BIP - www.bip.gov.pl BIP
    
  
 Strona główna     Rejestr zmian   Statystyki   Wyślij   Drukuj 
     
  Informacje podstawowe
  Przedmiot działalności
  Organizacja Spółki
  Organy Spółki
  Struktura własnościowa
  Majątek
  Koncesje
  Finanse
  Taryfy dla ciepła
  Regulamin Świadczenia Usług
  Przetargi
  ∴ Pytania i odpowiedzi
  ∴ Rozstrzygnięcia przetargów
  Dane publiczne
  Kontrole w Spółce
  ∴ Państwowa Inspekcja Pracy
  ∴ Sanepid
  ∴ ZUS
  ∴ Straż pożarna
  Spółka
  ∴ Organy spółki
  ∴ Status spółki
  Oferty pracy
  ∴ Konkurs na stanowisko Dyrektora Zarządu
  Kontakt
  RODO
  Narzędzia
  ∴ Wyszukiwarka
  ∴ Instrukcja
  ∴ Redakcja
  ∴ Zaloguj się
  
 
  «   Modernizacja elewacji budynku kotłowni w archiwum

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
 
Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o. w Mrągowie, działając w trybie art. 133 ust. 1 i art. 137 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19 poz. 177 z późniejszymi zmianami), zaprasza do złożenia oferty na „Modernizację elewacji wraz z wymianą okien” – budynek nowej części kotłowni rejonowej przy ul. Kolejowej 4b w Mrągowie. Ze względu na niską wartość zamówienia ustawy Prawo Zamówień Publicznych nie stosuje się.
 
 1. ZAMAWIAJĄCY
Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o., Os. Parkowe 2, 11-700 Mrągowo, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 089 7416936, faks 089 7416594.
 
2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony.

3. ADRES STRONY INTERNETOWEJ ZAMIESZCZENIA SIWZ
www.mec.mragowo.pl

4. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest: Modernizacja elewacji, wraz z wymianą okien, trzech ścianach budynku nowej części kotłowni rejonowej przy ul. Kolejowej 4b w Mrągowie, tj.:
1)      Wykonanie projektu docieplenia ścian płytą PW8/B-01 PW8/B-Sc1, z uwzględnieniem zmniejszenia pow. okien.
2)      Rozszklenie otworów okiennych o ramach metalowych.
3)      Demontaż witryn stalowych.
4)      Demontaż blach osłonowych.
5)      Montaż konstrukcji wsporczej dla płyt PW8/B-01 PW8/B-Sc1.
6)      Montaż obudowy ścian osłonowych z płyt PW8/B-01 PW8/B-Sc1.
7)      Montaż okien z PCV, kolor okien biały.
8)      Wykonanie niezbędnych obróbek blacharskich.
9)      Odbiór wykonanych robót.
Roboty budowlane podlegają zgłoszeniu lub uzyskaniu pozwolenia na budowę.
 
5. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:
Rozpoczęcie – po podpisaniu umowy.
Zakończenie - do 31.10.2018 r.
 
6. WYMOGI ZAMAWIAJĄCEGO
1.    Oferta winna zawierać:
·           pełną nazwę wykonawcy, NIP, REGON, jego adres wraz z numerem telefonu, faksem              i datą sporządzenia oferty,
·           cenę ryczałtową (netto i brutto) z obowiązującym podatkiem VAT, za jaką wykonawca zobowiązuje się wykonać wszystkie wymagane prace związane
z demontażem, transportem, montażem, w układzie jak w ,,Formularzu Ofertowym”,            
·           rysunki i opis techniczny wykonania modernizacji elewacji,
·           upoważnienie podpisującego i składającego ofertę do reprezentowania wykonawcy       (nie dotyczy władz statutowych firmy wykonawcy),
2.    Oferta poza wcześniej wymienionymi informacjami i dokumentami winna zawierać: 
a)      sposób ustalenia ceny -  kosztorys ofertowy,
b)      gwarancję na wykonane roboty na okres min. 120 miesięcy od daty odbioru montażu.
c)      Oświadczenie o zatrudnieniu pracowników na podstawie umowy o pracę.
 
 
7. KRYTERIA OCENY OFERT
Jedynym kryterium oceny ofert jest cena. Waga kryterium 100 pkt.
 
8. SKŁADANIE I OTWARCIE OFERT
Termin składania ofert: 30.05.2018 godzina 11:50, miejsce: Sekretariat Miejskiej Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. os. Parkowe 2, 11-700 Mrągowo, pierwsze piętro.  Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Miejskiej Energetyki Cieplnej os. Parkowe 2, w dniu 29.03.2018 r. o godz. 12.00, w Sali konferencyjnej na drugim piętrze. Oferta i załączniki muszą być sporządzone w języku polskim.
 
