BIP - www.bip.gov.pl BIP
    
  
 Strona główna     Rejestr zmian   Statystyki   Wyślij   Drukuj 
     
  Informacje podstawowe
  Przedmiot działalności
  Organizacja Spółki
  Organy Spółki
  Struktura własnościowa
  Majątek
  Koncesje
  Finanse
  Taryfy dla ciepła
  Regulamin Świadczenia Usług
  Przetargi
  ∴ Pytania i odpowiedzi
  ∴ Rozstrzygnięcia przetargów
  Dane publiczne
  Kontrole w Spółce
  ∴ Państwowa Inspekcja Pracy
  ∴ Sanepid
  ∴ ZUS
  ∴ Straż pożarna
  Spółka
  ∴ Organy spółki
  ∴ Status spółki
  Oferty pracy
  ∴ Konkurs na stanowisko Dyrektora Zarządu
  Kontakt
  RODO
  ∴ Inspektor Ochrony Danych Osobowych
  Narzędzia
  ∴ Wyszukiwarka
  ∴ Instrukcja
  ∴ Redakcja
  ∴ Zaloguj się
  
 
  «   Budowa sieci, przyłączy i węzłów cieplnych w Mrągowie

OŁOSZENIE
Przetarg nieograniczony na budowę sieci, przyłączy i węzłów cieplnych, w Mrągowie.
 
Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o. w Mrągowie zaprasza do złożenia oferty na wykonanie robót budowlanych, tj. ,,Budowę sieci, przyłączy i  węzłów cieplnych,
w Mrągowie”.

 

A. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest budowa sieci, przyłączy cieplnych z rur preizolowanych
i węzłów cieplnych”:

1.        Włączenie budynków nowobudowanych nr 1 i 2 na Os. Mazurskim do sieci cieplnej.

1.1.    Sieć cieplna

Ø Długość sieci:

·         f 114,3/200    L = 2 x 86,7 m

§  f   76,1/140    L = 2 x 33,3 m

1.2.   Przyłącza cieplne

Ø  Długość przyłączy:
§  f 48,3/110               L = 2 x 37,4 m            (do bud. nr 1)
§  f 48,3/110               L = 2 x 39,4 m            (do bud. nr 2)
1.1.                        Węzły cieplne dwufunkcyjny z instalacją elektryczną i AKPiA
§   Os. Mazurskie budynek nr 1    CO - 120 kW;   CW- 80 kW
§   Os. Mazurskie budynek nr 2    CO -   80 kW;   CW- 60 kW
 
2.        Osiedlowa sieć cieplna ul. Oficerska (działki nr ewid.: 229/2, 229/3, 229/7, 230/2, 231/4, 232/3, obręb 5, miasto Mrągowo)
2.1.                        Sieć cieplna  
Ø  Długość sieci:
§  f 76,1/140               L =  2 x 48,8 m
§  f 48,3/110               L =  2 x   8,5 m
§  f 42,4/110               L =  2 x 40,7 m
2.2.  Przyłącza cieplne
Ø  Długości przyłączy:
§  f 33,7/90                 L =  2 x   6,9 m (do budynku nr 1)
§  f 33,7/90                 L =  2 x   7,3 m (do budynku nr 2)
§  f 33,7/90                 L =  2 x   9,2 m (do budynku nr 3)
§  f 33,7/90                 L =  2 x   5,9 m (do budynku nr 4)
§  f 33,7/90                 L =  2 x   7,9 m (do budynku nr 5)
§  f 33,7/90                 L =  2 x 12,1 m (do budynku nr 6)
§  f 33,7/90                 L =  2 x 19,2 m (do budynku nr 7)
§  f 33,7/90                 L =  2 x   4,7 m (do budynku nr 8)
2.3.                        Węzły cieplne z instalacją elektryczną i AKPiA
§  budynek nr 1:             CO – 4 kW,    CW – 2,2 kW 
§  budynek nr 2:             CO – 4 kW,    CW – 2,2 kW 
§  budynek nr 3:             CO – 4 kW,    CW – 2,2 kW 
§  budynek nr 4:             CO – 4 kW,    CW – 2,2 kW 
§  budynek nr 5:             CO – 4 kW,    CW – 2,2 kW 
§  budynek nr 6:             CO – 4 kW,    CW – 2,2 kW 
§  budynek nr 7:             CO – 4 kW,    CW – 2,2 kW 
§  budynek nr 8:             CO – 4 kW,    CW – 2,2 kW 
B. Wytyczne zawierające wymagania w stosunku do Oferentów można uzyskać                                     w biurze Miejskiej Energetyki Cieplnej 11-700 Mrągowo, os. Parkowe 2.
 
C. Termin wpłacenia wadium, złożenia i otwarcia ofert: 
a) Złożenie wadium w wysokości 20 000,00 złotych (dwadzieścia tysięcy złotych):
- w pieniądzu, najpóźniej na dzień przed otwarciem ofert,
- w poręczeniach, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, najpóźniej            w terminie składania oferty.
b) Ofertę należy złożyć w sekretariacie Miejskiej Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.                
11-700 Mrągowo  os. Parkowe 2  do dnia 2.08.2018 r. do godziny 11:50.
c) Otwarcie ofert nastąpi dnia w dniu 2.08.2018 r. o godz. 12:00. w siedzibie Miejskiej Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. 11-700 Mrągowo  os. Parkowe 2 w sali konferencyjnej,
II piętro.
 
D. Termin wykonania zamówienia:   Rozpoczęcie - po podpisaniu umowy.
Zakończenie - do 30.11.2018 r..
 
UWAGA !
W przypadku wystąpienia przyczyn niezależnych od Zamawiającego, może nastąpić ograniczenie zakresu zamówienia.
 
Dodatkowych informacji udzielą: Zygmunt Szewczyk, Stanisław Skwarczyński,
Tel. 0-89-741-69-36, w dniach pracy, godz. 7.00 do 14.30.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
                                                                                   
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                             
                                                                     
             . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                   
 

Nasz znak: DT-4/          /2018                                                           Mrągowo, dn. 09.07.2018 r. 

             
Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o. w Mrągowie zaprasza do złożenia oferty
na wykonanie robót budowlanych zgodnie z poniższymi Wytycznymi:
        
Postępowanie nie podlega przepisom ustawy z dnia 29.01.2004 Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) – art. 133 ust. 1.
 

Wytyczne

do sporządzenia oferty na „Budowę sieci, przyłączy i węzłów cieplnych”

 
I. Zamawiający
Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o., 11-700 Mrągowo os. Parkowe 2, Tel. 89 7416936, fax. 89 741 65-94 Regon 510031017, Kapitał zakładowy 4.819.900,-, KRS 0000082783, NIP 742-000-06-48, zwany dalej ,,Zamawiającym”.
 
Administratorem danych osobowych obowiązanym do spełnienia obowiązku informacyjnego z art. 13 RODO jest Zamawiający - względem osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio pozyskał. Dotyczy to w szczególności:
·           wykonawcy będącego osobą fizyczną,
·           wykonawcy będącego osobą fizyczną, prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą
·           pełnomocnika wykonawcy będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone w pełnomocnictwie),
·           członka organu zarządzającego wykonawcy, będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone w informacji z KRK),
·           osoby fizycznej skierowanej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego.
 
Klauzula informacyjna z art. 13 RODO stosowana przez zamawiających w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119
z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, zamawiający informuje, że:
§   jest administratorem Pani/Pana danych osobowych;
§   Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na budowę sieci, przyłączy cieplnych z rur preizolowanych i węzłów cieplnych, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;
§   Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu realizacji umowy na budowę sieci, przyłączy cieplnych z rur preizolowanych i węzłów cieplnych;
§   odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania; 
§   Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
§   w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
§   posiada Pani/Pan:
−     na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
−     na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
−     na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
−     prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
§   nie przysługuje Pani/Panu:
−     w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
−     prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
−     na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 
  II. Przedmiot zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest budowa sieci, przyłączy cieplnych z rur preizolowanych
i węzłów cieplnych”:

1. Włączenie budynków nowobudowanych nr 1 i 2 na Os. Mazurskim do sieci cieplnej.

1.1. Sieć cieplna

Ø Długość sieci:

·         f 114,3/200    L = 2 x 86,7 m

§  f   76,1/140    L = 2 x 33,3 m

1.2.Przyłącza cieplne

Ø  Długość przyłączy:
§  f 48,3/110               L = 2 x 37,4 m            (do bud. nr 1)
§  f 48,3/110               L = 2 x 39,4 m            (do bud. nr 2)
1.3.Węzły cieplne dwufunkcyjny z instalacją elektryczną i AKPiA
§   Os. Mazurskie budynek nr 1    CO - 120 kW;   CW- 80 kW
§   Os. Mazurskie budynek nr 2    CO -   80 kW;   CW- 60 kW
 
