BIP - www.bip.gov.pl BIP
    
  
 Strona główna     Rejestr zmian   Statystyki   Wyślij   Drukuj 
     
  Informacje podstawowe
  Przedmiot działalności
  Organizacja Spółki
  Organy Spółki
  Struktura własnościowa
  Majątek
  Koncesje
  Finanse
  Taryfy dla ciepła
  Regulamin Świadczenia Usług
  Przetargi
  ∴ Pytania i odpowiedzi
  ∴ Rozstrzygnięcia przetargów
  Dane publiczne
  Kontrole w Spółce
  ∴ Państwowa Inspekcja Pracy
  ∴ Sanepid
  ∴ ZUS
  ∴ Straż pożarna
  Spółka
  ∴ Organy spółki
  ∴ Status spółki
  Oferty pracy
  ∴ Konkurs na stanowisko Dyrektora Zarządu
  Kontakt
  RODO
  Narzędzia
  ∴ Wyszukiwarka
  ∴ Instrukcja
  ∴ Redakcja
  ∴ Zaloguj się
  
 
  «   Modernizacja instalacji odpylania kotłów typu WR 5 i 10 oraz montaż podgrzewacza wody w Mrągowie w archiwum

OGŁOSZENIE
 
Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o. w Mrągowie zaprasza do złożenia oferty której przedmiotem jest ,,zaprojektowanie i wykonanie modernizacji instalacji odpylania trzech kotłów wodnych WR-10 i jednego kotła WR-5, zapewniającej spełnienie standardu emisji zanieczyszczeń pyłowych poniżej 90mg pyłu w Nm3 w gazie w warunkach umownych przeliczone na zawartość tlenu O2=6%, wraz z niezbędną modernizacją urządzeń pomocniczych np. instalacją elektryczną, AKPiA, sterowanie instalacją oraz montaż podgrzewacza wody za kotłem WR-10 Nr 6,  w Kotłowni Rejonowej przy ul. Kolejowej 4b w Mrągowie, Miejskiej Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Mrągowie  os. Parkowe 2”.
 
 
I. Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie:
1. Modernizacji instalacji odpylania trzech kotłów wodnych WR-10 i jednego kotła WR-5, wraz z niezbędną modernizacją urządzeń pomocniczych.
2. Podgrzewacza wody z wstępnym odpylaniem spalin za kotłem WR-10 Nr 6.
3. Urządzeń odprowadzających pył.
4. Instalacji elektrycznej i AKPiA, montowanych urządzeń.
Do wykonania przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest użyć materiałów, urządzeń i podzespołów fabrycznie nowych i dopuszczonych do stosowania w budownictwie, dobrej jakości, gwarantujących najwyższą jakość wykonania zamówienia oraz posiadających dokumenty potwierdzające pozwolenie na ich zastosowanie (atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne, świadectwa jakości, itp.).
Adres wykonania przedmiotu zamówienia - Kotłownia Rejonowa przy ul. Kolejowej 4b w Mrągowie.
 
Zakres ogólny przedmiotu zamówienia.
Przedmiotem zamówienia jest:
a) opracowanie dokumentacji projektowej,
b) demontaż istniejących fundamentów i konstrukcji wsporczych oraz urządzeń odpylających                   - alternatywnie rozbudowa bez demontażu części lub całej instalacji odpylania,
c) dobór, dostawa, montaż i rozruch nowej instalacji odpylania wraz z urządzeniami odprowadzającymi pył dla kotłów wodnych typu WR-10-012 i jednego kotła WR-5 oraz montaż podgrzewacza wody ze wstępnym odpylaniem za kotłem WR-10 Nr 6.
 
Wymagania przedmiotowe:
1. Dobór instalacji odpylania spalin dla kotłów WR-10 i WR-5 (przy doborze urządzeń należy rozważyć możliwość wykorzystania istniejących konstrukcji i urządzeń).
2. W przypadku rezygnacji z wykorzystania istniejących elementów instalacji należy dokonać demontażu tych elementów.
3. Dostawa, montaż oraz rozruch instalacji odpylania dla kotłów WR-10 i WR-5.
4. Modernizacja urządzeń pomocniczych np. instalacji elektrycznej, AKPiA, sterowania instalacją.
5. Dobór, dostawa, montaż oraz rozruch instalacji podgrzewacza wody.
6. Wykonanie pomiarów odbiorowych.
7. Uruchomienie i przekazanie Zamawiającemu zgodnie z przyjętymi terminami wykonania zadania.
Specyfikację przetargową zawierającą wymagania w stosunku do Wykonawców można pobrać ze strony internetowej Zamawiającego www.mec.mragowo.pl, uzyskać w biurze Miejskiej Energetyki Cieplnej 11-700 Mrągowo, os. Parkowe 2 lub otrzymać pocztą elektroniczną.
 
II. Termin wpłacenia wadium, złożenia ofert, kryteria oceny
Złożenie wadium.
Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości 70.000,00 zł.:
a)  w pieniądzu - najpóźniej w terminie składania oferty, pieniądze muszą znajdować się na rachunku Zamawiającego,
b) w poręczeniach bankowych, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, najpóźniej w terminie składania oferty.
 
Złożenie oferty:
Ofertę należy złożyć w sekretariacie Miejskiej Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. 11-700 Mrągowo               os. Parkowe 2  do dnia  14.03.2013 r. do godziny 11:50.
 
Kryteria oceny ofert:
Cena - 100 %
 
III. Termin i kolejność wykonania zamówienia  
Termin wykonania zamówienia:
Rozpoczęcie prac montażowych: po 15 maja 2013 r.
Zakończenie: 31 października 2015 r.
 
Zadania do  wykonania:
Zamawiający przewiduje realizację następujących zadań:
- Zadanie I:  obejmuje wykonanie odpylania  z odprowadzeniem pyłów dla kotła WR 5  Nr 3,
- Zadanie II: obejmuje wykonanie odpylania  z odprowadzeniem pyłów dla kotła WR 10 Nr 4,
- Zadanie III: obejmuje wykonanie odpylania  z odprowadzeniem pyłów dla kotła WR 10 Nr 5,
- Zadanie IV: obejmuje wykonanie podgrzewacza wody z wstępnym odpylaniem i odpylanie                      z odprowadzeniem pyłów dla kotła WR 10 Nr 6.
 
UWAGA ! Zamawiający przed podpisaniem umowy określi kolejność i terminy wykonania poszczególnych zadań.
 
IV. Informacje uzupełniające
1. Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty częściowej ani w wariantach innych niż wymaga Zamawiający.
2. Oferent zostaje związany ofertą na okres 45 dni.
3. Dodatkowych informacji w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia udzielą:
- w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia: Kierownik ds. technicznych Stanisław Skwarczyński, tel. 89-741 69 36, w. 214,
- w sprawach procedury: Specjalista ds. tech. Waldemar Czajkowski, tel. 89-741 69 36, w. 225,             w dniach pracy, w godz. 7.30 do 14.30.
 
 
 
 
 
 
 
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
 
 
 
Przedmiot zamówienia:
Modernizacja odpylania kotłów wodnych WR-10 i WR5
w Kotłowni Rejonowej ul. Kolejowa 4b w Mrągowie
 
 
 
Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony
 
 
 
Mrągowo, dnia 21.01.2013 r.
                                                                                                                                                                                   
 
 
 
                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                      Z A T W I E R D Z A M:
 
 
 
.......................................................
                                                                                                                                              (pieczęć i podpis)
 


 

1. Informacje ogólne
Tryb zamówienia:       przetarg nieograniczony
Zamawiający:             Miejska Energetyka Cieplna Sp. z o.o.
Adres zamawiającego: os. Parkowe 2, 11-700 Mrągowo tel. 89 741 69 36; fax. 89 741 65 94
Podstawa prawna:      Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) – art. 132 ust. 1 pkt. 3 w związku z art. 133 ust. 1, który zwalnia ze stosowania procedur ustawy.

2. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie modernizacji instalacji odpylania trzech kotłów wodnych WR-10 i jednego kotła WR-5, zapewniającej spełnienie standardu emisji zanieczyszczeń pyłowych poniżej 90mg pyłu w Nm3 w gazie w warunkach umownych przeliczone na zawartość tlenu O2=6%, wraz z niezbędną modernizacją urządzeń pomocniczych np. instalacją elektryczną, AKPiA, sterowanie instalacją oraz montaż podgrzewacza wody za kotłem WR-10 Nr 6, w Kotłowni Rejonowej przy ul. Kolejowej 4b w Mrągowie.  Do wykonania przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest użyć materiałów, urządzeń i podzespołów fabrycznie nowych i dopuszczonych do stosowania w budownictwie, dobrej jakości, gwarantujących najwyższą jakość wykonania zamówienia oraz posiadających dokumenty potwierdzające pozwolenie na ich zastosowanie (atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne, świadectwa jakości, itp.). Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z zakresem zamówienia (Załącznik nr 5).
Przedmiot zamówienia obejmuje:

2.1.Wykonanie dokumentacji projektowej (wersja papierowa i jeden egzemplarz wersji elektronicznej – płyta CD)  odpylania trzech kotłów wodnych WR-10  i jednego kotła WR-5 oraz podgrzewacza wody, zgodnej z wymogami Prawa budowlanego. Dokumentacja projektowa powinna być wykonana zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. ,,w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej …” (Dz. U. z 2004 r. Nr 202 poz. 2072 z póżn. zm.):

a.       Opracowanie dokumentacji technicznej urządzeń odpylających.

b.      Opracowanie dokumentacji projektowej podgrzewacza wody z wstępnym odpylaniem (montaż za kotłem) dla kotła WR-10 Nr 6.

c.       Opracowanie dokumentacji technicznej kanałów spalin dla poszczególnych kotłów.                   Zaprojektować króćce pomiarowe zgodnie z Polskimi Normami oraz podesty zapewniające do nich dostęp.

d.      Opracowanie dokumentacji technicznej transportu pyłu z lejów zsypowych do odżużlacza zgrzebłowego, indywidualnie dla każdego kotła.   

e.       Opracowanie dokumentacji technicznej (jeśli to niezbędne) wentylatorów wyciągowych spalin dla ww. kotłów (zakładamy wykorzystanie wentylatorów obecnie eksploatowanych).

f.       Opracowanie projektu technicznego pomostów roboczych, drabin i przejść pomiędzy urządzeniami odpylającymi kotłów WR-10.

g.      Opracowanie dokumentacji AKPiA i elektrycznej w zakresie zasilania urządzeń odprowadzających pyły i spaliny instalowanych w ramach  modernizacji w szczególności               z układem nadzoru i automatycznego odbioru pyłu z urządzeń odpylających i wpięcia go do istniejącego systemu zdalnego nadzoru pracy ciepłowni.

h.      Opracowanie dokumentacji (jeśli to niezbędne) instalacji wodnej i kanalizacyjnej w tym kanalizacji deszczowej w obrębie nowej instalacji i połączenie jej z istniejącą.

i.        Opracowanie wszystkich innych projektów nie wyspecyfikowanych wyżej, a niezbędnych do prawidłowej pracy instalacji.

j.        Opracowanie kosztorysu inwestorskiego modernizacji odpylania kotłów i podgrzewacza wody zgodnego z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r.  ,,w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego …” (Dz. U.  2004 r. Nr 130 poz. 1389 z póżn. zm.).

k.      Opracowanie dokumentacji eksploatacyjnej.

l.        Uzyskanie, w imieniu Zamawiającego, wszelkich pozwoleń budowlanych oraz innych formalnych zgód niezbędnych do realizacji przedmiotowej inwestycji, w tym zgody UDT na montaż podgrzewacza dla kotła WR10 Nr 6.

Przy projektowaniu należy założyć możliwość wykorzystania istniejących urządzeń oraz konstrukcji pod obecnymi odpylaczami cyklonowymi. Dokumentacja podlega uzgodnieniu z Zamawiającym.

 

2.2. Wykonanie robót:

       2.2.1. Roboty demontażowe:

a.    Demontaż urządzeń i konstrukcji wsporczej w zakresie niezbędnym do wykonania zadania.

b.    Materiały powstałe z demontażu urządzeń utylizuje Wykonawca i pokrywa wszelkie koszty związane z wywozem i utylizacją pozyskanych odpadów (utylizację odpadów Oferent dokumentuje Kartami Przekazania Odpadów).

       2.2.2. Roboty montażowe i budowlane:

a.    Montaż urządzeń odpylających i urządzeń towarzyszących.

b.    Montaż  urządzeń odprowadzania pyłu do odżużlacza zgrzebłowego, indywidualnych dla każdego kotła.

c.    Montaż przejść, drabin i pomostów roboczych, pomiędzy urządzeniami odpylającymi kotłów WR-10.

d.   Montaż instalacji AKPiA i elektrycznej.

e.    Montaż izolacji kanałów spalin i urządzeń odpylających.

f.     Wykonanie wszelkich prac budowlanych i ziemnych oraz instalacyjnych.

       2.2.3. Roboty końcowe:

a.    Odbiór pomontażowy obudowy i instalacji odpylania wraz z próbą szczelności na zimno.

b.    Przeprowadzenie szkolenia załogi w zakresie eksploatacji zamontowanych urządzeń                i instalacji.

c.    Wykonanie testów (minimum 72 godzinnego ruchu próbnego) dla każdego kotła w celu wykazania osiągnięcia wymaganych parametrów.

d.   Wykonanie pomiarów emisji pyłów przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska Delegatura w Olsztynie, w celu potwierdzenia osiągnięcia wymaganych parametrów pracy instalacji odpylania przy spełnieniu standardów emisyjnych dla co najmniej trzech stanów obciążeń kotła.

e.    Zagospodarowanie materiałów zbędnych i odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami, likwidacja placu budowy oraz przywrócenie terenu do poprzedniego stanu.

