BIP - www.bip.gov.pl BIP
    
  
 Strona główna     Rejestr zmian   Statystyki   Wyślij   Drukuj 
     
  Informacje podstawowe
  Przedmiot działalności
  Organizacja Spółki
  Organy Spółki
  Struktura własnościowa
  Majątek
  Koncesje
  Finanse
  Taryfy dla ciepła
  Regulamin Świadczenia Usług
  Przetargi
  ∴ Pytania i odpowiedzi
  ∴ Rozstrzygnięcia przetargów
  Dane publiczne
  Kontrole w Spółce
  ∴ Państwowa Inspekcja Pracy
  ∴ Sanepid
  ∴ ZUS
  ∴ Straż pożarna
  Spółka
  ∴ Organy spółki
  ∴ Status spółki
  Oferty pracy
  ∴ Konkurs na stanowisko Dyrektora Zarządu
  Kontakt
  RODO
  Narzędzia
  ∴ Wyszukiwarka
  ∴ Instrukcja
  ∴ Redakcja
  ∴ Zaloguj się
  
 
  «   Dostawa węgla kamiennego niesort i miał w archiwum

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM (przesłano do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dn. 15.03.2011 r.)
1/ 17 ENOTICES_ wcz 15/03/2011- ID:2011-037637 Formularz standardowy 2 — PL
Dostawa węgla kamiennego niesort i miał
UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352) 29 29-42670
E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze on-line: http://simap.europa.eu
 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA
I.1) NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE
Oficjalna nazwa: Miejska Energetyka Cieplna Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Adres pocztowy: Os. Parkowe 2, 11-700 Mrągowo
Miejscowość: Mrągowo Kod pocztowy:11-700
Kraj: Polska
Punkt kontaktowy: Miejska Energetyka Cieplna Sp. z o.o., 11-700 Mrągowo, os. Parkowe 2
Tel.: +48 897416936
Osoba do kontaktów: Waldemar Czajkowski
E-mail: wczajkowski@mec.mragowo.pl Faks: +48 897416594
Adres(y) internetowy(e) (jeżeli dotyczy)
Ogólny adres instytucji zamawiającej (URL): http://www.mec.mragowo.pl
Adres profilu nabywcy (URL):
Więcej informacji można uzyskać pod adresem: jak podano wyżej dla punktu kontaktowego
inny: proszę wypełnić załącznik A.I
Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz Dynamicznego Systemu Zakupów) można uzyskać pod adresem:
jak podano wyżej dla punktu kontaktowego
inny: proszę wypełnić załącznik A.II
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: jak podano wyżej dla punktu kontaktowego
inny: proszę wypełnić załącznik A.III
 
2/ 17 ENOTICES_wcz 15/03/2011- ID:2011-037637 Formularz standardowy 2 — PL
Dostawa węgla kamiennego niesort i miał
 
I.2) RODZAJ INSTYTUCJI ZAMAWIAJĄCEJ I GŁÓWNY PRZEDMIOT LUB PRZEDMIOTY DZIAŁALNOŚCI
Ministerstwo lub inny organ krajowy lub federalny, w tym jednostki regionalne i lokalne
Agencja/Urząd krajowy lub federalny
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
Agencja/Urząd regionalny lub lokalny
Podmiot prawa publicznego
Instytucja/agencja europejska lub organizacja
międzynarodowa
Inne (proszę określić):
Miejska Energetyka Cieplna
Ogólne usługi publiczne
Obrona
Porządek i bezpieczeństwo publiczne
Środowisko
Sprawy gospodarcze i finansowe
Zdrowie
Budownictwo i obiekty komunalne
Ochrona socjalna
Rekreacja, kultura i religia
Edukacja
Inne (proszę określić):
Produkcja i dystrybucja energii cieplnej
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: tak nie
 
3/ 17 ENOTICES_wcz 15/03/2011- ID:2011-037637 Formularz standardowy 2 — PL
Dostawa węgla kamiennego niesort i miał
 
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OPIS
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą
Dostawa węgla kamiennego niesort i miał
II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
(Wybrać wyłącznie jedną kategorię – roboty budowlane, dostawy lub usługi – która najbardziej odpowiada konkretnemu przedmiotowi zamówienia lub zakupu)
a) Roboty budowlane b) Dostawy c) Usługi
Wykonanie
Zaprojektowanie i wykonanie
Wykonanie, za pomocą dowolnych środków, obiektu budowlanego, odpowiadającego wymogom określonym przez instytucję zamawiającą
Kupno
Dzierżawa
Najem
Leasing
Połączenie powyższych form
Kategoria usługi: nr (dla usług kategorii 1-27 zob. załącznik II do dyrektywy 2004/18/WE)
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych
Główne miejsce realizacji dostawy Skład Opału Miejskiej Energetyki Cieplnej ul. Kolejowa 4b, 11-700 Mrągowo
Główne miejsce świadczenia usług
Kod NUTS PL62
II.1.3) Ogłoszenie dotyczy Zamówienia publicznego
Zawarcia umowy ramowej
Utworzenia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
II.1.4) Informacje na temat umowy ramowej (jeżeli dotyczy)
Umowa ramowa z kilkoma wykonawcami
Liczba LUB, jeżeli dotyczy, maksymalna liczba uczestników planowanej umowy ramowej
Umowa ramowa z jednym wykonawcą
Czas trwania umowy ramowej:
Okres w latach: lub miesiącach:
Uzasadnienie dla umowy ramowej, której czas trwania przekracza okres czterech lat:
Szacunkowa całkowita wartość zakupów w całym okresie obowiązywania umowy ramowej (jeżeli dotyczy; podać wyłącznie dane liczbowe):
Szacunkowa wartość bez VAT: Waluta:
LUB Zakres: między a Waluta:
Częstotliwość oraz wartość zamówień, które zostaną udzielone (jeżeli możliwe do określenia)::
 
4/ 17 ENOTICES_wcz 15/03/2011- ID:2011-037637 Formularz standardowy 2 — PL
Dostawa węgla kamiennego niesort i miał
 
II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu(ów)
Zadanie 1 - dostawa węgla kamiennego sortymentu niesort klasy 23/14/08,
Zadanie 2 - dostawa węgla kamiennego sortymentu miał M II A typ 32.2 klasy 22/16/06,
 
5/ 17 ENOTICES_wcz 15/03/2011- ID:2011-037637 Formularz standardowy 2 — PL
Dostawa węgla kamiennego niesort i miał
 
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot 09111210
II.1.7) Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA)
tak nie
II.1.8) Podział na części (w celu podania informacji o częściach zamówienia należy wykorzystać załącznik B w liczbie odpowiadającej liczbie części) tak nie
Jeżeli tak, oferty należy składać w odniesieniu do (zaznaczyć tylko jedno pole):
tylko jednej części
jednej lub więcej części
wszystkich części
II.1.9) Dopuszcza się składanie ofert wariantowych
tak nie
II.2) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES ZAMÓWIENIA
II.2.1) Całkowita wielkość lub zakres (w tym wszystkie części i opcje, jeżeli dotyczy)
Zadanie 1 - dostawa węgla kamiennego sortymentu niesort klasy 23/14/08 w ilości 2000Mg. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany ilości dostawy węgla w granicach 20 % w zależności od potrzeb.
Zadanie 2 - dostawa węgla kamiennego sortymentu miał M II A typ 32.2 klasy 22/16/06, w ilości 12000Mg. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany ilości dostawy węgla w granicach 20 % w zależności od potrzeb.
Jeżeli jest znana, szacunkowa wartość bez VAT (podać wyłącznie dane liczbowe):                   1 562 907,00 Waluta: EUR
LUB Zakres: między a Waluta:
II.2.2) Opcje (jeżeli dotyczy) tak nie
Jeżeli tak, proszę podać opis takich opcji:
Jeżeli jest znany, wstępny harmonogram odwołania się do tych opcji: w miesiącach: lub dniach: (od udzielenia zamówienia)
Liczba możliwych wznowień zamówienia (jeżeli dotyczy):
lub Zakres: między a
Jeżeli jest znany, w przypadku odnawialnych zamówień na dostawy lub usługi, szacunkowe ramy czasowe kolejnych zamówień:
w miesiącach: lub dniach: (od udzielenia zamówienia)
II.3) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN REALIZACJI
Okres w miesiącach: lub dniach: (od udzielenia zamówienia) LUB Rozpoczęcie 01/07/2011 (dd/mm/rrrr)
Zakończenie 31/03/2012 (dd/mm/rrrr)
 
6/ 17 ENOTICES_wcz 15/03/2011- ID:2011-037637 Formularz standardowy 2 — PL
Dostawa węgla kamiennego niesort i miał
 
