BIP - www.bip.gov.pl BIP
    
  
 Strona główna     Rejestr zmian   Statystyki   Wyślij   Drukuj 
     
  Informacje podstawowe
  Przedmiot działalności
  Organizacja Spółki
  Organy Spółki
  Struktura własnościowa
  Majątek
  Koncesje
  Finanse
  Taryfy dla ciepła
  Regulamin Świadczenia Usług
  Przetargi
  ∴ Pytania i odpowiedzi
  ∴ Rozstrzygnięcia przetargów
  Dane publiczne
  Kontrole w Spółce
  ∴ Państwowa Inspekcja Pracy
  ∴ Sanepid
  ∴ ZUS
  ∴ Straż pożarna
  Spółka
  ∴ Organy spółki
  ∴ Status spółki
  Oferty pracy
  ∴ Konkurs na stanowisko Dyrektora Zarządu
  Kontakt
  RODO
  Narzędzia
  ∴ Wyszukiwarka
  ∴ Instrukcja
  ∴ Redakcja
  ∴ Zaloguj się
  
 
  «   Dostawy węgla kamiennego sortymentu miał na sezon grzewczy 2010/2011 w archiwum

OGŁOSZENIE O PRZETARGU
 
Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o., 11-700 Mrągowo os. Parkowe 2,
   Tel. 89 741 69-36, fax. 89 741 65-94,
ogłasza przetarg na dostawę węgla kamiennego
 
Zamówienie niniejsze jest zamówieniem sektorowym zgodnie z art. 132 ust. 1 pkt. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych i na podstawie art. 138a ust. 1 tej ustawy nie podlega jej przepisom.
 
Postępowanie prowadzone jest zgodnie z ,,Regulaminem pracy komisji przetargowej” obowiązującym w Miejskiej Energetyce Cieplnej Sp. z o.o. w Mrągowie.
 
1.    Wytyczne można otrzymać osobiście w siedzibie Zamawiającego w pok. Nr 7 w godz. 7:30 – 14:30 lub pocztą po złożeniu pisemnego wniosku (faksem).
2.    Przedmiotem zamówienia jest dostawa węgla kamiennego sortymentu miał MIIA  wg PN-82/G-97001 klasy 22/16/06 w ilości 11000Mg na sezon grzewczy 2010/2011, transportem samochodowym na plac Kotłowni Zamawiającego przy ul. Kolejowej 4b  w Mrągowie.
3.    Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych i częściowych.
4.    Termin realizacji zamówienia: lipiec 2010 r. ÷ luty 2011 r.
5.    W przetargu mogą wziąć udział oferenci spełniający wymogi określone w Wytycznych. Ocena spełniania warunków przez oferentów zostanie dokonana na podstawie dokumentów znajdujących się w ofercie.
6. Przewiduje się wpłatę wadium 50 000,00 zł.
7. Kryteria wyboru ofert: cena za 1Mg - 100%.
8. Oferty należy złożyć w terminie do dnia 15.04.2010 r. do godz. 11:50 w siedzibie zamawiającego (sekretariat).
9. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15.04.2010 r. o godz. 12:00 w siedzibie    
    zamawiającego (sala konferencyjna).
10. Termin związania ofertą – 45 dni od dnia terminu składania ofert.
11. Postępowanie może być w dowolnym momencie unieważnione bez podania przyczyn.
12. Dodatkowych informacji udzieli:
- Stanisław Skwarczyński Kierownik Działu Technicznego, tel. 89-741-69-36, w dniach pracy, godz. 730 do 1200.,

- Waldemar Czajkowski, tel. 89-741-69-36, w dniach pracy, godz. 730 do 1430.

 
 
 
 
Umieszczono na tablicy ogłoszeń dnia ……………
 
Zdjęto z tablicy ogłoszeń dnia ……………………. 
 

Dokument utworzył(-a):  Zbigniew Kaszałowicz  (23.03.2010)
Dokument wprowadził(-a):  Zbigniew Kaszałowicz  (23.03.2010)
Dokument zatwierdził(-a):  Zbigniew Kaszałowicz  (11.05.2010)
Dokument modyfikował(-a):  Zbigniew Kaszałowicz  (11.05.2010)
 
^ Strony biuletynu wyświetlono:
1525126 razy
Biuletyn HexnetBIP v 1.51 obsługuje: Regionalne Centrum Technik Komputerowych HEXNET Sp. z o.o.
tel. 510612522; e-mail: hexnet@hexnet.pl
^