BIP - www.bip.gov.pl BIP
    
  
 Strona główna     Rejestr zmian   Statystyki   Wyślij   Drukuj 
     
  Informacje podstawowe
  Przedmiot działalności
  Organizacja Spółki
  Organy Spółki
  Struktura własnościowa
  Majątek
  Koncesje
  Finanse
  Taryfy dla ciepła
  Regulamin Świadczenia Usług
  Przetargi
  ∴ Pytania i odpowiedzi
  ∴ Rozstrzygnięcia przetargów
  Dane publiczne
  Kontrole w Spółce
  ∴ Państwowa Inspekcja Pracy
  ∴ Sanepid
  ∴ ZUS
  ∴ Straż pożarna
  Spółka
  ∴ Organy spółki
  ∴ Status spółki
  Oferty pracy
  ∴ Konkurs na stanowisko Dyrektora Zarządu
  Kontakt
  RODO
  Narzędzia
  ∴ Wyszukiwarka
  ∴ Instrukcja
  ∴ Redakcja
  ∴ Zaloguj się
  
 
  «   Przetarg na budowę przyłączy i węzłów cieplnych w Mrągowie w archiwum

OŁOSZENIE
Przetarg na budowę przyłączy i węzłów cieplnych, w Mrągowie.
 
 
Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o. w Mrągowie zaprasza do złożenia oferty na wykonanie robót budowlanych, których przedmiotem zamówienia jest ,,Budowa przyłączy
i  węzłów cieplnych, w Mrągowie”.
 

Przedmiotem zamówienia jest „Budowa przyłączy cieplnych z rur preizolowanych
i węzłów cieplnych”:

1. Przyłącza cieplne z kablem do monitoringu 2 x - XzTKMXpw 3 x 2 x 0,8
w rurze ochronnej Arot ø32:

1.      ul. Ratuszowa 1B     -            f 33,7/90,        L =  2 x  6 m, odejście od sieci trójnikiem 48,3/33,7 ,  zawory odcinające w pomieszczeniu węzła,
2.      ul. Moniuszki 5-7-9  -            f 48,3/110       L = 2 x 12,2 m,  prace ziemne pod nadzorem archeologicznym, odejście od sieci trójnikiem 76,1/48,3, zawory odcinające w pomieszczeniu węzła,
3.      ul. Mrongowiusza 50              f 48,3/110      L =  2 x 36,6 m, odejście od sieci f 219,1/315 wcinką na gorąco, zawory odcinające preizolwane,
4.      ul. Oficerska dz. nr 5-238/2   f 60,3/125      L =  2 x 96,7 m  odejście od sieci trójnikiem 76,1/60,3,  zawory odcinające w pomieszczeniu węzła.
Podłączenie węzłów ciepłowniczych w budynkach.
 
2. Węzły cieplne dla budynku:
1.      ul. Mrongowiusza 50,                        Moc       Qco - 50  kW,
2.      ul. Oficerska działka nr 5-238/2,       Moc       Qco - 175  kW,        Qcw - 90kW
3.      ul. Wojska Polskiego 22C,                Moc       Qco - 23 kW,        Qct  - 15kW.
Uruchomienie węzłów.
 
1. Wytyczne zawierające wymagania w stosunku do Oferentów można uzyskać w biurze Miejskiej Energetyki Cieplnej 11-700 Mrągowo, os. Parkowe 2.
2. Termin wpłacenia wadium i złożenia ofert: 
a) Złożenie wadium w wysokości 10 000,00 złotych (dziesięć tysięcy złotych):
- w pieniądzu, najpóźniej na dzień przed otwarciem ofert,
- w poręczeniach, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, najpóźniej w terminie składania oferty.
b) Ofertę należy złożyć w sekretariacie Miejskiej Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.                
11-700 Mrągowo  os. Parkowe 2  do dnia 14.07.2017 r. do godziny 11:50.
3. Termin wykonania zamówienia:    Rozpoczęcie - po podpisaniu umowy.
Zakończenie - do 29.09. 2017 r.,
UWAGA !
W przypadku wystąpienia przyczyn niezależnych od Zamawiającego, może nastąpić ograniczenie zakresu zamówienia.
 
Dodatkowych informacji udzielą: Zygmunt Szewczyk, Stanisław Skwarczyński,
Tel. 89 741 69 36, w dniach pracy, godz. 7.00 do 14.30.
 
 
 
 
 
 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
                                                                                   
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                             
                                                                     
 . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
                                                         
 
 
 
 

Nasz znak: DT-4/          /2017                                                           Mrągowo, dn. 12.06.2017 r. 

             
 
Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o. w Mrągowie zaprasza do złożenia oferty
na wykonanie robót budowlanych zgodnie z poniższymi Wytycznymi:
        

 

Wytyczne

do sporządzenia oferty na „Budowę przyłączy i węzłów cieplnych w Mrągowie”

 
 
I. Zamawiający
Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o., 11-700 Mrągowo os. Parkowe 2, Tel. 89 7416936, fax. 89 741 65-94 Regon 510031017, Kapitał zakładowy 4.819.900,-, KRS 0000082783, NIP 742-000-06-48, zwany dalej ,,Zamawiającym”.
 
  II. Przedmiot zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest „Budowa przyłączy cieplnych z rur preizolowanych
i węzłów cieplnych, w Mrągowie”:

1. Przyłącza cieplne z kablem do monitoringu 2 x - XzTKMXpw 3 x 2 x 0,8
w rurze ochronnej Arot ø32:

1)      ul. Ratuszowa 1B     -            f 33,7/90,        L =  2 x  6 m, odejście od sieci trójnikiem 48,3/33,7 ,  zawory odcinające w pomieszczeniu węzła,
2)      ul. Moniuszki 5-7-9  -            f 48,3/110       L = 2 x 12,2 m,  prace ziemne pod nadzorem archeologicznym, odejście od sieci trójnikiem 76,1/48,3, zawory odcinające w pomieszczeniu węzła,
3)      ul. Mrongowiusza 50              f 48,3/110      L =  2 x 36,6 m, odejście od sieci f 219,1/315 wcinką na gorąco, zawory odcinające preizolwane,
4)      ul. Oficerska dz. nr 5-238/2   f 60,3/125      L =  2 x 96,7 m  odejście od sieci trójnikiem 76,1/60,3,3,  zawory odcinające preizolowane.
2. Węzły cieplne dla budynku:
1.      ul. Mrongowiusza 50,                      Moc       Qco - 50  kW,
2.      ul. Oficerska działka nr 5-238/2,      Moc       Qco - 175  kW,         Qcw - 90kW
3.      ul. Wojska Polskiego 22C,             Moc       Qco - 23 kW,            Qct - 15kW.
 
UWAGA! W przypadku wystąpienia przyczyn niezależnych od Zamawiającego, może nastąpić ograniczenie zakresu przedmiotu zamówienia.
 
