BIP - www.bip.gov.pl BIP
    
  
 Strona główna     Rejestr zmian   Statystyki   Wyślij   Drukuj 
     
  Informacje podstawowe
  Przedmiot działalności
  Organizacja Spółki
  Organy Spółki
  Struktura własnościowa
  Majątek
  Koncesje
  Finanse
  Taryfy dla ciepła
  Regulamin Świadczenia Usług
  Przetargi
  ∴ Pytania i odpowiedzi
  ∴ Rozstrzygnięcia przetargów
  Dane publiczne
  Kontrole w Spółce
  ∴ Państwowa Inspekcja Pracy
  ∴ Sanepid
  ∴ ZUS
  ∴ Straż pożarna
  Spółka
  ∴ Organy spółki
  ∴ Status spółki
  Oferty pracy
  ∴ Konkurs na stanowisko Dyrektora Zarządu
  Kontakt
  RODO
  Narzędzia
  ∴ Wyszukiwarka
  ∴ Instrukcja
  ∴ Redakcja
  ∴ Zaloguj się
  
 
  «   SIWZ - dostawa węgla kamiennego - niesort w archiwum

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
 
 
Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o. w Mrągowie w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych zaprasza do złożenia oferty na dostawę  węgla kamiennego niesort na sezon grzewczy 2007/2008, zgodnie z poniższą specyfikacją.
 
 
 
           I. Zamawiający.
     Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o., 11-700 Mrągowo
     os. Parkowe 2, tel. (0-prefix-89) 741 69-36, telefax: (0-prefix89)            
               741 65-94, Regon 510031017, Kapitał zakładowy 4.750.500,-,
               KRS 0000082783, NIP 742-000-06-48, zwany dalej ,,Zamawiającym”.
 
II. Tryb i przedmiot zamówienia.
      Zamawiający zaprasza do składania ofert w trybie przetargu
     nieograniczonego.
     Przedmiotem zamówienia są dostawy węgla kamiennego typ 32.2
klasy 23/14/05, sortymentu niesort  Kod CPV 10121000-7                      o parametrach:
     - wartość opałowa            powyżej         23 000 kJ/kg
              - zawartość popiołu                   do        14 %  
              - zawartość siarki                      do         0,5 %
              - wilgotność                              do        12 %
               - granulacja                                           0-300mm
               - części lotne                    powyżej        25

    Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

    Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych

    Zamawiający będzie rozliczał się w walucie polskiej.
III. Zakres zamówienia.
Dostawa węgla kamiennego sortymentu niesort klasy 23/14/05                w ilości 2000 Mg dla dostaw na sezon grzewczy 2007/2008.
                
                IV. Realizacja zadania.
     1. Terminy i harmonogram dostaw:
Terminy:
-                    od 01.09.2007 r.
-                    do 31.03.2008 r.
 
  Harmonogram dostaw:
miesiąc                  rok           wielkość dostawy
   - wrzesień               2007            -       500  Mg
   - październik           2007            -       400  Mg
   - listopad                2007            -       400  Mg
   - grudzień               2007            -       300  Mg
   - styczeń                 2008            -       200  Mg
   - luty                        2008            -       100  Mg
   - marzec                 2008            -       100  Mg
                                                   Razem:   -     2000  Mg
   
     2. Miejsce dostawy: Skład opału Miejskiej Energetyki Cieplnej
         Spółka z o.o. Mrągowo ul. Kolejowa 4 B.
               3. Czas dostawy: Tylko w dni robocze, od poniedziałku do piątku
                   od godz. 700 do godz. 1430.
               4. Rozliczenie ilościowe dostawy odbywać się będzie na podstawie
                  zestawienia ważeń poszczególnych pojazdów (wydruków
         komputerowych) przeprowadzanych na zalegalizowanej wadze
         samochodowej znajdującej się na składzie opału.
               5. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany ilości dostawy
                   węgla w granicach +- 20 % w zależności od potrzeb.
 
