BIP - www.bip.gov.pl BIP
    
  
 Strona główna     Rejestr zmian   Statystyki   Wyślij   Drukuj 
     
  Informacje podstawowe
  Przedmiot działalności
  Organizacja Spółki
  Organy Spółki
  Struktura własnościowa
  Majątek
  Koncesje
  Finanse
  Taryfy dla ciepła
  Regulamin Świadczenia Usług
  Przetargi
  ∴ Pytania i odpowiedzi
  ∴ Rozstrzygnięcia przetargów
  Dane publiczne
  Kontrole w Spółce
  ∴ Państwowa Inspekcja Pracy
  ∴ Sanepid
  ∴ ZUS
  ∴ Straż pożarna
  Spółka
  ∴ Organy spółki
  ∴ Status spółki
  Oferty pracy
  ∴ Konkurs na stanowisko Dyrektora Zarządu
  Kontakt
  RODO
  Narzędzia
  ∴ Wyszukiwarka
  ∴ Instrukcja
  ∴ Redakcja
  ∴ Zaloguj się
  
 
  «   Przetarg na sprzedaż kompaktora - ładowarki w archiwum

O G Ł O S Z E N I E
 
Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o. w Mrągowie os. Parkowe 2, działając  z upoważnienia Burmistrza Miasta Mrągowa ogłasza aukcję na sprzedaż kompaktora (ładowarka samojezdna kołowa), będącego własnością Gminy Miasta Mrągowa.
 
Maszyna pracowała jako kompaktor. Po zamianie osprzętu może być wykorzystywana jako ładowarka kołowa.
1. Organizatorem aukcji jest Miejska Energetyka Cieplna spółka z o.o. w Mrągowie
    os. Parkowe 2, 11-700 Mrągowo.
2. Miejsce i termin przeprowadzenia aukcji:
    Aukcja przeprowadzona będzie w dniu 22 sierpnia 2014 r. o godz. 12:00 w siedzibie 
    Miejskiej Energetyki Cieplnej spółka z o.o. w Mrągowie os. Parkowe 2, sala konferencyjna
    (II piętro).
    Ofertę kupna i kopię wpłacenia wadium należy złożyć w sekretariacie Spółki
    najpóźniej w dniu przeprowadzenia aukcji, do godz. 11:50.
3. Podstawowe dane techniczne sprzedawanego przedmiotu aukcji:
    - rodzaj maszyny: ładowarka samojezdna kołowa (kompaktor)
    - model. typ: ZL30G (DINO DZO-3)
    - rok produkcji: 2005
    - nr podwozia/fabryczny: 70/3/2005
    - pojemność łyżki/udźwig: 1,70 m3/3000 kg
    - masa całkowita/własna: 10500/10500 kg
    - długość/szerokość/wysokość: 6.83/2,30/3,263/m/
    - osprzęt dodatkowy: koła stalowe ze zgarniaczami 4 szt.; osłona czołowa łyżki ładowarki.
    Silnik:
    - marka-typ: PERKINS 1006-6T
    - zapłon/paliwo: samoczynny/olej napędowy (turbo)
    - numer fabryczny: 605G08757
    - układ i liczba cylindrów: R-6
    - pojemność: 6000 cm3
    - moc [kW]/przy obrotach: 92./2300 obr/min.
    Układ napędowy i jezdny:
    - hydromechaniczny, 4 biegi do przodu i dwa do tyłu
    - mosty napędowe – napęd przedni i tylny.
    Informacje uzupełniające:
    - kabina operatora-wyposażenie: podstawowe z klimatyzacją i amortyzowanym siedzeniem
    - koła z oponami m-ki ADWANGE 17,50-25” 4 szt.
    Dane eksploatacyjne:
    - wskazania licznika: 4678 mth
    - zużycie paliwa w czasie pracy – około 14,6 kg/h, zależne od obciążenia
    - prędkość obrotowa silnika:
    wysokie obroty biegu jałowego 2150-2300 obr./min;
    niskie obroty biegu jałowego: 650-880 obr./min.
 4. Miejsce i termin oględzin przedmiotu aukcji:
    Kotłownia Rejonowa ul. Kolejowa 4b 11-700 Mrągowo, w dni robocze w godz. 8 ÷ 14,
    po uprzednim uzgodnieniu z Panem Januszem Madrakiem tel. 604328820
 5. Cena wywoławcza:
    Cena wywoławcza wynosi 70300,00 zł. (słownie: siedemdziesiąt tysięcy trzysta złotych).
    Postąpienie wynosi 100 zł.
6. Informacje dotyczące wadium:
    1) Warunkiem przystąpienia do aukcji jest wniesienie wadium w wysokości 7000,00 zł
    2) Wadium należy wnieść w pieniądzu do dnia  22.08.2014 r. do godz. 11:50 na rachunek
        bankowy Miejskiej Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Banku PKO BP S.A. Oddział    
        Centrum Mrągowo nr konta: 19102036390000830200580936 z adnotacją „wadium –
        kupno kompaktora”, lub w kasie spółki.
    3) Wadium wniesione przez licytanta, który zaoferuje najwyższą cenę i któremu zostanie  
        udzielone przybicie, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia.
    4) Pozostałym licytantom aukcji wadium zostanie zwrócone w terminie 7 dni od
        zamknięcia aukcji.
7. Procedura aukcji:
    1) Po otwarciu aukcji prowadzący aukcję:
        a) stwierdza prawidłowość ogłoszenia aukcji,
        b) sprawdza liczbę zgłoszonych licytantów, sprawdza wniesienie wadium,
        c) podaje licytantom do wiadomości:
            - przedmiot aukcji,
            - cenę wywoławczą,
            - wysokość postąpienia,
            - termin uiszczenia ceny nabycia,
            - nazwy lub imiona i nazwiska licytantów, którzy wpłacili wadium i zostali
              dopuszczeni do aukcji.
    2) Prowadzący aukcję nie dopuszcza licytanta do udziału w niej jeżeli nie wniósł wadium
        lub nie wypełnił zgłoszenia.
    3) Aukcja rozpoczyna się po podaniu ceny wywoławczej.
    4) Zaoferowana cena przestaje wiązać licytanta, gdy inny licytant zaoferował cenę wyższą.
    5) Po ustaniu postąpień prowadzący aukcję, uprzedzając licytantów, po trzecim ogłoszeniu
        zamyka aukcję i udziela przybicia licytantowi, który zaoferował najwyższą cenę.
    6) Z chwilą przybicia następuje zawarcie umowy sprzedaży przedmiotu aukcji.
    7) Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia niezwłocznie po udzieleniu mu      
        przybicia i podpisać umowę.
    8) Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy następuje niezwłocznie po uiszczeniu ceny
        nabycia i podpisaniu umowy. Nabywca we własnym zakresie i na własny koszt dokona
        odbioru zakupionego kompaktora.
    9) Jeżeli nabywca nie podpisze umowy lub nie uiści ceny nabycia w wyznaczonym
        terminie utraci wadium.
8. Zastrzeżenia:
    1) Organizatorowi aukcji przysługuje prawo zamknięcia aukcji bez wybrania którejkolwiek 
        oferty bez podania przyczyn.
    2) Organizator aukcji nie odpowiada za wady ukryte przedmiotu aukcji.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zgłoszenie udziału w aukcji
 