III. Zakres zamówienia.
Zakres zamówienia podano w Załączniku Nr 1 do niniejszych Wytycznych.
 
IV. Pożądany termin wykonania:
Dla wszystkich zadań - rozpoczęcie – po podpisaniu umowy.
                                      zakończenie -  do 29.09. 2017 r..   
                                                                                                                     
V.  Wymagania stawiane Oferentowi.
O zamówienie mogą ubiegać się Oferenci, którzy spełniają następujące warunki:
1) Są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymaganiami ustawowymi,
2) Posiadają uprawnienia, niezbędną wiedzę, doświadczenie, potencjał techniczny  i ekonomiczny, a także pracowników zdolnych do wykonania zadania,
3)  Złożą oświadczenie o wyrażeniu zgody na zaproponowany projekt umowy.
4)  Złożą oświadczenie o zatrudnieniu przez oferenta lub podwykonawcę, przy wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dn. 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, z późn. zm.) pracowników na podstawie umowy o pracę, tzn.:
1. Zgodnie z art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1976 r. – Kodeks pracy: Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem.
2. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Oferenta lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia, polegające na:
a) wykonywaniu robót ziemnych (wykonywanie wykopów, zabezpieczanie wykopów, przywróceniu terenu do stanu pierwotnego, itp.),
b) wykonywanie robót montażowych - montaż przyłączy i węzłów cieplnych (spawanie
i skręcanie rur oraz elementów węzłów cieplnych, badanie szczelności),
c) wykonywanie robót malarskich - czyszczenie i malowanie.
3. Oferent jest zobowiązany do przedstawienia zamawiającemu zanonimizowanych kopi umów o pracę pracowników, o których mowa w ust. 2 z ukrytymi danymi osobowymi,
w tym w szczególności danymi adresowymi i płacowymi pracowników:
1) przed przystąpieniem do wykonywania czynności o których mowa w ust. 2  przez osobę wyznaczoną do ich wykonywania,
2) na każde żądanie zamawiającego w trakcie realizacji umowy, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 5 dni.
4. W przypadku niespełnienia wymagań w zakresie zatrudnienia przez Oferenta lub Podwykonawcę, przy wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dn. 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, z późn. zm.) pracowników bez umowy o pracę, dotyczyć ich będą kary umowne:
1) Każdorazowo za niezatrudnienie przez Oferenta osoby wykonującej na umowę o pracę czynności wskazanych w § 7 Umowy, a polegających na wykonywaniu pracy w sposób określony w Kodeksie Pracy – w wysokości stanowiącej iloczyn kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, obowiązujących w chwili stwierdzenia przez Zamawiającego niedopełnienia przez Oferenta wymogu zatrudnienia oraz liczby miesięcy w okresie realizacji Umowy, w których nie dopełniono przedmiotowego wymogu.
2) Każdorazowo za nie zapewnienie przez Oferenta obowiązku zatrudnienia przez podwykonawcę osoby wykonującej na umowę o pracę co najmniej z jednej z czynności wskazanych w §7 Umowy, a polegających na wykonywaniu pracy w sposób określony w Kodeksie Pracy – w wysokości stanowiącej iloczyn kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, obowiązujących w chwili stwierdzenia przez Zamawiającego nie zapewnienia przez Oferenta niedopełnienia przez podwykonawcę wymogu zatrudnienia oraz liczby miesięcy w okresie realizacji Umowy, w których nie dopełniono przedmiotowego wymogu.
 
VI. Sposób przygotowania oferty.
Przed złożeniem oferty wskazane jest zapoznanie się z pełną dokumentacją budowlaną będącą w posiadaniu Zamawiającego i dokonanie wizji lokalnej na terenie budowy.
1. Oferta oraz załączniki powinna być napisana w języku polskim, w formie pisemnej,  w układzie zgodnym z załączonym Formularzem Ofertowym /zał. nr 2/. Powinna być napisana w sposób czytelny i trwały oraz podpisana przez osobę /osoby/ upoważnione do reprezentowania firmy Oferenta na zewnątrz.
2. Oferta winna zawierać:
- pełną nazwę Oferenta, jego adres wraz z numerem tel., faksem i datą sporządzenia oferty,
- cenę za jaką Oferent zobowiązuje się zrealizować zamówienie wraz z obowiązującym podatkiem VAT, w układzie jak w ,,Formularzu Ofertowym”,
- aktualny odpis z właściwego rejestru albo oświadczenie o wpisie do ewidencji  działalności gospodarczej, dokument dopuszczający Oferenta do obrotu prawnego w zakresie objętym zamówieniem,
- aktualne zaświadczenie ZUS dotyczące realizacji zobowiązań ubezpieczeniowych,
- aktualne zaświadczenie z Urzędu Skarbowego dotyczące realizacji zobowiązań,                                                                                           
- upoważnienie podpisującego i składającego ofertę do reprezentowania Oferenta (nie dotyczy władz statutowych firmy Oferenta),
- opłaconą polisę/inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia,
- wykaz wykonanych w okresie ostatnich lat (2014-2016) co najmniej dwóch robót, odpowiadających swoim rodzajem robocie stanowiącej przedmiot zamówienia,  z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i danych Zamawiającego.
- oświadczenie o zatrudnieniu przez oferenta lub podwykonawcę, przy wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dn. 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, z późn. zm.) pracowników na podstawie umowy o pracę.
3. W/w dokumenty, mogą być w formie uwierzytelnionej przez składającego ofertę, kopii lub kserokopii.
4. Oferta poza wcześniej wymienionymi informacjami i dokumentami winna zawierać: 
a) sposób ustalenia ceny -  kosztorys ofertowy,
b) wskaźniki cenotwórcze kosztorysu ofertowego,
c) gwarancję na wykonane roboty na okres 60 miesięcy i 24 miesiące na dostarczone urządzenia węzłów, licząc od dnia ich odbioru.
d) zobowiązanie do udzielenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy zawierające wielkość, formę i termin  udzielenia zabezpieczenia,
e) informację o pracownikach nadzoru /kierowniku budowy i kierownikach robót/ wyznaczonych imiennie do realizacji zleconych zadań,
f) oświadczenie o wyrażeniu zgody na zaproponowany projekt umowy i zawarte w niej warunki płatności.
5. Każda strona oferty musi być ponumerowana kolejnymi numerami w prawym górnym rogu strony i być podpisana u dołu strony przez składającego ofertę.
6. Wszystkie załączniki muszą być ponumerowane kolejnymi numerami w prawym górnym rogu strony i być podpisane na końcu przez składającego ofertę.
7. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty i załączników muszą być parafowane i datowane własnoręcznie przez podpisującego ofertę.
8. Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
9. Oferent może zwrócić się do Zamawiającego na piśmie o wyjaśnienie ustaleń zawartych w niniejszych Wytycznych oraz wątpliwości związanych ze sposobem przygotowania i złożenia oferty.
 