2.3. Dostawę wszystkich niezbędnych materiałów, urządzeń, i podzespołów.
 
2.4. Wymagania
2.4.1. Dla układu odpylania spalin:

a.       Emisja zanieczyszczeń pyłowych do atmosfery – poniżej 90 mg/Nm3 przy zawartości O2 = 6% w warunkach umownych dla całego zakresu obciążeń kotłów przy spełnieniu standardów emisji zanieczyszczeń gazowych.

b.              Zmodernizowana instalacja odpylania musi zapewniać pracę instalacji w sytuacji awarii jednego z elementów instalacji odpylającej, z wielkością emisji pyłu z każdego źródła                   – poniżej 350 mg/Nm3 przy zawartości tlenu 6%.

c.       Kanały spalin należy wykonać z blachy stalowej o grubości 4 mm.

d.      Zabezpieczenie antykorozyjne ma być wykonane farbą podkładowa, i nawierzchniową  odporną na temperaturę  minimum 300 °C.

e.       Izolację termiczną należy wykonać z wełny mineralnej o grubości minimum 10 cm i gęstości 80 kg/m3..

f.       Zewnętrzny płaszcz izolacji należy wykonać z blachy powlekanej ocynkowanej powlekanej   o grubości minimum 0,55 mm. Płaszcz powinien być tak wykonany aby zapobiegał gromadzeniu się wody na jego powierzchni (górną część płaszcza wykonać w kształcie daszku).

g.      Całość instalacji należy wykonać z materiałów zapewniających, co najmniej 5 letni okres eksploatacji bez wykonania remontu kapitalnego.

h.      Odbiór prac i przekazanie przedmiotu zamówienia do eksploatacji.

2.4.2. Dla podgrzewacza wody:

a.       Przed podgrzewaczem należy zamontować odpylacz wstępny.

b.      Montaż podgrzewacza o pow. ogrzewalnej 145m2.
2.4.3. Transport pyłu - indywidualnie dla każdego kotła.
2.4.4. Instalacji. AKPiA i elektryczna - musi uwzględniać współpracę z istniejącą instalacją kotłowni.
Zamawiający wymaga wizji lokalnej na obiekcie. Nie później niż 21 dni przed terminem złożenia oferty konieczna jest wizja lokalna Wykonawcy w siedzibie Zamawiającego i na placu budowy. Przed złożeniem oferty Zamawiający żąda akceptacji proponowanych technologii.
Po odbytych wizjach lokalnych Zamawiający zastrzega możliwość wprowadzenia zmian w specyfikacji.
 2.5. Dane techniczne istniejących instalacji:
a.       Kotły wodne WR 10 Nr 4 i Nr 5 mają zamontowane odpylacze wstępne i podgrzewacze wody.
b.      Za każdym kotłem WR10 zamontowane są baterie cyklonów CE 2 x 3 x ø1000, za WR5               Nr 3 zamontowano baterię cyklonów CE 4 x  ø 800.

c.       Konstrukcja wsporcza szkieletowa składająca się ze słupów stalowych i podciągów nośnych, podłużnych i poprzecznych wraz z pomostami roboczymi.

d.      Wentylatory wyciągowe spalin dla kotłów WR 10 typu WPWDs-55/1,8A+K - silniki napędzane poprzez przetwornice częstotliwości, dla Kotła WR-5 typu WPWS 71/1,8 A+K.

e.       Kanały spalin łączące baterie cyklonów i wentylatory wyciągowe spalin.

f.       Izolacja termiczna z wełny mineralnej z płaszczem z blachy ocynkowanej.

g.      Transport pneumatyczny do odbioru pyłów z zasobników.

2.6. Dane spalin:
·         Kotły WR-10 - temperatura spalin na wylocie z kotła  90 do 250ºC.
·         Kocioł WR-5 (pracujący latem) - temperatura spalin na wylocie z kotła 55 do 200 ºC.
2.7. Oferty częściowe
2.8. Oferty wariantowe
Nie dopuszcza się składania ofert w wariantach innych niż wymaga Zamawiający.

3. Miejsce realizacji zamówienia

Kotłownia Rejonowa przy ul. Kolejowej 4b w Mrągowie.

4. Termin realizacji zamówienia

Rozpoczęcie prac montażowych: po 15 maja 2013 r.
Zakończenie: 31 października 2015 r.
Zamawiający przewiduje realizację zamówienia w trzech wariantach (warianty dotyczą potencjalnych  terminów i zakresów realizacji przedmiotu zamówienia, a nie cen za wykonanie):
·         wariant I:
- etap I: od 15 maja 2013 r. do 31 października 2013 r., obejmuje wykonanie instalacji odpylania  z odprowadzeniem pyłów dla kotła WR 10 Nr 4 lub Nr 5,
- etap II: od 15 maja 2014 r. do 31 października 2014 r., obejmuje wykonanie instalacji odpylania  z odprowadzeniem pyłów dla kotła WR 10 Nr 5 lub Nr 4,
- etap III: od 15 października 2014 r. do 15 maja 2015 r. obejmuje wykonanie instalacji odpylania  z odprowadzeniem pyłów dla kotła WR 5 Nr 3,
- etap IV: od 15 maja 2015 r. do 31 października 2015 r., obejmuje wykonanie podgrzewacza wody z wstępnym odpylaniem i instalację odpylania  z odprowadzeniem pyłów dla kotła WR 10 Nr 6.
·         wariant II:
- etap I: od 15 maja 2013 r. do 31 października 2013 r., obejmuje wykonanie instalacji odpylania  z odprowadzeniem pyłów dla kotła WR 10 Nr 4 i  Nr 5,
- etap II: od 15 maja 2014 r. do 31 października 2014 r., obejmuje wykonanie podgrzewacza wody z wstępnym odpylaniem i instalację odpylania  z odprowadzeniem pyłów dla kotła WR 10 Nr 6.
- etap III: od 15 października 2014 r. do 15 maja 2015 r. obejmuje wykonanie instalacji odpylania  z odprowadzeniem pyłów dla kotła WR 5 Nr 3,
·         wariant III:
- etap I: od 15 maja 2013 r. do 31 października 2013 r., obejmuje wykonanie instalacji odpylania  z odprowadzeniem pyłów dla kotła WR 10 Nr 4 i  Nr 5,
- etap II: od 15 października 2013 r. do 15 maja 2014 r. obejmuje wykonanie instalacji odpylania  z odprowadzeniem pyłów dla kotła WR 5 Nr 3,
- etap III: od 15 maja 2014 r. do 31 października 2014 r., obejmuje wykonanie podgrzewacza wody z wstępnym odpylaniem i instalację odpylania  z odprowadzeniem pyłów dla kotła WR 10 Nr 6.

5. Informacje dotyczące warunków składania ofert

1)        Niniejsza specyfikacja oraz wszystkie dokumenty do niej dołączone mogą być użyte jedynie  w celu sporządzenia oferty.
2)        Wykonawca przedstawia ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej specyfikacji.
3)        Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
4)        Dodatkowe wyjaśnienia i informacje dotyczące zamówienia można otrzymać w godz. od 08:00 do 14:00 (z wyjątkiem sobót i dni ustawowo wolnych od pracy) osobiście w siedzibie zamawiającego lub pod wymienionym numerem telefonu: 89-741 69 36.
5)        Osobami uprawnionymi do kontaktowania się z Wykonawcami są:
a) w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia: Stanisław Skwarczyński,
tel. 89-741 69 36, w. 214,
b) w sprawach procedury: Waldemar Czajkowski, tel. 89-741 69 36, w. 225.
6. Sposób porozumiewania się
Porozumiewanie się zamawiającego z wykonawcami może odbywać się w formie pisemnej za pomocą Poczty Polskiej oraz faksem. Zamawiający niezwłocznie udzieli odpowiedzi na wszelkie zapytania związane z prowadzonym postępowaniem pod warunkiem, że zapytanie zostanie złożone w siedzibie Zamawiającego nie później, niż na 6 dni przed terminem składania ofert określonym w pkt.11 niniejszej SIWZ.

7. Termin związania ofertą

Termin związania ofertą upływa po 45 dniach od ostatecznego terminu składania ofert.

8. Zawartość oferty

1)        Oferta musi zawierać:
a)         wypełniony formularz oferty [Załącznik Nr 1],
b)        oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania [Złącznik Nr 2]
c)         aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 4 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
d)        zaświadczenie właściwego Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzających odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego, wystawione nie wcześniej niż 4 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
e)         informację z banku potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy/spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, prowadzącego rachunek rozliczeniowy, w wysokości nie mniejszej niż 1 000 000,00 zł:,
f)         opłaconą polisę/inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia,
g)        wykaz wykonanych w okresie ostatnich trzech lat (2010-2012) co najmniej trzech robót, odpowiadających swoim rodzajem robocie stanowiącej przedmiot zamówienia,                                 o wartości jednostkowej nie niższej niż 300 000,00 zł, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i danych Zamawiającego oraz dokumenty potwierdzające, że roboty te zostały wykonane należycie [Załącznik 3],
h)        kopie uprawnień kierownika budowy odpowiedzialnego za realizację zamówienia,
i)          oświadczenie wykonawcy o dokonaniu wizji lokalnej obiektu, dokonanej w obecności jednej z osób uprawnionej do kontaktów [Złącznik nr 4],
j)          oświadczenie gwarancyjne [Załącznik nr 6],
k)        oświadczenie Wykonawcy o zapewnieniu serwisu i dostawie materiałów eksploatacyjnych [Załącznik nr 7],
l)          oświadczenie dotyczące podwykonawców [Załącznik nr 9].
m)      dokumentacja techniczna wykonania instalacji odpylania - opracowanie koncepcyjne dotyczące wykonania instalacji odpylania, z podaniem typu urządzeń.
n)        dokumentacja techniczna wykonania podgrzewacza wody - opracowanie koncepcyjne dotyczące wykonania podgrzewacza wody, z podaniem typu urządzeń.
o)        kosztorys modernizacji instalacji odpylania kotłów i montażu podgrzewacza wody.
p)        Jeżeli ofertę podpisała osoba inna niż wymieniona jako osoba do reprezentowania wykonawcy na zewnątrz, upoważnienie przedstawiciela (pełnomocnictwo) do reprezentowania Wykonawcy,
q)        kopię dowodu wpłaty wadium,
r)          zgodę na projekt umowy.
2)             Wymienione w niniejszej SIWZ dokumenty powinny być oryginałami albo kopiami potwierdzonymi za zgodność z oryginałem przez upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy.
3)             Brak jakiegokolwiek z wyżej wymienionych dokumentów lub złożenie dokumentu w niewłaściwej formie (kopia dokumentu nie poświadczona za zgodność z oryginałem) spowoduje wykluczenie wykonawcy z postępowania lub odrzucenie oferty.
 
9. Wymagania od dostawców
1)             O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
a)      Są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami    ustawowymi.
b)      Dysponują uprawnieniami niezbędnymi do wykonania określonych prac lub czynności,  jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
c)         Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, potencjał ekonomiczny i techniczny, a także pracowników zdolnych do wykonania zamówienia, tj. posiadają udokumentowane  doświadczenie w wykonywaniu robót odpowiadających swoim rodzajem robocie   stanowiącej przedmiot zamówienia (co najmniej trzy) w latach 2010-2012.
d)     Znajdują się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
e)      Udzielą co najmniej 5-cio letniej gwarancji na wykonane roboty.
f)      Wezmą udział w wizji lokalnej. Niezbędne jest uzgodnienie terminu i godziny                             
  z Kierownikiem Kotłowni Rejonowej Panem Romanem Koziatkiem, tel. 89-741 5081. 

10. Sposób składania ofert

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie oznakowanej w sposób następujący:
Miejska Energetyka Cieplna Sp. z o.o., os. Parkowe 2, 11-700 Mrągowo
 Przetarg nieograniczony - „Odpylanie kotłów”
nie otwierać przed 14.03.2013 o godz. 12:00.
Koperta powinna być zapieczętowana w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczająca jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert.

11. Miejsce i termin składania ofert

1)    Oferty należy składać w sekretariacie siedziby zamawiającego w terminie do dnia  14.03.2013 r. do godziny 11:50.
2)    Wykonawca na jego pisemny wniosek otrzyma pisemne potwierdzenie złożenia oferty  z odnotowanym terminem jej złożenia oraz numerem, jakim oznakowana została oferta.
3)    Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.

12. Miejsce i termin otwarcia ofert

1)    Oferty zostaną otwarte w siedzibie zamawiającego w sali konferencyjnej, w dniu 14.03.2013r. o godziny 12:00.
2)    Wykonawcy mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia ofert. W przypadku nieobecności Wykonawcy przy otwieraniu ofert, Zamawiający prześle, na jego pisemny wniosek informację z sesji otwarcia ofert .
3)    Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:
a)        jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
b)        jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
c)        zawiera rażąco niską ceną w stosunku do przedmiotu zamówienia,
d)       została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia,
e)        zawiera omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie można poprawić lub zawiera błędy w obliczeniu ceny,
f)         Wykonawca w terminie 5 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny,
g)        jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.
4)    Wykonawca zostanie wykluczony z postępowania jeżeli nie złożył wymaganych oświadczeń lub nie spełnił innych wymagań określonych w  niniejszym dokumencie.

13. Sposób obliczenia ceny oferty

1)             Oferta musi zawierać ostateczną, ryczałtową cenę za przedmiot zamówienia obejmującą wszystkie koszty z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków (także podatku od towarów       i usług).
2)             Wartość zamówienia należy podać wg cen z 2013 r. Cena będzie waloryzowana corocznie, bez konieczności zmiany Umowy, o opublikowany przez Prezesa GUS średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów  i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni, publikowany na podstawie art. 94 ust. 1 lit. a ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 39, poz. 353 z późn. zm.). Waloryzacje będą  następować począwszy od miesiąca, w którym wskaźnik został opublikowany. Pierwsza waloryzacja nastąpi w roku 2014.
3)         Cena musi być podana w złotych polskich cyfrowo i słownie.

14. Wycofanie oferty lub jej zmiany

1)        Wykonawca może wprowadzać zmiany, poprawki i uzupełnienia do złożonych ofert pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian, poprawek itp. przed upływem terminu składania ofert.
2)        Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone według takich samych wymagań, jak składana oferta, z dopiskiem na kopercie „ZMIANA”.
3)        Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia (według takich samych zasad, jak wprowadzenie zmian i poprawek) z napisem na kopercie „WYCOFANIE”.
4)        Koperty oznaczone napisem „WYCOFANIE” będą otwierane w pierwszej kolejności i po stwierdzeniu poprawności postępowania Wykonawcy oraz zgodności ze złożonymi ofertami, koperty ofert wycofanych nie będą otwierane.
5)        Koperty oznaczone dopiskiem „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian zostaną dołączone do oferty.

