BIP - www.bip.gov.pl BIP
    
  
 Strona główna     Rejestr zmian   Statystyki   Wyślij   Drukuj 
     
  Informacje podstawowe
  Przedmiot działalności
  Organizacja Spółki
  Organy Spółki
  Struktura własnościowa
  Majątek
  Koncesje
  Finanse
  Taryfy dla ciepła
  Regulamin Świadczenia Usług
  Przetargi
  ∴ Pytania i odpowiedzi
  ∴ Rozstrzygnięcia przetargów
  Dane publiczne
  Kontrole w Spółce
  ∴ Państwowa Inspekcja Pracy
  ∴ Sanepid
  ∴ ZUS
  ∴ Straż pożarna
  Spółka
  ∴ Organy spółki
  ∴ Status spółki
  Oferty pracy
  ∴ Konkurs na stanowisko Dyrektora Zarządu
  Kontakt
  RODO
  Narzędzia
  ∴ Wyszukiwarka
  ∴ Instrukcja
  ∴ Redakcja
  ∴ Zaloguj się
  
 
  «   Wykonanie dokumentacji projektowej sieci i przyłączy w Mragowie ul. Wojska Polskiego w archiwum

OGŁOSZENIE

o postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na ,,Wykonanie dokumentacji projektowej sieci i przyłączy cieplnych z rur preizolowanych wysokich parametrów wraz z przewodem sygnalizacyjnym i przewodem do monitoringu,

oraz węzłów cieplnych dla budynków przy ul. Wojska Polskiego, w Mrągowie”.

 
 
(Zamówienie sektorowe, do którego nie stosuje się ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm., zgodnie z art. 132 ust. 1 pkt. 3 w zw. z art. 133 ust. 1 tej ustawy)
 
I.                   ZAMAWIAJĄCY
Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o. 11-700 Mrągowo, os. Parkowe 2, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000082783, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy KRS, NIP 742-000-06-48, REGON 510031017, posiadająca  kapitał zakładowy w wysokości 4.819,900 zł,   tel. (0-89) 741-69-36; fax. (0-89) 741-65-94; email: biuro@.mec.mragowo.pl; adres strony: www.mec.mragowo.pl

II.                PRZEDMIOT I ZAKRES ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest:
1)   Wykonanie dokumentacji projektowej sieci i przyłączy cieplnych z rur preizolowanych wysokich parametrów wraz z przewodem sygnalizacyjnym i przewodem do monitoringu, oraz węzłów cieplnych dla budynków przy ul. Wojska Polskiego w Mrągowie, zasilanych
w energię cieplną przez Miejską Energetykę Cieplną.
2)   Wykonanie dokumentacji projektowej zasilania węzłów w energię elektryczną, w tym układu sterowania i pomiarów pracy węzła.
2. Zakres zamówienia obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej branży sanitarnej
i elektrycznej umożliwiającej przyłączenie do sieci cieplnej lokali mieszkalnych
w budynkach ul. Wojska Polskiego w Mrągowie. Przewidywana długość sieci cieplnej, od miejsca włączenia do budynku Wojska Polskiego 105 wynosi  ok.700mb. Ilość odbiorców do podłączenia - 19.
 
III.             TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA
Postępowanie o udzielenie zamówienia, prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego.
 

IV.             WYMAGANY TERMIN WYKONANIA

Wymagany termin wykonania przedmiotu zamówienia – 10.04.2018 r.

V.                KRYTERIA OCENY
Kryteriami oceny jest cena brutto za jaką Oferent zobowiązuje się zrealizować zamówienie                    (Xc) – max. 100 pkt.
VI.             WYMAGANIA STAWIANE OFERENTOWI
W ubieganiu się o udzielenie zamówienia mogą uczestniczyć Oferenci którzy spełniają wszystkie wymagania wynikające z oświadczeń przedstawionych poniżej.

Wymagane oświadczenia i inne dokumenty

Każdy Oferent przystępujący do postępowania powinien złożyć oświadczenie że:
-          zapoznał się z warunkami zamówienia i przyjmuje je bez zastrzeżeń.
-          jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami ustawowymi,
-          posiada uprawnienia niezbędne do wykonania określonych w zamówieniu robót, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
-          dysponuje niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem ekonomicznym
i technicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonania zamówienia,
-          znajduje się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
-          wyraża zgodę na zaproponowane w projekcie umowy (Załącznik Nr 2) warunki płatności, 
Ponadto winien dołączyć następujące dokumenty:
-          podpisane oświadczenia – Załącznik Nr 1 do Formularza OfertowegoOŚWIADCZENIA
-          aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż
6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
-          wykaz wykonanych w ciągu ostatnich czterech lat co najmniej dwóch robót, odpowiadających swoim rodzajem robotom stanowiącym przedmiot zamówienia,
-          upoważnienie podpisującego i składającego ofertę do reprezentowania Oferenta (nie dotyczy władz statutowych firmy Oferenta),
-          uprawnienia budowlane do projektowania o specjalności instalacyjno-budowlanej,
w wymaganym zakresie,
-          zaświadczenie o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa wraz
z potwierdzeniem posiadania wymaganego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej.
Nie spełnienie chociażby jednego z powyższych warunków skutkować będzie odrzuceniem oferty.
Przed złożeniem oferty ostatecznej wskazanym jest dokonanie wizji lokalnej.
 