VII. Kryteria oceny i sposób wyboru Oferenta.
1. Postanowienia ogólne:
a) Oferent jest zobowiązany wykazać, że spełnia wymagane warunki,
b) Zamawiający ma prawo wykluczyć z postępowania Oferenta, jeżeli stwierdzi nieprawdę w złożonych oświadczeniach i dokumentach,
c) Oceny oferty i wyboru Oferenta dokona komisja powołana przez Zamawiającego.
2. Ocena oferty zostanie przeprowadzona w oparciu o niżej przedstawione kryterium.
Kryteriami  oceny są:
X = punkty przyznane badanej ofercie za cenę brutto wyrażona w polskich złotych, za jaką Oferent zobowiązuje się zrealizować zamówienie
– waga kryterium k = 100%,
gdzie:
 
X   x 100 
 
VIII. Wadium.
Oferent przystępujący do przetargu jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości: 10.000,00zł (dziesięć tysięcy złotych):
a)  w pieniądzu, najpóźniej na dzień przed otwarciem ofert. Wpłata na konto Miejskiej Energetyki Cieplnej w Banku PKO BP S.A. Oddział Centrum Mrągowo,  nr konta: 19102036390000830200580936 z dopiskiem – Wadium na przetarg – „Budowa przyłączy i węzłów cieplnych”,. Jako termin, przyjmuje się datę i godzinę wpływu gotówki na konto Zamawiającego.
b) W poręczeniach, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych. Dokumenty związane ze złożeniem wadium w jednej z w/w form, winny być złożone u Głównej Księgowej Miejskiej Energetyki Cieplnej, najpóźniej w terminie  składania oferty.
2. Wadium wniesione w pieniądzu wybranego Oferenta zostanie przeniesione w części  lub całości, w dniu podpisania umowy na rachunek depozytowy jako  zabezpieczenie  należytego  wykonania umowy. Nie wykorzystana część wadium zostanie zwrócona Oferentowi w terminie 14 dni od daty podpisania umowy.
3. Pozostałym Oferentom, których oferty nie wybrano, zwrot wadium nastąpi  niezwłocznie.
4. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeśli Oferent, którego oferta została wybrana:
- odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie,
- nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
- zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie zamawiającego.
 
IX. Warunki udziału w przetargu.
Warunkiem udziału w przetargu jest:
1. Wniesienie wadium w wysokości, terminie i na warunkach wymienionych w punkcie VIII niniejszych Wytycznych.
2. Złożenie pisemnej oferty w zamkniętej kopercie i opracowanej zgodnie z punktem VI oraz w miejscu i terminie określonym w punkcie X niniejszych Wytycznych.
3. Spełnienie wymagań określonych w pkt. V niniejszych Wytycznych. Oferta nie spełniająca wszystkich wymagań formalnych zostanie odrzucona.                                                                                                                                                      
 
X. Termin i miejsce składania ofert.
1. Ofertę należy złożyć w sekretariacie Miejskiej Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.
11-700 Mrągowo  os. Parkowe 2  do dnia 14.07.2017 r. do godziny 11:50.
2. Ofertę należy zapakować w kopertę .
3. Koperta powinna być zaadresowana: Miejska Energetyka Cieplna Sp. z o.o. os. Parkowe 2, 11-700 Mrągowo i opatrzona napisem: Oferta na przetarg – „Budowa przyłączy i węzłów cieplnych”, ponadto powinna być opatrzona nazwą i dokładnym adresem Oferenta.
4. Na życzenie Oferent może otrzymać potwierdzenie złożenia oferty wraz z numerem jakim została oznakowana koperta z ofertą.
5. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona Oferentowi bez otwierania.
6. Oferent nie może wycofać oferty lub wprowadzić zmian po upływie terminu składania ofert.
7. Składający ofertę zostaje nią związany na okres 40 dni, licząc od dnia upływu terminu składania ofert.
 
XI. Termin i miejsce otwarcia ofert.
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Miejskiej Energetyki Cieplnej Spółka z o.o.
Os. Parkowe 2, w dniu 14.07.2017 r. o godz. 12.00.
 
XII. Postanowienia końcowe.
1. Zamawiający przyzna zamówienie Oferentowi, którego oferta odpowiada wymaganiom określonym w niniejszych Wytycznych oraz zostanie uznana za najkorzystniejszą.
2. W zawiadomieniu wysłanym do Oferenta, którego oferta zastała wybrana, Zamawiający określi termin i miejsce zawarcia umowy.
3. Wybrany Oferent zobowiązany jest zawrzeć umowę wg załączonego do niniejszych. Wytycznych projektu umowy w terminie podanym przez Zamawiającego. W przypadku odmowy podpisania umowy, wybrany Oferent traci wadium na  rzecz Zamawiającego.
4. Podpisanie umowy musi poprzedzać wniesienie w ustalonej wysokości zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
5. Warunki i termin zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, określone zostały w umowie.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty oraz prawo do odstąpienia od przetargu lub jego unieważnienia bez dokonania wyboru oferty.
7. Postępowanie  przetargowe  nie  jest  prowadzone  w  trybie  ustawy  Prawo  Zamówień  Publicznych. Oferentom nie  przysługują  środki  ochrony  prawnej  wynikającej  z  tej  ustawy. Oferent ma prawo wniesienia odwołania do Zamawiającego w ciągu 5 dni, licząc od dnia zamieszczenia wyniku przetargu na stronie internetowej Zamawiającego.
8. Do udzielenia wyjaśnień dotyczących niniejszych „Wytycznych”, upoważnia się:  Zygmunta Szewczyka i Stanisława Skwarczyńskiego, tel. 89-741-69-36. w dniach pracy, godz. 7.00 do 14.30.
9. Materiały przetargowe w wersji elektronicznej zostaną wysłane pocztą e-mail podając  adres swojej poczty telefonicznie lub pisząc na adres biuro@mec.mragowo.pl.  
 
UWAGA !  W przypadku wystąpienia przyczyn niezależnych od Zamawiającego, zastrzega się ograniczenie zakresu przedmiotu zamówienia.  
 
 
Niniejsze Wytyczne stanowią całość z następującymi załącznikami:
1. Zakres zamówienia                                                - Załącznik Nr 1,
2. Formularz  ofertowy                                             - Załącznik Nr 2,
3. Wzór umowy                                                         - Załącznik Nr 3,
4. Oświadczenie dotyczące podwykonawców         - Załącznik Nr 4,
5. Wykaz wykonanych robót                                    - Załącznik Nr 5,
6. Oświadczenie o zatrudnieniu pracowników         - Załącznik Nr 6.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Załącznik nr 1 do Wytycznych
                                                                                                      z dnia 12.06.2017 r.
 
 
 
ZAKRES ZAMÓWIENIA
 
 
I.    Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest „Budowa przyłączy cieplnych z rur preizolowanych
i węzłów cieplnych, w Mrągowie”:

1.      Przyłącza cieplne z kablem do monitoringu 2 x - XzTKMXpw 3 x 2 x 0,8
w rurze ochronnej Arot ø32:
1)      ul. Ratuszowa 1B     -      f 33,7/90,        L =  2 x  6 m, odejście od sieci trójnikiem 48,3/33,7 ,  zawory odcinające w pomieszczeniu węzła,
2)      ul. Moniuszki 5-7-9  -      f 48,3/110       L = 2 x 12,2 m,  prace ziemne pod nadzorem archeologicznym, odejście od sieci trójnikiem 76,1/48,3, zawory odcinające w pomieszczeniu węzła,
3)      ul. Mrongowiusza 50        f 48,3/110      L =  2 x 36,6 m, odejście od sieci f 219,1/315 wcinką na gorąco, zawory odcinające preizolwane,
4)      ul. Oficerska dz. nr 5-238/2   f 60,3/125            L =  2 x 96,7 m, odejście od sieci trójnikiem 76,1/60,3,  zawory odcinające preizolowane.
2.      Węzły cieplne dla budynku:
1)       ul. Mrongowiusza 50,                Moc     Qco - 50  kW,
2)       ul. Oficerska działka nr 5-238/2,  Moc     Qco - 175  kW,             Qcw - 90kW
3)       ul. Wojska Polskiego 22C,         Moc    Qco - 23 kW,                 Qct - 15kW.
 
