BIP - www.bip.gov.pl BIP
    
  
 Strona główna     Rejestr zmian   Statystyki   Wyślij   Drukuj 
     
  Informacje podstawowe
  Przedmiot działalności
  Organizacja Spółki
  Organy Spółki
  Struktura własnościowa
  Majątek
  Koncesje
  Finanse
  Taryfy dla ciepła
  Regulamin Świadczenia Usług
  Przetargi
  ∴ Pytania i odpowiedzi
  ∴ Rozstrzygnięcia przetargów
  Dane publiczne
  Kontrole w Spółce
  ∴ Państwowa Inspekcja Pracy
  ∴ Sanepid
  ∴ ZUS
  ∴ Straż pożarna
  Spółka
  ∴ Organy spółki
  ∴ Status spółki
  Oferty pracy
  ∴ Konkurs na stanowisko Dyrektora Zarządu
  Kontakt
  RODO
  Narzędzia
  ∴ Wyszukiwarka
  ∴ Instrukcja
  ∴ Redakcja
  ∴ Zaloguj się
  
 
  «   Przetarg ofertowy na sprzedaż wózka jezdniowego podnośnikowego typu WW-1207 w archiwum

 
PRZETARG OFERTOWY
 
Miejska Energetyka Cieplna Sp. z o.o., os. Parkowe 2, 11-700 Mrągowo, ogłasza przetarg ofertowy na sprzedaż wózka jezdniowego podnośnikowego typu WW-1207
 
 
 
Nazwa sprzedającego: Miejska Energetyka Cieplna Sp. z o.o., os. Parkowe 2, 11-700 Mrągowo, NIP 7420000648, REGON 510031017, tel. 89 741 6936
 
Cena wywoławcza sprzedawanego wózka wynosi: 2.000,00 zł. (dwa tysiące złotych)
 
Opis przedmiotu sprzedaży:
- wytwórca: Fabryka Urządzeń Transportowych Suchedniów
- nr fabryczny / rok budowy: 1024 / 1984
- typ wózka: 1207
- udźwig: 1250 kg
- rodzaj napędu: elektryczny
- masa własna: 2190 kg
- wysokość podnoszenia: 2,5 m
Przedmiotowy wózek w okresie użytkowania bardzo mało pracował, najczęściej przemieszczał ładunki o ciężarze od 100 do 200 kg, jest sprawny technicznie, ma prowadzony dziennik konserwacji i ładowań akumulatorów oraz posiada dokumentację techniczno-ruchową.
 
Warunki uczestnictwa w przetargu:
1. Złożenie oferty, będącej załącznikiem nr 1 do niniejszego ogłoszenia, w terminie do dnia                 19-11-2012 r. do godz. 11:50. Formularz ofertowy można pobrać w siedzibie sprzedawcy lub ze strony internetowej: http://www.mec.mragowo.pl.
Oferta powinna zawierać:
- imię i nazwisko lub nazwę oferenta
- adres siedziby oferenta
- numer PESEL i NIP oferenta
- datę sporządzenia oferty
- przedmiot sprzedaży
- oferowaną cenę (nie niższą niż 2 000,00 zł. brutto)
- oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przedmiotem sprzedaży oraz przyjmuje warunki bez zastrzeżeń.
Do oferty należy dołączyć kopię wniesienia wadium.
Sprzedający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Ofertę kupna i kopię wpłacenia wadium należy złożyć w sekretariacie Spółki do dnia  19.11.2012 r. (poniedziałek) do godz. 11:50, w zaklejonych kopertach z napisem: ,,Przetarg ofertowy na sprzedaż wózka widłowego”. 
2. Wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej pojazdu tj. 200,00 zł. Wadium należy wpłacić najpóźniej do dnia 19.11.2012 r. do godz. 11:50 w kasie MEC w Mrągowie, lub na konto Miejskiej Energetyki Cieplnej w Banku PKO BP S.A. Oddział Centrum Mrągowo nr konta: 19102036390000830200580936 z dopiskiem Wadium na przetarg – „Sprzedaż wózka widłowego”. Jako termin, przyjmuje się datę i godzinę wpływu gotówki na konto Sprzedającego. Kopię dowodu wpłaty wadium należy dołączyć do oferty.
Pozostałe informacje:
1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 19.11.2012 r. o godz. 12:00 w sali konferencyjnej MEC                     os. Parkowe 2 w Mrągowie.
2. Wpłacone wadium będzie zaliczone na poczet sprzedaży wózka dla oferenta która wygra przetarg. Jeżeli oferent nie zgłosi się w ustalonym przez MEC terminie do zawarcia umowy, to wpłacone wadium ulegnie przepadkowi, a prawo do nabycia wózka widłowego przysługiwać będzie kolejnemu oferentowi który złożył najwyższą ofertę cenową. Pozostałym oferentom wadium zostanie niezwłocznie zwrócone.
3. Wózek widłowy zostanie sprzedany za najwyższą zaoferowaną cenę. Odbiór następuje po wpłacie oferowanej kwoty pomniejszonej o wpłacone wadium.
4. W przypadku zaoferowania takiej samej najwyższej ceny przez więcej niż jednego kupującego, na dany wózek, zostanie dodatkowo przeprowadzona licytacja ustna. Ceną wywoławczą jest najwyższa kwota określona w złożonych ofertach. Postąpienie wynosi sto zł lub jego wielokrotność. W przypadku braku postąpienia lub nieobecności kupujących, będzie dokonane rozstrzygnięcie poprzez losowanie. 
5. Wózek zostanie sprzedany za najwyższą zaoferowaną cenę. Odbiór pojazdu nastąpi po wpłaceniu oferowanej kwoty pomniejszonej o wpłacone wadium.
6. Miejska Energetyka Cieplna Sp. z o.o. w Mrągowie nie bierze odpowiedzialności za stan techniczny sprzedawanego w przetargu wózka widłowego.
7. Oferty cenowe poniżej ceny wywoławczej nie będą rozpatrywane.
8. Wszelkie informacje na temat sprzedaży wózka widłowego udziela Pan Waldemar Czajkowski tel. 604292368. Wózek można oglądać w dni robocze w godzinach 7:30 ÷ 14:00 po  uzgodnieniu telefonicznym.
9. Zastrzega się prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.
 
