BIP - www.bip.gov.pl BIP
    
  
 Strona główna     Rejestr zmian   Statystyki   Wyślij   Drukuj 
     
  Informacje podstawowe
  Przedmiot działalności
  Organizacja Spółki
  Organy Spółki
  Struktura własnościowa
  Majątek
  Koncesje
  Finanse
  Taryfy dla ciepła
  Regulamin Świadczenia Usług
  Przetargi
  ∴ Pytania i odpowiedzi
  ∴ Rozstrzygnięcia przetargów
  Dane publiczne
  Kontrole w Spółce
  ∴ Państwowa Inspekcja Pracy
  ∴ Sanepid
  ∴ ZUS
  ∴ Straż pożarna
  Spółka
  ∴ Organy spółki
  ∴ Status spółki
  Oferty pracy
  ∴ Konkurs na stanowisko Dyrektora Zarządu
  Kontakt
  RODO
  Narzędzia
  ∴ Wyszukiwarka
  ∴ Instrukcja
  ∴ Redakcja
  ∴ Zaloguj się
  
 
  «   Wykonanie projektu wymiany trzonu komina w archiwum

OGŁOSZENIE
O POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA REALIZACJĘ ZADANIA PN.  WYKONANIE PROJEKTU WYMIANY TRZONU KOMINA STALOWEGO  W KOTŁOWNI REJONOWEJ PRZY UL. KOLEJOWEJ 4B W MRĄGOWIE
(Zamówienie sektorowe, do którego nie stosuje się ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm., zgodnie z art. 132 ust. 1 pkt. 3 w zw. z art. 133 ust. 1 tej ustawy)
 
I.                   ZAMAWIAJĄCY
Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o. 11-700 Mrągowo, os. Parkowe 2, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000082783, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy KRS, NIP 742-000-06-48, REGON 510031017, posiadająca  kapitał zakładowy w wysokości 4.819,900 zł,   tel. (0-89) 741-69-36; fax. (0-89) 741-65-94; email: biuro@.mec.mragowo.pl; adres strony: www.mec.mragowo.pl
 

II.                PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest ,,Wykonanie projektu wymiany trzonu komina stalowego K2 o wysokości 50m osadzonego w wieży kratowej, znajdującego się na terenie Kotłowni Rejonowej Miejskiej Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Mrągowie przy ul. Kolejowej 4b”.
 
III.             TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA
Postępowanie o udzielenie zamówienia, prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego.
 

IV.             WYMAGANY TERMIN WYKONANIA

Wymagany termin wykonania przedmiotu zamówienia – 08.12.2017 r.

 
V.                WYMAGANIA STAWIANE OFERENTOWI
W ubieganiu się o udzielenie zamówienia mogą uczestniczyć Oferenci którzy spełniają wszystkie wymagania wynikające z oświadczeń przedstawionych poniżej.

Wymagane oświadczenia i inne dokumenty

Każdy Oferent przystępujący do postępowania powinien złożyć oświadczenie że:
-          zapoznał się z warunkami zamówienia i przyjmuje je bez zastrzeżeń.
-          jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami ustawowymi,
-          posiada uprawnienia niezbędne do wykonania określonych w zamówieniu robót, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
-          dysponuje niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem ekonomicznym
i technicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonania zamówienia,
-          znajduje się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
-          wyraża zgodę na zaproponowane w projekcie umowy (Załącznik Nr 2) warunki płatności, 
Ponadto winien dołączyć następujące dokumenty:
-          podpisane oświadczenia – Załącznik Nr 1 do Formularza OfertowegoOŚWIADCZENIA
-          aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż
6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
-          wykaz wykonanych w ciągu ostatnich czterech lat co najmniej dwóch robót, odpowiadających swoim rodzajem robotom stanowiącym przedmiot zamówienia,
-          upoważnienie podpisującego i składającego ofertę do reprezentowania Oferenta (nie dotyczy władz statutowych firmy Oferenta),
-          uprawnienia budowlane do projektowania o specjalności konstrukcjyjno-budowlanej,
w wymaganym zakresie,
-          zaświadczenie o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa wraz
z potwierdzeniem posiadania wymaganego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej.
Nie spełnienie chociażby jednego z powyższych warunków skutkować będzie odrzuceniem oferty.
Przed złożeniem oferty ostatecznej wskazanym jest dokonanie wizji lokalnej.
 
VI.             MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT
Ofertę należy złożyć w sekretariacie Miejskiej Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. 11-700 Mrągowo  os. Parkowe 2  do dnia 31.08.2017 r. do godziny 11:50.
Zamawiający zaprasza do składania ofert po zapoznaniu się z Wytycznymi, które udostępnione są na stronie: www.mec.mragowo.pl. Na życzenie oferenta mogą być one udostępnione elektronicznie.
Dodatkowych informacji udzieli Stanisław Skwarczyński, Tel. 89 741 69 36, i Roman Koziatek t. 89-741-50-81 w dniach pracy, godz. 7.30 do 14.30.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
…...................................................................
 
