BIP - www.bip.gov.pl BIP
    
  
 Strona główna     Rejestr zmian   Statystyki   Wyślij   Drukuj 
     
  Informacje podstawowe
  Przedmiot działalności
  Organizacja Spółki
  Organy Spółki
  Struktura własnościowa
  Majątek
  Koncesje
  Finanse
  Taryfy dla ciepła
  Regulamin Świadczenia Usług
  Przetargi
  ∴ Pytania i odpowiedzi
  ∴ Rozstrzygnięcia przetargów
  Dane publiczne
  Kontrole w Spółce
  ∴ Państwowa Inspekcja Pracy
  ∴ Sanepid
  ∴ ZUS
  ∴ Straż pożarna
  Spółka
  ∴ Organy spółki
  ∴ Status spółki
  Oferty pracy
  ∴ Konkurs na stanowisko Dyrektora Zarządu
  Kontakt
  RODO
  Narzędzia
  ∴ Wyszukiwarka
  ∴ Instrukcja
  ∴ Redakcja
  ∴ Zaloguj się
  
 
  «   „Pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego”-wymiana trzonu komina w archiwum

OGŁOSZENIE
O POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA REALIZACJĘ ZADANIA PN:
    
„Pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego”
 do zadania: WYMIANA TRZONU KOMINA STALOWEGO                                                                   
  W KOTŁOWNI REJONOWEJ PRZY UL. KOLEJOWEJ 4B W MRĄGOWIE
 
(Zamówienie sektorowe, do którego nie stosuje się ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm., zgodnie z art. 132 ust. 1 pkt. 3 w zw. z art. 133 ust. 1 tej ustawy).
 
 
 
I.       ZAMAWIAJĄCY
Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o. 11-700 Mrągowo, os. Parkowe 2, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000082783, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy KRS, NIP 742-000-06-48, REGON 510031017, posiadająca  kapitał zakładowy w wysokości 4.819,900 zł,   tel. (0-89) 741-69-36; fax. (0-89) 741-65-94; email: biuro@.mec.mragowo.pl; adres strony: www.mec.mragowo.pl
 

II.    PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego do zadania: remont komina stalowego, polegający na demontażu istniejącego trzonu H=50m, D=1420mm oraz montażu nowego trzonu H=50m, D=813mm, z wykorzystaniem istniejącej wieży kratownicowej
i fundamentów
, znajdującego się na terenie Kotłowni Rejonowej Miejskiej Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Mrągowie przy ul. Kolejowej 4b. 
Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określono w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
III. TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA
Postępowanie o udzielenie zamówienia, prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego.
 

IV. WYMAGANY TERMIN WYKONANIA

1. Rozpoczęcie - niezwłocznie po podpisaniu umowy

2. Wymagany termin wykonania przedmiotu zamówienia 30 dni od daty złożenia rozliczenia końcowego inwestycji Zamawiającemu i uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu. Przewidywany termin zakończenia robót budowlanych – 15.04.2018 r.

 
V.    KRYTERIA WYBORU OFERTY
Jedynym kryterium oceny jest cena brutto w zł - waga kryterium100%.
 
VI. WYMAGANIA STAWIANE WYKONAWCY  
Ofertę, należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej i przesłać Zamawiającemu pismem, w zabezpieczonej kopercie i opisanej w następujący sposób: nazwa i adres zamawiającego, nazwa i adres wykonawcy, z adnotacją  Oferta na przetarg – „Inspektor nadzoru inwestorskiego”.
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału
w postępowaniu, dotyczące:
1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.
2) zdolności technicznych lub zawodowych:
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że: dysponuje lub będzie dysponował osobą, którą zamierza skierować do realizacji zamówienia, tj. 1 osobą, której Wykonawca zamierza powierzyć pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego, posiadającego:
- uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, wydane zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 z późn. zm.) w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń w zakresie wymaganym oraz zaświadczenie o członkostwie w Izbie Inżynierów Budownictwa i posiadaniu wymaganego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej,
- przynajmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku Inspektora nadzoru, lub Kierownika Budowy, przy realizacji dwóch podobnych robót będących przedmiotem zamówienia, wraz z adresami podmiotów dla których były świadczone usługi.
2. Informacje dodatkowe:
Ocena spełniania warunków nastąpi na podstawie analizy:
- załączonych do oferty uprawnień i zaświadczeń,
- załącznika nr 2 dotyczącego doświadczenia zawodowego osoby, której wykonawca zamierza powierzyć pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego.
3. Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia w/w warunków udziału w postępowaniu podlegać będą wykluczeniu z udziału w postępowaniu. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
 
VII.          MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA ORAZ OTWARCIA OFERT
Ofertę należy złożyć w sekretariacie Miejskiej Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. 11-700 Mrągowo  os. Parkowe 2  do dnia 10.01.2018 r. do godziny 11:50.
 