V.  Wymagania stawiane Wykonawcy.
              O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają
     następujące warunki:
             - są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym zgodnie
               z wymaganiami ustawowymi,
             - posiadają niezbędną wiedzę, doświadczenie, potencjał techniczny
               i ekonomiczny, a także pracowników zdolnych do wykonania
               zadania,
             - znajdują się sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie             
                zamówienia,
   - złożą oświadczenie że wartość roczna dostaw węgla kamiennego
                w trzech ostatnich latach tj. 2004, 2005, 2006 nie była
                niższa niż 480 000 zł. (czterysta osiemdziesiąt tysięcy złotych),
             - złożą oświadczenie o wyrażeniu zgody na zawarcie umowy
                zgodnie z zaproponowanym projektem.
 
VI. Sposób przygotowania oferty.
  1. Oferta oraz załączniki powinny być napisana w języku polskim,
               w formie pisemnej, w układzie zgodnym z załączonymi formularzami
               ofertowymi /zał. nr 1, 2. Powinny być napisane w sposób czytelny
               i trwały oraz podpisane przez osobę /osoby/ upoważnione do
                 reprezentowania firmy Wykonawcy na zewnątrz.
          2. Oferta winna zawierać:
- pełną nazwę Wykonawcy, jego adres wraz z numerem telefonu, faksem,   
  datą sporządzenia oferty,
- cenę netto w zł/Mg, obowiązujący podatek VAT, oraz cenę brutto
            zawierającą koszt transportu loco Skład opału Miejskiej Energetyki   Cieplnej w Mrągowie, dla terminu płatności 30 dni licząc od daty dostawy,
             - aktualny odpis z właściwego rejestru albo oświadczenie o wpisie do   
 ewidencji działalności gospodarczej /dokument dopuszczający   
 Wykonawcę do obrotu prawnego w zakresie objętym zamówieniem/,
             - kopię bilansu oraz rachunku zysków i strat za 2006 r.,
 - aktualne zaświadczenie ZUS dotyczące terminowej realizacji                              
     zobowiązań ubezpieczeniowych,
   - aktualne zaświadczenie z Urzędu Skarbowego dotyczące terminowej     
     realizacji zobowiązań,
   - aktualną informację banku, w której potwierdza się wielkość
              posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy,
- aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego
  dla wszystkich członków Zarządu,
   - wykaz wykonanych w ciągu ostatnich dwóch lat dostaw węgla                 
     kamiennego  z podaniem ich wielkości, dat wykonania i odbiorców,
- oświadczenie o wyrażeniu zgody na zaproponowany projekt umowy.
         3. W/w dokumenty, mogą być w formie uwierzytelnionej przez
              składającego ofertę, kopii lub kserokopii.
          4. Każda strona oferty musi być ponumerowana kolejnymi numerami
             w prawym górnym rogu strony i być podpisana u dołu strony przez  
             składającego ofertę.
          5. Wszystkie załączniki muszą być ponumerowane kolejnymi numerami
    w prawym górnym rogu strony i być podpisane na końcu przez
    składającego ofertę.
6. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty i załączników
    muszą być parafowane i datowane własnoręcznie przez
    podpisującego ofertę.
          7. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem
         i złożeniem oferty.
     8. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego na piśmie o wyjaśnienie
    ustaleń zawartych w niniejszych Wytycznych oraz wątpliwości
    związanych ze sposobem przygotowania i złożenia oferty.
   
 VII. Kryteria oceny i sposób wyboru oferenta.
          1. Postanowienia ogólne:
a)     Wykonawca jest zobowiązany wykazać, że spełnia wymagane warunki,
b)    Zamawiający ma prawo wykluczyć z postępowania Wykonawcę,
     jeżeli stwierdzi nieprawdę w złożonych oświadczeniach                             
     i dokumentach,
c)     Oceny ofert i wyboru Wykonawcy dokona komisja powołana przez Zamawiającego, poprzez analizę złożonych dokumentów wg formuły  spełnia-nie spełnia
          d)  Ocena ofert zostanie przeprowadzona w oparciu o niżej 
               przedstawione kryterium.
2.     Jedynym kryterium oceny ofert jest cena brutto w zł/Mg za jaką Wykonawca zobowiązuje się zrealizować zamówienie – waga kryterium 100%.
 
