BIP - www.bip.gov.pl BIP
    
  
 Strona główna     Rejestr zmian   Statystyki   Wyślij   Drukuj 
     
  Informacje podstawowe
  Przedmiot działalności
  Organizacja Spółki
  Organy Spółki
  Struktura własnościowa
  Majątek
  Koncesje
  Finanse
  Taryfy dla ciepła
  Regulamin Świadczenia Usług
  Przetargi
  ∴ Pytania i odpowiedzi
  ∴ Rozstrzygnięcia przetargów
  Dane publiczne
  Kontrole w Spółce
  ∴ Państwowa Inspekcja Pracy
  ∴ Sanepid
  ∴ ZUS
  ∴ Straż pożarna
  Spółka
  ∴ Organy spółki
  ∴ Status spółki
  Oferty pracy
  ∴ Konkurs na stanowisko Dyrektora Zarządu
  Kontakt
  RODO
  Narzędzia
  ∴ Wyszukiwarka
  ∴ Instrukcja
  ∴ Redakcja
  ∴ Zaloguj się
  
 
  «   Sprzedaż samochodu cięzarowego do 3,5Mg w archiwum

PRZETARG
 
Miejska Energetyka Cieplna Sp. z o.o. w Mrągowie ogłasza przetarg ofertowy na sprzedaż samochodu ciężarowego KIA PREGIO VAN diesel
 
Nazwa sprzedającego: Miejska Energetyka Cieplna Sp. z o.o., os. Parkowe 2, 11-700 Mrągowo, NIP 7420000648, REGON 510031017, tel. 89 741 6936
 
Opis przedmiotu sprzedaży samochodu ciężarowego KIA PREGIO diesel o nr rejestracyjnym NMR G715:
Cena wywoławcza sprzedawanego pojazdu wynosi: 4 000,00 zł.
Marka/typ/model: KIA PREGIO
Rodzaj samochodu: VAN
Liczba osi/rodzaj napędu/skrzynia biegów: 2/tylny/manualna
Rok produkcji: 2000
Nr ident. nadwozia(VIN): KNETB2812YK011241
Rodzaj silnika: z zapłonem samoczynnym
Pojemność skokowa/moc silnika: 2664cm3/60kW
Liczba miejsc: 5 + 1
Ładowność: 1390 kg
Maksymalna masa całkowita: 3090 kg
Wskazanie licznika: 150000 km
Data ważności badania technicznego: 2012.07.15
Okres ubezpieczenia: od dnia 2012.01.01 do dnia 2013.01.01.
 
Warunki uczestnictwa w przetargu:
1. Złożenie oferty, będącej załącznikiem nr 1 do niniejszego ogłoszenia, w terminie do dnia  30-05-2012r. do godz. 11:45. Formularz ofertowy można pobrać w siedzibie sprzedawcy lub ze strony internetowej: http://www.mec.mragowo.pl.
Oferta powinna zawierać:
- imię i nazwisko lub nazwę oferenta
- adres siedziby oferenta
- numer PESEL i NIP oferenta
- datę sporządzenia oferty
- przedmiot sprzedaży
- oferowaną cenę (nie niższą niż 4 000,00 zł. brutto)
- oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przedmiotem sprzedaży oraz przyjmuje warunki bez zastrzeżeń.
Do oferty należy dołączyć kopię wniesienia wadium.
Sprzedający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Oferty należy składać w zaklejonych kopertach z napisem: ,,Przetarg ofertowy na sprzedaż samochodu KIA PREGIO” 
2. Wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej pojazdu tj. 400,00 zł. Wadium należy wpłacić najpóźniej do dnia 30.05.2012 r. do godz. 11:45 w kasie MEC w Mrągowie, lub na konto Miejskiej Energetyki Cieplnej w Banku PKO BP S.A. Oddział Centrum Mrągowo nr konta: 19102036390000830200580936 z dopiskiem Wadium na przetarg – „Sprzedaż samochodu KIA PREGIO”. Jako termin, przyjmuje się datę i godzinę wpływu gotówki na konto Sprzedającego. Kopię dowodu wpłaty wadium należy dołączyć do oferty. Zwrot wadium nastąpi z kasy zakładu najpóźniej w następnym dniu po rozstrzygnięciu przetargu.
Pozostałe informacje:
1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30.05.2012 r. o godz. 12:00 w sali konferencyjnej MEC os. Parkowe 2 w Mrągowie.
2. Wpłacone wadium będzie zaliczone na poczet sprzedaży samochodu dla oferenta która wygra przetarg. Jeżeli oferent nie zgłosi się w ustalonym przez MEC terminie do zawarcia umowy, to wpłacone wadium ulegnie przepadkowi, a prawo do nabycia samochodu przysługiwać będzie kolejnemu oferentowi który złożył najwyższą ofertę cenową. Pozostałym oferentom wadium zostanie niezwłocznie zwrócone.
3. Samochód zostanie sprzedany za najwyższą zaoferowaną cenę. Odbiór następuje po wpłacie oferowanej kwoty pomniejszonej o wpłacone wadium.
4. W przypadku zaoferowania takiej samej najwyższej ceny przez więcej niż jednego kupującego, na dany pojazd, zostanie dodatkowo przeprowadzona licytacja ustna. Ceną wywoławczą jest najwyższa kwota określona w złożonych ofertach. Postąpienie wynosi sto zł lub jego wielokrotność. W przypadku braku postąpienia lub nieobecności kupujących, będzie dokonane rozstrzygnięcie poprzez losowanie. 
5. Pojazd zostanie sprzedany za najwyższą zaoferowaną cenę. Odbiór pojazdu nastąpi po wpłaceniu oferowanej kwoty pomniejszonej o wpłacone wadium.
6. Miejska Energetyka Cieplna Sp. z o.o.  w Mrągowie nie bierze odpowiedzialności za stan techniczny sprzedawanego w przetargu samochodu.
7. Oferty cenowe poniżej ceny wywoławczej nie będą rozpatrywane.
8. Wszelkie informacje na temat sprzedaży samochodu udziela Pan Janusz Madrak tel. 604328820. Samochód można oglądać w dni robocze w godzinach 7:30 ÷ 14:00 po  uzgodnieniu telefonicznym.
9. Zastrzega się prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Załącznik Nr 1
                                                                                               do ogłoszenia o przetargu
 
„Formularz  ofertowy”
 
....................................................................                                    Strona ......... Stron ..........
                                                                                                                 
....................................................................
 