VII.          MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT
Ofertę należy złożyć w sekretariacie Miejskiej Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. 11-700 Mrągowo  os. Parkowe 2  do dnia 10.11.2017 r. do godziny 11:50.
Zamawiający zaprasza do składania ofert po zapoznaniu się z Wytycznymi, które udostępnione są na stronie: www.mec.mragowo.pl. Na życzenie oferenta mogą być one udostępnione elektronicznie.
Dodatkowych informacji udzieli Stanisław Skwarczyński, Tel. 89 741 69 36, i Zygmunt Szewczyk t. 89-741-50-81 w dniach pracy, godz. 7.30 do 14.30.
 
 
 
 

….….…………………………………..

 

……..…………………………………..

 

………………………………………..

 

 

Nasz znak: DT-4/          /2017                                          Mrągowo, dn. 16 października 2017 r. 

 
 
Dotyczy: zaproszenia do złożenia oferty cenowej
 
Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o. w Mrągowie działając poza ustawą
o zamówieniach publicznych (art. 133 ust. 1), zaprasza do złożenia oferty na wykonanie dokumentacji projektowej sieci i przyłączy cieplnych oraz węzłów cieplnych z przyłączami energetycznymi dla budynków przy ul. Wojska Polskiego w Mrągowie, zgodnie z poniższymi Wytycznymi:
 
 

Wytyczne

do sporządzenia oferty na zadanie ,,Wykonanie dokumentacji projektowej sieci i przyłączy cieplnych z rur preizolowanych wysokich parametrów wraz
z przewodem sygnalizacyjnym i przewodem do monitoringu, oraz węzłów cieplnych dla budynków przy ul. Wojska Polskiego, w Mrągowie”.

 
  I. ZAMAWIAJACY
Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o. 11-700 Mrągowo, os. Parkowe 2, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000082783, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy KRS, NIP 742-000-06-48, REGON 510031017, posiadająca  kapitał zakładowy w wysokości 4.819,900 zł,   tel. (0-89) 741-69-36; fax. (0-89) 741-65-94; email: biuro@.mec.mragowo.pl; adres strony: www.mec.mragowo.pl, zwany dalej ,,Zamawiającym”.
 
II. PRZEDMIOT   ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest:
1. Wykonanie dokumentacji projektowej sieci i przyłączy cieplnych z rur preizolowanych wysokich parametrów wraz z przewodem sygnalizacyjnym i przewodem do monitoringu, oraz węzłów cieplnych dla budynków przy ul. Wojska Polskiego w Mrągowie, zasilanych
w energię cieplną przez Miejską Energetykę Cieplną.
2. Wykonanie dokumentacji projektowej zasilania węzłów w energię elektryczną, w tym układu sterowania i pomiarów pracy węzła.
 
III. ZAKRES  ZAMÓWIENIA
Zakres zamówienia obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej branży sanitarnej
i elektrycznej umożliwiającej przyłączenie do sieci cieplnej lokali mieszkalnych
w budynkach:
1.      ul. Wojska Polskiego 27
2.      ul. Wojska Polskiego 29
3.      ul. Wojska Polskiego 31
4.      ul. Wojska Polskiego 37
5.      ul. Wojska Polskiego 41
6.      ul. Wojska Polskiego 43
7.      ul. Wojska Polskiego 45/1
8.      ul. Wojska Polskiego 45/2
9.      ul. Wojska Polskiego 49/1
10.  ul. Wojska Polskiego 53
11.  ul. Wojska Polskiego 57
12.  ul. Wojska Polskiego 61
13.  ul. Wojska Polskiego 63
14.  ul. Wojska Polskiego 65
15.  ul. Wojska Polskiego 67/1
16.  ul. Wojska Polskiego 67/2
17.  ul. Wojska Polskiego 71/1
18.  ul. Wojska Polskiego 75/1
19.  ul. Wojska Polskiego 105
Przewidywana długość sieci cieplnej, od miejsca włączenia do budynku Wojska Polskiego 105 wynosi  ok.700mb. Ilość odbiorców do podłączenia - 19.
 
