BIP - www.bip.gov.pl BIP
    
  
 Strona główna     Rejestr zmian   Statystyki   Wyślij   Drukuj 
     
  Informacje podstawowe
  Przedmiot działalności
  Organizacja Spółki
  Organy Spółki
  Struktura własnościowa
  Majątek
  Koncesje
  Finanse
  Taryfy dla ciepła
  Regulamin Świadczenia Usług
  Przetargi
  ∴ Pytania i odpowiedzi
  ∴ Rozstrzygnięcia przetargów
  Dane publiczne
  Kontrole w Spółce
  ∴ Państwowa Inspekcja Pracy
  ∴ Sanepid
  ∴ ZUS
  ∴ Straż pożarna
  Spółka
  ∴ Organy spółki
  ∴ Status spółki
  Oferty pracy
  ∴ Konkurs na stanowisko Dyrektora Zarządu
  Kontakt
  RODO
  Narzędzia
  ∴ Wyszukiwarka
  ∴ Instrukcja
  ∴ Redakcja
  ∴ Zaloguj się
  
 
  «   Przetarg na audyt technologiczny żródła i sieci cieplnej w Mragowie w archiwum

Ogłoszenie
Miejska Energetyka  Cieplna Sp. z o.o. w Mrągowie os. Parkowe 2 ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie audytu technologicznych, źródła ciepła i sieci ciepłowniczych w Mrągowie.
 
1. Jest to zamówienie sektorowe, ze względu na wartość zamówienia nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. Postępowanie przetargowe będzie prowadzone zgodnie z opracowanymi Wytycznymi.
3. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie audytu technologicznego źródła ciepła i sieci ciepłowniczych zarządzanych przez Miejską Energetykę Cieplną Spółkę z o.o. w Mrągowie, tj. dla kotłowni rejonowej zlokalizowanej przy ul. Kolejowej 4b w Mrągowie oraz przyłączonych do niej sieci ciepłowniczych.
3. Rodzaj zamówienia: Usługi audytu - kod CPV  79212000
4. Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty częściowej
5. Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty wariantowej
6. Termin wykonania przedmiotu zamówienia:
Rozpoczęcie - po podpisaniu umowy
Wymagany termin wykonania przedmiotu zamówienia – 30 listopad 2014 r.
7. Wysokość  wadium: 5000 zł
8. Zabezpieczenia należytego wykonania umowy:  w wysokości 10% ceny brutto
9. Warunki udziału Wykonawcy w postępowaniu:
1.      Złożenie oferty spełniającej wymogi określone w załącznikach nr 1 i 2 oraz w załącznikach do formularza ofertowego opisanych w WIWZ.
2.      Podpisanie oświadczeń zgodne z wzorami stanowiącymi Załącznik Nr 1 do formularza ofertowego.
3.      Posiadanie uprawnień niezbędnych do wykonania określonych prac lub czynności, których obowiązek posiadania nakładają ustawy.
4.      Posiadanie niezbędnej wiedzy i dorobku w zakresie wykonywania audytów, ekspertyz, opinii, opracowań studialnych z dziedziny oszczędności energii oraz szacowania kosztów inwestycji, a także dysponowanie zespołem co najmniej dwóch osób.
5.      Złożenie oświadczenia iż Wykonawca nie był karany za przestępstwa umyślne lub przestępstwa skarbowe oraz w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia.
10. Zawartość oferty:
      Oferta powinna zawierać oświadczenia i dokumenty jakie mają dostarczyć Wykonawcy  
      w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, tj.:
1.    Wypełniony formularz ofertowy zgodny z wzorem stanowiącym Załącznik Nr 1 do WIWZ.
2.      Podpisane oświadczenia zgodne z wzorami stanowiącymi Załącznik Nr 1 do formularza ofertowego.
3.      Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej potwierdzający dopuszczenie Wykonawcy do obrotu prawnego w zakresie objętym zamówieniem oraz określający osoby uprawnione do  dokonywania czynności prawnych, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
4.      Wykaz wykonanych co najmniej 3 prace o podobnym charakterze, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie.
5.      Wykaz osób (audytorów) którzy będą wykonywać zamówienie lub będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji niezbędnych do wykonania zamówienia.
6.      Oświadczenie, iż Wykonawca nie był karany za przestępstwa umyślne lub przestępstwa skarbowe oraz związane z wykonywaniem zamówienia.
7.      Projekt umowy.
11. Kryteriami  oceny są:
a) Cena oferty brutto: przyjęta waga kryterium – 70%
b) Doświadczenie  i jakość: waga kryterium  –30%
            Oceny dokona komisja w oparci o:
-    ilość wykonanych audytów o podobnej charakterystyce
-    doświadczenie i wiedzę zespołu wyznaczonego do wykonania zlecenia
-    opinie, referencje od zleceniodawców audytów wykonanych wcześniej
12. Wytyczne istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: w siedzibie zamawiającego, os. Parkowe 2, 11-700 Mrągowo lub pobrać ze strony Zamawiającego www.mec.mragowo.pl.
13. Ofertę należy złożyć w sekretariacie Miejskiej Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.
11-700 Mrągowo  os. Parkowe 2,  do dnia  31.07.2014 r. do godziny 1150.
14. Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert
15 Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu w przypadku zaistnienia okoliczności wskazujących iż realizacja przetargu nie leży w interesie Zamawiającego (np. przekroczenia kwoty jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację przedmiotu zamówienia).
16. Uwaga! Przed terminem złożenia oferty Zamawiający oczekuje wizyty Wykonawcy na obiektach. Termin wizyty należy uzgodnić z przedstawicielem Zamawiającego, Kierownikiem Działu Technicznego Stanisławem Skwarczyńskim tel. 89 7416936 w. 214.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
WYTYCZNE ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
zwane dalej WIWZ
 
Zamówienie sektorowe o wartości nie przekraczającej kwoty 414000 euro
 
 
 
 
 
 
 
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
 
Wykonanie audytu technologicznego w Miejskiej Energetyce Cieplnej Spółce z o.o.
w Mrągowie
 
 
 
 
 
 
 
Mrągowo, dnia 27 czerwca 2014 r.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
                                                                                 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                             
                                                                                 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
                                                         
 
 
 
 
 

                                                                                                                            Mrągowo, dn. 27.06.2014r. 

             
 
Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o. w Mrągowie zaprasza do złożenia oferty na wykonanie audytu technologicznego źródła ciepła i sieci ciepłowniczych zgodnie                                   z poniższymi Wytycznymi.
        
 
 
Wytyczne Istotnych Warunków Zamówienia (WIWZ)
 do sporządzenia oferty na ,,Wykonanie audytu technologicznego
 w Miejskiej Energetyce Cieplnej Spółce z o.o. w Mrągowie”
 
 
   I. ZAMAWIAJĄCY
  Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o., 11-700 Mrągowo os. Parkowe 2, Tel. 89 741 69-36, fax. 89 741 65-94 Regon 510031017, Kapitał zakładowy 4.750.500,-, KRS 0000082783, NIP 742-000-06-48, zwany dalej ,,Zamawiającym”.
 
II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
     Przetarg nieograniczony
1.      Do udzielenia zamówienia sektorowego (art. 132 ust 1 pkt. 3) nie stosuje się ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych z 2010 r. (Dz. U. nr 113, poz.759) tekst jednolity z późniejszymi zmianami w związku z art. 133 ust. 1.
2.      Postępowanie prowadzone jest zgodnie z niniejszymi WIWZ.
 
III. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie audytu technologicznego źródła ciepła i sieci ciepłowniczych zarządzanych przez Miejską Energetykę Cieplną Spółkę z o.o. w Mrągowie, tj. dla kotłowni rejonowej zlokalizowanej przy ul. Kolejowej 4b w Mrągowie oraz przyłączonych do niej sieci ciepłowniczych.
Kotłownia rejonowa jest instalacją służącą do spalania paliwa w postaci miału węgla energetycznego, zawiera stacjonarne urządzenia techniczne służące do wytwarzania energii cieplnej, dla której nośnikiem jest gorąca woda.
Kotłownia wyposażona jest w cztery źródła ciepła, w tym w trzy kotły wodne WR-10 i jeden kocioł wodny WR-5.
Miejska Energetyka Cieplna zarządza siecią ciepłowniczą. Sieć ciepłownicza wykonana jest z rur stalowych ocieplonych wełną mineralną, oraz z rur preizolowanych. Sieci kanałowe sukcesywnie są wymieniane na preizolowane.
A.   Oznaczenie przedmiotu zamówienia - wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV79212000-3 Usługi audytu.
 
B.  Opis przedmiotu zamówienia:
W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca wykona:
Zadanie I – Audyt technologiczny źródła ciepła, w zakresie którego będzie:
1.      Charakterystyka technologiczna źródła ciepła zawierająca:
a)      charakterystykę kotłów, nośnika energii pierwotnej, pomp, aparatury kontrolno-pomiarowej,
b)      charakterystyki infrastruktury, tj. odpylania, odgazowywania i uzdatniania wody sieciowej.
2.      Analizy możliwości skorzystania z istniejącej infrastruktury pod kątem jej wykorzystania w zmodernizowanym źródle.
3.      Przedstawienie koncepcji modernizacji istniejącej infrastruktury w kilku wariantach (minimum trzech) w celu wzrostu efektywności produkcji energii cieplnej w tym:
a)      opis techniczny i niezbędne szkice dla proponowanego wariantu modernizacji,
b)      określenie możliwości wykonania zaproponowanego rozwiązania na bazie chłonności terenu,
c)      wskazanie optymalnego wariantu.
4.      Wskazanie możliwości dofinansowania zaproponowanych rozwiązań w kierunku:
a)      dotacji,
b)      pożyczek.
5.      Analizy ekonomiczne zaproponowanych rozwiązań pod kątem:
a)      czasu zwrotu inwestycji,   
b)      wpływu zaproponowanych rozwiązań na cenę ciepła, w stosunku do stosowanych cen przez MEC,
c)      wykonanie i dostarczenie w wersji elektronicznej pliku w formie arkusza kalkulacyjnego, pozwalającego na weryfikację ww. punktów w zależności od sytuacji na rynku.
 
Zadanie II – Audyt technologiczny sieci ciepłowniczych, w zakresie których będzie:
1.      Charakterystyki technologiczne istniejącej sieci cieplnej, pod kątem stosowanych technologii, średnic oraz analiza pracy sieci cieplnej.
2.      Analiza możliwości wykorzystania istniejących sieci cieplnych do dalszego rozwoju.
3.      Koncepcje zastosowania nietypowych sieci preizolowanych (z barierą antydyfuzyjną, izolacja plus na jednej lub obu rurach) ze wskazaniem optymalnego rozwiązania.
4.      Analizy możliwości pozyskania środków zewnętrznych na realizację zaproponowanych rozwiązań:
a)    dotacje,
b)   pożyczki.
5.    Analizy ekonomiczne zaproponowanych rozwiązań pod kątem:
a)    czasu zwrotu inwestycji,
b)   wpływu zaproponowanych rozwiązań na cenę ciepła, w stosunku do stosowanych cen przez MEC,
c)    wykonanie i dostarczenie arkusza kalkulacyjnego w wersji elektronicznej, pozwalającego na weryfikację ww. elementów w zależności od sytuacji na rynku.
 
C. Dane źródła ciepła - kotłownia
Dane źródła ciepła – kotłów przemysłowych wodnorurkowych, rusztowych wraz z instalacją odpylającą.

 
Kotły
Typ kotła
WR-5-022
WR-10-012
WR-10-012
WR-10-012
Nr fabryczny kotła
1040320
1032394
1050043
1050120
Oznaczenie kotła
K3
K4
K5
K6
Powierzchnia ogrzewalna [m2]
490
740
740
740
Sprawność nominalna %
 
82
78
 
78
78
 
Urządzenia odprowadzające spaliny
Wentylator wyciągowy spalin, typ, ilość sztuk
WPWs63/1,8
1
WPWDs55/1,8
1
WPWDs55/1,8
1
WPWDs55/1,8
1
Wydajność wentylatora spalin [Nm3/h]
27000
43200
43200
43200
 
Ruszt
Typ, rodzaj
RTS-1845 taśmowy
RTW-2560 taśmowy
RTW-2560 taśmowy
RTW-2560 taśmowy
Pow. użytkowa [m2]
8,1
15
15
15
 
Paliwo
Rodzaj, sortyment
Węgiel kamienny
 M-IIA
Węgiel kamienny
M-IIA
Węgiel kamienny
M-IA
Węgiel kamienny
M-IIA
Klasa
22/16/08
22/16/08
22/16/08
22/16/08

 
Odpylanie kotłów jest w fazie wymiany na dwustopniowy układ odpylaczy:
I stopień -  multicyklon zbudowany z 24 cyklonów przelotowych o średnicy 250 mm 
II stopień – odpylacz końcowy w postaci dwóch baterii cyklonów zawierających po 64 cyklony o średnicy 0,2m każdy. W latach 2014/2015 planowane jest zastąpienie starego układu odpylania układem nowym.
Pyły z zasobników podcyklonowych transportowane są przy użyciu przenośników ślimakowych do wanny odżużlacza kotła.
Oczyszczone spaliny z kotłów WR-10 odprowadzone są do wspólnego  kanału spalin, którym odprowadzane są do jednego komina (emitora) o wysokości 80 m. Oczyszczone spaliny z kotła WR-5 odprowadzone są przez oddzielny kanał spalin, do jednego komina (emitora) o wysokości 60 m.
 
D. Pompownia
Pompownia wyposażona jest w:
1.      Pompy obiegowe Grundfos typu:
- typu NB 80-250/239 o mocy 55 kW w ilości 3 szt.
- typu NK 80-250/239 o mocy 55 kW w ilości 1 szt.
- typu NB 65-200/219 o mocy 37 kW w ilości 1 szt.
2.      Pompy zmieszania gorącego CR 64-2 o mocy 11 kW w ilości 2 szt.
3.      Pompę obiegową zasilaną z agregatu prądotwórczego 30kVA, stosowana do pracy w czasie awarii prądu PJM 80-250 o mocy 18,5 kW w ilości 1 szt.
4.      Pompy stabilizujące ciśnienie:
- typu CR 15-04 o mocy 4 kW w ilości 2 szt.
- typu PJM 50-150 o mocy 4 kW w ilości 1 szt.
E. Stacja uzdatniania wody
Maksymalna wydajność Stacji Uzdatniania Wody wynosi 5 m3/h. Stacja posiada zbiorniki rezerwowe wody surowej oraz uzdatnionej dla procesów technologicznych.
 
F. Sieci cieplne
Sieci cieplne będące w zarządzie MEC posiadają odcinki stare. Są one ocieplone wełną mineralną i ułożone w kanałach. MEC sukcesywnie od kilkunastu lat wymienia starą sieć kanałową na nowe rury stalowe ocieplone pianką. Obecnie około 80% sieci jest wykonana w technologii rur preizolowanych.
 
