BIP - www.bip.gov.pl BIP
    
  
 Strona główna     Rejestr zmian   Statystyki   Wyślij   Drukuj 
     
  Informacje podstawowe
  Przedmiot działalności
  Organizacja Spółki
  Organy Spółki
  Struktura własnościowa
  Majątek
  Koncesje
  Finanse
  Taryfy dla ciepła
  Regulamin Świadczenia Usług
  Przetargi
  ∴ Pytania i odpowiedzi
  ∴ Rozstrzygnięcia przetargów
  Dane publiczne
  Kontrole w Spółce
  ∴ Państwowa Inspekcja Pracy
  ∴ Sanepid
  ∴ ZUS
  ∴ Straż pożarna
  Spółka
  ∴ Organy spółki
  ∴ Status spółki
  Oferty pracy
  ∴ Konkurs na stanowisko Dyrektora Zarządu
  Kontakt
  RODO
  Narzędzia
  ∴ Wyszukiwarka
  ∴ Instrukcja
  ∴ Redakcja
  ∴ Zaloguj się
  
 
  «   Wniosek Zamawiającego w sprawie przedłużenia terminu związania ofertą

Wniosek Zamawiającego
w sprawie przedłużenia terminu związania ofertą
dotyczy: postępowania z dn. 12.07.2018 r. w sprawie ,,Opracowanie dokumentów                         z ewentualnym złożeniem wniosku o dofinansowanie z POIiŚ na instalację OZE”
W związku z przedłużającą się procedurą zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia (podpisanie umowy), prowadzoną przez Miejska Energetykę Cieplną Spółka
z o.o. 11-700 Mrągowo os. Parkowe 2, w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest ,,Opracowanie dokumentów z ewentualnym złożeniem wniosku
o dofinansowanie z POIiŚ na instalację OZE”
, zgodnie z postanowieniem art. 85 ust. 2 oraz art. 85 ust. 4, ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, ze zm.), Zamawiający zwraca się z wnioskiem o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą na czas niezbędny do zawarcia umowy w w/w postępowaniu tj. o okres 30 dni.   Pisemne oświadczenie Wykonawcy dotyczące wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą o okres 30 dni, należy przekazać Zamawiającemu emailem
i pisemnie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 05.09.2018 roku.
Brak zgody na wniosek Zamawiającego na przedłużenie terminu związania ofertą
o czas oznaczony powyżej, skutkować będzie odrzuceniem oferty zgodnie z art. 89 ust 1 pkt. 7a ustawy Pzp.
Brak odpowiedzi na wniosek Zamawiającego o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą o czas oznaczony powyżej, potraktowany będzie przez Zamawiającego jako brak zgody Wykonawcy na przedłużenie terminu związania ofertą.
W załączeniu wzór oświadczenia Wykonawcy w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.
 
Otrzymują:
1. ENVITERM S.C. ul. Szwedzka 2, 42-612 Tarnowskie Góry;
2. KONSORCJUM FIRM: LONDON Sp. z o.o., ul. Mazowiecka 25, 30-019 Kraków;
3. JUWA Sp. z o.o. Sp. k, ul. Gen. S Sosabowskiego 22, 15-182 Białystok;
4. EXERGON Sp. z o.o. ul. Jagiellońska 4, 44-100 Gliwice;
5. SEMPER POWER Sp. z o.o., ul. Główna 7, 42-693 Krupski Młyn;
6. TRACTEBEL ENGINEERING S.A. ul. Dulęby 5, 40-833 Katowice.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ………………………
(pieczęć Wykonawcy)
   
OŚWIADCZENIE
 
Ja niżej podpisany (imię i nazwisko)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
jako upoważniony do reprezentowania Wykonawcy (nazwa firmy)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
oświadczam, że
wyrażam*/wyrażamy* zgodę na przedłużenie terminu związania ofertą na okres kolejnych 30 dni, zgodnie z wnioskiem Zamawiającego w sprawie przedłużenia terminu związania ofertą.
Jednocześnie oświadczam*/ oświadczamy*, że jesteśmy związani złożoną ofertą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest ,,Opracowanie dokumentów z ewentualnym złożeniem wniosku o dofinansowanie z POIiŚ na instalację OZE” przez łączny okres 60 dni liczony od dnia upływu terminu składania ofert.
 …………………………….…,   ………………………
               miejscowość                                                                                                                                           dnia
 
 
 
 
……………………………………………………..
podpis osób/osoby uprawnionej
do reprezentowania Wykonawcy 
i składania oświadczeń woli 
w jego imieniu
  • niepotrzebne skreślić
 

Dokument utworzył(-a):  Zbigniew Kaszałowicz  (03.09.2018)
Dokument wprowadził(-a):  Zbigniew Kaszałowicz  (03.09.2018)
Dokument zatwierdził(-a):  Zbigniew Kaszałowicz  (03.09.2018)
Dokument modyfikował(-a):  Zbigniew Kaszałowicz  (03.09.2018)
 
^ Strony biuletynu wyświetlono:
1525086 razy
Biuletyn HexnetBIP v 1.51 obsługuje: Regionalne Centrum Technik Komputerowych HEXNET Sp. z o.o.
tel. 510612522; e-mail: hexnet@hexnet.pl
^