.......................................................................
 
.......................................................................            
 
 
            Nasz znak: DT-3/       /2017                                                          Mrągowo: 2017-08-01
 
Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o. w Mrągowie zaprasza do złożenia oferty na wykonanie projektu wymiany trzonu komina o wys. H=50m i średnicy 1420mm, osadzonego w wieży kratowej o wys. 48,6m., na trzon komina bez izolacji zewnętrznej, o wys. H=50m., średnicy 800mm., grubość ścianki 10 mm., znajdującego się na terenie Kotłowni Rejonowej Miejskiej Energetyki Cieplnej Spółki z o.o. w Mrągowie przy ul. Kolejowej 4b.
 
(Zamówienie sektorowe, do którego nie stosuje się ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm., zgodnie z art. 132 ust. 1 pkt. 3 w zw. z art. 133 ust. 1 tej ustawy) .
 
Wytyczne
do sporządzenia oferty na wykonanie projektu wymiany trzonu komina H=50m i średnicy 1420mm, osadzonego w wieży kratowej o wys. 48,6m., na trzon bez izolacji zewnętrznej,
o wys. H=50m., średnicy 800mm., grubość ścianki 10 mm., znajdującego się na terenie Kotłowni Rejonowej Miejskiej Energetyki Cieplnej Spółki z o.o. w Mrągowie przy
ul. Kolejowej 4b.
 
 
1. ZAMAWIAJĄCY
Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o. 11-700 Mrągowo, os. Parkowe 2, wpisana do rejestru przedsiębiorców krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000082783, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy KRS, NIP 742-000-06-48, REGON 510031017, posiadająca  kapitał zakładowy w wysokości 4.819,900 zł,   tel. (0-89) 741-69-36; fax. (0-89) 741-65-94; email: biuro@.mec.mragowo.pl; adres strony: www.mec.mragowo.pl.
 
2. TRYB ZAMÓWIENIA 
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego.                        
 
3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
A. Przedmiotem zamówienia jest:
1.    ,,Wykonanie projektu wymiany trzonu stalowego komina K2 w Kotłowni Rejonowej w Mrągowie przy ul. Kolejowej 4b”.
2.    Uzyskanie pozwolenia na budowę.
3.    Sprawowanie nadzoru autorskiego.
 
B. Opis stanu istniejącego
1. Podstawowe dane:
- wysokość trzonu – 50m (pierwotna wysokość przed skróceniem wynosiła 60m),
- średnica trzonu – 1420mm,
- grubość blach stalowych od 1,6mm do 6,8mm (pierwotnie wynosiła 10mm),
- wieża kratowa -  wysokość 48,6m., stanowi podporę stalowego trzonu.
 
2. Trzon  komina przed wymianą:
Trzon komina złożony jest ze stalowych segmentów o długościach od 4,6m do 8,2m,
z płaszcza o pierwotnej grubości 10mm (obecnie od 1,6mm do 6,8mm).
Segmenty połączone złączami kołnierzowymi.
Trzon podparty podporami ślizgowymi w wieży kratowej w poziomach: + 7,95m; +18,7m; +33,8m; + 48,6m.
Zakotwienie trzonu komina do fundamentu 12 kotwami M16.
Trzon komina wyposażony w otwór czopuchowy oraz otwór wyczystkowy.
 
3. Wieża kratowa:
Wieża kratowa podparta w cokołach fundamentowych poziomie +0,5m.
Wieża kratowa do poziomu +11,0m zbieżna o przekroju trójkąta równobocznego  o zmiennej długości boku trójkąta od 8,3m do długości boku 3,6m.
Powyżej wieża o stałym przekroju trójkątnym o dł. boku 2,6m.
Wieża wykonana z 4 segmentów o wysokościach 10,5m; 15,0m; 15,0m; i 7,5m.
Do konstrukcji wieży mocowana drabina włazowa z koszem ochronnym.
W poziomie +18,7m i +44,1m na wieży zamontowano pomosty obsługowe.
W poziomach +45m i +46m zainstalowano anteny sektorowe i moduły sieci ORANGE POLSKA S.A.
 
