BIP - www.bip.gov.pl BIP
    
  
 Strona główna     Rejestr zmian   Statystyki   Wyślij   Drukuj 
     
  Informacje podstawowe
  Przedmiot działalności
  Organizacja Spółki
  Organy Spółki
  Struktura własnościowa
  Majątek
  Koncesje
  Finanse
  Taryfy dla ciepła
  Regulamin Świadczenia Usług
  Przetargi
  ∴ Pytania i odpowiedzi
  ∴ Rozstrzygnięcia przetargów
  Dane publiczne
  Kontrole w Spółce
  ∴ Państwowa Inspekcja Pracy
  ∴ Sanepid
  ∴ ZUS
  ∴ Straż pożarna
  Spółka
  ∴ Organy spółki
  ∴ Status spółki
  Oferty pracy
  ∴ Konkurs na stanowisko Dyrektora Zarządu
  Kontakt
  RODO
  Narzędzia
  ∴ Wyszukiwarka
  ∴ Instrukcja
  ∴ Redakcja
  ∴ Zaloguj się
  
 
  «   Dostawy wegla kamiennego niesort i miału w archiwum

OGŁOSZENIE O PRZETARGU
na dostawę węgla kamiennego niesort i miał.
 
 
Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o., 11-700 Mrągowo os. Parkowe 2,  
Tel. 89 741 69-36, fax. 89 741 65-94, w oparciu o art. 39 Prawo zamówień publicznych, ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę węgla kamiennego niesort w ilości 3000Mg oraz węgla kamiennego typ 32.2 klasy 22/16/06, sortymentu miał MIIA w ilości 100Mg,
w okresie od czerwca 2009 r. do kwietnia 2010 r.
 
Postępowanie prowadzone jest zgodnie z ,,Regulaminem pracy komisji przetargowej” obowiązującym w Miejskiej Energetyce Cieplnej Sp. z o.o. w Mrągowie.
 
1. Przedmiotem zamówienia są:
A. dostawy węgla kamiennego typ 32.2 klasy 23/14/08, sortymentu niesort  Kod CPV 09111210-5, o parametrach:
- wartość opałowa                                         -           powyżej 23 000 kJ/kg
- zawartość popiołu                                       -           do 14 %
- zawartość siarki                                           -           do 0,8 %
- wilgotność                                                   -           do 12 %
- granulacja                                                    -           0-300 mm
- części lotne                                                  -           powyżej 30
- zawartość frakcji powyżej 30 mm               -           minimum 25% masy.
B. dostawy węgla kamiennego typ 32.2 klasy 22/16/06, sortymentu miał M II A,
wg PN-82/G-97001, kod CPV 09111210-5, o parametrach:
- wartość opałowa                                     - powyżej 22 000 kJ/kg
- zawartość popiołu                                   - do 16 %  
- zawartość siarki                                      - do 0,6 %
- wilgotność                                              - do 12 %
- granulacja                                               - 0-25mm
- części lotne (Vdaf)                                    - powyżej 30
- liczba Rogi (RI)                                      - poniżej 35 wg PN-82/G-97002
- temperatura mięknięcia TB (atm. red.)  - powyżej 1200 oC
- ziarna poniżej 1mm                                 – poniżej 35%
2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych i częściowych.
 
3. Termin wykonania zamówienia - od 01.06.2009 r. do 30.04.2010 r.
 
4. W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy spełniający wymogi określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Warunkiem udziału w przetargu jest:
a) Wniesienie wadium w wysokości, terminie i na warunkach wymienionych w punkcie VIII specyfikacji.
b) Złożenie pisemnej oferty w zamkniętej kopercie i opracowanej zgodnie z  punktem VI oraz w miejscu i terminie określonym w punkcie X specyfikacji.
c) Spełnienie wymagań określonych w pkt. V specyfikacji.
Ocena spełniania warunków przez wykonawców zostanie dokonana na podstawie dokumentów znajdujących się w ofercie.
Oferta nie spełniająca wszystkich wymagań formalnych zawartych w specyfikacji zostanie odrzucona. 
Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu odbywać się będzie poprzez analizowanie pod kontem kompletności, prawidłowości i ważności złożonych dokumentów wg formuły spełnia – nie spełnia.
Oferta nie spełniająca wszystkich wymagań formalnych zawartych w specyfikacji zostanie odrzucona.
 
5. Wykonawca przystępujący do przetargu jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości
20 000 zł (dwadzieścia tysięcy złotych):    
a) W pieniądzu, najpóźniej na dzień przed otwarciem ofert. Wpłata na konto Miejskiej Energetyki Cieplnej w Banku PKO BP S.A. Oddział Centrum Mrągowo nr konta: 19102036390000830200580936 z dopiskiem – Wadium na przetarg – „Dostawa węgla kamiennego niesort i miał”. Jako termin, przyjmuje się datę i godzinę wpływu gotówki na konto Zamawiającego.
b)W poręczeniach, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych i wekslach
z poręczeniem wekslowym banku.
     Dokumenty związane ze złożeniem wadium w jednej z w/w form, winny być złożone
     u Głównej Księgowej Miejskiej Energetyki Cieplnej, najpóźniej w terminie składania oferty.
 