UWAGA ! 
Inwestor dopuszcza możliwość zastosowania innej niż podanej w projekcie technologii rur preizolowanych pod warunkiem opracowania przez Oferenta, na własny koszt, projektu zamiennego zaakceptowanego przez Zamawiającego, przed wprowadzeniem Wykonawcy na plac budowy. Przeprojektowanie nie może wpłynąć na wymagany termin zakończenia robót.
 
II.                Roboty budowlane

 

A. Zakres: taki sam jak w przedmiocie zamówienia.

Załączona dokumentacja:

 

1.      Budowa przyłączy cieplnych z rur preizolowanych
1.1.   Przyłącze cieplne wysokich parametrów – ul. Ratuszowa 1B
1.1.0.     Uzgodnienia
1.1.1.     Opis techniczny
1.1.2.     Zestawienie materiałów
1.1.3.     Projekt zagospodarowania terenu
1.1.4.     Współrzędne geodezyjne
1.1.5.     Schemat montażowy
1.1.6.     Schemat kabla monitorującego i alarmu
1.1.7.     Profil przyłącza
1.1.8.     Przedmiar robót.
1.2.   Przyłącze cieplne wysokich parametrów – ul. Moniuszki 5-7-9
1.2.0.     Uzgodnienia
1.2.1.     Opis techniczny
1.2.2.     Zestawienie materiałów
1.2.3.     Projekt zagospodarowania terenu
1.2.4.     Współrzędne geodezyjne
1.2.5.     Schemat montażowy
1.2.6.     Schemat kabla monitorującego i alarmu
1.2.7.     Profil przyłącza
1.2.8.     Przedmiar robót.
1.3.   Przyłącze cieplne wysokich parametrów – ul. Mrongowiusza 50
1.3.0.     Uzgodnienia
1.3.1.     Opis techniczny
1.3.2.     Zestawienie materiałów
1.3.3.     Projekt zagospodarowania terenu
1.3.4.     Współrzędne geodezyjne
1.3.5.     Schemat montażowy
1.3.6.     Schemat kabla monitorującego i alarmu
1.3.7.     Profil przyłącza
1.3.8.     Przedmiar robót.
1.4.   Przyłącze cieplne wysokich parametrów - ul. Oficerska … dz. nr 5-238/2  
1.4.0.     Uzgodnienia
1.4.1.     Opis techniczny
1.4.2.     Zestawienie materiałów
1.4.3.     Projekt zagospodarowania terenu
1.4.4.     Współrzędne geodezyjne
1.4.5.     Schemat montażowy
1.4.6.     Schemat kabla monitorującego i alarmu
1.4.7.     Profile sieci i przyłączy cieplnych
1.4.8.     Przedmiar robót.
2.      Budowa węzła cieplnego
2.1.   Węzeł cieplny  dla budynku przy ul. Mrongowiusza 50
2.1.0.     Opis techniczny i obliczenia
2.1.1.     Wykaz urządzeń i materiałów
2.1.2.     Schemat technologiczny węzła
2.1.3.     Rzut węzła cieplnego.
2.1.4.     Przedmiar robót
2.2.   Węzeł cieplny o mocy Qco - 175 kW, Qcw - 90kW dla budynku przy
ul. Oficerska … dz. nr 5-238/2  
2.2.0.     Opis techniczny i obliczenia
2.2.1.     Wykaz urządzeń i materiałów
2.2.2.     Schemat technologiczny węzła
2.2.3.     Rzut węzła cieplnego.
2.2.4.     Przedmiar robót
2.3.   Węzeł cieplny  dla budynku przy ul. Wojska Polskiego 22C
2.3.0.     Opis techniczny i obliczenia
2.3.1.     Wykaz urządzeń i materiałów
2.3.2.     Schemat technologiczny węzła
2.3.3.     Rzut węzła cieplnego.
2.3.4.     Przedmiar robót
B. Technologia  i warunki wykonania przyłączy cieplnych:
1.      Rury preizolowane, z barierą antydyfuzyjną i sygnalizacją przecieku impulsową, posiadające aprobatę ITB.  Ciśnienie próbne  2,4MPa, temperatura pracy 140oC
z możliwością krótkotrwałych przekroczeń do 150oC.
2.      Mufy termokurczliwe sieciowane radiacyjnie z klejem termotopliwym i masą butylową. Korki wtapiane.
3.      Kolana, trójniki, zawory układane w ziemi, preizolowane, prefabrykowane. Dopuszczamy inne rozwiązania katalogowe przyjętego systemu.
4.      Zawory na przyłączach: kulowe, spawane, PN 25, temperatura  max 150oC.
5.      Podsypka i nasypka rurociągów wykonywać piaskiem nie zawierającym gliny, ostrych kamieni i innych elementów, bez wykorzystania ziemi z wykopów. Dwie taśmy sygnalizacyjne.
6.      Przyłącza powinny posiadać na całej jej długości przewody alarmowe sygnalizacji przecieku  zakończone skrzynkami przyłączeniowymi w pomieszczeniach węzłów.
7.      Przyłącze podłączone do istniejących węzłów cieplnych.
 
C.  Warunki wykonania węzłów cieplnych
1.   Węzeł   z instalacją elektryczną bez instalacji elektrycznej pomieszczenia węzła.
2.   Podłączenie do istniejących instalacji  zasilających  i odbiorczych.
3.   Uruchomienie.
4.   Dokonanie odbioru UDT (naczynie przeponowe).
    
D. Wymagania stawiane dla Oferenta:
1)      Ustanowienie kierownika budowy
2)      Prowadzenie budowy zgodnie z Ustawą Prawo Budowlane i decyzjami administracyjnymi.
3)      Obsługa geodezyjna budowy oraz inwentaryzacja powykonawcza rurociągu.
4)      Roboty stanowiące zagrożenie dla otoczenia powinny być odpowiednio  oznakowane  
i zabezpieczone.
5)      Powiadomienie zainteresowanych o rozpoczęciu robót, w terminie zgodnym
z   uzgodnieniami zawartymi w dokumentacji.
6)      Przywrócenie terenu objętego robotami do pierwotnego stanu, oraz protokólarne   przekazanie terenu użytkownikowi.
7)      Protokolarne przekazanie Zamawiającemu wykonanych przyłączy, wraz dokumentacją  powykonawczą i niezbędnymi protokółami z prób i badań, atestami i świadectwami oraz wykonanych węzłów cieplnych wraz z protokołami odbioru przez UDT i zakład energetyczny.
           
Wykaz  dokumentów:
1)        Oryginał dziennika budowy – jeśli wymagany.
2)        Oryginał oświadczenia kierownika budowy:
a.         o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem technicznym (budowlanym)
i pozwoleniem  na budowę oraz przepisami,
b.        o doprowadzeniu do należytego stanu  i porządku terenu budowy, a także – w razie korzystania – innej nieruchomości.
3)        Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza infrastruktury technicznej.
4)        Aprobaty techniczne ITB na materiały preizolowane.
5)        Protokół badań wykonanych instalacji elektrycznych – sporządzone przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia.
6)      Protokóły odbioru urządzeń ciśnieniowych przez UDT (dotyczy naczyń wzbiorczych przeponowych  węzłów cieplnych).
7)      Protokóły  prób ciśnienia.
8)      Protokóły badań spoin.
9)      Protokóły płukania sieci.
10)  Protokół sprawdzenia instalacji sygnalizacji przecieku.
11)  Protokół sprawdzenia kabla monitorującego.
12)  Protokóły przekazania terenu użytkownikom lub właścicielom.
13)  Kopie rysunków wchodzących w skład zatwierdzonego projektu, z naniesionymi na czerwono zmianami.
14)  Deklaracje zgodności montowanych urządzeń, certyfikaty CE.
 