15. Ocena ofert

1)        Oceny ofert będzie dokonywała Komisja. Zamawiający może żądać udzielania przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert oraz dokonać poprawek oczywistych omyłek pisarskich oraz omyłek rachunkowych w obliczeniu ceny  niezwłocznie zawiadamiając o tym wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty.
2)        W odniesieniu do Wykonawców, którzy spełnili postawione warunki Komisja dokona oceny ofert na podstawie kryterium: Cena = 100%.
 
Oferty oceniane będą punktowo. Maksymalna ilość punktów, jaką po uwzględnieniu wagi może osiągnąć oferta, wynosi 100 pkt. Punkty będą liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę w zamówieniu.
Punkty będą przyznawane według następujących zasad:
 
KRYTERIUM - cena (Xc) – max. 100 pkt
 
           najniższa oferowana cena brutto
Xc =  -------------------------------------      x 100 pkt
             cena brutto oferty badanej
3)        Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszej specyfikacji i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium wyboru.
4)        Zamawiający powiadomi o wynikach postępowania wszystkich Wykonawców. Wybranemu Wykonawcy zamawiający wskaże termin i miejsce podpisania umowy.
Uwaga: Zamawiający wymaga złożenia jednej oferty cenowej – przedstawione warianty wskazane w rozdziale 4 dotyczą potencjalnych terminów i zakresów realizacji przedmiotu zamówienia).

16. Istotne warunki umowy

1)             Termin płatności za wykonanie przedmiotu umowy - 30 dni od zakończenia poszczególnych zadań lub odbioru końcowego.
2)             Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu zamówienia będzie miało charakter wynagrodzenia ryczałtowego, niezmiennego w trakcie obowiązywania umowy.
3)             Zamawiający dopuszcza fakturowanie po zakończeniu poszczególnych zadań modernizacji,              z uwzględnieniem rozdziału 13 ust. 2.
4)             Podstawą fakturowania będzie protokół bezusterkowego odbioru końcowego instalacji odpylania. Warunkiem podpisania protokołu końcowego jest osiągnięcie efektu ekologicznego po modernizacji instalacji odpylania – tj. emisji zanieczyszczeń pyłowych poniżej 90mg pyłu w Nm3 w gazie w warunkach umownych przeliczone na zawartość tlenu O2=6%.
5)             W sprawach nie uregulowanych umową - obwiązywać będą właściwe przepisy Kodeksu cywilnego.
6)             Załącznikami do umowy będzie niniejsza specyfikacja i oferta Wykonawcy.

17. Protesty, odwołania

1)        Wobec czynności podjętych przez Zamawiającego w toku postępowania Wykonawca może wnieść pisemny protest do Zarządu Zamawiającego.
2)        Wykonawca ma prawo złożyć protest w terminie 5 dni od dnia, w którym powziął lub mógł powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jej wniesienia. Protest uważa się za wniesiony z chwilą gdy doszedł on do Zarządu Zamawiającego w taki sposób, że mógł zapoznać się z jego treścią.
3)        Protest wniesiony po terminie lub wniesiony przez podmiot nieuprawniony, Zamawiający odrzuca bez rozpatrywania.
4)        Protest musi być wniesiony na piśmie i umotywowany.
5)        Protest musi wskazywać zaskarżoną czynność oraz zawierać :
a)      żądanie skarżącego,
b)      zwięzłe przytoczenie zarzutów oraz okoliczności faktycznych i prawnych uzasadniających jego wniesienie.
6)        Wniesienie protestu jest dopuszczalne tylko przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia.
7)        Rozstrzygnięcie protestu przez Zamawiającego następuje w terminie 5 dni od dnia jego wniesienia. Brak rozpatrzenia protestu w przewidzianym terminie uznaje się za jego oddalenie.
8)        Rozstrzygniecie protestu przez Zamawiającego jest ostateczne.
 
Inne środki prawne Wykonawcom nie przysługują, ponieważ postępowanie nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U.  z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) – art. 132 ust. 1 pkt. 3 w związku z art. 133 ust. 1, które pozwalają nie stosować procedur z ustawy.

18. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

1)             Zamawiający będzie żądać od Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 3 % ceny ofertowej brutto. Wykonawca zobowiązany będzie wnieść zabezpieczenie przed podpisaniem umowy.
2)             Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może zostać wniesione wyłącznie                             w następującej formie:
a)         w pieniądzu,
b)        poręczeniach bankowych,
c)         gwarancjach bankowych,
d)        gwarancjach ubezpieczeniowych,
e)         poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 ust. 3 pkt. 4 lit. b ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
3)             Zamawiający zwróci zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia                      i uznania go przez Zamawiającego za należycie wykonane.
 
 
 
 
19. Wadium
1)             Każdy wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości 70.000,00 zł.
2)             Do oferty należy dołączyć dokument potwierdzający wniesienie wadium przez wykonawcę tzn.:
a)         Oryginał lub potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię polecenia przelewu na konto Zamawiającego (warunkiem koniecznym do uznania przez Zamawiającego terminowego wniesienia wadium wnoszonego w formie przelewu bankowego jest potwierdzenie faktu, iż w wyznaczonym dniu i o wyznaczonej godzinie do składania ofert wymagana kwota wadium znajdowała się na rachunku Zamawiającego).
b)        Kopię dokumentu będącego każdą inną formą wadium dopuszczoną przez zamawiającego (kopia musi posiadać potwierdzenie złożenia w kasie Zamawiającego dokonane przez kasjera Zamawiającego) bądź złożenia oryginału z egzemplarzem oferty.
3)             Wadium może być wniesione w następujących formach:
a)         Pieniądzu (przelew na rachunek Zamawiającego),
b)        Poręczeniach bankowych,
c)         Gwarancjach bankowych,
d)        Gwarancjach ubezpieczeniowych
4)             W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, gwarancja powinna być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać następujące elementy:
a)         Nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielającej gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib,
b)        Określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją,
c)         Kwotę gwarancji,
d)        Termin ważności gwarancji,
e)         Zobowiązanie gwaranta do „zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż Wykonawca którego ofertę wybrano:
·           Odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, lub
·           Nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy, lub
·           Zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy”.
5)             Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na rachunek Zamawiającego w Banku PKO BP S.A. Oddział Centrum Mrągowo nr konta: 19102036390000830200580936 z dopiskiem – Wadium - ,,Odpylanie”. Do oferty należy dołączyć kopię polecenia przelewu.
6)             Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert.
7)             Osobą upełnomocnioną do udzielania informacji o potwierdzonych przez bank transakcjach na wymienionym rachunku jest Główna Księgowa Teresa Paśnikowska.
8)             Wykonawca traci wadium, gdy:
a)    Odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia na warunkach określonych w ofercie,
b)   Nie wniósł wymagane zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
c)    Zawarcie umowy w sprawie zamówienia stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
9)             Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie, jeżeli:
a)    Upłynął termin związania ofertą,
b)   Zawarto umowę w sprawie zamówienia i wniesiono zabezpieczenie należytego wykonania umowy,
c)    Postępowanie o udzielenie zamówienia zostało unieważnione, a skarga została ostatecznie rozstrzygnięta lub upłynął termin jej wniesienia.
10)         Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie na wniosek Wykonawcy:
a)    Który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert,
b)   Który został wykluczony z postępowania,
c)    Którego oferta została odrzucona.
11)         Złożenie przez Wykonawcę wniosku o zwrot wadium, którego oferta została odrzucona lub wykluczonego z postępowania jest równoznaczne ze zrzeczeniem się przez Wykonawcę prawa do wniesienia skargi.
Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszonym o koszty, prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy.
 
Załączniki:
 
1.      Załącznik Nr 1 - Formularz oferty.
2.      Załącznik Nr 2 - Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału                                  w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania.
3.      Załącznik Nr 3 - Wykaz wykonanych w okresie ostatnich trzech lat (2010-2012) co najmniej trzech robót, odpowiadających swoim rodzajem robocie stanowiącej przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania, nazwy i adresu Zamawiających oraz dokumenty potwierdzające, że roboty te zostały wykonane należycie.
4.      Załącznik Nr 4 - Oświadczenie wykonawcy o dokonaniu wizji lokalnej obiektu, dokonanej w obecności jednej z osób uprawnionej do kontaktów.
5.      Załącznik Nr 5 - Zakres zamówienia.
6.      Załącznik Nr 6 - Oświadczenie gwarancyjne.
7.      Załącznik Nr 7 - Oświadczenie Wykonawcy o zapewnieniu serwisu i dostawie materiałów eksploatacyjnych.
8.      Załącznik nr 8. Wzór umowy.
9.      Załącznik nr 9. Oświadczenie dotyczące podwykonawców.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 

 
Załącznik Nr 1
………………………………..
         Pieczęć Wykonawcy
 
Miejska Energetyka Cieplna Sp. z o.o.
11-700 MRĄGOWO
Os. Parkowe 2
 

O F E R T A

w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na:
„Modernizację instalacji odpylania kotłów wodnych WR-10 i kotła WR-5 oraz montaż podgrzewacza wody w Kotłowni Rejonowej w Mrągowie”
 
 
Składamy ofertę na wykonanie zamówienia na następujących warunkach:
 
1.      Oferujemy realizację zamówienia  za łączna cenę ofertową brutto     _ _ _. _ _ _ ._ _ _ , _ _ zł, 
 
(słownie: .......................................................................................................................................)
 
tj. za cenę ofertową netto                                                                     _ _ _. _ _ _ ._ _ _ , _ _
 
plus podatek VAT 23 %                                                                                    _ _ _. _ _ _ ._ _ _ , _ _ zł 
     
W cenie wykonania zadań należy uwzględnić:
- wykonanie dokumentacji technicznej,
- szkolenia pracowników Zamawiającego,
- sporządzenie dokumentacji powykonawczej.
 
W rozbiciu na poszczególne składowe cena ofertowa zadań wynosi:
·      Zadanie I - za wykonanie odpylania z odprowadzeniem pyłów dla kotła WR 5 Nr 3:
_ _ _. _ _ _ ._ _ _ , _ _ zł. netto +  _ _ _. _ _ _VAT,
·      Zadanie II - za wykonanie odpylania  z odprowadzeniem pyłów dla kotła WR 10 Nr 4:
_ _ _. _ _ _ ._ _ _ , _ _ zł. netto +  _ _ _. _ _ _VAT,
·      Zadanie III - za wykonanie odpylania  z odprowadzeniem pyłów dla kotła WR 10 Nr 5:
_ _ _. _ _ _ ._ _ _ , _ _ zł. netto +   _ _ _. _ _ _VAT,
·      Zadanie IV - za wykonanie odpylania  z odprowadzeniem pyłów i podgrzewacza wody
z wstępnym odpylaniem, dla kotła WR 10 Nr 6:                                                                                 _ _ _. _ _ _ ._ _ _ , _ _ zł. netto + _ _ _. _ _ _ VAT.
 
2. Zamówienie zrealizujemy w terminie:                                                                                                                     Rozpoczęcie prac montażowych: po 15 maja 2013 r.
Zakończenie: ………………….….. (w zależności od realizowanego wariantu).
 
------------------------------------------------------
                                                                                            podpis upoważnionego przedstawiciela
                                                                                                                     
                                                                                                                      Strona .......... stron ...........
3. Na wykonane zamówienie udzielimy gwarancji ……. miesięcy.
4. Osobą odpowiedzialną za realizację zamówienia będzie:
Nazwisko i imię ..............................................................................................................................
Stanowisko / funkcja .......................................................................................................................
5. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz przyjmujemy wszystkie warunki oraz postanowienia w niej zawarte, łącznie z projektem umowy.
6. Oświadczamy iż posiadamy potrzebny do wykonania przedmiotu zamówienia potencjał techniczny oraz osoby niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia.
7. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni, licząc od terminu składania ofert.
8. W przypadku przyznania nam zamówienia, zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu  i terminie wskazanym przez zamawiającego. Jesteśmy świadomi, że gdyby z naszej winy nie doszło do zawarcia umowy, wniesione przez nas wadium podlega przepadkowi na rzecz Zamawiającego.
9. Zobowiązujemy się do wykonania zamówienia w terminie oraz w sposób zgodny z warunkami / parametrami technicznymi i organizacyjnymi określonymi w SIWZ oraz załącznikach do niej.
10. Zobowiązujemy się do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w określonej w SIWZ wysokości   3 % ceny ofertowej brutto (w pełnych tysiącach złotych), co stanowi kwotę                         ……………. zł słownie: ................................................................................................................... zł,
w formie .................................................................................................. przed podpisaniem umowy.
11. Ofertę złożono na ....... stronach podpisanych i kolejno ponumerowanych od nr ....... do nr ........
12. Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty):
a)      oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania [Złącznik Nr 2]
b)    aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 4 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
c)    zaświadczenie właściwego Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzających odpowiednio, że wykonawca nie zalega  z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego, wystawione nie wcześniej niż 4 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
d)   informację z banku potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy/spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, prowadzącego rachunek rozliczeniowy, w wysokości nie mniejszej niż 1.000.000,00 zł:,
e)    opłaconą polisę/inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia,
f)       wykaz wykonanych w okresie ostatnich trzech lat (2010-2012) co najmniej trzech robót, odpowiadających swoim rodzajem robocie stanowiącej przedmiot zamówienia, o wartości jednostkowej nie niższej niż 300.000,00 zł, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i danych Zamawiającego oraz dokumenty potwierdzające, że roboty te zostały wykonane należycie [Załącznik 3],
-------------------------------------------------
                                                                                                podpis upoważnionego przedstawiciela
                                                                                                                                                                                           Strona .......... stron ...........
g)    kopie uprawnień kierownika budowy odpowiedzialnego za realizację zamówienia,
h)    oświadczenie wykonawcy o dokonaniu wizji lokalnej obiektu, dokonanej w obecności jednej z osób uprawnionej do kontaktów [Złącznik nr 4],
i)      oświadczenie gwarancyjne [Załącznik nr 6],
j)      oświadczenie Wykonawcy o zapewnieniu serwisu i dostawie materiałów eksploatacyjnych [Załącznik nr 7],
k)    oświadczenie dotyczące podwykonawców [Załącznik nr 9].
l)      dokumentacja techniczna wykonania instalacji odpylania - opracowanie koncepcyjne dotyczące wykonania instalacji odpylania, z podaniem typu urządzeń.
m)      dokumentacja techniczna wykonania podgrzewacza wody - opracowanie koncepcyjne dotyczące wykonania podgrzewacza wody, z podaniem typu urządzeń.
n)        kosztorys modernizacji instalacji odpylania kotłów i montażu podgrzewacza wody.
o)    upoważnienie przedstawiciela (pełnomocnictwo) do reprezentowania Wykonawcy,
p)    kopię dowodu wpłaty wadium.
q)    ............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
 
*niepotrzebne skreślić
13.  Oferta została złożona na …....  ponumerowanych stronach.
 