6. Ocena złożonych ofert i wyboru Wykonawcy zostanie przeprowadzone poprzez analizę
     złożonych dokumentów wg formuły spełnia-nie spełnia.
Ocena cenowa ofert zostanie przeprowadzona w oparciu o niżej przedstawione kryterium – waga kryterium 100%.
Jedynym kryterium oceny ofert jest cena brutto w złotych za jaką Wykonawca zobowiązuje się zrealizować zamówienie.
 
7. Ofertę należy złożyć w sekretariacie Miejskiej Energetyki Cieplnej Sp.  z o.o. 
11-700 Mrągowo  os. Parkowe 2,  do dnia  07.05.2009 r. do godziny 1150.
 
8. Termin związania ofertą wynosi 30 dni.
 
9. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany ilości dostawy węgla w granicach  20 %
w zależności od potrzeb.
                                                                                                                                       
10. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia zawierającą wymagania w stosunku do Wykonawców można uzyskać w zakładce przetargi na stronie internetowej www.mec.mragowo.pl, w  Miejskiej Energetyce Cieplnej 11-700 Mrągowo, os. Parkowe 2  pok. Nr 7 w godz. 7:30 – 14:30 lub pocztą po złożeniu pisemnego wniosku (faksem).
 
11. Dodatkowych informacji udzieli: Waldemar Czajkowski, Tel. 0-89-741-69-36
w. 25, w dniach pracy, godz. 8:00 do 14:00.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         .......................................................................
 
.......................................................................
 
.......................................................................            
 
.......................................................................            
 
 
 
         Nasz znak: DT-3/          /2009                              Mrągowo: 2009-04-10
 
 
Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o. w Mrągowie w oparciu  o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (z późn. zm.) zaprasza do złożenia oferty na dostawę  węgla kamiennego niesort
         i miał w okresie od czerwca 2009r. do kwietnia 2010 r.
 
 
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
 
           I. Zamawiający.
     Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o., 11-700 Mrągowo
     os. Parkowe 2, tel. (0-prefix-89) 741 69-36, telefax: (0-prefix89)            
               741 65-94, Regon 510031017, Kapitał zakładowy 4.750.500,-,
               KRS 0000082783, NIP 742-000-06-48, zwany dalej ,,Zamawiającym”.
 
II. Tryb i przedmiot zamówienia.
      Zamawiający zaprasza do składania ofert w trybie przetargu
     nieograniczonego.
              Zadanie 1
     Przedmiotem zamówienia są dostawy węgla kamiennego typ 32.2
klasy 23/14/08, sortymentu niesort  Kod CPV 09111210-5                      o parametrach:
     - wartość opałowa                                -        powyżej 23 000 kJ/kg
              - zawartość popiołu                             -        do 16%  
              - zawartość siarki                                 -        do 0,8 %
              - wilgotność                                          -        do 12 %
               - granulacja                                          -        0-300 mm
               - części lotne (Vdaf)                                         -       powyżej 30
              - liczba Rogi (RI)                                  -        poniżej 35
               wg PN-82/G-97002
              - zawartość frakcji powyżej 30 mm      -        minimum 25% masy
     Zadanie 2
Przedmiotem zamówienia są dostawy węgla kamiennego typ 32.2
klasy 22/16/06, sortymentu miał M II A wg PN-82/G-97001,  Kod CPV 09111210-5 o parametrach:
     - wartość opałowa                             - powyżej 22 000 kJ/kg
              - zawartość popiołu                           - do 16 %  
              - zawartość siarki                               - do 0,6 %
              - wilgotność                                       - do 12 %
               - granulacja                                                 - 0-25mm
               - części lotne (Vdaf)                                      - powyżej 30
              - liczba Rogi (RI)                                - poniżej 35 wg PN-82/G-97002
               - temperatura mięknięcia TB (atm. red.) - powyżej 1200 oC
    - ziarna poniżej 1mm                         – poniżej 35%
 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych
 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych
 Zamawiający będzie rozliczał się w walucie polskiej.
 
III. Zakres zamówienia.
Dla zadania 1 - dostawa węgla kamiennego sortymentu niesort klasy 23/14/08 w ilości 3000 Mg.
Dla zadania 2 - dostawa węgla kamiennego sortymentu miał M II A typ 32.2 klasy 22/16/06, w ilości 100Mg.
             
IV. Realizacja zadania.
     1. Terminy i harmonogram dostaw:
Terminy:
-                    od 01.06.2009 r.
-                    do 30.04.2010 r.
   Harmonogram dostaw:
miesiąc                  rok                         wielkość dostawy
                                                        niesort         -          miał
   - czerwiec              2009                    ---------        -        50 Mg
   - lipiec                    2009           -       250  Mg       -        --------
   - sierpień               2009           -       250  Mg       -        --------
   - wrzesień              2009           -       500  Mg       -        25Mg
   - październik          2009           -       600  Mg       -        25Mg
   - listopad               2009           -       400  Mg       -        --------
   - grudzień              2009           -       300  Mg       -        --------
   - styczeń                2010           -       200  Mg       -        --------
   - luty                        2010           -       200  Mg       -        --------
   - marzec                 2010           -       200  Mg       -        --------
   - kwiecień              2010           -       100  Mg       -        --------
                                        Razem:  -     3000  Mg      -        100Mg
     2. Miejsce dostawy: Skład opału Miejskiej Energetyki Cieplnej
         Spółka z o.o. Mrągowo ul. Kolejowa 4 B.
               3. Czas dostawy: Tylko w dni robocze, od poniedziałku do piątku
                   od godz. 700 do godz. 1430.
               4. Rozliczenie ilościowe dostawy odbywać się będzie na podstawie
                  zestawienia ważeń poszczególnych pojazdów (wydruków
         komputerowych) przeprowadzanych na zalegalizowanej wadze
         samochodowej znajdującej się na składzie opału.
               5. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany ilości dostawy
                   węgla w granicach  20 % w zależności od potrzeb.
 