2. Osiedlowa sieć cieplna ul. Oficerska (działki nr ewid.: 229/2, 229/3, 229/7, 230/2, 231/4, 232/3, obręb 5, miasto Mrągowo)
2.1.Sieć cieplna  
Ø  Długość sieci:
§  f 76,1/140               L =  2 x 48,8 m
§  f 48,3/110               L =  2 x  8,5 m
§  f 42,4/110               L =  2 x 40,7 m
2.2.Przyłącza cieplne
Ø  Długości przyłączy:
§  f 33,7/90                 L =  2 x   6,9 m (do budynku nr 1)
§  f 33,7/90                 L =  2 x   7,3 m (do budynku nr 2)
§  f 33,7/90                 L =  2 x   9,2 m (do budynku nr 3)
§  f 33,7/90                 L =  2 x   5,9 m (do budynku nr 4)
§  f 33,7/90                 L =  2 x   7,9 m (do budynku nr 5)
§  f 33,7/90                 L =  2 x 12,1 m (do budynku nr 6)
§  f 33,7/90                 L =  2 x 19,2 m (do budynku nr 7)
§  f 33,7/90                 L =  2 x   4,7 m (do budynku nr 8)
2.3.Węzły cieplne z instalacją elektryczną i AKPiA
§  budynek nr 1:             CO – 4 kW,    CW – 2,2 kW 
§  budynek nr 2:             CO – 4 kW,    CW – 2,2 kW 
§  budynek nr 3:             CO – 4 kW,    CW – 2,2 kW 
§  budynek nr 4:             CO – 4 kW,    CW – 2,2 kW 
§  budynek nr 5:             CO – 4 kW,    CW – 2,2 kW 
§  budynek nr 6:             CO – 4 kW,    CW – 2,2 kW 
§  budynek nr 7:             CO – 4 kW,    CW – 2,2 kW 
§  budynek nr 8:             CO – 4 kW,    CW – 2,2 kW 
 
UWAGA! W przypadku wystąpienia przyczyn niezależnych od Zamawiającego, może nastąpić ograniczenie zakresu przedmiotu zamówienia.
 
III. Zakres zamówienia.
Zakres zamówienia podano w Załączniku Nr 1 do niniejszych Wytycznych.
 
IV. Pożądany termin wykonania:
Dla wszystkich zadań - rozpoczęcie – po podpisaniu umowy.
                                      zakończenie -  do   30.11.2018 r..  
                                                                                                                     
V.  Wymagania stawiane Oferentowi.
O zamówienie mogą ubiegać się Oferenci, którzy spełniają następujące warunki:
1) Są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymaganiami ustawowymi,
2) Posiadają uprawnienia, niezbędną wiedzę, doświadczenie, potencjał techniczny                                  i ekonomiczny, a także pracowników zdolnych do wykonania zadania,
3)  Złożą oświadczenie o wyrażeniu zgody na zaproponowany projekt umowy.
4)  Złożą oświadczenie o zatrudnieniu przez oferenta lub podwykonawcę, przy wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dn. 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, z późn. zm.) pracowników na podstawie umowy o pracę, tzn.:
1. Zgodnie z art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1976 r. – Kodeks pracy: Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem.
2. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Oferenta lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia, polegające na:
a) wykonywaniu robót ziemnych (wykonywanie wykopów, zabezpieczanie wykopów, przywróceniu terenu do stanu pierwotnego, itp.),
b) wykonywanie robót montażowych - montaż przyłączy i węzłów cieplnych (spawanie
i skręcanie rur oraz elementów węzłów cieplnych, badanie szczelności),
c) wykonywanie robót malarskich - czyszczenie i malowanie.
3. Oferent jest zobowiązany do przedstawienia zamawiającemu zanonimizowanych kopi umów o pracę pracowników, o których mowa w ust. 2 z ukrytymi danymi osobowymi,
w tym w szczególności danymi adresowymi i płacowymi pracowników:
1) przed przystąpieniem do wykonywania czynności o których mowa w ust. 2  przez osobę wyznaczoną do ich wykonywania,
2) na każde żądanie zamawiającego w trakcie realizacji umowy, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 5 dni.
4. W przypadku niespełnienia wymagań w zakresie zatrudnienia przez Oferenta lub Podwykonawcę, przy wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dn. 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, z późn. zm.) pracowników bez umowy o pracę, dotyczyć ich będą kary umowne:
1) Każdorazowo za niezatrudnienie na umowę o pracę przez Oferenta osoby wykonującej co najmniej jedną z czynności wskazanych w § 7 Umowy, a polegających na wykonywaniu pracy w sposób określony w Kodeksie Pracy – w wysokości stanowiącej iloczyn kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie przepisów
o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, obowiązujących w chwili stwierdzenia przez Zamawiającego niedopełnienia przez Oferenta wymogu zatrudnienia oraz liczby miesięcy
w okresie realizacji Umowy, w których nie dopełniono przedmiotowego wymogu.
2) Każdorazowo za nie zapewnienie przez Oferenta obowiązku zatrudnienia na umowę o pracę przez podwykonawcę osoby wykonującej co najmniej jedną z czynności wskazanych w §7 Umowy, a polegających na wykonywaniu pracy w sposób określony
w Kodeksie Pracy – w wysokości stanowiącej iloczyn kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, obowiązujących w chwili stwierdzenia przez Zamawiającego nie zapewnienia przez Oferenta niedopełnienia przez podwykonawcę wymogu zatrudnienia oraz liczby miesięcy
w okresie realizacji Umowy, w których nie dopełniono przedmiotowego wymogu.
5) złożą oświadczenie o wypełnieniu obowiązki informacyjnego w oparciu o art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio zostały pozyskane w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia.
 
VI. Sposób przygotowania oferty.
Przed złożeniem oferty wskazane jest zapoznanie się z pełną dokumentacją budowlaną będącą w posiadaniu Zamawiającego i dokonanie wizji lokalnej na terenie budowy.
1. Oferta oraz załączniki powinny być napisane w języku polskim, w formie pisemnej,                     w układzie zgodnym z załączonym Formularzem Ofertowym /zał. nr 2/. Powinny być napisane w sposób czytelny i trwały oraz podpisane przez osobę /osoby/ upoważnione do reprezentowania firmy Oferenta na zewnątrz.
2. Oferta winna zawierać:
- pełną nazwę Oferenta, jego adres wraz z numerem tel., faksem i datą sporządzenia oferty,
- cenę za jaką Oferent zobowiązuje się zrealizować zamówienie wraz z obowiązującym podatkiem VAT, w układzie jak w ,,Formularzu Ofertowym”,
- aktualny odpis z właściwego rejestru albo oświadczenie o wpisie do ewidencji  działalności gospodarczej, dokument dopuszczający Oferenta do obrotu prawnego w zakresie objętym zamówieniem,
- aktualne zaświadczenie ZUS dotyczące realizacji zobowiązań ubezpieczeniowych,
- aktualne zaświadczenie z Urzędu Skarbowego dotyczące realizacji zobowiązań,                                                                                           
- upoważnienie podpisującego i składającego ofertę do reprezentowania Oferenta (nie dotyczy władz statutowych firmy Oferenta),
- opłaconą polisę/inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia,
- wykaz wykonanych w okresie ostatnich lat (2015-2017) co najmniej dwóch robót, odpowiadających swoim rodzajem robocie stanowiącej przedmiot zamówienia,                                 z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i danych Zamawiającego.
3. W/w dokumenty, mogą być w formie uwierzytelnionej przez składającego ofertę, kopii lub kserokopii.
4. Oferta poza wcześniej wymienionymi informacjami i dokumentami winna zawierać: 
a) sposób ustalenia ceny -  kosztorys ofertowy w rozbiciu na poszczególne elementy: sieć; przyłącza i węzły cieplne (każde oddzielnie),
b) wskaźniki cenotwórcze kosztorysu ofertowego,
c) gwarancję na wykonane roboty na okres 60 miesięcy,
d) zobowiązanie do udzielenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy zawierające wielkość, formę i termin  udzielenia zabezpieczenia,
e) informację o pracownikach nadzoru /kierowniku budowy i kierownikach robót/ wyznaczonych imiennie do realizacji zleconych zadań,
f) oświadczenie o wyrażeniu zgody na zaproponowany projekt umowy i zawarte w niej warunki płatności.
5. Każda strona oferty musi być ponumerowana kolejnymi numerami w prawym górnym rogu strony i być podpisana u dołu strony przez składającego ofertę.
6. Wszystkie załączniki muszą być ponumerowane kolejnymi numerami w prawym górnym rogu strony i być podpisane na końcu przez składającego ofertę.
7. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty i załączników muszą być parafowane         i datowane własnoręcznie przez podpisującego ofertę.
8. Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
9. Oferent może zwrócić się do Zamawiającego na piśmie o wyjaśnienie ustaleń zawartych      w niniejszych Wytycznych oraz wątpliwości związanych ze sposobem przygotowania                       i złożenia oferty.
 