C. Wymagania zamawiającego:
 1. Trzon  komina po wymianie:
- wysokość trzonu – 50m
- średnica trzonu – 800mm,
- grubość blach - 10mm,
- trzon nieocieplony,
- trzon komina osadzony w istniejącej wieży kratowej.
2. Przed podjęciem prac dokumentacja projektowa podlega omówieniu z Zamawiającym.
3. Opracowanie  projektu budowlanego i wykonawczego oraz projektu technologii
i organizacji robót w formie papierowej 5 egzemplarzy i w formie elektronicznej (pdf).
4. Opracowanie kosztorysu ,,ślepego” w ilości 2 egzemplarzy i elektronicznej (pdf)
5. Opracowanie kosztorysu inwestorskiego w ilości 1 egzemplarz.
6. Oferent własnym staraniem i na własny koszt pozyskuje niezbędne materiały geodezyjno-kartograficzne do celów projektowych.
7. Uzyskanie pozwolenia na budowę  w Starostwie Powiatowym w Mrągowie.
8. Poniesienie opłat administracyjnych i skarbowych związanych z wykonaniem przedmiotu zamówienia.
 

4. REALIZACJA ZAMÓWIENIA

Termin wykonania:
Rozpoczęcie   po podpisaniu umowy.
Wykonanie projektu do dnia 24.10.2017 r.
Zakończenie   do dnia 08.12.2017 r.
 
5. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
W ubieganiu się o udzielenie zamówienia mogą uczestniczyć Oferenci którzy spełniają wszystkie wymagania wynikające z oświadczeń przedstawionych poniżej.

Wymagane oświadczenia i inne dokumenty

Każdy Oferent przystępujący do postępowania powinien złożyć oświadczenie że:
-          zapoznał się z warunkami zamówienia i przyjmuje je bez zastrzeżeń.
-          jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami ustawowymi,
-          posiada uprawnienia niezbędne do wykonania określonych w zamówieniu robót, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
-          dysponuje niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem ekonomicznym
i technicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonania zamówienia,
-          znajduje się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
-          wyraża zgodę na zaproponowane w projekcie umowy (Załącznik Nr 2) warunki płatności, 
Ponadto winien dołączyć następujące dokumenty:
-          podpisane oświadczenia – Załącznik Nr 1 do Formularza OfertowegoOŚWIADCZENIA
-          aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż
6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
-          wykaz wykonanych w ciągu ostatnich czterech lat co najmniej dwóch robót, odpowiadających swoim rodzajem robotom stanowiącym przedmiot zamówienia,
-          upoważnienie podpisującego i składającego ofertę do reprezentowania Oferenta (nie dotyczy władz statutowych firmy Oferenta),
-          uprawnienia budowlane do projektowania o specjalności konstrukcyjno - budowlanej,
w wymaganym zakresie,
-          zaświadczenie o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa wraz
z potwierdzeniem posiadania wymaganego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej,
Ocena spełnienia wymogów udziału w postępowaniu odbywać się będzie poprzez analizowanie pod kontem kompletności, prawidłowości i ważności złożonych  dokumentów
Nie spełnienie chociażby jednego z powyższych warunków skutkować będzie odrzuceniem oferty.
Przed złożeniem oferty ostatecznej wskazanym jest dokonanie wizji lokalnej.
 
6. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY.
Oferta oraz załączniki powinna być napisana w języku polskim, w formie pisemnej, w układzie zgodnym z załączonym Formularzem Ofertowym /zał. nr 2/. Powinna być napisana w sposób czytelny i trwały oraz podpisana przez osobę /osoby/ upoważnione do reprezentowania firmy Oferenta na zewnątrz.
6.1. Oferta winna zawierać:
1)      pełną nazwę Oferenta, NIP, REGON, jego adres wraz z numerem telefonu, faksem i datą sporządzenia oferty,
2)      cenę ryczałtową (netto i brutto) z obowiązującym podatkiem VAT, za jaką Oferent zobowiązuje się wykonać zamówienie, w układzie jak w ,,Formularzu Ofertowym”,            
3)      oświadczenie wg  wzoru załączonego do „Formularza Ofertowego”,
4)      aktualny odpis z właściwego rejestru albo oświadczenie o wpisie do ewidencji  działalności gospodarczej, dokument dopuszczający Oferenta do obrotu prawnego w zakresie objętym zamówieniem,            
5)      wykaz wykonanych w ciągu ostatnich czterech lat co najmniej dwóch robót, odpowiadających swoim rodzajem robotom stanowiącym przedmiot zamówienia,
z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i danych Zamawiającego,
6)      upoważnienie podpisującego i składającego ofertę do reprezentowania Oferenta (nie dotyczy władz statutowych firmy Oferenta),
7)      uprawnienia budowlane do projektowania o specjalności konstrukcjyjno-budowlanej,
w wymaganym zakresie,
8)      zaświadczenie o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa wraz
z potwierdzeniem posiadania wymaganego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej,
6.2.Złożone dokumenty, mogą być w formie uwierzytelnionej przez składającego ofertę, kopii lub kserokopii.
6.3.Każda strona oferty musi być ponumerowana kolejnymi numerami w prawym górnym rogu strony i być podpisana u dołu strony przez składającego ofertę.
6.4.Wszystkie załączniki muszą być ponumerowane kolejnymi numerami w prawym górnym rogu strony i być podpisane na końcu przez składającego ofertę.
6.5.Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty i załączników muszą być parafowane i datowane własnoręcznie przez podpisującego ofertę.
6.6.Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
6.7.Oferent może zwrócić się do Zamawiającego na piśmie o wyjaśnienie ustaleń zawartych  w niniejszych Wytycznych oraz wątpliwości związanych ze sposobem przygotowania i złożenia oferty.
6.8.Zamawiający  udzieli  odpowiedzi  na  wszelkie  zapytania  związane  z  prowadzeniem postępowania  pod  warunkiem, że  zapytanie  zostanie  skierowane  i  doręczone  zamawiającemu  nie  później  niż  na  6 dni  przed  upływem terminu  składania  ofert. Pisemna  odpowiedź  zostanie zamieszczona na stronie internetowej  bez  wskazania źródła zapytania.
6.9.Przed  upływem  terminu  składania  ofert, Zamawiający  może  zmodyfikować  treść Wytycznych. Informację o  każdej  zmianie  Zamawiający zamieści na stronie internetowej.
 