V.  Wymagania stawiane Wykonawcy.
              O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają
     następujące warunki:
     - nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia,   
       na podstawie art. 24 Prawa zamówień publicznych.
             - są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym zgodnie
               z wymaganiami ustawowymi,
             - posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują
       potencjałem technicznym i osobami  zdolnymi do wykonania
       zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych
       podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób
       zdolnych do wykonania zamówienia,
             - znajdują się sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej
               wykonanie zamówienia,
   - złożą oświadczenie że wartość roczna dostaw węgla kamiennego
                w trzech ostatnich latach tj. 2006, 2007, 2008 nie była
                niższa niż 720 000 zł. (siedemset dwadzieścia tysięcy złotych),
             - złożą oświadczenie o wyrażeniu zgody na zawarcie umowy
               zgodnie z zaproponowanym wzorem umowy.
 
VI. Sposób przygotowania oferty.
  1. Oferta oraz załączniki powinny być napisana w języku polskim,
               w formie pisemnej, w układzie zgodnym z załączonymi formularzami
               ofertowymi /zał. nr 1, 2. Powinny być napisane w sposób czytelny
               i trwały oraz podpisane przez osobę /osoby/ upoważnione do
                 reprezentowania firmy Wykonawcy na zewnątrz.
          2. Oferta winna zawierać:
- pełną nazwę Wykonawcy, jego adres wraz z numerem telefonu, faksem,   
  datą sporządzenia oferty,
- cenę netto w zł/Mg, obowiązujący podatek VAT, oraz cenę brutto
            zawierającą koszt transportu loco Skład opału Miejskiej Energetyki Cieplnej w Mrągowie oraz łączną cenę wykonania dwóch zadań,  dla terminu płatności 30 dni licząc od daty dostawy,
             - aktualny odpis z właściwego rejestru albo oświadczenie o wpisie do   
 ewidencji działalności gospodarczej /dokument dopuszczający   
 Wykonawcę do obrotu prawnego w zakresie objętym zamówieniem/,
              - kopię bilansu oraz rachunku zysków i strat za 2008 r.,
 - aktualne zaświadczenie ZUS dotyczące terminowej realizacji                              
     zobowiązań ubezpieczeniowych,
   - aktualne zaświadczenie z Urzędu Skarbowego dotyczące terminowej     
     realizacji zobowiązań,
   - aktualną informację banku, w której potwierdza się wielkość
              posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy,
- aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego
  dla wszystkich członków Zarządu,
   - wykaz wykonanych w ciągu ostatnich dwóch lat dostaw węgla                
     kamiennego  z podaniem ich wielkości, dat wykonania i odbiorców,
- oświadczenie o wyrażeniu zgody na zaproponowany projekt umowy.
         3. W/w dokumenty, mogą być w formie uwierzytelnionej przez
              składającego ofertę, kopii lub kserokopii.
          4. Każda strona oferty musi być ponumerowana kolejnymi numerami
             w prawym górnym rogu strony i być podpisana u dołu strony przez  
             składającego ofertę.
          5. Wszystkie załączniki muszą być ponumerowane kolejnymi numerami
    w prawym górnym rogu strony i być podpisane na końcu przez
    składającego ofertę.
6. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty i załączników
    muszą być parafowane i datowane własnoręcznie przez
    podpisującego ofertę.
          7. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem
         i złożeniem oferty.
     8. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego na piśmie o wyjaśnienie
    ustaleń zawartych w niniejszych Wytycznych oraz wątpliwości
    związanych ze sposobem przygotowania i złożenia oferty.
   
    VII. Kryteria oceny i sposób wyboru oferenta.
          1. Postanowienia ogólne:
a)     Wykonawca jest zobowiązany wykazać, że spełnia wymagane warunki,
b)    Zamawiający ma prawo wykluczyć z postępowania Wykonawcę,
     jeżeli stwierdzi nieprawdę w złożonych oświadczeniach                             
     i dokumentach,
c)     Oceny ofert i wyboru Wykonawcy dokona komisja powołana przez Zamawiającego, poprzez analizę złożonych dokumentów wg formuły  spełnia-nie spełnia
          d)  Ocena ofert zostanie przeprowadzona w oparciu o niżej 
przedstawione kryterium – waga kryterium 100%.
  2. Jedynym kryterium oceny ofert jest cena brutto wyrażona w złotych,  
      za jaką Wykonawca zobowiązuje się zrealizować zamówienie.
 