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I
TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje (jeżeli dotyczy)
1. Wykonawca przystępujący do przetargu jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości 60 000,00 zł (sześćdziesiąt tysięcy złotych):
- w przypadku składania oferty na zadanie 1 – kwota wadium wynosi 10 000,00 zł (dziesięć tysięcy złotych),
- w przypadku składania oferty na zadanie 2 – kwota wadium wynosi 50 000,00 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych).
Wadium wnosi się:
a) W pieniądzu, najpóźniej na dzień przed otwarciem ofert. Wpłata na konto Miejskiej Energetyki Cieplnej w Banku PKO BP S.A. Oddział Centrum Mrągowo nr konta: 19102036390000830200580936 z dopiskiem – Wadium na przetarg – „Dostawa węgla kamiennego niesort i miał”. Jako termin, przyjmuje się datę i godzinę wpływu gotówki na konto Zamawiającego. Kopię dowodu wpłaty wadium należy dołączyć do oferty.
b) W pieniężnych poręczeniach bankowych lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42 poz. 275).
2. Kopię dowodu wpłaty wadium, o którym mowa w ust. 1a, należy dołączyć do oferty.
3. Wadium wniesione w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej musi zawierać klauzule gwarantujące bezwarunkową wypłatę na rzecz zamawiającego w przypadku wystąpienia okoliczności wymienionych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy PZP.
4. Dokumenty związane ze złożeniem wadium w jednej z form wymienionych w ust. 1b, winny być złożone u Głównej Księgowej Miejskiej Energetyki Cieplnej, najpóźniej w terminie składania oferty.
5. Wadium wniesione w pieniądzu wybranego wykonawcy, zostanie za zgodą wykonawcy przeniesione w części lub całości, w dniu podpisania umowy na rachunek depozytowy jako zabezpieczenie należytego wykonania umowy. Nie wykorzystana część wadium zostanie zwrócona wykonawcy niezwłocznie po podpisaniu umowy.
6. Pozostałym wykonawcom, których oferty nie wybrano, zwrot wadium nastąpi niezwłocznie po wyborze oferty
najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania.
Wykonawca złoży wraz z ofertą certyfikat jakościowy posiadanego węgla, stwierdzający ze spełnia on wymagania stawiane na poszczególne zadania.
III.1.2) Główne warunki finansowania i uzgodnienia płatnicze oraz/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących
1. Podstawą zapłaty za dostarczony węgiel kamienny Zamawiającemu, będzie faktura VAT wystawiona przez Wykonawcę.
2. Wykonawca będzie wystawiał fakturę VAT oddzielnie na każdą przesyłkę węgla kamiennego. Faktura winna określać tonaż oraz deklarowane parametry jakościowe (wartość opałową, zawartość popiołu, zawartość siarki, wilgotność), dla danej dostawy według obowiązujących norm określających klasę węgla.
3. Zapłata nastąpi w formie przelewu z konta bankowego Zamawiającego na rachunek wskazany przez Wykonawcę w terminie 30 dni od daty dostawy węgla kamiennego.
4. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktur VAT bez podpisu.
III.1.3) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie
(jeżeli dotyczy)
III.1.4) Inne szczególne warunki, którym podlega realizacja zamówienia (jeżeli dotyczy)
tak nie
Jeżeli tak, opis szczególnych warunków
 
7/ 17 ENOTICES_wcz 15/03/2011- ID:2011-037637 Formularz standardowy 2 — PL
Dostawa węgla kamiennego niesort i miał
 
III.2) WARUNKI UDZIAŁU
III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi dotyczące wpisu do rejestru zawodowego lub handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy spełniający warunki określone w art. 22 i niepodlegający wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w oparciu o art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz spełniający warunki Zamawiającego zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest do:
a) złożenia oświadczenia o wyrażeniu zgody na zawarcie umowy zgodnie z zaproponowanym wzorem umowy.
b) wniesienia wadium w wysokości, terminie i na warunkach wymienionych w rozdziale 8 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,
c) złożenia pisemnej oferty w zamkniętej kopercie i opracowanej zgodnie z rozdziałem 10 oraz w miejscu i terminie określonym w rozdziale 11 niniejszej specyfikacji,
d) spełnienie wymagań i warunków określonych w rozdziale 5 i 6 specyfikacji.
7. Ocena spełnienia wymogów udziału w postępowaniu odbywać się będzie poprzez analizowanie pod kontem kompletności, prawidłowości i ważności złożonych dokumentów wg formuły spełnia – nie spełnia.
III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania
oceny spełniania wymogów:
Dla uznania, ze wykonawca spełnia warunek sytuacji ekonomicznej i finansowej, zamawiający wymaga, by wykonawca wykazał co najmniej posiadanie środków finansowych lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 2 000 000,00 zł:
- w przypadku złożenia oferty częściowej na zadanie 1 - nie mniejszej niż 500 000,00 zł,
- w przypadku złożenia oferty częściowej na zadanie 2 - nie mniejszej niż 1 500 000,00 zł
oraz posiadanie opłaconej polisy ubezpieczeniowej lub innego niezbędnego dokumentu, potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę ubezpieczenia nie niższą niż 1 000 000,00 zł.:
- w przypadku złożenia oferty częściowej na zadanie 1 - nie niższą niż 200 000,00 zł,
- w przypadku złożenia oferty częściowej na zadanie 2 - nie niższą niż 800 000,00 zł
Wykonawca może polegać na zdolnościach finansowych innych podmiotów. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.
Jeżeli wykonawca wykazując spełnianie warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej i finansowej o którym mowa w art. 22 ust. 1 pkt. 4 ustawy – Prawo zamówień publicznych, polega na zdolnościach finansowych innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy – PZP., wymaga się wykazania spełnienia warunku posiadanie środków finansowych lub zdolność kredytową.
Zamawiajacy dokona analizy złożonych dokumentów:
a) sprawozdania finansowego albo jego części, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości również z opinią odpowiednio o badanym sprawozdaniu albo jego części, a w przypadku wykonawców niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego innych dokumentów określających obroty oraz zobowiązania i należności - za ostatnie trzy lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - za ten okres,
b) informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
c) opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów (jeżeli dotyczy):
 
8/ 17 ENOTICES_wcz 15/03/2011- ID:2011-037637 Formularz standardowy 2 — PL
Dostawa węgla kamiennego niesort i miał
 
III.2.3) Zdolność techniczna
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
W zakresie zdolności technicznej Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Jednakże zamawiający wymaga by Wykonawca wykazał, iż wykonał z należytą starannością, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert trzech dostaw węgla kamiennego o wartości rocznej nie niższej niż 3 000 000,00 zł, z podaniem ich wartości, dat wykonania i
odbiorców:
- w przypadku złożenia oferty częściowej na zadanie 1 - trzech dostaw węgla kamiennego o wartości rocznej nie niższej niż 500 000,00 zł, z podaniem ich wartości, dat wykonania i odbiorców,
- w przypadku złożenia oferty częściowej na zadanie 2 - trzech dostaw węgla kamiennego o wartości rocznej nie niższej niż 2 500 000,00 zł, z podaniem ich wartości, dat wykonania i odbiorców;
Zamawiający dokona analizy złożonych dokumentów: wykazu wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw węgla kamiennego, w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, dat wykonania i odbiorców oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów (jeżeli dotyczy):
III.2.4) Zamówienia zastrzeżone (jeżeli dotyczy) tak nie
Zamówienie jest zastrzeżone dla zakładów pracy chronionej
Realizacja zamówienia jest zastrzeżona w ramach programów pracy chronionej
 
9/ 17 ENOTICES_wcz 15/03/2011- ID:2011-037637 Formularz standardowy 2 — PL
Dostawa węgla kamiennego niesort i miał
 
III.3) SPECYFICZNE WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIEŃ NA USŁUGI
III.3.1) Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu tak nie
Jeżeli tak, odniesienie do odpowiednich przepisów ustawowych, wykonawczych lub administracyjnych:
III.3.2) Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe pracowników odpowiedzialnych za wykonanie usługi tak nie
 
10/ 17 ENOTICES_wcz 15/03/2011- ID:2011-037637 Formularz standardowy 2 — PL
Dostawa węgla kamiennego niesort i miał
 
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) RODZAJ PROCEDURY
IV.1.1) Rodzaj procedury
Otwarta
Ograniczona
Ograniczona przyspieszona Uzasadnienie wyboru procedury przyspieszonej:
Negocjacyjna Kandydaci zostali już zakwalifikowani tak nie
Jeżeli tak, należy podać w pkt VI.3) nazwy i adresy zakwalifikowanych już wykonawców Informacje Dodatkowe
Negocjacyjna przyspieszona Uzasadnienie wyboru procedury przyspieszonej:
Dialog konkurencyjny
IV.1.2) Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału (procedura ograniczona i negocjacyjna, dialog konkurencyjny)
Przewidywana liczba wykonawców
LUB Przewidywana minimalna liczba a , jeżeli właściwe, maksymalna liczba
Obiektywne kryteria wyboru ograniczonej liczby kandydatów:
IV.1.3) Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu (procedura negocjacyjna, dialog konkurencyjny)
Zastosowanie procedury etapowej w celu stopniowego zmniejszania liczby omawianych rozwiązań lub negocjowanych ofert tak nie
 
11/ 17 ENOTICES_wcz 15/03/2011- ID:2011-037637 Formularz standardowy 2 — PL
Dostawa węgla kamiennego niesort i miał
 
IV.2) KRYTERIA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia (proszę zaznaczyć odpowiednie pole(a))
Najniższa cena LUB Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów
kryteria określone poniżej (kryteria udzielenia zamówienia powinny zostać podane wraz z wagą lub w kolejności od najważniejszego do najmniej ważnego, w przypadku gdy przedstawienie wag nie jest możliwe z oczywistych przyczyn) kryteria określone w specyfikacji, w zaproszeniu do składania ofert lub negocjacji lub w dokumencie opisowym
Kryteria Waga
1.
2.
3.
4.
5.
Kryteria Waga
6.
7.
8.
9.
10.
IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna tak nie Jeżeli tak, proszę podać dodatkowe informacje na temat aukcji elektronicznej (jeżeli dotyczy)
IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą (jeżeli dotyczy)
IV.3.2) Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia tak nie
Jeżeli tak, Wstępne ogłoszenie informacyjne Ogłoszenie o profilu nabywcy Numer ogłoszenia w Dz.U.: z dnia (dd/mm/rrrr)
Inne wcześniejsze publikacje (jeżeli dotyczy)
IV.3.3) Warunki uzyskania specyfikacji i dokumentów dodatkowych (z wyjątkiem dynamicznego systemu zakupów) lub dokumentu opisowego (w przypadku dialogu konkurencyjnego)
Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów Data: (dd/mm/rrrr) Godzina:
Dokumenty odpłatne tak nie Jeżeli tak, Cena (podać wyłącznie dane liczbowe): Waluta:
Warunki i sposób płatności:
 
12/ 17 ENOTICES_wcz 15/03/2011- ID:2011-037637 Formularz standardowy 2 — PL
Dostawa węgla kamiennego niesort i miał
 
IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
Data: 26/04/2011 (dd/mm/rrrr) Godzina: 11:50
IV.3.5) Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom (jeżeli możliwe do określenia): (w przypadku procedur ograniczonej i negocjacyjnej oraz dialogu konkurencyjnego) Data: (dd/mm/rrrr)
IV.3.6) Język(i), w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
ES CS DA DE ET EL EN FR IT LV LT HU MT NL PL PT SK SL FI SV BG GA RO
inny:
IV.3.7) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą (procedura otwarta)
Do: (dd/mm/rrrr)
LUB Okres w miesiącach: LUB dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.3.8) Warunki otwarcia ofert
Data: 26/04/2011 (dd/mm/rrrr) Godzina: 12:00
Miejsce (jeżeli dotyczy): Siedziba Miejskiej Energetyki Cieplnej Sp. z o. o w Mrągowie os. Parkowe 2, Sala konferencyjna, II piętro
Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert (jeżeli dotyczy) tak nie
Komisja przetargowa powołana zarządzeniem przez Zamawiającego.
 
