BIP - www.bip.gov.pl BIP
    
  
 Strona główna     Rejestr zmian   Statystyki   Wyślij   Drukuj 
     
  Informacje podstawowe
  Przedmiot działalności
  Organizacja Spółki
  Organy Spółki
  Struktura własnościowa
  Majątek
  Koncesje
  Finanse
  Taryfy dla ciepła
  Regulamin Świadczenia Usług
  Przetargi
  ∴ Pytania i odpowiedzi
  ∴ Rozstrzygnięcia przetargów
  Dane publiczne
  Kontrole w Spółce
  ∴ Państwowa Inspekcja Pracy
  ∴ Sanepid
  ∴ ZUS
  ∴ Straż pożarna
  Spółka
  ∴ Organy spółki
  ∴ Status spółki
  Oferty pracy
  ∴ Konkurs na stanowisko Dyrektora Zarządu
  Kontakt
  RODO
  ∴ Inspektor Ochrony Danych Osobowych
  Narzędzia
  ∴ Wyszukiwarka
  ∴ Instrukcja
  ∴ Redakcja
  ∴ Zaloguj się
  
 
  «   Wymiana trzonu komina stalowego w kotłowni rejonowej w Mrągowie w archiwum

 
OGŁOSZENIE
O POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA REALIZACJĘ ZADANIA PN. WYMIANA TRZONU KOMINA STALOWEGO W KOTŁOWNI REJONOWEJ PRZY UL. KOLEJOWEJ 4B W MRĄGOWIE
 
(Zamówienie sektorowe, do którego nie stosuje się ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm., zgodnie z art. 132 ust. 1 pkt. 3 w zw. z art. 133 ust. 1 tej ustawy).
 
 
I.       ZAMAWIAJĄCY
Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o. 11-700 Mrągowo, os. Parkowe 2, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000082783, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy KRS, NIP 742-000-06-48, REGON 510031017, posiadająca  kapitał zakładowy w wysokości 4.819,900 zł,   tel. (0-89) 741-69-36; fax. (0-89) 741-65-94; email: biuro@.mec.mragowo.pl; adres strony: www.mec.mragowo.pl
 

II.    PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest remont komina stalowego, polegający na demontażu istniejącego trzonu H=50m, D=1420mm oraz montażu nowego trzonu H=50m, D=813mm, z wykorzystaniem istniejącej wieży kratownicowej i fundamentów, znajdującego się na terenie Kotłowni Rejonowej Miejskiej Energetyki Cieplnej Spółka
z o.o. w Mrągowie przy ul. Kolejowej 4b. 
Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem robót budowlanych jest wymiana trzonu komina, zgodnie z pozwoleniem na budowę i projektem budowlanym, będących w posiadaniu zamawiającego, tj. ,,Demontaż trzonu komina stalowego K2, H=60m, D=1420mm oraz montaż nowego trzonu komina stalowego H=50m, D=813mm, osadzonego w wieży kratowej o wys. 48,6m.
Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określono w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
III. TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA
Postępowanie o udzielenie zamówienia, prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego.
 

IV. WYMAGANY TERMIN WYKONANIA

Rozpoczęcie prac: od terminu podpisaniu umowy.

Wymagany termin wykonania przedmiotu zamówienia – 15.04.2018 r.     

 

V.    GWARANCJA

Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości co najmniej 60 miesięcy na bezusterkowe działanie oddanego do eksploatacji przedmiotu zamówienia.    
 
VI. KRYTERIA WYBORU OFERTY
Kryteriami oceny jest:
- cena brutto za jaką Oferent zobowiązuje się zrealizować zamówienie (Xc) – max. 95 %
- okres gwarancji – 5 %.
VII.          WYMAGANIA STAWIANE WYKONAWCY  
Ofertę, należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej i przesłać Zamawiającemu pismem, w zabezpieczonej kopercie i opisanej w następujący sposób: nazwa i adres zamawiającego, nazwa i adres wykonawcy, z adnotacją „Przetarg - Wymiana trzonu komina".
1.   O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki:
1)      udokumentują posiadanie uprawnień do wykonywania określonych w zamówieniu robót, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
2)      posiadają wiedzę i doświadczenie, tj. udokumentują wykonanie i niezawodność (referencje lub poświadczenia) minimum dwóch robót budowlanych tożsamych z przedmiotem zamówienia, na kwotę, co najmniej 200 000,00 zł netto każda, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, polegający na budowie lub wymianie komina,
3)      dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj.:
-          w realizacji zadania będzie brało udział co najmniej 2 osoby z odpowiednimi kwalifikacyjnymi i uprawnieniami.
-          w realizacji zadania będzie brała udział, co najmniej 1 osoba z uprawnieniami budowlanymi w zakresie i specjalności uprawniającej do objęcia funkcji kierownika budowy,
4)      udokumentuje swoją sytuację ekonomiczną i finansową, tj.:
-          wykażą się przychodem netto ze sprzedaży (obrotem) za ostatnie 2 lata obrotowe na poziomie co najmniej 200 000,00 zł za każdy rok, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres,
-          posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, na sumę nie mniejszą niż 200 000,00 zł.
2.      Wykonawca zobowiązany jest przed złożeniem oferty do odbycia wizji lokalnej terenu inwestycji i potwierdzić ten fakt w oświadczeniu stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ.
3.      Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia w/w warunków udziału w postępowaniu podlegać będą wykluczeniu z udziału w postępowaniu. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
 
VIII.       MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA ORAZ OTWARCIA OFERT
Ofertę należy złożyć w sekretariacie Miejskiej Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. 11-700 Mrągowo  os. Parkowe 2  do dnia 10.01.2018 r. do godziny 11:50.
 
Otwarcie ofert nastąpi 10.01.2018 r. o godz. 12:00 w Sali konferencyjnej na drugim piętrze w siedzibie zamawiającego, 11-700 Mrągowo  os. Parkowe 2.
 
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami, w tym dokumentacją projektową, jest do uzyskania w wersji elektronicznej, po złożeniu wniosku, pod adresem e:mail: techniczny@mec.mragowo.pl
 
Dodatkowych informacji udzieli Stanisław Skwarczyński, Tel. 89 741 69 36, i Roman Koziatek t. 89-741-50-81 w dniach pracy, godz. 7.30 do 14.30.
    
 
 
 
 
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
 
 
I. ZAMAWIAJĄCY
Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o., 11-700 Mrągowo os. Parkowe 2, Tel. 89 7416936, fax. 89 741 65-94 Regon 510031017, Kapitał zakładowy 4.819.900,-, KRS 0000082783, NIP 742-000-06-48, zwany dalej ,,Zamawiającym”, ogłasza przetarg nieograniczony na wymianę trzonu komina, odprowadzającego spaliny z kotła WR – 5.
 
Ze względu na zamówienie sektorowe i niską wartość zamówienia postępowanie na roboty budowlane jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, z wyłączeniem ustawy „Prawo Zamówień Publicznych” – Zamówienie sektorowe, art. 132 ust. 1 pkt. 3, art. 133 ust. 1.
 
 

