BIP - www.bip.gov.pl BIP
    
  
 Strona główna     Rejestr zmian   Statystyki   Wyślij   Drukuj 
     
  Informacje podstawowe
  Przedmiot działalności
  Organizacja Spółki
  Organy Spółki
  Struktura własnościowa
  Majątek
  Koncesje
  Finanse
  Taryfy dla ciepła
  Regulamin Świadczenia Usług
  Przetargi
  ∴ Pytania i odpowiedzi
  ∴ Rozstrzygnięcia przetargów
  Dane publiczne
  Kontrole w Spółce
  ∴ Państwowa Inspekcja Pracy
  ∴ Sanepid
  ∴ ZUS
  ∴ Straż pożarna
  Spółka
  ∴ Organy spółki
  ∴ Status spółki
  Oferty pracy
  ∴ Konkurs na stanowisko Dyrektora Zarządu
  Kontakt
  RODO
  Narzędzia
  ∴ Wyszukiwarka
  ∴ Instrukcja
  ∴ Redakcja
  ∴ Zaloguj się
  
 
  «   Ogłoszenie o wyborze oferty na dostawy węgla w archiwum

Zawiadomienie o wyborze oferty
 
Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o. w Mrągowie os. Parkowe 2 informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego, na dostawę węgla kamiennego typu 32.2 sortymentu niesort klasy 23/14/08 w ilości 1800 Mg wygrała firma ENERGO Spółka z o.o. 17-100 Bielsk Podlaski, ul. Kleszczelowska 84A, ponieważ zaoferowała najkorzystniejszą ofertę, tj.: na 100 możliwych do uzyskania punktów za  zadanie 1 otrzymała 100,00 punktów. Przewidywany termin zawarcia umowy z firmą ENERGO Sp. z o.o. określamy na 10 czerwca 2013 r.
Natomiast na dostawę węgla kamiennego typ 32.2 klasy 22/16/06, sortymentu miał MIIA                   w ilości 11000 Mg, wygrała firma BARTEX Sp. z o.o. 14-526 Płoskinia, Chruściel 4 Oddział Bydgoszcz, 85-451 Bydgoszcz, ul Grunwaldzka 207, ponieważ zaoferowała najkorzystniejszą ofertę, tj.: na 100 możliwych do uzyskania punktów za zadanie 2 otrzymała 100,00 punktów. Przewidywany termin zawarcia umowy z firmą BARTEX Sp. z o.o. określamy na 10 czerwca 2013 r.
 
Jednocześnie informujemy, iż na dostawę węgla kamiennego sortymentu niesort i miał oferty złożyły firmy podane poniżej z następującą punktacją:
1. Składnica Artykułów Masowych ,,WĘGLOPASZ” spółka jawna Tadeusz Mendrygał, Marcin Mendrygał 86-031 Osielsko, Żołędowo ul. Koronowska 38:
- wykonanie Zadania 1          -           86,73 pkt.
2. Węglokoks S.A. ul. Mickiewicza 29, 40-085 Katowice:
- wykonanie Zadania 1          -           83,95 pkt.
- wykonanie Zadania 2          -           86,63 pkt.
3. BARTER S.A. 15-281 Białystok, ul. Legionowa 28:
- wykonanie Zadania 1          -           85,21 pkt.      
- wykonanie Zadania 2          -           97,80 pkt.
4. ENERGO Spółka z o.o. 17-100 Bielsk Podlaski, ul. Kleszczelowska 84A: 
- wykonanie Zadania 1          -           100,00 pkt.
- wykonanie Zadania 2          -           98,73 pkt.
5. BARTEX Sp. z o.o. 14-526 Płoskinia, Chruściel 4 Oddział Bydgoszcz, 85-451 Bydgoszcz, ul Grunwaldzka 207:
- wykonanie Zadania 1          -           94,57 pkt.
- wykonanie Zadania 2          -           100,00 pkt.
 