....................................................................                                 
/pełna nazwa i dokładny adres Kupującego/              
                                                                                                          

OFERTA CENOWA

 KUPNA SAMOCHODU CIĘŻAROWEGO  KIA PREGIO VAN

o nr identyfikacyjnym (VIN): KNETB2812YK011241

 

 
 
                                                                              Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o.
                                                                              os. Parkowe, 11-700 Mrągowo
 
Odpowiadając na ogłoszenie zamieszczone w Gazecie Olsztyńskiej i na Waszej stronie internetowej: http://www.mec.mragowo.pl. dotyczące sprzedaży samochodu ciężarowego KIA PREGIO diesel o nr rejestracyjnym NMR G715, Kupujący oświadcza że:
- zapoznał się z warunkami postępowania przetargowego określonymi w ogłoszeniu o przetargu na sprzedaż samochodu osobowego marki KIA PREGIO oraz z treścią wzoru umowy (załącznik nr 2).
- stan techniczny pojazdu jest mu znany i nie wnosi do niego zastrzeżeń, w związku z tym nie będzie rościł pretensji w stosunku do Sprzedającego.
- gdyby z winy Kupującego nie doszło do zawarcia umowy, wniesione wadium podlega przepadkowi na rzecz Sprzedawcy.
- akceptuje warunki udziału w postępowaniu oraz po zapoznaniu się ze stanem technicznym pojazdu składa ofertę na zakup samochodu marki KIA PREGIO za kwotę ………………… zł (słownie: …………………………….………………………………………………..………zł).
 
W załączeniu dowód wpłaty kwoty wadium.
 
Wyrażam zgodę aby w przypadku wyboru mojej oferty jako najkorzystniejszej pod względem oferowanej ceny, kwota wadium zaliczona została na poczet ceny.
 
 
 
………………………………….
                                                                                                                    /podpis oferenta/
 
 
Miejscowość .................................................. data .................................................................
 
 
 
UMOWA NR ……….. 2012
zawarta w dniu ........................  2012 roku   pomiędzy Miejską Energetyką Cieplną Sp. z o.o., os. Parkowe 2, 11-700 Mrągowo, reprezentowaną przez Dyrektora Zarządu mgr inż. Zbigniewa Kaszałowicza zwanym dalej „Sprzedającym”,
a
……………………………………………………………………………………………..…………………
 
………………………………………………………………………………………………………………..
zwanym w  treści umowy  „Kupującym”, w imieniu którego działają:
1………………………………………………………………………………………………………………
 
2…………………………..……….………………………….………………………………..……………
 
§ 1
Przedmiotem umowy jest sprzedaż pojazdu:
marka/model/typ  KIA PREGIO VAN, rok produkcji 2000
Nr identyfikacyjny (VIN): KNETB2812YK011241
Nr rejestracyjny: NMR G715
§ 2
Sprzedający oświadcza, że pojazd będący przedmiotem umowy stanowi jego wyłączną własność, jest wolny od wad prawnych oraz praw osób trzecich, iż nie toczy się żadne postępowanie, którego przedmiotem jest ten pojazd, że nie stanowi on również przedmiotu zabezpieczenia.
§ 3
Strony ustaliły wartość przedmiotu umowy na kwotę: ……………………………………….….. zł
(słownie: ………………………………………………….………………………………………………)
§ 4
Sprzedający przenosi na rzecz kupującego własność pojazdu określonego w §1 niniejszej umowy na kwotę określoną w §3 niniejszej umowy, której otrzymanie sprzedający kwituje. Kupujący kwituje jednocześnie odbiór pojazdu.
§ 5
Sprzedający oświadcza, że pojazd nie ma ukrytych wad technicznych, a kupujący potwierdza znajomość stanu technicznego pojazdu.
§ 6
Strony ustaliły, że wszelkiego rodzaju koszty transakcji wynikające z realizacji ustaleń niniejszej umowy oraz koszty opłaty skarbowej ponosi kupujący.
§ 7
W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają obowiązujące w tym zakresie przepisy Kodeksu cywilnego.
§ 8
Zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod  rygorem nieważności.
§ 9
Niniejszą umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach,  z czego 2 egz.
dla Sprzedającego  i 1 egz. dla Kupującego.
 
 
                           SPRZEDAJĄCY                                                     KUPUJĄCY
 
 

Dokument utworzył(-a):  Zbigniew Kaszałowicz  (15.05.2012)
Dokument wprowadził(-a):  Zbigniew Kaszałowicz  (15.05.2012)
Dokument zatwierdził(-a):  Zbigniew Kaszałowicz  (05.06.2012)
Dokument modyfikował(-a):  Zbigniew Kaszałowicz  (05.06.2012)
 
^ Strony biuletynu wyświetlono:
1525004 razy
Biuletyn HexnetBIP v 1.51 obsługuje: Regionalne Centrum Technik Komputerowych HEXNET Sp. z o.o.
tel. 510612522; e-mail: hexnet@hexnet.pl
^