BIP - www.bip.gov.pl BIP
    
  
 Strona główna     Rejestr zmian   Statystyki   Wyślij   Drukuj 
     
  Informacje podstawowe
  Przedmiot działalności
  Organizacja Spółki
  Organy Spółki
  Struktura własnościowa
  Majątek
  Koncesje
  Finanse
  Taryfy dla ciepła
  Regulamin Świadczenia Usług
  Przetargi
  ∴ Pytania i odpowiedzi
  ∴ Rozstrzygnięcia przetargów
  Dane publiczne
  Kontrole w Spółce
  ∴ Państwowa Inspekcja Pracy
  ∴ Sanepid
  ∴ ZUS
  ∴ Straż pożarna
  Spółka
  ∴ Organy spółki
  ∴ Status spółki
  Oferty pracy
  ∴ Konkurs na stanowisko Dyrektora Zarządu
  Kontakt
  RODO
  Narzędzia
  ∴ Wyszukiwarka
  ∴ Instrukcja
  ∴ Redakcja
  ∴ Zaloguj się
  
 
  «   Ogłoszenie o wyniku przetargu na dostawy węgla niesort w sezonie grzewczym 2010/2011 w archiwum

OGŁOSZENIE
Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zawartego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia z dnia 19 marca 2010 r., w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem zamówienia jest dostawa węgla kamiennego typ 32.2 klasy 23/14/08 w ilości 2000Mg, sortymentu niesort.
Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o. w Mrągowie informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego, na dostawę węgla kamiennego typu 32.2 sortymentu niesort klasy 23/14/08 w ilości 2000 Mg, wygrała firma BARTEX Sp. z o.o. 14-526 Płoskinia Chruściel 4 Oddział Bydgoszcz 85-451 Bydgoszcz, ul. Grunwaldzka 207, ponieważ zaoferowała najkorzystniejszą ofertę, tj.: - na 100 punktów możliwych do otrzymania, uzyskała 100 punktów. Umowa z wygraną firmą zostanie zawarta nie wcześniej niż 5 maja 2010 r.
Zawiadamiamy o odrzuceniu oferty Wykonawcy Michał Lachowicz ul. Struga 78, 70-784 Szczecin, w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę węgla kamiennego typ 32.2 klasy 23/14/08 w ilości 2000Mg, sortymentu niesort. Oferta Wykonawcy została odrzucona na mocy art. 89 ust.1 pkt 2 Prawo zamówień publicznych ,,Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli: jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia”  i art. 24 ust. 2 pkt. 4 wymienionej ustawy, w którym jest mowa, iż ,,z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy: nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu”.
Uzasadnienie - W Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia z dnia 19.03.2010 r., w pkt. 10 pkt. 2 wymagaliśmy ,,Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia”, zaś w pkt. 10 pkt. 9 wymagaliśmy ,,Ofertę należy umieścić w kopercie opatrzonej nazwą i adresem zamawiającego, nazwą i adresem wykonawcy oraz oznaczeniem Oferta na przetarg – „Dostawa węgla kamiennego niesort””. Wymaganie to podkreśliliśmy w postanowieniach końcowych pkt. 18 pkt. 1b, ,,Wykonawca zobowiązany jest do: ,,złożenia pisemnej oferty w zamkniętej kopercie i opracowanej zgodnie z rozdziałem 10 ….. niniejszej specyfikacji, ….. Oferta nie spełniająca wszystkich wymagań formalnych zostanie odrzucona.” 
Złożona przez Wykonawcę Michał Lachowicz ul. Struga 78, 70-784 Szczecin oferta na dostawę węgla kamiennego typ 32.2 klasy 23/14/08 w ilości 2000Mg, sortymentu niesort zawierała w kopercie ofertę na dostawę miału, a nie niesortu i nie odpowiadała treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
W związku z powyższym postanowiono jak w sentencji.
 
W przetargu na dostawę węgla kamiennego sortymentu niesort oferty złożyło jeszcze trzech Wykonawców:  
1. BARTER S.A. 15-281 Białystok, ul. Legionowa 28, - na 100 punktów możliwych do otrzymania, uzyskano 95,75 punktów,                      
2. ENERGO Sp. z o.o., 17-100 Bielsk Podlaski, ul. Kleszczelowska 84A - na 100 punktów możliwych do otrzymania, uzyskano 89,33 punktów,
3. SUEK Polska Sp. z o.o. ul. J. Heweliusza 11 p. 1301, 80-890 Gdańsk – na 100 punktów możliwych do otrzymania, uzyskano 87,72 punktów.

Dokument utworzył(-a):  Zbigniew Kaszałowicz  (20.04.2010)
Dokument wprowadził(-a):  Zbigniew Kaszałowicz  (20.04.2010)
Dokument zatwierdził(-a):  Zbigniew Kaszałowicz  (11.05.2010)
Dokument modyfikował(-a):  Zbigniew Kaszałowicz  (11.05.2010)
 
^ Strony biuletynu wyświetlono:
1525094 razy
Biuletyn HexnetBIP v 1.51 obsługuje: Regionalne Centrum Technik Komputerowych HEXNET Sp. z o.o.
tel. 510612522; e-mail: hexnet@hexnet.pl
^