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

1. Opis przedmiotu zamówienia
1)      Przedmiotem zamówienia jest remont komina stalowego, polegający na demontażu istniejącego trzonu H=50m, D=1420mm oraz montażu nowego trzonu H=50m, D=813mm, z wykorzystaniem istniejącej wieży kratownicowej i fundamentów. 
2)      Przedmiotem robót budowlanych jest wymiana trzonu komina, zgodnie
z pozwoleniem na budowę i projektem budowlanym, będących w posiadaniu zamawiającego, tj.
,,Demontaż trzonu komina stalowego K2, H=60m, D=1420mm oraz montaż nowego trzonu komina stalowego H=50m, D=813mm, osadzonego
w wieży kratowej o wys. 48,6m.,
znajdującego się na terenie Kotłowni Rejonowej Miejskiej Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Mrągowie przy ul. Kolejowej 4b”
2. Uwagi Zamawiającego
1)      Zamawiający posiada prawo do dysponowania nieruchomością zabudowaną kominem stalowym, na cele budowlane.
2)      Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
3)      Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
4)      Zamawiający dopuszcza powierzenie części zamówienia podwykonawcom. Wykonawca zobowiązany jest do wskazania w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom (zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ).
5)      Dokumentacja projektowa podlega omówieniu z zamawiającym.
6)      Wykonawca ponosi opłaty administracyjne i skarbowe oraz opłaty z tytułu korzystania ze środowiska, związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.
7)      Demontaż i montaż komina należy wykonać zgodnie z projektem budowlanym
w szczególności informacją dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zawartą
w projekcie budowlanym z października 2017 r., załącznikami do SIWZ i sztuką budowlaną, obowiązującymi przepisami i wskazaniami Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz zgodnie z instrukcją montażu producentów rur i osprzętu
8)      Za utylizację odpadów i sprzedaż złomu odpowiada Wykonawca i stanowią one jego koszty i przychody.
3. Wymagania stawiane dla Wykonawcy:
1)   Ustanowienie kierownika budowy o specjalności konstrukcyjno-budowlanej.
2)   Rozpoczęcie,  prowadzenie i zakończenie budowy zgodnie z Ustawą Prawo Budowlane oraz decyzjami administracyjnymi.
3)   Obsługa geodezyjna budowy oraz inwentaryzacja powykonawcza komina.
4)   Roboty stanowiące zagrożenie dla otoczenia powinny być odpowiednio  oznakowane
i zabezpieczone.
5)   Powiadomienie zainteresowanych o rozpoczęciu robót.
6)   Przywrócenie terenu objętego robotami do pierwotnego stanu, oraz protokólarne   przekazanie terenu użytkownikowi.
7)   Przekazanie Zamawiającemu pełnej dokumentacji powykonawczej z niezbędnymi protokółami z prób i badań, atestami i świadectwami.
8)   Uzyskanie decyzji na użytkowanie.
4. Wykaz  dokumentów odbiorowych:
1)   Oryginał dziennika budowy.
2)   Oryginał oświadczenia kierownika budowy:
a)    zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem technicznym (budowlanym)
i pozwoleniem  na budowę oraz przepisami,
b)   doprowadzeniu do należytego stanu  i porządku terenu budowy.
3)        Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza infrastruktury technicznej.
4)        Atesty na zastosowane materiały.
5)        Protokóły badań spoin.
6)        Kopie rysunków wchodzących w skład zatwierdzonego projektu, z naniesionymi na czerwono zmianami.
7)        Deklaracje zgodności montowanych urządzeń, certyfikaty CE.
8)        Decyzję o pozwoleniu na użytkowanie
5. Opis stanu istniejącego
5.1. Podstawowe dane:
1)      wysokość trzonu: H=50m (pierwotna wysokość przed skróceniem wynosiła 60m),
2)      średnica trzonu komina: D=1420mm,
3)      grubość blach stalowych od 1,6mm do 6,8mm (pierwotnie wynosiła 10mm),
4)      wieża kratowa: wysokość 48,6m., stanowi podporę stalowego trzonu,
5)      fundament blokowy o wymiarach:
            - pod trzon                  Ф = 2.20m, h=1.25m,
            - pod słup wieży         5.20 x 5.20m, h = 1.25m + cokół.
5.2. Trzon  komina przed wymianą:
1)      Trzon komina złożony jest ze stalowych segmentów o długościach od 6,0m do 8,2m,
z płaszcza o pierwotnej grubości 10mm (obecnie od 1,6mm do 6,8mm).
2)      Segmenty połączone złączami kołnierzowymi.
3)      Trzon podparty podporami ślizgowymi w wieży kratowej w poziomach: + 7,95m; +18,7m; +33,8m; + 48,6m.
4)      Zakotwienie trzonu komina do fundamentu 12 kotwami M16.
5)      Płyta podstawy jest obetonowana.
6)      Trzon komina wyposażony w otwór czopuchowy oraz otwór wyczystkowy.
5.3. Wieża kratowa:
1)      Wieża kratowa podparta w cokołach fundamentowych na poziomie +0,5m.
2)      Wieża kratowa do poziomu +11,0m zbieżna o przekroju trójkąta równobocznego o zmiennej długości boku trójkąta od 8,3m do długości boku 3,6m.
3)      Powyżej wieża o stałym przekroju trójkątnym o dł. boku 2,6m.
4)      Wieża wykonana z 4 segmentów o wysokościach 10,5m; 15,0m; 15,0m; i 7,5m.
5)      Do konstrukcji wieży mocowana drabina włazowa z koszem ochronnym.
6)      W poziomie +18,7m i +44,1m na wieży zamontowano pomosty obsługowe.
7)      W poziomach +45m i +46m zainstalowano anteny sektorowe i moduły sieci ORANGE POLSKA S.A. - Konieczne jest dokonanie ustaleń z właścicielem urządzeń co do terminu, sposobu, zakresu i harmonogramu wykonywanych prac. 
6. Roboty budowlane
6.1. Trzon  komina po wymianie:
1)      materiał trzonu nośnego, kanału spalin i konstrukcji wieży: stal: S-235
2)      wysokość komina: H=50m,
3)      średnica trzonu komina: D=813mm,
4)      średnica wylotu: Dw=793mm
5)      fundament blokowy o wymiarach:
            - pod trzon                  Ф = 2.20m, h=1.25m (istniejący),
            - pod słup wieży         5.20 x 5.20m, h = 1.25m + cokół 0,7m (istniejący)
6)       poziom posadowienia fundamentu: -1,5m p.p.t.
7)      poziom kotwienia trzonu na cokole: +0,00m,
8)      poziom kotwienia wieży na bloku fundamentowym: + 0,50m.
9)      konstrukcję trzonu zakwalifikowano do klasy: EXC-3 według PN-EN 1090.
6.2. Drabina włazowa z koszem osłonowym zamontowana jest na konstrukcji wieży i nie podlega zmianom. Tylko ostatni odcinek trzonu, nad górną galerią należy wyposażyć
w drabinę montowaną do trzonu.
6.3. Pozostawienie istniejących galerii obwodowych.
6.4. Wymiana trzonu nie wymaga montażu nowej instalacji odgromowej. Należy wykorzystać istniejącą. Dla zapewnienia skutecznego działania instalacji odgromowej należy podstawę trzonu komina połączyć bednarką ocynkowaną 24x4 z istniejącym uziemieniem wyprowadzonym na cokole fundamentowym. Po montażu segmentów trzonu komina należy połączyć bednarką czoła kołnierzy poprzez spawanie. Spoiny należy oczyścić i pomalować.
6.5. Całą konstrukcje i osprzęt komina należy zabezpieczyć antykorozyjnie poprzez malowanie. Powierzchnia wewnętrzna trzonu komina nie wymaga malowania. Kolor warstwy nawierzchniowej należy uzgodnić z Zamawiającym.
6.6. Przygotowanie dokumentacji technicznej formalno-prawnej wykonawczej niezbędnej do złożenia przez Zamawiającego do właściwego organu nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy i uzyskanie pozwolenia na użytkowanie.
6.7. Uporządkowanie całości terenu po wykonaniu zadania.
6.8. Przekazanie Zamawiającemu pełnej dokumentacji powykonawczej.
 

III. WYMAGANY TERMIN WYKONANIA

Rozpoczęcie prac: od terminu podpisaniu umowy.

Wymagany termin wykonania przedmiotu zamówienia: 15.04.2018 r.     

 

IV. GWARANCJA

Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości co najmniej 60 miesięcy na bezusterkowe działanie oddanego do eksploatacji przedmiotu zamówienia.    
 
V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTEPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
1.      O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 Pzp. oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu, t.j.:
1)      udokumentują posiadanie uprawnień do wykonywania określonych w zamówieniu robót, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
2)      posiadają wiedzę i doświadczenie, tj. udokumentują wykonanie i niezawodność (referencje lub poświadczenia) minimum dwóch robót budowlanych tożsamych
z przedmiotem zamówienia, na kwotę, co najmniej 200 000,00 zł netto każda, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, polegający na budowie lub wymianie komina.
3)      dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj.:
- w realizacji zadania będzie brało udział co najmniej 2 osoby z odpowiednimi kwalifikacyjnymi i uprawnieniami.
- w realizacji zadania będzie brała udział, co najmniej 1 osoba z uprawnieniami budowlanymi w zakresie i specjalności uprawniającej do objęcia funkcji kierownika budowy,
4)      udokumentuje swoją sytuację ekonomiczną i finansową, tj.:
-          wykażą się przychodem netto ze sprzedaży (obrotem) za ostatnie 2 lata obrotowe na poziomie co najmniej 200 000,00 zł za każdy rok, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres,
-          posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, na sumę nie mniejszą niż 200 000,00 zł.
5)      złożą wymagane dokumenty określone w rozdziale IX niniejszej specyfikacji.
2.    Wykonawca zobowiązany jest przed złożeniem oferty do odbycia wizji lokalnej terenu inwestycji i potwierdzić ten fakt w oświadczeniu stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ.
3.    Wykonawcy, którzy podlegają wykluczeniu i nie wykażą spełnienia w/w warunków udziału w postępowaniu podlegać będą wykluczeniu z udziału w postępowaniu. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
 
VI. OSOBY WSKAZANE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI
Do udzielenia wyjaśnień dotyczących ,,Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia” ze strony Zamawiającego upoważnia się:
- Stanisława Skwarczyńskiego – Kierownika Działu Technicznego, tel. (89) 741-69-36
w. 214, w dniach pracy w godz. 8 00 – 14 00.
- Romana Koziatka – Kierownika Kotłowni Rejonowej tel. (89) 741-50-81 w. 315,
w dniach pracy w godz. 8 00 – 14 00.
 
VII. WADIUM
Informacja na temat wadium:
1.    Wykonawca przystępujący do przetargu jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości 10000,00 zł (dziesięć tysięcy złotych).
2.    Wadium wnosi się:
a) w pieniądzu, najpóźniej na dzień przed otwarciem ofert. Wpłata na konto Miejskiej Energetyki Cieplnej w Banku PKO BP S.A. Oddział Centrum Mrągowo nr konta: 19102036390000830200580936 z dopiskiem Wadium na przetarg – Wymiana trzonu komina. Jako termin, przyjmuje się datę i godzinę wpływu gotówki na konto Zamawiającego.
b) w poręczeniach bankowych lub pieniężnych poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu PARP (Dz. U. z 2007 r. Nr 42 poz. 275).
2. Kopię dowodu wpłaty wadium, o którym mowa w ust. 1a, należy dołączyć do oferty.
3. Wadium wniesione w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej musi zawierać klauzule gwarantujące bezwarunkową wypłatę na rzecz zamawiającego w przypadku wystąpienia okoliczności wymienionych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy PZP.
4. Dokumenty związane ze złożeniem wadium w jednej z form wymienionych w ust. 1b, winny być złożone u Głównej Księgowej Miejskiej Energetyki Cieplnej, najpóźniej w terminie składania oferty.
5. Wadium wniesione w pieniądzu wybranego Wykonawcy, zostanie niezwłocznie zwrócone po podpisaniu umowy.
6. Pozostałym wykonawcom, których oferty nie wybrano, zwrot wadium nastąpi niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania.
7. W oparciu o art. 46 ust. 4a i ust. 5 pzp. zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami.
 