VIII.     Wadium.
1.     Wykonawca przystępujący do przetargu jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości 20 000 zł (dwadzieścia tysięcy złotych):    
a)     W pieniądzu, najpóźniej na dzień przed otwarciem ofert. Wpłata na konto Miejskiej Energetyki Cieplnej w Banku PKO BP S.A. Oddział Centrum Mrągowo nr konta: 19102036390000830200580936 z dopiskiem – Wadium na przetarg – „Dostawa węgla kamiennego niesort i miał”. Jako termin, przyjmuje się datę i godzinę wpływu gotówki na konto Zamawiającego.
b)     W poręczeniach, gwarancjach bankowych, gwarancjach
     ubezpieczeniowych i wekslach z poręczeniem wekslowym banku.
    Dokumenty związane ze złożeniem wadium w jednej z w/w form,     
    winny być złożone u Głównej Księgowej Miejskiej Energetyki
    Cieplnej, najpóźniej w terminie składania oferty.
2.    Wadium wniesione w pieniądzu wybranego Wykonawcy zostanie przeniesione w części lub całości, w dniu podpisania umowy na rachunek depozytowy jako  zabezpieczenie  należytego  wykonania umowy. Nie wykorzystana część wadium zostanie zwrócona Wykonawcy  w terminie 14 dni od daty podpisania umowy.
3.     Pozostałym Wykonawcom, których oferty nie wybrano, zwrot wadium    
    nastąpi niezwłocznie.
 
IX.        Warunki udziału w przetargu.
          Warunkiem udziału w przetargu jest:
a)   Wniesienie wadium w wysokości, terminie i na warunkach 
     wymienionych w punkcie VIII niniejszej specyfikacji.
b)   Złożenie pisemnej oferty w zamkniętej kopercie i opracowanej zgodnie   
     z  punktem VI oraz w miejscu i terminie określonym w punkcie X
     niniejszej specyfikacji.
c)   Spełnienie wymagań określonych w pkt. V niniejszej specyfikacji
              Oferta nie spełniająca wszystkich wymagań formalnych zostanie
              odrzucona.                                                                                                                                                      
 
X.               Termin i miejsce składania ofert.
1.     Ofertę należy złożyć w sekretariacie Miejskiej Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.  11-700 Mrągowo  os. Parkowe 2,  do dnia  07.05.2009 r. do godziny 1150.
2.     Ofertę należy zapakować w kopertę .
3.     Koperta powinna być zaadresowana:
Miejska Energetyka Cieplna Sp. z o.o. Os. Parkowe 2, 11 – 700 Mrągowo i opatrzona napisem: Oferta na przetarg – „Dostawa węgla kamiennego niesort i miał”. Ponadto powinna być opatrzona nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy.
   
XI.            Termin i miejsce otwarcia ofert.
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Miejskiej Energetyki Cieplnej
Os. Parkowe 2, w dniu 07.05.2009 r. o godz. 12.00.
 
XII.        Postanowienia końcowe.
1.     Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, w przypadku złożenia większej liczby ofert, każda z tych ofert zostanie odrzucona jako niezgodna z ustawą – art. 89 ust. 1 pkt.1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
2.     Zamawiający przyzna zamówienie Wykonawcy, którego oferta odpowiada wymaganiom określonym w niniejszej specyfikacji oraz zostanie uznana za najkorzystniejszą.
3.     W zawiadomieniu wysłanym do Wykonawcy, którego oferta zastała wybrana, Zamawiający określi termin i miejsce zawarcia umowy.
4.     Wybrany Wykonawca zobowiązany jest zawrzeć umowę wg  załączonego do niniejszej specyfikacji projektu umowy, w terminie podanym przez Zamawiającego.
     W przypadku odmowy podpisania umowy, wybrany   
     Wykonawca traci wadium na rzecz Zamawiającego.
5.     Podpisanie umowy musi poprzedzać wniesienie  w ustalonej wysokości zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
6.     Warunki i termin zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, określone zostały w umowie.
7.     Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują sobie pisemnie.
8.     W toku postępowania o udzielenie zamówienia, Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej, tj.: protest  – art. 180, odwołanie – art. 184, skarga do sądu – art. 194 Prawa zamówień publicznych.
9.     Do udzielenia wyjaśnień  dotyczących niniejszej specyfikacji
upoważnia się Waldemara Czajkowskiego, tel. 0-89-741-69-36
w 10, w dniach pracy, godz. 730 do 1200.
          
  Niniejsza specyfikacja stanowią całość z następującymi załącznikami:
-         Załącznik Nr 1 – Formularz ofertowy,
-         Załącznik Nr 2 - Wzór umowy.
 
 
 
 
                                                                                                                  Załącznik Nr 1
                                                                                            do SIWZ z dnia 10.04.2009 r.
 
„Formularz  ofertowy”
 
..................................................................                                    Strona ......... Stron ..........
                                                                                                                 
..................................................................
 
..................................................................                                 
/pełna nazwa i dokładny adres Oferenta/              
                                                                                                                             

OFERTA OSTATECZNA

NA DOSTAWĘ  WĘGLA KAMIENNEGO NIESORT I MIAŁ
W OKRESIE OD CZERWCA 2009 R. DO KWIETNIA 2010 R.
 