            Powyższy zakres należy wykonać zgodnie z projektem budowlanym, załącznikami do Wytycznych i sztuką budowlaną, obowiązującymi  przepisami i  wskazaniami Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz zgodnie z instrukcją montażu producentów rur i armatury. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
„Formularz  ofertowy”                                                                                            Zał. Nr 2 do Wytycznych
……..........................................................                             z dnia 12.06.2017 r.
..................................................................                                         
……..........................................................                                        Strona ......... Stron ..........    
       /pełna nazwa i dokładny adres Oferenta/                                                                                                                                           

 

 

OFERTA OSTATECZNA

 

Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o.

os. Parkowe, 11-700 Mrągowo

 
Odpowiadając na zaproszenie do złożenia oferty na: ,,Budowę przyłączy i węzłów cieplnych, oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za łączną  cenę:

 ....................................... zł  + ................... %VAT = …...........................................  zł (brutto),

 

(słownie: ........................................................................................................................ złotych).

 

W rozbiciu na poszczególne zadania, oferujemy:

1) Przyłącze cieplne do budynku przy ul. Ratuszowa 1B, za cenę: ............................................ zł  +..................... % VAT = .............................. zł brutto, (słownie: ……………………..……
.……………..……………………………………………………………..………...… złotych).
2) Przyłącze cieplne do budynku przy ul. Moniuszki 5-7-9, za cenę: ...................................... zł  + ................... % VAT  =  ........................  zł (brutto), (słownie: ............................................ ........................................................................................................................................ złotych).
3) Przyłącze cieplne do budynku przy ul. Mrongowiusza 50, za cenę: ......................... zł  + ............................ % VAT  =  .....................  zł (brutto), (słownie: ………………………..…… ........................................................................................................................................ złotych).
4) Przyłącze cieplne do budynku przy ul. Oficerska dz. nr 5-238/2 za cenę: ...................................... zł  + ................... % VAT  =  ........................  zł (brutto), (słownie: ........................................................................................................................................ złotych).
5) Węzeł cieplny jednofunkcyjny o mocy Qco 50 kW dla budynku przy ul. Mrongowiusza 50, za cenę: …………………… zł +..................... % VAT = ……………….. zł brutto, (słownie: ………………………………………………………………...…………..………...… złotych).
6) Węzeł cieplny dwufunkcyjny o mocy Qco - 175kW, Qcw - 90kW dla budynku przy
ul. Oficerska dz. nr 5-238/2 za cenę: …………… zł +..............% VAT = .............................. zł brutto, (słownie: ……………………………………………………...………………. złotych).
7) Węzeł cieplny dwufunkcyjny o mocy Qco - 23kW, Qcw - 15kW dla budynku przy
ul. Wojska Polskiego 22C za cenę: …………… zł +..............% VAT = .............................. zł brutto, (słownie: ……………………………………………………...………………. złotych).
 
1.  Przedmiot zamówienia wykonamy w terminie:
Rozpoczęcie          - po podpisaniu umowy.
Zakończenie          - do   29.09.2017 r.
2.  Oświadczamy,  że zapoznaliśmy się z warunkami zamówienia i nie wnosimy  do nich
     zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty (dokonaliśmy
     wizji  lokalnej w terenie).   
 
 
-----------------------------------------------                                                          
Podpis upoważnionego przedstawiciela
Strona ......... Stron ..........    
3.  Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na okres 40 dni.
4.  Oświadczamy, że przekazany nam projekt umowy i warunki płatności w niej
     zaproponowane zostały przez nas zaakceptowane i zobowiązujemy się, w przypadku
     wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy w zaproponowanej formie, miejscu i terminie
     wyznaczonym przez Zamawiającego, podane w zawiadomieniu o wyborze Oferenta.
     Jesteśmy świadomi, że gdyby z naszej winy nie doszło do zawarcia umowy, wniesiona
     przez nas wadium podlega przepadkowi na rzecz Zamawiającego.
5.  W przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do wniesienia w pełnej wysokości                                               
     przed podpisaniem umowy, zabezpieczenia należytego wykonania umowy
     o równowartości 5 % ceny ofertowej brutto, tj.:  ……………...………………............... zł                     

     (słownie: ................................................................................................................... złotych).

6.  Do niniejszej oferty załączono:
  a) Oświadczenia wg  wzoru załączonego do „Formularza ofertowego”;
  b) Wypis z rejestru handlowego/dokument potwierdzający dopuszczenie oferenta
      do obrotu prawnego w zakresie objętym zamówieniem/;*
  c) Zaświadczenie ZUS/KRUS; *
  d) Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego; 
  f) Upoważnienie przedstawiciela do reprezentowania Oferenta;*
  g) Kosztorys ofertowy;
  h) Wskaźniki cenotwórcze kosztorysu ofertowego;
  i) Informację o pracownikach odpowiedzialnych za realizację niniejszego zlecenia
      /kierowniku budowy i kierownikach robót/ wyznaczonych imiennie do realizacji    
      zleconych robót wraz z poświadczonymi za zgodność, kserokopiami ich uprawnień
      i nabytego doświadczenia oraz informację o ilości pracowników wyznaczonych
      do realizacji zadania przedmiotu zamówienia;
   j) Kopia dowodu wpłaty wadium;
  k) Polisa OC w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;
   l) Wykaz wykonanych robót w okresie ostatnich lat;
   ł) Oświadczenie dotyczące podwykonawców;*
 m) Oświadczenie o zatrudnieniu przez oferenta lub podwykonawcę, przy wykonywaniu
      pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dn. 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy
      (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, z późn. zm.) pracowników na podstawie umowy o pracę.
n) ………………….…………………………………………………………….……….. .
7.  Zobowiązujemy się udzielić na wykonywane roboty gwarancji na okres 60 miesięcy,
     licząc od dnia odbioru końcowego robót.
8.  Zobowiązujemy się udzielić na dostarczone urządzenia węzłów gwarancji na okres 24
     miesięcy licząc od dnia ich odbioru.
9.  Oferta została złożona na ...... ponumerowanych stronach.
* niepotrzebne skreślić             
                
 
 
                                                             Podpis ........................................................................
                                                                            Upoważniony przedstawiciel oferenta                                                                                                                                      
 
 
Miejscowość ..................................................  data ................................................................
                                                                                 
 
Załącznik Nr 1 do Formularza ofertowego
z dnia 12.06.2017 r.
 
 
 
 
OŚWIADCZENIA
 
 
 
L.p.
 
Oświadczenia Oferenta, że
Podpis upoważnionego przedstawiciela
 
Data
 
1
 
Zapoznał się z warunkami zamówienia
i przyjmuje je bez zastrzeżeń.
 
 
 
 
2
 
Jest uprawniony do występowania
w obrocie prawnym, zgodnie
z wymaganiami ustawowymi.
 
 
 
 
3
 
Posiada uprawnienia niezbędne do wykonywania określonych prac lub czynności wymienionych w zamówieniu, jeśli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
 
 
 
 
4
 
Dysponuje niezbędną wiedzą                           
 i doświadczeniem, a także potencjałem ekonomicznym i technicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonywania danego zamówienia.
 
 
 
 
5
 
Znajduje się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
 
 
 
 
 
 
..................................., dnia ...........................  
   
