BIP - www.bip.gov.pl BIP
    
  
 Strona główna     Rejestr zmian   Statystyki   Wyślij   Drukuj 
     
  Informacje podstawowe
  Przedmiot działalności
  Organizacja Spółki
  Organy Spółki
  Struktura własnościowa
  Majątek
  Koncesje
  Finanse
  Taryfy dla ciepła
  Regulamin Świadczenia Usług
  Przetargi
  ∴ Pytania i odpowiedzi
  ∴ Rozstrzygnięcia przetargów
  Dane publiczne
  Kontrole w Spółce
  ∴ Państwowa Inspekcja Pracy
  ∴ Sanepid
  ∴ ZUS
  ∴ Straż pożarna
  Spółka
  ∴ Organy spółki
  ∴ Status spółki
  Oferty pracy
  ∴ Konkurs na stanowisko Dyrektora Zarządu
  Kontakt
  RODO
  Narzędzia
  ∴ Wyszukiwarka
  ∴ Instrukcja
  ∴ Redakcja
  ∴ Zaloguj się
  
 
  «   Wykonanie i montaż odgazowywacza próżniowego w archiwum

OGŁOSZENIE O PRZETARGU
 
Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o., 11-700 Mrągowo os. Parkowe 2,   Tel. 89 741 69-36, fax. 89 741 65-94, ogłasza przetarg dwustopniowy na roboty budowlane, w zakres których wchodzi wykonanie i montaż odgazowywacza próżniowego.
 
Zamówienie jest zamówieniem sektorowym zgodnie z art. 132 ust. 1 pkt. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych i na podstawie art. 133 ust. 1 tej ustawy - niską wartość zamówienia - nie podlega jej przepisom.
 
Postępowanie prowadzone jest zgodnie z ,,Regulaminem pracy komisji przetargowej” obowiązującym w Miejskiej Energetyce Cieplnej Sp. z o.o. w Mrągowie.
 
1.    Specyfikację Warunków Zamówienia można otrzymać osobiście w siedzibie Zamawiającego w pok. Nr 7 w godz. 7:30 – 14:30 lub pocztą po złożeniu pisemnego wniosku (faksem).
2.    Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych, w zakres których wchodzi wykonanie dokumentacji technicznej, wykonanie i montaż odgazowywacza próżniowego w kotłowni rejonowej przy ul. Kolejowej 4b w Mrągowie. 
3.    Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
4.    Termin wykonania robót budowlanych – 31 marca 2010 r.
5.    W przetargu mogą wziąć udział oferenci spełniający wymogi określone w Specyfikacji Warunków Zamówienia.
Ocena spełniania warunków przez oferentów zostanie dokonana na podstawie dokumentów znajdujących się w ofercie.
6.    Kryteria wyboru ofert w ofercie wstępnej:
- przyjęte rozwiązanie techniczno-technologiczne, zastosowane urządzenia                              - ocena maksymalna 8 punktów,
- analiza wykazu prac podobnych zrealizowanych przez oferenta w ostatnich trzech latach – ocena maksymalna 2 punkty.
7.    Kryteria wyboru ofert w ofercie ostatecznej: - cena 100%.
8.    Ofertę wstępną należy złożyć w terminie do dnia 16.11.2009 r. do godz. 11:50 w siedzibie zamawiającego (sekretariat).
9. Otwarcie ofert wstępnych nastąpi w dniu 16.11.2009 r. o godz. 12:00 w siedzibie zamawiającego  (sala konferencyjna)
10. Termin związania ofertą – 90 dni od dnia terminu składania ofert wstępnych.
11. Postępowanie może być w dowolnym momencie unieważnione bez podania przyczyn.
12. Dodatkowych informacji udzieli: Kierownik Działu Technicznego Stanisław Skwarczyński, Tel. 0-89-741-69-36 w. 14, w dniach pracy, godz. 8:00 do 13:00.
 
UWAGA!  Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu. 
 

Dokument utworzył(-a):  Zbigniew Kaszałowicz  (20.10.2009)
Dokument wprowadził(-a):  Zbigniew Kaszałowicz  (20.10.2009)
Dokument zatwierdził(-a):  Zbigniew Kaszałowicz  (11.03.2010)
Dokument modyfikował(-a):  Zbigniew Kaszałowicz  (11.03.2010)
 
^ Strony biuletynu wyświetlono:
1525147 razy
Biuletyn HexnetBIP v 1.51 obsługuje: Regionalne Centrum Technik Komputerowych HEXNET Sp. z o.o.
tel. 510612522; e-mail: hexnet@hexnet.pl
^