                                                                              Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o.
                                                                              os. Parkowe, 11-700 Mrągowo
 
Odpowiadając na zaproszenie do złożenia oferty na ,,Dostawę węgla kamiennego”
oferujemy wykonanie zadań:
Zadanie nr 1 - wykonanie dostaw węgla kamiennego typ 32.2 klasy 23/14/08 sortymentu niesort, kod CPV 09111210-5 będącego przedmiotem zamówienia, za cenę:
................................ zł/Mg  +   ................. %VAT=  ................................  zł (brutto)
(słownie ............................................................................................................. złotych/Mg).
Zadanie nr 2 - wykonanie dostaw węgla kamiennego typ 32.2 klasy 22/1606 sortymentu miał M II A wg PN-82/G-97001,  kod CPV 09111210-5, będącego przedmiotem zamówienia, za cenę: …….......................... zł/Mg  +   ................. %VAT=  ..................................  zł (brutto)
(słownie ............................................................................................................. złotych/Mg).
Łączna cena za wykonanie dwóch zadań wynosi : …......................... zł +   ................. %VAT =  ..........................................  zł (brutto), (słownie.......................................................................  ……………………………………………………………………….……………złotych/Mg).
 
1.  Przedmiot  zamówienia wykonamy w terminie:
-             rozpoczęcie 01.06.2009 r.
-             zakończenie 30.04.2010 r.
2.  Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami zamówienia i nie wnosimy do nich
     zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.
3.  Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na okres 30 dni.
4.  Oświadczamy, że przekazany nam wzór umowy i warunki płatności w niej
     zaproponowane zostały przez nas zaakceptowane i zobowiązujemy się, w przypadku
     wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy w zaproponowanej formie, miejscu i terminie
     wyznaczonym przez Zamawiającego, podane w zawiadomieniu o wyborze Wykonawcy.
     Jesteśmy świadomi, że gdyby z naszej winy nie doszło do zawarcia umowy, wniesione
     przez nas wadium podlega przepadkowi na rzecz Zamawiającego.
 
                                                                        -----------------------------------------------
                                                                                 podpis upoważnionego przedstawiciela
Strona.......... stron.............
5.  W przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do wniesienia zabezpieczenia    
     należytego wykonania umowy o równowartości 2 % wartości zamówienia, tj.:
     .............................. zł / słownie................................................................................złotych /,
dla węgla kamiennego typ 32.2 klasy 23/14/08 sortymentu niesort w pełnej wysokości przed podpisaniem umowy.
6.  Do niniejszej oferty załączono:
  1)  Oświadczenie wg  wzoru załączonego do „Formularza ofertowego”;
  2)  Zaświadczenie z ZUS;
  3)  Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego; 
  4)  Informację z banku prowadzącego rachunek rozliczeniowy;
  5)  Wypis z rejestru handlowego /dokument potwierdzający dopuszczenie Wykonawcę
        do obrotu prawnego w zakresie objętym zamówieniem/, (niepotrzebne skreślić),
  6)  Informację z Krajowego Rejestru Karnego dla wszystkich członków Zarządu;
7)      Kopię bilansu oraz rachunku zysków i strat za 2008 r.;
8)      Wykaz wykonanych w ciągu ostatnich dwóch lat dostaw węgla kamiennego  z podaniem ich wielkości, dat wykonania i odbiorców,
9)      Upoważnienie przedstawiciela do reprezentowania Wykonawcy;
10) ..........................................................................................................................................
7.  Oferta została złożona na ......  ponumerowanych stronach.
 
 
                                                  
 
                                                             Podpis..............................................................................
                                                                               Upoważniony przedstawiciel oferenta                                                                                                                                     
 
 
 
Miejscowość .................................................. data .................................................................
                                                                                                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                              Załącznik Nr 1 do
                                                                                                        Formularza ofertowego
 
 
 
OŚWIADCZENIA
 
 
L.p.
 
Oświadczenia Wykonawcy, że:
Podpis upoważnionego przedstawiciela
 
Data
1
Zapoznał się z warunkami zamówienia      i przyjmuje je bez zastrzeżeń.
 
 
2
Jest uprawniony do występowania           w obrocie prawnym, zgodnie                     z wymaganiami ustawowymi.
 
 
3
Posiada uprawnienia niezbędne do wykonywania określonych prac lub czynności wymienionych w zamówieniu, jeśli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
 
 
4
Posiada niezbędną wiedzę                             i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami  zdolnymi do wykonania danego zamówienia / posiada pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego
i osób zdolnych do wykonania zamówienia,
 
 
5
Znajduje się w sytuacji ekonomicznej          i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
 
 
6
Nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w oparciu             o art. 24 Prawa zamówień publicznych
 
 
 
 
 
 
..................................., dnia ...........................   Podpis ...............................................................
                                                         ( upoważniony przedstawiciel   oferenta)                                                                                                                        
 
 
                                              
                                                                                                      Załącznik nr 2
                                                                                                      do SIWZ z dnia 10.04.2009r         
 
 
,,Wzór umowy”
 
 
     U  M  O  W  A  NR ...........
 