13/ 17 ENOTICES_wcz 15/03/2011- ID:2011-037637 Formularz standardowy 2 — PL
Dostawa węgla kamiennego niesort i miał
 
SEKCJA VI: INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE
VI.1) JEST TO ZAMÓWIENIE O CHARAKTERZE POWTARZAJĄCYM SIĘ (jeżeli dotyczy) tak nie
Jeżeli tak, przewidywany czas publikacji kolejnych ogłoszeń: Marzec 2012 r.
VI.2) ZAMÓWIENIE DOTYCZY PROJEKTU/PROGRAMU FINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW WSPÓLNOTOWYCH tak nie Jeżeli tak, odniesienie do projektów i/lub programów:
VI.3) INFORMACJE DODATKOWE (jeżeli dotyczy)
VI.4) PROCEDURY ODWOŁAWCZE
VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa:
Adres pocztowy:
Miejscowość: Kod
pocztowy:
Kraj: Tel.:
E-mail: Faks:
Adres internetowy (URL):
Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne (jeżeli dotyczy)
Oficjalna nazwa:
Adres pocztowy:
Miejscowość: Kod
pocztowy:
Kraj: Tel.:
E-mail: Faks:
Adres internetowy (URL):
VI.4.2) Składanie odwołań (proszę wypełnić pkt VI.4.2 LUB, jeżeli jest to niezbędne, pkt VI.4.3)
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Odwołanie wnosi się w terminie 15 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia.
2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji na stronie internetowej.
3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 4 i 5 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
 
14/ 17 ENOTICES_wcz 15/03/2011- ID:2011-037637 Formularz standardowy 2 — PL
Dostawa węgla kamiennego niesort i miał
 
VI.4.3) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa:
Adres pocztowy:
Miejscowość: Kod
pocztowy:
Kraj: Tel.:
E-mail: Faks:
Adres internetowy (URL):
VI.5) DATA WYSŁANIA NINIEJSZEGO OGŁOSZENIA:
15/03/2011 (dd/mm/rrrr)
 
15/ 17 ENOTICES_wcz 15/03/2011- ID:2011-037637 Formularz standardowy 2 — PL
Dostawa węgla kamiennego niesort i miał
 
ZAŁĄCZNIK A
DODATKOWE ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE
I) ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE, GDZIE MOŻNA UZYSKAĆ DALSZE INFORMACJE
Oficjalna nazwa:
Adres pocztowy:
Miejscowość: Kod
pocztowy:
Kraj:
Punkt kontaktowy: Tel.:
Osoba do kontaktów:
E-mail: Faks:
Adres internetowy (URL):
II) ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE, GDZIE MOŻNA UZYSKAĆ SPECYFIKACJE I DOKUMENTY DODATKOWE (W TYM DOKUMENTY DOTYCZĄCE DIALOGU KONKURENCYJNEGO I DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW)
Oficjalna nazwa:
Adres pocztowy:
Miejscowość: Kod
pocztowy:
Kraj:
Punkt kontaktowy: Tel.:
Osoba do kontaktów:
E-mail: Faks:
Adres internetowy (URL):
III) ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE, GDZIE NALEŻY PRZESYŁAĆ OFERTY/WNIOSKI O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
Oficjalna nazwa:
Adres pocztowy:
Miejscowość: Kod
pocztowy:
Kraj:
Punkt kontaktowy: Tel.:
Osoba do kontaktów:
E-mail: Faks:
Adres internetowy (URL):
 
16/ 17 ENOTICES_wcz 15/03/2011- ID:2011-037637 Formularz standardowy 2 — PL
Dostawa węgla kamiennego niesort i miał
 
ZAŁĄCZNIK B (1)
INFORMACJE O CZĘŚCIACH ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ nr 1 NAZWA Zadanie 1 - dostawy węgla kamiennego sortymentu niesort klasy 23/14/08
1) KRÓTKI OPIS
Dostawy węgla kamiennego typ32.2 klasy 23/14/08, sortymentu niesort Kod CPV09111210-5 o parametrach:
- wartość opałowa - powyżej 23 000 kJ/kg
- zawartość popiołu - do 14%
- zawartość siarki - do 0,8 %
- wilgotność - do 12 %
- granulacja - 0-300 mm
- części lotne (Vdaf) - powyżej 30
- zawartość frakcji powyżej 30 mm - minimum 60% masy
2) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)
Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot 09111210
3) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES
2000Mg. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany ilości dostawy węgla w granicach 20 %
w zależności od potrzeb.
Jeżeli jest znana, szacunkowa wartość bez VAT (podać wyłącznie dane liczbowe):
250 065,12
Waluta: EUR
LUB Zakres: między a Waluta:
4) WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU
TRWANIA ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy)
Okres w miesiącach: lub dniach: (od udzielenia zamówienia) LUB Rozpoczęcie (dd/mm/rrrr)
Zakończenie (dd/mm/rrrr)
5) INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA
 
17/ 17 ENOTICES_wcz 15/03/2011- ID:2011-037637 Formularz standardowy 2 — PL
Dostawa węgla kamiennego niesort i miał
 
ZAŁĄCZNIK B (2)
INFORMACJE O CZĘŚCIACH ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ nr 2 NAZWA Zadanie 2 - dostawy węgla kamiennego typ 32.2 klasy 22/16/06, sortymentu miał M II A,
1) KRÓTKI OPIS
dostawy węgla kamiennego typ 32.2 klasy 22/16/06, sortymentu miał M II A, wg PN-82/G-97001, kod CPV 09111210-5:
- wartość opałowa - powyżej 22 000 kJ/kg
- zawartość popiołu - do 16 %
- zawartość siarki - do 0,6 %
- wilgotność - do 12 %
- granulacja - 0-25mm
- części lotne (Vdaf) - powyżej 30
- liczba Rogi (RI) - poniżej 35 wg PN-82/G-97002
- temperatura mięknięcia TB (atm. red.) - powyżej 1200 oC
- ziarna poniżej 1mm – poniżej 35%
2) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)
Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot 09111210
3) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES
12000Mg. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany ilości dostawy węgla w granicach 20 % w zależności od potrzeb.
Jeżeli jest znana, szacunkowa wartość bez VAT (podać wyłącznie dane liczbowe):
1 312 841,86 Waluta: EUR
LUB Zakres: między a Waluta:
4) WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU
TRWANIA ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy)
Okres w miesiącach: lub dniach: (od udzielenia zamówienia) LUB Rozpoczęcie (dd/mm/rrrr)
Zakończenie (dd/mm/rrrr)
5) INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
.......................................................................
 
.......................................................................
 
.......................................................................            
 
.......................................................................            
 
 
 
 
 
            Nasz znak: DT-3/                   /2011                                     Mrągowo: 2011-03-10
 
 
Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o. w Mrągowie w oparciu  o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (z późn. zm.) zaprasza do złożenia oferty na dostawę  węgla kamiennego niesort i miał w okresie od lipca 2011 r. do kwietnia 2012 r.
 
 
 
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
 
1. ZAMAWIAJĄCY
Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o., 11-700 Mrągowo os. Parkowe 2,
Tel. 89 741 69-36, telefax: 89 741 65-94,
Regon 510031017, NIP 742-000-06-48, Kapitał zakładowy 4.750.500,-, KRS 0000082783, zwany dalej ,,Zamawiającym”.
 
2. TRYB I ZAKRES UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
1. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 193000,00 euro, w oparciu o art. 10 ust.1, art. 11 ust. 8 oraz art. 39-46  Prawa zamówień publicznych.
2. Zakres zamówienia obejmuje:
Dla zadania 1 - dostawa węgla kamiennego sortymentu niesort klasy 23/14/08 w ilości 2000Mg.
Dla zadania 2 - dostawa węgla kamiennego sortymentu miał M II A typ 32.2 klasy 22/16/06, w ilości 12000Mg.
 