Ofertę na dostawę węgla kamiennego złożyła również firma SUEK Polska Spółka z o.o.                    ul. Arkońska 6 budynek A4, 80-387 Gdańsk. Jednakże z uwagi na niespełnienie warunków zawartych w SIWZ oferta Wykonawcy została odrzucona. Na mocy art. 89 ust.1 pkt. 2 Prawo zamówień publicznych ,,Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli … jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia … ”.
Uzasadnienie - W Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia z dnia 18.03.2013r.:
- w pkt. XIV pp. 4 wymagaliśmy ,, …..Wybrany Wykonawca zobowiązany jest zawrzeć umowę wg  załączonego do niniejszej specyfikacji wzoru umowy, ….. „,
- w pkt. IV pp. 4 wymagaliśmy ,,Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany ilości dostawy węgla w granicach  20 % w  zależności od potrzeb”,
- w pkt. V pp. 6a wymagaliśmy ,,złożenie oświadczenia o wyrażeniu zgody na zawarcie umowy zgodnie z zaproponowanym wzorem umowy”. Wymaganie to podkreśliliśmy w pkt. VI pp. 11 SIWZ.
- w pkt. X pp. 2 wymagaliśmy ,,Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia”,
- w pkt. V pp. 1.4 wymagaliśmy ,,Dla uznania, ze Wykonawca spełnia warunek sytuacji ekonomicznej i finansowej, Zamawiający wymaga, by Wykonawca:… wykazał co najmniej posiadanie środków finansowych lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 2.000.000,00 zł:
a) w przypadku złożenia oferty częściowej na zadanie 1 - nie mniejszej niż  500.000,00 zł,
b) w przypadku złożenia oferty częściowej na zadanie 2 - nie mniejszej niż 1.500.000,00 zł”.
W pkt. VI pp. 2d sprecyzowano ,,W celu potwierdzenia, spełnienia przez wykonawców  warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, których opis sposobu spełnienia określony został przez Zamawiającego w rozdziale 5 SIWZ Zamawiający żąda następujących oświadczeń i dokumentów: … d)   informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert”.
W załączniku nr 2 do SIWZ z dn. 18.03.2013 r. (wzór umowy) wymagaliśmy:
- w § 2 ,,Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany ilości dostawy węgla w granicach                           20%  w  zależności od potrzeb”,
- w § 5 pp. 1 ,, … W okresie obowiązywania umowy, Zamawiający nie dopuszcza możliwości zmiany ceny węgla kamiennego”.
W załączniku nr 1 do SIWZ z dn. 18.03.2013 r. (Formularz ofertowy) wymagaliśmy:
- w pkt. 2 ,,Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami zamówienia (SIWZ) i nie wnosimy do nich zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty”,
 – w pkt. 4 ,,Oświadczamy, że przekazany nam wzór umowy i warunki płatności w niej zaproponowane zostały przez nas zaakceptowane i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy w zaproponowanej formie, miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego ...”.
Na stronie 61 w złożonej ofercie zostało zamieszczone oświadczenie sprzeczne z naszą specyfikacją o treści następującej: ,,Zastrzegamy sobie prawo do negocjacji istotnych postanowień umowy oraz do indeksacji ceny w ofercie w górę lub w dół w przypadku istotnych wahań kursu walut (cena podczas obowiązywania umowy jest stała)”. Wymagaliśmy złożenia oferty ostatecznej oraz zawarcia umowy wg załączonego do specyfikacji wzoru umowy. Zamieszczenie oświadczenia w ofercie na ostatniej stronie o treści ,,Zastrzegamy sobie prawo do negocjacji istotnych postanowień umowy oraz do indeksacji ceny w ofercie w górę lub w dół w przypadku istotnych wahań kursu walut (cena podczas obowiązywania umowy jest stała)”, stoi w wyraźnej sprzeczności z naszymi wymaganiami zawartymi w specyfikacji przetargowej, wzorze umowy i punktami nr 2 i nr 4 załącznika nr 1 oferty ostatecznej.
Wymagaliśmy wykazanie co najmniej posiadanie środków finansowych lub zdolność kredytową w przypadku złożenia oferty częściowej na zadanie 2 – w wysokości nie mniejszej niż 1.500.000,00 zł. Z opinii bankowej załączonej w złożonej ofercie na stronie 33 nie ma potwierdzenia o posiadaniu wymaganych środków finansowych lub zdolności kredytowej. Zatem nie zostały spełnione warunki zawarte w SIWZ, skutkiem czego ofertę odrzucono.
 