Zawarta w dniu ................................. w Mrągowie, pomiędzy Miejską Energetyką Cieplną
Spółka z o.o. 11-700 Mrągowo os. Parkowe 2, zwanym dalej „Zamawiającym
reprezentowanym przez:
1. Dyrektora Zarządu                            – mgr inż. Zbigniewa Kaszałowicza  
a...................................................................................................................................................
zwanym dalej „Wykonawcą ”, reprezentowanym przez:
1.  .................................................................................................................................................
treści następującej:
 
 
§ 1.
Przedmiot umowy.
Zadanie 1 -  dostawa węgla kamiennego typ 32.2 klasy 23/14/08, sortymentu niesort, kod CPV 09111210-5, o parametrach:
- wartość opałowa                                         -           powyżej 23 000 kJ/kg
- zawartość popiołu                                       -           do 16%  
- zawartość siarki                                           -           do 0,8 %
- wilgotność                                                   -           do 12 %
- granulacja                                                    -           0-300 mm
- części lotne (Vdaf)                                          -          powyżej 30
- liczba Rogi (RI)                                           -           poniżej 35
  wg PN-82/G-97002
- zawartość frakcji powyżej 30 mm               -           minimum 25% masy
Zadanie 2 - przedmiotem zamówienia są dostawy węgla kamiennego typ 32.2 klasy 22/16/06, sortymentu miał M II A wg PN-82/G-97001, kod CPV 09111210-5, o parametrach:
- wartość opałowa                                     - powyżej 22 000 kJ/kg
- zawartość popiołu                                   - do 16 %  
- zawartość siarki                                      - do 0,6 %
- wilgotność                                              - do 12 %
- granulacja                                               - 0-25mm
- części lotne (Vdaf)                                    - powyżej 30
- liczba Rogi (RI)                                      - poniżej 35 wg PN-82/G-97002
- temperatura mięknięcia TB (atm. red.) - powyżej 1200 oC
- ziarna poniżej 1mm                                – poniżej 35%
 
§ 2
Terminy i wielkości dostaw.
Termin wykonania zlecenia:
- rozpoczęcie              -           01.06.2009 r.
- zakończenie              -           30.04.2010 r.
Wielkości i terminy dostaw.
Zgodnie z harmonogramem:
  miesiąc                    rok                                   wielkość dostawy
                                                              niesort    -             miał
   - czerwiec                2009                         ---------   -           50 Mg
   - lipiec                      2009                -       250  Mg  -           --------
   - sierpień                  2009                -       250  Mg  -           --------
   - wrzesień                2009                -       500  Mg  -           25Mg
   - październik            2009                -       600  Mg  -           25Mg
   - listopad                 2009               -       400  Mg  -           --------
   - grudzień                2009                -       300  Mg  -           --------
   - styczeń                   2010                -       200  Mg  -           --------
   - luty                          2010                -       200  Mg  -           --------
   - marzec                   2010                -       200  Mg  -           --------
   - kwiecień                2010                -       100  Mg  -           --------
                                   Razem:           -     3000  Mg  -           100Mg
Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany ilości dostawy węgla w granicach  20 %   
w zależności od potrzeb.
 
§ 3.
Obowiązki stron.
 1. Wykonawca zobowiązuje się do:
-       terminowych dostaw węgla kamiennego, loco skład opału w Mrągowie ul. Kolejowa 4b,
        w ilościach i terminach zgodnych z harmonogramem ustalonym w  §  2 "Terminy
        i wielkości dostaw",
-             przeniesienie na Zamawiającego własności dostarczanego węgla kamiennego,
-             dostarczenie do każdej faktury certyfikatu jakościowego dostarczanego węgla kamiennego.
Brak certyfikatu spowoduje wstrzymanie zapłaty faktury.
-             dostaw węgla kamiennego na skład opału Miejskiej Energetyki Cieplnej w dni robocze
        (od poniedziałku do piątku), od godz. 700 do godz. 1430.
 2. Zamawiający zobowiązuje się do:
-             odbioru dostarczanego węgla kamiennego w uzgodnionych ilościach i terminach,
-             terminowej zapłaty w uzgodnionej wysokości za dostarczony przez Wykonawcę węgiel kamienny.
 3. Strony zobowiązują się współpracować ze sobą, dokładając najwyższej staranności
       w przestrzeganiu szczegółów techniczno-organizacyjnych i proceduralnych określonych   
       w umowie.
 
§ 4
Parametry węgla.
1. Ustala się następujące parametry dostarczanego węgla typ 32.2 klasy 23/14/08, sortymentu niesort, o parametrach:
- wartość opałowa                                         -           powyżej 23 000 kJ/kg
- zawartość popiołu                                       -           do 16%  
- zawartość siarki                                           -           do 0,8 %
- wilgotność                                                   -           do 12 %
- granulacja                                                    -           0-300 mm
- części lotne (Vdaf)                                          -          powyżej 30
- liczba Rogi (RI)                                           -           poniżej 35
  wg PN-82/G-97002
- zawartość frakcji powyżej 30 mm               -           minimum 25% masy
2. Ustala się następujące parametry dostarczanego węgla typ 32.2 klasy 22/16/06, sortymentu miał M II A wg PN-82/G-97001, o parametrach:
- wartość opałowa                                     - powyżej 22 000 kJ/kg
- zawartość popiołu                                   - do 16 %  
- zawartość siarki                                      - do 0,6 %
- wilgotność                                              - do 12 %
- granulacja                                               - 0-25mm
- części lotne (Vdaf)                                    - powyżej 30
- liczba Rogi (RI)                                      - poniżej 35 wg PN-82/G-97002
- temperatura mięknięcia TB (atm. red.) - powyżej 1200 oC
- ziarna poniżej 1mm                                – poniżej 35%
 