9. ZWIĄZANIE OFERTĄ
Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Przed złożeniem oferty wskazane jest dokonanie wizji lokalnej na obiekcie.
2. Wytyczne zawierające wymagania w stosunku do Oferentów można uzyskać                                     w biurze Miejskiej Energetyki Cieplnej 11-700 Mrągowo, os. Parkowe 2.

3. Zamawiający przyzna zamówienie Wykonawcy, którego oferta odpowiada wymaganiom określonym w niniejszych wytycznych oraz zostanie uznana za najkorzystniejszą.

 
Do udzielenia wyjaśnień dotyczących niniejszych „Wytycznych”, upoważnia się:  Romana Koziatka t. 89-741-50-81 i Stanisława Skwarczyńskiego, tel. 89-741-69-36. w dniach   pracy, godz. 7.30 do 14.30.
 
UWAGA !
W przypadku wystąpienia przyczyn niezależnych od Zamawiającego, może nastąpić ograniczenie zakresu zamówienia.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
……………………………………………
 
……………………………………………
 
……………………………..……………..

                       

 

Nasz znak: DT-4/          /2018                                                           Mrągowo, dnia 19 kwietnia 2018 r. 

             
Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o. w Mrągowie, zaprasza do złożenia oferty na ,,Modernizację elewacji wraz z wymianą okien” – budynek nowej części kotłowni rejonowej przy ul. Kolejowej 4b w Mrągowie, zgodnie z poniższymi Wytycznymi.
 
Postępowanie nie podlega przepisom ustawy z dnia 29.01.2004 Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) – art. 133 ust. 1.
        
Wytyczne
do sporządzenia oferty na „Modernizację elewacji wraz z wymianą okien” – budynek nowej części kotłowni rejonowej przy ul. Kolejowej 4b w Mrągowie.
 
  I. Zamawiający
Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o., 11-700 Mrągowo os. Parkowe 2, Tel. 89 7416936, fax. 89 741 65-94 Regon 510031017, Kapitał zakładowy 4.819.900,-,  KRS 0000082783,                        NIP 742-000-06-48, zwany dalej ,,Zamawiającym”.
 
  II. Przedmiot zamówienia.
Przedmiotem zamówienia jest „Modernizację elewacji wraz z wymianą okien”.

 

III. Zakres zamówienia.
Zakres zamówienia podano w Załączniku Nr 1 do niniejszych Wytycznych.
 
IV. Termin wykonania:
Rozpoczęcie – po podpisaniu umowy.
Zakończenie - do 31.10.2018 r.        
                                                                                                                     
V. Sposób przygotowania oferty.
Przed złożeniem oferty wskazane jest dokonanie wizji lokalnej na obiekcie.
Oferta oraz załączniki powinna być napisana w języku polskim, w formie pisemnej,                     w układzie zgodnym z załączonym Formularzem Ofertowym /zał. nr 2/. Powinna być napisana w sposób czytelny i trwały oraz podpisana przez osobę /osoby/ upoważnione do reprezentowania firmy wykonawcy na zewnątrz.
3.    Oferta winna zawierać:
·           pełną nazwę wykonawcy, NIP, REGON, jego adres wraz z numerem telefonu, faksem              i datą sporządzenia oferty,
·           cenę ryczałtową (netto i brutto) z obowiązującym podatkiem VAT, za jaką wykonawca zobowiązuje się wykonać wszystkie wymagane prace związane
z demontażem, transportem, montażem, w układzie jak w ,,Formularzu Ofertowym”,            
·           rysunki i opis techniczny wykonania modernizacji elewacji,
·           upoważnienie podpisującego i składającego ofertę do reprezentowania wykonawcy       (nie dotyczy władz statutowych firmy wykonawcy),
4.    Oferta poza wcześniej wymienionymi informacjami i dokumentami winna zawierać: 
d)     sposób ustalenia ceny -  kosztorys ofertowy,
e)      gwarancję na wykonane roboty na okres min. 120 miesięcy od daty odbioru montażu.
f)       Oświadczenie o zatrudnieniu pracowników na podstawie umowy o pracę.
5.    Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty i załączników muszą być parafowane         i datowane własnoręcznie przez podpisującego ofertę.
6.    Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
7.    Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego na piśmie o wyjaśnienie ustaleń zawartych w niniejszych Wytycznych oraz wątpliwości związanych ze sposobem przygotowania i złożenia oferty.     
 