Otwarcie ofert nastąpi 10.01.2018 r. o godz. 12:00 w Sali konferencyjnej na drugim piętrze
w siedzibie zamawiającego, 11-700 Mrągowo  os. Parkowe 2.
 
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami, w tym dokumentacją projektową, jest do uzyskania w wersji elektronicznej, po złożeniu wniosku, pod adresem e:mail: techniczny@mec.mragowo.pl
 
Dodatkowych informacji udzieli Stanisław Skwarczyński, Tel. 89 741 69 36, w dniach pracy, godz. 7.30 do 14.30.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
do przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych
 w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
 - Prawo zamówień publicznych.
 
I. ZAMAWIAJĄCY
Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o., 11-700 Mrągowo os. Parkowe 2, Tel. 89 7416936, fax. 89 741 65-94 Regon 510031017, Kapitał zakładowy 4.819.900,-, KRS 0000082783, NIP 742-000-06-48, zwany dalej ,,Zamawiającym”, ogłasza przetarg nieograniczony na pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego.
 
Ze względu na zamówienie sektorowe i niską wartość zamówienia postępowanie na roboty budowlane jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, z wyłączeniem ustawy „Prawo Zamówień Publicznych” – Zamówienie sektorowe, art. 132 ust. 1 pkt. 3, art. 133 ust. 1.

 

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

1. Opis przedmiotu zamówienia
Nadzór nad robotami budowlanymi tj. ,,Pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego” do zadania pn: remont komina stalowego, polegający na demontażu istniejącego trzonu H=50m, D=1420mm oraz montażu nowego trzonu H=50m, D=813mm, z wykorzystaniem istniejącej wieży kratownicowej i fundamentów, znajdującego się na terenie Kotłowni Rejonowej Miejskiej Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Mrągowie przy ul. Kolejowej 4b. 
 
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
2.1 Inspektor nadzoru inwestorskiego do zadania inwestycyjnego pt. ,,Demontaż trzonu komina stalowego K2, H=60m, D=1420mm oraz montaż nowego trzonu komina stalowego H=50m, D=813mm, osadzonego w wieży kratowej o wys. 48,6m.”,  zobowiązany jest do:
a) wywiązywanie się z tytułu zawartych umów ze wszystkimi uczestnikami procesu inwestycyjnego oraz obowiązków wynikających z prawa administracyjnego w związku
z realizacją inwestycji, a w szczególności przepisów Ustawy Prawo Budowlane i Ustawy
o zagospodarowaniu przestrzennym.
b) odpowiedzialności za wyrządzone szkody będące następstwem nienależytego wykonania czynności objętych niniejszym zamówieniem do wysokości faktycznie poniesionych strat na zasadach określonych w kodeksie cywilnym,
c) działania w imieniu Zamawiającego podczas pełnienia obowiązków i korzystania
z uprawnień wymienionych lub wynikających z Projektu i pozwolenia na budowę.
2.2 Inspektor Nadzoru nie ma prawa do następujących działań bez wiedzy i stosownej zgody Zamawiającego:
a) do zwolnienia żadnej ze Stron z żadnego obowiązku, zobowiązania ani odpowiedzialności objętej Projektem remont komina stalowego, polegający na demontażu istniejącego trzonu H=60m, D=1420mm oraz montażu nowego trzonu H=50m, D=813mm, z wykorzystaniem istniejącej wieży kratownicowej i fundamentów;
b) dokonywania zmian w wymienionym Projekcie innych niż zmian realizacyjnych wynikających z postanowień Umowy z Wykonawcą Robót;
c) wprowadzania zmian przewidzianych postanowieniami umowy, powodujących zwiększenie Kwoty Umowy z Wykonawcą Robót;
d) dopuszczenia do zwiększenia Kwoty Umowy z Wykonawcą Robót z innych powodów.
2.3 Do podstawowych obowiązków Inspektor nadzoru w toku świadczenia usługi należy:
a) udział w przekazaniu Wykonawcy terenu budowy, a także dokumentów formalno- prawnych wraz z dziennikiem budowy,
b) udział w radach budowy/ spotkaniach z Wykonawcą robót oraz z podmiotem reprezentującym Zamawiającego. Z każdego spotkania Inspektor zobowiązany jest do sporządzenia i dostarczenia protokołu,
c) sprawdzenie planu bezpieczeństwa ochrony zdrowia oraz schematu organizacji ruchu przed przekazaniem Zamawiającemu do zatwierdzenia,
d) wydawanie Wykonawcy Robót w formie pisemnej, z kopią do Zamawiającego, kolejno numerowanych poleceń Inspektora mających na celu ochronę interesów Zamawiającego,
e) prowadzenie nadzoru technicznego nad realizacją robót, zgodnie z Ustawą Prawo Budowlane oraz zasadami działania inspektora nadzoru,
f) stałe konsultowanie i fachowe doradzanie na rzecz Zamawiającego,
g) współpraca z Zamawiającym i Wykonawcą Robót w okresie realizacji inwestycji,
h) kontrola jakości wykonanych prac budowlano-montażowych, zgodności robót z dokumentacją, zaleceniami nadzoru, przepisami techniczno-budowlanymi, normami państwowymi, zasadami bezpieczeństwa w toku budowy i przyszłego użytkowania,
i) sprawdzenie posiadania przez wykonawcę odpowiednich dokumentów (atestów, świadectw jakości, wyników badań) dotyczących materiałów i urządzeń,
j) kontrola prawidłowości prowadzenia dziennika budowy i dokonywania w nim wpisów stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie dla właściwego wykonania i wyceny robót,
k) kontrola jakości wykonanych prac,
l) uczestniczenie w prowadzonych próbach i odbiorach technicznych,  
m) rozstrzyganie wątpliwości natury technicznej powstałych w toku prowadzenia robót, a w razie potrzeby zaciąganie opinii autora projektu bądź rzeczoznawców,
n) wyznaczenie do wykonania ww. funkcji odpowiednich specjalistów, posiadających uprawnienia i doświadczenie w nadzorowaniu inwestycji,
o) bieżące informowanie Zamawiającego o postępie robót na budowie i ewentualnych trudnościach w jej realizacji,
p) udział w odbiorach częściowych i końcowym,
r) sporządzenie wniosków o zapłatę kar umownych przez Wykonawcę Robót za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy.
s) podjęcie działań w momencie nieprzewidzianych zdarzeń wymagających obecności inspektora nadzoru na terenie budowy,
t) udział w rozliczeniu końcowym.
 
III. TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA
Postępowanie o udzielenie zamówienia, prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego.
 

IV. WYMAGANY TERMIN WYKONANIA

1. Rozpoczęcie - niezwłocznie po podpisaniu umowy

2. Wymagany termin wykonania przedmiotu zamówienia 30 dni od daty złożenia rozliczenia końcowego inwestycji Zamawiającemu i uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu. Przewidywany termin zakończenia robót budowlanych – 15.04.2018 r.

 

V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTEPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
1. Warunki udziału w postępowaniu.
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału
w postępowaniu, dotyczące:
1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.
2) zdolności technicznych lub zawodowych:
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że: dysponuje lub będzie dysponował osobą, którą zamierza skierować do realizacji zamówienia, tj. 1 osobą, której Wykonawca zamierza powierzyć pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego, posiadającego:
- uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, wydane zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 z późn. zm.) w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń w zakresie wymaganym oraz zaświadczenie o członkostwie w Izbie Inżynierów Budownictwa i posiadaniu wymaganego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej,
- przynajmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku Inspektora nadzoru, lub Kierownika Budowy, przy realizacji dwóch podobnych robót będących przedmiotem zamówienia, wraz z adresami podmiotów dla których były świadczone usługi.
2. Informacje dodatkowe:
Ocena spełniania warunków nastąpi na podstawie analizy:
- załączonych do oferty uprawnień i zaświadczeń,
- załącznika nr 2 dotyczącego doświadczenia zawodowego osoby, której wykonawca zamierza powierzyć pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego.
3. Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia w/w warunków udziału w postępowaniu podlegać będą wykluczeniu z udziału w postępowaniu. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
 
VI. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIENIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA
1. Wykaz oświadczeń lub dokumentów:
1) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i doświadczenia, niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności.
2) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,
2. Inne dokumenty, które należy załączyć do oferty:
1) wypełniony i podpisany formularz ofertowy (zał. nr 1 do siwz);
2) jeżeli uprawnienie do reprezentacji osoby podpisującej ofertę nie wynika z załączonego dokumentu, do oferty należy dołączyć także pełnomocnictwo w oryginale lub w postaci kopii poświadczonej notarialnie.
3) Oświadczenia, składane są w oryginale.
4) Dokumenty, inne niż oświadczenia i pełnomocnictwa, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem
3. Badanie ofert.
3.1. Zamawiający poprawia w ofercie:
1) oczywiste omyłki pisarskie;
2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek;
3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty
 - niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
3.2. Jeżeli w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o poprawieniu omyłki, o której mowa w ust. 3 pkt 3, wykonawca nie wyrazi pisemnego sprzeciwu na poprawienie jego oferty, dokonana poprawa oferty zostanie uznana za skuteczną.
 
VII. POROZUMIEWANIE SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI
1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim.
2. Postępowanie o udzielenie zamówienia, z zastrzeżeniem wyjątków określonych w ustawie, prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej.
3. Komunikacja między Zamawiającym, a wykonawcami odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r.- Prawo pocztowe (Dz.U. z 2012 r. poz. 1529 oraz z 2015 r. poz. 1830), osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2013 r. poz. 1422, z 2015 r. poz. 1844 oraz z 2016 r. poz. 147
i 615).
4. Jeżeli Zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
5. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści siwz. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści siwz wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
6. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść siwz. Dokonaną zmianę treści siwz Zamawiający udostępnia na stronie internetowej.
7. Jeżeli zmiana treści jest istotna, w szczególności dotyczy określenia przedmiotu zamówienia, wielkości lub zakresu zamówienia, kryteriów oceny ofert, warunków udziału w postępowaniu lub sposobu oceny ich spełniania, Zamawiający przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny na wprowadzenie zmian w ofertach.
8. Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami jest: Stanisław Skwarczyński, Tel. 89 741 69 36, w dniach pracy, godz. 7.30 do 14.30.
 