§ 5
Cena węgla kamiennego.
1. Zadanie 1 - dla wyszczególnionych w § 2 dostaw, zgodnych z parametrami podanymi
 w § 4 i terminu płatności 30 dni od daty dostawy węgla kamiennego, strony ustaliły cenę węgla kamiennego klasy 23/14/08 sortymentu niesort będącego przedmiotem zamówienia,
dla dostaw na sezon grzewczy 2009/2010 w wysokości:
 ................................ zł/Mg  +   ................. %VAT=  ..................................... zł /Mg (brutto),  
 (słownie ............................................................................................................. złotych/Mg),
Zadanie 2 - dla wyszczególnionych w § 2 dostaw, zgodnych z parametrami podanymi
 w § 4 i terminu płatności 30 dni od daty dostawy węgla kamiennego, strony ustaliły:
 cenę węgla kamiennego typ 32.2 klasy 22/16/06, sortymentu miał M II A, będącego  
 przedmiotem zamówienia, dla dostaw na sezon grzewczy 2009/2010 w wysokości:
  ................................ zł/Mg  +   ................. %VAT=  ..................................... zł /Mg (brutto),  
 (słownie ............................................................................................................. złotych/Mg).
Łączna cena za realizację dwóch zadań wynosi:  ................................ zł +   ............ %VAT =  ..................................... zł (brutto), (słownie ...............................................................................
…………………………………………….... złotych).
 
Podana cena obowiązuje loco skład opału ul. Kolejowa 4b w Mrągowie.
W okresie obowiązywania umowy, Zamawiający nie dopuszcza możliwości zmiany ceny węgla kamiennego.
 
2. W przypadku niedotrzymania terminów dostaw ustalonych w harmonogramie § 2,
    Zamawiający zakupuje węgiel u innego dostawcy, a różnicą ceny obciąża Wykonawcę.
 
§ 6
Zapłata.
1. Podstawą zapłaty za dostarczony węgiel kamienny Zamawiającemu, będzie faktura VAT 
    wystawiona przez Wykonawcę.
2. Wykonawca będzie wystawiał fakturę VAT oddzielnie na każdą przesyłkę węgla
    kamiennego. Faktura winna określać tonaż oraz deklarowane parametry jakościowe
    (wartość opałową, zawartość popiołu, zawartość siarki, wilgotność), dla danej dostawy
    według obowiązujących norm określających klasę węgla.
3. Zapłata nastąpi w formie przelewu z konta bankowego Zamawiającego na rachunek
    wskazany przez Wykonawcę w terminie 30 dni od daty dostawy węgla kamiennego.
4. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktur VAT bez podpisu.
§ 7
Zasady i tryb rozliczeń jakościowych węgla kamiennego.
 1.  Strony rozliczają jakość każdej partii dostarczonego węgla kamiennego na podstawie
      badań pobranych próbek przez laboratorium Zamawiającego i certyfikatu jakości
      węgla kamiennego dostarczonego przez Wykonawcę do każdej faktury.
 2.  W przypadku rozbieżności wyników badań Zamawiającego, a certyfikatem jakości
      Wykonawcy, Zamawiający wykonuje badanie dodatkowe zlecając je niezależnej firmie.     
      To badanie będzie stanowiło postawę do rozliczeń jakościowych. Koszt badania pokrywa
      Wykonawca, w przypadku gdy badanie wykaże niezgodność dostarczonej próbki
      węgla kamiennego z deklarowaną jakością (certyfikatem).
 3.  Ustala się graniczny 14 dniowy termin składania reklamacji licząc od dnia dostawy.
 4.  Strony rozliczają parametry dostarczanego i odebranego węgla kamiennego na podstawie:
  a) certyfikatu jakości o ile potwierdziły go badania w laboratorium Zamawiającego,  
  b) według niezależnego badania o ile wystąpią różnice pomiędzy certyfikatem jakości
     dostarczonego przez Wykonawcę a badaniem laboratoryjnym Zamawiającego,
  c) Dla zadania 1 - ustala się, że parametrom węgla kamiennego klasy 23/14/08.    
            odpowiadają graniczne przedziały:
 - kaloryczność                               -           23 000 kJ/kg               do        23 999 kJ/kg
   - popiół                                           -           13,1 %                        do        14  % 
   - siarka                                           -           0,7%                           do        0,8  %
   - wilgotność                                   -                                              do        12  %
   - zawartość frakcji powyżej 30 mm -                                            powyżej 25% masy
   Dla zadania 2 - ustala się, że parametrom węgla kamiennego klasy 22/16/06 sortymentu  
    miał MIIA, odpowiadają graniczne przedziały:
 - kaloryczność                    -           22 000 kJ/kg               do        22 999 kJ/kg
   - popiół                               -          15,1 %                        do        16  % 
   - siarka                                  -         0,5 %                          do        0,6  %
   - wilgotność                         -          ---                              do        12  %
   d) zawyżenie kaloryczności lub zaniżenie zawartości popiołu, siarki i wilgotności, nie  
       powoduje zobowiązań Zamawiającego wobec Wykonawcy i nie ma wpływu na zmianę    
       ceny,
   e) zaniżenie kaloryczności o 500 kJ/kg powoduje zmniejszenie ceny netto o 6 zł/tonę za 
       każde rozpoczęte 500 kJ/kg.,
   f) zawyżenie zawartości popiołu o 1 % powoduje zmniejszenie ceny o 4 zł/tonę za każdy
 procent przekroczenia,
   g) zawyżenie zawartości siarki o 0,1 % powoduje zmniejszenie ceny o 4 zł/tonę za każdą  
 dziesiątą część procentu przekroczenia,
   h) zawyżenie zawartości wilgotności o 1 % powoduje zmniejszenie ceny o 3 zł/tonę za  
       każdy  procent przekroczenia,
   i) zaniżenie zawartości frakcji grubych powyżej 30 mm o 5% powoduje obniżenie ceny                     
o 5 zł/tonę
   j) Dla zadania 1 - strony ustalają dopuszczalne parametry techniczne węgla kamiennego
       niesort klasy 23/14/08:
      - wartość opałowa min.                           -           22 000 kJ/kg
      - zawartość popiołu  max.                        -                      16 %       
      - zawartość siarki max.                             -                      0,9 %
      - wilgotność max.                                    -                      14 %
     - zawartość frakcji powyżej 30 mm         -           poniżej 23 %
 Dla zadania 2 – strony ustalają dopuszczalne parametry techniczne węgla klasy 22/16/06 
 sortymentu miał MIIA:
      - wartość opałowa min.                           -           21 000 kJ/kg
      - zawartość popiołu  max.                        -           17 %       
      - zawartość siarki max.                             -           0,65 %
      - wilgotność max.                                    -           14 %
k) w przypadku przekroczenia parametrów dopuszczalnych określonych w p-kcie "j", lub
    niedotrzymania pozostałych parametrów, Wykonawca własnym staraniem odbierze
    reklamowany węgiel i zrezygnuje z zapłaty. Ponadto Zamawiający może rozwiązać
    natychmiast umowę z winy Wykonawcy.
 
