje: Regionalne Centrum Technik Komputerowych HEXNET Sp. z o.o.
tel. 510612522; e-mail: hexnet@hexnet.pl
^