IV. WYMAGANIA, KTÓRE NALEŻY MIEĆ NA WZGLĘDZIE PODCZAS OPRACOWANIA AUDYTU TECHNOLOGICZNEGO
Efekt rzeczowy przedmiotu zamówienia stanowi audyt technologiczny źródła ciepła i sieci ciepłowniczych.
A. Audyt technologiczny źródła ciepła i sieci ciepłowniczych powinien zważać na:
1.      Wytyczne – opracowanie zakresu oraz zasad wykonania audytu energetycznego do programu ,,Efektywne wykorzystanie energii” Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wydane przez NFOŚ i GW oraz KAPE S.A. Warszawa czerwiec 2012.
2.      Wytyczne - opracowanie zakresu oraz zasad wykonania audytu energetycznego do programu „Wsparcie przedsiębiorców w zakresie niskoemisyjnej i zasobooszczędnej  gospodarki” Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  Warszawa luty 2014.
3.      Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzoru kart audytów, a także algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termo modernizacyjnego (Dz. U. Nr 43, poz. 346)
 
B. Audyt technologiczny powinien uwzględniać:
1.      Przyszłe potrzeby Zamawiającego w zakresie produkcji energii cieplnej z uwzględnieniem źródeł ciepła i rozbudowy oraz wymiany sieci cieplnej.
2.      Uwarunkowania prawne oraz z tym związane koszty dostosowania źródeł ciepła i sieci cieplnych, w szczególności uwarunkowania wynikające z dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie emisji przemysłowych (zintegrowane zapobieganie zanieczyszczeniom i ich kontrola).
3.      Efektywne kierunki modernizacji źródeł ciepła (kotłów) dla zmniejszenia mocy cieplnej tak, żeby całkowita nominalna moc cieplna dostarczona w paliwie była mniejsza od 50 MW dla całej instalacji do spalania paliw, w rozumieniu art. 29 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie emisji przemysłowych.
 
C. Wymagania dotyczące odbioru przedmiotu zamówienia.
1.      Zamawiający wymaga od Wykonawcy udostępnienia audytu technologicznego na 20 dni przed przekazaniem do odbioru  w celu zapoznania się i wniesienia spostrzeżeń.
2.      Wykonawca zobowiązany jest uzupełnić przedmiot zamówienia o niezbędne zagadnienia wykazane podczas weryfikacji i usunąć braki, przekazane przez Zamawiającego  nie później niż 10 dni przed wykonaniem zadania.
 
V. INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI ZŁOŻENIA OFERTY WARIANTOWEJ LUB CZĘŚCIOWEJ
1.      Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
2.      Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
 
VI. TERMIN WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Rozpoczęcie - po podpisaniu umowy
Wymagany termin wykonania przedmiotu zamówienia – 30 listopad 2014 r.
 
VII. WARUNKI UDZIAŁU W POSTEPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
Warunkami ubiegania się Wykonawcy o zamówienie są:
1.      Złożenie oferty spełniającej wymogi określone w załącznikach nr 1 i 2 oraz w załącznikach do formularza ofertowego opisanych w WIWZ.
2.      Podpisanie oświadczeń zgodne z wzorami stanowiącymi Załącznik Nr 1 do formularza ofertowego.
3.      Posiadanie uprawnień niezbędnych do wykonania określonych prac lub czynności, których obowiązek posiadania nakładają ustawy.
Potwierdzeniem spełnienia opisanych warunków będzie wykaz wykonanych w okresie ostatnich trzech lat licząc od daty terminu składania ofert, a jeśli okres działalności jest krótszy to w tym okresie, co najmniej trzech audytów  odpowiadającym swoim rodzajem i wartością pracom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, dat wykonania i odbiorców oraz załączeniem dowodów potwierdzających, że te prace zostały wykonane należycie, zgodnie z wzorem treści przedstawionym w Załączniku do formularza ofertowego Nr 2.
4.      Posiadanie niezbędnej wiedzy i dorobku w zakresie wykonywania audytów, ekspertyz, opinii, opracowań studialnych z dziedziny oszczędności energii oraz szacowania kosztów inwestycji, a także dysponowanie zespołem co najmniej dwóch osób, posiadających doświadczenie w zakresie wykonywania audytów technologicznych na rzecz przedsiębiorstw.                                                  Potwierdzeniem spełnienia opisanych warunków będzie wykaz osób uczestniczących w realizacji zamówienia (Załącznik Nr 3 do formularza ofertowego) spełniających ww. wymogi wraz z informacją na temat ich wykształcenia i doświadczenia zawodowego niezbędnego do wykonania zamówienia oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
5.      Złożenie oświadczenia, iż Wykonawca nie był karany za przestępstwa umyślne lub przestępstwa skarbowe oraz w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia. Na potwierdzenie spełnienia niniejszego warunku należy złożyć oświadczenie o niekaralności (Załącznik Nr 4 do formularza ofertowego).
Warunki wymienione w pkt. VII zostaną uznane za spełnione, jeśli Wykonawca złoży dokumenty, o których mowa w punkcie VIII niniejszych WIWZ.
 
Uwaga! Przed terminem złożenia oferty oczekuje się wizyty Wykonawcy na obiektach.
 
Termin wizyty należy uzgodnić z przedstawicielem Zamawiającego, Kierownikiem Działu Technicznego Stanisławem Skwarczyńskim tel. 89 7416936 w. 214.
 
 
 
 
VIII. ZAWARTOŚĆ OFERTY
B.     Oferta powinna zawierać oświadczenia i dokumenty jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
C.     Pojęcie ,,oferta” oznacza wypełniony formularz oferty zgodny z wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do WIWZ wraz z załącznikami, które stanowią dokumenty, informacje, wzór umowy wymienione w niniejszym rozdziale:
1.      Wypełniony formularz ofertowy zgodny z wzorem stanowiącym Załącznik Nr 1 do WIWZ.
2.      Podpisane oświadczenia zgodne z wzorami stanowiącymi Załącznik Nr 1 do formularza ofertowego.
3.      Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej potwierdzający dopuszczenie Wykonawcy do obrotu prawnego w zakresie objętym zamówieniem oraz określający osoby uprawnione do  dokonywania czynności prawnych, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
4.      Wykaz wykonanych prac o podobnym charakterze, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadającym swoim rodzajem i wartością pracom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, dat wykonania i odbiorców oraz załączeniem dowodów potwierdzających, że te prace zostały wykonane należycie zgodnie z wzorem treści przedstawionym w Załączniku do formularza ofertowego Nr 2.
5.      Wykaz osób (audytorów) którzy będą wykonywać zamówienie lub będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji niezbędnych do wykonania zamówienia (Załącznik do formularza ofertowego Nr 3). Do wykazu muszą być dołączone; kserokopie uprawnień właściwych do wykonania zamówienia, kserokopie aktualnych dokumentów potwierdzających przynależność osób do właściwych izb samorządu zawodowego.
6.      Oświadczenie, iż Wykonawca nie był karany za przestępstwa umyślne lub przestępstwa skarbowe oraz w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia (Załącznik Nr 4 do formularza ofertowego).
7.      Projekt umowy (Załącznik nr 2), który nie ma wpływu na przebieg wyniku przetargu i może być rozpatrywany po jego pomyślnym zakończeniu dla składającego ofertę.
 