VII. Kryteria oceny i sposób wyboru Oferenta.
1. Postanowienia ogólne:
a) Oferent jest zobowiązany wykazać, że spełnia wymagane warunki,
b) Zamawiający ma prawo wykluczyć z postępowania Oferenta, jeżeli stwierdzi nieprawdę                      w złożonych oświadczeniach i dokumentach,
c) Oceny oferty i wyboru Oferenta dokona komisja powołana przez Zamawiającego.
2. Ocena oferty zostanie przeprowadzona w oparciu o niżej przedstawione kryterium.
Kryteriami  oceny są:
X = punkty przyznane badanej ofercie za cenę brutto wyrażona w polskich złotych, za jaką Oferent zobowiązuje się zrealizować zamówienie.
 
– waga kryterium k = 100%, gdzie:
 
X   x 100 
 
VIII. Wadium.
Oferent przystępujący do przetargu jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości: 20.000,00zł (dwadzieścia tysięcy złotych):
a)  w pieniądzu, najpóźniej na dzień przed otwarciem ofert. Wpłata na konto Miejskiej Energetyki Cieplnej w Banku PKO BP S.A. Oddział Centrum Mrągowo,  nr konta: 19102036390000830200580936 z dopiskiem – Wadium na przetarg – „Budowa sieci, przyłączy i węzłów cieplnych”,. Jako termin, przyjmuje się datę i godzinę wpływu gotówki na konto Zamawiającego.
b) W poręczeniach, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych. Dokumenty związane ze złożeniem wadium w jednej z w/w form, winny być złożone u Głównej Księgowej Miejskiej Energetyki Cieplnej, najpóźniej w terminie  składania oferty.
2. Wadium wniesione w pieniądzu wybranego Oferenta zostanie przeniesione w części  lub całości, w dniu podpisania umowy na rachunek depozytowy jako  zabezpieczenie  należytego  wykonania umowy. Nie wykorzystana część wadium zostanie zwrócona Oferentowi                          w terminie 14 dni od daty podpisania umowy.
3. Pozostałym Oferentom, których oferty nie wybrano, zwrot wadium nastąpi  niezwłocznie.
 
IX. Warunki udziału w przetargu.
Warunkiem udziału w przetargu jest:
1. Wniesienie wadium w wysokości, terminie i na warunkach wymienionych w punkcie VIII niniejszych Wytycznych.
2. Złożenie pisemnej oferty w zamkniętej kopercie i opracowanej zgodnie z punktem                VI oraz w miejscu i terminie określonym w punkcie X niniejszych Wytycznych.
3. Spełnienie wymagań określonych w pkt. V niniejszych Wytycznych. Oferta nie spełniająca wszystkich wymagań formalnych zostanie odrzucona.                                                                                                                                                     
 
X. Termin i miejsce składania ofert.
1. Ofertę należy złożyć w sekretariacie Miejskiej Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. 11-700 Mrągowo  os. Parkowe 2  do dnia 2.08.2018 r. do godziny 11:50.
2. Ofertę należy zapakować w kopertę .
3. Koperta powinna być zaadresowana: Miejska Energetyka Cieplna Sp. z o.o.                          os. Parkowe 2, 11-700 Mrągowo i opatrzona napisem: Oferta na przetarg – „Budowa sieci, przyłączy i węzłów cieplnych”, ponadto powinna być opatrzona nazwą i dokładnym adresem Oferenta.
4. Na życzenie Oferent może otrzymać potwierdzenie złożenia oferty wraz z numerem jakim została oznakowana koperta z ofertą.
5. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona Oferentowi bez otwierania.
6. Oferent nie może wycofać oferty lub wprowadzić zmian po upływie terminu składania ofert.
7. Składający ofertę zostaje nią związany na okres 40 dni, licząc od dnia upływu terminu składania ofert.
 
XI. Termin i miejsce otwarcia ofert.
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Miejskiej Energetyki Cieplnej Spółka z o.o.
Os. Parkowe 2, w dniu 2.08.2018 r. o godz. 12.00.
 
XII. Postanowienia końcowe.
1. Zamawiający przyzna zamówienie Oferentowi, którego oferta odpowiada wymaganiom określonym w niniejszych Wytycznych oraz zostanie uznana za najkorzystniejszą.
2. W zawiadomieniu wysłanym do Oferenta, którego oferta zastała wybrana, Zamawiający określi termin i miejsce zawarcia umowy.
3. Wybrany Oferent zobowiązany jest zawrzeć umowę wg załączonego do niniejszych. Wytycznych projektu umowy w terminie podanym przez Zamawiającego. W przypadku odmowy podpisania umowy, wybrany Oferent traci wadium na  rzecz Zamawiającego.
4. Podpisanie umowy musi poprzedzać wniesienie w ustalonej wysokości zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
5. Warunki i termin zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, określone zostały w umowie.
6. Do udzielenia wyjaśnień dotyczących niniejszych „Wytycznych”, upoważnia się:  Zygmunta Szewczyka i Stanisława Skwarczyńskiego, tel. 89-741-69-36. w dniach pracy, godz. 7.00 do 14.30.
7. Materiały przetargowe do pobrania ze strony internetowej Zamawiającego: www.mec.mragowo.pl.. lub zostaną wysłane pocztą e-mail: z adresu: techniczny@mec.mragowo.pl. Materiały przetargowe w formie papierowej zostaną wysłane za odpłatnością w wysokości 100,00 złotych.
UWAGA !  W przypadku wystąpienia przyczyn niezależnych od Zamawiającego, zastrzega się ograniczenie liczby wykonywanych zadań lub części zadań.  
 
Niniejsze Wytyczne stanowią całość z następującymi załącznikami:
1. Zakres zamówienia                                                                                   - Załącznik Nr 1,
2. Formularz ofertowy                                                                                 - Załącznik Nr 2,
3. Wzór umowy                                                                                            - Załącznik Nr 3,
4. Oświadczenie dotyczące podwykonawców                                            - Załącznik Nr 4,
5. Wykaz wykonanych robót                                                                       - Załącznik Nr 5.
6. Oświadczenie o zatrudnieniu pracowników                                            - Załącznik Nr 6,
7. Oświadczenie oferenta o wypełnieniu obowiązki informacyjnego          - Załącznik Nr 7.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Załącznik nr 1 do Wytycznych
                                                                                                       z dnia 09.07.2018 r.
 
ZAKRES ZAMÓWIENIA
 
I.    Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest budowa sieci, przyłączy cieplnych z rur preizolowanych
i węzłów cieplnych”:

1. Włączenie budynków nowobudowanych nr 1 i 2 na Os. Mazurskim do sieci cieplnej.

1.1. Sieć cieplna

Ø Długość sieci:

·         f 114,3/200    L = 2 x 86,7 m

§  f   76,1/140    L = 2 x 33,3 m

Ø Włączenie do istniejącej sieci za istniejącymi zaworami odcinającymi,

Ø Kompensator osiowy 114,3/200/250,

Ø Kabel do monitoringu ułożony wzdłuż sieci i przyłączy 2 x - XzTKMXpw 3 x 2 x 0,8 w rurze ochronnej Arot ø32.

1.2. Przyłącza cieplne

Ø  Długość przyłączy:
§  f 48,3/110               L = 2 x 37,4 m            (do bud. nr 1)
§  f 48,3/110               L = 2 x 39,4 m            (do bud. nr 2)
Ø  Kabel do monitoringu ułożony wzdłuż sieci i przyłączy 2 x - XzTKMXpw 3 x 2 x 0,8 w rurze ochronnej Arot ø32 doprowadzone do pomieszczenia węzła. Zapas kabla
w węźle ok. 2 x 3m
Ø  Podłączenie węzłów ciepłowniczych w budynkach.
1.3. Węzły cieplne dwufunkcyjny z instalacją elektryczną i AKPiA
§   Os. Mazurskie budynek nr 1    CO - 120 kW;   CW- 80 kW
§   Os. Mazurskie budynek nr 2    CO -   80 kW;   CW- 60 kW
Ø Podłączenie instalacji wewnętrznych budynku  do węzłów
Ø Uruchomienie
2. Osiedlowa sieć cieplna ul. Oficerska (działki nr ewid.: 229/2, 229/3, 229/7, 230/2, 231/4, 232/3, obręb 5, miasto Mrągowo).
2.1. Sieć cieplna

Ø  Włączenie do istniejącej sieci w komorze ciepłowniczej wcinką na gorąco z zaworami odcinającymi preizolowanymi.