VIII.     Wadium.
1.     Wykonawca przystępujący do przetargu jest zobowiązany wnieść wadium w terminie do dnia 28.05.2007 roku do godziny 1000:               w wysokości 5 000 zł (pięć tysięcy złotych),
a)     W pieniądzu. Wpłata na konto Miejskiej Energetyki Cieplnej                   
w Banku PKO BP S.A. Oddział Centrum Mrągowo nr konta 19102036390000830200580936 z dopiskiem – Wadium na przetarg – „Dostawa węgla kamiennego”. Jako termin, przyjmuje się datę        i godzinę wpływu gotówki na konto Zamawiającego.
b)     W poręczeniach, gwarancjach bankowych, gwarancjach
     ubezpieczeniowych i wekslach z poręczeniem wekslowym banku.
    Dokumenty związane ze złożeniem wadium w jednej z w/w form,     
    winny być złożone u Głównej Księgowej Miejskiej Energetyki
    Cieplnej.
2.   Wadium wniesione w pieniądzu wybranego Wykonawcy zostanie przeniesione w części lub całości, w dniu podpisania umowy na rachunek depozytowy jako  zabezpieczenie  należytego  wykonania umowy. Nie wykorzystana część wadium zostanie zwrócona Wykonawcy w terminie 14 dni od daty podpisania umowy.
3.   Pozostałym Wykonawcom, których oferty nie wybrano, zwrot wadium    
    nastąpi niezwłocznie.
IX.            Warunki udziału w przetargu.
Warunkiem udziału w przetargu jest:
1.     Wniesienie wadium w wysokości, terminie i na warunkach wymienionych w punkcie VIII niniejszej specyfikacji.
2.     Złożenie pisemnej oferty w zamkniętej kopercie i opracowanej zgodnie z  punktem VI oraz w miejscu i terminie określonym               w punkcie X niniejszej specyfikacji.
3.     Spełnienie wymagań określonych w pkt. V niniejszej specyfikacji
                Oferta nie spełniająca wszystkich wymagań formalnych zostanie
                odrzucona.                                                                                                                                                     
 
X.                Termin i miejsce składania ofert.
1.     Ofertę należy złożyć w sekretariacie Miejskiej Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.  11-700 Mrągowo  os. Parkowe 2,  do dnia  28.05.2007 r. do godziny 1150.
2.     Ofertę należy zapakować w kopertę .
3.     Koperta powinna być zaadresowana:
Miejska Energetyka Cieplna Sp. z o.o. Os. Parkowe 2, 11 – 700 Mrągowo i opatrzona napisem: Oferta na przetarg – „Dostawa węgla kamiennego niesort”. Ponadto powinna być opatrzona nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy.
   
XI.            Termin i miejsce otwarcia ofert.
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Miejskiej Energetyki Cieplnej
Os. Parkowe 2, w dniu 28.05.2007r. o godz. 12.00.
 
XII.         Postanowienia końcowe.

1.     Zamawiający przyzna zamówienie Wykonawcy, którego oferta odpowiada wymaganiom określonym w niniejszej specyfikacji oraz zostanie uznana za najkorzystniejszą.

2.     W zawiadomieniu wysłanym do Wykonawcy, którego oferta zastała wybrana, Zamawiający określi termin i miejsce zawarcia umowy.

3.     Wybrany Wykonawca zobowiązany jest zawrzeć umowę wg  załączonego do niniejszej specyfikacji projektu umowy, w terminie podanym przez Zamawiającego.

W przypadku odmowy podpisania umowy, wybrany Wykonawca traci wadium na rzecz Zamawiającego.

4.     Podpisanie umowy musi poprzedzać wniesienie  w ustalonej wysokości zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

5.     Warunki i termin zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, określone zostały w umowie.

 

6.     Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują sobie pisemnie.

7.     W toku postępowania o udzielenie zamówienia, Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej, tj.: protest, odwołanie, skarga do sądu – art. 179-198 Prawa zamówień publicznych.

8.     Do udzielenia wyjaśnień  dotyczących niniejszej specyfikacji

upoważnia się Stanisława Macierzyńskiego, tel. 0-89-741-69-36
w 14, w dniach pracy, godz. 700 do 1200.
          