 
                                                                            Podpis ...............................................................
                                                                                                (upoważniony przedstawiciel)                                                                                      
 
 
 
 
Zał. Nr 3 do Wytycznych
                                                                                                          z dnia 12.06.2017 r.
 
WZÓR UMOWY
zawartej w dniu .................... w Mrągowie, pomiędzy Miejską Energetyką Cieplną Spółka z o.o. 11-700 Mrągowo, os. Parkowe 2, wpisaną do rejestru przedsiębiorców krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000082783, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy KRS, NIP 742-000-06-48, REGON 510031017,  zwanym dalej „Zamawiającym
reprezentowaną przez Dyrektora Zarządu    – mgr inż. Zbigniewa Kaszałowicza  
a  …………………………………………………………………………………………...……
………………………………...………………………………………………………………... zwanym dalej „Oferentem”, reprezentowanym przez …………………………………………
 ………………………………...………………………………………………………………... treści następującej:
 
§ 1.

Przedmiotem umowy jest budowa sieci, przyłączy i węzła cieplnego w Mrągowie.

1.    Przyłącza cieplne z kablem do monitoringu 2 x - XzTKMXpw 3 x 2 x 0,8
w rurze ochronnej Arot ø32:
1)    ul. Ratuszowa 1B                    f 33,7/90,        L =  2 x  6 m, odejście od sieci trójnikiem 48,3/33,7 ,  zawory odcinające w pomieszczeniu węzła,
2)   ul. Moniuszki 5-7-9                  f 48,3/110       L = 2 x 12,2 m,  prace ziemne pod nadzorem archeologicznym, odejście od sieci trójnikiem 76,1/48,3, zawory odcinające w pomieszczeniu węzła,
3)    ul. Mrongowiusza 50                f 48,3/110      L =  2 x 36,6 m, odejście od sieci f 219,1/315 wcinką na gorąco, zawory odcinające preizolwane,
4)   ul. Oficerska dz. nr 5-238/2     f 60,3/125       L =  2 x 96,7 m odejście od sieci trójnikiem 76,1/60,3,  zawory odcinające preizolowane.
2.     Węzły cieplne dla budynku:
1)   ul. Mrongowiusza 50,                          Moc       Qco - 50   kW,
2)   ul. Oficerska działka nr 5-238/2,          Moc       Qco - 175 kW,     Qcw – 90 kW
3)   ul. Wojska Polskiego 22C,                   Moc       Qco –  23 kW,   Qct –   15 kW.
3.    Technologia  i warunki wykonania przyłączy cieplnych:
1)      Prace  należy wykonać zgodnie z projektem budowlanym, załącznikami do Wytycznych i sztuką budowlaną, obowiązującymi  przepisami i  wskazaniami Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz zgodnie z instrukcją montażu producentów rur i armatury.
2)      Rury preizolowane, z barierą antydyfuzyjną i sygnalizacją przecieku impulsową, posiadające aprobatę ITB.  Ciśnienie próbne  2,4MPa, temperatura pracy 140oC
z możliwością krótkotrwałych przekroczeń do 150oC.
3)      Mufy termokurczliwe sieciowane radiacyjnie z klejem termotopliwym i masą butylową. Korki wtapiane.
4)      Kolana, trójniki, zawory układane w ziemi, preizolowane, prefabrykowane. Dopuszczamy inne rozwiązania katalogowe przyjętego systemu.
5)      Zawory na przyłączach: kulowe, spawane, PN 25, temperatura  max 150oC.
6)      Podsypka i nasypka rurociągów wykonywać piaskiem nie zawierającym gliny, ostrych kamieni
i innych elementów, bez wykorzystania ziemi z wykopów. Dwie taśmy sygnalizacyjne.
7)      Przyłącza powinny posiadać na całej jej długości przewody alarmowe sygnalizacji przecieku  zakończone skrzynkami przyłączeniowymi w pomieszczeniach węzłów.
8)      Przyłącze podłączone do istniejących węzłów cieplnych.
9)      Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania innej niż podanej w projekcie technologii rur preizolowanych pod warunkiem opracowania przez Oferenta, na własny koszt, projektu zamiennego zaakceptowanego przez Zamawiającego, przed wprowadzeniem Oferenta na plac budowy. Przeprojektowanie nie może wpłynąć na wymagany termin zakończenia robót.
4.    Warunki wykonania węzłów cieplnych
1)      Węzły cieplne należy wykonać zgodnie z projektem budowlanym, załącznikami do Wytycznych i sztuką budowlaną, obowiązującymi  przepisami i  zgodnie z instrukcją montażu producentów urządzeń i armatury.
2)   Węzeł   z instalacją elektryczną bez instalacji elektrycznej pomieszczenia węzła.
3)   Podłączenie do istniejących instalacji  zasilających  i odbiorczych.
4)   Uruchomienie.
5)   Dokonanie odbioru UDT (naczynie przeponowe).
6)   Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania innych niż w projekcie urządzeń pod warunkiem opracowania przez Oferenta, na własny koszt, projektu zamiennego zaakceptowanego przez Zamawiającego, przed. Przeprojektowanie nie może wpłynąć na wymagany termin zakończenia robót.
5.       Wymagania stawiane dla Oferenta:
1)   Ustanowienie kierownika budowy
2)   Prowadzenie budowy zgodnie z Ustawą Prawo Budowlane i decyzjami administracyjnymi.
3)   Obsługa geodezyjna budowy oraz inwentaryzacja powykonawcza rurociągu.
4)   Roboty stanowiące zagrożenie dla otoczenia powinny być odpowiednio  oznakowane
i zabezpieczone.
5)   Powiadomienie zainteresowanych o rozpoczęciu robót, w terminie zgodnym
z   uzgodnieniami zawartymi w dokumentacji.
6)   Przywrócenie terenu objętego robotami do pierwotnego stanu, oraz protokólarne   przekazanie terenu użytkownikowi.
7)   Protokolarne przekazanie Zamawiającemu wykonanych przyłączy, wraz
z dokumentacją  powykonawczą i niezbędnymi protokółami z prób i badań, atestami
i świadectwami oraz wykonanych węzłów cieplnych wraz z protokołami odbioru przez UDT i zakład energetyczny.
6.    Wykaz  dokumentów odbiorowych:
1)   Oryginał dziennika budowy – jeśli wymagany.
2)   Oryginał oświadczenia kierownika budowy:
a.    zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem technicznym (budowlanym)
i pozwoleniem  na budowę oraz przepisami,
b.    doprowadzeniu do należytego stanu  i porządku terenu budowy, a także – w razie korzystania – innej nieruchomości.
3)        Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza infrastruktury technicznej.
4)        Aprobaty techniczne ITB na materiały preizolowane.
5)        Protokół badań wykonanych instalacji elektrycznych – sporządzone przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia.
6)        Protokóły odbioru urządzeń ciśnieniowych przez UDT (dotyczy naczyń wzbiorczych przeponowych  węzłów cieplnych).
7)        Protokóły  prób ciśnienia.
8)        Protokóły badań spoin.
9)        Protokóły płukania sieci.
10)    Protokół sprawdzenia instalacji sygnalizacji przecieku.
11)    Protokół sprawdzenia kabla monitorującego.
12)    Protokóły przekazania terenu użytkownikom lub właścicielom.
13)    Kopie rysunków wchodzących w skład zatwierdzonego projektu, z naniesionymi na czerwono zmianami.
14)    Deklaracje zgodności montowanych urządzeń, certyfikaty CE.
 
