BIP - www.bip.gov.pl BIP
    
  
 Strona główna     Rejestr zmian   Statystyki   Wyślij   Drukuj 
     
  Informacje podstawowe
  Przedmiot działalności
  Organizacja Spółki
  Organy Spółki
  Struktura własnościowa
  Majątek
  Koncesje
  Finanse
  Taryfy dla ciepła
  Regulamin Świadczenia Usług
  Przetargi
  ∴ Pytania i odpowiedzi
  ∴ Rozstrzygnięcia przetargów
  Dane publiczne
  Kontrole w Spółce
  ∴ Państwowa Inspekcja Pracy
  ∴ Sanepid
  ∴ ZUS
  ∴ Straż pożarna
  Spółka
  ∴ Organy spółki
  ∴ Status spółki
  Oferty pracy
  ∴ Konkurs na stanowisko Dyrektora Zarządu
  Kontakt
  RODO
  Narzędzia
  ∴ Wyszukiwarka
  ∴ Instrukcja
  ∴ Redakcja
  ∴ Zaloguj się
  
 
  «   Dostawy węgla kamiennego - niesort w archiwum

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
 
Mrągowo: dostawa węgla kamiennego niesort
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) Nazwa, adresy i osoby upoważnione do kontaktów: Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o., do kontaktów: Kierownik działu technicznego mgr inż. Stanisław Macierzyński, Oś. Parkowe 2, 11-700 Mrągowo, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 089 7416936, fax  089 7416594, e-mail: mec.mragowo@polbiznes.com.
Adresy internetowe
Ogólny adres internetowy zamawiającego (URL): www.mec.mragowo.pl
Adres profilu nabywcy (URL):
Adres internetowy, pod którym dostępne są informacje dot. dynamicznego systemu zakupów (URL):
Więcej informacji można uzyskać pod adresem: jak podano wyżej dla osoby upoważnionej do kontaktów.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: jak podano wyżej dla osoby upoważnionej do kontaktów.
Wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub oferty należy przesyłać na adres: jak podano wyżej dla osoby upoważnionej do kontaktów.
2) Rodzaj zamawiającego i główny przedmiot lub przedmioty działalności: Inny: Miejska Energetyka Cieplna; Inne: Wytwarzanie i dystrybucja energii cieplnej.
Zamawiający dokonuje zamówienia w imieniu innych zamawiających: Nie.
 
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Opis
1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: dostawa węgla kamiennego niesort.
1.2) Rodzaj zamówienia oraz miejsce wykonania robót budowlanych, realizacji dostaw lub świadczenia usług: dostawy, kupno.
Główne miejsce realizacji dostawy : Loco Skład opału Miejskiej Energetyki Cieplnej, kotłownia rejonowa ul. Kolejowa 4b, 11-700 Mrągowo.
1.3) Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego.
1.4) Informacje na temat umowy ramowej:
Czas trwania umowy ramowej:
Wartość umowy ramowej:
Częstotliwość oraz wartość zamówień, które zostaną udzielone:
1.5) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są dostawy węgla kamiennego typ 32.2 klasy 23/14/05, sortymentu niesort Kod CPV 10121000-7 o parametrach:
- wartość opałowa powyżej 23 000 kJ/kg
- zawartość popiołu do 14 %
- zawartość siarki do 0,5 %
- wilgotność do 12 %
- granulacja 0-300mm
- części lotne powyżej 25
1.6) Informacja o oświadczeniach i dokumentach potwierdzających spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego: Do oferty należy dołączyć następujące oświadczenia i dokumenty:
1. Oświadczenie Wykonawcy wg wzoru załączonego do Formularza ofertowego wynikające z art. 22 i 24 Prawa zamówień publicznych (załącznik nr 1 do Formularza ofertowego),
2. oświadczenie o uzyskaniu niezbędnych informacji do przygotowania oferty,
3. oświadczenie o związaniu ofertą na okres 60 dni,
4. oświadczenie o wyrażeniu zgody na zawarcie umowy zgodnie z zaproponowanym projektem i zawarte w nim warunki płatności,
5. zobowiązanie do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy o równowartości 2 % wartości zamówienia, w pełnej wysokości przed podpisaniem umowy,
6. oświadczenie że wartość roczna dostaw węgla kamiennego w trzech ostatnich latach tj. 2004, 2005, 2006 nie była niższa niż 480 000 zł. (czterysta osiemdziesiąt tysięcy złotych),
7. kopia bilansu oraz rachunku zysków i strat za 2006 r.,
8. aktualny odpis z właściwego rejestru albo oświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej /dokument dopuszczający Wykonawcę do obrotu prawnego w zakresie objętym zamówieniem/,
9. aktualne zaświadczenie ZUS dotyczące terminowej realizacji zobowiązań ubezpieczeniowych,
10. aktualne zaświadczenie z Urzędu Skarbowego dotyczące terminowej realizacji zobowiązań,
11. aktualną informację banku, w której potwierdza się wielkość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy,
12. aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego dla wszystkich członków Zarządu,
13. wykaz wykonanych w ciągu ostatnich dwóch lat dostaw węgla kamiennego z podaniem ich wielkości, dat wykonania i odbiorców,
14. upoważnienie przedstawiciela do reprezentowania Wykonawcy.
1.7) Wspólny słownik zamówień (CPV): 10.12.10.00.
1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.
1.9) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.
2) Wielkość lub zakres zamówienia
Całkowita wielkość lub zakres: Wielkość i zakres zamówienia:
- dostawa węgla kamiennego sortymentu niesort klasy 23/14/05 w ilości 2000 Mg dla dostaw na sezon grzewczy 2007/2008
- terminy i harmonogram dostaw:
Terminy:
od 01.09.2007 r.
do 31.03.2008 r.
Harmonogram dostaw:
miesiąc rok wielkość dostawy
- wrzesień 2007 - 500 Mg
- październik 2007 - 400 Mg
- listopad 2007 - 400 Mg
- grudzień 2007 - 300 Mg
- styczeń 2008 - 200 Mg
- luty 2008 - 100 Mg
- marzec 2008 - 100 Mg
3) Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: Wymagany; okres w miesiącach: 7
 