  Niniejsza specyfikacja stanowią całość z następującymi załącznikami:
-         Załącznik Nr 1 – Formularz ofertowy,
-         Załącznik Nr 2 - Projekt umowy.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                            Załącznik Nr 1
                                                                                            do SIWZ z dnia 16.04.2007 r.
 
 
 
„Formularz  ofertowy”
 
..................................................................                                    Strona ......... Stron ..........
                                                                                                                 
..................................................................
 
..................................................................                                 
/pełna nazwa i dokładny adres Oferenta/                                                                                                                                           
 

OFERTA OSTATECZNA

NA DOSTAWĘ  WĘGLA KAMIENNEGO NIESORT NA SEZON GRZEWCZY 2007/2008
 
                                                                              Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o.
                                                                              os. Parkowe, 11-700 Mrągowo
 
Odpowiadając na zaproszenie do złożenia oferty na ,,Dostawę węgla kamiennego”
oferujemy wykonanie dostaw węgla kamiennego typ 32.2 klasy 23/14/05 sortymentu niesort, będącego przedmiotem zamówienia, za cenę:
................................ zł/Mg  +   ................. %VAT=  ................................  zł (brutto)
(słownie ............................................................................................................. złotych/Mg).
 
1.  Przedmiot  zamówienia wykonamy w terminie:
-            rozpoczęcie 01.09. 2007 r.
-            zakończenie 31.03. 2008 r.
2.  Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami zamówienia i nie wnosimy do nich
     zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.
3.  Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na okres 60 dni.
4.  Oświadczamy, że przekazany nam projekt umowy i warunki płatności w niej
     zaproponowane zostały przez nas zaakceptowane i zobowiązujemy się, w przypadku
     wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy w zaproponowanej formie, miejscu i terminie
     wyznaczonym przez Zamawiającego, podane w zawiadomieniu o wyborze Wykonawcy.
     Jesteśmy świadomi, że gdyby z naszej winy nie doszło do zawarcia umowy, wniesione
     przez nas wadium podlega przepadkowi na rzecz Zamawiającego.
5.  W przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do wniesienia zabezpieczenia    
     należytego wykonania umowy o równowartości 2 % wartości zamówienia, tj:
     .............................. zł / słownie................................................................................złotych /,
dla węgla kamiennego typ 32.2 klasy 23/14/05 sortymentu niesort w pełnej wysokości przed podpisaniem umowy.
 
 
                                                                        -----------------------------------------------
                                                                                 podpis upoważnionego przedstawiciela
Strona.......... stron.............
 
6.  Do niniejszej oferty załączono:
  1)  Oświadczenie wg  wzoru załączonego do „Formularza ofertowego”;
  2)  Zaświadczenie z ZUS;
  3)  Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego; 
  4)  Informację z banku prowadzącego rachunek rozliczeniowy;
  5)  Wypis z rejestru handlowego/ dokument potwierdzający dopuszczenie Wykonawcę
        do obrotu prawnego w zakresie objętym zamówieniem/, (niepotrzebne skreślić),
  6)  Informację z Krajowego Rejestru Karnego dla wszystkich członków Zarządu;
7)      Kopię bilansu oraz rachunku zysków i strat za 2006 r.;
8)      Wykaz wykonanych w ciągu ostatnich dwóch lat dostaw węgla kamiennego  z podaniem ich wielkości, dat wykonania i odbiorców,
9)      Upoważnienie przedstawiciela do reprezentowania Wykonawcy;
10) ..........................................................................................................................................
7.  Oferta została złożona na ......  ponumerowanych stronach.
 
 
                                                  
 
                                                             Podpis..............................................................................
                                                                               Upoważniony przedstawiciel oferenta                                                                                                                                      
 
 
 
Miejscowość .................................................. data .................................................................
                                                                                                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Załącznik Nr 1 do
                                                                                                        Formularza ofertowego
 
 
 
OŚWIADCZENIA
 
 
 
L.p.
 
Oświadczenia Wykonawcy, że:
Podpis upoważnionego przedstawiciela
 
Data
1
Zapoznał się z warunkami zamówienia      i przyjmuje je bez zastrzeżeń.
 