A. Wykonanie projektu obejmuje:
1.      Uzyskanie przez Oferenta na podstawie udzielonego pełnomocnictwa zgód wszystkich właścicieli i posiadaczy nieruchomości objętych przedsięwzięciem,
2.      Uzyskanie w imieniu Zamawiającego warunków przyłączeniowych energii elektrycznej od  lokalnego OSD,
3.      Uzgodnienie z właścicielami i zarządcami  budynków lokalizacji pomieszczeń na węzły cieplne  i wprowadzenie przyłączy cieplnych oraz energetycznych do tych pomieszczeń,
4.      Opracowanie kosztorysu ,,ślepego” w ilości 1 egzemplarza,
5.      Opracowanie przedmiaru robót – 2 egz. + wersja elektroniczna,
6.      Opracowanie dokumentacji projektowej – 5 egz. + wersja elektroniczna,
7.      Uzyskanie prawomocnego pozwolenia na budowę  w Starostwie Powiatowym 
         w Mrągowie.
 
B. Dokumentacja powinna być wykonana z należytą starannością, zgodnie z przepisami i obowiązującymi normami i uwzględniać:
1.      Warunki techniczne wydane przez MEC Sp. z o.o. w Mrągowie,
2.      Ustawę Prawo budowlane z dn. 7.07.1994 r. (Dz. U. z 2010 nr 243, poz. 1623) z późn. zm.,
3.      Ustawę Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. z 2008 nr 25, poz. 150) z późn. zm.,
4.      Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012, poz. 462),
5.      Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. nr 202 poz. 2072) z późn. zm.,
6.      Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. nr 130 poz. 1389).
C. Zalecenia i obowiązki Oferenta: 
1.      Zaleca się aby Oferent dokonał wizji lokalnej terenu realizacji zadania, zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty celem prawidłowej wyceny przedmiotu zamówienia,
2.      Oferent własnym staraniem i na własny koszt pozyskuje niezbędne materiały geodezyjno-kartograficzne do celów projektowych,
3.      Oferent uzgodni dokumentację projektową z Zamawiającym oraz będzie dokonywał sprawozdawczości z postępu realizacji zamówienia,
4.      W czasie realizacji projektu sprawowanie nadzoru autorskiego (Należy uwzględnić w cenie oferty).
 
IV. POŻĄDANE TERMINY REALIZACJI
-       rozpoczęcie – niezwłocznie po podpisaniu umowy,
-       przekazanie Zamawiającemu do uzgodnienia dokumentacji projektowej do dnia 14.02.2018 r.,
-       złożenie wniosku o pozwolenie na budowę i przekazanie Zamawiającemu 1 egz. projektu z kosztorysami i w wersji elektronicznej, do dnia 21.02.2018 r.,
-       przekazanie zamawiającemu 2 kpl. projektu z pozwoleniem na budowę, do dnia 10.04.2018 r.
 
V. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY
1.      Oferta powinna być zredagowana w języku polskim w formie pisemnej.
  1. Oferta winna być napisana w sposób czytelny i trwały oraz podpisana przez osobę (osoby) upoważnioną do reprezentowania firmy Oferenta na zewnątrz.
  2. Wszystkie załączniki do oferty winny być napisane w sposób czytelny i trwały, w języku    polskim lub zawierać uwierzytelnione tłumaczenie.
  3. Oferent ma prawo złożyć tylko jedną ofertę, sam lub jako reprezentant firmy.
  4. Oferta winna zawierać:
a.       pełną nazwę, adres wraz z numerem: telefonu, faksu, datę sporządzenia oferty,
b.      cenę (w zł. brutto) za jaką Oferent zobowiązuje się zrealizować zamówienie opisane zakresem zamówienia (700mb sieci i 19 odbiorców), wraz z obowiązującym podatkiem VAT, wyliczoną na podstawie   
                        Xcena =  Xs1zł/m x 700m + Xo1zł/odb.  x 19odb.
c.       cenę (w zł. brutto) za jaką oferent zobowiązuje się zaprojektować:
      -  1mb sieci cieplnej „Xs1”,
      - 1szt. przyłączenia odbiorcy „Xo1” (z uwzględnieniem projektu branży sanitarnej
          i elektrycznej – przyłącza, węzła  z podłączeniem instalacji odbiorczej),
d.      termin rozpoczęcia i zakończenia realizacji zlecenia,
e.       wykaz dokumentów dodatkowych.
6.      Każda strona oferty (łącznie z załącznikami) musi być ponumerowana kolejnymi numerami w prawym górnym rogu strony i być podpisana u dołu strony przez składającego ofertę.
7.      Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty i załączników muszą być parafowane i datowane własnoręcznie przez podpisującego ofertę.
8.      Zaleca się, aby oferent dokonał wizji lokalnej w terenie przed złożeniem oferty.
9.      Oferent może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie ustaleń zawartych  w niniejszym zapytaniu oraz wątpliwości związanych ze sposobem przygotowania  i złożenia oferty.
10.  Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
11.  Ofertę należy złożyć w formie pisemnej osobiście lub listem.
12.  Ofertę należy opakować w jednej kopercie zaadresowanej na adres Zamawiającego i opatrzyć napisem: ,,Projekt sieci, przyłączy i węzłów cieplnych przy ul. Wojska Polskiego w Mrągowie”.
 
