BIP - www.bip.gov.pl BIP
    
  
 Strona główna     Rejestr zmian   Statystyki   Wyślij   Drukuj 
     
  Informacje podstawowe
  Przedmiot działalności
  Organizacja Spółki
  Organy Spółki
  Struktura własnościowa
  Majątek
  Koncesje
  Finanse
  Taryfy dla ciepła
  Regulamin Świadczenia Usług
  Przetargi
  ∴ Pytania i odpowiedzi
  ∴ Rozstrzygnięcia przetargów
  Dane publiczne
  Kontrole w Spółce
  ∴ Państwowa Inspekcja Pracy
  ∴ Sanepid
  ∴ ZUS
  ∴ Straż pożarna
  Spółka
  ∴ Organy spółki
  ∴ Status spółki
  Oferty pracy
  ∴ Konkurs na stanowisko Dyrektora Zarządu
  Kontakt
  RODO
  ∴ Inspektor Ochrony Danych Osobowych
  Narzędzia
  ∴ Wyszukiwarka
  ∴ Instrukcja
  ∴ Redakcja
  ∴ Zaloguj się
  
 
  «   Projekt na podniesienie rzędnej składowania odpadów na składowisku w archiwum

 
Zaproszenie do złożenia oferty
Miejska Energetyka Cieplna spółka z o.o. w Mrągowie, zaprasza do złożenia oferty cenowej na opracowanie projektu budowlanego, uzyskanie stosownych decyzji oraz uzyskanie pozwolenia na budowę dla Składowiska odpadów w Polskiej Wsi gm. Mrągowo.
 
Przedmiotem zamówienia jest uzyskanie pozwolenia na budowę dla obecnie eksploatowanej kwatery tj. podniesienie poziomu docelowej rzędnej składowania z 159,0 m n.p.m. do 163 m n.p.m..
 
Podstawowe parametry techniczno-eksploatacyjne obecnie zapełnianej kwatery (dane z Pozwolenia zintegrowanego):
- powierzchnia w dnie - 28000 m2
- powierzchnia górą – 32200 m2
- pojemność całkowita 320000 m3
- rzędna dna – 149,2 – 149,8 m n.p.m.
- rzędne korony obwałowań – 149,5 – 153,0 m n.p.m.
- nachylenie skarp wewnętrznych – 1:2,5
- docelowa rzędna składowania – 159,0 m n.p.m..
 
Wymagania stawiane Oferentowi:
1.     Wszystkie koszty związane z wykonaniem dokumentacji, uzyskaniem wymaganych decyzji włącznie z pozwoleniem na budowę ponosi Oferent.
2.     Termin wykonania przedmiotu zamówienia – 31 marca 2010 r.
3.     Oferta winna zawierać:
- wykaz prac tożsamych lub podobnych, wykonanych w ostatnich trzech latach,
- cenę netto oraz obowiązujący podatek VAT.
4.     Ofertę należy:
a)     Złożyć w formie pisemnej osobiście lub przesłać na adres Miejska Energetyka Cieplna spółka z o.o. 11-700 Mrągowo, os. Parkowe 2., do dnia 08.01.2010 r. do godz. 12:00
b)    Kopertę opatrzyć napisem ,,Projekt podniesienia rzędnej składowania odpadów”.
5.     Uprawniony do kontaktu z Oferentami jest Waldemar Czajkowski                     Tel. 0897416936 w. 25.
6.     Warunki płatności:
- 100% ceny płatne w ciągu 14 dni od daty uzyskania pozwolenia na budowę.
   
 7.  Kryteriami oceny są:
Ocena końcowa oferty zostanie wyliczona ze wzoru: Xc = k1X1 + k2X2
gdzie:
X1 = punkty przyznane badanej ofercie za cenę brutto wyrażona w polskich złotych, za jaką Oferent zobowiązuje się zrealizować zamówienie – waga kryterium k1 = 70%,
X1   x 10
X2 = punkty za wiedzę i doświadczenie przyznane za ocenę wykonanych prac tożsamych lub podobnych projektów  - waga kryterium k2 = 30%.
Wartość punktów od 0 do 10.
 

Dokument utworzył(-a):  Zbigniew Kaszałowicz  (22.12.2009)
Dokument wprowadził(-a):  Zbigniew Kaszałowicz  (22.12.2009)
Dokument zatwierdził(-a):  Zbigniew Kaszałowicz  (11.03.2010)
Dokument modyfikował(-a):  Zbigniew Kaszałowicz  (11.03.2010)
 
^ Strony biuletynu wyświetlono:
1714577 razy
Biuletyn HexnetBIP v 1.51 obsługuje: Regionalne Centrum Technik Komputerowych HEXNET Sp. z o.o.
tel. 510612522; e-mail: hexnet@hexnet.pl
^