VIII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
Termin związania ofertą wynosi min. 40 dni.
Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
 
IX. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY
Przed złożeniem oferty wskazane jest zapoznanie się z pełną dokumentacją budowlaną będącą w posiadaniu Zamawiającego i dokonanie wizji lokalnej na terenie budowy.
1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Oferta oraz załączniki powinna być napisana
w języku polskim, w formie pisemnej, w układzie zgodnym z załączonym Formularzem Ofertowym /zał. nr 1/. Powinna być napisana w sposób czytelny i trwały oraz podpisana przez osobę /osoby/ upoważnione do reprezentowania firmy Wykonawcy na zewnątrz.
2. Oferta winna zawierać:
1)      pełną nazwę Wykonawcy, adres wraz z nr. tel., faksem i datą sporządzenia oferty,
2)      cenę za jaką Wykonawca zobowiązuje się zrealizować zamówienie wraz
z obowiązującym podatkiem VAT, w układzie jak w ,,Formularzu Ofertowym”,
3)      aktualny odpis z właściwego rejestru albo oświadczenie o wpisie do ewidencji  działalności gospodarczej, dokument dopuszczający Wykonawcę do obrotu prawnego w zakresie objętym zamówieniem,
4)      aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, 
5)      aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
6)      aktualna informacja z Centralnego Rejestru Karnego dla wszystkich członków Zarządu,
7)      wykaz wykonanych niezawodnie (referencje lub poświadczenia) minimum dwóch robót budowlanych tożsamych z przedmiotem zamówienia, na kwotę, co najmniej 200 000,00 zł netto każda, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, polegający na budowie lub wymianie komina,
8)      upoważnienie podpisującego i składającego ofertę do reprezentowania Wykonawcy (nie dotyczy władz statutowych firmy Wykonawcy),                                                                       
9)      opłaconą polisę/inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej
z przedmiotem zamówienia na sumę nie mniejsza niż 200 000,00 zł,
10)  rachunek zysków i strat stanowiący część sprawozdania finansowego, a jeżeli sprawozdanie podlega badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami
o rachunkowości również z opinią o badanym sprawozdaniu, a w przypadku wykonawców nie zobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego innych dokumentów lub oświadczeń określających przychód ze sprzedaży netto (obrót) oraz zobowiązania i należności za ostatnie 2 lata obrotowe, a jeżeli okres działalności jest krótszy – za ten okres. Z przedstawionych dokumentów musi wynikać, iż przychód ze sprzedaży netto Wykonawcy wyniósł odpowiednio 200 000,00 zł za każdy rok.
11)  Wykaz osób realizujących zamówienie,
12)  oświadczenia zawarte w ust. 2 pkt. 13 niniejszego rozdziału.
13)  Załącznik do oferty:
- Oświadczenia o spełnieniu warunków - Załącznik nr 1 do Formularza ofertowego, 
- Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia - Załącznik nr 2 do Formularza ofertowego,
- Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej - Załącznik nr 3 do Formularza ofertowego.
- Wzór umowy - Załącznik Nr 2:
- Karta Gwarancyjna - Załącznik nr 3 do Umowy.
- Oświadczenie dotyczące podwykonawców - Załącznik Nr 3.
- Wykaz wykonanych w ostatnich 5 latach co najmniej 2 robót            - Załącznik Nr 4.
- Oświadczenie o przeprowadzeniu wizji lokalnej - Załącznik Nr 5.
- Wykaz osób realizujących zamówienie (wykaz osób realizujących zamówienie (co najmniej 2 osoby z uprawnieniami D dla urządzeń grupy 2 i jedna z uprawnieniami budowlanymi) - Załącznik Nr 6.
3. Oferta poza wcześniej wymienionymi informacjami i dokumentami winna zawierać: 
1) sposób ustalenia ceny -  kosztorys ofertowy (oddzielnie na demontaż i montaż),
2) wskaźniki cenotwórcze kosztorysu ofertowego,
3) zobowiązanie do udzielenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy zawierające wielkość, formę i termin  udzielenia zabezpieczenia,
4) informację o pracownikach nadzoru /kierowniku budowy i kierownikach robót/ wyznaczonych imiennie do realizacji zleconych zadań, z uprawnieniami i zaświadczeniami uprawniającymi do pełnienia samodzielnej funkcji na budowie o wymaganej specjalności oraz uprawniających do wykonywania powierzonych zadań.
4. W/w dokumenty, mogą być w formie uwierzytelnionej przez składającego ofertę, kopii lub kserokopii.
5. Każda strona oferty musi być ponumerowana kolejnymi numerami w prawym górnym rogu strony i być podpisana u dołu strony przez składającego ofertę.
6. Wszystkie załączniki muszą być ponumerowane kolejnymi numerami w prawym górnym rogu strony i być podpisane na końcu przez składającego ofertę.
7. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty i załączników muszą być parafowane i datowane własnoręcznie przez podpisującego ofertę.
8. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
9. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego na piśmie o wyjaśnienie ustaleń zawartych w niniejszej specyfikacji oraz wątpliwości związanych ze sposobem przygotowania i złożenia oferty.
10. Ofertę należy umieścić w kopercie opatrzonej nazwą i adresem zamawiającego, nazwą                 i adresem wykonawcy oraz oznaczeniem Oferta na przetarg – „Wymiana trzonu komina”, następnie przesłać lub dostarczyć osobiście w miejsce wskazane przez Zamawiającego.
11. Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę, pod warunkiem, że Wykonawca złoży powiadomienie na takich zasadach jak złożenie oferty
z dopiskiem ZMIANA.
12. Koperty oznakowane dopiskiem ZMIANA zostaną otwarte przy otwieraniu oferty wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności dokonania zmian, zostaną dołączone do oferty.
13. Koperta (oferta) oznakowana dopiskiem WYCOFANE nie będzie otwierana. 
14. W ofercie, winno się znaleźć zastrzeżenie, które z dokumentów stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa i nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania.
 
X.    MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
1.    Ofertę należy złożyć w sekretariacie Miejskiej Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. 11-700 Mrągowo  os. Parkowe 2,  do dnia  10.01.2018 r. do godziny 1150.
2.    Oferta złożona po terminie zostanie niezwłocznie zwrócona Wykonawcy bez jej otwierania.
3.    Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Miejskiej Energetyki Cieplnej os. Parkowe 2, w dniu 10.01.2018 r. o godz. 12.00, w Sali konferencyjnej na drugim piętrze.
4.    Otwarcie ofert jest jawne.
5.    Przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
6.    Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania i warunków płatności zawartych w ofertach.                             
7.    Zamawiający, na wniosek wykonawcy nieobecnego na otwarciu ofert, przekaże niezwłocznie informacje z otwarcia ofert.
8.    W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert, dokona wezwania do uzupełnienia oświadczeń lub dokumentów, poprawi oczywiste omyłki pisarskie, rachunkowe oraz inne pomyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ.
 
XI. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY
1. Cena oferty musi uwzględniać wszystkie zobowiązania i koszty związane  z realizacją zamówienia i będzie podana w polskich złotych (PLN) z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, musi być podana cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem należnego podatku VAT.
2. W okresie obowiązywania umowy cena nie ulegnie zmianie.
3. Do obliczania ceny oferty należy zastosować następujący sposób:
- podać cenę netto z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku,
- dodać obowiązującą stawkę podatku VAT,
- uzyskaną cenę brutto podać jako cenę oferty w formularzu ofertowym. Tak obliczona cena oferty będzie podstawiona do wzoru podanego w kryterium oceny ofert,
- podać zastosowaną stawkę VAT.
4. Prawidłowe ustalenie podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy, zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towaru i usług oraz podatku akcyzowym.
5. Zastosowanie przez wykonawcę stawki podatku VAT niezgodnej z obowiązującymi przepisami, Zamawiający potraktuje jako błąd w obliczeniu ceny, co spowoduje odrzucenie oferty.
 
XII. KRYTERIA WYBORU OFERTY I SPOSÓB OCENY OFERT
1. Kryteriami decydującymi o wyborze oferty są:
- cena ofertowa – 95%
- okres udzielonej gwarancji – 5%.
2. Cena ofertowa będzie oceniana według następującego wzoru:
Pc = Cmin/Coo x 95 [punkty]
 
gdzie:
Pc        – punkty w kryterium cena,
Cmin   - najniższa cena ze wszystkich ważnych ofert,
Coo     - cena w ofercie ocenianej
3. Okres udzielonej gwarancji
Wykonawca udziela zamawiającemu gwarancji jakości na okres co najmniej 60 miesięcy, maksymalnie 120 miesięcy, na bezusterkowe działanie oddanego do eksploatacji przedmiotu zamówienia.
Punkty zostaną obliczone wg wzoru:
Pg = (Og - 60)/60 x 5 [punkty]
 
gdzie:
Pg        – punkty w kryterium okres udzielonej gwarancji,
Og       – okres gwarancji
 
4. Łączna ilość punktów:
P = Pc + Pg [punkty]
5. Wynik - oferta która otrzyma największą ilość punktów zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów.
6. Jeżeli nie będzie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawiać będzie taki sam bilans ceny i pozostałych kryteriów ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z niższą ceną.
7. W przypadku gdy okaże się, że Wykonawca, którego oferta została wybrana będzie uchylał się od zawarcia umowy Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba że zachodzi jedna
z przesłanek unieważnienia postępowania.
8. W sytuacji, gdy kwota najkorzystniejszej oferty przekroczy kwotę zaplanowaną na realizację zadania, Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania.
 
XIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO   WYKONANIA UMOWY
1. Zasady wnoszenia zabezpieczenia
Od oferenta, który wygra przetarg wymagane będzie zabezpieczenie należytego wykonania umowy, w wysokości 5 % ceny ofertowej netto. Zabezpieczenie powinno być wniesione
w jednej z następujących form:
1)   w pieniądzu,
2)   w poręczeniach,
3)   w gwarancjach bankowych,
4)   w gwarancjach ubezpieczeniowych,
2. Zasady zwrotu zabezpieczenia
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone Oferentowi w terminie 30 dni od dnia przekazania przez Wykonawcę robót budowlanych i przyjęcia ich przez Zamawiającego jako należycie wykonanych. Na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady przedmiotu zamówienia Zamawiający pozostawia kwotę w wysokości 30 % wysokości zabezpieczenia, która zostanie zwrócona najpóźniej w 14 dniu po upływie terminu rękojmi. 
XIV. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY I PODPISANIU UMOWY
1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadamia oferentów
o wyborze najkorzystniejszej oferty, podając cenę oferty, warunki gwarancji oraz adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano.
2. Wybrany Wykonawca zobowiązany jest do podpisania umowy w terminie wskazanym
w informacji o wyborze jego oferty.
3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, nie podpisze umowy zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.
 
XV. UNIEWAŻNIENIE PRZETARGU
Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od przetargu lub jego unieważnienia bez dokonania wyboru ofert.
 
XVI. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ
1. Postępowanie przetargowe nie jest prowadzone w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych. Wykonawcom nie przysługują środki ochrony prawnej wynikające z tej ustawy.
2. Wyniki przetargu nie podlegają trybowi odwoławczemu. 
 
XVII. ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY
Z Wykonawcą wybranym w postępowaniu zostanie zawarta umowa, której projekt stanowi załącznik nr 2 do SIWZ.
 
XVIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1.      Zamawiający przyzna zamówienie Wykonawcy, którego oferta odpowiada Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówień i uzyska najwyższą ilość punktów. Umowa w sprawie realizacji zamówienia zostanie zawarta z Wykonawcą, który spełni wszystkie przedstawione wymagania oraz którego oferta okaże się najkorzystniejsza.
2.      Zamawiający o wyniku przetargu powiadomi wszystkich wykonawców.
3.      W zawiadomieniu wysłanym do Wykonawcy którego oferta została wybrana, Zamawiający określi termin i miejsce zawarcia umowy. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia ogłoszenia wyniku postępowania.
4.      Przed zawarciem umowy Wykonawca zobowiązany będzie do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania zamówienia. Wysokość oraz dopuszczalne formy wniesienia zabezpieczenia określone zostały w punkcie XIII.
5.      Wybrany Wykonawca zobowiązany jest zawrzeć umowę wg załączonego do niniejszej specyfikacji projektu umowy, w terminie podanym przez Zamawiającego
w zawiadomieniu o wyborze Wykonawcy.
6.      W przypadku, jeżeli okaże się, że Wykonawca, którego oferta została wybrana, przedstawił nieprawdziwe dane lub będzie uchylał się od zawarcia umowy albo nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający wybierze tę spośród pozostałych ofert, która uzyskał najwyższą liczbę punktów, chyba że złożone będą tylko dwie oferty lub upłynie termin związania ofertą.
7.      Protokół, oferty oraz wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie postępowania są jawne, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, a Wykonawca składając ofertę zastrzegł w odniesieniu do tych informacji, że nie mogą być one udostępniane innym uczestnikom postępowania.
8.      Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami, w tym dokumentacja projektowa, jest do uzyskania w wersji elektronicznej, po złożeniu wniosku, pod adresem e:mail: techniczny@mec.mragowo.pl
 
Niniejsza SIWZ stanowi całość z następującymi załącznikami:
1. Formularz  ofertowy                                                                           - Załącznik Nr 1:
- Oświadczenia o spełnieniu warunków - Załącznik nr 1 do Formularza ofertowego, 
- Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia - Załącznik nr 2 do Formularza ofertowego,
- Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej - Załącznik nr 3 do Formularza ofertowego.
2. Wzór umowy                                                                                      - Załącznik Nr 2:
- Karta Gwarancyjna - Załącznik nr 3 do Umowy.
3. Oświadczenie dotyczące podwykonawców                                      - Załącznik Nr 3.
4. Wykaz wykonanych robót                                                                 - Załącznik Nr 4.
5. Oświadczenie o przeprowadzeniu wizji lokalnej                               - Załącznik Nr 5.
6. Wykaz osób realizujących zamówienie                                              - Załącznik Nr 6.
 
 
Mrągowo 20.11.2017 r.           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Załącznik Nr 1 do Formularza ofertowego
z dnia 20.11.2017 r.
 
 
 
 
OŚWIADCZENIA
 
 
 
L.p.
 
Oświadczenia Oferenta, że
Podpis upoważnionego przedstawiciela
 
Data
 
1
 
Zapoznał się z warunkami zamówienia
i przyjmuje je bez zastrzeżeń.
 
 
 
 
2
 
Jest uprawniony do występowania
w obrocie prawnym, zgodnie
z wymaganiami ustawowymi.
 
 
 
 
3
 
Posiada uprawnienia niezbędne do wykonywania określonych prac lub czynności wymienionych
w zamówieniu, jeśli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
 
 
 
 
4
 
Dysponuje niezbędną wiedzą                           
 i doświadczeniem, a także potencjałem ekonomicznym i technicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonywania danego zamówienia.
 
 
 
 
5
 
Znajduje się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
 
 
 
 
 
 
 
 
...............................................................
                                                                                                                        (pieczęć i podpis osoby upoważnionej
                                                                                                                            do reprezentowania Wykonawcy)

 

 
 
................................ data ................................
 
 
Załącznik Nr 2 do Formularza ofertowego
z dnia 20.11.2017 r.
.................................................
     (nazwa firmy / pieczęć)
 
 
 
 
OŚWIADCZENIE
O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA
 
 
 
 
 
Niniejszym oświadczam że nie ma podstaw do wykluczenia podmiotu z postępowania, do którego reprezentacji jestem upoważniony, na mocy art. 24 ust. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późniejszymi zmianami).
 
 
 
 
...............................................................
                                                                                                                        (pieczęć i podpis osoby upoważnionej
                                                                                                                            do reprezentowania Wykonawcy)

 

 
 
................................ data ................................
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Załącznik Nr 3 do Formularza ofertowego
z dnia 20.11.2017 r.
.................................................
     (nazwa firmy / pieczęć)
 
 
 
 
OŚWIADCZENIE
O PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ
 
 
Niniejszym oświadczam, że należymy/nie należymy do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów.
 
 
 
...............................................................
                                                                 (pieczęć i podpis osoby upoważnionej
                                                                                                                                                                            do reprezentowania Wykonawcy)

 

 
 
................................ data ................................
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zał. Nr 3 do SIWZ
                                                                                          z dnia 20.11.2017 r.
.................................................
     (nazwa firmy / pieczęć)
 
 
 
 
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCÓW
Dotyczy wymiany trzonu komina w Mrągowie
 
 
Nazwa Wykonawcy ..............................................  .....................................................................
 
Adres Wykonawcy  ......................................................................................................................
 
Numer telefonu .......................................... fax .........................................................................
 
Oświadczam, że przy wykonywaniu w/w robót będę/nie będę* korzystał z pomocy podwykonawców.
 
 
Wykaz podwykonawców:
L.p.
Nazwa podwykonawcy
 
Zakres robót
Wartość robót
1
 
 
 
 
2
 
 
 
 
3
 
 
 
 
4
 
 
 
 
 
*) niepotrzebne skreślić
 
 
 
...............................................................
                                                                                                                        (pieczęć i podpis osoby upoważnionej
                                                                                                                            do reprezentowania Wykonawcy)

 

 
 
................................ data ................................
 
 
 
 
 
 
Załącznik Nr 4 do SIWZ
                                                                                            z dnia 20.11.2017 r.
.................................................
     (nazwa firmy / pieczęć)
 
 
 
 
WYKAZ WYKONANYCH ROBÓT
 
Wykaz wykonanych co najmniej dwóch robót w okresie ostatnich 5 lat, odpowiadających swoim rodzajem robocie stanowiącej przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania, nazwy i adresu Zamawiających.
 
Lp.
Nazwa zamawiającego, adres
Data wykonania
Opis przedmiotu zamówienia
Wartość
1
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
4
 
 
 
 
 
5
 
 
 
 
 
6
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                    .…………………………………….
                                podpis osoby upoważnionej
                            do reprezentowania Wykonawcy
 
 
 
................................ data ................................
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Załącznik Nr 5 do SIWZ
                                                                                            z dnia 20.11.2017 r.
.................................................
     (nazwa firmy / pieczęć)
 
 
 
 
OŚWIADCZENIE
PRZEPROWADZENIA WIZJI NA MIEJSCU LOKALIZACJI INWESTYCJI
 
Niniejszym oświadczam …………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..przeprowadzenie wizji na miejscu lokalizacji inwestycji
 
 
 
 
...............................................................
                                                          (pieczęć i podpis osoby upoważnionej
                                                                                                                            do reprezentowania Wykonawcy)

 

 
 
................................ data ................................
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zał. Nr 6 do SIWZ
                                                                                           z dnia 20.11.2017 r.
.................................................
     (nazwa firmy / pieczęć)
 
 
 
 
WYKAZ OSÓB REALIZUJĄCYCH ZAMÓWIENIE
 
l.p.
Imię i nazwisko
Nr uprawnienia i zakres
Staż pracy
Okres ważności
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
...............................................................
                                                                                                                        (pieczęć i podpis osoby upoważnionej
                                                                                                                            do reprezentowania Wykonawcy)

 

 
 
................................ data ................................
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Załącznik Nr 1 do SIWZ

                                                                                       z dnia 20.11.2017 r.

 
,,Formularz ofertowy”
 
............................................................          Strona ......... stron .............   
 
............................................................          ............................dnia.......................
 
............................................................ 
 (pełna nazwa i dokładny adres Wykonawcy)       
 
 

OFERTA OSTATECZNA

 
Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o.
                                                                                os. Parkowe 2, 11-700 Mrągowo
 
Odpowiadając na zaproszenie do złożenia oferty dotyczące przetargu nieograniczonego na roboty budowlane, tj. ,,Remont komina stalowego, polegający na demontażu trzonu komina stalowego K2, H=50m,  D=1420mm oraz montaż nowego trzonu komina stalowego
H=50m, D=813mm, osadzonego w wieży kratowej o wys. 48,6m., znajdującego się
na terenie Kotłowni Rejonowej Miejskiej Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Mrągowie
przy ul. Kolejowej 4b”,:
1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia za cenę ..................... zł  +  ......  % podatku VAT   =  ......................... zł (brutto), słownie: .................................................................................................................... ,
1)   Za demontaż w kwocie netto …………...… zł (słownie: …………...………………………
………………………………………….………………………………...………..…. złotych).,
2)   Za montaż w kwocie netto …………....… zł (słownie: ……………………..………………
………………………………………..………………………………...…………..…. złotych).
2. Oświadczamy, że powyższe ceny zawierają wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i w załącznikach oraz wszelkie inne koszty konieczne do poniesienia w celu terminowej i prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia.
3. Zobowiązujemy się do świadczenia usług gwarancyjnych. Na zrealizowany przedmiot zamówienia udzielamy gwarancji, licząc od daty spisania protokołu bezusterkowego końcowego odbioru robót na okres …….. miesięcy.
4. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami zamówienia, w tym z projektem umowy
i nie wnosimy do nich zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje niezbędne do właściwego przygotowania i złożenia oferty oraz wykonania przedmiotu zamówienia.
5. Oświadczamy, że przekazany nam projekt umowy i warunki płatności w niej zaproponowane zostały przez nas zaakceptowane i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy w zaproponowanej formie, miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, podane w zawiadomieniu o wyborze Wykonawcy. Jesteśmy świadomi, że gdyby z naszej winy nie doszło do zawarcia umowy, wniesione przez nas Wadium podlega przepadkowi na rzecz Zamawiającego.
 