Ø  Długość sieci:
§  f 76,1/140               L =  2 x 48,8 m
§  f 48,3/110               L =  2 x   8,5 m
§  f 42,4/110               L =  2 x 40,7 m
Ø  Włączenie w istniejącą sieć f 76,1/140 i wyłączenie odcinka istniejącej sieci 2x76,1/140, kolidującego z projektowanymi budynkami, z eksploatacji.
Ø  Kabel do monitoringu ułożony wzdłuż sieci i przyłączy 2 x - XzTKMXpw 3 x 2 x 0,8 w rurze ochronnej Arot ø32
2.2. Przyłącza cieplne
Ø  Długości przyłączy:
§  f 33,7/90                 L =  2 x  6,9 m (do budynku nr 1)
§  f 33,7/90                 L =  2 x  7,3 m (do budynku nr 2)
§  f 33,7/90                 L =  2 x  9,2 m (do budynku nr 3)
§  f 33,7/90                 L =  2 x  5,9 m (do budynku nr 4)
§  f 33,7/90                 L =  2 x   7,9 m (do budynku nr 5)
§  f 33,7/90                 L =  2 x 12,1 m (do budynku nr 6)
§  f 33,7/90                 L =  2 x 19,2 m (do budynku nr 7)
§  f 33,7/90                 L =  2 x   4,7 m (do budynku nr 8)
Ø  Kabel do monitoringu ułożony wzdłuż sieci i przyłączy 2 x - XzTKMXpw 3 x 2 x 0,8 w rurze ochronnej Arot ø32 doprowadzone do pomieszczenia węzła. Zapas kabla
w węźle ok. 2 x 3m.
Ø  Podłączenie węzłów ciepłowniczych w budynkach.
2.3.Węzły cieplne z instalacją elektryczną i AKPiA
§  budynek nr 1:             CO – 4 kW,    CW – 2,2 kW 
§  budynek nr 2:             CO – 4 kW,    CW – 2,2 kW 
§  budynek nr 3:             CO – 4 kW,    CW – 2,2 kW 
§  budynek nr 4:             CO – 4 kW,    CW – 2,2 kW 
§  budynek nr 5:             CO – 4 kW,    CW – 2,2 kW 
§  budynek nr 6:             CO – 4 kW,    CW – 2,2 kW 
§  budynek nr 7:             CO – 4 kW,    CW – 2,2 kW 
§  budynek nr 8:             CO – 4 kW,    CW – 2,2 kW 
§  Podłączenie instalacji wewnętrznych budynku  do węzłów
Ø Uruchomienie
 
II. Załączona dokumentacja:
1.      Sieć cieplna  Os. Mazurskie, przyłącza i węzły cieplne dla budynków nr 1 i 2
(działki nr ewid.: 58/69, 58/78, 69/6, 69/7, obręb 10, miasto Mrągowo).
1.           
1.1.0.           
1.1.1.          Uzgodnienia
1.1.2.          Opis techniczny
1.1.3.          Przedmiar
1.1.4.          Przedmiar plik .ath
1.2.   Sieć cieplna oraz przyłącza:
1.2.0.           
1.2.1.          Projekt zagospodarowania terenu
1.2.2.          Profile
1.2.3.          Schemat montażowy sieci i przyłączy
1.2.4.          Schemat instalacji alarmowej
1.2.5.          Schemat kabla monitorującego
1.2.6.          Współrzędne geodezyjne sieci i przyłączy
1.2.7.          Wykaz materiałów - sieć i przyłącza cieplne
1.3.   Węzeł cieplny dwufunkcyjny  dla budynku nr 1:
1.3.0.           
1.3.1.          Wykaz urządzeń i materiałów
1.3.2.           Schemat technologiczny węzła
1.3.3.           Rzut węzła cieplnego
1.4.   Węzeł cieplny dwufunkcyjny  dla budynku Os Mazurskie 2:
1.4.0.           
1.4.1.          Wykaz urządzeń i materiałów
1.4.2.          Schemat technologiczny węzła
1.4.3.          Rzut węzła cieplnego
 
2.      Osiedlowa sieć cieplna  ul. Oficerska).
2.           
2.1.0.           
2.1.1.          Uzgodnienia
2.1.2.          Opis techniczny
2.1.3.          Przedmiar
2.1.4.          Przedmiar plik .ath
2.2.   Sieć cieplna oraz przyłącza:
2.2.0.           
2.2.1.          Projekt zagospodarowania terenu
2.2.2.          Profile
2.2.3.          Schemat montażowy sieci i przyłączy
2.2.4.          Schemat instalacji alarmowej
2.2.5.          Schemat kabla monitorującego
2.2.6.          Współrzędne geodezyjne sieci i przyłączy
2.2.7.          Wykaz materiałów - sieć i przyłącza cieplne
2.2.8.    
2.3.   Węzły cieplne kompaktowe dwufunkcyjne  dla budynków ul. Oficerska: szt. 8:
2.3.0.           
2.3.1.          Wykaz urządzeń i materiałów
2.3.2.          Schemat technologiczny węzła
2.3.3.          Rzut węzła cieplnego budynku nr 1 i 2
2.3.4.          Rzut węzła cieplnego budynku nr 3 i 4
2.3.5.          Rzut węzła cieplnego budynku nr 5i 6
2.3.6.          Rzut węzła cieplnego budynku nr 7i 8
 
III.  Technologia wykonania sieci i przyłączy cieplnych:
1.      Rury preizolowane, z barierą antydyfuzyjną i sygnalizacją przecieku impulsową, posiadające aprobatę ITB.  Ciśnienie próbne  2,4MPa, temperatura pracy 140oC
z możliwością krótkotrwałych przekroczeń do 150oC.
2.      Mufy termokurczliwe sieciowane radiacyjnie z klejem termotopliwym i masą butylową. Korki wtapiane.
3.      Kolana, trójniki, zawory układane w ziemi, preizolowane, prefabrykowane. Dopuszczamy inne rozwiązania katalogowe przyjętego systemu.
4.      Zawory na przyłączach: kulowe, spawane, PN 25, temperatura  max 150oC.
5.      Podsypka i nasypka rurociągów wykonywać piaskiem nie zawierającym gliny, ostrych kamieni i innych elementów, bez wykorzystania ziemi z wykopów.
6.      Przyłącza powinny posiadać na całej jej długości przewody alarmowe sygnalizacji przecieku  zakończone skrzynkami przyłączeniowymi w pomieszczeniach węzłów.
7.      Inwestor dopuszcza możliwość zastosowania innej niż podanej w projekcie technologii rur preizolowanych pod warunkiem opracowania przez Oferenta, na własny koszt, projektu zamiennego zaakceptowanego przez Zamawiającego, przed wprowadzeniem Wykonawcy na plac budowy. Przeprojektowanie nie może wpłynąć na wymagany termin zakończenia robót.
 
IV. Wymagania stawiane dla Oferenta:
1)      Ustanowienie kierownika budowy
2)      Prowadzenie budowy zgodnie z Ustawą Prawo Budowlane i decyzjami administracyjnymi.
3)      Obsługa geodezyjna budowy oraz inwentaryzacja powykonawcza rurociągu.
4)      Roboty stanowiące zagrożenie dla otoczenia powinny być odpowiednio  oznakowane  
i zabezpieczone.
5)      Powiadomienie zainteresowanych o rozpoczęciu robót, w terminie zgodnym
z   uzgodnieniami zawartymi w dokumentacji.
6)      Przywrócenie terenu objętego robotami do pierwotnego stanu, oraz protokólarne   przekazanie terenu użytkownikowi.
7)      Protokolarne przekazanie Zamawiającemu wykonanych robót, wraz dokumentacją  powykonawczą i niezbędnymi protokółami z prób i badań, atestami i świadectwami.
8)       Wykonanie całego zakresu robót zgodnie z projektami budowlanymi, załącznikami do Wytycznych, sztuką budowlaną, obowiązującymi  przepisami   i  wskazaniami Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz zgodnie z instrukcją montażu producentów rur,  armatury i urządzeń.
           