VIII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres min. 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
2. Wykonawca może przedłużyć termin związania ofertą, na czas niezbędny do zawarcia umowy, samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego.
 
IX. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Wymagania i zalecenia ogólne
Oferta powinna być przygotowana z uwzględnieniem poniższych zasad:
1) Wykonawca może złożyć jedną ofertę.
2) Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej.
3) Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim.
4) Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ.
5) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
6) Wszystkie strony oferty zawierające treść winny być podpisane lub parafowane przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy. Wszelkie zmiany w treści oferty (poprawki, przekreślenia, dopiski) powinny być podpisane lub parafowane przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy - w przeciwnym wypadku nie będą uwzględniane.
7) Kartki oferty winny być trwale ze sobą połączone, kolejno ponumerowane. W treści oferty winna być umieszczona informacja o ilości kartek.
8) Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa winny być oznaczone klauzulą: „Tajemnica przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z 16 kwietnia 1993r.
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz.U. z 2003r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.)”
i załączone jako odrębna część niezwiązana z ofertą w sposób trwały.
9) Ofertę należy umieścić w kopercie opatrzonej nazwą i adresem zamawiającego, nazwą                 i adresem wykonawcy oraz oznaczeniem Oferta na przetarg – „Inspektor nadzoru inwestorskiego”, następnie przesłać lub dostarczyć osobiście w miejsce wskazane przez Zamawiającego. Koperta powinna być zamknięta i oznaczona w taki sposób, aby nie było możliwe zapoznanie się z treścią oferty przed upływem terminu otwarcia ofert oraz by wyróżniała się pośród innej korespondencji.
2. Zmiany i wycofanie oferty
1) Wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że uczyni to przed terminem składania ofert. Zarówno zmiana jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej.
2) Zmiany dotyczące treści oferty powinny być przygotowane, opakowane i zaadresowane w ten sam sposób, co oferta. Dodatkowo opakowanie, w którym jest przekazywana zmieniona oferta należy opatrzyć napisem ZMIANA.
3) Koperty oznakowane dopiskiem ZMIANA zostaną otwarte przy otwieraniu oferty wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności dokonania zmian, zostaną dołączone do oferty.
4) Powiadomienie o wycofaniu oferty powinno być opakowane i zaadresowane w ten sam sposób, co oferta. Dodatkowo opakowanie, w którym jest przekazywane to powiadomienie należy opatrzyć napisem WYCOFANIE.
5) Koperty oznakowane napisem WYCOFANIE zostaną otwarte, powiadomienie zostanie przeczytane jako pierwsze. Oferty, których wycofanie dotyczy, będą zwrócone Wykonawcy bez otwierania.
 
X. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
1.    Ofertę należy złożyć w sekretariacie Miejskiej Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. 11-700 Mrągowo  os. Parkowe 2,  do dnia  10.01.2018 r. do godziny 1150.
2.    Oferta złożona po terminie zostanie niezwłocznie zwrócona Wykonawcy bez jej otwierania.
3.    Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Miejskiej Energetyki Cieplnej os. Parkowe 2, w dniu 10.01.2018 r. o godz. 12.00, w Sali konferencyjnej na drugim piętrze.
4.    Otwarcie ofert jest jawne.
5.    Przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
6.    Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców,  a także informacje dotyczące ceny.
7.    Zamawiający, na wniosek wykonawcy nieobecnego na otwarciu ofert, przekaże niezwłocznie informacje z otwarcia ofert.
8.    W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert, dokona wezwania do uzupełnienia oświadczeń lub dokumentów, poprawi oczywiste omyłki pisarskie, rachunkowe oraz inne pomyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ.
 
XI. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY
1. Cena oferty musi uwzględniać wszystkie zobowiązania i koszty związane  z realizacją zamówienia i będzie podana w polskich złotych (PLN) z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, musi być podana cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem należnego podatku VAT.
2. W okresie obowiązywania umowy cena nie ulegnie zmianie.
3. Do obliczania ceny oferty należy zastosować następujący sposób:
- podać cenę netto z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku,
- dodać obowiązującą stawkę podatku VAT,
- uzyskaną cenę brutto podać jako cenę oferty w formularzu ofertowym. Tak obliczona cena oferty będzie podstawiona do wzoru podanego w kryterium oceny ofert,
- podać zastosowaną stawkę VAT.
4. Prawidłowe ustalenie podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy, zgodnie  z przepisami ustawy o podatku od towaru i usług oraz podatku akcyzowym.
5. Zastosowanie przez wykonawcę stawki podatku VAT niezgodnej z obowiązującymi przepisami, Zamawiający potraktuje jako błąd w obliczeniu ceny, co spowoduje odrzucenie oferty.
 