 
 
 
 
.........................................                    Pieczęć i podpis .....................................................................
Miejscowość, data                                                      Upoważniony przedstawiciel Wykonawcy                                                                                                                                    
 
 
 
 
 
 
Strona .......... stron ...........
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Załącznik nr 2
Pieczęć Wykonawcy
 
 
 

OŚWIADCZENIE

o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy                   z postępowania.
 
W imieniu Wykonawcy Oświadczam(y) że:
 
1.      Posiadamy uprawnienia niezbędne do wykonania czynności, związanych z realizacją zamówienia. 
2.      Posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał ekonomiczny i techniczny a także dysponujemy osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
3.      Znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
4.      Nie znajdujemy się w stanie likwidacji lub upadłości;
5.      Firma, którą reprezentujemy nie wyrządziła szkody, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, a szkoda ta została stwierdzona orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem niniejszego postępowania.
6.      W stosunku do Firmy, którą reprezentujemy Sąd nie orzekł zakazu ubiegania się o zamówienia na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.
7.      Osoby określone w art. 24 ust.1 pkt. 4 do 8 Prawa zamówień publicznych nie zostały prawomocnie skazane za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia.
8.      Akceptujemy wymagania zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zobowiązujemy się do podpisania umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.
9.      Nie wykonywaliśmy czynności związanych z przygotowaniem przedmiotowego postępowania.
 
 
 
 
…………..……………………                                                                                                      
       (Miejscowość, data)
 
    ………………………….…………………………………….
podpis osób wskazanych w dokumencie uprawniającym
do występowania w obrocie prawnym lub posiadających
pełnomocnictwo
 
 


 

Załącznik nr 3
 
Pieczęć Wykonawcy
 
Wykaz wykonanych w okresie ostatnich trzech lat (2010-2012) co najmniej trzech robót, odpowiadających swoim rodzajem robocie stanowiącej przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania, nazwy i adresu Zamawiających oraz nr strony załączonych dokumentów potwierdzających należyte wykonanie robót
 

Lp.
Nazwa zamawiającego, adres
Data wykonania
Opis przedmiotu zamówienia
Wartość
Numer strony oferty z referencją potwierdzającą należyte wykonanie
1
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
4
 
 
 
 
 
 
5
 
 
 
 
 
 
6
 
 
 
 
 
 
7
 
 
 
 
 
 
8
 
 
 
 
 
 

 
…………..……………………                                                                                                      
       (Miejscowość, data)
 
    ………………………….…………………………………….
podpis osób wskazanych w dokumencie uprawniającym
do występowania w obrocie prawnym lub posiadających
pełnomocnictwo
 
Załącznik nr 4
Pieczęć Wykonawcy
 
 
OŚWIADCZENIE
W SPRAWIE WIZJI LOKALNEJ
 
 
 
 
W imieniu Wykonawcy oświadczam(y), że w dniu …………………...…………. dokonano wizji lokalnej instalacji odpylania kotłów wodnych WR-10 nr 4, 5 i 6 oraz WR-5 Nr 3 w Kotłowni Rejonowej w Mrągowie ul. Kolejowa 4b.
Nazwa i adres firmy: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
           
 
Wizji dokonał:
 
1 ……………………………………………………….……              ……………………………..
                                               /imię i nazwisko-stanowisko/                                                /podpis/
 
 
2 ………………………………………………………..……              ……………………………..
                                               /imię i nazwisko-stanowisko/                                                /podpis/
 
Obecny podczas wizji:
 
1 ……………………………………………………….……              ……………………………..
                                               /imię i nazwisko-stanowisko/                                                /podpis/
 
 
2 ……………………………………………………….……              ……………………………..
                                               /imię i nazwisko-stanowisko/                                                /podpis/
 
 
 
 
…………..……………………                                                                                                      
       (Miejscowość, data)
 
    ………………………….…………………………………….
podpis osób wskazanych w dokumencie uprawniającym
do występowania w obrocie prawnym lub posiadających
pełnomocnictwo
 
 
 
                 Mrągowo, dn. 21.01.2013 r.
         
 
 
                                                                                                                      Załącznik nr 5 do SIWZ                                                                                                                                                                                            z dnia 21.01.2013 r.
 
 
 
 
ZAKRES ZAMÓWIENIA
 
A. Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie:
1. Modernizacji odpylania trzech kotłów wodnych WR-10 i jednego kotła WR-5, wraz z niezbędną modernizacją urządzeń pomocniczych.
2. Podgrzewacza wody z wstępnym odpylaniem spalin za kotłem WR-10 Nr 6.
3. Urządzeń odprowadzających pył.
4. Instalacji elektrycznej i AKPiA, montowanych urządzeń.
Do wykonania przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest użyć materiałów, urządzeń i podzespołów fabrycznie nowych i dopuszczonych do stosowania w budownictwie, dobrej jakości, gwarantujących najwyższą jakość wykonania zamówienia oraz posiadających dokumenty potwierdzające pozwolenie na ich zastosowanie (atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne, świadectwa jakości, itp.).
Adres wykonania przedmiotu zamówienia - Kotłownia Rejonowa przy ul. Kolejowej 4b w Mrągowie.
 
A.1. Zakres ogólny przedmiotu zamówienia.
Przedmiotem zamówienia jest:
a) opracowanie dokumentacji projektowej,
b) demontaż istniejących fundamentów i konstrukcji wsporczych oraz urządzeń odpylających - alternatywnie rozbudowa bez demontażu części lub całej instalacji odpylania,
c) dobór, dostawa, montaż i rozruch nowej instalacji odpylania wraz z urządzeniami odprowadzającymi pył dla trzech kotłów WR-10-012 i jednego kotła WR-5 oraz montaż podgrzewacza wody z wstępnym odpylaniem za kotłem WR-10-012  Nr 6.
 
A.2. Zakres przedmiotu zamówienia:
A.2.1. Wymagania przedmiotowe.
1. Dobór instalacji odpylania spalin dla kotłów WR-10 i WR-5 (przy doborze urządzeń należy rozważyć możliwość wykorzystania istniejących konstrukcji i urządzeń).
2. W przypadku rezygnacji z wykorzystania istniejących elementów instalacji należy dokonać demontażu tych elementów.
3. Dostawa, montaż oraz rozruch instalacji odpylania dla kotłów WR-10 i WR-5.
4. Modernizacja urządzeń pomocniczych np. instalacji elektrycznej, AKPiA, sterowania instalacją.
5. Dobór, dostawa, montaż oraz rozruch instalacji podgrzewacza wody.
6. Wykonanie pomiarów odbiorowych.
7. Uruchomienie i przekazanie Zamawiającemu przedmiotu zamówienia zgodnie z przyjętymi etapami wykonania.
A.2.2. Szczegółowy opis zamówienia.
a) instalacja odpylania spalin musi zapewnić emisje pyłów o stężeniu poniżej 90 mg/Nm3 w warunkach umownych i przy zawartości 6 % tlenu dla całego zakresu obciążenia kotła,
b) instalacja odpylania spalin musi zapewnić prace w sytuacji awarii jednego z elementów instalacji,
c) zastosowane rozwiązania konstrukcyjne instalacji muszą zapewnić jej rozbudowę, tak aby                  w przyszłości spełnić ewentualne, zaostrzone rygory emisji pyłów,
d) instalacja musi zapewnić ciągłą pracę instalacji podczas konserwacji filtrów (np. jeśli będą zastosowane worki, wymianę worków) lub w razie konieczności jego odcięcia w wypadku wzrostu  temperatury ponad dopuszczalną.
e) instalacja powinna posiadać zabezpieczenie za pomocą przepustnic z napędem elektrycznym, sterowaniem i pomiarami umożliwiającymi połączenie z systemem wizualizacji.
f) zmodernizowana instalacja odpylania musi zapewniać pracę instalacji w sytuacji awarii jednego  z elementów instalacji odpylającej, z wielkością emisji pyłu z każdego źródła – poniżej 350 mg/Nm3 przy zawartości tlenu 6%.
g) kanały spalin należy wykonać z blachy stalowej gr. min 4 mm.
h) cyklony, multicyklony lub inne elementy instalacji  narażone na wycieranie z wykładziną bazaltową  o grubości ≥  1,5cm lub zastosowanie innego materiału trudnościeralnego.
i) istniejące punkty pomiarowe emisji spalin przenieść na nową instalację odpylania spalin zgodnie z Polską Normą.
j) zabezpieczenie antykorozyjne wykonać farbą podkładową i nawierzchniową odporną na temperaturę min. 300oC.
k) przejścia, drabiny i pomosty robocze muszą zapewniać bezpieczną obsługę instalacji odpylania.
l) izolacja kanałów spalin i urządzeń odpylających z wełny mineralnej o grubości min. 100 mm                     z płaszczem z blachy ocynkowanej powlekanej o grubości 0,55 mm. Zastosowane rozwiązania konstrukcji wsporczych izolacji winny zapewnić dostęp do ewentualnej wymiany stożków cyklonów (lub innych równoważnych elementów odpylania).
ł) pyły odprowadzić do istniejących urządzeń odżużlających kotły.
m) wstępne odpylaniem spalin (o podobnych parametrach jak w zamontowanych kotłach WR 10 nr 4 i 5) montowane za kotłem WR10 Nr 6 przed podgrzewaczem wody, pył odprowadzony do zsypu żużla przez zawór przesypowy z napędem elektrycznym.
n) podgrzewacz wody montowany za odpylaczem wstępnym kotła WR10 Nr 6 o parametrach:
- powierzchnia ogrzewalna:   145 m2,
- pojemność wodna:  0,76 m3,
- ciśnienie próbne:  2 MPa,
- nominalny przepływ wody ok . 62 m3/h.
- opór dla spalin:  0,14 kPa.
- opór dla wody: 15 kPa,
Temperatura wody w granicach 65 ÷ 150oC.
o) układ sterowania systemem odpylania powinien umożliwiać:
- sterowanie regeneracją filtra workowego (lub innego równoważnego elementu),
- sterowanie napędami przepustnic,
- sterowanie pracą wentylatorów,
- sterowanie pracą przenośników pyłu,
- automatycznym zabezpieczeniem urządzeń przed przekroczeniem wymaganych parametrów,
- wywołanie alarmu lokalnego i zdalnego w przypadku awarii lub przekroczenia parametrów,
- zdalne sterowanie napędami przepustnic wentylatorów i przenośników.
Automatyka odpylania musi uwzględniać istniejącą AKPiA kotłowni pod względem programowym i elektrycznym – urządzenia AKPiA z interfejsem RS485 i protokółem Modbus RTU niezbędne udostępnienie adresów zmiennych urządzeń Zamawiającemu. Zamawiający stosuje sterowniki PLC  GE Fanuc.
p) wykonanie wszelkich prac budowlanych oraz innych robót bezpośrednio związanych z realizacją przedmiotowego zadania.
 
Przed rozpoczęciem realizacji robót niezbędne jest uzyskanie akceptacji Zamawiającego dla przyjętych rozwiązań.
 
 
A.2.3. Zakres robót końcowych:
a) próba szczelności wykonanej instalacji odpylania;
b) wykonanie ruchu próbnego 72 godzinnego dla kotła z pomiarami parametrów wartości gwarantowanych oraz sporządzenie protokołu z rozruchu instalacji;
c) wykonanie pomiarów emisji pyłów wykona WIOŚ w Olsztynie posiadający akredytację w celu potwierdzenia osiągnięcia parametrów pracy instalacji odpylania przy trzech stanach obciążeń kotła tj. dla 50, 70, 100 % mocy znamionowej, przy uwzględnieniu wymagań określonych w pkt. A.2.2.a.
d) wykonanie pomiarów elektrycznych zamontowanych urządzeń,
e) uzyskanie decyzji UDT zezwalającej na eksploatację urządzeń podlegających dozorowi technicznemu zgodnie z Rozporządzeniem R. M. z dn. 16 lipiec 2002 r. Dz. U. 2002 Nr 120 poz. 1021.
f) prace porządkowe /przywrócenie terenu do stanu pierwotnego/;
g) przekazanie zamawiającemu kompletnej dokumentacji powykonawczej, w tym: instrukcji użytkowania wykonanej instalacji, protokołów z pomiarów elektrycznych, protokołów z pomiarów emisji pyłów z podaną skutecznością odpylania oraz atestów na zastosowane materiały i urządzenia oraz DTR urządzeń.
A.2.4. Wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia:
a) wszystkie urządzenia i elementy instalacji powinny być nowe i powinny posiadać dokumenty pozwalające stwierdzić rok produkcji oraz znak CE, wykonane zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami UDT, co powinno być potwierdzone stosownymi poświadczeniami.
b) urządzenia i instalacje należy przygotować w sposób umożliwiający ich montaż i połączenia z istniejącą instalacją technologiczną kotłowni (przed wykonaniem przedmiotu zamówienia wskazana inwentaryzacja stanu istniejącego). Instalacja odpylania powinna współpracować z istniejącym osprzętem i ma być dostosowana do istniejących parametrów pracy kotłowni.
c) Wykonawca przekaże Zamawiającemu kompletną dokumentacje zamontowanych urządzeń /DTR + instrukcja obsługi/.
d) Wykonawca winien być ubezpieczony i przyjmie ryzyko związane z nieprawidłowym działaniem w zakresie:
- organizacji robót demontażowych i montażowych,
- zabezpieczenia interesów osób trzecich,
- warunków bezpieczeństwa pracy,
- zaplecza dla potrzeb Wykonawcy,
- warunków organizacji i bezpieczeństwa ruchu na terenie montażu urządzeń.
Kopię polisy ubezpieczeniowej w w/w zakresie Wykonawca przedstawi przed podpisaniem umowy.
A.2.5 Koszty związane z prawidłowym wykonaniem przedmiotu zamówienia w całości należą do Wykonawcy.
A.2.6 Obowiązywać będą następujące rodzaje odbiorów:
- odbiór poszczególnych elementów zadań,
- odbiór końcowy przedmiotu zamówienia będzie łącznie z odbiorem ostatecznym zadań.
- odbiór po okresie rękojmi i gwarancji.
 