                                                              ----------------------------------------------                                                             Podpis upoważnionego przedstawiciela
Strona ......... Stron ..........    
 
6. Składamy niniejszą ofertę w imieniu własnym/jako wykonawcy wspólnie ubiegający się
o udzielenie zamówienia*. Ponadto oświadczamy, że będziemy odpowiadać solidarnie za wykonanie niniejszego zamówienia*.
7. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres  40 dni.
8. W przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy o równowartości 5 % ceny ofertowej, tj................zł. słownie: ................................................................zł, w jednej z form: (§ 3 Rozporządzenia MGPiB
z  30.12.1994 r. /Dz. U. Nr   140 poz. 794) w pełnej wysokości przed podpisaniem umowy.
9. Przedmiot zamówienia zamierzamy wykonać sami (zlecić podwykonawcom wymienionym w załączniku Nr 3).*
10. Wadium o wartości 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) wnieśliśmy w dniu ……………………., w formie ……………………. .
11. Oświadczamy, że oferta nie zawiera/zawiera* informacji/-e stanowiących/-e tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. W przypadku braku wskazania jednej z opcji Zamawiający przyjmie, że oferta nie zawiera informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa.
Oświadczamy, że następujące informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji: ....................................................................................................................................................*
12. Oświadczamy, że jeżeli w okresie związania ofertą nastąpią jakiekolwiek znaczące zmiany w sytuacji przedstawionej w naszych dokumentach załączonych do oferty, natychmiast poinformujemy o nich Zamawiającego.
13. W celu realizacji umowy Wykonawca ustanawia swojego przedstawiciela w osobie Zarządzającego Realizacją Umowy: ................................................ tel ........................................
14. Osobą upoważnioną do podpisania umowy jest: .....................................................................
15. Reklamacje należy składać na numer faksu Wykonawcy: ..................................................... lub e-mail ……………………………………..……………
16. Oświadczamy, że jesteśmy świadomy odpowiedzialności karnej związanej ze składaniem fałszywych oświadczeń.
17. Oświadczam, że jestem małym/średnim przedsiębiorstwem:
’       Tak ____________________proszę podać jakim? (małym/średnim)
’       Nie
Definicja mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw wg Komisji Europejskiej (Dz. U. L 124 z 20.5.2003, s. 36):
Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EURO.
Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EURO.
18. Wyrażamy zgodę na przetwarzanie przez Zamawiającego, uczestników postępowania oraz inne uprawnione podmioty danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz.926, z późna. zm.) zawartych w ofercie oraz
w załącznikach do niej.
19. Przedmiot zamówienia wykonamy w terminie:
- rozpoczęcie niezwłocznie po podpisaniu Umowy,
- zakończenie: 15.04.2018 r.    
 ----------------------------------------------                                                                                                                Podpis upoważnionego przedstawiciela
Strona ......... Stron ..........    
 
20.  Do niniejszej oferty załączono:
1)      Aktualny odpis KRS / wpis do ewidencji,*
2)      Aktualne zaświadczenie z ZUS / aktualne zaświadczenie z KRUS,*
3)      Aktualne zaświadczenie z Urzędu Skarbowego,
4)      Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego,
5)      Upoważnienie podpisującego i składającego ofertę,*
6)      Opłaconą polisę / inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej,*
7)      Rachunek zysków i strat stanowiący część sprawozdania finansowego / inny dokument lub oświadczenie określające przychód ze sprzedaży netto (obrót) oraz zobowiązania i należności,*
8)      Wykaz osób realizujących zamówienie,
9)      Oświadczenia o spełnieniu warunków,
10)  Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia,
11)  Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej,
12)  Karta Gwarancyjna,
13)  Oświadczenie dotyczące podwykonawców,
14)  Wykaz wykonanych w ostatnich 5 latach co najmniej 2 robót,
15)  Oświadczenie o przeprowadzeniu wizji lokalnej,
16)  Wykaz osób z uprawnieniami, realizujących zamówienie,
17)  Dowód wniesienia wadium,
18)  Pełnomocnictwo do działania w imieniu Wykonawcy,*
19)  Pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy zasobów niezbędnych do wykonania zamówienia,*
20)  W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum) – pełnomocnictwo do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia,*
21)  …………………………………………………………………………………………
22)  ………………………………………………………………………………………..…
21. Oferta została złożona na ......  ponumerowanych stronach.
 
* niepotrzebne skreślić
 
 
 
Miejscowość ..............................................        data  ...........................................
 
 
 
 
 Podpis .........................................................................
                                                                            (upoważniony przedstawiciel Wykonawcy)

 

 
 
 

 

 

Załącznik Nr 2 do SIWZ

                                                                                                   z dnia 20.11.2017 r.

 
,,Projekt umowy”
 
UMOWA NR ....................
zawarta w dniu ........................ w Mrągowie, pomiędzy Miejską Energetyką Cieplną Spółka z o.o., 11-700 Mrągowo, os. Parkowe 2, zwaną dalej ,,Zamawiającym” reprezentowaną przez:
Dyrektora Zarządu mgr inż. Zbigniewa Kaszałowicza
 
a ..................................................................................................................................................
 
.....................................................................................................................................................
zwanym dalej ,,Wykonawcą”, reprezentowanym przez:
 
.......................................................................................................................................................
 
.......................................................................................................................................................
następującej treści:
 
 
I. PRZEDMIOT UMOWY
 
§ 1
1. Wymiana trzonu komina
1)      Przedmiotem umowy jest realizacja zadania pod nazwą roboty budowlane, w zakres których wchodzi: Remont komina stalowego, polegający na demontażu trzonu komina stalowego K2, H=50m, D=1420mm oraz montaż nowego trzonu komina stalowego H=50m, D=813mm, osadzonego w wieży kratowej o wys. 48,6m., znajdującego się na terenie Kotłowni Rejonowej Miejskiej Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Mrągowie przy ul. Kolejowej 4b. 
2)      Przedmiotem robót budowlanych jest wymiana trzonu komina, zgodnie
z pozwoleniem na budowę i projektem budowlanym, będących w posiadaniu zamawiającego, ,,Remont komina stalowego, polegający na demontażu istniejącego trzonu H=60m, D=1420mm oraz montażu nowego trzonu H=50m, D=813mm,
z wykorzystaniem istniejącej wieży kratownicowej i fundamentów”.
2. Uwagi Zamawiającego
1)      Zamawiający posiada prawo do dysponowania nieruchomością zabudowaną kominem stalowym, na cele budowlane.
2)      Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych
3)      Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
4)      Zamawiający dopuszcza powierzenie części zamówienia podwykonawcom. Wykonawca zobowiązany jest do wskazania w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom (zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ).
5)      Dokumentacja projektowa podlega omówieniu z Zamawiającym.
6)      Wykonawca ponosi opłaty administracyjne i skarbowe oraz opłaty z tytułu korzystania ze środowiska, związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.
7)      Demontaż i montaż komina należy wykonać zgodnie z projektem budowlanym
w szczególności informacją dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zawartą
w projekcie budowlanym z października 2017 r., załącznikami do SIWZ i sztuką budowlaną, obowiązującymi przepisami i wskazaniami Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz zgodnie z instrukcją montażu producentów rur i osprzętu
8)      Za utylizację odpadów i sprzedaż złomu odpowiada Wykonawca i stanowią one jego koszty i przychody.
3. Wymagania stawiane dla Wykonawcy:
1)      Ustanowienie kierownika budowy o specjalności konstrukcyjno-budowlanej.
2)      Rozpoczęcie, prowadzenie i zakończenie budowy zgodnie z Ustawą Prawo Budowlane oraz decyzjami administracyjnymi.
3)      Obsługa geodezyjna budowy oraz inwentaryzacja powykonawcza komina.
4)      Roboty stanowiące zagrożenie dla otoczenia powinny być odpowiednio  oznakowane
i zabezpieczone.
5)      Powiadomienie zainteresowanych o rozpoczęciu robót.
6)      Przywrócenie terenu objętego robotami do pierwotnego stanu, oraz protokólarne   przekazanie terenu użytkownikowi.
7)      Przekazanie Zamawiającemu pełnej dokumentacji powykonawczej z niezbędnymi protokółami z prób i badań, atestami i świadectwami.
8)      Uzyskanie decyzji na użytkowanie.
4. Wykaz  dokumentów odbiorowych:
1)      Oryginał dziennika budowy.
2)      Oryginał oświadczenia kierownika budowy:
a)      zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem technicznym (budowlanym)
i pozwoleniem  na budowę oraz przepisami,
b)      doprowadzeniu do należytego stanu  i porządku terenu budowy.
3)      Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza infrastruktury technicznej.
4)      Atesty na zastosowane materiały.
5)      Protokóły badań spoin.
6)      Kopie rysunków wchodzących w skład zatwierdzonego projektu, z naniesionymi na czerwono zmianami.
7)      Deklaracje zgodności montowanych urządzeń, certyfikaty CE.
8)      Decyzje o pozwoleniu na użytkowanie
5. Opis stanu istniejącego
5.1. Podstawowe dane:
1)      wysokość trzonu: H=50m (pierwotna wysokość przed skróceniem wynosiła 60m),
2)      średnica trzonu komina: D=1420mm,
3)      grubość blach stalowych od 1,6mm do 6,8mm (pierwotnie wynosiła 10mm),
4)      wieża kratowa: wysokość 48,6m., stanowi podporę stalowego trzonu,
5)      fundament blokowy o wymiarach:   
- pod trzon                 Ф = 2.20m, h=1.25m,
            - pod słup wieży         5.20 x 5.20m, h = 1.25m + cokół.
5.2. Trzon  komina przed wymianą:
1)      Trzon komina złożony jest ze stalowych segmentów o długościach od 6,0m do 8,2m,
z płaszcza o pierwotnej grubości 10mm (obecnie od 1,6mm do 6,8mm).
2)      Segmenty połączone złączami kołnierzowymi.
3)      Trzon podparty podporami ślizgowymi w wieży kratowej w poziomach: + 7,95m; +18,7m; +33,8m; + 48,6m.
4)      Zakotwienie trzonu komina do fundamentu 12 kotwami M16.
5)      Płyta podstawy jest obetonowana.
6)      Trzon komina wyposażony w otwór czopuchowy oraz otwór wyczystkowy.
 