XII. KRYTERIA WYBORU OFERTY
Jedynym kryterium oceny jest cena brutto w zł - waga kryterium100%.
1. Cena oferty będzie oceniana według następującego wzoru:
Wp1  =  R x 
Wp1 – wartość punktowa obliczona do dwóch miejsc po przecinku
R – ranga w ocenie, tj. 100 pkt.
Cnaj. – cena najkorzystniejszej oferty brutto (najtańsza)
Cof. bad. – cena oferty badanej brutto
2. Najkorzystniejsza oferta, to oferta, która uzyskała w sumie najwyższą liczbę punktów.
 
XIII. ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY
Z Wykonawcą wybranym w postępowaniu zostanie zawarta umowa, której projekt stanowi załącznik nr 2 do SIWZ.
 
XIV. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY I PODPISANIU UMOWY
1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadamia Wykonawców
o wyborze najkorzystniejszej oferty, podając cenę oferty, warunki gwarancji oraz adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano.
2. Wybrany Wykonawca zobowiązany jest do podpisania umowy w terminie wskazanym
w informacji o wyborze jego oferty.
3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, nie podpisze umowy zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.
 
XV. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ
1. Postępowanie przetargowe nie jest prowadzone w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych. Wykonawcom nie przysługują środki ochrony prawnej wynikające z tej ustawy.
2. Wyniki przetargu nie podlegają trybowi odwoławczemu. 
 
XVI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1.      Zamawiający przyzna zamówienie Wykonawcy, którego oferta odpowiada Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówień i uzyska najwyższą ilość punktów. Umowa w sprawie realizacji zamówienia zostanie zawarta z Wykonawcą, który spełni wszystkie przedstawione wymagania oraz którego oferta okaże się najkorzystniejsza.
2.      Zamawiający o wyniku przetargu powiadomi wszystkich Wykonawców.
3.      W zawiadomieniu wysłanym do Wykonawcy którego oferta została wybrana, Zamawiający określi termin i miejsce zawarcia umowy.
4.      Wybrany Wykonawca zobowiązany jest zawrzeć umowę wg załączonego do niniejszej specyfikacji projektu umowy, w terminie podanym przez Zamawiającego
w zawiadomieniu o wyborze Wykonawcy.
5.      W przypadku, jeżeli okaże się, że Wykonawca, którego oferta została wybrana, przedstawił nieprawdziwe dane lub będzie uchylał się od zawarcia umowy albo nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający wybierze tę spośród pozostałych ofert, która uzyskał najwyższą liczbę punktów, chyba że złożone będą tylko dwie oferty lub upłynie termin związania ofertą.
6.      Protokół, oferty oraz wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie postępowania są jawne, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, a Wykonawca składając ofertę zastrzegł
w odniesieniu do tych informacji, że nie mogą być one udostępniane innym uczestnikom postępowania.
7.      Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami, w tym dokumentacja projektowa, jest do uzyskania w wersji elektronicznej, po złożeniu wniosku, pod adresem e:mail: techniczny@mec.mragowo.pl
 
Niniejsza SIWZ stanowi całość z następującymi załącznikami:
1. Formularz ofertowy - Załącznik Nr 1,
2. Formularz oświadczenia - Załącznik Nr 1 do Formularza ofertowego,
3. Wzór wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia – Załącznik Nr 2,
4. Projekt umowy - Załącznik nr 3.
 
 
Mrągowo, dnia 11.12.2017 r.           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Załącznik Nr 1 do SIWZ

                                                                                                               z dnia 11.12.2017 r.

 
,,Formularz ofertowy”
 
............................................................                                    Strona ......... stron .............  
 
............................................................                                    ............................ dnia .......................
 
............................................................ 
           (pieczęć Wykonawcy)       
 
 
 

OFERTA OSTATECZNA

 
Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o.
                                                                                os. Parkowe 2, 11-700 Mrągowo
 
1. Dane dotyczące wykonawcy: - pełna nazwa wykonawcy, formalny status prawny ..........................................................................................................................................
- adres .................................................................................................................................
- nr podstawowego konta bankowego ................................................................................
- telefon .............................................................................................................................
- faks .................................................................................................................................
- e-mail ..............................................................................................................................
- imiona, nazwiska oraz podpis osoby/osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy .............................................................................................................................................................
2. Nawiązując do zaproszenia złożenia oferty w procedurze przetargowej prowadzonej w trybie przetargu nieograniczonego - Pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego do zadania pn: remont komina stalowego, polegający na demontażu istniejącego trzonu H=50m, D=1420mm oraz montażu nowego trzonu H=50m, D=813mm, z wykorzystaniem istniejącej wieży kratownicowej i fundamentów, znajdującego się na terenie Kotłowni Rejonowej Miejskiej Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Mrągowie przy ul. Kolejowej 4b, oferujemy realizację zamówienia za cenę:
Cena oferty netto:....................... zł, Słownie netto: .........................................................................
Cenę oferty brutto: ......................zł Słownie brutto: ........................................................................
Podatek VAT ...................zł
Słownie podatek VAT:.......................................................................... zgodnie z SIWZ, oraz projektem umowy.
3. Wymagany termin wykonania przedmiotu zamówienia: zakończenie do dnia uzyskania decyzji na użytkowanie komina, przewidziane do dnia 15.04.2018 r.
4. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń.
5. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od daty upływu terminu składania ofert.
6. Oświadczamy, że zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia projekt umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy na warunkach w nim określonych, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
----------------------------------------------                                                                                                                Podpis upoważnionego przedstawiciela
 