7. KRYTERIA OCENY I SPOSÓB WYBORU OFERENTA.
7.1. Postanowienia ogólne:
a)        Oferent jest zobowiązany wykazać, że spełnia wymagane warunki,
b)        Zamawiający ma prawo wykluczyć z postępowania Oferenta, jeżeli stwierdzi nieprawdę w złożonych oświadczeniach i dokumentach, lub przyjęte rozwiązanie nie odpowiada wymogom zawartym w Wytycznych.
c)        Oceny oferty i wyboru Oferenta dokona komisja powołana przez Zamawiającego.
7.2. Sposób obliczania ceny.
a)       Cena będzie zawierała wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia i będzie
       podana w polskich złotych (PLN) z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
b)        W okresie obowiązywania umowy cena nie ulegnie zmianie.
c)         Do obliczania ceny oferty należy zastosować następujący sposób:
- podać cenę netto z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku,
- dodać obowiązującą stawkę podatku VAT,
d)   Tak obliczona cena oferty będzie podstawiona do wzoru podanego w kryterium oceny  
      ofert.
7.3.    Kryteria oceny ofert.
a)    Ocena oferty zostanie przeprowadzona w oparciu o kryterium cena,
gdzie:
Xc = punkty przyznane badanej ofercie za cenę brutto wyrażona w polskich złotych,  za jaką Oferent zobowiązuje się zrealizować zamówienie
– waga kryterium = 100%.
gdzie: Xc   x 100 pkt.
b)   Ocena końcowa oferty:
- oferty oceniane będą punktowo,
- maksymalna ilość punktów, jaką po uwzględnieniu wag może osiągnąć oferta wynosi 100 pkt.
- punkty będą liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku,
- najwyższa liczba sumy punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę.
 
 8.  WARUNKI UDZIAŁU W PRZETARGU.
 Warunkiem udziału w przetargu jest:
8.1.Złożenie pisemnej oferty w zamkniętej kopercie i opracowanej zgodnie z punktem  6 oraz w miejscu i terminie określonym w punkcie 10 niniejszych Wytycznych.
8.2.Spełnienie wymagań określonych w pkt. 5 niniejszych Wytycznych. Oferta nie spełniająca wszystkich wymagań formalnych zostanie odrzucona.                                                                                                                                                      
 
9. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT.
9.1. Ofertę należy złożyć w sekretariacie Miejskiej Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.  11-700 Mrągowo os. Parkowe 2, pierwsze piętro,  do dnia 31.08.2017 r. do godziny 11:50.
9.2.Ofertę należy zapakować w kopertę .
9.3.Koperta powinna być zaadresowana: Miejska Energetyka Cieplna Sp. z o.o. os. Parkowe 2, 11-700 Mrągowo i opatrzona napisem: Oferta na przetarg – „Projekt wymiany komina”, ponadto powinna być opatrzona nazwą i dokładnym adresem Oferenta.
9.4. Na życzenie Oferent może otrzymać potwierdzenie złożenia oferty wraz z numerem   
 jakim została oznakowana koperta z ofertą.
9.5.  Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona Oferentowi bez otwierania.
9.6.  Oferent nie może wycofać oferty lub wprowadzić zmian po upływie terminu składania ofert.
9.7.  Składający ofertę zostaje nią związany na okres 40 dni, licząc od dnia upływu terminu składania ofert.
 
10. TERMIN I MIEJSCE OTWARCIA OFERT.
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Miejskiej Energetyki Cieplnej Spółka z o.o.
11-700 - Mrągowo os. Parkowe 2, w dniu 31.08.2017 r. o godz. 12.00. w Sali konferencyjnej na drugim piętrze.
 