5.3. Wieża kratowa:
1)      Wieża kratowa podparta w cokołach fundamentowych na poziomie +0,5m.
2)      Wieża kratowa do poziomu +11,0m zbieżna o przekroju trójkąta równobocznego o zmiennej długości boku trójkąta od 8,3m do długości boku 3,6m.
3)      Powyżej wieża o stałym przekroju trójkątnym o dł. boku 2,6m.
4)      Wieża wykonana z 4 segmentów o wysokościach 10,5m; 15,0m; 15,0m; i 7,5m.
5)      Do konstrukcji wieży mocowana drabina włazowa z koszem ochronnym.
6)      W poziomie +18,7m i +44,1m na wieży zamontowano pomosty obsługowe.
7)      W poziomach +45m i +46m zainstalowano anteny sektorowe i moduły sieci ORANGE POLSKA S.A.
 
UWAGA! Konieczne jest dokonanie ustaleń z ORANGE POLSKA S.A.  (właścicielem urządzeń) co do terminu, sposobu, zakresu i harmonogramu wykonywanych prac. 
 
6. Roboty budowlane
6.1. Trzon  komina po wymianie:
1)      materiał trzonu nośnego, kanału spalin i konstrukcji wieży: stal: S-235
2)      wysokość komina: H=50m,
3)      średnica trzonu komina: D=813mm,
4)      średnica wylotu: Dw=793mm
5)      fundament blokowy o wymiarach:
            - pod trzon                  Ф = 2.20m, h=1.25m (istniejący),
            - pod słup wieży         5.20 x 5.20m, h = 1.25m + cokół 0,7m (istniejący)
6)       poziom posadowienia fundamentu: -1,5m p.p.t.
7)      poziom kotwienia trzonu na cokole: +0,00m,
8)      poziom kotwienia wieży na bloku fundamentowym: + 0,50m.
9)      konstrukcję trzonu zakwalifikowano do klasy: EXC-3 według PN-EN 1090.
6.2. Drabina włazowa z koszem osłonowym zamontowana jest na konstrukcji wieży i nie podlega zmianom. Tylko ostatni odcinek trzonu, nad górną galerią należy wyposażyć
w drabinę montowaną do trzonu.
6.3. Pozostawienie istniejących galerii obwodowych.
6.4. Wymiana trzonu nie wymaga montażu nowej instalacji odgromowej. Należy wykorzystać istniejącą. Dla zapewnienia skutecznego działania instalacji odgromowej należy podstawę trzonu komina połączyć bednarką ocynkowaną 24x4 z istniejącym uziemieniem wyprowadzonym na cokole fundamentowym. Po montażu segmentów trzonu komina należy połączyć bednarką czoła kołnierzy poprzez spawanie. Spoiny należy oczyścić i pomalować.
6.5. Całą konstrukcje i osprzęt komina należy zabezpieczyć antykorozyjnie poprzez malowanie. Powierzchnia wewnętrzna trzonu komina nie wymaga malowania. Kolor warstwy nawierzchniowej należy uzgodnić z Zamawiającym.
6.6. Przygotowanie dokumentacji technicznej formalno-prawnej wykonawczej niezbędnej do złożenia przez Zamawiającego do właściwego organu nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy i uzyskanie pozwolenia na użytkowanie.
6.7. Uporządkowanie całości terenu po wykonaniu zadania.
6.8. Przekazanie Zamawiającemu pełnej dokumentacji powykonawczej.
 
§ 2
1.      Wykonawca zobowiązuje się przystąpić do robót niezwłocznie, wykonać je z należytą starannością zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami prawa.
2.      Wykonawca oświadcza, że jest upoważniony do wykonywania tego typu prac, że szczególnym uwzględnieniem wykonywania prac na wysokości.
3.      Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania robót objętych niniejszą umową z należyta starannością według sporządzonej dokumentacji ,,Remont komina stalowego, polegający na demontażu istniejącego trzonu H=60m, D=1420mm oraz montażu nowego trzonu H=50m, D=813mm, z wykorzystaniem istniejącej wieży kratownicowej i fundamentów”.
4.      Wykonawca potwierdza, że zawarł niniejszą umowę na podstawie zebranych
i przeanalizowanych danych dotyczących przedmiotu umowy, a także na podstawie wizji lokalnej na terenie budowy.
5.      Dokumentację powykonawczą należy dostarczyć w trzech egzemplarzach – każdą.
6.      Wykonawca bez zgody Zamawiającego nie może zlecić wykonania przedmiotu umowy
w całości lub części osobie trzeciej (podwykonawcy). Zlecenie bez zgody Zamawiającego wykonania przedmiotu umowy w części lub całości osobie trzeciej upoważnia Zamawiającego do natychmiastowego rozwiązania umowy, z winy Wykonawcy. Ewentualna zgoda winna być wyrażona na piśmie pod rygorem nieważności.
7.      Wykonawca ponosi wobec zamawiającego pełną odpowiedzialność za działania podwykonawców, którym powierzył wykonywanie robót objętych niniejszą umową.
 
§ 3
1. Zamawiający i Wykonawca ustalają następujące terminy realizacji przedmiotu umowy:
1)      rozpoczęcie prac: z dniem podpisania umowy,
2)      wprowadzenie na plac budowy: w terminie 14 dni od daty podpisania umowy,
3)      zakończenie prac: 15.04.2018 r.
2. Terminy wykonania robót objętych umową mogą ulec zmianie jedynie w przypadku:
1)      opóźnienia przekazania przez Zamawiającego placu budowy – o okres opóźnienia,
2)      przerw w realizacji robót, powstałych z przyczyn zależnych od Zamawiającego dłuższych niż 7 dni – o okres spowodowanej przerwy,
3)      konieczności wykonania robót dodatkowych, jeżeli terminy ich zlecenia, rodzaj lub zakres, uniemożliwiają dotrzymanie pierwotnego terminu umownego – o okres uzgodniony pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą.
 
§ 4
1.      Przedstawicielem Wykonawcy na budowie będzie ……………………. – zwany dalej Kierownikiem budowy – posiadający uprawnienia budowlane do wykonywania samodzielnych funkcji kierownika budowy i robót w zakresie konstrukcyjno-budowlanej nr …………………… wydane w dniu …………….. przez ……………………… .
2.      Nadzór inwestorski oraz nadzór autorski – w ramach odrębnego wynagrodzenia pełnić będzie ………………………………………… zamieszkały …………………………… posiadający uprawnienia ………………….…...……., zwany dalej Inspektorem Nadzoru.
3.      Do bieżącej współpracy z Wykonawcą, Zamawiający upoważnia:
- Stanisława Skwarczyńskiego - Kierownika Działu Technicznego,
- Romana Koziatka – Kierownika kotłowni.
4.      Strony zobowiązują się współpracować ze sobą, dokładając najwyższej staranności
w przestrzeganiu szczegółów techniczno-organizacyjnych i proceduralnych określonych w SIWZ i w Umowie.
 
§ 5
1.      Wykonawca oświadcza, że jest świadomy grożących w trakcie realizacji umowy jemu
i jego pracownikom, a także pracownikom obsługi kotłowni, niebezpieczeństw i bierze za to pełną odpowiedzialność.
2.      Wykonawca oświadcza, że będzie przestrzegał wszelkich postanowień Prawa Budowlanego, łącznie z przepisami BHP, p.poż. oraz informacją dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zawartą w projekcie budowlanym z października 2017r., ,,Remont komina stalowego, polegający na demontażu istniejącego trzonu H=60m, D=1420mm oraz montażu nowego trzonu H=50m, D=813mm,
z wykorzystaniem istniejącej wieży kratownicowej i fundamentów”.
3.      W czasie realizacji robót Wykonawca będzie prawidłowo składował wszelkie materiały
i urządzenia, oraz usuwał na bieżąco zbędne materiały, odpady i urządzenia prowizoryczne.
4.      Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za jakość, terminowość oraz bezpieczeństwo robót wykonywanych przez podwykonawców.
 
§ 6
1.      Wykonawca będzie prawidłowo prowadził dokumentację budowy, stosował wyłącznie materiały, wyroby i urządzenia odpowiadające co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z Ustawą Prawo Budowlane.
2.      Na materiały Wykonawca zobowiązany jest posiadać certyfikaty na znak bezpieczeństwa, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności z Polską Norma lub aprobata techniczną. Wykonawca obowiązany jest przeprowadzić wszystkie badania przewidziane normami przy odbiorach przedmiotu umowy.
 
§ 7
1.      Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych. Dobór materiałów i wskazane technologie należy wykonać z godnie z opracowanym
i uzgodnionym projektem budowlanym.
2.      Wykonawca zobowiązuje się do stosowania podczas realizacji robót wyłącznie materiałów wyrobów i urządzeń odpowiadających co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z Ustawą Prawo Budowlane.
 
§ 8
1.      Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia, na własny koszt, ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, oraz spowoduje zawarcie takich ubezpieczeń przez Podwykonawców, z tytułu śmierci, lub fizycznych obrażeń odniesionych przez osoby trzecie (łącznie z personelem zamawiającego) oraz ubezpieczenia pokrywającego straty
i szkody we własności Zamawiającego powstałe w związku z dostarczeniem i instalacją urządzeń, które to straty mogą zaistnieć w okresie od rozpoczęcia robót do przekazania przedmiotu umowy Zamawiającemu.
2.      Wykonawca obowiązany jest okazać właściwe polisy, o których mowa w ust. 1 Zamawiającemu w dniu przekazania placu budowy.
3.      W razie nie wykonania obowiązku wynikającego z ust. 1 Zamawiający jest upoważniony do zawarcia stosownych umów ubezpieczenia na koszt Wykonawcy. Koszt ten zostanie potrącony z wynagrodzenia Wykonawcy, a termin przekazania placu budowy ulegnie wydłużeniu o czas niezbędny na zawarcie stosownych umów ubezpieczenia.
 