VI. Kryteria oceny i sposób wyboru Wykonawcy.
1.        Postanowienia ogólne:
a)      Podstawowym kryterium wyboru oferty jest cena za jaką Wykonawca wykona przedmiot zamówienia.
b)      Zamawiający ma prawo wykluczyć z postępowania Wykonawcę, jeżeli stwierdzi nieprawdę w złożonych oświadczeniach i dokumentach, lub przyjęte rozwiązanie techniczne nie odpowiada wymogom zawartym w Wytycznych.
2.        Sposób obliczania ceny.
a)      Cena będzie zawierała wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia i będzie
        podana w polskich złotych (PLN) z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
  b)  Do obliczania ceny oferty należy zastosować następujący sposób:
- podać cenę netto z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku,
- dodać obowiązującą stawkę podatku VAT.
Oferta nie może zawierać kosztów zakupu okien (okna zakupi zamawiający).
W okresie obowiązywania umowy cena nie ulegnie zmianie.
 
VII. Termin i miejsce składania ofert.
1.    Ofertę należy złożyć w sekretariacie Miejskiej Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.                  11-700 Mrągowo  os. Parkowe 2  do dnia  30.05.2018 r. do godziny 11:50.
2.    Ofertę należy zapakować w kopertę .
3.    Koperta powinna być zaadresowana: Miejska Energetyka Cieplna Sp. z o.o.                          os. Parkowe 2, 11-700 Mrągowo i opatrzona napisem: Oferta na przetarg – „Modernizacja elewacji”, ponadto powinna być opatrzona nazwą i dokładnym adresem wykonawcy.
 
VIII. Termin i miejsce otwarcia ofert.
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Miejskiej Energetyki Cieplnej Spółka z o.o.
11-700- Mrągowo os. Parkowe 2, w dniu 30.05.2018 r. o godz. 12.00.
 
IX.             Postanowienia końcowe.
1.    Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu bez dokonania wyboru oferty.
2.    Do udzielenia wyjaśnień dotyczących niniejszych „Wytycznych”, upoważnia się:  Romana Koziatka t. 89-741-50-81 i Stanisława Skwarczyńskiego, tel. 89-741-69-36. w dniach   pracy, godz. 7.30 do 14.30.
3. Niniejsze Wytyczne stanowią całość z następującymi załącznikami:
1.        Zakres zamówienia                                                               - Załącznik Nr 1
2.        Formularz ofertowy                                                              - Załącznik Nr 2
3.        Wzór umowy                                                                        - Załącznik Nr 3
4.        Oświadczenie o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę  - Załącznik Nr 4.
                                                                                             
Załącznik nr 1 do Wytycznych
z dnia 19 kwietnia 2018 r.
ZAKRES ZAMÓWIENIA
I.            Przedmiot zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest: Modernizacja elewacji, wraz z wymianą okien, trzech ścianach budynku nowej części kotłowni rejonowej przy ul. Kolejowej 4b w Mrągowie, tj.:
10)  Wykonanie projektu docieplenia ścian płytą PW8/B-01 PW8/B-Sc1, z uwzględnieniem zmniejszenia pow. okien.
11)  Rozszklenie otworów okiennych o ramach metalowych.
12)  Demontaż witryn stalowych.
13)  Demontaż blach osłonowych.
14)  Montaż konstrukcji wsporczej dla płyt PW8/B-01 PW8/B-Sc1.
15)  Montaż obudowy ścian osłonowych z płyt PW8/B-01 PW8/B-Sc1.
16)  Montaż okien z PCV.
17)  Wykonanie niezbędnych obróbek blacharskich.
18)  Odbiór wykonanych robót.
Roboty budowlane podlegają zgłoszeniu.
 