VI.  KRYTERIA OCENY  I  SPOSÓB WYBORU OFERENTA.
1. Postanowienia ogólne:
a)      Oferent jest zobowiązany wykazać, że spełnia wymagane warunki,
b)      Zamawiający ma prawo wykluczyć z postępowania Oferenta, jeżeli stwierdzi nieprawdę w złożonych oświadczeniach i dokumentach, lub przyjęte rozwiązanie nie odpowiada wymogom zawartym w Wytycznych.
c)      Oceny oferty i wyboru Oferenta dokona komisja powołana przez Zamawiającego.
      2. Sposób obliczania ceny.
a)      Cena będzie zawierała wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia i będzie podana w polskich złotych (PLN) z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
b)      W okresie obowiązywania umowy cena nie ulegnie zmianie.
c)      Do obliczania ceny oferty należy zastosować następujący sposób:
- podać cenę netto z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku,
- dodać obowiązującą stawkę podatku VAT,
d)     Tak obliczona cena oferty będzie podstawiona do wzoru podanego w kryterium oceny ofert.
      3.    Kryteria oceny ofert.
a)      Ocena oferty zostanie przeprowadzona w oparciu o kryterium cena,
gdzie:
Xc = punkty przyznane badanej ofercie za cenę brutto wyrażona w polskich złotych,                     za jaką Oferent zobowiązuje się zrealizować zamówienie
– waga kryterium = 100%.
gdzie: Xc   x 100 pkt.
b)      Ocena końcowa oferty:
- oferty oceniane będą punktowo,
- maksymalna ilość punktów, jaką po uwzględnieniu wag może osiągnąć oferta wynosi 100 pkt.
- punkty będą liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku,
- najwyższa liczba sumy punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę.
 
       VII. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT
1.      Ofertę należy złożyć w sekretariacie Miejskiej Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.
11-700 Mrągowo os. Parkowe 2 do dnia. 10.11.2017 r.  do godz.11.50
2.      Koperta  powinna być zaadresowana do Zamawiającego na adres:
Miejska Energetyka Cieplna Sp. z o.o.
os. Parkowe 2,  11-700 Mrągowo
oraz opatrzona napisem: ,, ,,Projekt sieci, przyłączy i węzłów cieplnych przy ul. Wojska Polskiego w Mrągowie”, ponadto powinna być opatrzona nazwą i dokładnym adresem Oferenta.
3.      Na życzenie Oferent może otrzymać potwierdzenie złożenia oferty wraz z numerem jakim została oznakowana koperta z ofertą.
4.      Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona Oferentowi bez otwierania.
5.      Oferent ma prawo przed upływem terminu składania  ofert:
a)      Wycofać się z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia w zamkniętej i oznaczonej, jak złożona z ofertą koperta, z dopiskiem „Wycofanie”. Koperty oznaczone napisem „Wycofanie” będą otwarte w pierwszej kolejności i po stwierdzeniu poprawności  postępowania Oferenta, koperta z ofertą zostanie    zwrócona  Oferentowi bez otwierania.
b)      Dokonać zmiany w złożonej ofercie.
Zmiana musi być pod rygorem nieważności zgłoszona w formie pisemnej w zamkniętej i oznaczonej jak złożona z ofertą kopercie, z dopiskiem „Zmiana”. Koperta ta zostanie otwarta łącznie z kopertą zawierającą ofertę.
6.      Oferent nie może wycofać oferty, lub wprowadzić zmian, po upływie terminu
składania ofert.
7.      Składający ofertę zostaje nią związany na okres 30 dni, licząc od dnia upływu
terminu  składania ofert.
 
VIII.  TERMIN I MIEJSCE OTWARCIA OFERT.
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Miejskiej Energetyki Cieplnej os. Parkowe 2
       sala konferencyjna - II p. w dniu 10 listopada 2017 r. o godz. 12.00
 
IX. ZASTRZEŻENIA
  1. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.
2. W przypadku zaprojektowania krótszego albo dłuższego odcinka sieci cieplnej lub przyłączenia większej albo mniejszej liczby odbiorców, rozliczenie finansowe będzie rozliczane w oparciu o zaprojektowaną długość sieci cieplnej i uzgodnioną zaprojektowaną liczbę przyłączonych odbiorców.
 