V. Wykaz  dokumentów odbiorowych:
1)      Oryginał dziennika budowy – jeśli wymagany.
2)      Oryginał oświadczenia kierownika budowy
·      o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem technicznym (budowlanym) i pozwoleniem  na budowę oraz przepisami.
·      o doprowadzeniu do należytego stanu  i porządku terenu budowy, a także – w razie korzystania – innej nieruchomości
3)      Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza infrastruktury technicznej.
4)      Aprobaty techniczne ITB na materiały preizolowane.
5)      Protokół badań wykonanych instalacji elektrycznych – sporządzone przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia.
6)      Protokóły odbioru urządzeń ciśnieniowych przez UDT (dotyczy naczyń wzbiorczych przeponowych  węzłów cieplnych).
7)      Protokóły  prób ciśnienia.
8)      Protokóły badań spoin.
9)      Protokóły płukania sieci.
10)  Protokół sprawdzenia instalacji sygnalizacji przecieku.
11)  Protokół sprawdzenia kabla monitorującego.
12)  Protokóły przekazania terenu użytkownikom lub właścicielom.
13)  Kopie rysunków wchodzących w skład zatwierdzonego projektu, z naniesionymi na czerwono zmianami.
14)  Deklaracje zgodności montowanych urządzeń, certyfikaty CE.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zał. Nr 2 do Wytycznych
z dnia 09.07.2018 r.
Formularz  ofertowy”
……..........................................................                                       
..................................................................                                         
……..........................................................                                        Strona ......... Stron ..........    
       /pełna nazwa i dokładny adres Oferenta/                                                                                                                                           

 

OFERTA OSTATECZNA

 

Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o.

os. Parkowe, 11-700 Mrągowo

 
Odpowiadając na zaproszenie do złożenia oferty na: ,,Budowę sieci, przyłączy cieplnych z rur preizolowanych i węzłów cieplnych”, oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za łączną  cenę:

 ....................................... zł  + ................... %VAT = …...........................................  zł (brutto),

 

(słownie: ........................................................................................................................ złotych).

 
1.  Przedmiot zamówienia wykonamy w terminie:
Rozpoczęcie  - po podpisaniu umowy.
Zakończenie               - do   30.11.2018 r.,
2.  Oświadczamy,  że zapoznaliśmy się z warunkami zamówienia i nie wnosimy  do nich zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty (dokonaliśmy wizji  lokalnej w terenie).
3. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na okres 40 dni.
4. Oświadczamy, że przekazany nam projekt umowy i warunki płatności w niej zaproponowane zostały przez nas zaakceptowane i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy w zaproponowanej formie, miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, podane w zawiadomieniu o wyborze Oferenta. Jesteśmy świadomi, że gdyby z naszej winy nie doszło do zawarcia umowy, wniesiona przez nas wadium podlega przepadkowi na rzecz Zamawiającego.
5. W przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do wniesienia w pełnej wysokości                                                przed podpisaniem umowy, zabezpieczenia należytego wykonania umowy o równowartości 5 % ceny ofertowej brutto, tj.:  ……………...………………............... zł (słownie: ................................................................................................................... złotych).
6.  Do niniejszej oferty załączono:
a) Oświadczenia wg  wzoru załączonego do „Formularza ofertowego”;
b) Wypis z rejestru handlowego/dokument potwierdzający dopuszczenie oferenta do obrotu prawnego w zakresie objętym zamówieniem/;*
c) Zaświadczenie ZUS/KRUS; *
d) Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego; 
e) Upoważnienie przedstawiciela do reprezentowania Oferenta;*
f) Kosztorys ofertowy w rozbiciu na poszczególne elementy: sieć, przyłącza, węzły  cieplne (każde oddzielnie)
g) Wskaźniki cenotwórcze kosztorysu ofertowego;
 
 -----------------------------------------------                                                                                                                Podpis upoważnionego przedstawiciela
Strona ......... Stron ..........    
 
h) Informację o pracownikach odpowiedzialnych za realizację niniejszego zlecenia /kierowniku budowy i kierownikach robót/ wyznaczonych imiennie do realizacji zleconych robót wraz z poświadczonymi za zgodność, kserokopiami ich uprawnień i nabytego doświadczenia oraz informację o ilości pracowników wyznaczonych do realizacji zadania przedmiotu zamówienia;
i) Dokumentacje techniczne węzłów cieplnych i DTR urządzeń;
j) Kopia dowodu wpłaty wadium;
k) Polisa OC w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;
l) Wykaz wykonanych robót w okresie ostatnich lat;
ł) Oświadczenie dotyczące podwykonawców;* 
m) Oświadczenie oferenta/podwykonawcy o wypełnieniu obowiązki informacyjnego*
7. Zobowiązujemy się udzielić na wykonywane roboty gwarancji na okres 60 miesięcy licząc od dnia odbioru końcowego robót.
8. Zobowiązujemy się udzielić na dostarczone urządzenia węzłów gwarancji na okres 24 miesięcy licząc od dnia ich odbioru.
9. Wyrażamy zgodę na przetwarzanie przez Zamawiającego, uczestników postępowania oraz inne uprawnione podmioty danych osobowych w rozumieniu rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zawartych w ofercie oraz w załącznikach do niej.
10.  Oferta została złożona na ...... ponumerowanych stronach.
 
* niepotrzebne skreślić        
                                                      
  
 
Podpis ........................................................................
                 Upoważniony przedstawiciel oferenta                                                                                                                                      
 
 
Miejscowość ..................................................  data ................................................................
                                                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Załącznik nr 1 do Formularza ofertowego
z dnia 09.07.2018 r.
 
 
 
 
OŚWIADCZENIA
 
 
 
L.p.
 
Oświadczenia Oferenta, że
Podpis upoważnionego przedstawiciela
 
Data
 
1
 
Zapoznał się z warunkami zamówienia
i przyjmuje je bez zastrzeżeń.
 
 
 
 
2
 
Jest uprawniony do występowania
w obrocie prawnym, zgodnie
z wymaganiami ustawowymi.
 
 
 
 
3
 
Posiada uprawnienia niezbędne do wykonywania określonych prac lub czynności wymienionych w zamówieniu, jeśli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
 
 
 
 
4
 
Dysponuje niezbędną wiedzą                           
 i doświadczeniem, a także potencjałem ekonomicznym i technicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonywania danego zamówienia.
 
 
 
 
5
 
Znajduje się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
 
 
 
 
 
 
..................................., dnia ...........................  
   
 
                                                                            Podpis ...............................................................
                                                                                                (upoważniony przedstawiciel)                                                                                      
 
 
 
Załącznik nr 3 do Formularza ofertowego
z dnia 09.07.2018 r.
 
 
 
 
 
WZÓR UMOWY
zawartej w dniu .................... w Mrągowie, pomiędzy Miejską Energetyką Cieplną Spółka                   z o.o. 11-700 Mrągowo, os. Parkowe 2, wpisaną do rejestru przedsiębiorców krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000082783, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy KRS, NIP 742-000-06-48, REGON 510031017,  zwanym dalej „Zamawiającym
reprezentowaną przez Dyrektora Zarządu    – mgr inż. Zbigniewa Kaszałowicza  
a  …………………………………………………………………………………………...……
zwanym dalej „Oferentem”, reprezentowanym przez …………………………………………
 ………………………………...………………………………………………………………... treści następującej:
 
 
 
§ 1.
Przedmiot umowy.

Przedmiotem umowy jest budowa sieci, przyłączy i węzłów cieplnych w Mrągowie.

 

I.    Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest budowa sieci, przyłączy cieplnych z rur preizolowanych
i węzłów cieplnych”:

1. Włączenie budynków nowobudowanych nr 1 i 2 na Os. Mazurskim do sieci cieplnej.

1.1. Sieć cieplna

Ø Długość sieci:

·         f 114,3/200    L = 2 x 86,7 m

§  f   76,1/140    L = 2 x 33,3 m

Ø Włączenie do istniejącej sieci za istniejącymi zaworami odcinającymi,

Ø Kompensator osiowy 114,3/200/250,

Ø Kabel do monitoringu ułożony wzdłuż sieci i przyłączy 2 x - XzTKMXpw 3 x 2 x 0,8 w rurze ochronnej Arot ø32.