§ 2
Termin wykonania zamówienia:
Rozpoczęcie - po podpisaniu umowy.
Zakończenie - do   29.09.2017 r..
 
§ 3
1.    Do obowiązków Zamawiającego należy:
1)   Przekazanie dokumentacji budowlanej.
2)    Wprowadzenie Oferenta na plac budowy.
3)   Zapewnienie nadzoru inwestorskiego.
4)   Odbiór wykonanych robót w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia ich do odbioru.
5)   Wypłacenie uzgodnionego wynagrodzenia za wykonane zlecenia w terminie i na warunkach podanych w § 4.
2.    Do obowiązków Oferenta należy:
1)   Wykonanie robót zgodnie z projektem budowlanym i instrukcją montażu producentów  rur i armatury, poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego oraz zgodnie ze sztuką budowlaną i obowiązującymi przepisami.
2)   Stały nadzór kierownika budowy, posiadającego uprawnienia budowlane w zakresie wykonywanych robót, nad wykonawstwem.
3)   Pełne zabezpieczenie materiałowe wykonywanych robót. Materiały powinny odpowiadać  co do jakości, wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania  w budownictwie.    
4)   Utrzymanie terenu budowy (dotyczy ciągów komunikacyjnych) i otoczenia przez cały  okres budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych.
5)   Odpowiednio oznakować i zabezpieczyć roboty stanowiące zagrożenie dla otoczenia.
6)   Terminowe dostarczenie inwestorowi wymaganych protokołów badań, prób i odbioru,  atestów i innych dokumentów związanych z realizowanym zadaniem.
7)    Uporządkowanie i doprowadzenie do pierwotnego stanu terenu budowy i otoczenia
 po wykonanych robotach.
8)    Zgłoszenie  wykonanych robót do odbioru Zamawiającemu na 5 dni przed terminem ich  zakończenia.
9)   Wykonanie robót dodatkowych do łącznej wysokości 1% wartości wynagrodzenia  umownego bez dodatkowego wynagrodzenia na podstawie polecenia inspektora nadzoru inwestorskiego, udokumentowane protokółami konieczności.
10)    Przekazanie Zamawiającemu protokołów sporządzonych przez UDT z odbioru urządzeń  ciśnieniowych zamontowanych w węzłach cieplnych. Powykonawczą
i obmiarami.
11)     Przekazanie Zamawiającemu wykonanych robót wraz z geodezyjną dokumentacją   powykonawczą i obmiarami.
12)     Załatwianie formalności wraz z ponoszeniem opłat związanych z realizacją zadania, jak  np. za zajęcie pasa drogowego itp.
13)     Powiadomienie zainteresowanych o rozpoczęciu robót, w terminie zgodnym
 z uzgodnieniami zawartymi w dokumentacji.
3.     Strony zobowiązują się współpracować ze sobą, dokładając najwyższej staranności
w przestrzeganiu szczegółów techniczno-organizacyjnych i proceduralnych określonych w umowie.
 
§ 4
1.    Oferentowi przysługiwać będzie wynagrodzenie ryczałtowe ustalone w przyjętej ofercie, tj.: w wysokości …….……. zł  + ………. % VAT = ………………..……….. zł brutto,  (słownie:………………………………..…………………………………………………..............
………………………………………………………złotych).
2.    W rozbiciu na poszczególne części, oferujemy:
1)   Przyłącze cieplne do budynku przy ul. Ratuszowa 1B, za cenę: ..................................... zł
+ ..................... % VAT = .............................. zł brutto, (słownie: ………………
……..…….……………..……………………………………………………… złotych).
2)   Przyłącze cieplne do budynku przy ul. Moniuszki 5-7-9, za cenę: .......................... zł 
+ ................... % VAT  =  ........................  zł (brutto), (słownie: ................................................................................................................................ złotych).
3)   Przyłącze cieplne do budynku przy ul. Mrongowiusza 50, za cenę: ......................... zł 
+ ................ % VAT  =  .....................  zł (brutto), (słownie: ………………………..…… ................................................................................................................................ złotych).
4)   Przyłącze cieplne do budynku przy ul. Oficerska dz. nr 5-238/2 za cenę: ....................... zł 
+ ................... % VAT  =  ........................  zł (brutto), (słownie: ...............................
................................................................................................................................ złotych).
5)   Węzeł cieplny jednofunkcyjny o mocy Qco 50 kW dla budynku przy
ul. Mrongowiusza 50, za cenę: …………… zł +..................... % VAT = …………….. zł brutto, (słownie: ………………………………………………...………...…...… złotych).
6)   Węzeł cieplny dwufunkcyjny o mocy Qco - 175kW, Qcw - 90kW dla budynku przy
ul. Oficerska dz. nr 5-238/2 za cenę: ……… zł + ..............% VAT = ................... zł brutto, (słownie: ………….........…………………………..  ………………………………………………………………………………..,złotych).
7)   Węzeł cieplny dwufunkcyjny o mocy Qco - 23kW, Qcw - 15kW dla budynku przy
ul. Wojska Polskiego 22C za cenę: …………… zł +........... % VAT = .......................... zł brutto, (słownie: …….…………………………………………...………………. złotych).
3.    Płatność nastąpi po zakończeniu realizacji umowy na podstawie faktury wystawionej przez Oferenta, w oparciu o przyjęty przez Zamawiającego protokół odbioru ostatecznego
Forma zapłaty faktury:
- przelewem na konto wskazane w fakturze Oferenta  do ………….. 2017 r., w ciągu 30 dni licząc od daty dostarczenia faktury Zamawiającemu,
- za datę zapłaty faktury przyjmuje się datę obciążenia rachunku Zamawiającego.
 
§ 5
1.    Oferent zapłaci Zamawiającemu kary umowne za:
1)   odstąpienie od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Oferent
– w wysokości 10% wynagrodzenia umownego netto,
2)   zwłokę w przekazaniu przedmiotu umowy - w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego netto za każdy dzień zwłoki,
3)   zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze - w wysokości 0,2% wynagrodzenia  umownego netto za każdy dzień zwłoki.
2.    Kary umowne za zatrudnienie przez Oferenta lub Podwykonawcę, przy wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dn. 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, z późn. zm.) pracowników bez umowy o pracę:
1)  Każdorazowo za niezatrudnienie przez Oferenta osoby wykonującej na umowę o pracę co najmniej z jednej z czynności wskazanych w § 7 Umowy, a polegających na wykonywaniu pracy w sposób określony w Kodeksie Pracy – w wysokości stanowiącej iloczyn kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, obowiązujących w chwili stwierdzenia przez Zamawiającego niedopełnienia przez Oferenta wymogu zatrudnienia oraz liczby miesięcy w okresie realizacji Umowy, w których nie dopełniono przedmiotowego wymogu.
2) Każdorazowo za nie zapewnienie przez Oferenta obowiązku zatrudnienia przez podwykonawcę osoby wykonującej na umowę o pracę co najmniej z jednej z czynności wskazanych w §7 Umowy, a polegających na wykonywaniu pracy w sposób określony w Kodeksie Pracy – w wysokości stanowiącej iloczyn kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, obowiązujących w chwili stwierdzenia przez Zamawiającego nie zapewnienia przez Oferenta niedopełnienia przez podwykonawcę wymogu zatrudnienia oraz liczby miesięcy w okresie realizacji Umowy, w których nie dopełniono przedmiotowego wymogu.
3)  Zamawiający zapłaci Oferentowi kary umowne za odstąpienie  od umowy z powodu, za które odpowiada Zamawiający - w wysokości 10% wynagrodzenia umownego netto.
4) Strony mogą dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych.
 