 
 
A.2.7 Postępowanie z odpadami:
Zgodnie z ustawą  o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21) i wymogami zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest do:
- zabezpieczenia odpadów wytwarzanych w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia,
- wywiezienia z terenu budowy,
- postępowania z wytworzonymi odpadami zgodnie z wymogami prawa.
Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu kserokopi kart przekazania odpadów.
A.2.8 Nie później niż 21 dni przed terminem złożenia oferty konieczna jest wizja lokalna Wykonawcy w siedzibie Zamawiającego i na placu budowy. Przed złożeniem oferty Zamawiający żąda akceptacji proponowanych technologii.
Po odbytych wizjach lokalnych Zamawiający zastrzega możliwość wprowadzenia zmian w specyfikacji.
 
B. Przedmiot zamówienia obejmuje:

B.1. Wykonanie dokumentacji projektowej (wersja papierowa i jeden egzemplarz wersji elektronicznej – płyta CD)  odpylania trzech kotłów wodnych WR-10  i jednego kotła WR-5 oraz podgrzewacza wody, zgodnej z wymogami Prawa budowlanego. Dokumentacja projektowa powinna być wykonana zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. ,,w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej …” (Dz. U. z 2004 r. Nr 202 poz. 2072 z póżn. zm.):

a.    Opracowanie dokumentacji technicznej urządzeń odpylających.

b.      Opracowanie dokumentacji projektowej podgrzewacza wody ze wstępnym odpylaniem (montaż za kotłem) dla kotła WR-10 Nr 6.

c.       Opracowanie dokumentacji technicznej kanałów spalin dla poszczególnych kotłów.                   Zaprojektować króćce pomiarowe zgodnie z PN oraz podesty zapewniające do nich dostęp.

d.      Opracowanie dokumentacji technicznej transportu pyłu z lejów zsypowych do odżużlacza zgrzebłowego, indywidualnie dla każdego kotła.

e.       Opracowanie dokumentacji technicznej (jeśli to niezbędne) wentylatorów wyciągowych spalin dla ww. kotłów (zakładamy wykorzystanie wentylatorów obecnie eksploatowanych).

f.       Opracowanie projektu technicznego pomostów roboczych, drabin i przejść pomiędzy urządzeniami odpylającymi kotłów WR-10.

g.      Opracowanie dokumentacji AKPiA i elektrycznej w zakresie zasilania montowanych urządzeń i wpięcia go do istniejącego systemu zdalnego nadzoru pracy ciepłowni. Stosowane sterowniki GE Fanuc protokół transmisji Modbus RTU. Synoptyki systemu Zamawiający wprowadzi we własnym zakresie.

h.      Opracowanie dokumentacji (jeśli to niezbędne) instalacji wodnej i kanalizacyjnej w tym kanalizacji deszczowej w obrębie nowej instalacji i połączenie jej z istniejącą.

i.        Opracowanie wszystkich innych projektów nie wyspecyfikowanych wyżej, a niezbędnych do prawidłowej pracy instalacji.

j.        Opracowanie kosztorysu inwestorskiego modernizacji instalacji odpylania kotłów                          i podgrzewacza wody zgodnego z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. ,,w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego …” (Dz. U.  2004 r. Nr 130 poz. 1389 z póżn. zm.).

k.      Opracowanie dokumentacji eksploatacyjnej.

l.        Uzyskanie, w imieniu Zamawiającego, wszelkich pozwoleń budowlanych oraz innych formalnych zgód niezbędnych do realizacji przedmiotowej inwestycji, w tym zgody UDT na montaż podgrzewacza dla kotła WR10 Nr 6.

B.1.1. Wymagania dotyczące projektów

a. Przy projektowaniu należy założyć możliwość wykorzystania istniejących urządzeń oraz konstrukcji pod obecnymi odpylaczami cyklonowymi oraz wyposażenie i osprzęt kotła.

b. Wykonawca winien uwzględnić istniejącą kolorystykę kotłowni (tj. kolorystykę instalacji odpylania, czopuchów, kominów etc.).

c. Wykonawca zapewnia nadzór autorski nad inwestycją.

d. Dokumentacja musi być uzgodniona z UDT oraz z Zamawiającym.

e. Wymagane jest przekazanie Zamawiającemu:

- 4egzemplarzy dokumentacji technicznej,

-  dokumentacji powykonawczej,

- 4 egzemplarzy dokumentacji eksploatacyjnej,

- 1 egzemplarza kosztorysu inwestorskiego,

- 1 wersji dokumentacji w formie elektronicznej (płyta CD). Standardy plików w formatach .doc, rysunki i schematy .cdr. oraz .pdf., kosztorys pdf.

- plik źródłowy programu sterownika PLC wraz w jego listingiem.

- instrukcję eksploatacji instalacji odpylania z uwzględnieniem przepisów bhp i ppoż.

f. Poszczególne branże i zakresy prac należy rozdzielić odrębnymi tomami.

g. Wymagane założenia do projektowania instalacji odpylania kotłów:

- dokumentacja projektowa winna spełniać wymagania najlepszych dostępnych technik BAT               i być wykonana zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami,

- zaprojektowany układ odpylania winien zapewnić emisję pyłu poniżej 90 [mgN/m3],

- projektowana i wykonana instalacja musi spełniać warunki emisji hałasu powstającego podczas pracy instalacji odpylania spalin wraz z modernizowanymi urządzeniami instalacji kotła zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. 2007 nr 120, poz. 826, tabela 3 poz.3), która określa dopuszczalne poziomy hałasu: 55 dB w porze dnia i 45 dB w porze nocy,

- zaprojektowana instalacja ma być dostosowana do istniejących warunków pracy, budowy, lokalizacji, oraz spełniać inne wymagania stawiane opracowaniom projektowym wynikające               z obowiązujących przepisów, norm i niniejszej SIWZ,

- dokumentacja projektowa powinna obejmować instalację odpylania spalin pomiędzy kotłem            a kominem wraz z kanałami spalin z punktami umożliwiającymi pomiary emisji w punktach uzgodnionych z Zamawiającym, zgodnie z PN,

- nowy układ odpylania powinien współpracować z instalacją odbioru pyłów, odżużlania, siecią elektryczną i AKPiA oraz pozostałymi urządzeniami instalacji kotłowni,

- projekt powinien uwzględniać (jeżeli zajdzie taka potrzeba) ewentualną rozbiórkę fundamentów instalacji odpylania.

h. Zaprojektowany układ odpylania powinien spełniać wymogi:

- Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 22 kwietnia 2011r. w sprawie standardów emisyjnych z instalacji (Dz. U. nr 95 poz.558),

- Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 4 listopada 2008 r. w sprawie wymagań                       w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości pobieranej wody (Dz.U.2008 nr 206 poz. 1291),

- Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz.U.2007 nr 120, poz.826, tabela 3 poz.3),

- Obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 stycznia 2008 r.                      w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo ochrony środowiska (Dz.U.2008 nr 25, poz.150) – zgodnie z art. 147 a ust. 1 określa wymagania dla jednostek wykonujących pomiary, badania w zakresie emisji do środowiska, które należy wykonać po zakończeniu inwestycji.

 

B.2. Wykonanie robót:

B.2.1.Roboty demontażowe:

a.  Demontaż urządzeń i konstrukcji wsporczej w zakresie niezbędnym do wykonania zadania.

b.  Materiały powstałe z demontażu urządzeń utylizuje Wykonawca i pokrywa wszelkie koszty związane z wywozem i utylizacją pozyskanych odpadów (utylizację odpadów Oferent dokumentuje Kartami Przekazania Odpadów).

 

B.2.2. Roboty montażowe i budowlane:

a.    Montaż kanałów spalinowych.

b.    Montaż wentylatorów spalin (jeśli to niezbędne) w celu ich przestawienia lub wymiany (zakładamy wykorzystanie wentylatorów obecnie eksploatowanych) oraz montaż zasuw odcinających za wentylatorami.

c.    Montaż urządzeń odpylających.

d.   Montaż urządzeń odprowadzania pyłu do odżużlacza zgrzebłowego, indywidualnych dla każdego kotła.

e.    Montaż przejść, drabin i pomostów roboczych, pomiędzy urządzeniami odpylającymi kotłów WR-10.

f.     Montaż kompletnej instalacji AKPiA i elektrycznej w zakresie zasilania urządzeń odprowadzających pyły  i spaliny  instalowanych w ramach modernizacji  w szczególności z układem nadzoru i automatycznego odbioru pyłu z urządzeń odpylających i wpięcia go do istniejącego systemu zdalnego nadzoru pracy ciepłowni.

g.    Montaż izolacji kanałów spalin i urządzeń odpylających.

h.    Wykonanie wszelkich prac budowlanych i ziemnych oraz instalacyjnych.

B.2.3. Roboty końcowe:

              a. Odbiór montowanych urządzeń i instalacji odpylania wraz z próbą szczelności na zimno.

              b. Przeprowadzenie szkolenia załogi w zakresie eksploatacji zamontowanych urządzeń                 

                  i instalacji.

c. Wykonanie testów (minimum 72 godzinnego ruchu próbnego) dla każdego kotła w celu wykazania osiągnięcia wymaganych parametrów.

d. Wykonanie pomiarów emisji pyłów przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska

    Delegatura w Olsztynie, w celu potwierdzenia osiągnięcia projektowanych parametrów

    pracy instalacji odpylania przy spełnieniu standardów emisyjnych dla co najmniej trzech

    stanów obciążeń kotła.

e. Zagospodarowanie materiałów zbędnych i odpadów zgodnie z obowiązującymi

    przepisami, likwidacja placu budowy oraz przywrócenie terenu do poprzedniego stanu.

 
B.3. Dostawę wszystkich niezbędnych materiałów, urządzeń, i podzespołów.
 
B.4. Wymagania dla zmodernizowana układu odpylania spalin:

a.       Emisja zanieczyszczeń pyłowych do atmosfery – poniżej 90 mg/Nm3 przy zawartości O2 = 6% w warunkach umownych dla całego zakresu obciążeń kotłów przy spełnieniu standardów emisji zanieczyszczeń gazowych.

b.              Zmodernizowana instalacja odpylania musi zapewniać pracę instalacji w sytuacji awarii jednego z elementów instalacji odpylającej, z wielkością emisji pyłu z każdego źródła – poniżej 350 mg/Nm3 przy zawartości tlenu 6%.

c.       Kanały spalin należy wykonać z blachy stalowej o grubości 4 mm.

d.      Zabezpieczenie antykorozyjne ma być wykonane farbą podkładowa, i nawierzchniową  odporną na temperaturę  minimum 300 °C.

e.       Izolację termiczną należy wykonać z wełny mineralnej o grubości minimum 10 cm i gęstości 80 kg/m3..

f.       Zewnętrzny płaszcz izolacji należy wykonać z blachy ocynkowanej powlekanej                     o grubości minimum 0,55 mm. Płaszcz powinien być tak wykonany aby zapobiegał gromadzeniu się wody na jego powierzchni (górną część płaszcza wykonać w kształcie daszku).

g.      Całość instalacji należy wykonać z materiałów zapewniających, co najmniej 5 letni okres eksploatacji bez wykonania remontu kapitalnego.

h.      Odbiór prac i przekazanie przedmiotu zamówienia do eksploatacji.

Zamawiający wymaga wizji lokalnej na obiekcie. Przed rozpoczęciem realizacji robót obowiązkowa wizja lokalna Wykonawcy w siedzibie Zamawiającego i na placu budowy.
 
B.5. Dostawa i budowa nowej instalacji odpylania kotłów wraz z kanałami spalin włączonymi w istniejące kanały łączące kotły WR-10 i kocioł WR-5 z przeznaczonymi dla nich kominami oraz dostawa i montaż podgrzewacza wody z wstępnym odpylaniem, zgodnie z wykonaną dokumentacją projektową.
 