3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia są dostawy węgla kamiennego sortymentu niesort i miał:
Zadanie 1
Dostawy węgla kamiennego typ32.2 klasy 23/14/08, sortymentu niesort Kod CPV09111210-5 o parametrach:
- wartość opałowa                                         -           powyżej 23 000 kJ/kg
- zawartość popiołu                                       -           do 14%
- zawartość siarki                                           -           do 0,8 %
- wilgotność                                                   -           do 12 %
- granulacja                                                    -           0-300 mm
- części lotne (Vdaf)                                          -          powyżej 30
- zawartość frakcji powyżej 30 mm               -           minimum 60% masy
Zadanie 2
Dostawy węgla kamiennego typ 32.2 klasy 22/16/06, sortymentu miał M II A wg PN-82/G-97001,  Kod CPV 09111210-5 o parametrach:
- wartość opałowa                                         -           powyżej 22 000 kJ/kg
- zawartość popiołu                                       -           do 16 %  
- zawartość siarki                                          -           do 0,6 %
- wilgotność                                                  -           do 12 %
- granulacja                                                   -           0-25mm
- części lotne (Vdaf)                                        -           powyżej 30
- liczba Rogi (RI)                                          -           poniżej 35 wg PN-82/G-97002
- temperatura mięknięcia TB (atm. red.)      -            powyżej 1200 oC
- ziarna poniżej 1mm                                    –            poniżej 35%

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych – na wybrane zadanie.

4. REALIZACJA ZAMÓWIENIA
1. Terminy i harmonogram dostaw:
Terminy:
- od 01.07.2011 r.
- do 31.03.2012 r.
Harmonogram dostaw:
miesiąc                        rok                                      wielkość dostawy
                                                niesort           -               miał
- lipiec                         2011                -           100  Mg          -           1000 Mg
- sierpień                     2011                -           200  Mg          -           1000 Mg    
- wrzesień                   2011                -           400  Mg          -           2000 Mg
- październik               2011                -           400  Mg          -           2000 Mg
- listopad                    2011                -           200  Mg          -           2000 Mg
- grudzień                   2011                -           200  Mg          -           1000 Mg      
- styczeń                     2012                -           200  Mg          -           1000 Mg   
- luty                           2012                -           200  Mg          -           1000 Mg   
- marzec                      2012                -           100  Mg          -           1000 Mg
                                      Razem:           -         2000  Mg         -         12000 Mg
2. Miejsce dostawy: Loco skład opału Miejskiej Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. Mrągowo ul. Kolejowa 4 B.
3. Czas dostawy: Tylko w dni robocze, od poniedziałku do piątku od godz. 700 do godz. 1430.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany ilości dostawy węgla w granicach  20 %   w  zależności od potrzeb.
5. Rozliczenie ilościowe dostawy odbywać się będzie na podstawie zestawienia ważeń poszczególnych pojazdów (wydruków komputerowych) przeprowadzanych na zalegalizowanej wadze samochodowej znajdującej się na składzie opału Miejskiej Energetyki Cieplnej w Mrągowie.
6. Wykonawca dostarczać będzie węgiel wyłącznie transportem samochodowym. Dziennie nie może być dostarczone więcej niż 100 Mg niesortu i 150 Mg miału.
7. Węgiel niesort będzie dostarczany po zamówieniu telefonicznym lub faxowym z terminem realizacji nie dłuższym niż 48 godzin.
8. Węgiel miał Wykonawca dostarcza wg własnego uznania na plac składowy Miejskiej Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Mrągowie z zastrzeżeniem pkt. 6. Zamawiający dopuszcza wcześniejszą realizację dostaw węgla-miału pod warunkiem, że terminy płatności za dostawy będą zgodne z harmonogramem dostaw.
 
5. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA WARUNKÓW
1. O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1.1 posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeśli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
1.2 posiadania wiedzy i doświadczenia;
Dla uznania, że wykonawca spełnia warunek posiadania wiedzy i doświadczenia, zamawiający wymaga by wykazał, iż wykonał z należytą starannością, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert trzech dostaw węgla kamiennego o wartości rocznej nie niższej niż 3 000 000,00 zł, z podaniem ich wartości, dat wykonania i odbiorców:                     - w przypadku złożenia oferty częściowej na zadanie 1 - trzech dostaw węgla kamiennego                o wartości rocznej nie niższej niż 500 000,00 zł, z podaniem ich wartości, dat wykonania                  i odbiorców,
- w przypadku złożenia oferty częściowej na zadanie 2 - trzech dostaw węgla kamiennego                 o wartości rocznej nie niższej niż 2 500 000,00 zł, z podaniem ich wartości, dat wykonania                     i odbiorców;
1.3 dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia;
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
1.4 sytuacji ekonomicznej i finansowej;
Dla uznania, ze wykonawca spełnia warunek sytuacji ekonomicznej i finansowej, zamawiający wymaga, by wykonawca wykazał co najmniej posiadanie środków finansowych lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 2 000 000,00 zł:
- w przypadku złożenia oferty częściowej na zadanie 1 - nie mniejszej niż  500 000,00 zł,
- w przypadku złożenia oferty częściowej na zadanie 2 - nie mniejszej niż 1 500 000,00 zł
oraz posiadanie opłaconej polisy ubezpieczeniowej lub innego niezbędnego dokumentu, potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę ubezpieczenia nie niższą niż 1 000 000,00 zł.:
- w przypadku złożenia oferty częściowej na zadanie 1 - nie niższą niż 200 000,00 zł,
- w przypadku złożenia oferty częściowej na zadanie 2 - nie niższą niż 800 000,00 zł
1.4.1 Wykonawca może polegać na zdolnościach finansowych innych podmiotów. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu  do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. Jeżeli wykonawca wykazując spełnianie warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej i finansowej  o którym mowa  w art. 22 ust. 1 pkt. 4 ustawy – Prawo zamówień publicznych, polega na zdolnościach finansowych innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy – PZP., wymaga się wykazania spełnienia warunku posiadanie środków finansowych lub zdolność kredytową.
1.5 Wykonawca złoży wraz z ofertą certyfikat jakościowy posiadanego węgla, stwierdzający ze spełnia on wymagania stawiane na poszczególne zadania. 
2. Ocena potwierdzenia, czy wykonawca wykazał spełnienie warunków zawartych                 w ust. 1.1 – 1.5, nastąpi na podstawie wymaganych i załączonych przez wykonawcę do oferty dokumentów i oświadczeń, wymienionych w Rozdziale 6 ust. 2 SIWZ. Z dokumentów                          i oświadczeń musi wynikać, że wykonawca spełnia warunek udziału na dzień składania ofert. Nie wykazanie w wystarczający sposób potwierdzenia spełnienia tego warunku spowoduje wykluczenie wykonawcy z postępowania po wyczerpaniu czynności wezwania do uzupełnienia dokumentów.
3. Jeżeli wykonawca wykaże, że spełnia warunki udziału w postępowaniu o których mowa w ust. 1, polegając na zasobach innych podmiotów, a nie udowodni, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi na czas realizacji części zamówienia, zamawiający wykluczy wykonawcę z postępowania o udzielenie zamówienia w oparciu o przesłankę zawartą w art. 24 ust. 2 pkt. 4 ustawy UZP.
4. Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego wykaże, że brak jest podstaw do jego wykluczenia z powodu niespełnienia warunków o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy PZP. Ocena tego warunku nastąpi na podstawie załączonych do oferty przez wykonawcę dokumentów i oświadczeń, wymienionych w Rozdziale 6 ustęp 4 SIWZ. Nie wykazanie w wystarczający sposób potwierdzenia braku podstaw niespełnienia warunku z art. 24 ust. 1, spowoduje wykluczenie wykonawcy z postępowania na mocy art. 24 ust. 1 lub art. 24 ust. 2 pkt. 4, po wyczerpaniu czynności wezwania do uzupełnienia dokumentów.
5. Ofertę wykonawcy wykluczonego uzna się za odrzuconą zgodnie z treścią art. 24 ust. 4 ustawy.
6. W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy spełniający wymogi określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest do:
a) złożenia oświadczenia o wyrażeniu zgody na zawarcie umowy zgodnie z zaproponowanym wzorem umowy.
b) wniesienia wadium w wysokości, terminie i na warunkach wymienionych w rozdziale 8 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,
c) złożenia pisemnej oferty w zamkniętej kopercie i opracowanej zgodnie z rozdziałem 10 oraz w miejscu i terminie określonym w rozdziale 11 niniejszej specyfikacji,
d) spełnienie wymagań i warunków określonych w rozdziale 5 i 6 specyfikacji.
7. Ocena spełnienia wymogów udziału w postępowaniu odbywać się będzie poprzez analizowanie pod kontem kompletności, prawidłowości i ważności złożonych dokumentów wg formuły spełnia – nie spełnia.
Oferta nie spełniająca wszystkich wymagań formalnych zostanie odrzucona.                                                                                                                                                      
 
6. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTEPOWANIU
1. Sporządzony przez wykonawcę według wzoru określonego w załączniku nr 1 do SIWZ Formularz ofertowy.
2. W celu potwierdzenia, spełnienia przez wykonawców  warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, których opis sposobu spełnienia określony został przez Zamawiającego w rozdziale 5 SIWZ zamawiający żąda następujących oświadczeń i dokumentów:
a) oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z wzorem treści przedstawionym w Załączniku Nr 1 do Formularza ofertowego,
b) wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw węgla kamiennego, w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie,                       z podaniem ich wartości, dat wykonania i odbiorców oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie,
c)   sprawozdania finansowego albo jego części, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości również z opinią odpowiednio o badanym sprawozdaniu albo jego części, a w przypadku wykonawców niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego innych dokumentów określających obroty oraz zobowiązania i należności - za ostatnie trzy lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - za ten okres,
d)   informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
e)  opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
3. Jeśli wykonawca wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt. 4 ustawy, polega na zdolnościach finansowych innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, wymaga się przedłożenia informacji, o których mowa w ust. 2 pkt. d niniejszego rozdziału dotyczącej tych podmiotów.
4. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy zamawiający żąda oświadczeń i dokumentów:
a)   oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia, zgodnie z wzorem treści przedstawionym w Załączniku Nr 2 do Formularza ofertowego,
b)   aktualnego odpisu z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy,
c)   aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert,
d)   aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu -  wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert,
e)   aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert,
f)   aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 9 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
5. Dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę.
6. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów na których polega wykonawca, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub te podmioty.
7. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.
8. Pełnomocnictwo do podpisywania oferty i składania ewentualnych wyjaśnień, jeżeli osobą podpisującą nie jest osoba upoważniona na podstawie dokumentu wymienionego  w rozdziale 6 ust. 4b – w oryginale lub poświadczone notarialnie lub opatrzone adnotacją ,,za zgodność z oryginałem” pieczęcią wykonawcy, imienną pieczątką osoby upoważnionej na podstawie dokumentu wymienionego w punkcie 4b oraz jej podpisem.
9. Kopie dowodu wpłaty wadium.
10. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na zawarcie umowy zgodnie z zaproponowanym wzorem umowy.
11. Zamawiający wezwie wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń lub dokumentów lub złożyli je z błędami, do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie. Uzupełnione oświadczenia lub dokumenty powinny potwierdzać spełnienie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu i wymagań zamawiającego, nie później niż            w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.
 
7. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI
1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej                       w języku polskim.
2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie, za potwierdzeniem odbioru.
3. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, nie później niż 2 dni, przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia połowy wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek                 o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynie po wyznaczonym terminie lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może pozostawić wniosek bez rozpatrywania.
4. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekaże wykonawcom, którym przekazał SIWZ, bez ujawnienia  źródeł zapytania.
5. Do udzielenia wyjaśnień dotyczących niniejszej specyfikacji upoważnia się Kierownika Działu Technicznego Stanisława Skwarczyńskiego, tel. 89-741-69-36, w dniach pracy, godz. 730 do 1430 i Waldemara Czajkowskiego, tel. 89-741-69-36, w dniach pracy, godz. 730 do 1430.
 
8. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM
1. Wykonawca przystępujący do przetargu jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości 60 000,00 zł (sześćdziesiąt tysięcy złotych):
- w przypadku składania oferty na zadanie 1 – kwota wadium wynosi 10 000,00 zł (dziesięć  tysięcy złotych),
- w przypadku składania oferty na zadanie 2 – kwota wadium wynosi 50 000,00 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych).
Wadium wnosi się:
a) W pieniądzu, najpóźniej na dzień przed otwarciem ofert. Wpłata na konto Miejskiej Energetyki Cieplnej w Banku PKO BP S.A. Oddział Centrum Mrągowo nr konta: 19102036390000830200580936 z dopiskiem Wadium na przetarg – „Dostawa węgla kamiennego niesort i miał”. Jako termin, przyjmuje się datę i godzinę wpływu gotówki na konto Zamawiającego. Kopię dowodu wpłaty wadium należy dołączyć do oferty.

b) W pieniężnych poręczeniach bankowych lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42 poz. 275).

2. Kopię dowodu wpłaty wadium, o którym mowa w ust. 1a,  należy dołączyć do oferty.
3. Wadium wniesione w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej musi zawierać klauzule gwarantujące bezwarunkową wypłatę na rzecz zamawiającego w przypadku wystąpienia okoliczności wymienionych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy PZP.
4. Dokumenty związane ze złożeniem wadium w jednej z form wymienionych w ust. 1b, winny być złożone u Głównej Księgowej Miejskiej Energetyki Cieplnej, najpóźniej                    w terminie składania oferty.
5. Wadium wniesione w pieniądzu wybranego wykonawcy, zostanie za zgodą wykonawcy przeniesione w części lub całości, w dniu podpisania umowy na rachunek depozytowy jako  zabezpieczenie  należytego  wykonania umowy. Nie wykorzystana część wadium zostanie zwrócona wykonawcy niezwłocznie po podpisaniu umowy.
6. Pozostałym wykonawcom, których oferty nie wybrano, zwrot wadium nastąpi niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania.
 
9. TERMIN ZWIAZANIA OFERTĄ
1. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 60 dni.
2.  Bieg terminu związania oferta rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
 
10.  OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
1.Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2. Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
3. Oferta oraz załączniki powinny być napisana w języku polskim, w formie pisemnej,                 w układzie zgodnym z załączonymi formularzami ofertowymi (zał. nr 1 i 2). Powinny być napisane w sposób czytelny i trwały oraz podpisane przez osobę (osoby) upoważnione do reprezentowania firmy wykonawcy na zewnątrz.
4. W/w dokumenty, mogą być w formie uwierzytelnionej przez składającego ofertę, kopii lub kserokopii.
5. Każda strona oferty musi być ponumerowana kolejnymi numerami w prawym górnym rogu strony i być podpisana u dołu strony przez składającego ofertę.
5. Wszystkie załączniki muszą być ponumerowane kolejnymi numerami w prawym górnym rogu strony i być podpisane na końcu przez składającego ofertę.
6. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty i załączników muszą być parafowane                 i datowane własnoręcznie przez podpisującego ofertę.
7. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
8. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego na piśmie o wyjaśnienie ustaleń zawartych w niniejszej specyfikacji oraz wątpliwości związanych ze sposobem przygotowania i złożenia oferty.
9. Ofertę należy umieścić w kopercie opatrzonej nazwą i adresem zamawiającego, nazwą                 i adresem wykonawcy oraz oznaczeniem Oferta na przetarg – „Dostawa węgla kamiennego niesort i miał”, następnie przesłać lub dostarczyć osobiście w miejsce wskazane przez zamawiającego.
10. Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę, pod warunkiem, że wykonawca złoży powiadomienie na takich zasadach jak złożenie oferty                z dopiskiem ZMIANA
11. Koperty oznakowane dopiskiem ZMIANA zostaną otwarte przy otwieraniu oferty wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności dokonania zmian, zostaną dołączone do oferty.
12. Koperta (oferta) oznakowana dopiskiem WYCOFANE nie będzie otwierana.
 
11. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
1. Ofertę należy złożyć w sekretariacie Miejskiej Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.                  11-700 Mrągowo  os. Parkowe 2,  do dnia  26.04.2011r. do godziny 1150.
2. Oferta złożona po terminie zostanie niezwłocznie zwrócona wykonawcy bez jej otwierania.
3. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Miejskiej Energetyki Cieplnej os. Parkowe 2, w dniu 26.04.2011 r. o godz. 12.00, w Sali konferencyjnej na drugim piętrze.
4. Otwarcie ofert jest jawne.
5. Przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
6. Podczas otwarcia ofert zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania i warunków płatności zawartych w ofertach.
7. Zamawiający, na wniosek wykonawcy nieobecnego na otwarciu ofert, przekaże niezwłocznie informacje z otwarcia ofert.
8. W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert, dokona wezwania do uzupełnienia oświadczeń lub dokumentów, poprawi oczywiste omyłki pisarskie, rachunkowe oraz inne pomyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ.
 
12. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY
1. Cena 1Mg węgla kamiennego niesort/miał będzie zawierała wszystkie koszty związane                        z realizacją zamówienia i będzie podana w polskich złotych (PLN) z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
2. W okresie obowiązywania umowy ceny węgla kamiennego niesort/miał nie ulegną zmianie.
3. Do obliczania ceny oferty należy zastosować następujący sposób:
- podać cenę netto 1 Mg węgla kamiennego sortymentu niesort/miał z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku,
- dodać obowiązującą stawkę podatku VAT,
- uzyskaną cenę brutto za 1 Mg węgla kamiennego sortymentu niesort/miał przemnożyć przez oferowaną ilość Mg, tak otrzymaną wartość podać jako cenę oferty w formularzu ofertowym. Tak obliczona cena oferty będzie podstawiona do wzoru podanego w kryterium oceny ofert.
- podać zastosowaną stawkę VAT.
4. Prawidłowe ustalenie podatku VAT należy do obowiązków wykonawcy, zgodnie                         z przepisami ustawy o podatku od towaru i usług oraz podatku akcyzowym.
5. Zastosowanie przez wykonawcę stawki podatku VAT niezgodnej z obowiązującymi przepisami, zamawiający potraktuje jako błąd w obliczeniu ceny, co spowoduje odrzucenie oferty.
 
13. KRYTERIA WYBORU OFERTY I SPOSÓB OCENY OFERT
1. Ocena ofert będzie dokonana oddzielnie dla każdego zadania w następujący sposób:
- cena – 100%
- cena oferty będzie oceniana według następującego wzoru:
Wp1  =  Rx 
Wp1 – wartość punktowa obliczona do dwóch miejsc po przecinku
R – ranga w ocenie, tj. 100 pkt.
Cnaj. – cena najkorzystniejszej oferty brutto (najtańsza)
Cof.bad. – cena oferty badanej brutto
2. Najkorzystniejsza oferta, to oferta, która uzyskała w sumie najwyższą liczbę punktów.
 
14. FORMALNOŚCI,  JAKIE POWINNY ZOSTAĆ SPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY
1. O wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadomi niezwłocznie wykonawców, którzy złożyli oferty, o:
a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo adres zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w kryterium cena,
b) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,
c) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,
d) terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.
2. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 15 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą.
3. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy                      w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy.
 4. W zawiadomieniu wysłanym do wykonawcy, którego oferta zastała wybrana, Zamawiający określi termin i miejsce zawarcia umowy. Wybrany wykonawca zobowiązany jest zawrzeć umowę wg  załączonego do niniejszej specyfikacji wzoru umowy, w terminie podanym przez zamawiającego.
W przypadku odmowy podpisania umowy, wybrany wykonawca traci wadium na rzecz zamawiającego.

