BIP - www.bip.gov.pl BIP
    
  
 Strona główna     Rejestr zmian   Statystyki   Wyślij   Drukuj 
     
  Informacje podstawowe
  Przedmiot działalności
  Organizacja Spółki
  Organy Spółki
  Struktura własnościowa
  Majątek
  Koncesje
  Finanse
  Taryfy dla ciepła
  Regulamin Świadczenia Usług
  Przetargi
  ∴ Pytania i odpowiedzi
  ∴ Rozstrzygnięcia przetargów
  Dane publiczne
  Kontrole w Spółce
  ∴ Państwowa Inspekcja Pracy
  ∴ Sanepid
  ∴ ZUS
  ∴ Straż pożarna
  Spółka
  ∴ Organy spółki
  ∴ Status spółki
  Oferty pracy
  ∴ Konkurs na stanowisko Dyrektora Zarządu
  Kontakt
  RODO
  Narzędzia
  ∴ Wyszukiwarka
  ∴ Instrukcja
  ∴ Redakcja
  ∴ Zaloguj się
  
 
  «   Zawiadomienie o wyborze oferty na dostawy węgla w archiwum

Zawiadomienie o wyborze oferty
 
Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o. 11-700 Mrągowo os. Parkowe 2 informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego, na dostawę węgla kamiennego typu 32.2 sortymentu niesort klasy 23/14/08 w ilości 2000 Mg i węgla kamiennego typ 32.2 klasy 22/16/06, sortymentu miał MIIA w ilości 11000 Mg, wygrała firma BARTER S.A. ul. Legionowa 28, 15-281 Białystok, ponieważ zaoferowała najkorzystniejszą ofertę, tj.: na 100 możliwych do uzyskania punktów za każde zadanie otrzymała po 100,00 punktów. Przewidywany termin zawarcia umowy z firmą BARTER określamy na 31 maja 2012 r.
 
Jednocześnie informujemy, iż w przetargu na dostawę węgla kamiennego sortymentu niesort i miał ofertę złożyły także firmy podane poniżej z następującą punktacją:
1. Składnica Artykułów Masowych ,,Węglopasz” spółka jawna Tadeusz Mendrygał, Marcin Mendrygał 86-031 Osielsko, Żołędowo ul. Koronowska 38: Zadanie 1 – 93,90 pkt.,
2. Lachowicz Energy Partner Sp. z o.o., 70-661 Szczecin ul. Gdańska 13: Zadanie 1 – 84,00 pkt., Zadanie 2 – 92,50 pkt.,
3. CARGOSPED Terminal Braniewo Sp. z o.o. 14-500 Braniewo ul. Błotna 21: Zadanie 1  – 80,60 pkt., Zadanie 2 – 80,90 pkt..
 
