BIP - www.bip.gov.pl BIP
    
  
 Strona główna     Rejestr zmian   Statystyki   Wyślij   Drukuj 
     
  Informacje podstawowe
  Przedmiot działalności
  Organizacja Spółki
  Organy Spółki
  Struktura własnościowa
  Majątek
  Koncesje
  Finanse
  Taryfy dla ciepła
  Regulamin Świadczenia Usług
  Przetargi
  ∴ Pytania i odpowiedzi
  ∴ Rozstrzygnięcia przetargów
  Dane publiczne
  Kontrole w Spółce
  ∴ Państwowa Inspekcja Pracy
  ∴ Sanepid
  ∴ ZUS
  ∴ Straż pożarna
  Spółka
  ∴ Organy spółki
  ∴ Status spółki
  Oferty pracy
  ∴ Konkurs na stanowisko Dyrektora Zarządu
  Kontakt
  RODO
  Narzędzia
  ∴ Wyszukiwarka
  ∴ Instrukcja
  ∴ Redakcja
  ∴ Zaloguj się
  
 
  «   Przetarg na sprzedaż żużla w archiwum

PRZETARG
Miejska Energetyka Cieplna Sp. z o.o. w Mrągowie ogłasza przetarg ofertowy na sprzedaż żużla
 
 
Nazwa sprzedającego:
Miejska Energetyka Cieplna Sp. z o.o., os. Parkowe 2, 11-700 Mrągowo, NIP 7420000648, REGON 510031017, tel. 89 741 6936, fax: 89 741 6594.
 
Opis przedmiotu sprzedaży:
1. Przedmiotem sprzedaży są ,,żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)”, kod odpadu 10 01 01, gaszone wodą, uzyskane ze spalanego miału węglowego w procesie produkcji energii cieplnej, w ilości 1600 ton.
2. Sukcesywny całościowy odbiór wytworzonego żużla odbywać się będzie w sezonie grzewczym nie rzadziej niż  raz w miesiącu, po sezonie grzewczym nie rzadziej niż raz na trzy miesiące.
3. Odbiór żużla, przez Oferenta, odbywać się będzie  w dni robocze w godz. 8:00 - 14:00, na terenie kotłowni rejonowej ul. Kolejowa 4b, 11-700 Mrągowo.
4. Transport żużla leży w gestii Oferenta.
5. Sprzedawca zapewnia załadunek żużla na pojazdy Oferenta, ważenie oraz wydanie dokumentu odbioru.
 
Termin realizacji sprzedaży:
Rozpoczęcie: po podpisaniu umowy
Zakończenie: 31.08.2011 r.
Sprzedawca przewiduje w latach następnych możliwość realizacji współpracy z wybranym Oferentem.
 
Warunki uczestnictwa w przetargu:
1. Złożenie oferty kupna wraz z kopią wpłaconego wadium w sekretariacie Miejskiej Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. os. Parkowe 2, 11-700 Mrągowo, w terminie do dnia  15.09.2011r. (czwartek) do godz. 11:55. Oferty należy składać w zaklejonych kopertach z napisem: ,,Przetarg na sprzedaż żużla”. 
2. Oferta powinna zawierać:
- imię i nazwisko lub nazwę Oferenta
- adres siedziby oferenta
- numer PESEL i NIP Oferenta
- datę sporządzenia oferty
- przedmiot sprzedaży
- oferowaną cenę netto za jedną tonę, wysokość podatku VAT , cenę brutto oraz cenę netto za 1600 ton żużla, wysokość podatku VAT , cenę brutto
- oświadczenie, że Oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przedmiotem sprzedaży oraz przyjmuje warunki bez zastrzeżeń.
 
Wadium:
1. Do oferty należy dołączyć kopię wniesienia wadium.
2. Wadium w wysokości 1000,00 zł należy wpłacić najpóźniej do dnia 15.09.2011r. do godz. 11:45 w kasie MEC w Mrągowie, os. Parkowe 2 lub na konto Miejskiej Energetyki Cieplnej w Banku PKO BP S.A. Oddział Centrum Mrągowo nr konta: 19102036390000830200580936 z dopiskiem Wadium na przetarg – „Sprzedaż żużla”. 
3. Jako termin, przyjmuje się datę i godzinę wpływu gotówki na konto Sprzedającego. Kopię dowodu wpłaty wadium należy dołączyć do oferty. Zwrot wadium nastąpi z kasy zakładu najpóźniej w następnym dniu po rozstrzygnięciu przetargu.
4. Wpłacone wadium będzie zaliczone na poczet sprzedaży mieszanki popiołowo żużlowej dla Oferenta który wygra przetarg. Jeżeli Oferent ten wycofa się z realizacji przetargu, to wpłacone wadium ulegnie przepadkowi,  a realizację przetargu przejmie drugi w kolejności Oferent.
 
Pozostałe informacje:
1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15.09.2011r. (czwartek) o godz. 12:00. w sali konferencyjnej Miejskiej Energetyki Cieplnej os. Parkowe 2 w Mrągowie.
2. Sprzedający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.
3. Bliższe informacje można uzyskać u Kierownika Kotłowni Pana Romana Koziatka, tel. 89 741 5081.
 
 
 

Dokument utworzył(-a):  Zbigniew Kaszałowicz  (30.08.2011)
Dokument wprowadził(-a):  Zbigniew Kaszałowicz  (30.08.2011)
Dokument zatwierdził(-a):  Zbigniew Kaszałowicz  (08.03.2012)
Dokument modyfikował(-a):  Zbigniew Kaszałowicz  (08.03.2012)
 
^ Strony biuletynu wyświetlono:
1524974 razy
Biuletyn HexnetBIP v 1.51 obsługuje: Regionalne Centrum Technik Komputerowych HEXNET Sp. z o.o.
tel. 510612522; e-mail: hexnet@hexnet.pl
^