2. Opis:
1) Stan obecny budynku kotłowni – wysokość 17 m, konstrukcja metalowa, elewacja z blachy trapezowej, płyta z wełny mineralnej o grubości 50 mm + folia i płyta paździerzowa, okna stalowe.
2) Modernizowane ściany budynku:
a) ściana wschodnia:
- pow. ściany do ocieplenia płytą PW8/B-01 PW8/B-Sc1 - 153 m2,
- pow. okien przed modernizacją 30 m2, po modernizacji 21 m2.
b) ściana północna:
- pow. ściany do ocieplenia płytą PW8/B-01 PW8/B-Sc1 - 290 m2,
- pow. okien przed modernizacją 48 m2, po modernizacji 6 m2.
c) ściana zachodnia:
- pow. ściany do ocieplenia płytą PW8/B-01 PW8/B-Sc1 - 153m2,
- pow. okien przed modernizacją 27 m2, po modernizacji 18 m2.
II.              Zakres prac:
1.      Wykonanie przedmiotu zamówienia:
A.    Przekazanie terenu robót dla Wykonawcy w celu wykonania przedmiotu zamówienia nastąpi po podpisaniu umowy.
B.     Wykonawca w ramach zapłaty ryczałtowej wykona wszystkie prace demontażowo-montażowe opisane w pkt. I niniejszego zakresu zamówienia, w szczególności:
1)      Wykonanie projektu docieplenia ścian płytą PW8, z uwzględnieniem zmniejszenia pow. okien (projekt należy uzgodnić z zamawiającym; wyboru okien dokona zamawiający
w trakcie uzgadniania projektu oraz dokona ich zakupu).
2)      Rozszklenie otworów okiennych o ramach metalowych (za powstałe odpady odpowiada  Wykonawca).
3)      Demontaż witryn stalowych (uzyskany złom należy przekazać dla Zamawiającego).
4)      Demontaż blach osłonowych (uzyskany złom należy przekazać dla Zamawiającego).
5)      Montaż konstrukcji wsporczej dla płyt PW8/B-01 PW8/B-Sc1, elementy metalowe muszą być zabezpieczone farbą antykorozyjną i pomalowane farbą do metalu.
6)      Montaż obudowy ścian osłonowych z płyt PW8, kolor ściany zewnętrznej koloru granatowego.
7)      Montaż okien z PCV, (wymiary, ilość i rodzaj okien należy zaprojektować po wcześniejszym uzgodnieniu z zamawiającym).
8)      Wykonanie niezbędnych obróbek blacharskich z blachy powlekanej w kolorze granatowym.
9)      Odbiór wykonanych robót.
Kolorystyka ścian nie może odbiegać wizualnie od istniejącej elewacji. Na Wykonawcy,
w ramach zapłaty ryczałtowej, spoczywają wszystkie prace demontażowo-montażowe oraz zagospodarowanie odpadów.
2.      Wymagania stawiane dla Wykonawcy:
1)      Przed podjęciem prac wykonawczych szczegółowa dokumentacja projektowa podlega uzgodnieniu z Zamawiającym.
2)      Roboty stanowiące zagrożenie dla otoczenia powinny być odpowiednio oznakowane
i zabezpieczone.
3)      Powiadomienie Zamawiającego o rozpoczęciu robót, z pięciodniowym wyprzedzeniem.
4)      Przywrócenie terenu i otoczenia objętego robotami do pierwotnego stanu.
5)      Protokolarne przekazanie Zamawiającemu wykonanych robót, wraz dokumentacją powykonawczą, atestami i świadectwami.
Wykaz  dokumentów odbiorowych:
1)    Oryginał oświadczenia kierownika robót:
- o zgodności wykonania montażu z projektem technicznym oraz przepisami,
- o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu.
2) Atesty, deklaracje zgodności i aprobaty techniczne na zastosowane materiały.
3) Kopie rysunków wchodzących w skład zatwierdzonego projektu, z naniesionymi
na czerwono zmianami.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zał. Nr 2 do Wytycznych
                                                                                                          z dnia 19 kwietnia 2018 r.
 
„Formularz  ofertowy”
..................................................................                                          Strona ......... Stron ..........     ……..........................................................
..................................................................                               
/pełna nazwa i dokładny adres Oferenta/                                                                                                                                           
                   NIP; REGON

 

 

 

OFERTA OSTATECZNA

Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o.

os. Parkowe, 11-700 Mrągowo

 
Odpowiadając na zaproszenie do złożenia oferty na: ,,Modernizacja elewacji, wraz
z wymianą okien, trzech ścianach budynku nowej części kotłowni rejonowej przy
ul. Kolejowej 4b w Mrągowie”,
oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia, za łączną cenę ryczałtową: .................. zł netto + .... %VAT = ……… zł (brutto),
 
(słownie: ........................................................................................................................ złotych).
 