X. WARUNKI UDZIAŁU W REALIZACJI ZAMÓWIENIA
  Warunkiem udziału w przetargu jest:
  1.  Spełnienie wymagań określonych w zapytaniu.
  2.  Złożenie w zamkniętej kopercie w określonym miejscu i terminie pisemnej oferty  
       opracowanej zgodnie z zawartymi wymaganiami Oferta nie spełniająca wszystkich   
       wymagań formalnych zostanie odrzucona.
 
XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
     1.  Zamawiający przyzna zamówienie Oferentowi, którego oferta odpowiada zasadom określonym w zapytaniu o cenę z dnia 16 października 2017 r. oraz została uznana za  najkorzystniejszą. W zawiadomieniu wysłanym do Oferenta, którego oferta została  wybrana, Zamawiający określi termin i miejsce zawarcia umowy.
     2.  Do udzielenia wyjaśnień dotyczących Specyfikacji, ze strony Zamawiającego,
          upoważnia się: Stanisława Skwarczyńskiego Kierownika Działu Technicznego,                
          tel. 89 741 69 36 w. 214, w dniach pracy, godz. 7.00 ÷ 14.30.
 
     Niniejsza Specyfikacja stanowi całość z następującymi załącznikami:
 
     Wykaz załączników:
-                      Załącznik Nr 1 - Oferta ostateczna
-                      Załącznik Nr 1 do Formularza ofertowego - Oświadczenia
-                      Załącznik Nr 2 - Projekt umowy
-                      Załącznik Nr 3 - Wykaz wykonanych robót
-           Załącznik Nr 4  - Warunki techniczne MEC Sp. z o.o. w Mrągowie.
 
          Sporządził:                                                     
          WC/St.S.     
Formularz  ofertowy”                                                                 Załącznik Nr 1 do Wytycznych                        
                                                                                                   z dnia 16.10.2017 r.
..................................................................
..................................................................                                            Strona ......... Stron ..........
..................................................................                                                                                                                  
pełna nazwa i dokładny adres Wykonawcy          
  
 

OFERTA OSTATECZNA

 
                                                                              Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o.
                                                                              os. Parkowe, 11-700 Mrągowo
 
Odpowiadając na zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie dokumentacji projektowej sieci i przyłączy cieplnych oraz węzłów cieplnych z przyłączami energetycznymi dla budynków przy ul. Wojska Polskiego w Mrągowie:
1. Oferujemy wykonanie dokumentacji projektowej dla sieci cieplnej o długości 700mb
i przyłączenia 19 odbiorców, zgodnie z zakresem zamówienia zawartym w zaproszeniu do złożenia oferty cenowej z dnia 16.10.2017 r., za cenę:
................................ zł netto  +   ................. %VAT=  ................................  zł brutto (słownie: ....................................................................................................................................... złotych),
2. Oferujemy zaprojektowanie 1mb sieci cieplnej za cenę:
................................ zł netto  +   ................. %VAT=  ................................  zł brutto (słownie: ....................................................................................................................................... złotych),
3. Oferujemy zaprojektowanie 1 szt. przyłączenia odbiorcy za cenę:
................................ zł netto  +   ................. %VAT=  ................................  zł brutto (słownie: ....................................................................................................................................... złotych).
W cenie naszej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia.
1.    Przedmiot zamówienia wykonamy w terminie:
Rozpoczęcie po podpisaniu umowy.
Zakończenie - do dnia 10.04.2018 r..
2.    Oświadczamy,  że zapoznaliśmy się z warunkami zamówienia i nie wnosimy  do nich
zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.
1.    Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na okres 30 dni.
2.    Oświadczamy, że przekazany nam projekt umowy i warunki płatności w niej zaproponowane zostały przez nas zaakceptowane i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy w zaproponowanej formie, miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, podane w zawiadomieniu o wyborze Oferenta.
3.    Do niniejszej oferty załączono:
a) oświadczenia wg  wzoru załączonego do „Formularza ofertowego”,
b)      aktualny odpis z właściwego rejestru/oświadczenie o wpisie do ewidencji  działalności gospodarczej, dokument dopuszczający Oferenta do obrotu prawnego w zakresie objętym zamówieniem,*  
                      -------------------------------------------
                                                                                                                Podpis upoważnionego przedstawiciela
Strona ......... Stron ..........    
    
c)      wykaz wykonanych w okresie ostatnich czterech lat (2014-2017) co najmniej dwóch robót, odpowiadających swoim rodzajem robocie stanowiącej przedmiot zamówienia,                                 z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i danych Zamawiającego,                                                                               
d)     upoważnienie podpisującego i składającego ofertę do reprezentowania Oferenta (nie dotyczy władz statutowych firmy Oferenta),*
e)      uprawnienia budowlane uprawniające do wykonywania robót, w wymaganym zakresie,
f)       ………………….………………………………………………………………………..
g)      Oferta została złożona na ...... ponumerowanych stronach.
* niepotrzebne skreślić       
                               
 
                                                             Podpis..............................................................................
                                                                               Upoważniony przedstawiciel oferenta                                                                                                                                      
 
 
Miejscowość .................................................. data ...........................................................
 