11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.
11.1. Podczas otwarcia ofert mogą być obecni zainteresowani Oferenci. Przy otwarciu ofert zostaną podane nazwy Oferentów, ceny ryczałtowe (netto i brutto).
11.2. Zamawiający przyzna zamówienie Oferentowi, którego oferta odpowiada wymaganiom określonym w niniejszych Wytycznych oraz zostanie uznana za najkorzystniejszą.
11.3. Niezwłocznie  po  wyborze  najkorzystniejszej  oferty, Zamawiający  zawiadamia na własnej stronie internetowej Oferentów o  wyborze  najkorzystniejszej  oferty,  podając  cenę  oferty, oraz  adres Oferenta, którego  ofertę  wybrano.
11.4. W zawiadomieniu wysłanym do Oferenta, którego oferta zastała wybrana, Zamawiający określi termin i miejsce zawarcia umowy.
11.5. Wybrany Oferent zobowiązany jest zawrzeć umowę wg załączonego do niniejszych   Wytycznych projektu umowy w terminie podanym przez Zamawiającego. Jeżeli  Oferent, którego  oferta  została  wybrana, nie podpisze  umowy Zamawiający  może  wybrać  ofertę  najkorzystniejszą  spośród  pozostałych  ofert.
11.6. Oferent pozostaje związany ofertą przez okres 40 dni. Bieg terminu związania oferta rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. W uzasadnionych  przypadkach  na  co najmniej  7  dni  przed  upływem  terminu związania  ofertą  Zamawiający  może  zwrócić  się  do  oferenta  o  wyrażenie  zgody  na  przedłużenie  terminu  związania  ofertą.
11.7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty oraz prawo do odstąpienia od przetargu lub jego unieważnienia bez dokonania wyboru oferty.
11.8. Postępowanie  przetargowe  nie  jest  prowadzone  w  trybie  ustawy  Prawo  Zamówień  Publicznych. Oferentom nie  przysługują  środki  ochrony  prawnej  wynikającej  z  tej  ustawy. Oferent ma prawo wniesienia odwołania do Zamawiającego w ciągu 5 dni, licząc od dnia zamieszczenia wyniku przetargu na stronie internetowej Zamawiającego.
11.9.Do udzielenia wyjaśnień dotyczących niniejszych „Wytycznych”, upoważnia się: Romana Koziatka t. 89-741-50-81 i Stanisława Skwarczyńskiego, tel. 89-741-69-36. w dniach   pracy, godz. 7.30 do 14.30.
11.10.Przed złożeniem oferty wskazane jest dokonanie wizji lokalnej na obiekcie.
11.11.Dokumentacja przeglądu okresowego komina stalowego K2  i Analiza niezbędnej
          wysokości komina, znajduje się u Zamawiającego.
 
 
 
Niniejsze Wytyczne stanowią całość z następującymi załącznikami:
  1. Formularz ofertowy                           - Załącznik Nr 1,
2.      Oświadczenia                                    - Załącznik Nr 1 do formularza ofertowego,
  1. Wzór umowy                                     - Załącznik Nr 2,
  2. Wykaz wykonanych robót                - Załącznik Nr 3.
                                                                                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Formularz  ofertowy”                                                                                     Załącznik Nr 1 do Wytycznych                        
                                                                                                   z dnia 01.08.2017 r.
 
..................................................................
..................................................................                                            Strona ......... Stron ..........
..................................................................                                                                                                                 
pełna nazwa i dokładny adres Wykonawcy             
 
 
 
 

OFERTA OSTATECZNA

 

Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o.

os. Parkowe, 11-700 Mrągowo

 
 
Odpowiadając na zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie projektu wymiany trzonu komina o wys. H=50m i średnicy 1420mm, osadzonego w wieży kratowej o wys. 48,6m., na trzon komina bez izolacji zewnętrznej, o wys. H=50m., średnicy 800mm., grubość ścianki 10 mm., znajdującego się na terenie Kotłowni Rejonowej Miejskiej Energetyki Cieplnej
Spółki z o.o. w Mrągowie przy ul. Kolejowej 4b, oferujemy:
wykonanie przedmiotu zamówienia, za łączną cenę ryczałtową: ................................... zł netto
 
+ ........... %VAT = .............................  zł (brutto), (słownie: …...................................................
 
….................................................................................................................................... złotych),
W cenie naszej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia.
 