 
 
 
Załącznik Nr 1
                                                                                               do ogłoszenia o przetargu
 
„Formularz  ofertowy”
 
....................................................................                                    Strona ......... Stron ..........
                                                                                                                 
....................................................................
 
....................................................................                                 
/pełna nazwa i dokładny adres Kupującego/              
                                                                               
 
                          

OFERTA CENOWA

 
KUPNA WÓZKA JEZDNIOWEGO PODNOŚNIKOWEGO TYPU WW-1207
o nr fabrycznym 1024 / 1984
 
 
 
                                                                              Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o.
                                                                              os. Parkowe, 11-700 Mrągowo
 
Odpowiadając na ogłoszenie zamieszczone na Waszej stronie internetowej: http://www.mec.mragowo.pl. dotyczące sprzedaży wózka jezdniowego podnośnikowego typu WW 1207, elektrycznego, o nr fabrycznym 1024 / 1984, Kupujący oświadcza że:
- zapoznał się z warunkami postępowania przetargowego określonymi w ogłoszeniu                          o przetargu na sprzedaż wózka jezdniowego podnośnikowego typu WW-1207 oraz z treścią wzoru umowy (załącznik nr 2).
- stan techniczny wózka widłowego WW-1207 jest mu znany i nie wnosi do niego zastrzeżeń,                  w związku z tym nie będzie rościł pretensji w stosunku do Sprzedającego.
- gdyby z winy Kupującego nie doszło do zawarcia umowy, wniesione wadium podlega przepadkowi na rzecz Sprzedawcy.
- akceptuje warunki udziału w postępowaniu oraz po zapoznaniu się ze stanem technicznym wózka składa ofertę na zakup wózka jezdniowego podnośnikowego typu WW-1207 za kwotę   …………… zł (słownie: ……………………………………………………………..………zł).
 
W załączeniu dowód wpłaty kwoty wadium.
 
Wyrażam zgodę aby w przypadku wyboru mojej oferty jako najkorzystniejszej pod względem oferowanej ceny, kwota wadium zaliczona została na poczet ceny.
 
 
 
………………………………….
                                                                                                                    /podpis oferenta/
 
 
Miejscowość .................................................. data .................................................................
 
 
 
 
 
 
UMOWA NR ……….. 2012
zawarta w dniu ........................  2012 roku   pomiędzy Miejską Energetyką Cieplną Sp. z o.o., os. Parkowe 2, 11-700 Mrągowo, reprezentowaną przez Dyrektora Zarządu mgr inż. Zbigniewa Kaszałowicza zwanym dalej „Sprzedającym”,
a
……………………………………………………………………………………………..…………………
 
………………………………………………………………………………………………………………..
zwanym w  treści umowy  „Kupującym”, w imieniu którego działają:
1………………………………………………………………………………………………………………
 
2…………………………..……….………………………….………………………………..……………
 
§ 1
Przedmiotem umowy jest sprzedaż wózka jezdniowego podnośnikowego typu WW-1207                       o nr fabrycznym 1024 / 1984.
§ 2
Sprzedający oświadcza, że wózek będący przedmiotem umowy stanowi jego wyłączną własność, jest wolny od wad prawnych oraz praw osób trzecich, iż nie toczy się żadne postępowanie, którego przedmiotem jest ten pojazd, że nie stanowi on również przedmiotu zabezpieczenia.
§ 3
Strony ustaliły wartość przedmiotu umowy na kwotę: ……………………………………….….. zł
(słownie: ………………………………………………….………………………………………………)
§ 4
Sprzedający przenosi na rzecz kupującego własność wózka określonego w §1 niniejszej umowy na kwotę określoną w §3 niniejszej umowy, której otrzymanie sprzedający kwituje. Kupujący kwituje jednocześnie odbiór wózka.
§ 5
Sprzedający oświadcza, że wózek nie ma ukrytych wad technicznych, a kupujący potwierdza znajomość stanu technicznego wózka.
§ 6
Strony ustaliły, że wszelkiego rodzaju koszty transakcji wynikające z realizacji ustaleń niniejszej umowy oraz koszty opłaty skarbowej ponosi kupujący.
§ 7
W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają obowiązujące w tym zakresie przepisy Kodeksu cywilnego.
§ 8
Zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod  rygorem nieważności.
§ 9
Niniejszą umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach,  z czego 2 egz.
dla Sprzedającego  i 1 egz. dla Kupującego.
 
 
                           SPRZEDAJĄCY                                                     KUPUJĄCY
 
 

Dokument utworzył(-a):  Zbigniew Kaszałowicz  (26.10.2012)
Dokument wprowadził(-a):  Zbigniew Kaszałowicz  (26.10.2012)
Dokument zatwierdził(-a):  Zbigniew Kaszałowicz  (08.04.2013)
Dokument modyfikował(-a):  Zbigniew Kaszałowicz  (08.04.2013)
 
^ Strony biuletynu wyświetlono:
1525142 razy
Biuletyn HexnetBIP v 1.51 obsługuje: Regionalne Centrum Technik Komputerowych HEXNET Sp. z o.o.
tel. 510612522; e-mail: hexnet@hexnet.pl
^