5. Podpisanie umowy musi poprzedzać wniesienie  w ustalonej wysokości zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

6. Warunki i termin zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, określone zostały w umowie.

 
15. WYMAGANIA DOTYCZĄCE  ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY
1. Zamawiający w niniejszym postępowaniu o zamówienie publiczne wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
2. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, wnosi przed podpisaniem umowy zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 1% ceny całkowitej podanej                w ofercie.
3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy można wnieść tylko w formach wymienionych w art. 148 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
4. Oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie zabezpieczenie należytego wykonania umowy  musi być dostarczony do zamawiającego przed podpisaniem umowy. 
5. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy zamawiającego w Banku PKO BP S.A. Oddział Centrum Mrągowo nr konta: 19102036390000830200580936 z dopiskiem – Zabezpieczenie należytego wykonania umowy  – „Dostawa węgla kamiennego niesort i miał”..
6. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu, za zgodą wykonawcy, kwota wadium może zostać zaliczona na poczet zabezpieczenia.
7. Zamawiający zwróci kwotę zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane.
8.  Zwrot zabezpieczenia następuje z oprocentowaniem naliczonym przez Bank PKO BP, od sum depozytowych, zdeponowanych na rachunku "inne rachunki bankowe" (dotyczy tylko zabezpieczenia wniesionego w pieniądzu).
 
16. WZÓR UMOWY
Umowa (umowy), która będzie podpisana w wyniku rozstrzygnięcia postępowania                          o udzielenie zamówienia, będzie zawierała wszystkie zapisy podane we wzorze umowy stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej specyfikacji, z uwzględnieniem treści ofert.
 
17. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCE WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
1. Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, a także innym osobom prawnym jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę          w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów niniejszej ustawy.
2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności  zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.
3. Wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, może wnieść odwołanie do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
4. Odwołanie wnosi się w terminie 15 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia.
5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji na stronie internetowej.
6. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 4 i 5 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
7. W przypadku wniesienia odwołania dotyczącego treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamawiający może przedłużyć termin składania ofert.
8. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.
9. W przypadku wniesienia odwołania zamawiający nie może zawrzeć umowy do czasu ogłoszenia przez Izbę wyroku lub postanowienia kończącego postępowanie odwoławcze, zwanych dalej „orzeczeniem”.
10. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Zamawiający uzna, iż będzie mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą drogi pocztowej.
11. Zamawiający prześle niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania, kopię odwołania innym wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeśli odwołanie dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamieści również na stronie internetowej, na której jest zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu lub jest udostępniana specyfikacja, wzywając wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego.
12. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie                trzech dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopię przesyła się zamawiającemu oraz wykonawcy wnoszącemu odwołanie.
13. Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, stają się uczestnikami postępowania odwoławczego, jeżeli mają interes w tym, aby odwołanie zostało rozstrzygnięte na korzyść jednej ze stron.
5. Czynności uczestnika postępowania odwoławczego nie mogą pozostawać w sprzeczności z czynnościami i oświadczeniami strony, do której przystąpił, z zastrzeżeniem zgłoszenia sprzeciwu przez uczestnika, który przystąpił do postępowania po stronie zamawiającego, co do uwzględnienia w całości zarzutów przedstawionych w odwołaniu przez zamawiającego w odpowiedzi na wniesione odwołanie.
16. Zamawiający może wnieść odpowiedź na odwołanie. Odpowiedź na odwołanie wnosi się na piśmie lub ustnie do protokołu.
17.  W przypadku uwzględnienia przez zamawiającego w całości zarzutów przedstawionych w odwołaniu Izba może umorzyć postępowanie na posiedzeniu niejawnym bez obecności stron oraz uczestników postępowania odwoławczego, którzy przystąpili do postępowania po stronie wykonawcy, pod warunkiem że w postępowaniu odwoławczym po stronie zamawiającego nie przystąpił w terminie żaden wykonawca. W takim przypadku zamawiający wykonuje, powtarza lub unieważnia czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia zgodnie z żądaniem zawartym w odwołaniu.
18. Odwołujący oraz wykonawca wezwany zgodnie z ust. 11 niniejszego rozdziału SIWZ., nie mogą następnie korzystać z środków ochrony prawnej wobec czynności zamawiającego wykonanych zgodnie z wyrokiem sądu albo na podstawie art. 186 ust. 2 i 3 ustawy.
 19. Zamawiający lub odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego wykonawcy nie później niż do czasu otwarcia rozprawy. Zgłoszenie opozycji, jak i skutki dla jego zgłoszenia zawarte są w art. 185 ust. 4 ustawy.
20. Czynności wykonawcy który przystąpił do postępowania odwoławczego nie mogą pozostawać w sprzeczności z czynnościami i oświadczeniami strony, do której przystąpił.
21. Na wyrok Izby lub postanowienie kończące postępowanie odwoławcze przysługuje skarga do sądu.
 
18. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Wykonawca zobowiązany jest do:
a) wniesienia wadium w wysokości, terminie i na warunkach wymienionych w rozdziale 8 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,
b) złożenia pisemnej oferty w zamkniętej kopercie i opracowanej zgodnie z rozdziałem 10 oraz w miejscu i terminie określonym w rozdziale 11 niniejszej specyfikacji,
c) spełnienia wymagań i warunków określonych w rozdziale 5 i 6 specyfikacji.
Oferta nie spełniająca wszystkich wymagań formalnych zostanie odrzucona.                                                                                                                                                      
2. Zamawiający oświadcza że:

a) dopuszcza składanie ofert na poszczególne zadania,

b) nie zamierza zawierać umowy ramowej,

c) nie przewiduje zamówień uzupełniających,

d) nie dopuszcza składania ofert wariantowych,

e) nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów,
f) nie przewiduje aukcji elektronicznej,
g) nie zamierza udzielać zaliczek na poczet wykonania zamówienia,
h) zamawiający będzie rozliczał się w walucie polskiej,
i) nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

3. Zamawiający przyzna zamówienie wykonawcy, którego oferta odpowiada wymaganiom określonym w niniejszej specyfikacji oraz zostanie uznana za najkorzystniejszą.

 

Niniejsza specyfikacja stanowią całość z następującymi załącznikami:

Załącznik Nr 1 – Formularz ofertowy,

Załącznik Nr 2 - Wzór umowy.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Załącznik Nr 1
                                                                                               do SIWZ z dnia 10.03.2011 r.
 
„Formularz  ofertowy”
 
..................................................................                                    Strona ......... Stron ..........
                                                                                                                 
..................................................................
 
..................................................................                                 
  /pełna nazwa i dokładny adres Wykonawcy/              
                                                                                                         

OFERTA OSTATECZNA

 

 NA DOSTAWĘ WĘGLA KAMIENNEGO NIESORT I MIAŁ

W OKRESIE OD LIPCA 2011 R. DO KWIETNIA 2012 R.

 
 
                                                                              Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o.
                                                                              os. Parkowe, 11-700 Mrągowo
 
Odpowiadając na zaproszenie do złożenia oferty na ,,Dostawę węgla kamiennego niesort                 i miał” oferujemy:
- wykonanie Zadania 1 - dostaw węgla kamiennego typ 32.2 klasy 23/14/08 sortymentu niesort, kod CPV 09111210-5 będącego przedmiotem zamówienia, za cenę:
................................ zł/Mg  +   ................. %VAT =  .......................................  zł/Mg (brutto),
(słownie .................................................................................................................. złotych/Mg),
tj. za łączną cenę: ........................... zł/Mg (brutto) x 2 000Mg  = . ...........................  zł brutto, (słownie ......................................................................................................................... złotych);
- wykonanie Zadania 2 - dostaw węgla kamiennego typ 32.2 klasy 22/16/06 sortymentu miał M II A wg PN-82/G-97001, kod CPV 09111210-5 będącego przedmiotem zamówienia, za cenę: ........................... zł/Mg  +   .............. %VAT =  .......................................  zł/Mg (brutto),
(słownie .................................................................................................................. złotych/Mg),
tj. za łączną cenę: ..........................  zł/Mg (brutto) x 12 000Mg  = ........................................  zł brutto, (słownie ............................................................................................................. złotych);
 
1.  Przedmiot  zamówienia wykonamy w terminie:
- rozpoczęcie 01.07.2011 r.
- zakończenie 31.03.2012 r.
2.  Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami zamówienia (SIWZ) i nie wnosimy do nich zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.
3.  Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na okres 60 dni.                                                                                
4. Oświadczamy, że przekazany nam wzór umowy i warunki płatności w niej     zaproponowane zostały przez nas zaakceptowane i zobowiązujemy się, w przypadku      wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy w zaproponowanej formie, miejscu i terminie      wyznaczonym przez Zamawiającego, podane w zawiadomieniu o wyborze Wykonawcy.     Jesteśmy świadomi, że gdyby z naszej winy nie doszło do zawarcia umowy, wniesione      przez nas wadium podlega przepadkowi na rzecz Zamawiającego.
 
                                                                                  -----------------------------------------------
                                                                                           podpis upoważnionego przedstawiciela
Strona.......... stron.............
5.  W przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do wniesienia zabezpieczenia   należytego wykonania umowy, w pełnej wysokości przed podpisaniem umowy:
- dla Zadania 1 - dostaw węgla kamiennego typ 32.2 klasy 23/14/08 sortymentu niesort, - o równowartości 1% ceny całkowitej, tj. ……………….………… zł (słownie: ……………………………………………………………………………............….. złotych),
- dla Zadania 2 – dostaw węgla kamiennego typ 32.2 klasy 22/16/06 sortymentu miał M II A wg PN-82/G-97001, - o równowartości 1% ceny całkowitej, tj. ……………….… zł (słownie: …………………………………………………………………………….................. złotych),
6. Zobowiązujemy się do wykonania zamówienia w terminie oraz w sposób zgodny                          z warunkami / parametrami technicznymi i organizacyjnymi określonymi w SIWZ oraz załącznikach do niej.
 