B.6.  Wykonanie i przekazanie Zamawiającemu pomiarów:
1. Emisji pyłów przy najwyższym, średnim i niskim obciążeniu pracy kotła, na poziomie poniżej 90 mg/Nm3 dla pyłu, w warunkach umownych przy zawartości 6% tlenu w spalinach, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 22 kwietnia 2011r. w sprawie standardów emisyjnych z instalacji (Dz. U. nr 95 poz.558) wykonane po 720 godzinach pracy danego kotła.
2.  Spełniania warunków emisji hałasu powstającego podczas pracy instalacji odpylania spalin wraz z modernizowanymi urządzeniami instalacji kotła, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz.U.2007 nr 120, poz.826, tabela 3 poz.3).
3.  Instalacji elektrycznych.
W celu spełnienia warunków emisji hałasu i pyłowych powstającego podczas pracy instalacji należy wykonać pomiary ww. emisji (pkt. D pp.1,2) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 4 listopada 2008 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości pobieranej wody (Dz.U.2008 nr 206 poz. 1291), przez laboratorium posiadające akredytację PCA (WIOŚ w Olsztynie).
B.7. Odbiory:
1. Wykonawca zapewnia odbiór urządzeń podlegających dozorowi technicznemu, przez UDT.
2. Wykonawca wykona niezbędne cząstkowe próby.
3. Wykonawca przygotuje kompleksowo instalację odpylania do odbioru ostatecznego; odbiory cząstkowe, rewizje oraz dopuszczenie i przekazanie do eksploatacji. Próbą ruchową przeprowadzi mieszana Komisja Rozruchowa powołana przez Wykonawcę i Zamawiającego.
4. Wymagane dokumenty do przekazania przez Wykonawcę w tym m.in.:
a)   Instrukcje użytkowania zamontowanych urządzeń i podzespołów.
b)   Karty gwarancyjne zamontowanych urządzeń i podzespołów.
c)   Karta gwarancyjna wykonanej usługi.
d)  Dokumenty potwierdzające jakość użytych urządzeń i podzespołów (atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne, świadectwa jakości etc.).
e)   Protokoły z wykonanych pomiarów, prób i badań.
f)   Oryginał dziennika budowy.
g)   Oryginał oświadczenia kierownika budowy:
·         zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem technicznym (budowlanym) i pozwoleniem  na budowę oraz przepisami,
·         doprowadzeniu do należytego stanu  i porządku terenu budowy, a także – w razie korzystania – innej nieruchomości.
h)      Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza infrastruktury technicznej (jeśli jest wymagana).
i)        Aprobaty techniczne ITB na materiały.
j)        Protokoły badań wykonanych instalacji elektrycznych – sporządzone przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia.
k)      Protokóły odbioru urządzeń ciśnieniowych przez UDT.
l)        Protokóły  prób ciśnienia.
m)    Protokóły badań spoin.
n)      Protokół odbioru AKPiA.
o)      Protokóły przekazania terenu użytkownikom.
p)      Inne dokumenty, wynikające z warunków decyzji pozwolenia na budowę.
q)      Kopie rysunków wchodzących w skład zatwierdzonego projektu.
r)       Deklaracje zgodności montowanych urządzeń, certyfikaty CE.
5. Wszystkie dokumenty określone w pkt. 3 powinny być przedłożone w języku polskim.
6. Wykonawca przeprowadzi szkolenie pracowników Zamawiającego.
 
C. Dane techniczne
C.1. Dane techniczne istniejących instalacji:

  a.  Kotły wodne WR 10 Nr 4  i WR 10 Nr 5 mają zamontowane odpylacze wstępne                                 i podgrzewacze wody.

b.      Za kotłami WR10 zamontowane są baterie cyklonów CE 2 x 3 x ø1000,
za kotłem WR5 Nr 3 zamontowano baterię cyklonów CE 4 x  ø 800.

c.       Konstrukcja wsporcza szkieletowa składająca się ze słupów stalowych i podciągów nośnych, podłużnych i poprzecznych wraz z pomostami roboczymi.

d.      Wentylatory wyciągowe spalin dla kotłów WR 10 typu WPWDs-55/1,8A+K - silniki napędzane poprzez przetwornice częstotliwości, dla Kotła WR-5 typu WPWS 71/1,8 A+K.

e.       Kanały spalin łączące baterie cyklonów i wentylatory wyciągowe spalin.

f.       Izolacja termiczna z wełny mineralnej z płaszczem z blachy ocynkowanej.

g.      Transport pneumatyczny do odbioru pyłów z zasobników.

C.2. Dane techniczno-eksploatacyjne:
C.2.1. Dane techniczno-eksploatacyjne kotłów
1. Dane techniczno-eksploatacyjne kotłów wodnych WR-10-012 o mocy 11,63MW.
a.   moc cieplna nominalna 11,6 MW,
b.   przepływ nominalny 128 t/h,
c.       przepływ minimalny 110 t/h (85% nominalnego),
d.      ciśnienie robocze wejściowe na kocioł 0,9 MPa,
e.       ciśnienie robocze wyjściowe z kotła 0,65 MPa
f.       temperatura wody na wejściu 70 ºC,
g.      temperatura wody na wyjściu 150 ºC.
2. Dane techniczno-eksploatacyjne kotła wodnego WR-5 Nr 3 o mocy 5,8MW.
a.   moc cieplna nominalna 5,8 MW,
      b.   przepływ nominalny 64 t/h,
c.       przepływ minimalny 54,4t/h (85% nominalnego),
d.      ciśnienie robocze wejściowe na kocioł 0,9 MPa,
e.       ciśnienie robocze wyjściowe z kotła 0,65 MPa
f.       temperatura wody na wejściu 70 ºC,
g.      temperatura wody na wyjściu 150 ºC.
3. Wymagane parametry techniczne kotła po modernizacji odpylania:
a) dopuszczalne maksymalne zanieczyszczenia spalin (mierzone na emitorze), zgodne                           z obowiązującymi standardami emisji pyłu nie wyższe niż 90 mg/m3 przy zawartości 6% tlenu                                 w spalinach.
b) wydajność znamionowa 11,6 MW
c) wydajność maksymalna trwała 11,6 MW
d) wydajność minimalna 5,0 MW
e) ciśnienie obliczeniowe wejściowe 0,9 MPa
f) nominalna temperatura wody zasilającej 70 oC
g) maksymalna temperatura wody wylotowej 150 oC
h) temperatura spalin za kotłem dostosowana do układu odpylania max 250oC
C.2.2. Dane techniczno-eksploatacyjne wentylatorów
Dane wentylatorów:
1. Kotły WR-10 – wszystkie
Wentylator wyciągu – typ WPWDs 55/1,8 A+K
V = 46000 m3/h
N = 55 kW                     
n = 1470 obr/min
Producent – Fabryka Wentylatorów ,,OWENT” Olkusz
2. Kocioł WR-5
Wentylator wyciągu – typ WPWS 71/1,8 A+K
V = 26000 m3/h
N = 30 kW                     
n = 1400 obr/min
Producent – Fabryka Wentylatorów ,,OWENT” Olkusz
C.2.3. Warunki wody obiegowej:
Dopuszczalne wymagania określone zostały w normie PN-85/C-04601 dla wody obiegowej i wody do napełniania i uzupełniania obiegów. W pracy kotła i w próbach będzie brała udział woda dotychczas stosowana w pracy kotłowni.
 
D. Roboty budowlane

D.1.     Zakres zamówienia taki sam jak w przedmiocie zamówienia.

D.1.1.  Obsługa geodezyjna budowy oraz inwentaryzacja powykonawcza instalacji odpylania.
D.1.2.  Roboty stanowiące zagrożenie dla otoczenia powinny być odpowiednio  oznakowane i zabezpieczone.
D.1.3. Przywrócenie terenu objętego robotami do pierwotnego stanu, oraz protokólarne   przekazanie terenu użytkownikowi.
D.1.4. Protokolarne przekazanie wykonanych robót wraz dokumentacją  powykonawczą                          i niezbędnymi protokółami z prób i badań, atestami i świadectwami Zamawiającemu.
 
D.2.Wykaz  dokumentów
1.      Oryginał dziennika budowy
2.      Oryginał oświadczenia kierownika budowy
a.       o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem technicznym (budowlanym) i pozwoleniem  na budowę oraz przepisami.
b.      o doprowadzeniu do należytego stanu  i porządku terenu budowy, a także – w razie korzystania – innej nieruchomości
3.      Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza infrastruktury technicznej (jeśli jest wymagana).
4.      Aprobaty techniczne ITB na materiały.
5.      Protokoły badań wykonanych instalacji elektrycznych – sporządzone przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia.
6.      Protokóły odbioru urządzeń przez UDT.
7.      Protokóły  prób ciśnienia.
8.      Protokóły badań spoin.
9.      Protokół odbioru AKPiA.
10.  Protokóły przekazania terenu użytkownikom.
11.  Inne dokumenty, wynikające z warunków decyzji pozwolenia na budowę.
12.  Kopie rysunków wchodzących w skład zatwierdzonego projektu.
13.  Deklaracje zgodności montowanych urządzeń, certyfikaty CE.
14.  Instrukcje użytkowania zamontowanych urządzeń i podzespołów.
15.  Karty gwarancyjne zamontowanych urządzeń i podzespołów.
16.  Karta gwarancyjna wykonanej usługi.
17.  Dokumenty potwierdzające jakość użytych urządzeń i podzespołów (atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne, świadectwa jakości etc.).
18.  Protokoły z wykonanych pomiarów, prób i badań.
19.  Instrukcja eksploatacji instalacji odpylania z uwzględnieniem przepisów bhp i ppoż.
20.  Instrukcje użytkowania zamontowanych urządzeń i podzespołów.
 
D.3.     Powiadomienie zainteresowanych o rozpoczęciu robót, w terminie zgodnym                           z uzgodnieniami zawartymi w dokumentacji.
 
Powyższy zakres należy wykonać zgodnie z projektem budowlanym, załącznikami do niniejszej specyfikacji i sztuką budowlaną, obowiązującymi  przepisami  i  wskazaniami Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz zgodnie z instrukcją montażu DTR urządzeń.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Załącznik nr 6
...................................................
     (nazwa firmy / pieczęć)
 
 
 
OŚWIADCZENIE GWARANCYJNE
 
dot. modernizacji instalacji odpylania trzech kotłów wodnych WR-10 nr 4, 5 i 6 oraz jednego kotła WR-5 Nr 3, spełniającej wymogi redukcji emisji zanieczyszczeń pyłowych poniżej 90mg pyłu w Nmw gazie w warunkach umownych przeliczone na zawartość tlenu O2=6%, wraz z niezbędną modernizacją urządzeń pomocniczych np. instalacją elektryczną, AKPiA, sterowanie instalacją oraz montaż podgrzewacza wody za kotłem WR-10 Nr 6, w Kotłowni Rejonowej przy ul. Kolejowej 4b w Mrągowie.
 
 
Niniejszym oświadczamy, że udzielimy Zamawiającemu:
- ........... m-cy gwarancji na wykonanie modernizacji instalacji odpylania kotłów wodnych WR-10 nr 4, 5 i 6 oraz jednego kotła WR-5 Nr 3 [minimum 60 m-cy],
- ........... m-cy gwarancji na zakres prac związany z montażem podgrzewacza wody za kotłem WR-10 Nr 6 [minimum 60 m-cy],
- na zainstalowane urządzenia i podzespoły gwarancji zgodnej z gwarancją udzieloną przez ich producentów.
Gwarancja będzie liczona od dnia odbioru końcowego przedmiotu zamówienia.
 
 
 
…………..……………………                                                                                                      
       (Miejscowość, data)
 
    ………………………….…………………………………….
podpis osób wskazanych w dokumencie uprawniającym
do występowania w obrocie prawnym lub posiadających
pełnomocnictwo
 
 
                                                                                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Załącznik nr 7
...................................................
     (nazwa firmy / pieczęć)
 
 
 
OŚWIADCZENIE
dot. modernizacji instalacji odpylania trzech kotłów wodnych WR-10 nr 4, 5 i 6 oraz jednego kotła WR-5 Nr 3, spełniającej wymogi redukcji emisji zanieczyszczeń pyłowych poniżej 90mg pyłu w Nmw gazie w warunkach umownych przeliczone na zawartość tlenu O2=6%, wraz z niezbędną modernizacją urządzeń pomocniczych np. instalacją elektryczną, AKPiA, sterowanie instalacją oraz montaż podgrzewacza wody za kotłem WR-10 Nr 6, w Kotłowni Rejonowej przy ul. Kolejowej 4b w Mrągowie.
 
 
Niniejszym oświadczamy, że zapewnimy Zamawiającemu:
- ........... m-cy usługi serwisowej, w pełnym zakresie [minimum 60 m-cy],
- ........... m-cy gwarancji na dostawę materiałów eksploatacyjnych [minimum 60 m-cy],
- usunięcie awarii zgłoszonej jako pilnej, nie później niż w ciągu 60 godzin od przyjęcia zgłoszenia, usunięcie pozostałych awarii w terminie czternastu dni kalendarzowych od przyjęcia zgłoszenia,
- dostawę materiałów eksploatacyjnych zgłoszonych jako pilne, nie później niż w ciągu 60 godzin od przyjęcia zgłoszenia zapotrzebowania, w pozostałych sytuacjach w terminie czternastu dni kalendarzowych od przyjęcia zgłoszenia zapotrzebowania.
- remont instalacji w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym (na żądanie Zamawiającego), będzie przeprowadzany przy użyciu materiałów i urządzeń do tego przeznaczonych w oparciu o wiedzę fachową, z uwzględnieniem piętnastoletniego okresu eksploatacji urządzeń.
 
Usługa serwisowa i gwarancja na dostawę materiałów eksploatacyjnych będzie liczona od dnia odbioru końcowego przedmiotu zamówienia.
 
 
…………..……………………                                                                                                      
       (Miejscowość, data)
 
    ………………………….…………………………………….
podpis osób wskazanych w dokumencie uprawniającym
do występowania w obrocie prawnym lub posiadających
pełnomocnictwo
 
 
                                                                                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
WZÓR UMOWY - załącznik nr 8
do SWZ z dnia 21.01.2013 r.
 
 
 
 
  
U  M  O  W  A  NR …… /2013
zawarta w dniu ……………………… 2013 r. w Mrągowie, pomiędzy Miejską Energetyką Cieplną Spółka z o.o. 11-700 Mrągowo, os. Parkowe 2, wpisaną do rejestru przedsiębiorców krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000082783, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy KRS, NIP 742-000-06-48,                         REGON 510031017,  zwanym dalej „Zamawiającym
reprezentowaną przez Dyrektora Zarządu    –  mgr inż. Zbigniewa Kaszałowicza,  
a ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
zwanym dalej „Wykonawcą
reprezentowaną przez: ……………………………………………………………........................................................
 …………………………………………………………………………………………………
treści następującej:
 
Wykonawcę wyłoniono w trybie przetargu nieograniczonego nie podlegającego procedurom ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych, zgodnie z art. 132 ust.1, pkt. 3 i art.133 ust.1, Dz. U. 2010 r. nr 113, poz.759 z późniejszymi zmianami dot. zamówień sektorowych.
 