1.2. Przyłącza cieplne

Ø  Długość przyłączy:
§  f 48,3/110               L = 2 x 37,4 m            (do bud. nr 1)
§  f 48,3/110               L = 2 x 39,4 m            (do bud. nr 2)
Ø  Kabel do monitoringu ułożony wzdłuż sieci i przyłączy 2 x - XzTKMXpw 3 x 2 x 0,8 w rurze ochronnej Arot ø32 doprowadzone do pomieszczenia węzła. Zapas kabla
w węźle ok. 2 x 3m.
Ø  Podłączenie węzłów ciepłowniczych w budynkach.
1.3. Węzły cieplne dwufunkcyjny z instalacją elektryczną i AKPiA
§   Os. Mazurskie budynek nr 1    CO - 120 kW;   CW- 80 kW
§   Os. Mazurskie budynek nr 2    CO -   80 kW;   CW- 60 kW
Ø Podłączenie instalacji wewnętrznych budynku  do węzłów
Ø Uruchomienie
2. Osiedlowa sieć cieplna ul. Oficerska (działki nr ewid.: 229/2, 229/3, 229/7, 230/2, 231/4, 232/3, obręb 5, miasto Mrągowo)
2.1. Sieć cieplna

Ø  Włączenie do istniejącej sieci w komorze ciepłowniczej wcinką na gorąco z zaworami odcinającymi preizolowanymi.

Ø  Długość sieci:
§  f 76,1/140               L =  2 x 48,8 m
§  f 48,3/110               L =  2 x   8,5 m
§  f 42,4/110               L =  2 x 40,7 m
Ø  Włączenie w istniejącą sieć f 76,1/140 i wyłączenie odcinka istniejącej sieci 2x76,1/140, kolidującego z projektowanymi budynkami, z eksploatacji.
Ø  Kabel do monitoringu ułożony wzdłuż sieci i przyłączy 2 x - XzTKMXpw 3 x 2 x 0,8 w rurze ochronnej Arot ø32
2.2. Przyłącza cieplne
Ø  Długości przyłączy:
§  f 33,7/90                 L =  2 x   6,9 m (do budynku nr 1)
§  f 33,7/90                 L =  2 x   7,3 m (do budynku nr 2)
§  f 33,7/90                 L =  2 x   9,2 m (do budynku nr 3)
§  f 33,7/90                 L =  2 x   5,9 m (do budynku nr 4)
§  f 33,7/90                 L =  2 x   7,9 m (do budynku nr 5)
§  f 33,7/90                 L =  2 x 12,1 m (do budynku nr 6)
§  f 33,7/90                 L =  2 x 19,2 m (do budynku nr 7)
§  f 33,7/90                 L =  2 x   4,7 m (do budynku nr 8)
Ø  Kabel do monitoringu ułożony wzdłuż sieci i przyłączy 2 x - XzTKMXpw 3 x 2 x 0,8 w rurze ochronnej Arot ø32 doprowadzone do pomieszczenia węzła. Zapas kabla
w węźle ok. 2 x 3m.
Ø  Podłączenie węzłów ciepłowniczych w budynkach.
2.3. Węzły cieplne z instalacją elektryczną i AKPiA
§  budynek nr 1:             CO – 4 kW,    CW – 2,2 kW 
§  budynek nr 2:             CO – 4 kW,    CW – 2,2 kW 
§  budynek nr 3:             CO – 4 kW,    CW – 2,2 kW 
§  budynek nr 4:             CO – 4 kW,    CW – 2,2 kW 
§  budynek nr 5:             CO – 4 kW,    CW – 2,2 kW 
§  budynek nr 6:             CO – 4 kW,    CW – 2,2 kW 
§  budynek nr 7:             CO – 4 kW,    CW – 2,2 kW 
§  budynek nr 8:             CO – 4 kW,    CW – 2,2 kW 
§  Podłączenie instalacji wewnętrznych budynku  do węzłów
§  Uruchomienie
 
II.  Technologia wykonania sieci i przyłączy cieplnych:.
1.      Rury preizolowane, z barierą antydyfuzyjną i sygnalizacją przecieku impulsową, posiadające aprobatę ITB.  Ciśnienie próbne  2,4MPa, temperatura pracy 140oC
z możliwością krótkotrwałych przekroczeń do 150oC.
2.      Mufy termokurczliwe sieciowane radiacyjnie z klejem termotopliwym i masą butylową. Korki wtapiane.
3.      Kolana, trójniki, zawory układane w ziemi, preizolowane, prefabrykowane. Dopuszczamy inne rozwiązania katalogowe przyjętego systemu.
4.      Zawory na przyłączach: kulowe, spawane, PN 25, temperatura  max 150oC.
5.      Podsypka i nasypka rurociągów wykonywać piaskiem nie zawierającym gliny, ostrych kamieni i innych elementów, bez wykorzystania ziemi z wykopów.
6.      Przyłącza powinny posiadać na całej jej długości przewody alarmowe sygnalizacji przecieku  zakończone skrzynkami przyłączeniowymi w pomieszczeniach węzłów.
7.      Inwestor dopuszcza możliwość zastosowania innej niż podanej w projekcie technologii rur preizolowanych pod warunkiem opracowania przez Oferenta, na własny koszt, projektu zamiennego zaakceptowanego przez Zamawiającego, przed wprowadzeniem Oferenta na plac budowy. Przeprojektowanie nie może wpłynąć na wymagany termin zakończenia robót.
 
III. Wymagania stawiane dla Oferenta:
1.      Ustanowienie kierownika budowy
2.      Prowadzenie budowy zgodnie z Ustawą Prawo Budowlane i decyzjami administracyjnymi.
3.      Obsługa geodezyjna budowy oraz inwentaryzacja powykonawcza rurociągu.
4.      Roboty stanowiące zagrożenie dla otoczenia powinny być odpowiednio  oznakowane  
i zabezpieczone.
5.      Powiadomienie zainteresowanych o rozpoczęciu robót, w terminie zgodnym
z   uzgodnieniami zawartymi w dokumentacji.
6.      Przywrócenie terenu objętego robotami do pierwotnego stanu, oraz protokólarne   przekazanie terenu użytkownikowi.
7.      Protokolarne przekazanie Zamawiającemu wykonanych robót, wraz dokumentacją  powykonawczą i niezbędnymi protokółami z prób i badań, atestami i świadectwami.
8.      Wykonanie całego zakresu robót zgodnie z projektami budowlanymi, załącznikami do Wytycznych, sztuką budowlaną, obowiązującymi  przepisami   i  wskazaniami Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz zgodnie z instrukcją montażu producentów rur,  armatury i urządzeń.
 
V. Wykaz  dokumentów odbiorowych:
1.      Oryginał dziennika budowy – jeśli wymagany.
2.      Oryginał oświadczenia kierownika budowy
a)      o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem technicznym (budowlanym) i pozwoleniem  na budowę oraz przepisami.
b)      o doprowadzeniu do należytego stanu  i porządku terenu budowy, a także – w razie korzystania – innej nieruchomości
3.      Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza infrastruktury technicznej.
4.      Aprobaty techniczne ITB na materiały preizolowane.
5.      Protokół badań wykonanych instalacji elektrycznych – sporządzone przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia.
6.      Protokóły odbioru urządzeń ciśnieniowych przez UDT (dotyczy naczyń wzbiorczych przeponowych  węzłów cieplnych).
7.      Protokóły  prób ciśnienia.
8.      Protokóły badań spoin.
9.      Protokóły płukania sieci.
10.  Protokół sprawdzenia instalacji sygnalizacji przecieku.
11.  Protokół sprawdzenia kabla monitorującego.
12.  Protokóły przekazania terenu użytkownikom lub właścicielom.
13.  Kopie rysunków wchodzących w skład zatwierdzonego projektu, z naniesionymi na czerwono zmianami.
14.  Deklaracje zgodności montowanych urządzeń, certyfikaty CE.
§ 2
Termin wykonania zamówienia:
Rozpoczęcie - po podpisaniu umowy.
Zakończenie - do   30.11.2018 r..
 
§ 3
Obowiązki stron.  
1. Do obowiązków Zamawiającego należy:
 1)   Przekazanie dokumentacji budowlanej.
 2)   Wprowadzenie Oferenta na plac budowy.                                        
 3)   Zapewnienie nadzoru inwestorskiego.                                                       
 4)   Odbiór wykonanych robót w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia ich do odbioru.
 5) Wypłacenie uzgodnionego wynagrodzenia za wykonane zlecenia w terminie i na warunkach podanych w § 4.
 