Ofertę na dostawę węgla kamiennego złożyła również firma SUEK Polska Spółka z o.o.ul. Arkońska 6 budynek A4, 80-387 Gdańsk. Jednakże z uwagi na niespełnienie warunków zawartych w SIWZ oferta Wykonawcy została odrzucona. Na mocy art. 89 ust.1 pkt. 2 Prawo zamówień publicznych ,,Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli … jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia … ”.
W Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia z dnia 12.03.2012 r.:
- w pkt. X pp. 2 wymagaliśmy ,,Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia”,
- w pkt. XIV pp. 4 wymagaliśmy ,, …..Wybrany Wykonawca zobowiązany jest zawrzeć umowę wg  załączonego do niniejszej specyfikacji wzoru umowy, ….. „,
- w § 5 załącznika nr 2 do SIWZ z dn. 12.03.2012 r. (wzór umowy) wymagaliśmy  ,, ….. W okresie obowiązywania umowy, Zamawiający nie dopuszcza możliwości zmiany ceny węgla kamiennego”.
- w pkt. V pp. 6a wymagaliśmy ,,złożenie oświadczenia o wyrażeniu zgody na zawarcie umowy zgodnie z zaproponowanym wzorem umowy”. Wymaganie to podkreśliliśmy w pkt. VI pp. 10 SIWZ. Wymagane oświadczenie nie zostało złożone, a w złożonym przez SUEK Polska Sp. z o.o. formularzu ofertowym (Załącznik nr 1 do SIWZ) dokonano istotnych zmian.
Treść wymagana przez Zamawiającego:
3.  Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na okres 60 dni.                                                                                
Treść po zmianach wprowadzonych przez Wykonawcę (dopisano):
,,3.  Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na okres 60 dni. Zastrzegamy prawo indeksacji ceny oferty w przypadku istotnych zmian kursu USD/PLN – niniejsze zastrzeżenie związane jest z ponadnormatywnie długim okresem związania ofertą, oczekiwanym przez Zamawiającego.
Ponadto na stronie 67 złożonej oferty zamieszczone zostało Oświadczenie Oferenta o następującej treści: ,,W imieniu SUEK Polska sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, oświadczam że zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. Zastrzegamy sobie jednak prawo do negocjacji istotnych postanowień umowy oraz formę pisemną umowy pod rygorem nieważności”.
Zaznaczaliśmy  w  SIWZ że warunkiem udziału w przetargu jest spełnienie wymagań określonych w pkt. V niniejszej specyfikacji. Oferta nie spełniająca wszystkich wymagań formalnych zostanie odrzucona. W złożonej ofercie zabrakło oświadczenia o wyrażeniu zgody na zawarcie umowy zgodnie z zaproponowanym wzorem umowy oraz zostało złożone zastrzeżenie prawa indeksacji ceny oferty w przypadku istotnych zmian kursu USD/PLN, a także zamieszczone oświadczacie iż Oferent zastrzega sobie prawo do negocjacji istotnych postanowień umowy. Zatem nie zostały spełnione warunki zawarte w SIWZ, skutkiem czego ofertę odrzucono.
 
Ofertę na dostawę węgla kamiennego złożyła także firma Energo sp. z o.o. 17-100 Bielsk Podlaski ul. Kleszczelowska 84A, jednakże z uwagi na niespełnienie jednego z warunków zawartych w SIWZ oferta Wykonawcy została odrzucona. Na mocy art. 89 ust.1 pkt. 2 Prawo zamówień publicznych ,,Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli … jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia … ”.
W Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia z dnia 12.03.2012 r. w pkt. V pp. 1.4 wymagaliśmy spełnienia warunku ,, …… posiadanie opłaconej polisy ubezpieczeniowej lub innego niezbędnego dokumentu, potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę ubezpieczenia nie niższą niż 500 000,00 zł.:
- w przypadku złożenia oferty częściowej na zadanie 1 - nie niższą niż 100 000,00 zł,
- w przypadku złożenia oferty częściowej na zadanie 2 - nie niższą niż 400 000,00 zł.”
Zaznaczaliśmy  w  SIWZ że warunkiem udziału w przetargu jest spełnienie wymagań określonych w pkt. V niniejszej specyfikacji. Oferta nie spełniająca wszystkich wymagań formalnych zostanie odrzucona. W złożonej ofercie zaoferowano wykonanie Zadania 1                     i Zadania 2. Zamieszczono Polisę ubezpieczeniową odpowiedzialności cywilnej na sumę gwarancyjną na jeden wypadek ubezpieczeniowy 300000,00 zł i na wszystkie wypadki ubezpieczeniowe 300000,00 zł, czym nie spełniono wymogu zawartego w SIWZ, skutkiem czego ofertę odrzucono.
 
Mrągowo, dn.: 09.05.2012 r.

Dokument utworzył(-a):  Zbigniew Kaszałowicz  (10.05.2012)
Dokument wprowadził(-a):  Zbigniew Kaszałowicz  (10.05.2012)
Dokument zatwierdził(-a):  Zbigniew Kaszałowicz  (05.06.2012)
Dokument modyfikował(-a):  Zbigniew Kaszałowicz  (05.06.2012)
 
^ Strony biuletynu wyświetlono:
1524965 razy
Biuletyn HexnetBIP v 1.51 obsługuje: Regionalne Centrum Technik Komputerowych HEXNET Sp. z o.o.
tel. 510612522; e-mail: hexnet@hexnet.pl
^