 
II. PRAWA I OBOWIĄZKI WYKONAWCY I ZAMAWIAJĄCEGO
§ 9
1.      Wykonawca przyjmuje na siebie następujące obowiązki szczegółowe:
1)      Pełnienie funkcji koordynacyjnych w stosunku do robót realizowanych przez podwykonawców,
2)      Bieżące prowadzenie dziennika budowy,
3)      Informowania na piśmie Inspektora nadzoru i Zamawiającego o konieczności wykonania robót dodatkowych w terminie 2 dni roboczych od daty stwierdzenia konieczności ich wykonania.
2.      W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia wykonanych robót, materiałów urządzeń lub ich części z winy Wykonawcy w toku realizacji zadania – naprawienie ich i doprowadzenie do stanu poprzedniego obciąża Wykonawcę.
 
§ 10
1.      Poza innymi obowiązkami wynikającymi z treści Umowy, do obowiązków Zamawiającego należy:
1)      protokolarne przekazanie wykonawcy terenu budowy w ustalonym terminie,
2)      przekazanie na czas trwania Umowy w nieodpłatne używanie pomieszczenia magazynowego o powierzchni ok. 25m2 z przeznaczeniem na skład narzędzi, urządzeń, materiałów itp. Oraz pomieszczenia socjalnego dla personelu Wykonawcy na max. 5 osób,
3)      zapewnienie nadzoru inwestorskiego,
4)      protokolarne dokonywanie odbiorów częściowych, odbioru końcowego przedmiotu umowy w terminie 3 dni od daty zgłoszenia ich do odbioru.
2.      Poza innymi obowiązkami wynikającymi z treści Umowy, do obowiązków Wykonawcy należy:
1)      sporządzenie, przed rozpoczęciem prac ,,Projektu Organizacji Robót” oraz ,,Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia” (jeśli jest to wymagane przepisami Prawa Budowlanego),
2)      przejęcie od Zamawiającego terenu budowy, zagospodarowanie terenu budowy na własny koszt,
3)      zawiadamianie Zamawiającego o konieczności wykonania robót dodatkowych,
4)      pełnienie funkcji koordynacyjnych w stosunku do dostawców i podwykonawców,
5)      utrzymanie na bieżąco porządku na terenie budowy,
6)      zapewnienie ochrony mienia znajdującego się na terenie budowy, w szczególności pod względem przeciwpożarowym, dewastacji i kradzieży,
7)      ubezpieczenie na własny koszt lub też spowodowanie zawarcia ubezpieczenia przez podwykonawców od odpowiedzialności z tytułu szkód w stosunku do osób trzecich, które mogą zaistnieć w okresie od rozpoczęcia robót do przekazania przedmiotu umowy Zamawiającemu,
8)      pisemne powiadomienie Zamawiającego o planowanych terminach odbioru:
a)    częściowych – z wyprzedzeniem co najmniej 3 dni,
b)   końcowym – z wyprzedzeniem co najmniej 3 dni,
9)     przekazanie Zamawiającemu przy odbiorze robót, atestów i gwarancji udzielonych przez dostawców materiałów i urządzeń, przekazanie Zamawiającemu certyfikatów na znak bezpieczeństwa, deklaracji zgodności i atestów technicznych, zgodnie
z przepisami Ustawy Prawo Budowlane,
10) przekazanie dokumentacji powykonawczej w 3-ech egzemplarzach.
 
§ 11
1.      Do zawarcia przez Wykonawcę umowy o roboty budowlane z podwykonawcą jest wymagana zgoda Zamawiającego. Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą lub jej projektu, wraz
z zakresem prac zlecanych podwykonawcy nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy Wykonawcy
z podwykonawcą z zastrzeżeniem ust. 4 i ust. 5.
2.      Zamawiający i Wykonawca nie przewidują możliwości zawierania przez podwykonawcę umów z dalszymi podwykonawcami. Wykonawca w umowie
z podwykonawcą zobowiązany jest do zawarcia postanowienia zakazującego powierzania zleconych prac dalszym podwykonawcom.
3.      Wykonawca zlecając prace lub usługi podwykonawcom bierze na siebie pełną odpowiedzialność za właściwe i terminowe ich wykonanie.
4.      Wykonawca korzystający z doświadczenia podwykonawcy przed zawarciem niniejszej umowy przedłożył Zamawiającemu umowę z podwykonawcą oraz gwarancję zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy w formie gwarancji ubezpieczeniowej/gwarancji bankowej z okresem ważności obejmującym okres trwania umowy z podwykonawcą oraz okres 6 miesięcy po planowanym umownie zakończeniu prac przez podwykonawcę/ gotówkę na kwotę określoną w w/w umowie, które stanowią załączniki do niniejszej umowy.
5.      W przypadku gdy Wykonawca korzysta przy wykonywaniu przedmiotu umowy
z podwykonawcy na warunkach wskazanych w ust. 1 zobowiązany jest wpłacić na konto Zamawiającego gotówkę na kwotę określoną w w/w umowie lub przedłożyć Zamawiającemu gwarancję zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy w formie gwarancji ubezpieczeniowej/gwarancji bankowej w terminie 14 dni od upływu terminu wskazanego w ust. 1 i z okresem ważności obejmującym okres trwania umowy
z podwykonawcą oraz okres 6 miesięcy po planowanym umownie zakończeniu prac przez podwykonawcę.
6.      Zwolnienie zabezpieczenia zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy będzie dokonywane niezwłocznie po otrzymaniu przez Zamawiającego pisemnego oświadczenia podwykonawcy o uregulowaniu wszystkich jego należności przez Wykonawcę.
7.      W przypadku upływu terminu gwarancji o których mowa w ust. 4 i ust. 5 przed złożeniem oświadczenia podwykonawcy o którym mowa w ust. 6 Wykonawca zobowiązany jest w ciągłości utrzymywać zabezpieczenie gwarancji zapłaty podwykonawcy do czasu złożenia Zamawiającemu przedmiotowego oświadczenia podwykonawcy.               
 
 
III. WYNAGRODZENIE WYKONAWCY
§ 12
1.      Zamawiający i Wykonawca ustalają zgodnie wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie przedmiotu umowy w kwocie netto ……… zł (słownie: ………………………………
……………………………………………………………………………..…. złotych):
1)      Za demontaż w kwocie netto …………...… zł (słownie: ………………………………
………………………………………….…………………………….……… złotych).,
2)      Za montaż w kwocie netto …………....… zł (słownie: ………………..………………
…………………………………….………………………………………..…. złotych).
Wynagrodzenie to obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy.
2.      Do wynagrodzenia wskazanego w ust. 1 doliczony będzie podatek VAT zgodnie
z obowiązującymi przepisami.
 
§ 13
1.      Wysokość wynagrodzenia Wykonawcy może ulec zmianie, jeżeli w trakcie wykonywania przedmiotu umowy zajdzie konieczność wykonywania robót dodatkowych nie objętych niniejszą umową, chyba że konieczność ich wykonania wynika z nienależytego działania lub zaniechania Wykonawcy.
2.      Jeżeli wartość robót dodatkowych przekroczy 5% wartości wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy, Wykonawca wykona je za odrębnym wynagrodzeniem, chyba że konieczność ich wykonania wynika z nienależytego działania lub zaniechania Wykonawcy.
3.      Wykonanie robót dodatkowych przez Wykonawcę oraz podwyższenie mu należnego wynagrodzenia może nastąpić wyłącznie na podstawie zmiany do umowy w formie pisemnego Aneksu.
4.      Rozliczenie robót dodatkowych nastąpi na podstawie kosztorysu powykonawczego, opracowanego na podstawie obmiaru robót, zatwierdzonego przez Zamawiającego.
 
 
IV. WARUNKI PŁATNOŚCI
§ 14
1.      Podstawą do wystawienia faktury za wykonane prace, będzie protokół odbioru końcowego robót, podpisany przez przedstawicieli Zamawiającego i Kierownika Budowy oraz Decyzja o pozwoleniu na użytkowanie.
2.      Dopuszcza się częściowe fakturowanie i zapłatę za wykonane roboty (na podstawie protokołu przekazania – odbioru), w wysokości do 80% wynagrodzenia określonego w § 12 ust. 1. pkt. 1) i 2).
3.      Termin płatności faktury wynosi 30 dni, liczonych od dnia przekazania faktury Zamawiającemu, wraz z dokumentami rozliczeniowymi potwierdzającymi wykonanie robót. Za 30-ty dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia konta bankowego zamawiającego.
4.      Faktura wystawiona bezpodstawnie lub nieprawidłowo zostanie zwrócona Wykonawcy. W tym przypadku okres płatności faktury rozpoczyna swój bieg od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.
5.      Formą zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy będzie przelew z konta zamawiającego na konto Wykonawcy wskazane na fakturze VAT.
6.      Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku od towarów i usług VAT, posiada numer identyfikacyjny NIP ……………………….. .
  1. W przypadku gdy termin płatności nie zostanie dotrzymany przez Zamawiającego, Wykonawcy przysługują ustawowe odsetki za zwłokę.
  2. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktury VAT bez podpisu Zamawiającego.
 
 
V. GWARANCJA JAKOŚCI
§ 15
1.      Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na przedmiot umowy. Okres udzielonej gwarancji jakości wynosi ……. miesięcy
 – na wykonane roboty konstrukcyjno-budowlane,
- na wykonane zewnętrzne powłoki antykorozyjne,
- na użytkowanie konstrukcji stalowej (trzonu komina) przy normalnych warunkach eksploatacji,
licząc od daty odbioru końcowego.
2.      W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia stwierdzonych usterek powstałych z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę
w terminie 14 dni, lub w innym terminie uzgodnionym przez strony umowy. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za naprawy lub wyrównanie strat wynikających lub powstałych w następujących przypadkach:
a)      nienależyta obsługa lub konserwacja przedmiotu umowy przez Zamawiającego,
b)      zużycie powstałe w wyniku normalnej eksploatacji.
3.      Wszelkie zastrzeżenia Zamawiającego dotyczące braków lub wad w przedmiocie umowy, winny być zgłoszone Wykonawcy na piśmie.
4.      Strony Umowy dokonają wspólnie przeglądu gwarancyjnego przedmiotu umowy
w ostatnim dniu terminu trwania gwarancji. Z przeglądu zostanie sporządzony protokół, który Strony umowy potwierdzą podpisami, a stwierdzone w jego trakcie usterki Wykonawca usunie niezwłocznie w ramach gwarancji na własny koszt.
 