2.  Do obowiązków Oferenta należy:
1)    Wykonanie robót zgodnie z projektem budowlanym i instrukcją montażu producentów rur i armatury, poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego oraz zgodnie ze sztuką   budowlaną i obowiązującymi przepisami.
2)    Stały nadzór kierownika budowy, posiadającego uprawnienia budowlane w zakresie wykonywanych robót, nad wykonawstwem.
3)    Pełne zabezpieczenie materiałowe wykonywanych robót. Materiały powinny odpowiadać  co do jakości, wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania 
w budownictwie.     
4)    Utrzymanie terenu budowy (dotyczy ciągów komunikacyjnych) i otoczenia przez cały okres budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych.
5)    Odpowiednio oznakować i zabezpieczyć roboty stanowiące zagrożenie dla otoczenia.
6)    Terminowe dostarczenie inwestorowi wymaganych protokołów badań, prób i odbioru, atestów i innych dokumentów związanych z realizowanym zadaniem.
7)    Uporządkowanie i doprowadzenie do pierwotnego stanu terenu budowy i otoczenia po wykonanych robotach.
8)    Zgłoszenie  wykonanych robót do odbioru Zamawiającemu na 5 dni przed terminem ich zakończenia.
9)    Wykonanie robót dodatkowych do łącznej wysokości 1% wartości wynagrodzenia  umownego bez dodatkowego wynagrodzenia na podstawie polecenia inspektora nadzoru  inwestorskiego lub Zamawiającego, udokumentowane protokółami konieczności.
10)Przekazanie Zamawiającemu wykonanych robót wraz z geodezyjną dokumentacją powykonawczą i obmiarami.
11)Załatwianie formalności wraz z ponoszeniem opłat związanych z realizacją zadania, jak np. za zajęcie pasa drogowego itp.
12)Powiadomienie zainteresowanych o rozpoczęciu robót, w terminie zgodnym
z uzgodnieniami zawartymi w dokumentacji.
13)Przetwarzania danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi ochrony danych osobowych.
 
3.  Zobowiązanie stron:
Strony zobowiązują się współpracować ze sobą, dokładając najwyższej staranności
w przestrzeganiu szczegółów techniczno-organizacyjnych i proceduralnych określonych
w umowie.
 
§ 4
Zapłata za zrealizowanie zamówienia
1.    Za wykonane roboty Oferentowi przysługiwać będzie wynagrodzenie ryczałtowe ustalone w przyjętej ofercie, tj.: w wysokości …………….……. zł  + ………. % VAT =  
= ………………..……….. zł brutto, (słownie: .............………………..…… …………………………………………………………………………………..….złotych).
2.    Płatność nastąpi po zakończeniu realizacji umowy na podstawie faktury wystawionej przez Oferenta, w oparciu o przyjęty przez Zamawiającego protokół odbioru ostatecznego.    Forma zapłaty faktury:- przelewem na konto wskazane w fakturze Oferenta  do ………….. 2018 r., w ciągu 30 dni licząc od daty dostarczenia faktury Zamawiającemu,
- za datę zapłaty faktury przyjmuje się datę obciążenia rachunku Zamawiającego.
3.    Dopuszcza się częściowe fakturowanie i zapłatę za wykonane gotowe elementy sieci, przyłącza i węzły cieplne wymienione w § 1  a  (na podstawie protokołu przekazania odbioru) w wysokości do 95% wynagrodzenia określonego w kosztorysie ofertowym.
 
§ 5
1. Oferent zapłaci Zamawiającemu kary umowne za:
    a/   odstąpienie od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Oferent
          – w wysokości 10% wynagrodzenia umownego netto,
    b/   zwłokę w przekazaniu przedmiotu umowy - w wysokości 0,2% wynagrodzenia
          umownego netto za każdy dzień zwłoki,
    c/   zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze - w wysokości 0,2%
          wynagrodzenia  umownego netto za każdy dzień zwłoki.
2. Kary umowne za zatrudnienie przez Oferenta lub Podwykonawcę, przy wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dn. 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, z późn. zm.) pracowników bez umowy o pracę:
1)             Każdorazowo za niezatrudnienie na umowę o pracę przez Oferenta osoby wykonującej co najmniej jedną z czynności wskazanych w § 7 Umowy, a polegających na wykonywaniu pracy w sposób określony w Kodeksie Pracy – w wysokości stanowiącej iloczyn kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie przepisów
o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, obowiązujących w chwili stwierdzenia przez Zamawiającego niedopełnienia przez Oferenta wymogu zatrudnienia oraz liczby miesięcy
w okresie realizacji Umowy, w których nie dopełniono przedmiotowego wymogu.
2)             Każdorazowo za nie zapewnienie przez Oferenta obowiązku zatrudnienia na umowę o pracę przez podwykonawcę osoby wykonującej co najmniej jedną z czynności wskazanych w §7 Umowy, a polegających na wykonywaniu pracy w sposób określony
w Kodeksie Pracy – w wysokości stanowiącej iloczyn kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, obowiązujących w chwili stwierdzenia przez Zamawiającego nie zapewnienia przez Oferenta niedopełnienia przez podwykonawcę wymogu zatrudnienia oraz liczby miesięcy
w okresie realizacji Umowy, w których nie dopełniono przedmiotowego wymogu.
3)              Zamawiający zapłaci Oferentowi kary umowne za odstąpienie  od umowy z powodu, za które odpowiada Zamawiający - w wysokości 10% wynagrodzenia umownego netto.
4)             Strony mogą dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych.
 
§ 6
Podwykonawcy
1. Do zawarcia przez Oferenta umowy o roboty budowlane z podwykonawcą jest wymagana zgoda Zamawiającego. Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Oferenta umowy z podwykonawcą lub jej projektu, wraz z zakresem prac zlecanych podwykonawcy nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy Wykonawcy z podwykonawcą z zastrzeżeniem ust. 4 i ust. 5.
2. Zamawiający i Oferent nie przewidują możliwości zawierania przez podwykonawcę umów z dalszymi podwykonawcami. Oferent w umowie z podwykonawcą zobowiązany jest do zawarcia postanowienia zakazującego powierzania zleconych prac dalszym podwykonawcom.
3. Oferent zlecając prace lub usługi podwykonawcom bierze na siebie pełną odpowiedzialność za właściwe i terminowe ich wykonanie.
4. Oferent korzystający z doświadczenia podwykonawcy przed zawarciem niniejszej umowy przedłożył Zamawiającemu umowę z podwykonawcą oraz gwarancję zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy w formie gwarancji ubezpieczeniowej/gwarancji bankowej z okresem ważności obejmującym okres trwania umowy z podwykonawcą oraz okres 6 miesięcy po planowanym umownie zakończeniu prac przez podwykonawcę/ gotówkę na kwotę określoną w w/w umowie, które stanowią załączniki do niniejszej umowy.
5. W przypadku gdy Oferent korzysta przy wykonywaniu przedmiotu umowy
z podwykonawcy na warunkach wskazanych w ust. 1 zobowiązany jest wpłacić na konto Zamawiającego gotówkę na kwotę określoną w w/w umowie lub przedłożyć Zamawiającemu gwarancję zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy w formie gwarancji ubezpieczeniowej/gwarancji bankowej w terminie 14 dni od upływu terminu wskazanego w ust. 1 i z okresem ważności obejmującym okres trwania umowy z podwykonawcą oraz okres 6 miesięcy po planowanym umownie zakończeniu prac przez podwykonawcę.
6. Zwolnienie zabezpieczenia zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy będzie dokonywane niezwłocznie po otrzymaniu przez Zamawiającego pisemnego oświadczenia podwykonawcy o uregulowaniu wszystkich jego należności przez Oferenta.
7. W przypadku upływu terminu gwarancji o których mowa w ust. 4 i ust. 5 przed złożeniem oświadczenia podwykonawcy o którym mowa w ust. 6 Oferent zobowiązany jest w ciągłości utrzymywać zabezpieczenie gwarancji zapłaty podwykonawcy do czasu złożenia Zamawiającemu przedmiotowego oświadczenia podwykonawcy.          
 