Odrzucona została również oferta firmy Węglopol Sp. z o.o., ul. M. Konopnickiej 2A, 11-200 Bartoszyce. Oferta Wykonawcy została odrzucona na mocy art. 89 ust.1 pkt. 2 Prawo zamówień publicznych ,,Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli … jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia … ”.
Uzasadnienie - w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia z dnia 18.03.2013 r.:
- w pkt. X pp. 2 wymagaliśmy ,,Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia”,
- w pkt. V pp. 1.4 wymagaliśmy ,,Dla uznania, ze Wykonawca spełnia warunek sytuacji ekonomicznej i finansowej, Zamawiający wymaga, by Wykonawca:… wykazał co najmniej posiadanie środków finansowych lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 2.000.000,00 zł”. W pkt. VI pp. 2d sprecyzowano ,,W celu potwierdzenia, spełnienia przez wykonawców  warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, których opis sposobu spełnienia określony został przez Zamawiającego w rozdziale 5 SIWZ Zamawiający żąda następujących oświadczeń i dokumentów: … d)   informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert”. Z opinii bankowej załączonej w złożonej ofercie na stronie 24 odczytaliśmy ,,Rachunek bieżący w PLN: średnia kwota siedmiocyfrowa”. Kwotą siedmiocyfrową może być np. jeden milion złotych.
Nie zostało wykazane potwierdzenie o posiadaniu wymaganych środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości nie mniejszej niż 2.000.000,00 zł.
- w pkt. VI pp. 4e, 4f i 4g specyfikacji przetargowej, wymagaliśmy aktualnych informacji z Krajowego Rejestru Karnego. Na stronie 32 złożonej oferty zostało załączone oświadczenie że dwaj członkowie Zarządu są obywatelami Federacji Rosyjskiej i nie figurują w Krajowym Rejestrze Karnym. Zgodnie z Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. Dz. U. poz. 231 w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może zamawiający żądać od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane, § 3 ust. 3 ,,Jeżeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby , o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 5-8, 10 i 11 ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania, dotyczącego niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 5-8, 10 i 11 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem.”
Wymaganych aktualnych dokumentów w zakresie informacji o karalności wszystkich członków Zarządu w złożonej ofercie nie zamieszczono.
- w rozdziale 10 ust. 3 określiliśmy sposób przygotowania oferty ,,Oferta oraz załączniki powinny być napisana w języku polskim, w formie pisemnej …”. W złożonej ofercie na stronach 36 i 37 został zamieszczony certyfikat jakości posiadanego węgla sortymentu niesort w językach obcych, na stronie 35 sprawozdanie z badań dla węgla niesort 0-50 mm, a wymagaliśmy 0-300 mm, nie został zamieszczony certyfikat jakości posiadanego węgla sortymentu miał.
Nie zostały spełnione wymogi  specyfikacji przetargowej.
Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o. w Mrągowie, w oparciu o art. 26 ust. 3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, pismem z dn. 10.05.2013 r., wezwała firmę Węglopol do uzupełnienia dokumentów niezłożonych oraz złożonych zawierających błędy: 
- informacji z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-rozliczeniowej, z której jasno będzie wynikać wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy w wysokości nie mniejszej niż 2.000.000,00 zł.,
- aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy,
- aktualnych informacji o karalności członków Zarządu,
-   aktualnych certyfikatów dla posiadanego węgla sortymentu niesort i miał w języku polskim  w terminie do dnia 20.05.2013 r.
W wymaganym terminie oferta przetargowa została uzupełniona o odpis aktualny z rejestru przedsiębiorców i sprawozdanie z badań miału. Pozostałe wymagane dokumenty w ustalonym terminie nie zostały uzupełnione.
W związku z powyższym postanowiono jak w sentencji.

Dokument utworzył(-a):  Zbigniew Kaszałowicz  (22.05.2013)
Dokument wprowadził(-a):  Zbigniew Kaszałowicz  (22.05.2013)
Dokument zatwierdził(-a):  Zbigniew Kaszałowicz  (29.07.2013)
Dokument modyfikował(-a):  Zbigniew Kaszałowicz  (29.07.2013)
 
^ Strony biuletynu wyświetlono:
1525122 razy
Biuletyn HexnetBIP v 1.51 obsługuje: Regionalne Centrum Technik Komputerowych HEXNET Sp. z o.o.
tel. 510612522; e-mail: hexnet@hexnet.pl
^