BIP - www.bip.gov.pl BIP
    
  
 Strona główna     Rejestr zmian   Statystyki   Wyślij   Drukuj 
     
  Informacje podstawowe
  Przedmiot działalności
  Organizacja Spółki
  Organy Spółki
  Struktura własnościowa
  Majątek
  Koncesje
  Finanse
  Taryfy dla ciepła
  Regulamin Świadczenia Usług
  Przetargi
  ∴ Pytania i odpowiedzi
  ∴ Rozstrzygnięcia przetargów
  Dane publiczne
  Kontrole w Spółce
  ∴ Państwowa Inspekcja Pracy
  ∴ Sanepid
  ∴ ZUS
  ∴ Straż pożarna
  Spółka
  ∴ Organy spółki
  ∴ Status spółki
  Oferty pracy
  ∴ Konkurs na stanowisko Dyrektora Zarządu
  Kontakt
  RODO
  Narzędzia
  ∴ Wyszukiwarka
  ∴ Instrukcja
  ∴ Redakcja
  ∴ Zaloguj się
  
 
  «   Dostawa węgla kamiennego - niesort sezon 2008/2009 w archiwum

Mrągowo: Dostawa węgla kamiennego niesort
Numer ogłoszenia: 80840 - 2008; data zamieszczenia: 21.04.2008
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o., Oś. Parkowe 2, 11-700 Mrągowo, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 089 7416936, fax 089 7416594.

  • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mec.mragowo.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Miejska Energetyka Cieplna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa węgla kamiennego niesort.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są dostawy węgla kamiennego typ 32.2 klasy 23/14/08, sortymentu niesort Kod CPV 10110000-7 o parametrach: - wartość opałowa - powyżej 23 000 kJ/kg, - zawartość popiołu - do 14 %, - zawartość siarki - do 0,8 %, - wilgotność - do 12 %, - granulacja - 0-300 mm, - części lotne - powyżej 28, - zawartość frakcji powyżej 30 mm - minimum 60%. Dostawa węgla kamiennego sortymentu niesort klasy 23/14/08 w ilości 2000 Mg dla dostaw na sezon grzewczy 2008/2009.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 10.11.00.00-7.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: data zakończenia: 30.04.2009.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

  • Informacja na temat wadium: Wykonawca przystępujący do przetargu jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości 10 000 zł (dziesięć tysięcy złotych): a) W pieniądzu, najpóźniej na dzień przed otwarciem ofert. Wpłata na konto Miejskiej Energetyki Cieplnej w Banku PKO BP S.A. Oddział Centrum Mrągowo nr konta: 19102036390000830200580936 z dopiskiem - Wadium na przetarg - /Dostawa węgla kamiennego niesort/. Jako termin, przyjmuje się datę i godzinę wpływu gotówki na konto Zamawiającego. b) W poręczeniach, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych i wekslach z poręczeniem wekslowym banku. Dokumenty związane ze złożeniem wadium w jednej z w/w form, winny być złożone u Głównej Księgowej Miejskiej Energetyki Cieplnej, najpóźniej w terminie składania oferty..

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

  • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Warunkiem udziału w przetargu jest: 1. Wniesienie wadium w wysokości, terminie i na warunkach wymienionych w punkcie VIII specyfikacji. 2. Złożenie pisemnej oferty w zamkniętej kopercie i opracowanej zgodnie z punktem VI oraz w miejscu i terminie określonym w punkcie X specyfikacji. 3. Spełnienie wymagań określonych w pkt. V specyfikacji. Oferta nie spełniająca wszystkich wymagań formalnych zawartych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia zostanie odrzucona. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu odbywać się będzie poprzez analizowanie dokumentów pod kontem kompletności, prawidłowości i ważności złożonych dokumentów wg formuły spełnia - nie spełnia.
  • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Do oferty należy dołączyć nastepujące oświadczenia i dokumenty: 1. Oświadczenie Wykonawcy wg wzoru załączonego do Formularza ofertowego wynikające z art. 22 i 24 Prawa zamówień publicznych (załącznik nr 1 do Formularza ofertowego), 2. Oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami zamówienia i nabyciu koniecznych informacje do przygotowania oferty, 3. Oświadczenie o związaniu ofertą na okres 30 dni, 4. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na zawarcie umowy zgodnie z zaproponowanym projektem i zawarte w nim warunki płatności, 5. Zobowiązanie do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy o równowartości 1,5 % wartości zamówienia, w pełnej wysokości przed podpisaniem umowy. 6. Oświadczenie że wartość roczna dostaw węgla kamiennego w trzech ostatnich latach tj. 2005, 2006, 2007 nie była niższa niż 480 000 zł. (czterysta osiemdziesiąt tysięcy złotych), 7. Kopię bilansu oraz rachunku zysków i strat za 2007 r.; 8. Aktualny odpis z właściwego rejestru, albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej /dokument potwierdzający dopuszczenie Wykonawcę do obrotu prawnego w zakresie objętym zamówieniem/, 9. Aktualne zaświadczenie z ZUS dotyczące terminowej realizacji zobowiązań ubezpieczeniowych, 10. Aktualne zaświadczenie z Urzędu Skarbowego dotyczące terminowej realizacji zobowiązań, 11. Aktualną informację z banku prowadzącego rachunek rozliczeniowy, w której potwierdza się wielkość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, 12. Informację z Krajowego Rejestru Karnego dla wszystkich członków Zarządu, 13. Wykaz wykonanych w ciągu ostatnich dwóch lat dostaw węgla kamiennego z podaniem ich wielkości, dat wykonania i odbiorców, 14. Upoważnienie przedstawiciela do reprezentowania Wykonawcy.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.


IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.mec.mragowo.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o. os. Parkowe 2, 11-700 Mrągowo.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 15.05.2008 godzina 11:50, miejsce: Sekretariat Miejskiej Energetyki Ciepnej Sp. z o.o. os. Parkowe 2, 11-700 Mrągowo.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


Dokument utworzył(-a):  Zbigniew Kaszałowicz  (22.04.2008)
Dokument wprowadził(-a):  Zbigniew Kaszałowicz  (22.04.2008)
Dokument zatwierdził(-a):  Zbigniew Kaszałowicz  (30.06.2008)
Dokument modyfikował(-a):  Zbigniew Kaszałowicz  (30.06.2008)
 
^ Strony biuletynu wyświetlono:
1525137 razy
Biuletyn HexnetBIP v 1.51 obsługuje: Regionalne Centrum Technik Komputerowych HEXNET Sp. z o.o.
tel. 510612522; e-mail: hexnet@hexnet.pl
^