BIP - www.bip.gov.pl BIP
    
  
 Strona główna     Rejestr zmian   Statystyki   Wyślij   Drukuj 
     
  Informacje podstawowe
  Przedmiot działalności
  Organizacja Spółki
  Organy Spółki
  Struktura własnościowa
  Majątek
  Koncesje
  Finanse
  Taryfy dla ciepła
  Regulamin Świadczenia Usług
  Przetargi
  ∴ Pytania i odpowiedzi
  ∴ Rozstrzygnięcia przetargów
  Dane publiczne
  Kontrole w Spółce
  ∴ Państwowa Inspekcja Pracy
  ∴ Sanepid
  ∴ ZUS
  ∴ Straż pożarna
  Spółka
  ∴ Organy spółki
  ∴ Status spółki
  Oferty pracy
  ∴ Konkurs na stanowisko Dyrektora Zarządu
  Kontakt
  RODO
  Narzędzia
  ∴ Wyszukiwarka
  ∴ Instrukcja
  ∴ Redakcja
  ∴ Zaloguj się
  
 
  «   Dostawy węgla kamiennego sortymentu niesort na sezon grzewczy 2010/2011 w archiwum

Mrągowo: Dostawy węgla kamiennego typ 32.2 klasy 23/14/08, sortymentu niesort
Numer ogłoszenia: 81896-2010: data zamieszczenia: 23.03.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o., Oś. Parkowe 2, 11-700 Mrągowo, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 089 7416936, faks 089 7416594.
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mec.mragowo.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Miejska Energetyka Cieplna.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawy węgla kamiennego typ 32.2 klasy 23/14/08, sortymentu niesort.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są dostawy węgla kamiennego typ 32.2 klasy 23/14/08, sortymentu niesort Kod CPV 09111210-5, w ilości 2 000Mg, o parametrach: - wartość opałowa - powyżej 23 000 kJ/kg - zawartość popiołu - do 14 % - zawartość siarki - do 0,8 % - wilgotność - do 12 % - granulacja - 0-300 mm - części lotne - powyżej 30 - liczba Rogi (RI) wg PN-82/G-97002 - poniżej 35 - zawartość frakcji powyżej 30 mm - minimum 25% masy.
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.11.12.10-5.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 9.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca przystępujący do przetargu jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości 18000 zł (osiemnaście tysięcy złotych): a) W pieniądzu, najpóźniej na dzień przed otwarciem ofert. Wpłata na konto Miejskiej Energetyki Cieplnej w Banku PKO BP S.A. Oddział Centrum Mrągowo nr konta: 19102036390000830200580936 z dopiskiem - Wadium na przetarg - (Dostawa węgla kamiennego niesort). Jako termin, przyjmuje się datę i godzinę wpływu gotówki na konto Zamawiającego. Kopię dowodu wpłaty wadium należy dołączyć do oferty. b) W pieniężnych poręczeniach bankowych lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42 poz. 275). Dokumenty związane ze złożeniem wadium w jednej z wymienionych form winny być złożone u Głównej Księgowej Miejskiej Energetyki Cieplnej, najpóźniej w terminie składania oferty..
III.2) ZALICZKI
 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
 • III.3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • Dla uznania, że wykonawca spełnia warunek posiadania wiedzy i doświadczenia, zamawiający wymaga by wykazał, iż wykonał z należyta starannością, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert: - trzech dostaw węgla kamiennego o wartości rocznej nie niższej niż 500000,00 zł, z podaniem ich wartości, dat wykonania i odbiorców. Ocena potwierdzenia czy wykonawca wykazał spełnienie warunków, nastąpi na podstawie wymaganych i załączonych przez wykonawcę do oferty dokumentów i oświadczeń, wymienionych w Rozdziale 6 ust. 2 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Z dokumentów i oświadczeń musi wynikać, że wykonawca spełnia warunek udziału na dzień składania ofert. Nie wykazanie w wystarczający sposób potwierdzenia spełnienia tego warunku spowoduje wykluczenie wykonawcy z postępowania po wyczerpaniu czynności wezwania do uzupełnienia dokumentów.
 • III.3.3) Potencjał techniczny
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • Dla uznania, że wykonawca spełnia warunek sytuacji ekonomicznej i finansowej, zamawiający wymaga, by wykonawca wykazał co najmniej: - posiadanie środków finansowych lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 300 000,00 zł - posiadanie opłaconej polisy ubezpieczeniowej lub innego niezbędnego dokumentu, potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę ubezpieczenia nie niższą niż 300 000,00 zł.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
  • sprawozdanie finansowe w całości, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości również z opinią odpowiednio o badanym sprawozdaniu albo jego części, a w przypadku wykonawców niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego inny dokument określający obroty oraz zobowiązania i należności - za okres nie dłuższy niż ostatnie 3 lata obrotowe
  • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
 • Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zdolność finansową innych podmiotów, przedkłada informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, dotyczącą podmiotu, z którego zdolności finansowej korzysta na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy, potwierdzającą wysokość posiadanych przez ten podmiot środków finansowych lub jego zdolność kredytową, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM
W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:
 • inne dokumenty
Do każdej faktury należy dołączyć certyfikat jakości dostarczonego węgla kamiennego
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.mec.mragowo.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o. 11-700 Mrągowo, os. Parkowe 2,.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 15.04.2010 godzina 11:50, miejsce: Ofertę należy złożyć w sekretariacie Miejskiej Energetyki Cieplnej Sp. z o.o., 11-700 Mrągowo os. Parkowe 2,.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany ilości dostawy węgla w granicach ± 20 %, w zależności od potrzeb.
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
 
 
 
…........................................................................
 
…........................................................................
 
…........................................................................
 
…........................................................................
 