§ 1
Przedmiot umowy
1. Przedmiotem umowy jest zaprojektowanie i wykonanie modernizacji instalacji odpylania trzech kotłów wodnych WR-10 i jednego kotła WR-5, zapewniającej spełnienie standardu emisji zanieczyszczeń pyłowych poniżej 90mg pyłu w Nm3 w gazie w warunkach umownych przeliczone na zawartość tlenu O2=6%, wraz z niezbędną modernizacją urządzeń pomocniczych np. instalacją elektryczną, AKPiA, sterowanie instalacją oraz montaż podgrzewacza wody za kotłem WR-10 Nr 6, w Kotłowni Rejonowej przy ul. Kolejowej 4b w Mrągowie, Miejskiej Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Mrągowie  os. Parkowe 2, zgodnie z ofertą z dnia ......................... 2013 r.
2. Szczegółowy zakres przedmiotu umowy określa załącznik nr 5 do SIWZ stanowiący integralną część niniejszej umowy.
3. Przedmiot umowy zostanie wykonany w trzech następujących zakresach:
1) Zakres I – Wykonanie dokumentacji projektowej w tym:
a) projekt budowlany wykonawczy modernizacji instalacji odpylania kotłów wodne WR 5 Nr 3, WR 10 Nr 4, WR 10 Nr 5 i WR 10 Nr 6 oraz montaż podgrzewacza wody za kotłem WR-10 Nr 6 wraz z modernizacją instalacji i urządzeń pomocniczych, konstrukcyjno-budowlanej, elektrycznej i AKPiA oraz projekt rozbiórki (o ile wystąpi taka konieczność),
b) uzgodnienie dokumentacji z UDT,
c) przygotowanie wniosku do uzyskania przez Zamawiającego niezbędnych decyzji administracyjnych.
2) Zakres II
a) Wykonanie prac demontażowych instalacji odpylania,
b) Wykonanie większości prac montażowych instalacji odpylania.
3) Zakres III
a) wykonanie wszelkich pozostałych, nie wykonanych w etapie II prac montażowych,
b) próby, pomiary, szkolenia i odbiory.
4. Wszystkie materiały niezbędne do wykonania przedmiotu umowy dostarcza Wykonawca co następuje w ramach wynagrodzenia określonego w § 10.
5. W ramach wynagrodzenia określonego w § 10 Wykonawca wykona i przekaże Zamawiającemu pomiary:
a) emisji gazów przy najwyższym, średnim i niskim obciążeniu pracy kotła, potwierdzającego dotrzymanie emisji na poziomie poniżej 90 mg/Nm3 dla pyłu, w warunkach umownych przy zawartości 6% tlenu w spalinach, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 22 kwietnia 2011r. w sprawie standardów emisyjnych z instalacji (Dz. U. nr 95 poz.558) wykonane po 72 godzinach pracy danego kotła.
b) spełniania warunków emisji hałasu powstającego podczas pracy instalacji odpylania spalin wraz z modernizowanymi urządzeniami instalacji odpylania, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz.U.2007 nr 120, poz.826, tabela 3 poz.3).
c) energetyczne kotła, w tym potwierdzenie osiągnięcia wymaganej sprawności przy obciążeniu dla 50%, 75%, 100% mocy nominalnej.
d) instalacji elektrycznych.
6. Pomiary określone w ust. 5 lit. a) i b) należy wykonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 4 listopada 2008 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości pobieranej wody (Dz.U.2008 nr 206 poz. 1291), przez laboratorium posiadające akredytację PCA (WIOŚ Olsztyn).
 
§ 2
Termin
1. Strony ustalają terminy realizacji przedmiotu umowy:
Rozpoczęcie prac montażowych: po 15 maja 2013 r.
Zakończenie: ……………….. 201 …. r.
 
Zamawiający przewiduje realizację następujących zadań:
- Zadanie I obejmuje wykonanie instalacji odpylania  z odprowadzeniem pyłów dla kotła WR 5                        Nr 3, w terminie ………………….
- Zadanie II obejmuje wykonanie instalacji odpylania  z odprowadzeniem pyłów dla kotła WR 10             Nr 4 w terminie …………………..
- Zadanie III obejmuje wykonanie instalacji odpylania  z odprowadzeniem pyłów dla kotła WR 10  Nr 5 w terminie …………………..
- Zadanie IV obejmuje wykonanie podgrzewacza wody z wstępnym odpylaniem i instalację odpylania  z odprowadzeniem pyłów dla kotła WR 10 Nr 6 w terminie …………………..
 
2. Realizację przedmiotu zamówienia w 2013 r. należy wykonać w następującym okresie:
a) przedstawienie Zamawiającemu do uzgodnienia dokumentacji technicznej dla całego przedmiotu zamówienie przed przystąpieniem do realizacji prac modernizacyjnych.
b) wykonanie i przekazanie kompletnej, uzgodnionej z UDT i Zamawiającym dokumentacji  technicznej, przygotowanie dla Zamawiającego wniosku o wydanie niezbędnych decyzji administracyjnych dla całego przedmiotu zamówienia, przed przystąpieniem do realizacji prac modernizacyjnych.
c) wykonanie prac demontażowych i montażowych instalacji od dnia uprawomocnienia się niezbędnych decyzji administracyjnych: dla kotłów WR 10 do dnia 30.09.2013 r., dla kotła WR 5 do 15 kwietnia 201 … r.
d) wykonanie wszelkich pozostałych, nie wykonanych dotychczas prac demontażowych i montażowych, wykonanie prób, pomiarów, szkoleń i odbiorów – dla kotłów WR 10 do dnia 31.10.2013 r., dla kotła WR 5 do dnia 15 maja 201 … r.
3. Realizację zakresu przedmiotu zamówienia dla kotłów WR 10 w 2014 i 2015 r. należy wykonać w miesiącach opisanych w  pkt. 2c i 2d.
§ 3
Obowiązki Zamawiającego
1. Zamawiający zobowiązuje się do przekazania Wykonawcy w terminie 7 dni od podpisania umowy wszelkich niezbędnych do należytego wykonania umowy dokumentów, znajdujących się w jego posiadaniu.
2. Zamawiający, jako osobę, która będzie udzielała bieżących informacji niezbędnych Wykonawcy do właściwego wykonania przedmiotu umowy wyznacza: Kierownika Działu Technicznego Pana Stanisława Skwarczyńskiego.
3. Zamawiający zapewnia nadzór inwestorski branży budowlanej, instalacyjnej i elektrycznej nad realizacją przedmiotu umowy.
4. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za mienie Wykonawcy zgromadzone na terenie objętym robotami będącymi przedmiotem umowy.
§ 4
Obowiązki Wykonawcy
1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z zasadami aktualnej wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami i normami oraz przy założeniu spełniania wymagań najlepszych dostępnych technik BAT.
2. Wykonawca zobowiązuje się do pełnienia nadzoru autorskiego – w ramach otrzymanego wynagrodzenia – podczas realizacji inwestycji w oparciu o opracowaną dokumentację techniczną
3. W ramach sprawowania nadzoru autorskiego Wykonawca zobowiązuje się w szczególności do:
a) stwierdzania w toku wykonywania robót budowlanych zgodności ich realizacji z projektem;
b) uzgadniania i wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie zgłoszonych przez kierownika budowy, inspektora nadzoru inwestorskiego i Zamawiającego.
4. Zamawiający zastrzega sobie, że Wykonawca nie może wykorzystać uzyskanych do projektowania danych do innych prac projektowych lub przekazać takie dane innym podmiotom gospodarczym.
5. Przekazana do odbioru dokumentacja winna zawierać:
a) 4 egzemplarze dokumentacji technicznej,
b) dokumentacji powykonawczej (przypadku zmian w realizacji zlecenia)
c) 4 egzemplarze dokumentacji eksploatacyjnej,
d) kosztorys inwestorski,
e) dokumentację w formie elektronicznej (płyta CD). Standardy plików w formatach .doc, rysunki  i schematy .cdr. oraz .pdf., kosztorys .pdf.
f) plik źródłowy programu sterownika PLC wraz w jego listingiem.
g) instrukcję eksploatacji instalacji odpylania z uwzględnieniem przepisów bhp i ppoż.
6. Wykonawca Zakresy II i III przedmiotu umowy opisany w § 1 będzie wykonywał w czynnym zakładzie w sposób niekolidujący z bieżącą produkcja ciepła prowadzoną przez Zamawiającego.
7. Wykonawca ponosi względem Zamawiającego pełną odpowiedzialność z tytułu szkód związanych z wykonywanymi pracami.
8. Wykonawca przyjmuje na siebie następujące obowiązki szczegółowe:
a) zapewnienie urządzeń ochronnych i zabezpieczających w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz prowadzenie wszelkich prac z zachowaniem szczególnej ostrożności gwarantującej ochronę mienia, osób, ochronę przeciwpożarową i ochronę środowiska oraz bezawaryjną pracę kotłowni,
b) przed przystąpieniem do realizacji zadania przekazanie Kierownikowi Kotłowni Rejonowej (odpowiedzialnemu za teren kotłowni) wykazu pracowników oraz wykazu samochodów Wykonawcy wjeżdżających na teren kotłowni,
c) przekazanie terenu Zamawiającemu do dnia końcowego odbioru robót;
d) skierowanie do wykonywania przedmiotu umowy pracowników posiadających wymagane kwalifikacje, wiedzę i doświadczenie, zdolnych do wykonania zamówienia, przeszkolonych  w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, w zgodzie z przekazaną przez Zamawiającego instrukcją środowiskową,
e) użyte do wykonania przedmiotu umowy materiały będą fabrycznie nowe (z wyjątkiem ewentualnego wykorzystania istniejącego wyposażenia i osprzętu instalacji odpylania), dobrej jakości, spełniające normy i wymagania dla danych materiałów posiadające certyfikaty i atesty jakościowe lub aprobaty techniczne dokumentujące, że są to wyroby dopuszczone do stosowania w budownictwie oraz posiadające deklarację zgodności CE (certyfikat zgodności).
f) przeprowadzenie wszelkich odbiorów, prób i pomiarów przewidzianych projektem, zgodnie z wymaganymi przepisami prawa, warunkami technicznymi i normami,
g) przestrzeganie ogólnie obowiązujących przepisów BHP i ppoż. oraz właściwej organizacji stanowisk pracy z zabezpieczeniem dróg komunikacyjnych. Wszelkie uwagi i zalecenia Zamawiającego w tym zakresie winny być załatwione niezwłocznie. Jeżeli Wykonawca nie usunie w odpowiednim czasie wszystkich nieprawidłowości, Zamawiający może prace te zlecić osobom trzecim na koszt Wykonawcy,
h) utrzymanie ładu i porządku na miejscu wykonywania prac, zapleczu i drogach. W trakcie prowadzonych prac Wykonawca zobowiązany jest do bieżącego usuwania wszelkich odpadów i nieczystości, powstałych w wyniku prowadzonych prac. W razie zaniechania czynności porządkowe zostaną wykonane przez Zamawiającego na koszt Wykonawcy,
i) Wykonawca zobowiązany jest zapewnić pojemniki na odpady powstałe w trakcie wykonywania przedmiotu umowy;
j) na dzień odbioru zakresu II i zakresu III przedmiotu umowy opisanej w § 1  Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kopie kart przekazania odpadów poświadczone za zgodność z oryginałem, a teren czasowo udostępniony przez Zamawiającego do składowania odpadów przywróci do stanu pierwotnego.
9. Wykonawca zobowiązuje się do ustanowienia kierownika budowy i przekazania Zamawiającemu w terminie 5 dni kalendarzowych od dnia przekazania Zamawiającemu prawomocnej decyzji                          o pozwoleniu na budowę:
- oświadczenia kierownika budowy o podjęciu obowiązków,
- oświadczenia kierowników robót o podjęciu obowiązków (o ile tacy wystąpią),
- oświadczenia o sporządzeniu planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (bioz),
- planu bioz.
 
§ 5
Dodatkowe obowiązki Wykonawcy
Niezależnie od obowiązków określonych w § 4 Wykonawca przyjmuje na siebie następujące obowiązki dodatkowe:
1) Wykonawca na własny koszt doprowadzi energię elektryczną na teren budowy, stosownie do potrzeb budowy,
2) Wykonawca wyposaży na własny koszt plac budowy w układ pomiarowy energii elektrycznej oraz będzie ponosił koszty zużycia w okresie realizacji robót,
3) Wykonawca zobowiązany jest informować Zamawiającego o terminie planowanych robót ulegających zakryciu i zanikających. Zamawiający przystąpi do odbioru robót zanikających w terminie do dwóch dni roboczych od dnia zgłoszenia. Jeżeli Wykonawca nie poinformował o tych faktach inspektora nadzoru, Wykonawca zobowiązany jest odkryć roboty lub wykonać otwory na swój koszt, niezbędne do zbadania robót, a następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego.
 
§ 6
Podwykonawcy
1. Do zawarcia przez Wykonawcę umowy o roboty budowlane z podwykonawcą jest wymagana zgoda Zamawiającego. Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą lub jej projektu, wraz z zakresem prac zlecanych podwykonawcy nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy Wykonawcy z podwykonawcą z zastrzeżeniem ust. 4 i ust. 5.
2. Zamawiający i Wykonawca nie przewidują możliwości zawierania przez podwykonawcę umów z dalszymi podwykonawcami. Wykonawca w umowie z podwykonawcą zobowiązany jest do zawarcia postanowienia zakazującego powierzania zleconych prac dalszym podwykonawcom.
3. Wykonawca zlecając prace lub usługi podwykonawcom bierze na siebie pełną odpowiedzialność za właściwe i terminowe ich wykonanie.
4. Wykonawca korzystający z doświadczenia podwykonawcy przed zawarciem niniejszej umowy przedłożył Zamawiającemu umowę z podwykonawcą oraz gwarancję zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy w formie gwarancji ubezpieczeniowej/gwarancji bankowej z okresem ważności obejmującym okres trwania umowy z podwykonawcą oraz okres 6 miesięcy po planowanym umownie zakończeniu prac przez podwykonawcę/ gotówkę na kwotę określoną w w/w umowie, które stanowią załączniki do niniejszej umowy.
5. W przypadku gdy Wykonawca korzysta przy wykonywaniu przedmiotu umowy z podwykonawcy na warunkach wskazanych w ust. 1 zobowiązany jest wpłacić na konto Zamawiającego gotówkę na kwotę określoną w w/w umowie lub przedłożyć Zamawiającemu gwarancję zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy w formie gwarancji ubezpieczeniowej/gwarancji bankowej w terminie 14 dni od upływu terminu wskazanego w ust. 1 i z okresem ważności obejmującym okres trwania umowy z podwykonawcą oraz okres 6 miesięcy po planowanym umownie zakończeniu prac przez podwykonawcę.
6. Zwolnienie zabezpieczenia zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy będzie dokonywane niezwłocznie po otrzymaniu przez Zamawiającego pisemnego oświadczenia podwykonawcy o uregulowaniu wszystkich jego należności przez Wykonawcę.
7. W przypadku upływu terminu gwarancji o których mowa w ust. 4 i ust. 5 przed złożeniem oświadczenia podwykonawcy o którym mowa w ust. 6 Wykonawca zobowiązany jest w ciągłości utrzymywać zabezpieczenie gwarancji zapłaty podwykonawcy do czasu złożenia Zamawiającemu przedmiotowego oświadczenia podwykonawcy.
 