1.    Przedmiot zamówienia wykonamy w terminie:
                        Rozpoczęcie          - po podpisaniu umowy.
                        Zakończenie          - do 31.10.2018 r..
2.  Oświadczamy,  że zapoznaliśmy się z warunkami zamówienia i nie wnosimy  do nich
     zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty (dokonaliśmy
     wizji  lokalnej w terenie).   
3.  Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na okres 30 dni.
4.  Do niniejszej oferty załączono:
a)      Rysunki i opis techniczny wykonania:
b)      Kosztorys ofertowy;
c)      Informację o pracowniku nadzoru /kierowniku robót/;
d)      Oświadczenie o zatrudnieniu pracowników na podstawie umowy o pracę.
5.  Zobowiązujemy się udzielić na wykonywane roboty gwarancji na okres 120 miesięcy
     licząc od dnia odbioru zmodernizowanej elewacji.
6.  Oferta została złożona na ...... ponumerowanych stronach.
 
                                        
 
 
                                                             Podpis ........................................................................
                                                                            Upoważniony przedstawiciel oferenta                                                                                                                                      
 
 
 
Miejscowość ..................................................  data ................................................................
                                                                                                               
 
 
Zał. Nr 3 do Wytycznych
                                                                                                          z dnia 19 kwietnia 2018 r.
 
WZÓR UMOWY
zawartej w dniu .................... w Mrągowie, pomiędzy Miejską Energetyką Cieplną Spółka                   z o.o. 11-700 Mrągowo, os. Parkowe 2, wpisaną do rejestru przedsiębiorców krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000082783, prowadzonego przez Sąd Rejonowy                w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy KRS, NIP 742-000-06-48, REGON 510031017,  zwanym dalej „Zamawiającym
reprezentowaną przez Dyrektora Zarządu    – mgr inż. Zbigniewa Kaszałowicza  
a  …………………………………………………………………………………………...……
zwanym dalej „Wykonawcą”, reprezentowanym przez ……………………………………….
treści następującej:
§ 1.

1. Przedmiotem umowy jest ,,Modernizacja elewacji, wraz z wymianą okien, trzech ścianach budynku nowej części kotłowni rejonowej przy ul. Kolejowej 4b w Mrągowie”

w tym:

1)      Wykonanie projektu docieplenia ścian płytą PW8/B-01 PW8/B-Sc1,
z uwzględnieniem zmniejszenia pow. okien.
2)      Uzgodnienie projektu z  Zamawiającym
3)      Dokonanie zgłoszenia.
4)      Wykonanie robót zgodnie z projektem, planem BiOZ, obowiązującymi przepisami, normami i prawem.
5)      Odbiór wykonanych robót.
 
2. Opis budynku
1) Stan obecny budynku kotłowni – wysokość 17 m, konstrukcja metalowa, elewacja z blachy trapezowej, płyta z wełny mineralnej o grubości 50 mm + folia i płyta paździerzowa, okna stalowe.
2) Modernizowane ściany budynku:
a) ściana wschodnia:
- pow. ściany do ocieplenia płytą PW8/B-01 PW8/B-Sc1 - 153 m2,
- pow. okien przed modernizacją 30 m2, po modernizacji 21 m2.
b) ściana północna:
- pow. ściany do ocieplenia płytą PW8/B-01 PW8/B-Sc1 - 290 m2,
- pow. okien przed modernizacją 48 m2, po modernizacji 6 m2.
c) ściana zachodnia:
- pow. ściany do ocieplenia płytą PW8/B-01 PW8/B-Sc1 - 153m2,
- pow. okien przed modernizacją 27 m2, po modernizacji 18 m2.
 
3. Wykonawca w ramach zapłaty ryczałtowej wykona:
1)      Projekt docieplenia ścian płytą PW8, z uwzględnieniem zmniejszenia pow. okien (projekt należy uzgodnić z zamawiającym; wyboru okien dokona zamawiający w trakcie uzgadniania projektu oraz dokona ich zakupu).
2)      Przygotowanie dokumentów w celu dokonania zgłoszenia robot..
3)      Wszystkie prace demontażowo-montażowe, w szczególności:
a)      Rozszklenie otworów okiennych o ramach metalowych (za powstałe odpady odpowiada  Wykonawca).
b)      Demontaż witryn stalowych (uzyskany złom należy przekazać dla Zamawiającego).
c)      Demontaż blach osłonowych (uzyskany złom należy przekazać dla Zamawiającego).
d)     Montaż konstrukcji wsporczej dla płyt PW8/B-01 PW8/B-Sc1, elementy metalowe muszą być zabezpieczone farbą antykorozyjną i pomalowane farbą do metalu.
e)      Montaż obudowy ścian osłonowych z płyt PW8, kolor ściany zewnętrznej koloru granatowego.
f)       Montaż okien z PCV, (wymiary, ilość i rodzaj okien należy zaprojektować po wcześniejszym uzgodnieniu z zamawiającym).
g)      Wykonanie niezbędnych obróbek blacharskich z blachy powlekanej w kolorze granatowym.
h)      Odbiór wykonanych robót.
4) Kolorystyka ścian nie może odbiegać wizualnie od istniejącej elewacji. Na Wykonawcy,
w ramach zapłaty ryczałtowej, spoczywają wszystkie prace demontażowo-montażowe oraz zagospodarowanie odpadów.
 