 
 
 
 
 
            Nasz znak: DT-2/                   /2010                                                                                                     Mrągowo: 2010-03-19
 
 
 
Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o. w Mrągowie w oparciu o ustawę z dnia  29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (z późn. zm.) zaprasza do złożenia oferty na dostawę węgla kamiennego niesort w okresie od lipca 2010 r. do kwietnia 2011 r.
 
 
 
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
 
 
1. ZAMAWIAJĄCY
Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o., 11-700 Mrągowo os. Parkowe 2,
tel. 89 741 69-36, telefax: 89 741 65-94,
Regon 510031017, NIP 742-000-06-48, Kapitał zakładowy 4.750.500,-, KRS 0000082783, zwany dalej ,,Zamawiającym”.
 
2. TRYB I ZAKRES UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
1. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 193000,00 euro.
2. Zakres zamówienia obejmuje dostawę węgla kamiennego sortymentu niesort klasy 23/14/08 w ilości 2000 Mg  dla dostaw na sezon grzewczy 2010/2011.
 
3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia są dostawy węgla kamiennego typ 32.2 klasy 23/14/08, sortymentu niesort Kod CPV 09111210-5 o parametrach:
- wartość opałowa                                         -           powyżej 23 000 kJ/kg
- zawartość popiołu                                       -           do 14%
- zawartość siarki                                           -           do 0,8 %
- wilgotność                                                   -           do 12 %
- granulacja                                                    -           0-300 mm
- części lotne (Vdaf)                                          -          powyżej 30
- liczba Rogi (RI) wg PN-82/G-97002          -           poniżej 35
- zawartość frakcji powyżej 30 mm               -           minimum 25% masy
2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych.

4. REALIZACJA ZAMÓWIENIA

1. Terminy:
-                      od 01.07.2010 r.
-                      do 31.03.2011 r.
2. Harmonogram dostaw:
miesiąc                                    rok                         wielkość dostawy         
- lipiec                                    2010                           -       100  Mg 
- sierpień                                 2010                           -       200  Mg 
- wrzesień                               2010                           -       400  Mg
- październik                          2010                           -       400  Mg
- listopad                                2010                            -       200  Mg 
- grudzień                               2010                           -       200  Mg
- styczeń                                 2011                           -       200  Mg 
- luty                                       2011                           -       200  Mg 
- marzec                                  2011                           -       100  Mg 
                                                            Razem:          -     2000  Mg
3. Miejsce dostawy: Skład opału Miejskiej Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. Mrągowo  ul. Kolejowa 4 B.
4. Czas dostawy: Tylko w dni robocze, od poniedziałku do piątku od godz. 700 do godz. 1430.
5. Rozliczenie ilościowe dostawy odbywać się będzie na podstawie zestawienia ważeń poszczególnych pojazdów (wydruków komputerowych) przeprowadzanych na zalegalizowanej wadze samochodowej znajdującej się na składzie opału.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany ilości dostawy węgla w granicach  20 %  w zależności od potrzeb.
 
5. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA WARUNKÓW
1. O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1.1 posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeśli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
1.2 posiadania wiedzy i doświadczenia;
Dla uznania, że wykonawca spełnia warunek posiadania wiedzy i doświadczenia, zamawiający wymaga by wykazał, iż wykonał z należyta starannością, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert: - trzech dostaw węgla kamiennego o wartości rocznej nie niższej niż 500000,00 zł, z podaniem ich wartości, dat wykonania i odbiorców;
1.3 dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia;
1.4 sytuacji ekonomicznej i finansowej;
Dla uznania, ze wykonawca spełnia warunek sytuacji ekonomicznej i finansowej, zamawiający wymaga, by wykonawca wykazał co najmniej:
- posiadanie środków finansowych lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 300000,00 zł
- posiadanie opłaconej polisy ubezpieczeniowej lub innego niezbędnego dokumentu, potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę ubezpieczenia nie niższą niż 300000,00 zł.
1.4.1 Wykonawca może polegać na zdolnościach finansowych innych podmiotów. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu  do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. Jeżeli wykonawca wykazując spełnianie warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej i finansowej  o którym mowa  w art. 22 ust. 1 pkt. 4 ustawy – Prawo zamówień publicznych, polega na zdolnościach finansowych innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy – Pzp., wymaga się wykazania spełnienia warunku posiadanie środków finansowych lub zdolność kredytową.
2. Ocena potwierdzenia czy wykonawca wykazał spełnienie warunków zawartych w ust. 1.1 – 1.4, nastąpi na podstawie wymaganych i załączonych przez wykonawcę do oferty dokumentów i oświadczeń, wymienionych w Rozdziale 6 ust. 2 SIWZ. Z dokumentów i oświadczeń musi wynikać, że wykonawca spełnia warunek udziału na dzień składania ofert. Nie wykazanie w wystarczający sposób potwierdzenia spełnienia tego warunku spowoduje wykluczenie wykonawcy z postępowania po wyczerpaniu czynności wezwania do uzupełnienia dokumentów.
3. Jeżeli wykonawca wykaże, że spełnia warunki udziału w postępowaniu o których mowa w ust. 1, polegając na zasobach innych podmiotów, a nie udowodni, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi na czas realizacji części zamówienia, zamawiający wykluczy wykonawcę z postępowania o udzielenie zamówienia w oparciu o przesłankę zawartą w art. 24 ust. 2 pkt.4 ustawy PZP
4. Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego wykaże, że brak jest podstaw do jego wykluczenia z powodu niespełnienia warunków o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy PZP. Ocena tego warunku nastąpi na podstawie załączonych do oferty przez wykonawcę dokumentów i oświadczeń, wymienionych w Rozdziale VI ustęp 4 SIWZ. Nie wykazanie w wystarczający sposób potwierdzenia braku podstaw niespełnienia warunku z art. 24 ust. 1, spowoduje wykluczenie wykonawcy z postępowania na mocy art. 24 ust. 1 lub art. 24 ust. 2 pkt. 4, po wyczerpaniu czynności wezwania do uzupełnienia dokumentów.
5. Ofertę wykonawcy wykluczonego uzna się za odrzuconą zgodnie z treścią art. 24 ust. 4 ustawy.
6. W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy spełniający wymogi określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest do:
a) złożenia oświadczenia o wyrażeniu zgody na zawarcie umowy zgodnie z zaproponowanym wzorem umowy.
b) wniesienia wadium w wysokości, terminie i na warunkach wymienionych w rozdziale 8 specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
c) złożenia pisemnej oferty w zamkniętej kopercie i opracowanej zgodnie z rozdziałem 10 oraz w miejscu i terminie określonym w rozdziale 11 niniejszej specyfikacji,
d) spełnienie wymagań określonych w specyfikacji.
7. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu odbywać się będzie poprzez analizowanie pod kontem kompletności, prawidłowości i ważności złożonych dokumentów wg formuły spełnia – nie spełnia
Oferta nie spełniająca wszystkich wymagań formalnych zostanie odrzucona.                                                                                                                                                      
 
6. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTEPOWANIU
1. Sporządzony przez wykonawcę według wzoru określonego w załączniku nr 1 do SIWZ Formularz ofertowy.
2. W celu potwierdzenia, spełnienia przez wykonawców  warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, których opis sposobu spełnienia określony został przez Zamawiającego w rozdziale 5 SIWZ zamawiający żąda następujących oświadczeń i dokumentów:
a) oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z wzorem treści przedstawionym w Załączniku Nr 1 do Formularza ofertowego,
b) wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw węgla kamiennego, w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie,
c)   sprawozdania finansowego albo jego części, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości również z opinią odpowiednio o badanym sprawozdaniu albo jego części, a w przypadku wykonawców niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego innych dokumentów określających obroty oraz zobowiązania i należności - za okres nie dłuższy niż ostatnie trzy lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - za ten okres,
  d)   informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
e)  opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
3. Jeśli wykonawca wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt. 4 ustawy, polega na zdolnościach finansowych innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, wymaga się przedłożenia informacji, o których mowa w ust. 2 pkt. d niniejszego rozdziału dotyczącej tych podmiotów.
4. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy zamawiający żąda oświadczeń i dokumentów:
a)   oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia,
b)   aktualnego odpisu z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy,
c)   aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert,
d)   aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu -wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert,
e)   aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert,
f)   aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 9 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
5. Dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę.
6. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów na których polega wykonawca, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub te podmioty.
7. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.
8. Pełnomocnictwo do podpisywania oferty i składania ewentualnych wyjaśnień, jeżeli osobą podpisującą nie jest osoba upoważniona na podstawie dokumentu wymienionego  w rozdziale 6 ust. 4b – w oryginale lub poświadczone notarialnie lub opatrzone adnotacją ,,za zgodność z oryginałem” pieczęcią wykonawcy, imienną pieczątką osoby upoważnionej na podstawie dokumentu wymienionego w punkcie 4b oraz jej podpisem.
9. Kopie dowodu wpłaty wadium.
10. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na zawarcie umowy zgodnie z zaproponowanym wzorem umowy.
11. Zamawiający wezwie wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń lub dokumentów lub złożyli je z błędami, do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie. Uzupełnione oświadczenia lub dokumenty powinny potwierdzać spełnienie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu i wymagań zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.
 
7. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI
1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej w języku polskim.
2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują drogą pocztową.
3. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, nie później niż 2 dni, przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia połowy wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynie po wyznaczonym terminie lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może pozostawić wniosek bez rozpatrywania.
4. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekaże wykonawcom, którym przekazał SIWZ, bez ujawnienia źródeł zapytania.

5. Do udzielenia wyjaśnień  dotyczących niniejszej specyfikacji upoważnia się:  - Kierownika Działu Technicznego Stanisława Skwarczyńskiego, tel. 0-89-741-69-36, w dniach pracy, godz. 730 do 1200.,

i Waldemara Czajkowskiego, tel. 0-89-741-69-36, w dniach pracy, godz. 730 do 1430.

 

8. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

1. Wykonawca przystępujący do przetargu jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości 18000 zł (osiemnaście tysięcy złotych):

a) W pieniądzu, najpóźniej na dzień przed otwarciem ofert. Wpłata na konto Miejskiej Energetyki Cieplnej w Banku PKO BP S.A. Oddział Centrum Mrągowo nr konta: 19102036390000830200580936 z dopiskiem – Wadium na przetarg – „Dostawa węgla kamiennego niesort”. Jako termin, przyjmuje się datę i godzinę wpływu gotówki na konto Zamawiającego. Kopię dowodu wpłaty wadium należy dołączyć do oferty.

b) W pieniężnych poręczeniach bankowych lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42 poz. 275).

2. Kopię dowodu wpłaty wadium, o którym mowa w ust. 1a,  należy dołączyć do oferty.
3. Wadium wniesione w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej musi zawierać klauzule gwarantujące bezwarunkową wypłatę na rzecz zamawiającego w przypadku wystąpienia okoliczności wymienionych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy PZP.
4. Dokumenty związane ze złożeniem wadium w jednej z form wymienionych w ust. 1b,, winny być złożone u Głównej Księgowej Miejskiej Energetyki Cieplnej, najpóźniej w terminie składania oferty.
5. Wadium wniesione w pieniądzu wybranego Wykonawcy zostanie za zgodą wykonawcy przeniesione w części lub całości, w dniu podpisania umowy na rachunek depozytowy jako  zabezpieczenie  należytego  wykonania umowy. Nie wykorzystana część wadium zostanie zwrócona Wykonawcy niezwłocznie po podpisaniu umowy.
6. Pozostałym Wykonawcom, których oferty nie wybrano, zwrot wadium nastąpi niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania.
 