 
VI. ODSTĄPIENIE OD UMOWY
§ 16
1.      Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadkach określonych w Kodeksie Cywilnym.
2.      Niezależnie od przypadków, o których mowa w ust. 1, Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy, w następujących przypadkach:
1)      zostanie ogłoszona upadłość lub podjęta decyzja o likwidacji firmy Wykonawcy,
2)      zostanie wydany zakaz zajęcia majątku Wykonawcy,
3)      Wykonawca nie rozpoczął robót bez podania uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie,
4)      Wykonawca przerwał wykonywanie robót, a przerwa trwa dłużej niż 14 dni,
5)      Wykonawca zlecił bez zgody Zamawiającego wykonanie przedmiotu umowy w części lub całości osobie trzeciej.
3.      Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać przyczynę odstąpienia.
4.      W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:
1)      w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy współudziale zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku według stanu na dzień odstąpienia,
2)      Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na swój koszt,
3)      Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 10 dni od daty odstąpienia od umowy, usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione,
4)      Zamawiający zapłaci Wykonawcy za roboty wykonane do dnia odstąpienia od umowy według inwentaryzacji sporządzonej zgodnie z zapisami ust. 4 pkt. 1. Zapis niniejszy nie dotyczy okoliczności wymienionych w ust. 2 pkt. 5.
 
§ 17
1.      Wykonawca może odstąpić od Umowy w przypadkach, o których mowa w Kodeksie Cywilnym.
2.      Niezależnie od przypadków o których mowa w ust. 1, Wykonawca może odstąpić od umowy w następujących okolicznościach:
1)      Zamawiający, bez uzasadnionej na piśmie przyczyny, odmawia dokonania odbioru robót,
2)      pomimo dodatkowego wezwania do zapłaty, zamawiający opóźnia się z zapłatą należności z faktury za wykonane roboty ponad 30 dni kalendarzowych,
3)      zostanie ogłoszona upadłość albo podjęta decyzja o likwidacji firmy Zamawiającego,
4)      zostanie wydany zakaz zajęcia majątku Zamawiającego.
 
 
VII. ODPOWIEDZIALNOŚĆ STRON ZA WYKONANIE UMOWY
§ 18
1.      Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy, w wysokości 5% ceny ofertowej brutto, t.j. ................... zł, słownie: …………………………………….. w pełnej wysokości przed podpisaniem umowy w formie pieniężnej.
2.      Zabezpieczenie należytego wykonania umowy jak w pkt. 1 zostanie zwrócone
w terminie 30 dni od dnia przekazania przez Wykonawcę robót budowlanych
i przyjęcia ich przez Zamawiającego jako należycie wykonanych. Na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady przedmiotu zamówienia Zamawiający pozostawia kwotę w wysokości 30 % wysokości zabezpieczenia, która zostanie zwrócona najpóźniej w 14 dniu po upływie terminu rękojmi. 
3.      Zwrot zabezpieczenia następuje z oprocentowaniem naliczonym przez BIG Bank Gdański S.A. O/Mrągowo, od sum depozytowych, zdeponowanych na rachunku, (dotyczy tylko zabezpieczenia wniesionego w pieniądzu).
4.      Zwrot zabezpieczenia następuje z oprocentowaniem naliczonym przez Bank PKO BP SA Oddział Centrum Mrągowo, od sum depozytowych, zdeponowanych na rachunku "inne rachunki bankowe" (dotyczy tylko zabezpieczenia wniesionego
w pieniądzu).
 
§ 19
W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez jedną ze stron druga strona umowy może żądać kary umownej.
 
§ 20
1.      Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących okolicznościach:
1)      za zwłokę w wykonywaniu przedmiotu umowy, w wysokości 1% wynagrodzenia netto za przedmiot umowy, liczoną za każdy kolejny 1 dzień zwłoki,
2)      za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji
i rękojmi za wady, w wysokości 1% wynagrodzenia netto za przedmiot umowy, liczoną za każdy dzień zwłoki po terminie wyznaczonym na usunięcie wad,
3)      za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca w wysokości 10% wartości przedmiotu umowy,
4)      za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn niezależnych od zamawiającego, w wysokości 10% wartości przedmiotu umowy.
2.      Jeżeli zwłoka w usunięciu wad przekroczy 14 dni kalendarzowych lub gdy istnienie wady powoduje zagrożenie życia lub mienia, Zamawiający upoważniony jest do usunięcia wad na koszt Wykonawcy.
 
§ 21
Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne w następujących okolicznościach:
1)      za zwłokę w przekazaniu terenu budowy oraz uniemożliwienie rozpoczęcia robót
z innych przyczyn lub spowodowanie przerwy w wykonywaniu robót, w wysokości 1% wynagrodzenia netto za przedmiot umowy, za każdy dzień zwłoki lub przerwy,
2)      za zwłokę w przeprowadzeniu odbioru, w wysokości 1% wynagrodzenia netto za przedmiot umowy, za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia następnego po terminie
w którym odbiór powinien zostać zakończony.
§ 22
Jeżeli wysokość zastrzeżonych kar umownych nie pokryje w całości poniesionej szkody, Strony umowy mogą dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych.
 
§ 23
Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia.
 
 
VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
     § 24
1.      W razie sporu związanego z wykonaniem umowy, strony zobowiązują się wyczerpać drogę postępowania reklamacyjnego.
2.      Strony zobowiązują się do pisemnego ustosunkowania się do roszczeń drugiej strony w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia roszczenia.
3.      W razie odmowy uznania roszczenia, lub nie udzielenia odpowiedzi na roszczenie, w terminie jw. strona może zwrócić się do właściwego sądu powszechnego.
4.      W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustalenia zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
i z przyjętej oferty.
5.      Wszelkie zmiany i uzupełnienia do tej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności i muszą być zatwierdzone przez obie strony.
6.      Spory, które mogą wyniknąć na tle wykonania niniejszej umowy, po wyczerpaniu postępowania pojednawczego, będą rozstrzygane przez Sąd Gospodarczy właściwy dla siedziby Zamawiającego.
7.      Umowa została sporządzona w dwóch jednakowo brzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron.
8.      Integralną część umowy stanowi Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
i oferta.
 
 
 
 
ZAMAWIAJĄCY :                                         WYKONAWCA :
          
 
 
 
Załączniki:
Integralną część umowy stanowią załączniki:
1.      Załącznik nr 1 – Oferta Wykonawcy z dnia …………………..
2.      Załącznik nr 2 – Kopia dowodu zabezpieczenia należytego wykonania umowy
3.      Załącznik nr 3 – Karta gwarancyjna
 
 

 

 
 

 

Załącznik nr 3 do Umowy nr ……. zawartej w dniu ……………. r.

 
pomiędzy Miejską Energetyką Cieplną Spółka z o.o., 11-700 Mrągowo, os. Parkowe 2,
a…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

 
KARTA GWARANCYJNA
Data odbioru końcowego robót …………………….. r.
 
Zgodnie z § 15 Umowy nr ……………… z dnia  ………….. r. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na okres ………………… na bezusterkowe i zgodne
z gwarantowanymi parametrami działanie oddanego do eksploatacji przedmiotu umowy, licząc od daty podpisania protokołu odbioru końcowego.
 
 
1. Wykonawca gwarantuje, że wykonane roboty oraz użyte materiały nie mają usterek konstrukcyjnych, materiałowych lub wynikających z błędów technologicznych i zapewniają bezpieczne i bezawaryjne użytkowanie.
2. W okresie gwarancji Wykonawca rozpocznie usuwanie wady lub usterki na koszt własny, niezwłocznie po otrzymaniu od Zamawiającego pisemnego zgłoszenia przez Zamawiającego wady lub usterki tzn. w czasie nie dłuższym niż 48 godzin od momentu zgłoszenia – o ile nie nastąpią inne, pisemne ustalenia w tym zakresie.
3. Usunięcie wady lub usterki nastąpi w terminie 14 dni kalendarzowych od momentu zgłoszenia przez Zamawiającego wady lub usterki.
4. jeżeli Wykonawca nie przystąpi do usuwania lub nie usunie wady w wymaganym, lub ustalonym terminie, Zamawiający będzie miał prawo usunąć wadę we własnym zakresie lub przez zatrudnioną stronę trzecią na ryzyko i koszt Wykonawcy, bez utraty prawa do gwarancji.
5. Uprawnienia Zamawiającego z tytułu gwarancji ulegają przedłużeniu o okres usuwania zgłoszonej wady lub usterki, licząc od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego wady lub usterki, do dnia zgłoszenia przez wykonawcę zakończenia usuwania wady lub usterki.
6. Wykonawca gwarantuje nieodpłatne dokonywanie przeglądów gwarancyjnych nie rzadziej niż raz na 12 miesięcy.
7. Wykonawca przy udziale Zamawiającego dokona przeglądu gwarancyjnego w ostatnim dniu terminu gwarancji (bez dodatkowego wezwania przez Zamawiającego), a stwierdzone wówczas usterki usunie niezwłocznie w ramach gwarancji.
8. Prowadzenie serwisu gwarancyjnego będzie obejmować naprawę, bądź wymianę wadliwych elementów przy czym w przypadku dwukrotnej naprawy tego samego elementu należy za trzecim razem wymienić go na nowy.
9. Wykonawca zwolniony będzie z realizacji gwarancji w przypadku powstania wady  lub usterki na skutek ekstremalnych działań zewnętrznych, np. terroryzmu, klęsk żywiołowych, kataklizmów lub niewłaściwego użytkowania.
10. Gwarancją objęte są wszystkie prace wykonane na podstawie umowy bez względu, czy zostały wykonane przez Wykonawcę, czy osoby trzecie, którymi posłużył się on przy wykonywaniu umowy.
 
Zamawiający                                                                                     Wykonawca

Dokument utworzył(-a):  Zbigniew Kaszałowicz  (05.12.2017)
Dokument wprowadził(-a):  Zbigniew Kaszałowicz  (05.12.2017)
Dokument zatwierdził(-a):  Zbigniew Kaszałowicz  (24.04.2018)
Dokument modyfikował(-a):  Zbigniew Kaszałowicz  (24.04.2018)
 
^ Strony biuletynu wyświetlono:
1599615 razy
Biuletyn HexnetBIP v 1.51 obsługuje: Regionalne Centrum Technik Komputerowych HEXNET Sp. z o.o.
tel. 510612522; e-mail: hexnet@hexnet.pl
^