4.      Wymagania stawiane dla Wykonawcy:
1)      Przed podjęciem prac wykonawczych szczegółowa dokumentacja projektowa podlega uzgodnieniu z Zamawiającym.
2)      Roboty stanowiące zagrożenie dla otoczenia powinny być odpowiednio oznakowane
i zabezpieczone.
3)      Powiadomienie Zamawiającego o rozpoczęciu robót, z pięciodniowym wyprzedzeniem.
4)      Przywrócenie terenu i otoczenia objętego robotami do pierwotnego stanu.
5)      Protokolarne przekazanie Zamawiającemu wykonanych robót, wraz dokumentacją powykonawczą, atestami i świadectwami.
5. Wykaz  dokumentów odbiorowych:
1)       Oryginał oświadczenia kierownika robót:
- o zgodności wykonania montażu z projektem technicznym oraz przepisami,
- o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu.
2)  Atesty, deklaracje zgodności  i  aprobaty techniczne na zastosowane materiały .
3) Kopie rysunków wchodzących w skład zatwierdzonego projektu, z naniesionymi
na czerwono zmianami.
Powyższy zakres należy wykonać zgodnie z projektem, załącznikami do Wytycznych
i obowiązującymi  przepisami.
§ 2
Termin wykonania zamówienia:
Rozpoczęcie – po podpisaniu umowy.
Zakończenie  - do   31.10.2018 r.     
           
§ 3
A.     Do obowiązków Zamawiającego należy:
a.        Wprowadzenie Wykonawcy na teren robót.                                        
b.        Odbiór wykonanych robót w terminie 3 dni od dnia zgłoszenia ich do odbioru
c.         Wypłacenie uzgodnionego wynagrodzenia za wykonane zlecenia w terminie i na warunkach podanych w § 4.
B.     Do obowiązków wykonawcy należy:
1)      Powiadomienie zamawiającego o rozpoczęciu robót na terenie kotłowni
z wyprzedzeniem  pięciodniowym.  
2)      Wykonanie robót zgodnie z projektem i obowiązującymi przepisami.
3)      Stały nadzór kierownika robót, posiadającego uprawnienia budowlane w zakresie wykonywanych robót nad wykonawstwem i prowadzenie dziennika budowy.
4)      Pełne zabezpieczenie materiałowe wykonywanych robót. Materiały powinny odpowiadać co do jakości, wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu
 i stosowania   w budownictwie.     
5)      Utrzymanie terenu robót (dotyczy ciągów komunikacyjnych) i otoczenia przez cały okres robót w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych.
6)      Odpowiednio oznakować i zabezpieczyć roboty stanowiące zagrożenie dla otoczenia.
7)      Terminowe dostarczenie inwestorowi wymaganych protokołów odbioru, atestów
 i innych dokumentów związanych z realizowanym zadaniem.
8)      Uporządkowanie i doprowadzenie do pierwotnego stanu terenu robót i otoczenia po wykonanych robotach.
9)      Zgłoszenie wykonanych robót do odbioru zamawiającemu na 3 dni przed terminem  ich zakończenia.
10)  Protokolarne przekazanie Zamawiającemu wykonanych robót.
C.     Zobowiązanie stron:
Strony zobowiązują się współpracować ze sobą, dokładając najwyższej staranności
w przestrzeganiu szczegółów techniczno-organizacyjnych i proceduralnych określonych    w umowie.
 