IX. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ WYKONAWCÓW Z ZAMAWIAJACYM
1.      Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej  w języku polskim.
2.      Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie. Oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazane za pomocą faksu lub drogą elektroniczną uważa się za złożone w terminie, jeśli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona pisemnie.
3.      Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje oraz wszelką inną korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem Wykonawca kieruje do siedziby Miejskiej Energetyki Cieplnej, 11-700 Mrągowo os. Parkowe 2:
- pisemnie na adres: Miejska Energetyka Cieplna, 11-700 Mrągowo os. Parkowe 2,
- faxem pod numer: 89 7416594,
- pocztą elektroniczną na adres: d.techniczny@mec.mragowo.pl  
4.      Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści WIWZ. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, nie później niż na 6 dni, przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści WIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynie po wyznaczonym terminie lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może pozostawić wniosek bez rozpatrywania.
5.      Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże Wykonawcom, którym przekazał SIWZ, bez ujawnienia  źródeł zapytania.
6.      W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert, zmodyfikować treść WIWZ. Dokonaną w ten sposób modyfikację Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano WIWZ i będzie ona dla nich wiążąca.
7.      Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert z uwzględnieniem czasu niezbędnego do wprowadzenia w ofertach zmian wynikających z modyfikacji treści WIWZ. O przedłużeniu terminu składania ofert Zamawiający niezwłocznie powiadomi wszystkich Wykonawców, którym doręczono WIWZ.
8.      Do udzielenia wyjaśnień dotyczących niniejszych wytycznych upoważnia się Kierownika Działu Technicznego Stanisława Skwarczyńskiego, tel. 89-741-69-36, wew. 214 w dniach pracy, godz. 7:30 do 14:30 i Waldemara Czajkowskiego,                    tel. 89-741-69-36, w dniach pracy, godz. 7:30 do 14:30.
 
X. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
1.      Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni.
2.      Bieg terminu związania oferta rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
3.      W uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu związania oferta Zamawiający może zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą o oznaczony okres, nie dłuższy niż 30 dni.
4.      Odmowa zgody, o której mowa w pozycji 3 powoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania.
 
XI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT 
1.      Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2.      Treść oferty musi odpowiadać treści WIWZ.
3.      Oferta oraz załączniki powinny być napisana w języku polskim, w formie pisemnej,  w układzie zgodnym z załączonym formularzem ofertowym. Powinny być napisane w sposób czytelny i trwały oraz podpisane przez osobę (osoby) upoważnione do reprezentowania firmy Wykonawcy na zewnątrz. Upoważnienie do podpisywania oferty winno być dołączone do oferty, o ile nie wynika to z innych dokumentów dołączonych do oferty. Oferta oraz załączniki winny być opieczętowane pieczęcią firmy Wykonawcy.
4.      W/w dokumenty, mogą być w formie uwierzytelnionej przez składającego ofertę, kopii lub kserokopii.
5.      Każda strona oferty musi być ponumerowana kolejnymi numerami w prawym górnym rogu strony i być podpisana u dołu strony przez składającego ofertę.
6.      Wszystkie załączniki muszą być ponumerowane kolejnymi numerami w prawym górnym rogu strony i być podpisane na końcu przez składającego ofertę.
7.      Wszystkie strony oferty muszą być trwale połączone.
8.      Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty i załączników muszą być parafowane i datowane własnoręcznie przez podpisującego ofertę.
9.      Załączone dokumenty winny być przedstawione w formie oryginałów lub kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez upoważnionego (-ych) przedstawiciela (-li) Wykonawcy.
10.  Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
11.  Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego na piśmie o wyjaśnienie ustaleń zawartych w WIWZ oraz wątpliwości związanych ze sposobem przygotowania  i złożenia oferty.
12.  Ofertę należy umieścić w kopercie opatrzonej nazwą i adresem Zamawiającego, nazwą i adresem Wykonawcy oraz oznaczeniem Oferta na przetarg – ,,Audyt technologiczny”  następnie przesłać lub dostarczyć osobiście w miejsce wskazane przez Zamawiającego.
13.  Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę, pod warunkiem, że Wykonawca złoży powiadomienie na takich zasadach jak złożenie oferty z dopiskiem ZMIANA
14.  Koperty oznakowane dopiskiem ZMIANA zostaną otwarte przy otwieraniu oferty wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności dokonania zmian, zostaną dołączone do oferty.
15.  Koperta oznakowana dopiskiem WYCOFANIE oznacza, iż oferta  nie będzie otwierana.
 
XII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
1. Ofertę należy złożyć w sekretariacie Miejskiej Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.                  
    11-700 Mrągowo  os. Parkowe 2,  do dnia  31.07.2014 r. do godziny 1150.
2. Oferta złożona po terminie zostanie niezwłocznie zwrócona Wykonawcy bez jej
    otwierania.
3. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Miejskiej Energetyki Cieplnej os. Parkowe 2,                    
    w dniu 31.07.2014 r. o godz. 12.00, w Sali konferencyjnej na drugim piętrze.
4. Otwarcie ofert jest jawne.
 
XIII. OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT
       1. Postanowienia ogólne:
a)   Wykonawca jest zobowiązany wykazać, że spełnia wymagane warunki,
b)  Zamawiający ma prawo wykluczyć z postępowania Wykonawcę, jeżeli stwierdzi nieprawdę w złożonych oświadczeniach i dokumentach,
c)      Oceny oferty i wyboru Wykonawcy dokona komisja powołana przez Zamawiającego.
 2. Ocena oferty zostanie przeprowadzona w oparciu o niżej przedstawione kryteria.
           Kryteriami  oceny są:
a) Cena oferty brutto: przyjęta waga kryterium – 70% (maksymalna możliwa do uzyskania liczba punktów wynosi 70).
Sposób dokonania oceny wg wzoru: Oc = Cn : Cb x 100 pkt. x 70%
gdzie: Oc – ocena kryterium cena; Cn – cena najniższa; Cb – cena badana.
b) Doświadczenie i jakość:.
Ow  -  średnia punktacja poszczególnych członków komisji.
Oceny dokona komisja przyznając punkty od 0 do 30 pkt w oparciu o:
-   ilość wykonanych audytów o podobnej charakterystyce
-   doświadczenie i wiedzę zespołu wyznaczonego do wykonania zlecenia
-   opinie, referencje od zleceniodawców audytów wykonanych wcześniej
             Ocena końcowa oferty (Oko) zostanie wyliczona ze wzoru: Oko = Oc + Ow  
3.      Zamawiający przyzna zamówienie Wykonawcy, którego oferta będzie przedstawiała najkorzystniejszy bilans z punktu widzenia wszystkich kryteriów oceny ofert.
4.      W przypadku gdy środki przeznaczone przez Zamawiającego  na wykonanie zadań będą niewystarczające Zamawiający może wybrać jedno z zadań i dokonać oceny ofert w oparciu o kryteria zawarte w ust. 2 niniejszego rozdziału.
 
XIV. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM
1.        Wykonawca przystępujący do przetargu jest zobowiązany wnieść wadium  w wysokości 5 000,00 zł (pięć tysięcy złotych) przed upływem terminu składania ofert:
              Wadium wnosi się:
a)  W pieniądzu, najpóźniej na dzień przed otwarciem ofert. Wpłata na konto  
     Miejskiej Energetyki Cieplnej w Banku PKO BP S.A. Oddział Centrum   
     Mrągowo nr konta: 19102036390000830200580936 z dopiskiem Wadium na  
     przetarg – „Audyt technologiczny”. Jako termin, przyjmuje się datę i godzinę  
     wpływu gotówki na konto Zamawiającego.

b)  W poręczeniach bankowych lub pieniężnych poręczeniach spółdzielczej kasy

     oszczędnościowo-kredytowej, gwarancjach bankowych, gwarancjach  

     ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa  

     w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu PARP (Dz.  

     U. z 2007 r. Nr 42 poz. 275).

2.         Kopię dowodu wpłaty wadium, o którym mowa w ust. 1a,  należy dołączyć do oferty.
3.         Wadium wniesione w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej musi zawierać klauzule gwarantujące bezwarunkową wypłatę na rzecz Zamawiającego w przypadku wystąpienia okoliczności wymienionych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy PZP.
4.         Dokumenty związane ze złożeniem wadium w jednej z form wymienionych w ust. 1b, winny być złożone u Głównej Księgowej Miejskiej Energetyki Cieplnej, najpóźniej w terminie składania oferty.
5.         Wadium wniesione w pieniądzu wybranego Wykonawcy, zostanie niezwłocznie zwrócone po podpisaniu umowy.
6.         Pozostałym Wykonawcom, których oferty nie wybrano, zwrot wadium nastąpi niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania.
7.         Nie wniesienie wadium spowoduje odrzucenie oferty.
 