9. TERMIN ZWIAZANIA OFERTĄ
1. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni.
2.  Bieg terminu związania oferta rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
 
10.  OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
1.Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2. Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
3. Oferta oraz załączniki powinny być napisana w języku polskim, w formie pisemnej, w układzie zgodnym z załączonymi formularzami ofertowymi (zał. nr 1 i 2). Powinny być napisane w sposób czytelny i trwały oraz podpisane przez osobę (osoby) upoważnione do reprezentowania firmy Wykonawcy na zewnątrz.
4. W/w dokumenty, mogą być w formie uwierzytelnionej przez składającego ofertę, kopii lub kserokopii.
5. Każda strona oferty musi być ponumerowana kolejnymi numerami w prawym górnym rogu strony i być podpisana u dołu strony przez składającego ofertę.
5. Wszystkie załączniki muszą być ponumerowane kolejnymi numerami w prawym górnym rogu strony i być podpisane na końcu przez składającego ofertę.
6. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty i załączników muszą być parafowane i datowane własnoręcznie przez podpisującego ofertę.
7. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
8. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego na piśmie o wyjaśnienie ustaleń zawartych w niniejszej specyfikacji oraz wątpliwości związanych ze sposobem przygotowania i złożenia oferty.
9. Ofertę należy umieścić w kopercie opatrzonej nazwą i adresem zamawiającego, nazwą i adresem wykonawcy oraz oznaczeniem Oferta na przetarg – „Dostawa węgla kamiennego niesort”, następnie przesłać lub dostarczyć osobiście w miejsce wskazane przez zamawiającego.
10. Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę, pod warunkiem, że wykonawca złoży powiadomienie na takich zasadach jak złożenie oferty z dopiskiem ZMIANA.
11. Koperty oznakowane dopiskiem ZMIANA zostaną otwarte przy otwieraniu oferty wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności dokonania zmian, zostaną dołączone do oferty.
12. Koperta oznakowana dopiskiem WYCOFANIE nie będzie otwierana.
 
11. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
1. Ofertę należy złożyć w sekretariacie Miejskiej Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. 11-700 Mrągowo  os. Parkowe 2,  do dnia  15.04.2010 r. do godziny 1150.
2. Oferta złożona po terminie zostanie niezwłocznie zwrócona wykonawcy bez jej otwierania.
3. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Miejskiej Energetyki Cieplnej os. Parkowe 2, w dniu 15.04.2010 r. o godz. 12.20, w Sali konferencyjnej na drugim piętrze.
4. Otwarcie ofert jest jawne.
5. Przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę jaką zamiera przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
6. Podczas otwarcia ofert zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.
7. Zamawiający, na wniosek wykonawcy nieobecnego na otwarciu ofert, przekaże niezwłocznie informacje z otwarcia ofert.
8. W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert, dokona wezwania do uzupełnienia oświadczeń lub dokumentów, poprawi oczywiste omyłki pisarskie, rachunkowe oraz inne pomyłki polegające na niezgodności oferty z siwz.
 
12. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY
1. Cena 1Mg węgla kamiennego niesort będzie zawierała wszystkie koszty związane z realizacja zamówienia i będzie podana w polskich złotych (PLN) z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
2. W okresie obowiązywania umowy ceny węgla kamiennego niesort nie ulegną zmianie.
3. Do obliczania ceny oferty należy zastosować następujący sposób:
- podać cenę netto 1 Mg węgla kamiennego sortymentu niesort z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku,
- dodać obowiązującą stawkę podatku VAT,
- uzyskaną cenę brutto za 1 Mg węgla kamiennego sortymentu niesort przemnożyć przez 2000 Mg, tak otrzymaną wartość podać jako cenę oferty w formularzu ofertowym. Tak obliczona cena oferty będzie podstawiona do wzoru podanego w kryterium oceny ofert.
- podać zastosowaną stawkę VAT.
4. Prawidłowe ustalenie podatku VAT należy do obowiązków wykonawcy, zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towaru i usług oraz podatku akcyzowym.
5. Zastosowanie przez wykonawcę stawki podatku VAT niezgodnej z obowiązującymi przepisami, zamawiający potraktuje jako błąd w obliczeniu ceny, co spowoduje odrzucenie oferty.
 
13. KRYTERIA WYBORU OFERTY I SPOSÓB OCENY OFERT
1. Ocena ofert będzie dokonana w następujący sposób:
- cena – 100%
- cena oferty będzie oceniana według następującego wzoru:
Wp1  =  Rx 
Wp1 – wartość punktowa obliczona do dwóch miejsc po przecinku
R – ranga w ocenie, tj. 100 pkt.
Cnaj. – cena najkorzystniejszej oferty (najtańsza)
Cof.bad. – cena oferty badanej
2. Najkorzystniejsza oferta, to oferta, która uzyskała w sumie najwyższą liczbę punktów.
 
14. FORMALNOŚCI,  JAKIE POWINNY ZOSTAĆ SPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY
1. O wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadomi niezwłocznie wykonawców, którzy złożyli oferty, o:
a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo adres zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w kryterium cena,
b) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,
c) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,
d) terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.
2. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą.
3. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy.
 4. W zawiadomieniu wysłanym do Wykonawcy, którego oferta zastała wybrana, Zamawiający określi termin i miejsce zawarcia umowy. Wybrany Wykonawca zobowiązany jest zawrzeć umowę wg  załączonego do niniejszej specyfikacji wzoru umowy, w terminie podanym przez Zamawiającego.
W przypadku odmowy podpisania umowy, wybrany wykonawca traci wadium na rzecz Zamawiającego.