  Strona ......... stron .............  
 
7. Czy wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem? ....................................................................................................... (proszę wskazać)
 
Załącznikami do niniejszej oferty są:
1) Formularz oświadczenia - Załącznik Nr 1 do Formularza ofertowego,
2) Wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia – Załącznik Nr 2,
3) Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
4)……………………………………………………………………………………………
5……………………………………………………………………………………………
 
* niepotrzebne skreślić
 
 
......................................, dnia ............................. 2017 r.
 
 
 
 
 
 Podpis .........................................................................
                                                                                       (upoważniony przedstawiciel Wykonawcy)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
.................................................
     (nazwa firmy / pieczęć)
 
Załącznik Nr 1 do Formularza ofertowego
z dnia 11.12.2017 r.
 
 
 
 
OŚWIADCZENIA
 
 
 
L.p.
 
Oświadczenia Oferenta, że
Podpis upoważnionego przedstawiciela
 
Data
 
1
 
Zapoznał się z warunkami zamówienia
i przyjmuje je bez zastrzeżeń.
 
 
 
 
2
 
Jest uprawniony do występowania
w obrocie prawnym, zgodnie
z wymaganiami ustawowymi.
 
 
 
 
3
 
Posiada uprawnienia niezbędne do wykonywania określonych prac lub czynności wymienionych
w zamówieniu, jeśli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
 
 
 
 
4
 
Dysponuje niezbędną wiedzą                           
 i doświadczeniem, a także potencjałem ekonomicznym i technicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonywania danego zamówienia.
 
 
 
 
5
 
Znajduje się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
 
 
 
 
 
 
 
 
...............................................................
                                                                                                                                (pieczęć i podpis osoby upoważnionej
                                                                                                                                    do reprezentowania Wykonawcy)

 

 
................................ data ................................
 
 
 
.................................................
     (nazwa firmy / pieczęć)
 
 

Załącznik Nr 2 do SIWZ

                                                                                                               z dnia 11.12.2017 r.

 
 
 
 
 
Wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia
 
Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego do zadania: remont komina stalowego, polegający na demontażu istniejącego trzonu H=50m, D=1420mm oraz montażu nowego trzonu H=50m, D=813mm,
z wykorzystaniem istniejącej wieży kratownicowej i fundamentów
, znajdującego się na terenie Kotłowni Rejonowej Miejskiej Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Mrągowie przy ul. Kolejowej 4b, oświadczam ze do realizacji zamówienia zostaną skierowane następujące osoby: 
 
L.p.
Imię
i nazwisko
Ilość lat i lata pełnienia funkcji Inspektora nadzoru
Ilość zadań zrealizowanych w zakresie nadzoru, będącego przedmiotem zamówienia
Adres podmiotu dla którego były świadczone usługi
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
...............................................................
                                                                                                                              (pieczęć i podpis osoby upoważnionej
                                                                                                                                  do reprezentowania Wykonawcy)

 

 
 
................................ data ................................
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Załącznik Nr 3 do SIWZ

                                                                                                   z dnia 11.12.2017 r.

 
 
,,Projekt umowy”
 
UMOWA NR …. / 2017/MEC
 
zawarta w dniu …………. r. w Mrągowie, pomiędzy Miejską Energetyką Cieplną Spółka
z o.o.
11-700 Mrągowo, os. Parkowe 2, wpisaną do rejestru przedsiębiorców krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000082783, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy KRS, NIP 742-000-06-48, REGON 510031017, kapitał zakładowy 4.819.900 zł,   zwanym dalej „Zamawiającym
reprezentowaną przez Dyrektora Zarządu    – mgr inż. Zbigniewa Kaszałowicza,  
 
a ..................................................................................................................................................
 
zwanym dalej ,,Wykonawcą”, reprezentowanym przez:
 
