BIP - www.bip.gov.pl BIP
    
  
 Strona główna     Rejestr zmian   Statystyki   Wyślij   Drukuj 
     
  Informacje podstawowe
  Przedmiot działalności
  Organizacja Spółki
  Organy Spółki
  Struktura własnościowa
  Majątek
  Koncesje
  Finanse
  Taryfy dla ciepła
  Regulamin Świadczenia Usług
  Przetargi
  ∴ Pytania i odpowiedzi
  ∴ Rozstrzygnięcia przetargów
  Dane publiczne
  Kontrole w Spółce
  ∴ Państwowa Inspekcja Pracy
  ∴ Sanepid
  ∴ ZUS
  ∴ Straż pożarna
  Spółka
  ∴ Organy spółki
  ∴ Status spółki
  Oferty pracy
  ∴ Konkurs na stanowisko Dyrektora Zarządu
  Kontakt
  RODO
  Narzędzia
  ∴ Wyszukiwarka
  ∴ Instrukcja
  ∴ Redakcja
  ∴ Zaloguj się
  
 
  «   Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę sieci cieplnych w archiwum

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA NUMER OWP/2007/02/07-1350365

Nazwa i adres Zamawiającego: Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o. os. Parkowe 2,     11-700Mrągowo 

Rodzaj zamówienia: Usługi

Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej poszczególnych odcinków sieci cieplnej z rur preizolowanych wysokich i niskich parametrów dla miasta Mrągowo – etap IVP, Kod CPV – 74232.
 
Warunki udziału w postępowaniu:
O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone
w zapytaniu i określone w art.  22 pkt. 1 oraz nie podlegają wykluczeniu  na podstawie           
art. 24 ust. 1 i 2  ustawy z dnia 29.01.2004 r., Prawo Zamówień Publicznych
(Dz. U. nr 19, poz. 117), a ponadto:
1. złożą pisemne oferty w terminie i na warunkach określonych w niniejszej specyfikacji,
    (Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę),
2. spełnią wymagania stawiane Wykonawcy zawarte w SIWZ,
3. złożą oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,
zgodnie z art. 22 pkt. 1 (załącznik nr 1 do Formularza ofertowego),
4. złożą oświadczenia o wyrażeniu zgody na zaproponowany projekt umowy.   
    Oferta nie spełniająca wymagań formalnych zostanie odrzucona.
 
Związanie oferta
  1.  Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni.
2.    Bieg terminu związania oferta rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

Kryteria oceny ofert:
Jedynym kryterium wyboru oferty jest cena brutto wyrażona w polskich złotych za jaką Wykonawca zobowiązuje się zrealizować zamówienie, przy 30-dniowym terminie płatności od daty dostawy dokumentacji projektowej i pozwolenia na budowę,
Kryterium cenowemu daje się znaczenie 100%.
 
Miejsce i termin składania ofert:
Ofertę należy złożyć w sekretariacie Miejskiej Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. 11-700 Mrągowo os. Parkowe 2 do dnia 02.03.2007 r. do godz. 11.30.
Oferty należy zapakować w kopertę (opakowanie).
Koperta  powinna być zaadresowana do Zamawiającego na adres:
              Miejska Energetyka Cieplna Sp. z o.o.
              os. Parkowe 2,  11-700 Mrągowo 
              oraz opatrzona napisem: ,,Dokumentacja techniczna - Budowa sieci"
              ponadto powinna być opatrzona nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy.
 
Termin wykonania zamówienia
- rozpoczęcie niezwłocznie po podpisaniu umowy,
- opracowanie kompletnego projektu do dnia 31. Sierpnia 2007 r.
 
Osoba upoważniona do kontaktów: Stanisław Macierzyński t. 089 741 6936 w. 14

Dokument utworzył(-a):  Zbigniew Kaszałowicz  (07.02.2007)
Dokument wprowadził(-a):  Zbigniew Kaszałowicz  (07.02.2007)
Dokument zatwierdził(-a):  Zbigniew Kaszałowicz  (15.03.2007)
Dokument modyfikował(-a):  Zbigniew Kaszałowicz  (15.03.2007)
 
^ Strony biuletynu wyświetlono:
1525080 razy
Biuletyn HexnetBIP v 1.51 obsługuje: Regionalne Centrum Technik Komputerowych HEXNET Sp. z o.o.
tel. 510612522; e-mail: hexnet@hexnet.pl
^