XV. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY
1.         Wykonawca będzie zobowiązany do wniesienia przed zawarciem umowy zabezpieczenia należytego wykonania umowy  w wysokości 10% ceny brutto
2.         Zabezpieczenie może być wnoszone wg wyboru Wykonawcy:

a)  w pieniądzu,

b)  w poręczeniach bankowych lub pieniężnych poręczeniach spółdzielczej kasy

     oszczędnościowo-kredytowej, gwarancjach bankowych, gwarancjach  

     ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa  

     w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu PARP (Dz.  

     U. z 2007 r. Nr 42 poz. 275).

Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca na rachunek bankowy Miejskiej Energetyki Cieplnej w Banku PKO BP S.A. Oddział Centrum Mrągowo nr konta: 19102036390000830200580936.
3.        Zamawiający zwraca 100% wysokości zabezpieczenia w okresie trzech miesięcy licząc od dnia odbioru przedmiotu zamówienia.
 
XVI. POUCZENIE O ŚRODKACH ODWOŁAWCZYCH
1.      Wobec czynności podjętych przez Zamawiającego w toku postępowania o udzielenie zamówienia wg zasad zawartych w niniejszych WIWZ Wykonawcy nie przysługuje prawo do wniesienia odwołania lub skargi.
2.      Wykonawca może wnieść skargę do Zamawiającego, jeżeli w wyniku naruszenia lub zaniechania postanowień zawartych w WIWZ naruszono jego interes prawny. Skargę wnosi się w terminie 5 dni od dnia zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty. Zamawiający rozpatruje skargę w terminie 5 dni. Brak odpowiedzi w tym terminie oznacza oddalenie skargi.
 
XVII. ISTOTNE DLA ZAMAWIAJĄCEGO POSTANOWIENIA UMOWY
1.    Wykonawca zobowiązuje się przekazać Zamawiającemu Audyt technologiczny  w trzech egzemplarzach w formie papierowej oraz w formie elektronicznej na krążkach CD w ilości 1 szt. Formaty plików: PDF, Excel, Word.
2.    Płatność wynagrodzenia następować będzie przelewem na podstawie faktury wystawionej przez Wykonawcę, w terminie 30 dni od daty dostarczenia przedmiotu zamówienia, wystawienia faktury i doręczenia Zamawiającemu, na rachunek bankowy Wykonawcy podany w fakturze.
3.    Podstawą wystawienia faktury, przez Wykonawcę, będzie protokół bezusterkowego odbioru wykonanego zakresu przedmiotu umowy.
4.    Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
a) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 20% wartości wynagrodzenia ryczałtowego, o którym mowa w § 5 umowy,
b) w razie nieterminowego wykonania umowy z winy Wykonawcy w wysokości 0,5% wynagrodzenia ryczałtowego, o którym mowa w § 5 umowy, za każdy dzień zwłoki,
c) za opóźnienie w usunięciu wad audytu lub jego części - w wysokości 0,5 % wynagrodzenia ryczałtowego, o którym mowa w § 5 umowy za każdy dzień opóźnienia,
d) z tytułu odmowy usunięcia wad, w terminie określonym w § 4 ust. 3 umowy,  w wysokości 100 % wynagrodzenia.
5.    Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 20% wynagrodzenia ryczałtowego, o którym mowa w § 5 umowy.
6.    Wykonawca zobowiązuje się przenieść na Zamawiającego nieodpłatnie całość praw majątkowych i autorskich do audytu technologicznego będącego przedmiotem zamówienia bez żadnych ograniczeń czasowych i terytorialnych, na wszystkich polach eksploatacji.
7.    Termin wykonania przedmiotu zamówienia – 30 listopad 2014 r.
 
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w następującym zakresie:
1.    Postanowienia zawartej umowy mogą być zmienione w sytuacji, gdy konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z uzasadnionych okoliczności lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego.
2.    Wprowadzenie zmiany zakresu przedmiotu umowy wymaga aneksu sporządzonego w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
3.    Obowiązkiem Strony inicjującej zmianę jest niezwłoczne, pisemne poinformowanie o tym fakcie drugiej Strony, lecz nie później niż w terminie 7 dni od zaistnienia okoliczności wraz z przesłaniem wszystkich kompletnych dokumentów (decyzje, protokoły, notatki itp.), będących podstawą wprowadzenia zmiany i ją określających. W przypadku, gdy Wykonawca jest Stroną inicjującą warunkiem koniecznym do rozpatrzenia wniosku przez Zamawiającego jest uzasadnienie zmiany wynikające z zapisów pkt. 1.
 
XVIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1.      Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu w przypadku zaistnienia okoliczności wskazujących iż realizacja przetargu nie leży w interesie Zamawiającego (np. przekroczenia kwoty jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację przedmiotu zamówienia).
2.      Wykonawca zobowiązuje się udzielić na wykonywane usługi gwarancji na okres 60 miesięcy licząc od dnia odbioru przedmiotu zamówienia.
3.      Uczestnicy postępowania mają prawo wglądu do treści protokołu oraz ofert w trakcie prowadzenia postępowania, z wyjątkiem dokumentów stanowiących załączniki do protokołów (jawne po zakończeniu postępowania) oraz stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu obowiązujących przepisów oraz zastrzeżonych przez uczestników postępowania.
4.      Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
5.      Rozliczenia stron prowadzone są w wyłącznie w z złotych polskich (PLN).
6.      W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert.
7.      Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste pomyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, niezwłocznie powiadamiając o tym wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty.
8.      Zamawiający przyzna zamówienie Wykonawcy, którego oferta odpowiada wymaganiom określonym w niniejszych WIWZ oraz zostanie uznana za najkorzystniejszą, o ile nie wystąpią przyczyny uniemożliwiające zawarcie umowy (np. brak środków na realizację zamówienia).
9.      Zamawiający dopuszcza podpisanie umowy na jedno zadanie. W przypadku gdy środki przeznaczone na wykonanie zadań będą niewystarczające Zamawiający może, po uprzednim dokonaniu oceny ofert złożonych na wybrane zadanie, w oparciu o kryteria oceny wybrać jedno z zadań na które podpisze umowę.
 
XIX. SPIS ZAŁACZNIKÓW
 

Schemat technologiczny kotłowni.

Schemat ułożenia sieci cieplnej.

Załącznik Nr 1 – Formularz ofertowy

Załącznik Nr 1 do Formularza ofertowego – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału     w postępowaniu,
Załącznik Nr 2 do Formularza ofertowego – Wykaz wykonanych audytów technologicznych.
Załącznik Nr 3 do Formularza ofertowego – Wykaz osób (audytorów) którzy będą wykonywać zamówienie lub będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia.
Załącznik Nr 4 do Formularza ofertowego – Oświadczenie iż Wykonawca nie był karany za przestępstwa umyślne lub przestępstwa skarbowe.

Załącznik Nr 2 - Wzór umowy.

 
 
 
 
                                                                                                                                                                            Załącznik Nr 1 do Wytycznych
                                                                                                                                                                                     z dnia 27.06.2014 r.
„Formularz  ofertowy”
..................................................................                                          Strona ......... Stron ..................................................................
..................................................................                                 
/pełna nazwa i dokładny adres Wykonawcy/                                                                                                                                           
 
 
 

OFERTA OSTATECZNA

Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o.

os. Parkowe, 11-700 Mrągowo

 
Odpowiadając na zaproszenie do złożenia oferty na: ,,Wykonanie audytu technologicznego
 w Miejskiej Energetyce Cieplnej Spółce z o.o. w Mrągowie” oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia składającego się z dwóch zadań, za łączną  cenę:

 ....................................... zł  + ................... %VAT= ….........................................  zł (brutto),

(słownie: ..................................................................................................................... złotych).