Imię i nazwisko/nazwa firmy ……………………………………………………...........
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..
 
Miejsce zamieszkania/siedziba firmy Oferenta ………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………….
Nr konta bankowego, na które należy zwrócić wadium ………………………………
………………………………………………………………………………………….
 
W związku z ogłoszeniem aukcji na sprzedaż kompaktora zgłaszam swój udział w aukcji.
Oświadczam, że zapoznałem się ze stanem przedmiotu aukcji/ponoszę odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin.
 
 
Załączniki:
- kserokopia dowodu osobistego lub KRS/zaświadczenie o wpisie do EDG
- kserokopia potwierdzenia wniesienia wadium
- pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy)
 
 
Mrągowo, dnia …………………
 
 
                                                                                              ……………………………
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Umowa sprzedaży
 
zawarta w dniu …………….. w Mrągowie pomiędzy Gminą Miasto Mrągowo, w imieniu którego z upoważnienia Pani Burmistrz działa Zbigniew Kaszałowicz – dyrektor Miejskiej Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Mrągowie os. Parkowe 2, zwanym dalej „Sprzedawcą”
a
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
zwanym dalej „Kupującym”
 
                                                                       § 1
  1. Sprzedawca oświadcza, że przedmiotem sprzedaży jest kompaktor (ładowarka samojezdna kołowa) ZL30G (DINO DZO-3) rocznik 2005 nr podwozia/fabryczny: 70/3/2005 nr fabr. silnika PERKINS 1006-6T: 605G08757, którego właścicielem jest Gmina Miasto Mrągowo.
  2. Sprzedawca oświadcza, że przedmiot umowy jest sprawny i jest pozbawiony wad prawnych.
 
§ 2
 Kupujący oświadcza, że widział przedmiot umowy i nie zgłasza do jego stanu zastrzeżeń.
                                                                      
                                                                       § 3
  1. Sprzedawca sprzedaje, a Kupujący kupuje kompaktor za cenę ……………… zł.
  2. Zapłata ceny nastąpi w ciągu 3 dni od zawarcia umowy na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego, 11-700 Mrągowo, ul. Królewiecka 60a, PKO BP O/Mrągowo Nr rachunku: 39 1020 3639 0000 8202 0005 0617, po otrzymaniu faktury.
  3. Wydanie kompaktora nastąpi niezwłocznie po dokonaniu zapłaty .  
§ 4
  1. Koszty zawarcia niniejszej umowy ponosi Kupujący.
  2. Do sporów wynikłych na tle niniejszej umowy właściwym będzie Sąd Rejonowy w Mrągowie.
 
§ 5
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
 
 
            Sprzedawca                                                                           Kupujący
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dokument utworzył(-a):  Zbigniew Kaszałowicz  (04.08.2014)
Dokument wprowadził(-a):  Zbigniew Kaszałowicz  (04.08.2014)
Dokument zatwierdził(-a):  Zbigniew Kaszałowicz  (23.03.2015)
Dokument modyfikował(-a):  Zbigniew Kaszałowicz  (23.03.2015)
 
^ Strony biuletynu wyświetlono:
1524980 razy
Biuletyn HexnetBIP v 1.51 obsługuje: Regionalne Centrum Technik Komputerowych HEXNET Sp. z o.o.
tel. 510612522; e-mail: hexnet@hexnet.pl
^