BIP - www.bip.gov.pl BIP
    
  
 Strona główna     Rejestr zmian   Statystyki   Wyślij   Drukuj 
     
  Informacje podstawowe
  Przedmiot działalności
  Organizacja Spółki
  Organy Spółki
  Struktura własnościowa
  Majątek
  Koncesje
  Finanse
  Taryfy dla ciepła
  Regulamin Świadczenia Usług
  Przetargi
  ∴ Pytania i odpowiedzi
  ∴ Rozstrzygnięcia przetargów
  Dane publiczne
  Kontrole w Spółce
  ∴ Państwowa Inspekcja Pracy
  ∴ Sanepid
  ∴ ZUS
  ∴ Straż pożarna
  Spółka
  ∴ Organy spółki
  ∴ Status spółki
  Oferty pracy
  ∴ Konkurs na stanowisko Dyrektora Zarządu
  Kontakt
  RODO
  Narzędzia
  ∴ Wyszukiwarka
  ∴ Instrukcja
  ∴ Redakcja
  ∴ Zaloguj się
  
 
  «   Przetarg na sprzedaż belownicy typu PR24BMa w archiwum

OGŁOSZENIE
 
PRZETARG OFERTOWY
Miejska Energetyka Cieplna Sp. z o.o., os. Parkowe 2, 11-700 Mrągowo, ogłasza przetarg ofertowy na sprzedaż prasy do zgniatania i paczkowania odpadów typu PR24BMa
 
Nazwa sprzedającego: Miejska Energetyka Cieplna Sp. z o.o., os. Parkowe 2, 11-700 Mrągowo, KRS 0000082783, NIP 7420000648, REGON 510031017, tel. 89 741 6936.
 
Cena wywoławcza sprzedawanej prasy wynosi: 5.000,00 zł. (pięć tysięcy złotych).
 
Opis przedmiotu sprzedaży:
- wytwórca: ROCZNIAK RECYKLING SYSTEM PRASY SP. Z O.O. ul. Piaskowa 5, Wilkanowo 66-008 Świdnica
- nr fabryczny / rok budowy: 555 / 2002
- typ prasy: PR24BMa
- nacisk: 240 kN (24 tony)
- napęd: elektrohydrauliczny
- zasilanie: 380 V, 50 Hz
- silnik elektryczny: 4,0 Kw
- ciężar prasy: 1500 kg
- wymiary prasy: 1300 mm x 1480 mm x max 3100 mm
- wymiary komory zgniatania 800 mm x 800 mm x 1200 mm
- wymiary sprasowanej paczki 800 mm x 800 mm x 800 mm
- ciężar paczki np. makulatury: 150 - 300 kg
- max. wymiar prasowanych beczek; Ø700 x 1250 mm. 
Przedmiotowa prasa w okresie użytkowania bardzo mało pracowała, najczęściej prasowała opakowania plastikowe typu pet i makulaturę, w tym kartony. Prasa jest sprawna technicznie, ma prowadzoną kartę maszyny w zakresie konserwacji i napraw oraz posiada dokumentację techniczno-ruchową.
 
Warunki uczestnictwa w przetargu:
1. Złożenie oferty, będącej załącznikiem nr 1 do niniejszego ogłoszenia, w terminie do dnia 24.06.2013 r. do godz. 11:50. Formularz ofertowy można pobrać w siedzibie sprzedawcy lub ze strony internetowej: http://www.mec.mragowo.pl.
Oferta powinna zawierać:
- imię i nazwisko lub nazwę oferenta
- adres siedziby oferenta
- numer PESEL i NIP oferenta
- datę sporządzenia oferty
- przedmiot sprzedaży
- oferowaną cenę (nie niższą niż 5 000,00 zł. brutto)
- oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przedmiotem sprzedaży oraz przyjmuje warunki bez zastrzeżeń.
Do oferty należy dołączyć kopię wniesienia wadium.
Sprzedający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Ofertę kupna i kopię wpłacenia wadium należy złożyć w sekretariacie Spółki do dnia  24.06.2013 r. (poniedziałek) do godz. 11:50, w zaklejonych kopertach z napisem: ,,Przetarg ofertowy na sprzedaż prasy”. 
2. Wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej prasy tj. 500,00 zł. Wadium należy wpłacić najpóźniej do dnia 24.06.2013 r. do godz. 11:50 w kasie MEC w Mrągowie, lub na konto Miejskiej Energetyki Cieplnej w Banku PKO BP S.A. Oddział Centrum Mrągowo nr konta: 19102036390000830200580936 z dopiskiem Wadium na przetarg – „Sprzedaż prasy”. Jako termin, przyjmuje się datę i godzinę wpływu gotówki na konto Sprzedającego. Kopię dowodu wpłaty wadium należy dołączyć do oferty.
 