1.    Przedmiot zamówienia wykonamy w terminie:
                        Rozpoczęcie po podpisaniu umowy.
     Wykonanie projektu do dnia 24.10.2017 r.
     Zakończenie - do dnia 08.12.2017 r..
2.      Oświadczamy,  że zapoznaliśmy się z warunkami zamówienia i nie wnosimy  do nich
     zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.
3.  Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na okres 40 dni.
4.  Oświadczamy, że przekazany nam projekt umowy i warunki płatności w niej
     zaproponowane zostały przez nas zaakceptowane i zobowiązujemy się, w przypadku
     wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy w zaproponowanej formie, miejscu i terminie
     wyznaczonym przez Zamawiającego, podane w zawiadomieniu o wyborze Oferenta.
     Jesteśmy świadomi, że gdyby z naszej winy nie doszło do zawarcia umowy, wniesiona
     przez nas wadium podlega przepadkowi na rzecz Zamawiającego.
5. Wyrażamy zgodę na przetwarzanie przez Zamawiającego, uczestników postępowania oraz inne uprawnione podmioty danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 922, z późna. zm.) zawartych w ofercie oraz  w załącznikach do niej.
6. Oświadczam, że jestem małym/średnim/dużym przedsiębiorstwem.*
 
 
                    -------------------------------------------
                                                                                                                Podpis upoważnionego przedstawiciela
Strona ......... Stron ..........    
 
7. Do niniejszej oferty załączono:
a)      oświadczenia wg  wzoru załączonego do „Formularza ofertowego”,
b)      aktualny odpis z właściwego rejestru/oświadczenie o wpisie do ewidencji  działalności gospodarczej, dokument dopuszczający Oferenta do obrotu prawnego w zakresie objętym zamówieniem,*         
c)      wykaz wykonanych w okresie ostatnich czterech lat (2014-2017) co najmniej dwóch robót, odpowiadających swoim rodzajem robocie stanowiącej przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i danych Zamawiającego,                                                                               
d)      upoważnienie podpisującego i składającego ofertę do reprezentowania Oferenta (nie dotyczy władz statutowych firmy Oferenta),*
e)      uprawnienia budowlane do projektowania o specjalności konstrukcjyjno-budowlanej,
w wymaganym zakresie,
f)       zaświadczenie o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa wraz
z potwierdzeniem posiadania wymaganego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej,
g)      ………………….………………………………………………………………………..
9.  Oferta została złożona na ...... ponumerowanych stronach.
 
* niepotrzebne skreślić                                       
 
……………………………………………             ……………………………………………
  Imiona i nazwiska osób uprawnionych                        Czytelne podpisy osób uprawnionych
      do reprezentowania Wykonawcy                                        do reprezentowania Wykonawcy
 
 
Miejscowość .................................................. data .................................................................
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                               Załącznik Nr 1 do
   Formularza ofertowego
                                                                                                               z dnia 01.08.2017 r.
 
 
 
 
OŚWIADCZENIA
 
L.p.
Oświadczenia Oferenta, że
Podpis upoważnionego przedstawiciela
Data
1
Zapoznał się z warunkami zamówienia i przyjmuje je bez zastrzeżeń.
 
 
2
Jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami ustawowymi.
 
 
3
Posiada uprawnienia niezbędne do wykonywania określonych prac lub czynności wymienionych  w zamówieniu, jeśli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
 
 
4
Dysponuje niezbędną wiedzą  i doświadczeniem, a także potencjałem ekonomicznym i technicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonywania danego zamówienia.
 
 
5
Znajduje się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
 
 
6
Wyraża zgodę na zaproponowane w projekcie umowy warunki płatności.
 
 
 
 
..................................., dnia ...........................  
   
 
   Podpis ...............................................................
                                                                                                (upoważniony przedstawiciel)                                                                                   
                                                                      
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                              Załącznik nr 2 do Wytycznych
z dnia 01.08.2017 r.
 
 
UMOWA NR ….. /2017/MEC
 
zawarta w dniu .................... w Mrągowie, pomiędzy Miejską Energetyką Cieplną Spółka  z o.o. 11-700 Mrągowo, os. Parkowe 2, wpisaną do rejestru przedsiębiorców krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000082783, prowadzonego przez Sąd Rejonowy  w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy KRS, NIP 742-000-06-48, REGON 510031017,  zwanym dalej „Zamawiającym
reprezentowaną przez Dyrektora Zarządu    – mgr inż. Zbigniewa Kaszałowicza  
a
a  …………………………………………………………………………………………...……
zwanym dalej „Oferentem”, reprezentowanym przez …………………………………………
 ………………………………...………………………………………………………………... treści następującej:
 
 
§ 1
Przedmiot umowy.
Przedmiotem umowy jest ,,Wykonanie projektu wymiany trzonu stalowego komina K2
w Kotłowni Rejonowej w Mrągowie przy ul. Kolejowej 4b”.
 
Przedmiot i zakres zamówienia.
A. Przedmiotem zamówienia jest:
1. ,,Wykonanie projektu wymiany trzonu stalowego komina K2 w Kotłowni Rejonowej w Mrągowie przy ul. Kolejowej 4b”.
2. Uzyskanie pozwolenia na budowę.
3. Sprawowanie nadzoru autorskiego.
 