§ 7
Prawa Autorskie
1. Dokumentacja projektowa wykonana na podstawie niniejszej umowy podlega ochronie zgodnie                       z przepisami ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
2. Wykonawca przenosi na Zamawiającego wszelkie majątkowe prawa autorskie do Przedmiotu  umowy na wszystkich polach eksploatacji, o których mowa w art. 50 Ustawy z 4.02.1994 r.                       o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zmianami),                    a w szczególności:
a) w zakresie wykorzystywania i zastosowania Przedmiotu Umowy lub jego części dla potrzeb przedmiotowej inwestycji.
b) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – powielanie, odtwarzanie, wytwarzanie oraz utrwalanie jakąkolwiek techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, w tym wprowadzanie do pamięci komputera.
Przeniesienie takie staje się skuteczne w dniu przekazania dokumentacji lub dowolnej jej części. Zamawiającemu. W przypadku gdyby Wykonawca nie był uprawnionym do danych praw autorskich, Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia ich skutecznego przeniesienia na rzecz Zamawiającego w zakresie przewidzianym niniejszą Umową. Niniejszym Strony uzgadniają, że cena za przeniesienie praw autorskich majątkowych została wliczona do Wynagrodzenia, o którym mowa w § 10.
3. Zamawiający, jako właściciel praw autorskich do dokumentacji projektowej, będzie uprawniony do korzystania z niej w pełnym zakresie, a w szczególności w celu realizacji i eksploatacji Inwestycji zrealizowanej na podstawie dokumentacji oraz w celu realizacji takich czynności jak jej utrzymanie, wprowadzanie do niej zmian lub przywrócenie do początkowego stanu oraz jej naprawy.
4. Strony rozszerzają odpowiedzialność Wykonawcy za wady z tytułu rękojmi, do upływu okresu rękojmi wykonawcy robót budowlanych wykonywanych na podstawie dokumentacji będącej przedmiotem umowy.
 
§ 8
Przedstawiciele stron
1. Przedstawicielem Zamawiającego w odniesieniu do robót objętych umową jest inspektor
nadzoru inwestorskiego.
2. Nadzór autorski pełnić będą: ....................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………..
3. Do odbioru przedmiotu umowy i podpisywania protokołów odbioru oprócz inspektora nadzoru określonych w ust. 1 upoważniona jest komisja odbiorowa Zamawiającego
4. Przedstawicielami Wykonawcy w odniesieniu do robót objętych umową jest ustanowiony przez Wykonawcę kierownik budowy.
 
§ 9
Odbiory.
1. Wykonawca obowiązany jest zaopatrzyć dokumentację projektową w wykaz opracowań oraz pisemne oświadczenie, że dostarczona dokumentacja projektowa jest wykonana zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami techniczno - budowlanymi, normami oraz, że zostaje wydana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. Wykaz opracowań i pisemne oświadczenie, o którym mowa wyżej, stanowią integralną część przedmiotu odbioru.
2. Wykonawca złoży do odbioru dokumentację – Zakres I przedmiotu umowy w sekretariacie Zamawiającego.
3. Zamawiający dokona protokolarnego odbioru dokumentacji technicznej (Zakres I) w terminie 7 dni roboczych.
4. Wykonawca będzie zgłaszał Zamawiającemu gotowość do odbioru częściowego (Zakresu II) lub końcowego (Zakresu III) wpisem w dzienniku budowy oraz pisemnie na adres Zamawiającego.
5. Zamawiający potwierdzi te zgłoszenie wyznaczając termin odbioru w ciągu 7 dni od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru częściowego lub końcowego, zawiadamiając o tym pisemnie Wykonawcę.
6. Wykonawca przed odbiorem końcowym zadania przedłoży Zamawiającemu dziennik budowy oraz wszystkie wymagane dokumenty w tym m.in.:
a) instrukcję eksploatacji instalacji odpylania z uwzględnieniem przepisów bhp i ppoż.,
b) instrukcje użytkowania zamontowanych urządzeń i podzespołów,
c) karty gwarancyjne zamontowanych urządzeń i podzespołów,
d) karta gwarancyjna wykonanego zlecenia,
e) dokumenty potwierdzające jakość użytych urządzeń i podzespołów (atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne, świadectwa jakości etc.),
f) protokoły z wykonanych pomiarów, prób i badań w tym badania określone w § 1 ust. 5,
g) protokoły odbioru robót zanikających,
h) protokoły prób instalacji odpylającej,
i) protokoły odbioru UDT,
j) protokół zwolnienia terenu po robotach,
k) dokumentację powykonawczą w wersji papierowej i w wersji elektronicznej.
7. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługuje prawo odmowy dokonania odbioru do czasu usunięcia wad.
8. Wszelkie ustalenia dokonane w toku odbiorów, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad strony wpisywać będą do protokołów.
9. Protokół, o którym mowa w ust. 8, podpisany bez uwag stanowi załącznik do faktury wystawionej przez Wykonawcę za wykonanie przedmiotu umowy
 
§ 10
Wynagrodzenie
1. Strony ustalają wynagrodzenie dla Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy na ......... zł netto (słownie: ................................................................................... złotych 00/100) w tym:
a) Zadanie I .......................
b) Zadanie II .....................
c) Zadanie III .............................
d) Zadanie IV …………………
2. Strony ustalają, że wynagrodzenie określone w ust. 1 płatne będzie po bezusterkowym odbiorze wykonanego zakresu przedmiotu umowy,
3. Do kwoty wynagrodzenia określonego w ust. 1 Wykonawca doliczy obowiązujący podatek VAT.
4. Płatność wynagrodzenia następować będzie przelewem na podstawie faktury wystawionej przez Wykonawcę, w terminie 30 dni od jej doręczenia Zamawiającemu na rachunek bankowy Wykonawcy podany w fakturze.
5. Podstawą wystawienia faktur, przez Wykonawcę będą protokoły bezusterkowego odbioru poszczególnych zadań przedmiotu umowy oraz wyniki pomiarów o których mowa w § 1 ust. 5 (dla zakresu III).
 
§ 11
Gwarancja,  serwis, naprawy, dostawy
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na wykonany przedmiot umowy od dnia końcowego bezusterkowego odbioru przedmiotu umowy (zadania na okres ……… miesięcy)
Na zainstalowane urządzenia i podzespoły gwarancji zgodnej z gwarancją udzieloną przez ich producentów.
2. Wykonawca zapewnia Zamawiającemu:
- ........... m-cy gwarancji na usługi serwisowe, w pełnym zakresie,
- usunięcie awarii zgłoszonej jako pilnej, nie później niż w ciągu 72godzin od przyjęcia zgłoszenia, usunięcie pozostałych awarii w terminie czternastu dni kalendarzowych od przyjęcia zgłoszenia.
3. Wykonawca zapewnia Zamawiającemu:
- ........... m-cy gwarancji na dostawę materiałów eksploatacyjnych.
- dostawę materiałów eksploatacyjnych zgłoszonych jako pilne, nie później niż w ciągu 72 godzin od przyjęcia zgłoszenia zapotrzebowania, w pozostałych sytuacjach w terminie czternastu dni kalendarzowych od przyjęcia zgłoszenia zapotrzebowania.
4. Remont instalacji w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym (na żądanie Zamawiającego), będzie przeprowadzany przy użyciu materiałów i urządzeń do tego przeznaczonych w oparciu o wiedzę fachową, z uwzględnieniem piętnastoletniego okresu eksploatacji urządzeń.
5. Naprawy gwarancyjne Wykonawca zobowiązany jest wykonać w terminie 14 dni od dnia ich pisemnego zgłoszenia przez Zamawiającego.
6. Usługa serwisowa i gwarancja na dostawę materiałów eksploatacyjnych będzie liczona od dnia odbioru końcowego przedmiotu zamówienia.
7. Wykonawca jest odpowiedzialny za wady powstałe w okresie rękojmi, zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego z zastrzeżeniem § 7 ust. 4.
 
§ 12
Kary
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego na skutek okoliczności, za które odpowiada Wykonawca, w wysokości 10 % wynagrodzenia netto za wykonanie przedmiotu umowy.
2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę na skutek okoliczności, za które odpowiada Zamawiający, w wysokości 10 % wynagrodzenia netto za wykonanie przedmiotu umowy.
3. W wypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 0,1 % wynagrodzenia netto za wykonanie zadania przedmiotu umowy, którego wykonania dotyczy, za każdy dzień zwłoki.
4. Strony zastrzegają możliwość dochodzenia roszczeń na drodze sądowej, jeżeli uznają, iż kary nie pokrywają rzeczywiście poniesionej szkody.
5. Kara za każdy dzień zwłoki w wykonaniu napraw gwarancyjnych w stosunku do terminu określonego w § 11 ust. 2 naliczana będzie w wysokości 0,1% wynagrodzenia netto za wykonanie zadania przedmiotu umowy.
6. Poza przypadkami określonymi w Kodeksie Cywilnym, Zamawiający może odstąpić od umowy lub jej części także w przypadku, gdy Wykonawca lub podwykonawca z nieuzasadnionych przyczyn przerwał realizację prac i przerwa ta trwa dłużej niż 30 dni, pomimo pisemnego wezwania wystosowanego przez Zamawiającego a także w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę obowiązków wskazanych w § 6 niniejszej umowy.
7. Odstąpienie od umowy, o którym mowa w ust. 6 powinno nastąpić w formie pisemnej i zawierać uzasadnienie.
8. Po odstąpieniu od umowy strony sporządzą protokół stwierdzający stan realizacji prac.
9. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie ewentualnych kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia.
 
§ 13
Zabezpieczenie
1. Zabezpieczenie gwarantuje zgodne z umową wykonanie przedmiotu umowy oraz służy częściowemu pokryciu roszczeń Zamawiającego z tytułu kar umownych za wykonany przedmiot umowy.
2. Do dnia podpisania umowy Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie gwarancji ubezpieczeniowej/gwarancji bankowej ważnej do ............r. lub gotówki, na kwotę w wysokości 3% wartości oferowanego przedmiotu zamówienia tj. ………………………………………………………………………………………….…………..… ……………………………………………………………………………………………. zł brutto.
3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości ……………… zł tj. 70% wartości zabezpieczenia, zostanie zwrócone w  ciągu 30 dni od daty odbioru ostatecznego robót.
4. Pozostała część zabezpieczenia zostanie zwrócona w ciągu 14 dni po upływie okresu gwarancji.
5. Zwrot zabezpieczenia następuje z oprocentowaniem naliczonym przez Bank PKO BP SA     Oddział Centrum Mrągowo, od sum depozytowych, zdeponowanych na rachunku "inne       rachunki bankowe" (dotyczy tylko zabezpieczenia wniesionego w pieniądzu).
 
 
§ 14
Postanowienia końcowe
1. Niniejsza umowa zostaje zawarta pod warunkiem wniesienia przez Wykonawcę zabezpieczenia w wysokości i terminie określonym w § 13.
2. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.
3. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
4. Wszelkie sprawy sporne wynikłe na tle niniejszej umowy rozstrzygane będą polubownie.
5. W przypadku gdy sporu nie będzie można rozwiązać w sposób polubowny sprawę rozpatrywać będzie sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego
6. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
 
 
ZAMAWIAJĄCY:                                                                         WYKONAWCA:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ZAŁĄCZNIK NR 9
 
.................................................
     (nazwa firmy / pieczęć)
 
 
 
 
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCÓW
 
dot. modernizacji instalacji odpylania trzech kotłów wodnych WR-10 nr 4, 5 i 6 oraz jednego kotła WR-5 Nr 3, spełniającej wymogi redukcji emisji zanieczyszczeń pyłowych poniżej 90mg pyłu w Nmw gazie w warunkach umownych przeliczone na zawartość tlenu O2=6%, wraz              z niezbędną modernizacją urządzeń pomocniczych np. instalacją elektryczną, AKPiA, sterowanie instalacją oraz montaż podgrzewacza wody za kotłem WR-10 Nr 6, w Kotłowni Rejonowej przy ul. Kolejowej 4b w Mrągowie.
 
Nazwa Wykonawcy ...................................................................................................................
Adres Wykonawcy ......................................................................................................................
Numer telefonu .......................................... fax .........................................................................
 
Oświadczam, że przy wykonywaniu w/w robót będę/nie będę* korzystał z pomocy podwykonawców.
 
Wykaz podwykonawców:
 

L.p.
Nazwa podwykonawcy
Zakres robót
Wartość robót
1
 
 
 
2
 
 
 
3
 
 
 
4
 
 
 
5
 
 
 
6
 
 
 
7
 
 
 

 
 
 
…………..……………………                                                                                                      
       (Miejscowość, data)
 
.…..…..……………………..
(Podpis osoby upoważnionej)
 
 
*) niepotrzebne skreślić
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                    
 

Dokument utworzył(-a):  Zbigniew Kaszałowicz  (01.02.2013)
Dokument wprowadził(-a):  Zbigniew Kaszałowicz  (01.02.2013)
Dokument zatwierdził(-a):  Zbigniew Kaszałowicz  (29.07.2013)
Dokument modyfikował(-a):  Zbigniew Kaszałowicz  (29.07.2013)
 
^ Strony biuletynu wyświetlono:
1525109 razy
Biuletyn HexnetBIP v 1.51 obsługuje: Regionalne Centrum Technik Komputerowych HEXNET Sp. z o.o.
tel. 510612522; e-mail: hexnet@hexnet.pl
^