W rozbiciu na poszczególne zadania, oferujemy:
Wykonanie Zadania 1 – Audyt technologiczny źródła ciepła, w zakresie którego będzie:
1.    Charakterystyka technologiczna źródła ciepła zawierająca:
a) charakterystykę kotłów, nośnika energii pierwotnej, pomp, aparatury kontrolno-     
pomiarowej,
     b) charakterystyki infrastruktury, tj. odpylania, odgazowywania i uzdatniania wody                        
     sieciowej.
2.    Analizy możliwości skorzystania z istniejącej infrastruktury pod kątem jej wykorzystania w zmodernizowanym źródle.
3.    Przedstawienie koncepcji modernizacji istniejącej infrastruktury w kilku wariantach (minimum trzech) w celu wzrostu efektywności produkcji energii cieplnej w tym:
a) opis techniczny i niezbędne szkice dla proponowanego wariantu modernizacji,
b) określenie możliwości wykonania zaproponowanego rozwiązania na bazie chłonności terenu,
c) wskazanie optymalnego wariantu.
4.    Wskazanie możliwości dofinansowania zaproponowanych rozwiązań w kierunku:
a) dotacji,
b) pożyczek.
5.    Analizy ekonomiczne zaproponowanych rozwiązań pod kątem:
a) czasu zwrotu inwestycji,   
b) wpływu zaproponowanych rozwiązań na cenę ciepła, w stosunku do stosowanych cen przez MEC,
c) wykonanie i dostarczenie w wersji elektronicznej pliku w formie arkusza kalkulacyjnego, pozwalającego na weryfikację ww. punktów w zależności od sytuacji na rynku

za cenę: ................................. zł  + .................... %VAT =  ...................................  zł (brutto),

(słownie: ..................................................................................................................... złotych).

 
-----------------------------------------------
                                                                                                                Podpis upoważnionego przedstawiciela

Strona ......... Stron .......... 

Wykonanie Zadania 2 - Audyt technologiczny sieci ciepłowniczych, w zakresie których będzie:
1.    Charakterystyki technologiczne istniejącej sieci cieplnej, pod kątem stosowanych technologii, średnic oraz analiza pracy sieci cieplnej.
2.    Analiza możliwości wykorzystania istniejących sieci cieplnych do dalszego rozwoju.
3.    Koncepcje zastosowania nietypowych sieci preizolowanych (z barierą antydyfuzyjną, izolacja plus na jednej lub obu rurach) ze wskazaniem optymalnego rozwiązania.
4.    Analizy możliwości pozyskania środków zewnętrznych na realizację zaproponowanych rozwiązań:
a)  dotacje,
b)  pożyczki.
5.    Analizy ekonomiczne zaproponowanych rozwiązań pod kątem:
a) czasu zwrotu inwestycji,
b) wpływu zaproponowanych rozwiązań na cenę ciepła, w stosunku do stosowanych cen przez MEC,
c) wykonanie i dostarczenie arkusza kalkulacyjnego w wersji elektronicznej, pozwalającego na weryfikację ww. elementów w zależności od sytuacji na rynku

za cenę: ................................. zł  + .................... %VAT=  ....................................  zł (brutto),

(słownie: ..................................................................................................................... złotych).

1.    Przedmiot zamówienia wykonamy w terminie:
   Rozpoczęcie - po podpisaniu umowy
   Wymagany termin wykonania przedmiotu zamówienia – 30 listopad 2014 r.
2.  Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami zamówienia i nie wnosimy  do nich
     zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty (dokonaliśmy
     wizji  lokalnej w terenie).
3.  Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na okres 30 dni.
4.  Oświadczamy, że przekazany nam projekt umowy i warunki płatności w niej
     zaproponowane zostały przez nas zaakceptowane i zobowiązujemy się, w przypadku
     wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy w zaproponowanej formie, miejscu i terminie
     wyznaczonym przez Zamawiającego, podane w zawiadomieniu o wyborze Oferenta.
     Jesteśmy świadomi, że gdyby z naszej winy nie doszło do zawarcia umowy, wniesione
     przez nas wadium podlega przepadkowi na rzecz Zamawiającego.
5. W przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do wniesienia w pełnej wysokości przed podpisaniem umowy, zabezpieczenia należytego wykonania umowy o równowartości 10 % ceny ofertowej brutto, tj. ……….................. zł /słownie ...................................................................………………………..….……….…  złotych/.
6. Do niniejszej oferty załączono:
  a)  Oświadczenie wg  wzoru załączonego do „Formularza ofertowego”;
  b)  Aktualny odpis z rejestru handlowego/dokument potwierdzający dopuszczenie oferenta     
       do obrotu prawnego w zakresie objętym zamówieniem/, (niepotrzebne skreślić);
  c)  Upoważnienie przedstawiciela do reprezentowania Oferenta (jeśli dotyczy);
d) Wykaz wykonanych w okresie ostatnich trzech lat minimum trzech podobnych robót, z podaniem ich wartości, dat wykonania i odbiorców oraz załączeniem dowodów potwierdzających, że te roboty zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 
 
-----------------------------------------------
                                                                                                                Podpis upoważnionego przedstawiciela
Strona ......... Stron ..........    
e) Wykaz osób (audytorów) którzy będą wykonywać zamówienie lub będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia spełniających wymogi wiedzy, wykształcenia, doświadczenia   i dorobku w zakresie wykonywania audytu technologicznego;
f) Oświadczenie o niekaralności;
  g) ……………….………………………………………………….………………………..
      …....……….…………………………………………………….………………………..
   h) ………….….…………………………………………………….………………………..
      …………….…………………………………………………….………………………..
7.  Zobowiązujemy się udzielić na wykonywane usługi gwarancji na okres 60 miesięcy licząc od dnia odbioru przedmiotu zamówienia.
8.  Oferta została złożona na ...... ponumerowanych stronach.
                         
 
 
                                                             Podpis ........................................................................
                                                                          Upoważniony przedstawiciel Wykonawcy                                                                                                                                     
 
Miejscowość ..................................................  data ................................................................                                                                               
                                                                                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Załącznik Nr 1
do formularza ofertowego
z dnia 27.06.2014 r.
 
 
 
OŚWIADCZENIA
 
 

 
L.p.
 
Oświadczenia Wykonawcy, że
Podpis upoważnionego przedstawiciela
 
Data
 
1
 
Zapoznał się z warunkami zamówienia
i przyjmuje je bez zastrzeżeń.
 
 
 
 
2
 
Jest uprawniony do występowania
w obrocie prawnym, zgodnie
z wymaganiami ustawowymi.
 
 
 
 
3
 
Posiada uprawnienia niezbędne do wykonywania określonych prac lub czynności wymienionych w zamówieniu, jeśli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
 
 
 
 
4
 
Dysponuje niezbędną wiedzą                                i doświadczeniem, a także potencjałem ekonomicznym i technicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonywania danego zamówienia.
 
 
 
 
5
 
Znajduje się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
 
 
 

 
 
…………..……………………                                                                                                      
       (Miejscowość, data)
                                                                                     .……………………….…………………………………….
podpis osób wskazanych w dokumencie uprawniającym
do występowania w obrocie prawnym lub posiadających
pełnomocnictwo
.......................................
(nazwa firmy / pieczęć)                                             Załącznik Nr 2
do Formularza ofertowego                                                                                                    z dnia 27.06.2014 r.
 