§ 4
Zapłata za zrealizowanie zamówienia
1. Za wykonane roboty wykonawcy przysługiwać będzie wynagrodzenie ryczałtowe ustalone
w przyjętej ofercie, tj.:
w wysokości …………….……. zł netto + ………. % VAT = …………………..….. zł brutto,
(słownie: ……………………………………………………………………………… złotych),

płatne po zakończeniu realizacji umowy na podstawie faktury wystawionej przez wykonawcę, w oparciu o przyjęty przez zamawiającego protokół odbioru ostatecznego.   

2.  Forma zapłaty faktury:
- przelewem na konto wskazane w fakturze wykonawcy, do ………….. 2018 r., w ciągu 30 dni licząc od daty dostarczenia faktury zamawiającemu,
- za datę zapłaty faktury przyjmuje się datę obciążenia rachunku zamawiającego.
3. Dopuszcza się częściowe fakturowanie i zapłatę za wykonane gotowe ściany budynku  (na podstawie protokołu przekazania odbioru) w wysokości do 90% wynagrodzenia określonego w kosztorysie ofertowym.
 
§ 5
1. Oferent zapłaci zamawiającemu kary umowne za:
    a/   odstąpienie od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada wykonawca
          – w wysokości 10% wynagrodzenia umownego netto,
    b/   zwłokę w przekazaniu przedmiotu umowy - w wysokości 0,2% wynagrodzenia
          umownego netto za każdy dzień zwłoki,
    c/   zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze - w wysokości 0,2%
          wynagrodzenia  umownego netto za każdy dzień zwłoki.
2. Kary umowne za zatrudnienie przez Oferenta lub Podwykonawcę, przy wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dn. 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, z późn. zm.) pracowników bez umowy o pracę: Każdorazowo za niezatrudnienie przez Oferenta/Podwykonawcę na umowę o pracę osoby wykonującej pracę, w sposób określony w Kodeksie Pracy – w wysokości stanowiącej iloczyn kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie przepisów
o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, obowiązujących w chwili stwierdzenia przez Zamawiającego niedopełnienia przez Oferenta wymogu zatrudnienia oraz liczby miesięcy
w okresie realizacji Umowy, w których nie dopełniono przedmiotowego wymogu.
3.  Zamawiający zapłaci wykonawcy kary umowne za odstąpienie  od umowy z powodu,
     za które odpowiada zamawiający - w wysokości 10% wynagrodzenia umownego netto.
4.  Strony mogą dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego
     wysokość kar umownych.
 
§ 6
Podwykonawcy
1. Do zawarcia przez wykonawcę umowy o roboty z podwykonawcą jest wymagana zgoda zamawiającego. Jeżeli zamawiający w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez wykonawcę umowy z podwykonawcą lub jej projektu, wraz z zakresem prac zlecanych podwykonawcy nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy wykonawcy z podwykonawcą z zastrzeżeniem ust. 4 i ust. 5.
2. Zamawiający i wykonawca nie przewidują możliwości zawierania przez podwykonawcę umów z dalszymi podwykonawcami. Wykonawca w umowie z podwykonawcą zobowiązany jest do zawarcia postanowienia zakazującego powierzania zleconych prac dalszym podwykonawcom.
3. Wykonawca zlecając prace lub usługi podwykonawcom bierze na siebie pełną odpowiedzialność za właściwe i terminowe ich wykonanie.
4. Wykonawca korzystający z doświadczenia podwykonawcy przed zawarciem niniejszej umowy przedłożył zamawiającemu umowę z podwykonawcą oraz gwarancję zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy w formie gwarancji ubezpieczeniowej/gwarancji bankowej z okresem ważności obejmującym okres trwania umowy z podwykonawcą oraz okres 6 miesięcy po planowanym umownie zakończeniu prac przez podwykonawcę/ gotówkę na kwotę określoną w w/w umowie, które stanowią załączniki do niniejszej umowy.
5. W przypadku gdy wykonawca korzysta przy wykonywaniu przedmiotu umowy                                   z podwykonawcy na warunkach wskazanych w ust. 1 zobowiązany jest wpłacić na konto zamawiającego gotówkę na kwotę określoną w w/w umowie lub przedłożyć zamawiającemu gwarancję zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy w formie gwarancji ubezpieczeniowej/gwarancji bankowej w terminie 14 dni od upływu terminu wskazanego              w ust. 1 i z okresem ważności obejmującym okres trwania umowy z podwykonawcą oraz okres 6 miesięcy po planowanym umownie zakończeniu prac przez podwykonawcę.
6. Zwolnienie zabezpieczenia zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy będzie dokonywane niezwłocznie po otrzymaniu przez zamawiającego pisemnego oświadczenia podwykonawcy o uregulowaniu wszystkich jego należności przez wykonawcę.
7. W przypadku upływu terminu gwarancji o których mowa w ust. 4 i ust. 5 przed złożeniem oświadczenia podwykonawcy o którym mowa w ust. 6 wykonawca zobowiązany jest w ciągłości utrzymywać zabezpieczenie gwarancji zapłaty podwykonawcy do czasu złożenia zamawiającemu przedmiotowego oświadczenia podwykonawcy.
 