7.  Do niniejszej oferty załączono:
1)  Oświadczenia – załączniki nr 1 i 2 do „Formularza ofertowego”,
2) Wykaz z ostatnich trzech lat dostaw węgla kamiennego z podaniem ich wartości, dat wykonania i odbiorców, oraz  dokumenty potwierdzającego, że te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie,
3) Sprawozdanie finansowe za ostatnie trzy lata obrotowe/dokumenty określające obroty oraz zobowiązania i należności*             
4) Informację z banku potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy/spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, prowadzącego rachunek rozliczeniowy*,
5) Opłaconą polisę/inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia*.
6) Odpis z właściwego rejestru/oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy PZP*,
7) Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego,
8) Zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych/Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego*,
9) Informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8 ustawy, dla wszystkich członków Zarządu,
10) Informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 9 ustawy,
11) Upoważnienie przedstawiciela (pełnomocnictwo) do reprezentowania Wykonawcy,
12) Kopie dowodu wpłaty wadium,
13) ..............................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
* niepotrzebne skreślić
7.  Oferta została złożona na …....  ponumerowanych stronach.
 
 
                                                             Podpis ..............................................................................
                                                                                Upoważniony przedstawiciel Wykonawcy                                                                                                                                     
 
 
 
Miejscowość .................................................. data .................................................................
 
Załącznik Nr 1 z dn. 10.03.2011 r. do Formularza ofertowego
 
 
 
 
OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW
UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
 
 
 
(pieczęć firmy)                                                                                         miejscowość, data ……………………………
 
 
Nazwa Wykonawcy: ………………....…………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….
Siedziba Wykonawcy: ………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
 
 
Oświadczam, że firma, którą reprezentuję, spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w specyfikacji istotnych warunków Zamawiającego, dotyczące w szczególności:
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
2) posiadania wiedzy i doświadczenia,
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz zasobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.
 
Na potwierdzenie spełnienia wyżej wymienionych warunków do oferty załączam wszelkie dokumenty i oświadczenia wskazane przez Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
 
 
 
……………………………………………
     czytelne podpisy osób uprawnionych
        do reprezentowania Wykonawcy
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Załącznik Nr 2 z dn. 10.03.2011 r. do Formularza ofertowego
 
 
 
OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA
 
 
 
(pieczęć firmy)                                                                                         miejscowość, data ……………………………
 
 
 
Nazwa Wykonawcy: ………………....…………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….
Siedziba Wykonawcy: ………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
 
 
Oświadczam, że w stosunku do firmy, którą reprezentuję, brak jest podstaw do wykluczenia               z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 2 pkt.1 Prawa zamówień publicznych.
 
Na potwierdzenie spełnienia wyżej wymienionych warunków do oferty załączam wszelkie dokumenty i oświadczenia wskazane przez Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
 
 
 
……………………………………………
     czytelne podpisy osób uprawnionych
        do reprezentowania Wykonawcy
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          Załącznik Nr 2
          do SIWZ z dnia 10.03.2011r.
 
 
 
,,Wzór umowy”
 
 
     U  M  O  W  A  NR ...........
zawarta w dniu …………. r. w Mrągowie, pomiędzy Miejską Energetyką Cieplną Spółka   z o.o. 11-700 Mrągowo, os. Parkowe 2, wpisaną do rejestru przedsiębiorców krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000082783, prowadzonego przez Sąd Rejonowy                w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy KRS, NIP 742-000-06-48, REGON 510031017,  zwanym dalej „Zamawiającym
reprezentowaną przez Dyrektora Zarządu    – mgr inż. Zbigniewa Kaszałowicza,  
a...................................................................................................................................................
zwanym dalej „Wykonawcą ”, reprezentowanym przez:
1.  .................................................................................................................................................
treści następującej:
 
 
§ 1.
Przedmiot umowy.
Przedmiotem umowy są dostawy węgla kamiennego sortymentu niesort i miał,                                    o następujących parametrach:
Zadanie 1
Dostawy węgla kamiennego typ 32.2 klasy 23/14/08, sortymentu niesort Kod CPV    09111210-5 o parametrach:
- wartość opałowa                                         -           powyżej 23 000 kJ/kg
- zawartość popiołu                                       -           do 14%
- zawartość siarki                                           -           do 0,8 %
- wilgotność                                                   -           do 12 %
- granulacja                                                    -           0-300 mm
- części lotne (Vdaf)                                          -          powyżej 30
- zawartość frakcji powyżej 30 mm               -           minimum 60% masy
 
Zadanie 2
Dostawy węgla kamiennego typ 32.2 klasy 22/16/06, sortymentu miał M II A wg PN-82/G-97001,  Kod CPV 09111210-5 o parametrach:
- wartość opałowa                                          -          powyżej 22 000 kJ/kg
- zawartość popiołu                                        -          do 16 %  
- zawartość siarki                                           -          do 0,6 %
- wilgotność                                                   -          do 12 %
- granulacja                                                    -          0-25mm
- części lotne (Vdaf)                                         -          powyżej 30
- liczba Rogi (RI)                                           -          poniżej 35 wg PN-82/G-97002
- temperatura mięknięcia TB (atm. red.)       -           powyżej 1200 oC
- ziarna poniżej 1mm                                     –           poniżej 35%
dokonane przez Dostawcę na rzecz Zamawiającego, według harmonogramu dostaw.
 
§ 2
Terminy i wielkości dostaw.
Termin wykonania zlecenia:
- rozpoczęcie              -           od 01.07.2011 r.
- zakończenie              -           do 31.03.2012 r.
 
Wielkości i terminy dostaw.
Zgodnie z harmonogramem:
miesiąc                        rok                                      wielkość dostawy
                                                niesort           -               miał
- lipiec                         2011                -           100  Mg          -           1000 Mg
- sierpień                     2011                -           200  Mg          -           1000 Mg    
- wrzesień                   2011                -           400  Mg          -           2000 Mg
- październik               2011                -           400  Mg          -           2000 Mg
- listopad                    2011                -           200  Mg          -           2000 Mg
- grudzień                   2011                -           200  Mg          -           1000 Mg      
- styczeń                     2012                -           200  Mg          -           1000 Mg   
- luty                           2012                -           200  Mg          -           1000 Mg   
- marzec                      2012                -           100  Mg          -           1000 Mg
                                      Razem:           -         2000  Mg         -         12000 Mg
 
Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany ilości dostawy węgla w granicach  20 %   
w zależności od potrzeb.
 
§ 3.
Obowiązki stron.
 1. Wykonawca zobowiązuje się do:
- terminowych dostaw węgla kamiennego, loco skład opału w Mrągowie ul. Kolejowa 4b,        w ilościach i terminach zgodnych z harmonogramem ustalonym w  §  2 "Terminy i wielkości dostaw" - rozliczenie ilościowe dostawy odbywać się będzie na podstawie zestawienia ważeń poszczególnych pojazdów (wydruków komputerowych) przeprowadzanych na zalegalizowanej wadze samochodowej znajdującej się na składzie opału,
- dostaw węgla kamiennego na skład opału Miejskiej Energetyki Cieplnej w dni robocze     (od poniedziałku do piątku), od godz. 700 do godz. 1430.
- dostarczania węgla wyłącznie transportem samochodowym, nie więcej niż 100 Mg niesortu              i 150 Mg miału dziennie,
- dostarczania węgla kamiennego sortymentu niesort po zamówieniu telefonicznym lub faxowym z terminem realizacji nie dłuższym niż 48 godzin,
- dostarczania węgla kamiennego sortymentu miał na plac składowy Miejskiej Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Mrągowie, wg własnego uznania, nie więcej jednak niż 150 Mg miału dziennie - Zamawiający dopuszcza wcześniejszą realizację dostaw węgla sortymentu miału pod warunkiem, że terminy płatności za dostawy będą zgodne z harmonogramem dostaw.
- przeniesienie na Zamawiającego własności dostarczanego węgla kamiennego,
2. Zamawiający zobowiązuje się do:
- odbioru dostarczanego węgla kamiennego w uzgodnionych ilościach i terminach,
- terminowej zapłaty w uzgodnionej wysokości za dostarczony przez Wykonawcę węgiel kamienny.
3. Strony zobowiązują się współpracować ze sobą, dokładając najwyższej staranności            w przestrzeganiu szczegółów techniczno-organizacyjnych i proceduralnych określonych        w umowie.
§ 4
Parametry węgla.
Zadanie 1 - ustala się następujące parametry dostarczanego węgla typ 32.2 klasy 23/14/08, sortymentu niesort:
- wartość opałowa                                         -           powyżej 23 000 kJ/kg
- zawartość popiołu                                       -           do 14%
- zawartość siarki                                           -           do 0,8 %
- wilgotność                                                   -           do 12 %
- granulacja                                                    -           0-300 mm
- części lotne (Vdaf)                                         -           powyżej 30
- zawartość frakcji powyżej 30 mm               -           minimum 60% masy
 
Zadanie 2 - ustala się następujące parametry dostarczanego węgla typ 32.2 klasy 22/16/06, sortymentu miał M II A wg PN-82/G-97001:
- wartość opałowa                                          -          powyżej 22 000 kJ/kg
- zawartość popiołu                                       -          do 16 %  
- zawartość siarki                                           -          do 0,6 %
- wilgotność                                                   -          do 12 %
- granulacja                                                    -          0-25mm
- części lotne (Vdaf)                                         -          powyżej 30
- liczba Rogi (RI)                                           -          poniżej 35 wg PN-82/G-97002
- temperatura mięknięcia TB (atm. red.)       -           powyżej 1200 oC
- ziarna poniżej 1mm                                     –           poniżej 35%
 
§ 5
Cena węgla kamiennego.
1. Zadanie 1 - dla wyszczególnionych w § 2 dostaw, zgodnych z parametrami podanymi            w § 4 i terminu płatności 30 dni od daty dostawy węgla kamiennego, strony ustaliły cenę węgla kamiennego klasy 23/14/08 sortymentu niesort będącego przedmiotem zamówienia,                w wysokości:
 ................................ zł/Mg  +   ................. %VAT=  ........................................ zł /Mg (brutto),  
 (słownie ................................................................................................................. złotych/Mg),
 
Zadanie 2 - dla wyszczególnionych w § 2 dostaw, zgodnych z parametrami podanymi               w § 4 i terminu płatności 30 dni od daty dostawy węgla kamiennego, strony ustaliły cenę węgla kamiennego typ 32.2 klasy 22/16/06, sortymentu miał M II A, będącego przedmiotem zamówienia, w wysokości:
  ................................ zł/Mg  +   ................. %VAT=  ....................................... zł /Mg (brutto),  
 (słownie ................................................................................................................. złotych/Mg).
 