B. Opis stanu istniejącego
1. Podstawowe dane:
- wysokość trzonu – 50m (pierwotna wysokość przed skróceniem wynosiła 60m),
- średnica trzonu – 1420mm,
- grubość blach stalowych od 1,6mm do 6,8mm (pierwotnie wynosiła 10mm),
- wieża kratowa -  wysokość 48,6m., stanowi podporę stalowego trzonu.
 
2. Trzon  komina przed wymianą:
Trzon komina złożony jest ze stalowych segmentów o długościach od 4,6m do 8,2m,
z płaszcza o pierwotnej grubości 10mm (obecnie od 1,6mm do 6,8mm).
Segmenty połączone złączami kołnierzowymi.
Trzon podparty podporami ślizgowymi w wieży kratowej w poziomach: + 7,95m; +18,7m; +33,8m; + 48,6m.
Zakotwienie trzonu komina do fundamentu 12 kotwami M16.
Trzon komina wyposażony w otwór czopuchowy oraz otwór wyczystkowy.
 
3. Wieża kratowa:
Wieża kratowa podparta w cokołach fundamentowych poziomie +0,5m.
Wieża kratowa do poziomu +11,0m zbieżna o przekroju trójkąta równobocznego o zmiennej długości boku trójkąta od 8,3m do długości boku 3,6m.
Powyżej wieża o stałym przekroju trójkątnym o dł. boku 2,6m.
Wieża wykonana z 4 segmentów o wysokościach 10,5m; 15,0m; 15,0m; i 7,5m.
Do konstrukcji wieży mocowana drabina włazowa z koszem ochronnym.
W poziomie +18,7m i +44,1m na wieży zamontowano pomosty obsługowe.
W poziomach +45m i +46m zainstalowano anteny sektorowe i moduły sieci ORANGE POLSKA S.A.
 
C. Wymagania zamawiającego:
 1. Trzon  komina po wymianie:
- wysokość trzonu – 50m
- średnica trzonu – 800mm,
- grubość blach - 10mm,
- trzon nieocieplony,
- trzon komina osadzony w istniejącej wieży kratowej.
2. Przed podjęciem prac dokumentacja projektowa podlega omówieniu z Zamawiającym.
3. Opracowanie  projektu budowlanego i wykonawczego oraz projektu technologii
i organizacji robót w formie papierowej (5 kpl.) i w formie elektronicznej (pdf).
4. Opracowanie kosztorysu ,,ślepego” w ilości 2 egzemplarzy i elektronicznej (pdf)
5. Opracowanie kosztorysu inwestorskiego w ilości 1 egzemplarz.
6. Oferent własnym staraniem i na własny koszt pozyskuje niezbędne materiały geodezyjno-kartograficzne do celów projektowych.
7. Uzyskanie pozwolenia na budowę  w Starostwie Powiatowym w Mrągowie.
 
§ 2.
Terminy realizacji umowy
Termin wykonania przedmiotu zamówienia:
-             rozpoczęcie – niezwłocznie po podpisaniu umowy,
-             przekazanie Zamawiającemu do uzgodnienia dokumentacji projektowej do dnia 10.10.2017 r.,
-             złożenie wniosku o pozwolenie na budowę i przekazanie Zamawiającemu 1 egz. projektu z kosztorysami i w wersji elektronicznej, do dnia 24.10.2017 r.,
-             przekazanie zamawiającemu 2 kpl. Projektu z pozwoleniem na budowę, do dnia 08.12.2017 r.
 
§ 3.
Przedstawiciele Oferenta i Zamawiającego
1.  Przedstawicielem ze strony Zamawiającego do nadzorowania i odbioru robót jest  z ramienia Miejskiej Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Mrągowie:
- Kierownik Działu Technicznego Stanisław Skwarczyński
2. Odbioru przedmiotu umowy dokona Komisja powołana przez Zamawiającego
3. Oferenta reprezentuje / sprawuje nadzór autorski – ……………………………………..
………………………………………...........................................................................................
 
§ 4
Obowiązki stron.
Oferent
1.    Wykona i uzgodni z Zamawiającym dokumentacje projektową.
2.    Terminowo i zgodnie z obowiązującymi przepisami z upoważnienia zamawiającego uzyska i przekaże pozwolenie na budowę z dokumentacją w  formie papierowej 3 kpl. projektu i wersją elektroniczną w formacie PDF.
3.    Terminowo przekaże Zamawiającemu w wersji papierowej  2 egzemplarze  kosztorysu ślepego z wersją elektroniczną (pdf) i 1 egzemplarz kosztorysu inwestorskiego.
4.    Zabezpieczy pełną obsługę geodezyjno-kartograficzną etapu projektowania   łącznie
z pozyskaniem niezbędnych materiałów geodezyjno-kartograficznych do celów   projektowych.
5.    Poniesie opłaty administracyjne i skarbowe związane z  wykonaniem projektu
i uzyskaniem pozwolenia na budowę.
 