 
2
Jest uprawniony do występowania           w obrocie prawnym, zgodnie                     z wymaganiami ustawowymi.
 
 
3
Posiada uprawnienia niezbędne do wykonywania określonych prac lub czynności wymienionych w zamówieniu, jeśli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
 
 
4
Posiada niezbędną wiedzę                             i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami  zdolnymi do wykonania danego zamówienia.
 
 
5
Znajduje się w sytuacji ekonomicznej          i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
 
 
6
Nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w oparciu             o art. 24 Prawa zamówień publicznych
 
 
 
 
 
 
..................................., dnia ...........................   Podpis ...............................................................
                                                                                                  (upoważniony przedstawiciel Oferenta)                                                                                                                                                                                     
 
 
 
 
 
 
 
 
          Załącznik Nr 2
          do SIWZ z dnia 16.04.2007 r.
 
 
,,Projekt”
 
     U  M  O  W  A  NR ...........
 
Zawarta w dniu ................................. w Mrągowie, pomiędzy Miejską Energetyką Cieplną
Spółka z o.o. 11-700 Mrągowo os. Parkowe 2, zwanym dalej „Zamawiającym
reprezentowanym przez:
1. Dyrektora Zarządu                             – mgr inż. Zbigniewa Kaszałowicza  
a...................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
zwanym dalej „Wykonawcą ”, reprezentowanym przez:
1.  .................................................................................................................................................
2        ................................................................................................................................................
treści następującej:
 
§ 1.
Przedmiot umowy.
Przedmiotem umowy są dostawy węgla kamiennego typ 32.2 klasy 23/14/05, sortymentu niesort, o parametrach:
- wartość opałowa        powyżej  23 000 kJ/kg
- zawartość popiołu                 do 14 %  
- zawartość siarki                    do 0,5 %
- wilgotność                             do 12 %
- granulacja                                 0-300mm
- części lotne                powyżej 25
 
§ 2
Terminy i wielkości dostaw.
Termin wykonania zlecenia:
- rozpoczęcie               -          01.09.2007 r.
- zakończenie               -          31.03.2008 r.
 
Wielkości i terminy dostaw.
Zgodnie z harmonogramem:
miesiąc                rok               wielkość dostawy
   - wrzesień                 2007                -       500  Mg
   - październik            2007                -       400  Mg
   - listopad                  2007               -       400  Mg
   - grudzień                 2007                -       300  Mg
   - styczeń                   2008                -       200  Mg
   - luty                         2008                -       100  Mg
   - marzec                   2008                -       100  Mg
                                     Razem:         -     2000  Mg
 
Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany ilości dostawy węgla w granicach +- 20 %   
w zależności od potrzeb.
§ 3.
Obowiązki stron.
 1. Wykonawca zobowiązuje się do:
-       terminowych dostaw węgla kamiennego, loco skład opału w Mrągowie ul. Kolejowa 4b,
        w ilościach i terminach zgodnych z harmonogramem ustalonym w  §  2 "Terminy
        i wielkości dostaw",
-            przeniesienie na Zamawiającego własności dostarczanego węgla kamiennego,
-            dostarczenie do każdej faktury certyfikatu jakościowego dostarczanego węgla kamiennego.
Brak certyfikatu spowoduje wstrzymanie zapłaty faktury.
-            dostaw węgla kamiennego na skład opału Miejskiej Energetyki Cieplnej w dni robocze
        (od poniedziałku do piątku), od godz. 700 do godz. 1430.
 2. Zamawiający zobowiązuje się do:
-            odbioru dostarczanego węgla kamiennego w uzgodnionych ilościach i terminach,
-            terminowej zapłaty w uzgodnionej wysokości za dostarczony przez Wykonawcę węgiel kamienny.
 3. Strony zobowiązują się współpracować ze sobą, dokładając najwyższej staranności
       w przestrzeganiu szczegółów techniczno-organizacyjnych i proceduralnych określonych   
       w umowie.
 