 
 
Wykaz wykonanych w okresie ostatnich trzech lat, licząc od daty terminu składania ofert, a jeśli okres działalności jest krótszy to w tym okresie, co najmniej trzech audytów  odpowiadającym swoim rodzajem i wartością pracom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, dat wykonania i odbiorców oraz załączeniem dowodów potwierdzających, że te prace zostały wykonane należycie.
 

L.p.
Odbiorca badania (nazwa, adres, nr tel. do kontaktu)
Przedmiot badań
Wartość
Data wykonania audytu
Początek
Koniec
1
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
4
 
 
 
 
 
 
5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
W załączeniu do wykazu dowody potwierdzające, że prace te zostały wykonane należycie (opinie, referencje).
 
 
 
…………..……………………                                                                                                      
       (Miejscowość, data)
 
                                                                                     .……………………….…………………………………….
podpis osób wskazanych w dokumencie uprawniającym
do występowania w obrocie prawnym lub posiadających
pełnomocnictwo
 
 
 
 
 
 
.......................................
(nazwa firmy / pieczęć)                                             Załącznik Nr 3
do Formularza ofertowego
z dnia 27.06.2014 r.
 
 
Wykaz osób (audytorów) którzy będą sporządzali audyt technologiczny wraz z informacją na temat ich wykształcenia i doświadczenia zawodowego niezbędnego do wykonania zamówienia oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.  (Do wykazu muszą być dołączone; kserokopie uprawnień właściwych do wykonania zamówienia, kserokopie aktualnych dokumentów potwierdzających przynależność osób do właściwych izb samorządu zawodowego).
 

L.p.
Imię i nazwisko
Stopień naukowy
Doświadczenie zawodowe
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Oświadczam że podstawą do dysponowania powyższymi osobami jest ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
 
 
 
 
…………..……………………                                                                                                      
       (Miejscowość, data)
 
                                                                                     ………..……………….…………………………………….
podpis osób wskazanych w dokumencie uprawniającym
do występowania w obrocie prawnym lub posiadających
pełnomocnictwo
 
 
 
                                                                                             
 
 
 
 
.......................................
(nazwa firmy / pieczęć)                                             Załącznik Nr 4
do Formularza ofertowego                                                                                                    z dnia 27.06.2014 r.
 
 
 
 
 
Oświadczenie o karalności
 
Oświadczam, iż nie byłem karany za przestępstwa umyślne lub przestępstwa skarbowe i nie zostałem prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem                 o udzielenie zamówienia.
 
 
 
…………..……………………                                                                                                      
       (Miejscowość, data)
 
                                                                                     ……………………….……………………………..……….
podpis osób wskazanych w dokumencie uprawniającym
do występowania w obrocie prawnym lub posiadających
pełnomocnictwo
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Załącznik Nr 2 do Wytycznych
z dnia 27.06.2014 r.
 
 U  M  O  W  A  NR ...........
 
na wykonanie audytu technologicznego, zawarta w dniu …………. r. w Mrągowie, pomiędzy Miejską Energetyką Cieplną Spółka z o.o. 11-700 Mrągowo, os. Parkowe 2, wpisaną do rejestru przedsiębiorców krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000082783, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy KRS,  NIP 742-000-06-48, REGON 510031017, kapitał zakładowy 4.750.500 zł, zwanym dalej „Zamawiającym
reprezentowaną przez Dyrektora Zarządu    – mgr inż. Zbigniewa Kaszałowicza,  
a
firmą ........................................................................................................................................... ……………………………………………………………………………………………………………zwanym dalej „Wykonawcą”, reprezentowaną przez:
1. ……………………………………….,
2. ……………………………………….,
treści następującej:
 
 
§ 1.
Przedmiot umowy
Przedmiotem umowy jest wykonanie audytu technologicznego źródła ciepła i sieci ciepłowniczych zarządzanych przez Miejską Energetykę Cieplną Spółkę z o.o. w Mrągowie, tj. dla kotłowni rejonowej zlokalizowanej przy ul. Kolejowej 4b w Mrągowie oraz przyłączonych do niej sieci ciepłowniczych.
 
W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca wykona:
Zadanie I – Audyt technologiczny źródła ciepła, w zakresie którego będzie:
1.      Charakterystyka technologiczna źródła ciepła zawierająca:
a) charakterystykę kotłów, nośnika energii pierwotnej, pomp, aparatury kontrolno-pomiarowej,
      b) charakterystyki infrastruktury, tj. odpylania, odgazowywania i uzdatniania wody                        
      sieciowej.
2.      Analizy możliwości skorzystania z istniejącej infrastruktury pod kątem jej wykorzystania w zmodernizowanym źródle.
3.      Przedstawienie koncepcji modernizacji istniejącej infrastruktury w kilku wariantach (minimum trzech) w celu wzrostu efektywności produkcji energii cieplnej w tym:
a) opis techniczny i niezbędne szkice dla proponowanego wariantu modernizacji,
b) określenie możliwości wykonania zaproponowanego rozwiązania na bazie chłonności terenu,
c) wskazanie optymalnego wariantu.
4.      Wskazanie możliwości dofinansowania zaproponowanych rozwiązań w kierunku:
a) dotacji,
b) pożyczek.
5.      Analizy ekonomiczne zaproponowanych rozwiązań pod kątem:
a) czasu zwrotu inwestycji,   
b) wpływu zaproponowanych rozwiązań na cenę ciepła, w stosunku do stosowanych cen przez MEC,
c) wykonanie i dostarczenie w wersji elektronicznej pliku w formie arkusza kalkulacyjnego, pozwalającego na weryfikację ww. punktów w zależności od sytuacji na rynku.
 
Zadanie II – Audyt technologiczny sieci ciepłowniczych, w zakresie których będzie:
1.      Charakterystyki technologiczne istniejącej sieci cieplnej, pod kątem stosowanych technologii, średnic oraz analiza pracy sieci cieplnej.
2.      Analiza możliwości wykorzystania istniejących sieci cieplnych do dalszego rozwoju.
3.      Koncepcje zastosowania nietypowych sieci preizolowanych (z barierą antydyfuzyjną, izolacja plus na jednej lub obu rurach) ze wskazaniem optymalnego rozwiązania.
4.      Analizy możliwości pozyskania środków zewnętrznych na realizację zaproponowanych rozwiązań:
a) dotacje,
b) pożyczki.
5.      Analizy ekonomiczne zaproponowanych rozwiązań pod kątem:
a) czasu zwrotu inwestycji,
b) wpływu zaproponowanych rozwiązań na cenę ciepła, w stosunku do stosowanych cen przez MEC,
c) wykonanie i dostarczenie arkusza kalkulacyjnego w wersji elektronicznej, pozwalającego na weryfikację ww. elementów w zależności od sytuacji na rynku.
 
§ 2
Termin
Strony ustalają terminy realizacji przedmiotu umowy:
Rozpoczęcie prac: niezwłocznie po podpisaniu umowy
Zakończenie: do dnia 30 listopada 2014 r.
 
 
§ 3
Obowiązki stron
1. Zamawiający zobowiązuje się do przekazania Wykonawcy, na jego prośbę, w terminie 7 dni od podpisania umowy wszelkich niezbędnych do należytego wykonania umowy dokumentów, znajdujących się w jego posiadaniu.
2. Wykonawca lub podmiot przez niego upoważniony ma obowiązek weryfikacji danych i informacji uzyskanych od Zamawiającego w drodze bezpośrednich oględzin i poprzez sprawdzenie dokumentacji technicznej, a Zamawiający na powyższe wyraża zgodę.
3. Zamawiający, jako osobę, która będzie udzielała bieżących informacji niezbędnych Wykonawcy do właściwego wykonania przedmiotu umowy wyznacza: Kierownika Działu Technicznego Pana Stanisława Skwarczyńskiego.
 