Zamawiający
1.      Upoważni Oferenta do o reprezentowania w sprawach formalnoprawnych, związanych
z opracowaniem projektu i uzyskaniem pozwolenia na budowę.
2.      Zobowiązuje się, w terminie 7 dni, licząc od daty dostarczenia dokumentacji, jej uzgodnienie.  
3.      Na wniosek Oferenta przeprowadzi odbiór końcowy.
4.      Jeden egzemplarz protokołu przekaże Oferentowi.
5.      Wypłaci uzgodnione wynagrodzenie za wykonane roboty w terminie i na warunkach podanych w § 5.
 
Strony
1. Strony zobowiązują się współpracować ze sobą, dokładając najwyższej staranności
     w przestrzeganiu szczegółów techniczno-organizacyjnych i proceduralnych określonych   
     w umowie.
 
§ 5
Zasady i tryb rozliczeń
1. Za wykonanie przedmiotu umowy Oferentowi przysługiwać będzie wynagrodzenie  
    ryczałtowe, podane w przyjętej ofercie, w wysokości     ...................... zł  +   .......................  
    %VAT=  ................................ zł brutto  (słownie.....................................................................   
    ........................................................................................................................ złotych brutto).
2. Rozliczenie przedmiotu umowy nastąpi po zakończeniu realizacji umowy, na podstawie   
    faktury wystawionej przez Oferenta,  w oparciu o podpisany przez Zamawiającego    
    protokół odbioru dokumentacji.
3. Termin zapłaty faktury ustala się na 30 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu.
 
§ 6
Kary umowne
1.    Oferent zapłaci Zamawiającemu kary umowne za:
a)      odstąpienie przez Zamawiającego od umowy, z powodu okoliczności za które odpowiada   
      Oferent - w wysokości 10 % wartości wynagrodzenia umownego,
b)      zwłokę w przekazywaniu przedmiotu umowy - w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki,
c)      zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze – w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki,
2.   Zamawiający zapłaci Oferentowi kary umowne za odstąpienie od umowy z powodu, za  
      który odpowiada Zamawiający - w wysokości 10 % wartości wynagrodzenia umownego.
3.   Strony mogą dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego  
       wysokości kar umownych.
§ 7
Czas obowiązywania umowy.
Umowa obowiązuje od dnia podpisania do .........................
 
§ 8
  Zmiany umowy.
Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem
nieważności.
 
§ 9
 
 Postanowienia końcowe.
1.  W sprawach nieuregulowanych w Umowie stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego,
     oraz ustalenia z przyjętej oferty.
2.  Strony zgodnie postanawiają, iż wszelkie ewentualne spory będą rozstrzygane   
     polubownie, zaś w przypadku braku zgodności właściwym do rozstrzygnięcia będzie Sąd
     według siedziby Zamawiającego.
3.  W sprawach nieuregulowanych w Umowie stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego,
     oraz ustalenia z przyjętej oferty.
4.  Umowa sporządzona została w dwóch  jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym
     dla każdej ze stron.
5.  Integralną część umowy stanowi zapytanie i oferta.
 
 
 
 
Wykonawca:                                                                        Zamawiający:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zał. Nr 3 do Wytycznych
                                                                                                          z dnia 01.08.2017 r.
.................................................
     (nazwa firmy / pieczęć)
 
 
Wykaz wykonanych w ciągu ostatnich czterech lat co najmniej dwóch robót, odpowiadających swoim rodzajem robotom stanowiącym przedmiot zamówienia,
z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania, nazw i adresu Zamawiających
 
Lp.
Nazwa zamawiającego, adres
Data wykonania
Opis przedmiotu zamówienia
Wartość
1
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
4
 
 
 
 
 
5
 
 
 
 
 
6
 
 
 
 
 
7
 
 
 
 
 
8
 
 
 
 
 
 
 
…………..……………………                                                                                                      
       (Miejscowość, data)
 
                                                                                                                               .…………………………………….
podpis osób uprawnionych
                                              
 
 
 
 

Dokument utworzył(-a):  Zbigniew Kaszałowicz  (04.08.2017)
Dokument wprowadził(-a):  Zbigniew Kaszałowicz  (04.08.2017)
Dokument zatwierdził(-a):  Zbigniew Kaszałowicz  (24.04.2018)
Dokument modyfikował(-a):  Zbigniew Kaszałowicz  (24.04.2018)
 
^ Strony biuletynu wyświetlono:
1525090 razy
Biuletyn HexnetBIP v 1.51 obsługuje: Regionalne Centrum Technik Komputerowych HEXNET Sp. z o.o.
tel. 510612522; e-mail: hexnet@hexnet.pl
^