5. Podpisanie umowy musi poprzedzać wniesienie  w ustalonej wysokości zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

6. Warunki i termin zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, określone zostały w umowie.

 
15. WYMAGANIA DOTYCZĄCE  ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY
1. Zamawiający w niniejszym postępowaniu o zamówienie publiczne wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
2. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, wnosi przed podpisaniem umowy zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 2 % ceny całkowitej podanej w ofercie.
3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy można wnieść tylko w formach wymienionych w art. 148 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
4. Oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie zabezpieczenie należytego wykonania umowy  musi być dostarczony do Zamawiającego przed podpisaniem umowy. 
5. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy zamawiającego w Banku PKO BP S.A. Oddział Centrum Mrągowo nr konta: 19102036390000830200580936 z dopiskiem – Zabezpieczenie należytego wykonania umowy  – „Dostawa węgla kamiennego niesort”..
6. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu, za zgodą wykonawcy, kwota wadium może zostać zaliczona na poczet zabezpieczenia.
7. Zamawiający zwróci kwotę zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane.
8.  Zwrot zabezpieczenia następuje z oprocentowaniem naliczonym przez Bank PKO BP,  
      od sum depozytowych, zdeponowanych na rachunku "inne rachunki bankowe" (dotyczy tylko zabezpieczenia wniesionego w pieniądzu).
 
16. WZÓR UMOWY
Umowa (umowy), która będzie podpisana w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia, będzie zawierała wszystkie zapisy podane we wzorze umowy stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej specyfikacji, z uwzględnieniem treści ofert.
 
17. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCE WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
1. Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, a także innym osobom prawnym jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów niniejszej ustawy.
2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności  zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.
3. Wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, może wnieść odwołanie do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
4. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia.
5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Biuletynie Zamówień  Publicznych lub zamieszczenia specyfikacji na stronie internetowej.
6. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 4 i 5 wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
7. W przypadku wniesienia odwołania dotyczącego treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamawiający może przedłużyć termin składania.
8. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.
9. W przypadku wniesienia odwołania zamawiający nie może zawrzeć umowy do czasu ogłoszenia przez Izbę wyroku lub postanowienia kończącego postępowanie odwoławcze, zwanych dalej „orzeczeniem”.
10. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Zamawiający uzna, iż będzie mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą drogi pocztowej.
11. Zamawiający prześle niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania, kopię odwołania innym wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a odwołanie dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamieści również na stronie internetowej, na której jest zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu lub jest udostępniana specyfikacja, wzywając wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego.
12. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie trzech dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopię przesyła się zamawiającemu oraz wykonawcy wnoszącemu odwołanie.
13. Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, stają się uczestnikami postępowania odwoławczego, jeżeli mają interes w tym, aby odwołanie zostało rozstrzygnięte na korzyść jednej ze stron.
5. Czynności uczestnika postępowania odwoławczego nie mogą pozostawać w sprzeczności z czynnościami i oświadczeniami strony, do której przystąpił, z zastrzeżeniem zgłoszenia sprzeciwu przez uczestnika, który przystąpił do postępowania po stronie zamawiającego, co do uwzględnienia w całości zarzutów przedstawionych w odwołaniu przez zamawiającego w odpowiedzi na wniesione odwołanie.
16. Zamawiający może wnieść odpowiedź na odwołanie. Odpowiedź na odwołanie wnosi się na piśmie lub ustnie do protokołu.
17.  W przypadku uwzględnienia przez zamawiającego w całości zarzutów przedstawionych w odwołaniu Izba może umorzyć postępowanie na posiedzeniu niejawnym bez obecności stron oraz uczestników postępowania odwoławczego, którzy przystąpili do postępowania po stronie wykonawcy, pod warunkiem że w postępowaniu odwoławczym po stronie zamawiającego nie przystąpił w terminie żaden wykonawca. W takim przypadku zamawiający wykonuje, powtarza lub unieważnia czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia zgodnie z żądaniem zawartym w odwołaniu.
18. Odwołujący oraz wykonawca wezwany zgodnie z ust. 11 niniejszego rozdziału siwz., nie mogą następnie korzystać z środków ochrony prawnej wobec czynności zamawiającego wykonanych zgodnie z wyrokiem sądu albo na podstawie art. 186 ust. 2 i 3 ustawy.
 19. Zamawiający lub odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego wykonawcy nie później niż do czasu otwarcia rozprawy. Zgłoszenie opozycji, jak i skutki dla jego zgłoszenia zawarte są w art. 185 ust. 4 ustawy.
20. Czynności wykonawcy który przystąpił do postępowania odwoławczego nie mogą pozostawać w sprzeczności z czynnościami i oświadczeniami strony, do której przystąpił.
21. Na wyrok Izby lub postanowienie kończące postępowanie odwoławcze przysługuje skarga do sądu.
 
18. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Wykonawca zobowiązany jest do:
a) wniesienia wadium w wysokości, terminie i na warunkach wymienionych w rozdziale 8 specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
b) złożenia pisemnej oferty w zamkniętej kopercie i opracowanej zgodnie z rozdziałem 10 oraz w miejscu i terminie określonym w rozdziale 11 niniejszej specyfikacji,
c) spełnienie wymagań określonych w rozdziale 5 specyfikacji.
Oferta nie spełniająca wszystkich wymagań formalnych zostanie odrzucona.                                                                                                                                                     
2. Zamawiający oświadcza że:

a) nie dopuszcza składania ofert częściowych,

b) nie zamierza zawierać umowy ramowej,

c) nie dopuszcza składania ofert wariantowych,

d) nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów,
e) nie przewiduje dokonywać wyboru oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej,
f) nie zamierza udzielać zaliczek na poczet wykonania zamówienia,
g) zamawiający będzie rozliczał się w walucie polskiej,

3. Zamawiający przyzna zamówienie wykonawcy, którego oferta odpowiada wymaganiom określonym w niniejszej specyfikacji oraz zostanie uznana za najkorzystniejszą.