.......................................................................................................................................................
następującej treści:
§1
1. Przedmiotem umowy jest nadzór nad robotami budowlanymi tj. ,,Pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego” do zadania pn: remont komina stalowego, polegający na demontażu istniejącego trzonu H=50m, D=1420mm oraz montażu nowego trzonu H=50m, D=813mm, z wykorzystaniem istniejącej wieży kratownicowej i fundamentów, znajdującego się na terenie Kotłowni Rejonowej Miejskiej Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Mrągowie przy ul. Kolejowej 4b. 
2. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pt. Demontaż trzonu komina stalowego K2, H=60m, D=1420mm oraz montaż nowego trzonu komina stalowego H=50m, D=813mm, osadzonego w wieży kratowej o wys. 48,6m.”  w zakresie jak niżej:
1)      Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 07.07.1994r. „Prawo budowlane" (Dz.U. 2017 poz. 1332).
2)             Bieżące prowadzenie rozliczeń finansowych z Wykonawcą robót poprzez sprawdzenie obmiarów, kalkulacji i faktur/rachunków/.
3)             Rozliczenie końcowe inwestycji w ciągu 14 dni od daty przyjęcia przez zamawiającego faktury za wykonanie roboty.
4)             Sprawdzenie dokumentacji projektowej, a w wypadku  stwierdzenia wad, albo  konieczności wprowadzenia zmian, wystąpienie z wnioskiem do autora projektu o dokonanie zmian lub korekt.
5)             Przekazanie Wykonawcy, przy udziale Inwestora placu budowy.
6)             Składanie miesięcznych sprawozdań Zamawiającego z postępu rozmów i zgłoszenie  ewentualnych zagrożeń wykonania robót w umownym terminie na miesiąc przed jego upływem.
7)             Pełnienie funkcji koordynatora na budowie.
8)             Sprawdzenie posiadania poprzez Wykonawcę robót, odpowiednich dokumentów, /uprawnień, atestów  wyników  badań  itp.  /dotyczących  wykonania  robót  oraz dostarczonych  materiałów i urządzeń.
9)             Opiniowanie propozycji zmian technologii wykonania, materiałowych oraz  wyposażenia, proponowanych przez Wykonawcę lub Inwestora bezpośredniego.
3. Inspektor nadzoru inwestorskiego zobowiązany jest do:
1)      wywiązywanie się z tytułu zawartych umów ze wszystkimi uczestnikami procesu inwestycyjnego oraz obowiązków wynikających z prawa administracyjnego
w związku z realizacją inwestycji, a w szczególności przepisów Ustawy Prawo Budowlane i Ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym.
2)      odpowiedzialności za wyrządzone szkody będące następstwem nienależytego wykonania czynności objętych niniejszym zamówieniem do wysokości faktycznie poniesionych strat na zasadach określonych w kodeksie cywilnym,
3)      działania w imieniu Zamawiającego podczas pełnienia obowiązków i korzystania
z uprawnień wymienionych lub wynikających z Projektu i pozwolenia na budowę.
4. Inspektor Nadzoru nie ma prawa do następujących działań bez wiedzy i stosownej zgody Zamawiającego:
1)      do zwolnienia żadnej ze Stron z żadnego obowiązku, zobowiązania ani odpowiedzialności objętej Projektem remont komina stalowego, polegający na demontażu istniejącego trzonu H=60m, D=1420mm oraz montażu nowego trzonu H=50m, D=813mm, z wykorzystaniem istniejącej wieży kratownicowej
i fundamentów;
2)      dokonywania zmian w wymienionym Projekcie innych niż zmian realizacyjnych wynikających z postanowień Umowy z Wykonawcą Robót;
3)      wprowadzania zmian przewidzianych postanowieniami umowy, powodujących zwiększenie Kwoty Umowy z Wykonawcą Robót;
4)      dopuszczenia do zwiększenia Kwoty Umowy z Wykonawcą Robót z innych powodów.
5. Do podstawowych obowiązków Inspektor nadzoru w toku świadczenia usługi należy:
1)      udział w przekazaniu Wykonawcy terenu budowy, a także dokumentów formalno- prawnych wraz z dziennikiem budowy,
2)      udział w radach budowy/ spotkaniach z Wykonawcą robót oraz z podmiotem reprezentującym Zamawiającego. Z każdego spotkania Inspektor zobowiązany jest do sporządzenia i dostarczenia protokołu,
3)      sprawdzenie planu bezpieczeństwa ochrony zdrowia oraz schematu organizacji ruchu przed przekazaniem Zamawiającemu do zatwierdzenia,
4)      Wydawanie Wykonawcy Robót w formie pisemnej, z kopią do Zamawiającego, kolejno numerowanych poleceń Inspektora mających na celu ochronę interesów Zamawiającego,
5)      prowadzenie nadzoru technicznego nad realizacją robót, zgodnie z Ustawą Prawo Budowlane oraz zasadami działania inspektora nadzoru,
6)      stałe konsultowanie i fachowe doradzanie na rzecz Zamawiającego,
7)      współpraca z Zamawiającym i Wykonawcą Robót w okresie realizacji inwestycji,
8)      kontrola jakości wykonanych prac budowlano-montażowych, zgodności robót
z dokumentacją, zaleceniami nadzoru, przepisami techniczno-budowlanymi, normami państwowymi, zasadami bezpieczeństwa w toku budowy i przyszłego użytkowania,
9)      sprawdzenie posiadania przez wykonawcę odpowiednich dokumentów (atestów, świadectw jakości, wyników badań) dotyczących materiałów i urządzeń,
10)  kontrola prawidłowości prowadzenia dziennika budowy i dokonywania w nim wpisów stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie dla właściwego wykonania
 i wyceny robót,
11)  kontrola jakości wykonanych prac,
12)  uczestniczenie w prowadzonych próbach i odbiorach technicznych, 
13)  rozstrzyganie wątpliwości natury technicznej powstałych w toku prowadzenia robót,
a w razie potrzeby zaciąganie opinii autora projektu bądź rzeczoznawców,
14)  wyznaczenie do wykonania ww. funkcji odpowiednich specjalistów, posiadających uprawnienia i doświadczenie w nadzorowaniu inwestycji,
15)  bieżące informowanie Zamawiającego o postępie robót na budowie i ewentualnych trudnościach w jej realizacji,
16)  udział w odbiorach częściowych i końcowym,
17)  sporządzenie wniosków o zapłatę kar umownych przez Wykonawcę Robót za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy.
18)  udział w rozliczeniu końcowym.
 
