BIP - www.bip.gov.pl BIP
    
  
 Strona główna     Rejestr zmian   Statystyki   Wyślij   Drukuj 
     
  Informacje podstawowe
  Przedmiot działalności
  Organizacja Spółki
  Organy Spółki
  Struktura własnościowa
  Majątek
  Koncesje
  Finanse
  Taryfy dla ciepła
  Regulamin Świadczenia Usług
  Przetargi
  ∴ Pytania i odpowiedzi
  ∴ Rozstrzygnięcia przetargów
  Dane publiczne
  Kontrole w Spółce
  ∴ Państwowa Inspekcja Pracy
  ∴ Sanepid
  ∴ ZUS
  ∴ Straż pożarna
  Spółka
  ∴ Organy spółki
  ∴ Status spółki
  Oferty pracy
  ∴ Konkurs na stanowisko Dyrektora Zarządu
  Kontakt
  RODO
  Narzędzia
  ∴ Wyszukiwarka
  ∴ Instrukcja
  ∴ Redakcja
  ∴ Zaloguj się
  
 
  «   Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawy węgla w sezonie grzewczym 2012/2013 w archiwum

 
 
Mrągowo: Dostawy węgla kamiennego sortymentu niesort i miał.
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
 
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 61339 - 2012r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o., Oś. Parkowe 2, 11-700 Mrągowo, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 089 7416936, faks 089 7416594.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o..
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawy węgla kamiennego sortymentu niesort i miał..
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Dla zadania 1 - dostawa węgla kamiennego sortymentu niesort klasy 23/14/08 w ilości 2 000 Mg. Dla zadania 2 - dostawa węgla kamiennego sortymentu miał M II A typ 32.2 klasy 22/16/06, w ilości 11 000Mg...
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.11.12.10-5.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
·         Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Część NR: 1   
Nazwa: Zadanie 1 - dostawa węgla kamiennego sortymentu niesort klasy 23/14/08 w ilości 2 000 Mg.
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 31.05.2012.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 6.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 2.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
·         BARTER S.A., ul. Legionowa 28, 15-281 Białystok, kraj/woj. podlaskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 1056000,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
·         Cena wybranej oferty: 981540,00
·         Oferta z najniższą ceną: 981540,00 / Oferta z najwyższą ceną: 1217700,00
·         Waluta: PLN.
Część NR: 2   
Nazwa: Zadanie 2 - dostawa węgla kamiennego sortymentu miał M II A typ 32.2 klasy 22/16/06, w ilości 11 000Mg..
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 31.05.2012.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 2.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
·         BARTER S.A., ul. Legionowa 28, 15-281 Białystok, kraj/woj. podlaskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 6468000,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
·         Cena wybranej oferty: 4979040,00
·         Oferta z najniższą ceną: 4979040,00 / Oferta z najwyższą ceną: 6156150,00
·         Waluta: PLN.
 

Dokument utworzył(-a):  Zbigniew Kaszałowicz  (05.06.2012)
Dokument wprowadził(-a):  Zbigniew Kaszałowicz  (05.06.2012)
Dokument zatwierdził(-a):  Zbigniew Kaszałowicz  (08.04.2013)
Dokument modyfikował(-a):  Zbigniew Kaszałowicz  (08.04.2013)
 
^ Strony biuletynu wyświetlono:
1524985 razy
Biuletyn HexnetBIP v 1.51 obsługuje: Regionalne Centrum Technik Komputerowych HEXNET Sp. z o.o.
tel. 510612522; e-mail: hexnet@hexnet.pl
^