 

Niniejsza specyfikacja stanowią całość z następującymi załącznikami:

Załącznik Nr 1 – Formularz ofertowy,

Załącznik Nr 2 - Wzór umowy.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                       Załącznik Nr 1
                                                                                               do SIWZ z dnia 19.03.2010 r.
 
 
„Formularz  ofertowy”
 
..................................................................                                    Strona ......... Stron ..........
                                                                                                                 
..................................................................
 
..................................................................                                 
/pełna nazwa i dokładny adres Oferenta/              
                                                                            
                                              
 

OFERTA OSTATECZNA

NA DOSTAWĘ WĘGLA KAMIENNEGO NIESORT W OKRESIE OD LIPCA 2010 R. DO MARCA 2011 R.
 
 
                                                                              Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o.
                                                                              os. Parkowe, 11-700 Mrągowo
 
Odpowiadając na zaproszenie do złożenia oferty na ,,Dostawę węgla kamiennego” oferujemy wykonanie dostaw węgla kamiennego typ 32.2 klasy 23/14/08 sortymentu niesort, kod CPV 09111210-5 będącego przedmiotem zamówienia, za cenę:
................................ zł/Mg  +   ................. %VAT =  .......................................  zł/Mg (brutto),
(słownie .................................................................................................................. złotych/Mg),
tj. za łączną cenę: ......................  zł/Mg (brutto) x 2000Mg = .............................  zł brutto, (słownie .................................................................................................................. złotych),
1.  Przedmiot  zamówienia wykonamy w terminie:
- rozpoczęcie 01.07.2010 r.
- zakończenie 31.03.2011 r.
2.  Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami zamówienia i nie wnosimy do nich     zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.
3.  Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na okres 30 dni.
4.  Oświadczamy, że przekazany nam wzór umowy i warunki płatności w niej     zaproponowane zostały przez nas zaakceptowane i zobowiązujemy się, w przypadku      wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy w zaproponowanej formie, miejscu i terminie      wyznaczonym przez Zamawiającego, podane w zawiadomieniu o wyborze Wykonawcy.     Jesteśmy świadomi, że gdyby z naszej winy nie doszło do zawarcia umowy, wniesione      przez nas wadium podlega przepadkowi na rzecz Zamawiającego.
5.  W przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do wniesienia zabezpieczenia   należytego wykonania umowy o równowartości 2 % wartości zamówienia, tj:
…................................ zł (słownie..................................................................................złotych),
dla węgla kamiennego typ 32.2 klasy 23/14/08 sortymentu niesort w pełnej wysokości przed podpisaniem umowy.
 
 
                                                                                     -----------------------------------------------
                                                                                 podpis upoważnionego przedstawiciela
Strona.......... stron.............
6.  Do niniejszej oferty załączono:
1)  Oświadczenia – załącznik nr 1 do „Formularza ofertowego”,
2) Wykaz z ostatnich trzech lat dostaw węgla kamiennego z podaniem ich wielkości, dat wykonania i odbiorców, oraz  dokumenty potwierdzającego, że te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie.
3) Sprawozdanie finansowe/dokumenty określające obroty oraz zobowiązania i należności*             
4)  Informację z banku/spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, prowadzącego rachunek rozliczeniowy*,
5) opłaconą polisę/inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia*.
6) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.,
7) Odpis z właściwego rejestru/oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy*,
8) Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego,
9)   Zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych/Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego*,
10) Informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8 ustawy, dla wszystkich członków Zarządu,
11) Informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 9 ustawy,
12) Upoważnienie przedstawiciela (pełnomocnictwo) do reprezentowania Wykonawcy,
13) Kopie dowodu wpłaty wadium,
14) ...............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................... .
* niepotrzebne skreślić
7.  Oferta została złożona na …....  ponumerowanych stronach.
 
 
 
                                                  
 
 
                                                             Podpis..............................................................................
                                                                               Upoważniony przedstawiciel oferenta                                                                                                                                      
 
 
 
Miejscowość .................................................. data .................................................................
 
 
 
 
 
 
 
 
Załącznik Nr 1 z dn. 19.03.2010 r. do Formularza ofertowego
 
 
 
 

O Ś W I A D C Z E N I A

 
Oświadczamy, że:
1.  Spełniamy warunki wymienione w art. 22 ust. 1 oraz nie podlegamy wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655
z późn. zm.).
2.  Osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
 
 
 
 
 
..................................., dnia ...........................   Podpis ...............................................................
                                                                                      (upoważniony przedstawiciel Oferenta)                                                                                                                                    
 
 
                                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          Załącznik Nr 2
          do SIWZ z dnia 19.03.2010 r.
 
 
,,Wzór umowy”
 
 
     U  M  O  W  A  NR ...........
 