                                                                                                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Załącznik Nr 1 do
Formularza ofertowego
z dnia 16.10.2017 r.
 
 
OŚWIADCZENIA
 
L.p.
Oświadczenia Oferenta, że
Podpis upoważnionego przedstawiciela
Data
1
Zapoznał się z warunkami zamówienia i przyjmuje je bez zastrzeżeń.
 
 
2
Jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami ustawowymi.
 
 
3
Posiada uprawnienia niezbędne do wykonywania określonych prac lub czynności wymienionych                                w zamówieniu, jeśli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
 
 
4
Dysponuje niezbędną wiedzą  i doświadczeniem, a także potencjałem ekonomicznym i technicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonywania danego zamówienia.
 
 
5
Znajduje się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
 
 
6
Wyraża zgodę na zaproponowane w projekcie umowy warunki płatności.
 
 
 
..................................., dnia ...........................  
 
   Podpis ...............................................................
                                                                                              (upoważniony przedstawiciel)                                                                     
                                                                      
        
 
Załącznik Nr 2 z dnia 16.10.2017 r.
Projekt umowy
 
,,Projekt”
 
UMOWA NR ….. /2017/MEC
zawarta w dniu .................... w Mrągowie, pomiędzy Miejską Energetyką Cieplną Spółka                   z o.o. 11-700 Mrągowo, os. Parkowe 2, wpisaną do rejestru przedsiębiorców krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000082783, prowadzonego przez Sąd Rejonowy            w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy KRS, NIP 742-000-06-48, REGON 510031017, Kapitał zakładowy 4.819.900,00 zł  zwanym dalej „Zamawiającym
reprezentowaną przez Dyrektora Zarządu    – mgr inż. Zbigniewa Kaszałowicza  
a............................................................................................................................................................................................................................................................................................................ zwanym dalej „Oferentem”, reprezentowanym przez:
1.  .................................................................................................................................................
treści następującej:
 
§ 1.
1. Przedmiotem zamówienia jest:
1)      Wykonanie dokumentacji projektowej sieci i przyłączy cieplnych z rur preizolowanych wysokich parametrów wraz z przewodem sygnalizacyjnym
i przewodem do monitoringu, oraz węzłów cieplnych dla budynków przy ul. Wojska Polskiego w Mrągowie, zasilanych w energię cieplną przez Miejską Energetykę Cieplną.
2)      Wykonanie dokumentacji projektowej zasilania węzłów w energię elektryczną, w tym układu sterowania i pomiarów pracy węzła.
3)      Uzyskanie pozwolenia na budowę.
2. Zakres zamówienia obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej branży sanitarnej
i elektrycznej umożliwiającej przyłączenie do sieci cieplnej lokali mieszkalnych
w budynkach:
1)      ul. Wojska Polskiego 27
2)      ul. Wojska Polskiego 29
3)      ul. Wojska Polskiego 31
4)      ul. Wojska Polskiego 37
5)      ul. Wojska Polskiego 41
6)      ul. Wojska Polskiego 43
7)      ul. Wojska Polskiego 45/1
8)      ul. Wojska Polskiego 45/2
9)      ul. Wojska Polskiego 49/1
10)  ul. Wojska Polskiego 53
11)  ul. Wojska Polskiego 57
12)  ul. Wojska Polskiego 61
13)  ul. Wojska Polskiego 63
14)  ul. Wojska Polskiego 65
15)  ul. Wojska Polskiego 67/1
16)  ul. Wojska Polskiego 67/2
17)  ul. Wojska Polskiego 71/1
18)  ul. Wojska Polskiego 75/1
19)  ul. Wojska Polskiego 105
Przewidywana długość sieci cieplnej do zaprojektowania, od miejsca włączenia, do budynku Wojska Polskiego 105, wynosi ok. 700mb. i 19 odbiorców do przyłączenia.
3. Zamawiający zleca, a Oferent przyjmuje do wykonania następujący zakres prac projektowych:
1)   Uzyskanie przez Oferenta na podstawie udzielonego pełnomocnictwa zgód wszystkich właścicieli i posiadaczy nieruchomości objętych przedsięwzięciem,
2)   Uzyskanie  w imieniu Zamawiającego warunków przyłączeniowych energii elektrycznej od  lokalnego OSD.
3)   Uzgodnienie z właścicielami i zarządcami  budynków lokalizacji pomieszczeń na węzły cieplne  i wprowadzenie przyłączy cieplnych oraz energetycznych do tych pomieszczeń,
4)   Opracowanie kosztorysu ,,ślepego” w ilości 1 egzemplarza,
5)   Opracowanie przedmiaru robót – 2 egz. + wersja elektroniczna,
6)   Opracowanie dokumentacji projektowej – 5 egz. + wersja elektroniczna,
7)   Uzyskanie prawomocnego pozwolenia na budowę  w Starostwie Powiatowym     w Mrągowie.
Oferent własnym staraniem i na własny koszt pozyskuje niezbędne materiały geodezyjno-kartograficzne do celów projektowych.
4. Dokumentacja powinna być wykonana z należytą starannością, zgodnie z przepisami  i obowiązującymi normami i uwzględniać:
1)   Warunki techniczne wydane przez MEC Sp. z o.o. w Mrągowie,
2)   Ustawę Prawo budowlane z dn. 7.07.1994 r. (Dz. U. z 2010 nr 243, poz. 1623) z późn. zm.,
3)   Ustawę Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. z 2008 nr 25, poz. 150) z późn. zm.,
4)   Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U.  z 2012, poz. 462),
5)   Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. nr 202 poz. 2072) z późn. zm.,
6)   Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. nr 130 poz. 1389).
5. Zaleca się aby Oferent dokonał wizji lokalnej terenu realizacji zadania, zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty celem prawidłowej wyceny przedmiotu zamówienia,
6. Oferent własnym staraniem i na własny koszt pozyskuje niezbędne materiały geodezyjno-kartograficzne do celów projektowych,
7. Oferent uzgodni dokumentację projektową z Zamawiającym oraz będzie dokonywał comiesięcznej sprawozdawczości z postępu realizacji zamówienia,
8. W czasie realizacji sprawowanie nadzoru autorskiego przez Oferenta.
 