Pozostałe informacje:
1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24.06.2013 r. o godz. 12:00 w sali konferencyjnej MEC os. Parkowe 2 w Mrągowie.
2. Wpłacone wadium będzie zaliczone na poczet sprzedaży prasy dla oferenta który wygra przetarg. Jeżeli oferent nie zgłosi się w ustalonym przez MEC terminie do zawarcia umowy, to wpłacone wadium ulegnie przepadkowi, a prawo do nabycia prasy przysługiwać będzie kolejnemu oferentowi który złożył najwyższą ofertę cenową. Pozostałym oferentom wadium zostanie niezwłocznie zwrócone.
3. W przypadku zaoferowania takiej samej najwyższej ceny przez więcej niż jednego kupującego, zostanie dodatkowo przeprowadzona licytacja ustna. Ceną wywoławczą jest najwyższa kwota określona w złożonych ofertach. Postąpienie wynosi sto zł lub jego wielokrotność. W przypadku braku postąpienia lub nieobecności kupujących, będzie dokonane rozstrzygnięcie poprzez losowanie. 
4. Prasa zostanie sprzedana za najwyższą zaoferowaną cenę. Odbiór prasy nastąpi po wpłaceniu oferowanej kwoty pomniejszonej o wpłacone wadium.
5. Miejska Energetyka Cieplna Sp. z o.o. w Mrągowie nie bierze odpowiedzialności za stan techniczny sprzedawanej prasy w przetargu.
6. Oferty cenowe poniżej ceny wywoławczej nie będą rozpatrywane.
7. Wszelkie informacje na temat sprzedaży prasy udziela Pan Waldemar Czajkowski tel. 604292368. Prasę można oglądać w dni robocze w godzinach 7:30 ÷ 14:00 po  uzgodnieniu telefonicznym.
8. Zastrzega się prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Załącznik Nr 1
                                                                                               do ogłoszenia o przetargu
 
„Formularz  ofertowy”
 
....................................................................                                    Strona ......... Stron ..........
                                                                                                                 
....................................................................
 
....................................................................                                 
/pełna nazwa i dokładny adres Kupującego/              
                                                                              
 
                          

OFERTA CENOWA KUPNA

 

PRASY DO ZGNIATANIA I PACZKOWANIA ODPADÓW TYPU PR24BMa

o nr fabrycznym 555 / 2002
 
 
 
                                                                              Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o.
                                                                              os. Parkowe, 11-700 Mrągowo
 
Odpowiadając na ogłoszenie zamieszczone w Gazecie Olsztyńskiej i na Waszej stronie internetowej: http://www.mec.mragowo.pl. dotyczące sprzedaży prasy do zgniatania i paczkowania odpadów typu PR24BMa o nr fabrycznym 555 / 2002, Kupujący oświadcza że:
- zapoznał się z warunkami postępowania przetargowego określonymi w ogłoszeniu o przetargu na sprzedaż prasy typu PR24BMa,
- stan techniczny prasy jest mu znany i nie wnosi do niego zastrzeżeń, w związku z tym nie będzie rościł pretensji w stosunku do Sprzedającego,
- gdyby z winy Kupującego nie doszło do zawarcia umowy, wniesione wadium podlega przepadkowi na rzecz Sprzedawcy,
- akceptuje warunki udziału w postępowaniu oraz po zapoznaniu się ze stanem technicznym prasy składa ofertę na zakup prasy do zgniatania i paczkowania odpadów typu PR24BMa o nr fabrycznym 555 / 2002 za kwotę   …………… zł (słownie: ………………………………...…
…………………………………………………………………………………………….… zł).
 
W załączeniu dowód wpłaty kwoty wadium.
 
Wyrażam zgodę aby w przypadku wyboru mojej oferty jako najkorzystniejszej pod względem oferowanej ceny, kwota wadium zaliczona została na poczet ceny.
 
 
 
………………………………….
                                                                                                                    /podpis oferenta/
 
Miejscowość .................................................. data .................................................................

Dokument utworzył(-a):  Zbigniew Kaszałowicz  (22.05.2013)
Dokument wprowadził(-a):  Zbigniew Kaszałowicz  (22.05.2013)
Dokument zatwierdził(-a):  Zbigniew Kaszałowicz  (29.07.2013)
Dokument modyfikował(-a):  Zbigniew Kaszałowicz  (29.07.2013)
 
^ Strony biuletynu wyświetlono:
1524955 razy
Biuletyn HexnetBIP v 1.51 obsługuje: Regionalne Centrum Technik Komputerowych HEXNET Sp. z o.o.
tel. 510612522; e-mail: hexnet@hexnet.pl
^