Zawarta w dniu ................................. w Mrągowie, pomiędzy Miejską Energetyką Cieplną
Spółka z o.o. 11-700 Mrągowo os. Parkowe 2, zwanym dalej „Zamawiającym
reprezentowanym przez:
1. Dyrektora Zarządu                            – mgr inż. Zbigniewa Kaszałowicza  
a...................................................................................................................................................
zwanym dalej „Wykonawcą ”, reprezentowanym przez:
1.  .................................................................................................................................................
treści następującej:
 
 
§ 1.
Przedmiot umowy.
Dostawa węgla kamiennego typ 32.2 klasy 23/14/08, sortymentu niesort, kod CPV 09111210-5, o parametrach:
- wartość opałowa                                         -           powyżej 23 000 kJ/kg
- zawartość popiołu                                       -           do 14%  
- zawartość siarki                                           -           do 0,8 %
- wilgotność                                                   -           do 12 %
- granulacja                                                    -           0-300 mm
- części lotne (Vdaf)                                         -           powyżej 30
- liczba Rogi (RI) wg PN-82/G-97002                 -          poniżej 35
- zawartość frakcji powyżej 30 mm                  -           minimum 25% masy
 
§ 2
Terminy i wielkości dostaw.
Termin wykonania zlecenia:
- rozpoczęcie              -           01.07.2010 r.
- zakończenie              -           31.03.2011 r.
Wielkości i terminy dostaw.
Zgodnie z harmonogramem:
miesiąc                                    rok                         wielkość dostawy         
   - lipiec                                 2010                           -       100  Mg 
   - sierpień                              2010                           -       200  Mg 
   - wrzesień                            2010                           -       400  Mg
   - październik                       2010                           -       400  Mg
   - listopad                             2010                            -       200  Mg 
   - grudzień                            2010                           -       200  Mg
   - styczeń                              2011                           -       200  Mg 
   - luty                                    2011                           -       200  Mg 
   - marzec                               2011                           -       100  Mg 
                                                            Razem:          -     2000  Mg
Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany ilości dostawy węgla w granicach  20 % w zależności od potrzeb.
 
§ 3.
Obowiązki stron.
 1. Wykonawca zobowiązuje się do:
- terminowych dostaw węgla kamiennego, loco skład opału w Mrągowie ul. Kolejowa 4b, w ilościach i terminach zgodnych z harmonogramem ustalonym w  §  2 "Terminy i wielkości dostaw",
- przeniesienie na Zamawiającego własności dostarczanego węgla kamiennego,
- dostarczenie do każdej faktury certyfikatu jakościowego dostarczanego węgla kamiennego -brak certyfikatu spowoduje wstrzymanie zapłaty faktury,
- dostaw węgla kamiennego na skład opału Miejskiej Energetyki Cieplnej w dni robocze (od poniedziałku do piątku), od godz. 700 do godz. 1430.
2. Zamawiający zobowiązuje się do:
- odbioru dostarczanego węgla kamiennego w uzgodnionych ilościach i terminach,
- terminowej zapłaty w uzgodnionej wysokości za dostarczony przez Wykonawcę węgiel kamienny.
 3. Strony zobowiązują się współpracować ze sobą, dokładając najwyższej staranności w przestrzeganiu szczegółów techniczno-organizacyjnych i proceduralnych określonych w umowie.
 
§ 4
Parametry węgla.
1. Ustala się następujące parametry dostarczanego węgla typ 32.2 klasy 23/14/08, sortymentu niesort, o parametrach:
- wartość opałowa                                         -           powyżej 23 000 kJ/kg
- zawartość popiołu                                       -           do 14%  
- zawartość siarki                                           -           do 0,8 %
- wilgotność                                                   -           do 12 %
- granulacja                                                    -           0-300 mm
- części lotne (Vdaf)                                         -           powyżej 30
- liczba Rogi (RI) wg PN-82/G-97002                  -          poniżej 35
- zawartość frakcji powyżej 30 mm                   -           minimum 25% masy
 
§ 5
Cena węgla kamiennego.
Dla wyszczególnionych w § 2 dostaw, zgodnych z parametrami podanymi w § 4 i terminu płatności 30 dni od daty dostawy węgla kamiennego, strony ustaliły cenę węgla kamiennego klasy 23/14/08 sortymentu niesort będącego przedmiotem zamówienia, dla dostaw na sezon grzewczy 2010/2011 w wysokości:
.................................. zł/Mg  +   ................. %VAT =  ......................................  zł/Mg (brutto),
(słownie .................................................................................................................. złotych/Mg),
tj. za łączną cenę: ......................  zł/Mg (brutto) x 2000Mg = .............................  zł brutto, (słownie .................................................................................................................. złotych),
 
Podana cena obowiązuje loco skład opału ul. Kolejowa 4b w Mrągowie.
W okresie obowiązywania umowy, Zamawiający nie dopuszcza możliwości zmiany ceny węgla kamiennego.
 
2. W przypadku niedotrzymania terminów dostaw ustalonych w harmonogramie § 2, Zamawiający zakupuje węgiel u innego dostawcy, a różnicą ceny obciąża Wykonawcę.
 
§ 6
Zapłata.
1. Podstawą zapłaty za dostarczony węgiel kamienny Zamawiającemu, będzie faktura VAT  wystawiona przez Wykonawcę.
2. Wykonawca będzie wystawiał fakturę VAT oddzielnie na każdą przesyłkę węgla kamiennego. Faktura winna określać tonaż oraz deklarowane parametry jakościowe (wartość opałową, zawartość popiołu, zawartość siarki, wilgotność), dla danej dostawy według obowiązujących norm określających klasę węgla.
3. Zapłata nastąpi w formie przelewu z konta bankowego Zamawiającego na rachunek wskazany przez Wykonawcę w terminie 30 dni od daty dostawy węgla kamiennego.
4. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktur VAT bez podpisu.
 