§ 2
Termin wykonania zlecenia:
-             rozpoczęcie – niezwłocznie po podpisaniu umowy,
-             przekazanie Zamawiającemu do uzgodnienia dokumentacji projektowej do dnia 14.02.2018 r.,
-             złożenie wniosku o pozwolenie na budowę i przekazanie Zamawiającemu 1 egz. projektu z kosztorysami i w wersji elektronicznej, do dnia 21.02.2018 r.,
 
-             przekazanie zamawiającemu 2 kpl. Projektu z pozwoleniem na budowę, do dnia 10.04.2018 r.
 
§ 3.
Obowiązki stron.
Zamawiający
1. Zamawiający zobowiązuje się, w terminie 14 dni licząc od daty dostarczenia dokumentacji, 
    ustalenia jego kompletności i sporządzenie  odbioru końcowego.
2. Zamawiający jeden egzemplarz protokołu przekaże Oferentowi.
Oferent
1. Oferent terminowo i zgodnie z obowiązującymi przepisami opracuje i przekaże
    po 5 kpl. dokumentacji projektowej sieci cieplnej wysokich i niskich parametrów, węzłów  
    cieplnych i przyłączy energetycznych do węzłów cieplnych + wersja elektroniczna.
2. Oferent terminowo i zgodnie z obowiązującymi przepisami opracuje i przekaże
    po 2 kpl. przedmiaru robót.
3. Oferent terminowo i zgodnie z obowiązującymi przepisami opracuje i przekaże
    1 kpl. kosztorysu ślepego.
4. Oferent zabezpieczy pełną obsługę geodezyjno-kartograficzną etapu projektowania  
    łącznie z pozyskaniem niezbędnych materiałów geodezyjno-kartograficznych do celów 
    projektowych.
5. Oferent uzyska i przekaże Zamawiającemu pozwolenia na budowę sieci.
Strony
Strony zobowiązują się współpracować ze sobą, dokładając najwyższej staranności
w przestrzeganiu szczegółów techniczno-organizacyjnych i proceduralnych określonych
w umowie.
 
§ 4
Na wykonany przedmiot umowy, określony w § 1 umowy, Oferent udziela gwarancji oraz rękojmi za wady przez okres 36 miesięcy.
 
§ 5
1. Oferent wyraża zgodę na rozporządzanie i wykorzystywanie przez Zamawiającego dokumentacji, o której mowa w §1, stanowiącej przedmiot niniejszego zamówienia.
2. Z dniem pozytywnego odbioru technicznego dokumentacji na Zamawiającego przechodzą autorskie prawa majątkowe w zakresie: obrotu oryginałem lub kopiami, utrwalenia i zwielokrotnienia utworu, rozpowszechniania w tym publikowania w internecie.
 
§ 6
1. W razie stwierdzenia w trakcie czynności odbioru końcowego wad powstałych z przyczyn, za które odpowiada Oferent, niemożliwych do usunięcia, a wady te obniżają wartość użytkową ale umożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem – Zamawiający może obniżyć wynagrodzenie (cenę umowną) odpowiednio do utraconej wartości użytkowej.
2. W razie stwierdzenia w okresie odbioru końcowego lub okresie rękojmi wad powstałych  z przyczyn, za które odpowiada Oferent, niemożliwych do usunięcia a wady te obniżają wartość użytkową i uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem – Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać ponownego wykonania umowy przez Oferenta na jego własny koszt.
 