§ 4
Parametry węgla.
Ustala się następujące parametry dostarczanego węgla typ 32.2 klasy 23/14/05, sortymentu niesort, o parametrach:
-  wartość opałowa      -          powyżej 23 000 kJ/kg         
-  zawartość popiołu    -                   do 14 %
-  zawartość siarki        -                   do 0,5%
-  wilgotność                -                   do 12 %
-  granulacja                -                         0-300mm
-  części lotne              -           powyżej 25
 
§ 5
Cena węgla kamiennego.
1. Dla wyszczególnionych w § 2 dostaw, zgodnych z parametrami podanymi w § 4
    i terminu płatności 30 dni od daty dostawy węgla kamiennego, strony ustaliły:
    cenę węgla kamiennego klasy 23/14/05 sortymentu niesort będącego przedmiotem
    zamówienia, dla dostaw na sezon grzewczy 2007/2008 w wysokości:
    ................................ zł/Mg  +   ................. %VAT=  ..................................... zł /Mg (brutto),  
    (słownie ............................................................................................................. złotych/Mg),
 
Podana cena obowiązuje loco skład opału ul. Kolejowa 4b w Mrągowie.
W okresie obowiązywania umowy, Zamawiający nie dopuszcza możliwości zmiany ceny węgla kamiennego.
 
2. W przypadku niedotrzymania terminów dostaw ustalonych w harmonogramie § 2,
    Zamawiający zakupuje węgiel u innego dostawcy, a różnicą ceny obciąża Wykonawcę.
 
§ 6
Zapłata.
1. Podstawą zapłaty za dostarczony węgiel kamienny Zamawiającemu, będzie faktura VAT 
    wystawiona przez Wykonawcę.
2. Wykonawca będzie wystawiał fakturę VAT oddzielnie na każdą przesyłkę węgla
    kamiennego. Faktura winna określać tonaż oraz deklarowane parametry jakościowe
    (wartość opałową, zawartość popiołu, zawartość siarki, wilgotność), dla danej dostawy
    według obowiązujących norm określających klasę węgla.
3. Zapłata nastąpi w formie przelewu z konta bankowego Zamawiającego na rachunek
    wskazany przez Wykonawcę w terminie 30 dni od daty dostawy węgla kamiennego.
4. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktur VAT bez podpisu.
 
§ 7
Zasady i tryb rozliczeń jakościowych węgla kamiennego.
 1.  Strony rozliczają jakość każdej partii dostarczonego węgla kamiennego na podstawie
      badań pobranych próbek przez laboratorium Zamawiającego i certyfikatu jakości
      węgla kamiennego dostarczonego przez Wykonawcę do każdej faktury.
 2.  W przypadku rozbieżności wyników badań Zamawiającego, a certyfikatem jakości
      Wykonawcy, Zamawiający wykonuje badanie dodatkowe zlecając je niezależnej firmie.     
      To badanie będzie stanowiło postawę do rozliczeń jakościowych. Koszt badania pokrywa
      Wykonawca, w przypadku gdy badanie wykaże niezgodność dostarczonej próbki
      węgla kamiennego z deklarowaną jakością (certyfikatem).
 3.  Ustala się graniczny 14 dniowy termin składania reklamacji licząc od dnia dostawy.
 4.  Strony rozliczają parametry dostarczanego i odebranego węgla kamiennego na podstawie:
  a) certyfikatu jakości o ile potwierdziły go badania w laboratorium Zamawiającego,  
  b) według niezależnego badania o ile wystąpią różnice pomiędzy certyfikatem jakości
     dostarczonego przez Wykonawcę a badaniem laboratoryjnym Zamawiającego,
  c) ustala się, że parametrom węgla kamiennego klasy 23/14/05.    
             odpowiadają graniczne przedziały:
 - kaloryczność           -        23 000 kJ/kg               do        23 999 kJ/kg
   - popiół                     -        13,1 %                        do        14  % 
   - siarka                      -         0,4%                           do        0,5  %
   - wilgotność   -          ---                              do        12  %
   d) zawyżenie kaloryczności lub zaniżenie zawartości popiołu, siarki i wilgotności, nie   
       powoduje zobowiązań Zamawiającego wobec Wykonawcy i nie ma wpływu na zmianę    
       ceny,
   e) zaniżenie kaloryczności o 500 kJ/kg powoduje zmniejszenie ceny netto o 5 zł/tonę za 
       każde rozpoczęte 500 kJ/kg.,
   f) zawyżenie zawartości popiołu o 1 % powoduje zmniejszenie ceny o 3 zł/tonę za każdy
 procent przekroczenia,
   g) zawyżenie zawartości siarki o 0,1 % powoduje zmniejszenie ceny o 3 zł/tonę za każdą  
 dziesiątą część procentu przekroczenia,
   h) zawyżenie zawartości wilgotności o 1 % powoduje zmniejszenie ceny o 2,5 zł/tonę za  
       każdy  procent przekroczenia,
   i) strony ustalają dopuszczalne parametry techniczne węgla kamiennego niesort klasy   
      23/14/05:
      - wartość opałowa min.                             -          22 000 kJ/kg
      - zawartość popiołu  max.              -          16 %       
      - zawartość siarki max.                              -          0,6 %
      - wilgotność max.                                      -          14 %
j) w przypadku przekroczenia parametrów dopuszczalnych określonych w p-kcie "i"
      Wykonawca własnym staraniem odbierze reklamowany węgiel i zrezygnuje z zapłaty.           
      Ponadto Zamawiający może rozwiązać natychmiast umowę z winy Wykonawcy.
§ 8
Zasady rozliczeń ilościowych.
1.  Postawą do rozliczeń ilościowych jest waga Zamawiającego.
2.  Zamawiający na każde żądanie Wykonawcy udostępni aktualne dokumenty z legalizacji
     wagi Zamawiającego.
3.  Zamawiający może przedstawić wydruki komputerowe z ważenia każdego pojazdu
     wykonane w godzinach pracy.
 