§ 7
Zasady i tryb rozliczeń jakościowych węgla kamiennego.
1. Strony rozliczają jakość każdej partii dostarczonego węgla kamiennego na podstawie badań pobranych próbek przez laboratorium Zamawiającego i certyfikatu jakości węgla kamiennego dostarczonego przez Wykonawcę do każdej faktury.
2. W przypadku rozbieżności wyników badań Zamawiającego, a certyfikatem jakości      Wykonawcy, Zamawiający wykonuje badanie dodatkowe zlecając je niezależnej firmie.      To badanie będzie stanowiło postawę do rozliczeń jakościowych. Koszt badania pokrywa      Wykonawca, w przypadku gdy badanie wykaże niezgodność dostarczonej próbki węgla kamiennego z deklarowaną jakością (certyfikatem).
3.  Ustala się graniczny 14 dniowy termin składania reklamacji licząc od dnia dostawy.
4.  Strony rozliczają parametry dostarczanego i odebranego węgla kamiennego na podstawie:
a) certyfikatu jakości o ile potwierdziły go badania w laboratorium Zamawiającego,  
b) według niezależnego badania o ile wystąpią różnice pomiędzy certyfikatem jakości     dostarczonego przez Wykonawcę a badaniem laboratoryjnym Zamawiającego,
c) Ustala się, że parametrom węgla kamiennego klasy 23/14/08 odpowiadają graniczne przedziały:
   - kaloryczność                                   -           23 000 kJ/kg               do        23 999 kJ/kg
   - popiół                                              -           13,1 %                        do        14  % 
   - siarka                                               -           0,7%                           do        0,8  %
   - wilgotność                                      -                                              do        12  %
   - zawartość frakcji powyżej 30 mm  -                                              powyżej 25% masy
d) zawyżenie kaloryczności lub zaniżenie zawartości popiołu, siarki i wilgotności, nie   powoduje zobowiązań Zamawiającego wobec Wykonawcy i nie ma wpływu na zmianę       ceny,
e) zaniżenie kaloryczności o 500 kJ/kg powoduje zmniejszenie ceny netto o 6 zł/tonę za  każde rozpoczęte 500 kJ/kg.,
f) zawyżenie zawartości popiołu o 1 % powoduje zmniejszenie ceny o 4 zł/tonę za każdy  procent przekroczenia,
g) zawyżenie zawartości siarki o 0,1 % powoduje zmniejszenie ceny o 4 zł/tonę za każdą dziesiątą część procentu przekroczenia,
h) zawyżenie zawartości wilgotności o 1 % powoduje zmniejszenie ceny o 3 zł/tonę za  każdy procent przekroczenia,
i) zaniżenie zawartości frakcji grubych powyżej 30 mm o 5% powoduje obniżenie ceny                  o 5 zł/tonę.
j) Strony ustalają dopuszczalne parametry techniczne węgla kamiennego niesort klasy 23/14/08:
      - wartość opałowa min.                                -           22 000 kJ/kg
      - zawartość popiołu  max.                             -                      16 %       
      - zawartość siarki max.                                 -                      0,9 %
      - wilgotność max.                                         -                      14 %
     - zawartość frakcji powyżej 30 mm             -           poniżej 23 %
    k) w przypadku przekroczenia parametrów dopuszczalnych określonych w p-kcie "j", lub niedotrzymania pozostałych parametrów, Wykonawca własnym staraniem odbierze reklamowany węgiel i zrezygnuje z zapłaty. Ponadto Zamawiający może rozwiązać natychmiast umowę z winy Wykonawcy.
 
§ 8
Zasady rozliczeń ilościowych.
1.  Postawą do rozliczeń ilościowych jest waga Zamawiającego.
2. Zamawiający na każde żądanie Wykonawcy udostępni aktualne dokumenty z legalizacji wagi Zamawiającego.
3. Zamawiający może przedstawić wydruki komputerowe z ważenia każdego pojazdu wykonane w godzinach pracy.
 
§ 9
1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 2 %    wartości zamówienia dla dostaw węgla kamiennego niesort klasy 23/14/08, na sezon grzewczy 2010/2011 .................................. zł /słownie ........................................................ ………………………………………………………………………………………………. zł/.
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w pełnej wysokości musi być wniesione przed podpisaniem umowy.
2.  Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości jak pkt. 1, zostanie zwrócone w ciągu 30 dni od daty ostatniej dostawy.
3.  Zwrot zabezpieczenia następuje z oprocentowaniem naliczonym przez Bank PKO BP, od sum depozytowych, zdeponowanych na rachunku "inne rachunki bankowe" (dotyczy tylko zabezpieczenia wniesionego w pieniądzu).
 
§ 10
1.  Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za:
 a) odstąpienie od umowy, z powodu okoliczności za które odpowiada Wykonawca, w wysokości: 10 % wartości zamówienia,
 b) opóźnienia w realizacji dostaw w wysokości: 0,1 % wartości zamówienia za każdy dzień zwłoki  w stosunku do terminu wykonania harmonogramu, zgodnie z § 2.
2. Zamawiający może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższające   wysokości kar umownych.
 
§ 11
Czas obowiązywania umowy.
Umowa obowiązuje od dnia podpisania do dnia 31.03.2011 r.
 
§ 12
Zmiany umowy.
Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem jej nieważności.
§ 13
Postanowienia końcowe.
1. Strony ustalają, że w sprawach spornych właściwym do rozstrzygnięcia będzie Sąd według siedziby Zamawiającego.
2. W sprawach nieuregulowanych w Umowie stosuje się przepisy kodeksu Cywilnego, a w szczególności przepisy art. 535 Kodeksu Cywilnego i następne oraz ustalenia z przyjętej oferty.
3. Umowa sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.
4. Integralną część umowy stanowi Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia do sporządzenia oferty na dostawę niesortu.  
 
 
Wykonawca:                                                                                               Zamawiający:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dokument utworzył(-a):  Zbigniew Kaszałowicz  (23.03.2010)
Dokument wprowadził(-a):  Zbigniew Kaszałowicz  (23.03.2010)
Dokument zatwierdził(-a):  Zbigniew Kaszałowicz  (11.05.2010)
Dokument modyfikował(-a):  Zbigniew Kaszałowicz  (11.05.2010)
 
^ Strony biuletynu wyświetlono:
1524983 razy
Biuletyn HexnetBIP v 1.51 obsługuje: Regionalne Centrum Technik Komputerowych HEXNET Sp. z o.o.
tel. 510612522; e-mail: hexnet@hexnet.pl
^