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) Warunki dotyczące zamówienia
Informacja na temat wadium: Wykonawca przystępujący do przetargu jest zobowiązany wnieść wadium w terminie do dnia 28.05.2007 roku do godziny 10:00 w wysokości 5 000 zł (pięć tysięcy złotych).
2) Warunki udziału
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on wymagania ekonomiczne, finansowe i techniczne
Opis warunków udziału w postępowaniu: Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium, złożenie pisemnej oferty oraz spełnienie wszystkich wymagań formalnych zawartych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu: Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu odbywać się będzie poprzez analizowanie dokumentów pod kontem kompletności, prawidłowości i ważności złożonych dokumentów wg formuły spełnia - nie spełnia.
Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zgodnie z specyfikacją istotnych warunków zamówienia.
 
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) Tryb udzielenia zamówienia
1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
1.2) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu:
2) Kryteria oceny ofert
2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.
3) Informacje administracyjne
3.1) Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia
Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.mec.mragowo.pl.
Opłata:
Warunki i sposób płatności:
3.2) Opis potrzeb i wymagań umożliwiający przygotowanie się wykonawców do udziału w dialogu konkurencyjnym lub informacja o sposobie otrzymania tego opisu:
3.3) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 28.05.2007 godzina 11:50.
3.4) Języki, w których można sporządzać wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub oferty: polski.
3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 60 (od ostatecznego terminu składania ofert).
3.6) Data, godzina i miejsce otwarcia ofert: 28.05.2007, godzina 12:00, Siedziba Miejskiej Energetyki Cieplnej 11-700 Mrągowo os. Parkowe 2, sala konferencyjna.
SEKCJA VI: INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE
VI.1) Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie.
2) Informacje dodatkowe:
3) Data wysłania niniejszego ogłoszenia: 17.04.2007.
 

Dokument utworzył(-a):  Zbigniew Kaszałowicz  (24.04.2007)
Dokument wprowadził(-a):  Zbigniew Kaszałowicz  (24.04.2007)
Dokument zatwierdził(-a):  Zbigniew Kaszałowicz  (31.05.2007)
Dokument modyfikował(-a):  Zbigniew Kaszałowicz  (31.05.2007)
 
^ Strony biuletynu wyświetlono:
1525113 razy
Biuletyn HexnetBIP v 1.51 obsługuje: Regionalne Centrum Technik Komputerowych HEXNET Sp. z o.o.
tel. 510612522; e-mail: hexnet@hexnet.pl
^