§ 4
Obowiązki Wykonawcy
1. Wykonawca zobowiązuje się przekazać Zamawiającemu Audyt technologiczny w trzech egzemplarzach w formie papierowej oraz w formie elektronicznej na krążkach CD w ilości 1 szt. Format plików: PDF, Excel, Word.
2. Wykonanie przedmiotu umowy zostanie stwierdzone podpisaniem przez Strony protokołu odbioru. Protokół odbioru zostanie podpisany po uprzednim dwudziestodniowym okresie zapoznania się Zamawiającego z audytem technologicznym i stwierdzeniu jego zgodności z wymaganym zakresem o których mowa w § 1. Opracowany audyt technologiczny musi być zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, normami, standardami i regułami wykonywania prac objętych niniejszą umową oraz wydany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. Data podpisania protokołu odbioru jest dniem wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę.
3. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego nienależytego wykonania przedmiotu umowy, Wykonawca jest zobowiązany do nieodpłatnego usunięcia wad w terminie 10 dni od daty ich zgłoszenia Wykonawcy. Na wniosek Wykonawcy Zamawiający może wyrazić zgodę na usuniecie wad przez Wykonawcę w innym terminie. Po upływie tego terminu Zamawiający będzie mógł domagać się należności na zasadach określonych w § 6.
4. Wykonawca oświadcza, że dysponuję wiedzą i doświadczeniem niezbędnym do należytego wykonania przedmiotu umowy oraz zobowiązuje się wykonać je ze szczególną starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, normami, standardami  i regułami wykonywania prac objętych niniejszą umową, dbając o interesy Zamawiającego. Jednocześnie oświadcza, że audyt będzie wykonany zgodnie z zakresem zamówienia  i obowiązującymi przepisami oraz zostanie wydany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.
5. Wykonawca zobowiązuje się udzielić na wykonywane usługi gwarancji na okres 60 miesięcy licząc od dnia odbioru przedmiotu zamówienia.
 
§ 5
Wynagrodzenie
1. Strony ustalają wynagrodzenie dla Wykonawcy za terminowe wykonanie przedmiotu umowy opisanych w § 1 umowy, na kwotę ……………. zł netto + ….. % VAT = ………………….. zł brutto (słownie: ……………………………………………………….).
w tym:
a) Zadanie I – Audyt technologiczny źródła ciepła: ………………….. zł. netto + …………………… zł VAT,
b) Zadanie II – Audyt technologiczny sieci ciepłowniczych: ………………….. zł. netto + …………………… zł VAT,
2. Strony ustalają, że wynagrodzenie określone w ust. 1 płatne będzie po bezusterkowym odbiorze wykonanego zakresu przedmiotu umowy,
3. Do kwoty wynagrodzenia określonego w ust. 1 Wykonawca doliczy obowiązujący podatek VAT.
4. Płatność wynagrodzenia następować będzie przelewem na podstawie faktury wystawionej przez Wykonawcę, w terminie 30 dni od daty dostarczenia przedmiotu zamówienia, wystawienia faktury i doręczenia Zamawiającemu, na rachunek bankowy Wykonawcy podany w fakturze.
5. Podstawą wystawienia faktury, przez Wykonawcę, będzie protokół bezusterkowego odbioru wykonanego zakresu przedmiotu umowy.
 
§ 6
Kary
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
a) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 20% wartości wynagrodzenia ryczałtowego, o którym mowa w § 5 umowy,
b) w razie nieterminowego wykonania umowy z winy Wykonawcy w wysokości 0,5% wynagrodzenia ryczałtowego, o którym mowa w § 5 umowy, za każdy dzień zwłoki,
c) za opóźnienie w usunięciu wad audytu lub jego części - w wysokości 0,5 % wynagrodzenia ryczałtowego, o którym mowa w § 5 umowy za każdy dzień opóźnienia,
d) z tytułu odmowy usunięcia wad w terminie określonym w § 4 ust. 3, w wysokości 100% wynagrodzenia.
2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 20% wynagrodzenia ryczałtowego, o którym mowa w § 5 umowy.
3. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego w wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.
 
§ 7
Prawa Autorskie
1. Audyt technologiczny wykonany na podstawie niniejszej umowy podlega ochronie zgodnie z przepisami ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
2. Wykonawca przenosi na Zamawiającego wszelkie majątkowe i autorskie prawa do audytu technologicznego będącego przedmiotem zamówienia bez żadnych ograniczeń czasowych i terytorialnych na wszystkich polach eksploatacji, o których mowa w art. 50 Ustawy  z 4.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zmianami), a w szczególności:
a) w zakresie wykorzystywania i zastosowania Przedmiotu Umowy lub jego części dla potrzeb modernizacyjnych i inwestycyjnych.
b) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – powielanie, odtwarzanie, wytwarzanie oraz utrwalanie jakąkolwiek techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, w tym wprowadzanie do pamięci komputera.
Przeniesienie takie staje się skuteczne w dniu przekazania audytu technologicznego Zamawiającemu. W przypadku gdyby Wykonawca nie był uprawnionym do danych praw autorskich, Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia ich skutecznego przeniesienia na rzecz Zamawiającego w zakresie przewidzianym niniejszą Umową. Niniejszym Strony uzgadniają, że cena za przeniesienie praw autorskich majątkowych została wliczona do Wynagrodzenia, o którym mowa w § 5.
3. Zamawiający, jako właściciel praw autorskich do audytu technologicznego, będzie uprawniony do korzystania z nich w pełnym zakresie.
4. Strony rozszerzają odpowiedzialność Wykonawcy za wady z tytułu rękojmi, do upływu okresu rękojmi Wykonawcy audytu technologicznego.
 
§ 8
Zabezpieczenie
1. Zabezpieczenie gwarantuje zgodne z umową wykonanie przedmiotu umowy oraz służy częściowemu pokryciu roszczeń Zamawiającego z tytułu kar umownych za wykonany przedmiot umowy. 
2. Do dnia podpisania umowy Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie gwarancji ubezpieczeniowej/gwarancji bankowej ważnej do ………... r. lub gotówki, na kwotę w wysokości 10% wartości oferowanego przedmiotu zamówienia tj. ……….… zł brutto (słownie: ……………………………………………………………...).
3. Zamawiający zwraca 100% wysokości zabezpieczenia w okresie trzech miesięcy licząc od dnia odbioru przedmiotu zamówienia.
4. Zwrot zabezpieczenia następuje z oprocentowaniem naliczonym przez Bank PKO BP SA Oddział Centrum Mrągowo, od sum depozytowych, zdeponowanych na rachunku "inne rachunki bankowe" (dotyczy tylko zabezpieczenia wniesionego w pieniądzu).
§ 9
Postanowienia końcowe
1. Niniejsza umowa zostaje zawarta pod warunkiem wniesienia przez Wykonawcę zabezpieczenia w wysokości i terminie określonym w § 8.
2. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.
3. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
4. Wszelkie sprawy sporne wynikłe na tle niniejszej umowy rozstrzygane będą polubownie.
5. W przypadku gdy sporu nie będzie można rozwiązać w sposób polubowny sprawę rozpatrywać będzie sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego
6. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
 
 
Zamawiający:                                                                                  Wykonawca:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dokument utworzył(-a):  Zbigniew Kaszałowicz  (14.07.2014)
Dokument wprowadził(-a):  Zbigniew Kaszałowicz  (14.07.2014)
Dokument zatwierdził(-a):  Zbigniew Kaszałowicz  (23.03.2015)
Dokument modyfikował(-a):  Zbigniew Kaszałowicz  (23.03.2015)
 
^ Strony biuletynu wyświetlono:
1525172 razy
Biuletyn HexnetBIP v 1.51 obsługuje: Regionalne Centrum Technik Komputerowych HEXNET Sp. z o.o.
tel. 510612522; e-mail: hexnet@hexnet.pl
^