§ 9
1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 2 %   
wartości zamówienia dla dostaw węgla kamiennego niesort klasy 23/14/05 na sezon grzewczy 2007/2008 ................... zł /słownie ................................................................... zł/.
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w pełnej wysokości musi być wniesione przed podpisaniem umowy.
2.  Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości jak pkt. 1, zostanie
     zwrócone w ciągu 30 dni od daty ostatniej dostawy.
3.  Zwrot zabezpieczenia następuje z oprocentowaniem naliczonym przez Bank PKO BP,  
      od sum depozytowych, zdeponowanych na rachunku "inne rachunki bankowe" (dotyczy tylko zabezpieczenia wniesionego w pieniądzu).
 
§ 10
1.  Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za:
 a) odstąpienie od umowy, z powodu okoliczności za które odpowiada Wykonawca,
     w wysokości: 10 % wartości zamówienia,
 b) opóźnienia w realizacji dostaw w wysokości: 0,1 % wartości zamówienia za każdy dzień
     zwłoki  w stosunku do terminu wykonania harmonogramu, zgodnie z § 2.
2. Zamawiający może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższające  
     wysokości kar umownych.
 
§ 11
 Czas obowiązywania umowy.
 Umowa obowiązuje od dnia podpisania do dnia 31.03.2008 r.
 
§ 12
  Zmiany umowy.
  Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem
  jej nieważności.
 
§ 13
 Postanowienia końcowe.
 1.  Strony ustalają, że w sprawach spornych właściwym do rozstrzygnięcia będzie Sąd
      według siedziby Zamawiającego.
 2.  W sprawach nieuregulowanych w Umowie stosuje się przepisy kodeksu Cywilnego,
      a w szczególności przepisy art. 535 Kodeksu Cywilnego i następne oraz ustalenia
      z przyjętej oferty.
 3.  Umowa sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym
      dla każdej ze stron.
 4.  Integralną część umowy stanowi Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia do
            sporządzenia oferty na dostawę niesortu.  
Wykonawca:                                                                                                Zamawiający:

Dokument utworzył(-a):  Zbigniew Kaszałowicz  (24.04.2007)
Dokument wprowadził(-a):  Zbigniew Kaszałowicz  (24.04.2007)
Dokument zatwierdził(-a):  Zbigniew Kaszałowicz  (31.05.2007)
Dokument modyfikował(-a):  Zbigniew Kaszałowicz  (31.05.2007)
 
^ Strony biuletynu wyświetlono:
1524998 razy
Biuletyn HexnetBIP v 1.51 obsługuje: Regionalne Centrum Technik Komputerowych HEXNET Sp. z o.o.
tel. 510612522; e-mail: hexnet@hexnet.pl
^