§ 8
Zasady rozliczeń ilościowych.
1.  Postawą do rozliczeń ilościowych jest waga Zamawiającego.
2.  Zamawiający na każde żądanie Wykonawcy udostępni aktualne dokumenty z legalizacji
     wagi Zamawiającego.
3.  Zamawiający może przedstawić wydruki komputerowe z ważenia każdego pojazdu
     wykonane w godzinach pracy.
 
§ 9
1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 2 %   
wartości zamówienia dla dostaw węgla kamiennego niesort klasy 23/14/08 i węgla kamiennego klasy 22/16/06 sortymentu miał MIIA, na sezon grzewczy 2009/2010 .................................. zł /słownie .............................................................................................. ……………………………………………………………………………………………. zł/.
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w pełnej wysokości musi być wniesione przed podpisaniem umowy.
2.  Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości jak pkt. 1, zostanie
     zwrócone w ciągu 30 dni od daty ostatniej dostawy.
3.  Zwrot zabezpieczenia następuje z oprocentowaniem naliczonym przez Bank PKO BP,  
      od sum depozytowych, zdeponowanych na rachunku "inne rachunki bankowe" (dotyczy tylko zabezpieczenia wniesionego w pieniądzu).
 
§ 10
1.  Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za:
 a) odstąpienie od umowy, z powodu okoliczności za które odpowiada Wykonawca,
     w wysokości: 10 % wartości zamówienia,
 b) opóźnienia w realizacji dostaw w wysokości: 0,1 % wartości zamówienia za każdy dzień
     zwłoki  w stosunku do terminu wykonania harmonogramu, zgodnie z § 2.
2. Zamawiający może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższające  
     wysokości kar umownych.
 
§ 11
 Czas obowiązywania umowy.
 Umowa obowiązuje od dnia podpisania do dnia 30.04.2010 r.
 
§ 12
  Zmiany umowy.
  Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem
  jej nieważności.
 
 
§ 13
 Postanowienia końcowe.
 1.  Strony ustalają, że w sprawach spornych właściwym do rozstrzygnięcia będzie Sąd
      według siedziby Zamawiającego.
 2.  W sprawach nieuregulowanych w Umowie stosuje się przepisy kodeksu Cywilnego,
      a w szczególności przepisy art. 535 Kodeksu Cywilnego i następne oraz ustalenia
      z przyjętej oferty.
 3.  Umowa sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym
      dla każdej ze stron.
 4.  Integralną część umowy stanowi Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia do
            sporządzenia oferty na dostawę niesortu i miału.  
 
 
Wykonawca:                                                                                               Zamawiający:
 

Dokument utworzył(-a):  Zbigniew Kaszałowicz  (14.04.2009)
Dokument wprowadził(-a):  Zbigniew Kaszałowicz  (14.04.2009)
Dokument zatwierdził(-a):  Zbigniew Kaszałowicz  (17.07.2009)
Dokument modyfikował(-a):  Zbigniew Kaszałowicz  (17.07.2009)
 
^ Strony biuletynu wyświetlono:
1525157 razy
Biuletyn HexnetBIP v 1.51 obsługuje: Regionalne Centrum Technik Komputerowych HEXNET Sp. z o.o.
tel. 510612522; e-mail: hexnet@hexnet.pl
^