§2
Wykonawca    w    granicach    posiadanego    umocowania    niniejszą    umową        reprezentuje Zamawiającego w stosunku do Wykonawcy robót -  .......................................................................................................................................................
1.              Jeżeli w trakcie realizacji zajdzie konieczność wykonania robót dodatkowych nie ujętych              w w/w umowie pełniący obowiązki Inspektora nadzoru inwestorskiego, powinien niezwłocznie zawiadomić o tym Zamawiającego i uzyskać jego zgodę na ich wykonanie.
2.              Jeżeli   zajdzie  konieczność  wykonania   robót   niezbędnych   ze   względu   na   zagrożenie bezpieczeństwa,   zabezpieczenie   przed   awarią   lub   unikniecie   strat   Inwestor nadzoru jest zobowiązany podjąć wiążącą Wykonawcę robót decyzję zobowiązującą do natychmiastowego wykonania takich robót i o powstałej decyzji niezwłocznie powiadomić Zamawiającego.
 
§ 3
1.      Do bieżącej współpracy z Wykonawcą, Zamawiający upoważnia:
- Stanisława Skwarczyńskiego - Kierownika Działu Technicznego,
- Romana Koziatka – Kierownika kotłowni.
2.      Strony zobowiązują się współpracować ze sobą, dokładając najwyższej staranności
w przestrzeganiu szczegółów techniczno-organizacyjnych i proceduralnych określonych
w SIWZ i w Umowie.
 
§4
Termin wykonania umowy upływa zgodnie z terminem podanym w przyjętej ofercie tj.:

1.      Rozpoczęcie - niezwłocznie po podpisaniu umowy.

2.      Wymagany termin wykonania przedmiotu zamówienia 30 dni od daty złożenia rozliczenia końcowego inwestycji Zamawiającemu i uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu. Przewidywany termin zakończenia robót budowlanych – 15.04.2018 r.

 
§5
1.      Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawcy przysługiwać będzie wynagrodzenie podane w przyjętej ofercie w wysokości ...................... zł (słownie: ................................................. zł).
2.              Rozliczenie umowy nastąpi po zakończeniu robót na podstawie rachunku wystawionego przez Wykonawcę.
3.              Termin zapłaty faktury ustala się na 14 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu.
4.              Do wynagrodzenia wskazanego w ust. 1 doliczony będzie podatek VAT zgodnie
z obowiązującymi przepisami.
 
§6
W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustalenia zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
i z przyjętej oferty.
 
§7
Spory, które mogą wyniknąć na tle wykonania niniejszej umowy, po wyczerpaniu postępowania pojednawczego, będą rozstrzygane przez Sąd Gospodarczy właściwy dla siedziby Zamawiającego.
                                                                      
§8
Wszelkie zmiany i uzupełnienia do tej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności i muszą być zatwierdzone przez obie strony.
 
§9
Umowa została sporządzona w dwóch jednakowo brzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron.
 
§10
Integralną część umowy stanowi Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
i oferta.
 
 
Mrągowo, dn. ……………………
 
 
 
 
 
ZAMAWIAJĄCY :                                         WYKONAWCA :
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dokument utworzył(-a):  Zbigniew Kaszałowicz  (15.12.2017)
Dokument wprowadził(-a):  Zbigniew Kaszałowicz  (15.12.2017)
Dokument zatwierdził(-a):  Zbigniew Kaszałowicz  (24.04.2018)
Dokument modyfikował(-a):  Zbigniew Kaszałowicz  (24.04.2018)
 
^ Strony biuletynu wyświetlono:
1524977 razy
Biuletyn HexnetBIP v 1.51 obsługuje: Regionalne Centrum Technik Komputerowych HEXNET Sp. z o.o.
tel. 510612522; e-mail: hexnet@hexnet.pl
^