BIP - www.bip.gov.pl BIP
    
  
 Strona główna     Rejestr zmian   Statystyki   Wyślij   Drukuj 
     
  Informacje podstawowe
  Przedmiot działalności
  Organizacja Spółki
  Organy Spółki
  Struktura własnościowa
  Majątek
  Koncesje
  Finanse
  Taryfy dla ciepła
  Regulamin Świadczenia Usług
  Przetargi
  ∴ Pytania i odpowiedzi
  ∴ Rozstrzygnięcia przetargów
  Dane publiczne
  Kontrole w Spółce
  ∴ Państwowa Inspekcja Pracy
  ∴ Sanepid
  ∴ ZUS
  ∴ Straż pożarna
  Spółka
  ∴ Organy spółki
  ∴ Status spółki
  Oferty pracy
  ∴ Konkurs na stanowisko Dyrektora Zarządu
  Kontakt
  RODO
  Narzędzia
  ∴ Wyszukiwarka
  ∴ Instrukcja
  ∴ Redakcja
  ∴ Zaloguj się
  
 
  «   Mrągowo: dostawa węgla kamiennego w archiwum

Mrągowo: dostawa węgla kamiennego

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

dostawy

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) Oficjalna nazwa i adres zamawiającego: Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o., do kontaktów: Macierzyński Stanisław, Oś. Parkowe 2, 11-700 Mrągowo, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 089 7416936, fax 089 7416594, e-mail: mec.mragowo@polbiznes.com, www.mec.mragowo.pl.

2) Adres, pod którym można uzyskać dalsze informacje: taki jak w pkt. I.1).

3) Adres, pod którym można uzyskać dokumentację: taki jak w pkt. I.1).

4) Adres, na którym należy przesłać oferty/wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: taki jak w pkt. I.1).

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Opis

1.2) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: dostawa węgla kamiennego.

1.3) Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są dostawy węgla kamiennego typ 31.1:

Zadanie 1 - sortymentu orzech, gat. I klasy 30/07/08

Zadanie 2 - sortymentu orzech, gat. I klasy 27/08/10.

1.4) Miejsce wykonywania robót budowlanych, usług lub miejsce dostaw: Skład opału Miejskiej Energetyki Cieplnej Spółka z o.o., Mrągowo ul. Kolejowa 4 b.

1.5) Nomenklatura

1.5.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 10-12-10-00.

1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Tak.

1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.

2) Wielkość lub zakres zamówienia

2.1) Wartość lub zakres zamówienia: Zadanie 1 - 300 Mg

Zadanie 2 - 1350 Mg.

3) Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: data rozpoczęcia: 10.07.2004; data zakończenia: 30.04.2005.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) Wymagane wadium: Całość- 5000 PLN,Zad. 1- 1000 PLN, Zad.2- 4000 PLN.

2) Warunki uczestnictwa

2.1) Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy, dostawcy, lub usługodawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne:

1.Uprawnienia do występowania w obrocie prawnym i prowadzenia działalności w zakresie objętym niniejszym zamówieniem.

2.Posiada uprawnienia niezbędne do wykonywania określonych w zamówieniu dostaw.

3.Dysponuje niezbędną wiedzą, doświadczeniem i potencjałem technicznym tzn. wykaże, że wartość roczna dostaw węgla w okresie trzech ostatnich lat nie była niższa niż 100000 PLN dla Zadania 1, a 400000 PLN dla Zadania 2.

4.W 2003 roku osiągnął przychód roczny z działalności podstawowej nie mniejszy niż 1000000 PLN.

5.Posiada dostęp do wolnych środków finansowych, lub zdolność kredytową pozwalającą na zaciągnięcie kredytu w wysokości co najmniej 500000 PLN.

6.Złoży oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu, zawarte w rozdziale IX SIWZ Nr 4/2004/DT..

SEKCJA IV: TRYBY

IV.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

1.2) Wstępne ogłoszenie informacyjne dotyczące tego zamówienia: /S 0 - 0.

1.3) Przewidywana liczba dostawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert:

2) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

3) Informacje administracyjne

3.1) Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnień: dostępne do 22.06.2004, cena - 30.00.

3.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 28.06.2004 godzina 11:30.

3.3) Termin związania ofertą: do 26.08.2004.

3.4) Data, godzina i miejsce otwarcia ofert: 28.06.2004, godzina 12:00, Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o. 11-700 Mrągowo, Os. Parkowe 2

- w sekretariacie.

SEKCJA V: INNE INFORMACJE

VI.1) Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE: Nie.

2) Data wysłania ogłoszenia: 27.04.2004.


Dokument utworzył(-a):  Edyta Guzowska  (06.05.2004)
Dokument wprowadził(-a):  HEXNET  (06.05.2004)
Dokument zatwierdził(-a):  Zbigniew Kaszałowicz  (30.07.2004)
Dokument modyfikował(-a):  Zbigniew Kaszałowicz  (30.07.2004)
 
^ Strony biuletynu wyświetlono:
1524966 razy
Biuletyn HexnetBIP v 1.51 obsługuje: Regionalne Centrum Technik Komputerowych HEXNET Sp. z o.o.
tel. 510612522; e-mail: hexnet@hexnet.pl
^