§ 7
Uprawnienia z tytułu rękojmi za wady wygasają z upływem 36 miesięcy od dnia odbioru końcowego przedmiotu umowy. 
 
§ 8
Za wykonanie przedmiotu umowy Oferentowi przysługuje wynagrodzenie wyliczone
w następujący sposób:
Xs1zł/m - cena brutto w zł zaprojektowania 1mb sieci cieplnej = .......... zł netto  +  ...... %VAT
Xo1zł/odb - cena brutto zaprojektowania 1szt. przyłączenia odbiorcy = .... zł netto + .... %VAT
X1 = Xs1zł/m  x ilość zaprojektowanych mb. sieci = .................... zł brutto  (słownie: ………... ........................................................................................................................................ złotych),
X2 = Xo1zł/odb. x ilość zaprojektowanych przyłączonych odbiorców = .………… zł brutto (słownie: ….................................................................................................................... złotych),
X1 + X2 = Xcena
gdzie
Xcena = wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu zamówienia.
2. Rozliczenie przedmiotu umowy nastąpi po zakończeniu realizacji umowy, na podstawie  faktury wystawionej przez Oferenta,  w oparciu o podpisany przez Zamawiającego protokół odbioru dokumentacji.
3. Oferent otrzyma 50% należnego wynagrodzenia niezwłocznie po złożeniu wniosku
o pozwolenie na budowę i przekazanie Zamawiającemu 1 egz. projektu z kosztorysami
i w wersji elektronicznej. Pozostałą należność po przekazanie zamawiającemu 2 kpl. projektu z pozwoleniem na budowę.
4. Termin zapłaty faktury ustala się na 30 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu.
 
§ 9
1.    Oferent zapłaci Zamawiającemu kary umowne za:
a)        odstąpienie przez Zamawiającego od umowy, z powodu okoliczności za które odpowiada   Oferent - w wysokości 10 % wartości wynagrodzenia umownego,
b)        zwłokę w przekazywaniu przedmiotu umowy - w wysokości 0,2% wynagrodzenia 
       umownego za każdy dzień zwłoki,
c)        zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze – w wysokości 0,2%
      wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki,
2.   Zamawiający zapłaci Oferentowi kary umowne za odstąpienie od umowy z powodu, za  
      który odpowiada Zamawiający - w wysokości 10 % wartości wynagrodzenia umownego.
3.   Strony mogą dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego  
       wysokości kar umownych.
 
§ 10
Umowa obowiązuje od dnia podpisania do .........................
 
§ 11
Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem
nieważności.
 
§ 12
1.  W sprawach nieuregulowanych w Umowie stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego,
      oraz ustalenia z przyjętej oferty.
2.  Strony zgodnie postanawiają, iż wszelkie ewentualne spory będą rozstrzygane   
     polubownie, zaś w przypadku braku zgodności właściwym do rozstrzygnięcia będzie Sąd
     według siedziby Zamawiającego.
3.  W sprawach nieuregulowanych w Umowie stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego,
     oraz ustalenia z przyjętej oferty.
4.  Umowa sporządzona została w dwóch  jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym
      dla każdej ze stron.
5.  Integralną część umowy stanowi zapytanie i oferta.
 
Oferent:                                                                                Zamawiający:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zał. Nr 3 do Wytycznych
                                                                                                          z dnia 16.10.2017 r.
.................................................
     (nazwa firmy / pieczęć)
 
Wykaz wykonanych w ciągu ostatnich czterech lat co najmniej dwóch robót, odpowiadających swoim rodzajem robotom stanowiącym przedmiot zamówienia,
z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania, nazw i adresu Zamawiających
 
Lp.
Nazwa zamawiającego, adres
Data wykonania
Opis przedmiotu zamówienia
Wartość
1
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
4
 
 
 
 
 
5
 
 
 
 
 
6
 
 
 
 
 
 
 
.…………..………………………
          Miejscowość, data
 
                                                                                                                                                                                              ……………………….…………
                    Upoważniony przedstawiciel      
 
 

Dokument utworzył(-a):  Zbigniew Kaszałowicz  (20.10.2017)
Dokument wprowadził(-a):  Zbigniew Kaszałowicz  (20.10.2017)
Dokument zatwierdził(-a):  Zbigniew Kaszałowicz  (24.04.2018)
Dokument modyfikował(-a):  Zbigniew Kaszałowicz  (24.04.2018)
 
^ Strony biuletynu wyświetlono:
1525111 razy
Biuletyn HexnetBIP v 1.51 obsługuje: Regionalne Centrum Technik Komputerowych HEXNET Sp. z o.o.
tel. 510612522; e-mail: hexnet@hexnet.pl
^