Łączna cena za realizację dostaw wynosi:  ..................................... zł +   ................ %VAT =  ..................................... zł (brutto), (słownie ...............................................................................
……………………………………………………………………………………….... złotych).
 
Podana cena obowiązuje loco skład opału ul. Kolejowa 4b w Mrągowie.
W okresie obowiązywania umowy, Zamawiający nie dopuszcza możliwości zmiany ceny węgla kamiennego.
 
2. W przypadku niedotrzymania terminów dostaw ustalonych w harmonogramie § 2, Zamawiający zakupuje węgiel u innego dostawcy, a różnicą ceny obciąża Wykonawcę.
§ 6
Zapłata.
1. Podstawą zapłaty za dostarczony węgiel kamienny Zamawiającemu, będzie faktura VAT  wystawiona przez Wykonawcę.
2. Wykonawca będzie wystawiał fakturę VAT oddzielnie na każdą przesyłkę węgla kamiennego. Faktura winna określać tonaż oraz deklarowane parametry jakościowe (wartość opałową, zawartość popiołu, zawartość siarki, wilgotność), dla danej dostawy według obowiązujących norm określających klasę węgla.
3. Zapłata nastąpi w formie przelewu z konta bankowego Zamawiającego na rachunek wskazany przez Wykonawcę w terminie 30 dni od daty dostawy węgla kamiennego.
4. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktur VAT bez podpisu.
 
§ 7
Zasady i tryb rozliczeń jakościowych węgla kamiennego.
1. Strony rozliczają jakość każdej partii dostarczonego węgla kamiennego na podstawie badań pobranych próbek przez laboratorium Zamawiającego i certyfikatu jakości węgla kamiennego dostarczonego przez Wykonawcę do każdej faktury.
2. W przypadku rozbieżności wyników badań Zamawiającego, a certyfikatem jakości      Wykonawcy, Zamawiający wykonuje badanie dodatkowe zlecając je niezależnej firmie.      To badanie będzie stanowiło postawę do rozliczeń jakościowych. Koszt badania pokrywa      Wykonawca, w przypadku gdy badanie wykaże niezgodność dostarczonej próbki węgla kamiennego z deklarowaną jakością (certyfikatem).
3.  Ustala się graniczny 14 dniowy termin składania reklamacji licząc od dnia dostawy.
4.  Strony rozliczają parametry dostarczanego i odebranego węgla kamiennego na podstawie:
a) certyfikatu jakości, o ile potwierdziły go badania w laboratorium Zamawiającego,  
b) niezależnego badania o ile wystąpią różnice pomiędzy certyfikatem jakości     dostarczonym przez Wykonawcę, a badaniem laboratoryjnym Zamawiającego,
c) Ustala się, że parametrom węgla kamiennego odpowiadają graniczne przedziały:
·         parametrom węgla kamiennego klasy 23/14/08 sortymentu niesort:   
- kaloryczność                                    -           23 000 kJ/kg               do        23 999 kJ/kg
- popiół                                               -           13,1 %                        do        14  % 
- siarka                                                -           0,7%                           do        0,8  %
- wilgotność                                       -                                              do        12  %
- zawartość frakcji powyżej 30 mm   -                                              powyżej 60% masy
·         parametrom węgla kamiennego klasy 22/16/06 sortymentu miał MIIA:
- kaloryczność                                     -           22 000 kJ/kg               do        22 999 kJ/kg
- popiół                                              -           15,1 %                        do        16  % 
- siarka                                                -           0,5 %                          do        0,6  %
- wilgotność                                        -           ---                               do        12  %
 
d) zawyżenie kaloryczności lub zaniżenie zawartości popiołu, siarki i wilgotności, nie   powoduje zobowiązań Zamawiającego wobec Wykonawcy i nie ma wpływu na zmianę       ceny,
e) zaniżenie kaloryczności o 500 kJ/kg powoduje zmniejszenie ceny netto o 6 zł/tonę za  każde rozpoczęte 500 kJ/kg,
f) zawyżenie zawartości popiołu o 1 % powoduje zmniejszenie ceny o 4 zł/tonę za każdy  procent przekroczenia,
g) zawyżenie zawartości siarki o 0,1 % powoduje zmniejszenie ceny o 4 zł/tonę za każdą dziesiątą część procentu przekroczenia,
h) zawyżenie zawartości wilgotności o 1 % powoduje zmniejszenie ceny o 3,5 zł/tonę za  każdy procent przekroczenia,
i) zaniżenie zawartości frakcji grubych, w węglu sortymentu niesort, powyżej 30 mm o 5% powoduje obniżenie ceny o 5 zł/tonę.
j) Dla zadania 1 - strony ustalają dopuszczalne parametry techniczne węgla kamiennego sortymentu niesort klasy 23/14/08:
- wartość opałowa min.                                 -           22 000 kJ/kg
     - zawartość popiołu  max.                             -                      16 %        
     - zawartość siarki max.                                  -                      0,9 %
     - wilgotność max.                                          -                      14 %
    - zawartość frakcji powyżej 30 mm              -           poniżej 55 %
Dla zadania 2 – strony ustalają dopuszczalne parametry techniczne węgla kamiennego klasy 22/16/06 sortymentu miał MIIA:
- wartość opałowa min.                                 -           21 000 kJ/kg
- zawartość popiołu  max.                              -           17 %       
- zawartość siarki max.                                   -           0,65 %
- wilgotność max.                                          -           14 %
    k) w przypadku przekroczenia parametrów dopuszczalnych określonych w p-kcie "j", lub niedotrzymania pozostałych parametrów, Wykonawca własnym staraniem odbierze reklamowany węgiel i zrezygnuje z zapłaty. Ponadto Zamawiający może rozwiązać natychmiast umowę z winy Wykonawcy.
 
§ 8
Zasady rozliczeń ilościowych.
1.  Postawą do rozliczeń ilościowych jest waga Zamawiającego.
2. Zamawiający na każde żądanie Wykonawcy udostępni aktualne dokumenty z legalizacji wagi Zamawiającego.
3. Zamawiający może przedstawić wydruki komputerowe z ważenia każdego pojazdu wykonane w godzinach pracy.
 
§ 9
1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 1 %    wartości zamówienia dla dostaw węgla kamiennego niesort klasy 23/14/08 i węgla kamiennego klasy 22/16/06 sortymentu miał MIIA, .................................. zł /słownie ……………………………………………….…………………………………………złotych/.
2.  Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości jak pkt. 1, zostanie zwrócone w ciągu 30 dni od daty ostatniej dostawy.
3.  Zwrot zabezpieczenia następuje z oprocentowaniem naliczonym przez Bank PKO BP, od sum depozytowych, zdeponowanych na rachunku "inne rachunki bankowe" (dotyczy tylko zabezpieczenia wniesionego w pieniądzu).
 
§ 10
1.  Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za:
a) odstąpienie od umowy, z powodu okoliczności za które odpowiada Wykonawca,                        w wysokości: 10 % wartości zamówienia,
b) opóźnienia w realizacji dostaw w wysokości: 0,1 % wartości zamówienia za każdy dzień zwłoki  w stosunku do terminu wykonania harmonogramu, zgodnie z § 2.
2. Zamawiający może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższające   wysokości kar umownych.
 
§ 11
Czas obowiązywania umowy.
Umowa obowiązuje od dnia podpisania do dnia 31.03.2012 r.
 
§ 12
Zmiany umowy.
Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem jej nieważności.
 
§ 13
Postanowienia końcowe.
1. Strony ustalają, że w sprawach spornych właściwym do rozstrzygnięcia będzie Sąd według siedziby Zamawiającego.
2. W sprawach nieuregulowanych w Umowie stosuje się przepisy kodeksu Cywilnego,           a w szczególności przepisy art. 535 Kodeksu Cywilnego i następne oraz ustalenia z przyjętej oferty.
3. Umowa sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.
4. Integralną część umowy stanowi Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia do sporządzenia oferty na dostawę niesortu i miału.  
 
 
Wykonawca:                                                                                               Zamawiający:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dokument utworzył(-a):  Zbigniew Kaszałowicz  (15.03.2011)
Dokument wprowadził(-a):  Zbigniew Kaszałowicz  (15.03.2011)
Dokument zatwierdził(-a):  Zbigniew Kaszałowicz  (06.07.2011)
Dokument modyfikował(-a):  Zbigniew Kaszałowicz  (06.07.2011)
 
^ Strony biuletynu wyświetlono:
1524954 razy
Biuletyn HexnetBIP v 1.51 obsługuje: Regionalne Centrum Technik Komputerowych HEXNET Sp. z o.o.
tel. 510612522; e-mail: hexnet@hexnet.pl
^