§ 7
1.        Oferent lub podwykonawca, na zasadach określonych w niniejszym paragrafie, przy wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dn. 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, z późn. zm.) ma obowiązek zatrudnić pracowników na podstawie umowy o pracę.
2.        Obowiązek zatrudnienia pracowników na podstawie umowy o pracę w trakcie realizacji zamówienia zostanie spełniony, jeżeli oferent oraz – w sytuacji powierzenia przez oferenta realizacji części zamówienia – również podwykonawca zatrudnia na podstawie umowy
o pracę wszystkie osoby wykonujące czynności w zakresie realizacji zamówienia.
3.         W celu realizacji obowiązku wskazanego w ust. 1 oferent zobowiązany jest do:
1)    Zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób, które wykonują czynności w zakresie realizacji zamówienia polegające na:
-    wykonywaniu robót ziemnych (wykonywanie wykopów, zabezpieczanie wykopów, przywróceniu terenu do stanu pierwotnego, itp.),
-    wykonywanie robót montażowych - montaż przyłączy i węzłów cieplnych (spawanie
i skręcanie rur oraz elementów węzłów cieplnych, badanie szczelności),
-    wykonywanie robót malarskich - czyszczenie i malowanie.
2)   jeżeli czynności, o których mowa  w ust 2 wykonuje osoba, która działa w imieniu i na rzecz podwykonawcy, także do zobowiązania podwykonawcy do zatrudnienia tej osoby na podstawie umowy o pracę oraz zapewnienia zamawiającemu możliwości przeprowadzenia kontroli spełnienia przez podwykonawcę wymagań w tym zakresie w sposób, o którym mowa w ust.4.
4.        Oferent jest zobowiązany do przedstawienia zamawiającemu zanonimizowanych kopi umów o pracę pracowników, o których mowa w ust. 2 i 3 z ukrytymi danymi osobowymi,
w tym w szczególności danymi adresowymi i płacowymi pracowników:
1)   przed przystąpieniem do wykonywania czynności o których mowa w ust. 2  przez osobę wyznaczoną do ich wykonywania,
2)   na każde żądanie zamawiającego w trakcie realizacji umowy, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 5 dni.
5.         Zamawiający zastrzega sobie prawo do naliczenia kar umownych w przypadku niezatrudniania przez oferenta lub podwykonawcę osób wykonujących czynności, o których mowa w ust. 2 na podstawie umowy o pracę. W takim przypadku oferent zapłaci karę umowną w wysokości zgodnej z  § 5 ust. 2, za każdy taki przypadek.
6.        Kara umowna, o której mowa w ust. 5 zostanie naliczona w przypadku:
1)   nieprzedstawienia zamawiającemu umów o pracę dokumentujących sposób zatrudnienia osób wykonujących czynności, o których mowa w ust. 2, przed przystąpieniem do wykonywania czynności przez osobę wyznaczoną do ich wykonywania, nie później jednak niż w dniu przystąpienia przez tę osobę do wykonywania czynności,
2)   nieprzedstawienia zamawiającemu w terminie 5 dni umów o pracę, dokumentujących sposób zatrudnienia osób wykonujących czynności o których mowa w ust. 2.
7.        Obowiązek o którym mowa w ust. 1  nie dotyczy osób, które wykonują czynności
o których mowa w ust. 2 będących jednocześnie:
1)    osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą,
2)    urzędującym członkiem organu zarządzającego lub nadzorczego oferenta,
3)    wspólnikiem w spółce jawnej lub partnerskiej.
4)    podwykonawcą prowadzącym działalność gospodarczą na podstawie wpisu w Centralnej Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej oraz wykonującym osobiście
i samodzielnie powierzone czynności w zakresie realizacji zamówienia.
 
§ 8
1.  Oferent wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny ofertowej brutto tj.:  ..................... zł /słownie .............................................................................         
  ……………………………………………………………… złotych/, w pełnej wysokości przed podpisaniem umowy w formie pieniężnej.
2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości ………...... zł tj. 70% wartości zabezpieczenia, zostanie zwrócone w  ciągu 30 dni od daty odbioru ostatecznego robót.
3. Pozostała część zabezpieczenia zostanie zwrócona w ciągu 14 dni po upływie okresu gwarancji.
4.  Zwrot zabezpieczenia następuje z oprocentowaniem naliczonym przez Bank PKO BP SA     Oddział Centrum Mrągowo, od sum depozytowych, zdeponowanych na rachunku "inne       rachunki bankowe" (dotyczy tylko zabezpieczenia wniesionego w pieniądzu).
 
§ 9
1.  Przedstawicielami ze strony Zamawiającego do nadzorowania i odbioru robót są:
- Inspektor  nadzoru inwestorskiego - …………………………………………………………
......................................................................................................................................................
- Prowadzący z ramienia Miejskiej Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Mrągowie: ………….…
………………………………………………………………………………………….………
2. Odbioru ostatecznego dokona Komisja powołana przez Zamawiającego.
3. Oferenta reprezentuje – ............................................................................................................
......................................................................................................................................................
 
§ 10
Zmiana postanowień zawartych w umowie może  nastąpić za zgodą obu stron, wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności.
§ 11
Oferent udziela na wykonane roboty gwarancji na okres 60 miesięcy licząc od dnia protokolarnego odbioru ostatecznego robót.
 
§ 12
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustalenia z przyjętej oferty.
 
§ 13
Strony zgodnie postanawiają, iż wszelkie ewentualne spory będą rozstrzygane polubownie, zaś w przypadku braku zgodności, właściwym do rozstrzygania sporów będzie sąd rzeczowy właściwy dla siedziby Zamawiającego.
 
§ 14
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
 
 
 
       Oferent:                                                                             Zamawiający
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zał. Nr 4 do Wytycznych
                                                                                                          z dnia 09.07.2018 r.
.................................................
     (nazwa firmy / pieczęć)
 
 
 
 
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCÓW
Dotyczy budowy sieci, przyłączy i węzłów cieplnych w Mrągowie
 
 
Nazwa Oferenta ..............................................  .....................................................................
 
Adres Oferenta  ......................................................................................................................
 
Numer telefonu .......................................... fax .........................................................................
 
Oświadczam, że przy wykonywaniu w/w robót będę/nie będę* korzystał z pomocy podwykonawców.
 
 
Wykaz podwykonawców:
L.p.
Nazwa podwykonawcy
 
Zakres robót
Wartość robót
1
 
 
 
 
2
 
 
 
 
3
 
 
 
 
4
 
 
 
 
 
*) niepotrzebne skreślić
 
 
 
…………..……………………                                                                                           (Miejscowość, data)                                                                    
    …………..……………………..
                                                                                                 (Podpis osoby upoważnionej)
 
 
 
 
 
Zał. Nr 5 do Wytycznych
                                                                                                          z dnia 09.07.2018 r.
.................................................
     (nazwa firmy / pieczęć)
 
 
 
Wykaz wykonanych w okresie ostatnich lat (2015-2017) co najmniej dwóch robót, odpowiadających swoim rodzajem robocie stanowiącej przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania, nazwy i adresu Zamawiających.
Lp.
Nazwa zamawiającego, adres
Data wykonania
Opis przedmiotu zamówienia
Wartość
1
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
4
 
 
 
 
 
5
 
 
 
 
 
6
 
 
 
 
 
 
 
…………..……………………                                                                                           (Miejscowość, data)
                                                                                    .…………………………………….
                                podpis osób uprawnionych
 
Zał. Nr 6 do Wytycznych
                                                                                                          z dnia 09.07.2018 r.
.................................................
     (nazwa firmy / pieczęć)
 
 
 
 
Oświadczenie
 o zatrudnieniu przez oferenta lub podwykonawcę, przy wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dn. 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z  2014 r. poz. 1502, z późn. zm.) pracowników na podstawie umowy o pracę.
 
 
(pieczęć firmy)                                                                    miejscowość, data ……………………………
 
 
Nazwa Oferenta: ………………....…………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….
 
Siedziba Oferenta: ………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
 
Oświadczamy, że przy realizacji przedmiotu zamówienia ,,Budowa przyłączy cieplnych z rur preizolowanych i węzłów cieplnych, w Mrągowie”, przy wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dn. 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z  2014 r. poz. 1502, z późn. zm.) tj.:
a) wykonywaniu robót ziemnych (wykonywanie wykopów, zabezpieczanie wykopów, przywróceniu terenu do stanu pierwotnego, itp.),
b) wykonywanie robót montażowych - montaż przyłączy i węzłów cieplnych (spawanie
i skręcanie rur oraz elementów węzłów cieplnych, badanie szczelności),
c) wykonywanie robót malarskich - czyszczenie i malowanie,
zatrudnieni zostaną pracownicy na podstawie umowy o pracę.
 
…………..……………………                                                                                           (Miejscowość, data)
                                                                                    .…………………………………….
                                podpis osób uprawnionych
Zał. Nr 7 do Wytycznych
                                                                                                          z dnia 09.07.2018 r.
.................................................
     (nazwa firmy / pieczęć)
 
 
 
Oświadczenie oferenta
w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych
 
Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*
 
 
* W przypadku gdy oferent nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia oferent nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).
 
 
    …………..……………………                                                                                       (Miejscowość, data)
                                                                                    .…………………………………….
                                podpis osób uprawnionych
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dokument utworzył(-a):  Zbigniew Kaszałowicz  (12.07.2018)
Dokument wprowadził(-a):  Zbigniew Kaszałowicz  (12.07.2018)
Dokument zatwierdził(-a):  Zbigniew Kaszałowicz  (12.07.2018)
Dokument modyfikował(-a):  Zbigniew Kaszałowicz  (12.07.2018)
 
^ Strony biuletynu wyświetlono:
1599613 razy
Biuletyn HexnetBIP v 1.51 obsługuje: Regionalne Centrum Technik Komputerowych HEXNET Sp. z o.o.
tel. 510612522; e-mail: hexnet@hexnet.pl
^