§ 7
1.  Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny ofertowej tj.:  ………….... zł /słownie ................................................................................         
  ……………………………………………………………… złotych/, w pełnej wysokości przed podpisaniem umowy w formie pieniężnej lub gwarancji bankowej albo ubezpieczeniowej.
2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości ………...... zł tj. 70% wartości zabezpieczenia, zostanie zwrócone w  ciągu 30 dni od daty odbioru ostatecznego robót.
3. Pozostała część zabezpieczenia zostanie zwrócona w ciągu 14 dni po upływie okresu gwarancji.
4.  Zwrot zabezpieczenia następuje z oprocentowaniem naliczonym przez Bank PKO BP SA     Oddział Centrum Mrągowo, od sum depozytowych, zdeponowanych na rachunku "inne       rachunki bankowe" (dotyczy tylko zabezpieczenia wniesionego w pieniądzu).
 
§ 8
1.  Przedstawicielem ze strony Zamawiającego do nadzorowania i odbioru robót jest                                  z ramienia Miejskiej Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Mrągowie:
- Kierownik kotłowni mgr Roman Koziatek.
2. Odbioru ostatecznego dokona Komisja powołana przez Zamawiającego
3. Oferenta reprezentuje – ............................................................................................................
 
§ 9
Zmiana postanowień zawartych w umowie może  nastąpić za zgodą obu stron, wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności.
 
§ 10
Oferent  udziela na wykonane roboty gwarancji na okres 36 miesięcy licząc od dnia protokolarnego odbioru ostatecznego robót.
 
§ 11
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustalenia z przyjętej oferty.
 
§ 12
Strony zgodnie postanawiają, iż wszelkie ewentualne spory będą rozstrzygane polubownie, zaś w przypadku braku zgodności, właściwym do rozstrzygania sporów będzie sąd rzeczowy właściwy dla siedziby Zamawiającego.
 
§ 13
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
 
Oferent:                                                                             Zamawiający
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zał. Nr 4 do Wytycznych
                                                                                                          z dnia 19 kwietnia 2018 r.
 
 
 
Oświadczenie
 o zatrudnieniu przez oferenta lub podwykonawcę, przy wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dn. 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z  2014 r. poz. 1502, z późn. zm.) pracowników na podstawie umowy o pracę.
 
 
(pieczęć firmy)                                                                           miejscowość, data ……………………………
 
 
Nazwa Oferenta: ………………....…………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….
 
Siedziba Oferenta: ………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
 
Oświadczamy, że przy realizacji przedmiotu zamówienia ,,Modernizacja elewacji, wraz z wymianą okien, trzech ścianach budynku nowej części kotłowni rejonowej przy ul. Kolejowej 4b w Mrągowie”, przy wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dn. 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z  2014 r. poz. 1502, z późn. zm.) tj.:
a) wykonywaniu robót elewacyjnych (roboty zabezpieczające i rozbiórkowo-montażowe),
b) wykonywanie robót malarskich - czyszczenie i malowanie,
zatrudnieni zostaną pracownicy na podstawie umowy o pracę.
 
 
…………..……………………                                                                                           (Miejscowość, data)
                                                                                    .…………………………………….
                                podpis osób uprawnionych
 
 
 
 
 
 

Dokument utworzył(-a):  Zbigniew Kaszałowicz  (24.04.2018)
Dokument wprowadził(-a):  Zbigniew Kaszałowicz  (24.04.2018)
Dokument zatwierdził(-a):  Zbigniew Kaszałowicz  (12.07.2018)
Dokument modyfikował(-a):  Zbigniew Kaszałowicz  (12.07.2018)
 
^ Strony biuletynu wyświetlono:
1525096 razy
Biuletyn HexnetBIP v 1.51 obsługuje: Regionalne Centrum Technik Komputerowych HEXNET Sp. z o.o.
tel. 510612522; e-mail: hexnet@hexnet.pl
^