                                                                       § 6
1.    Do zawarcia przez Oferenta umowy o roboty budowlane z podwykonawcą jest wymagana zgoda Zamawiającego. Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Oferenta umowy z podwykonawcą lub jej projektu, wraz z zakresem prac zlecanych podwykonawcy nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy Oferenta z podwykonawcą z zastrzeżeniem ust. 4 i ust. 5.
2.    Zamawiający i Oferent nie przewidują możliwości zawierania przez podwykonawcę umów z dalszymi podwykonawcami. Oferent w umowie z podwykonawcą zobowiązany jest do zawarcia postanowienia zakazującego powierzania zleconych prac dalszym podwykonawcom.
3.    Oferent zlecając prace lub usługi podwykonawcom bierze na siebie pełną odpowiedzialność za właściwe i terminowe ich wykonanie.
4.    Oferent korzystający z doświadczenia podwykonawcy przed zawarciem niniejszej umowy przedłożył Zamawiającemu umowę z podwykonawcą oraz gwarancję zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy w formie gwarancji ubezpieczeniowej/gwarancji bankowej z okresem ważności obejmującym okres trwania umowy z podwykonawcą oraz okres 6 miesięcy po planowanym umownie zakończeniu prac przez podwykonawcę/ gotówkę na kwotę określoną w w/w umowie, które stanowią załączniki do niniejszej umowy.
5.    W przypadku gdy Oferent korzysta przy wykonywaniu przedmiotu umowy
z podwykonawcy na warunkach wskazanych w ust. 1 zobowiązany jest wpłacić na konto Zamawiającego gotówkę na kwotę określoną w w/w umowie lub przedłożyć Zamawiającemu gwarancję zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy w formie gwarancji ubezpieczeniowej/gwarancji bankowej w terminie 14 dni od upływu terminu wskazanego
w ust. 1 i z okresem ważności obejmującym okres trwania umowy z podwykonawcą oraz okres 6 miesięcy po planowanym umownie zakończeniu prac przez podwykonawcę.
6.    Zwolnienie zabezpieczenia zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy będzie dokonywane niezwłocznie po otrzymaniu przez Zamawiającego pisemnego oświadczenia podwykonawcy o uregulowaniu wszystkich jego należności przez Oferenta.
7.    W przypadku upływu terminu gwarancji o których mowa w ust. 4 i ust. 5 przed złożeniem oświadczenia podwykonawcy o którym mowa w ust. 6 Oferent zobowiązany jest w ciągłości utrzymywać zabezpieczenie gwarancji zapłaty podwykonawcy do czasu złożenia Zamawiającemu przedmiotowego oświadczenia podwykonawcy.          
 
                                                                       § 7
1.        Oferent lub podwykonawca, na zasadach określonych w niniejszym paragrafie, przy wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dn. 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, z późn. zm.) ma obowiązek zatrudnić pracowników na podstawie umowy o pracę.
2.        Obowiązek zatrudnienia pracowników na podstawie umowy o pracę w trakcie realizacji zamówienia zostanie spełniony, jeżeli oferent oraz – w sytuacji powierzenia przez oferenta realizacji części zamówienia – również podwykonawca zatrudnia na podstawie umowy
o pracę wszystkie osoby wykonujące czynności w zakresie realizacji zamówienia.
3.         W celu realizacji obowiązku wskazanego w ust. 1 oferent zobowiązany jest do:
1)    Zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób, które wykonują czynności w zakresie realizacji zamówienia polegające na:
-    wykonywaniu robót ziemnych (wykonywanie wykopów, zabezpieczanie wykopów, przywróceniu terenu do stanu pierwotnego, itp.),
-    wykonywanie robót montażowych - montaż przyłączy i węzłów cieplnych (spawanie
i skręcanie rur oraz elementów węzłów cieplnych, badanie szczelności),
-    wykonywanie robót malarskich - czyszczenie i malowanie.
2)   jeżeli czynności, o których mowa  w ust 2 wykonuje osoba, która działa w imieniu i na rzecz podwykonawcy, także do zobowiązania podwykonawcy do zatrudnienia tej osoby na podstawie umowy o pracę oraz zapewnienia zamawiającemu możliwości przeprowadzenia kontroli spełnienia przez podwykonawcę wymagań w tym zakresie w sposób, o którym mowa w ust.4.
4.        Oferent jest zobowiązany do przedstawienia zamawiającemu zanonimizowanych kopi umów o pracę pracowników, o których mowa w ust. 2 i 3 z ukrytymi danymi osobowymi,
w tym w szczególności danymi adresowymi i płacowymi pracowników:
1)   przed przystąpieniem do wykonywania czynności o których mowa w ust. 2  przez osobę wyznaczoną do ich wykonywania,
2)   na każde żądanie zamawiającego w trakcie realizacji umowy, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 5 dni.
5.         Zamawiający zastrzega sobie prawo do naliczenia kar umownych w przypadku niezatrudniania przez oferenta lub podwykonawcę osób wykonujących czynności, o których mowa w ust. 2 na podstawie umowy o pracę. W takim przypadku oferent zapłaci karę umowną w wysokości zgodnej z  § 5 ust. 2, za każdy taki przypadek.
6.        Kara umowna, o której mowa w ust. 5 zostanie naliczona w przypadku:
1)   nieprzedstawienia zamawiającemu umów o pracę dokumentujących sposób zatrudnienia osób wykonujących czynności, o których mowa w ust. 2, przed przystąpieniem do wykonywania czynności przez osobę wyznaczoną do ich wykonywania, nie później jednak niż w dniu przystąpienia przez tę osobę do wykonywania czynności,
2)   nieprzedstawienia zamawiającemu w terminie 5 dni umów o pracę, dokumentujących sposób zatrudnienia osób wykonujących czynności o których mowa w ust. 2.
7.        Obowiązek o którym mowa w ust. 1  nie dotyczy osób, które wykonują czynności
o których mowa w ust. 2 będących jednocześnie:
1)    osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą,
2)    urzędującym członkiem organu zarządzającego lub nadzorczego oferenta,
3)    wspólnikiem w spółce jawnej lub partnerskiej.
4)    podwykonawcą prowadzącym działalność gospodarczą na podstawie wpisu w Centralnej Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej oraz wykonującym osobiście
i samodzielnie powierzone czynności w zakresie realizacji zamówienia.
 
§ 8
1.        Oferent wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny ofertowej brutto tj.:  ..................... zł /słownie .........................................................................……………………………………………………………… złotych/, w pełnej wysokości przed podpisaniem umowy w formie pieniężnej.
2.        Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości ………...... zł tj. 70% wartości zabezpieczenia, zostanie zwrócone w  ciągu 30 dni od daty odbioru ostatecznego robót.
3.        Pozostała część zabezpieczenia zostanie zwrócona w ciągu 14 dni po upływie okresu gwarancji.
4.        Zwrot zabezpieczenia następuje z oprocentowaniem naliczonym przez Bank PKO BP SA     Oddział Centrum Mrągowo, od sum depozytowych, zdeponowanych na rachunku "inne       rachunki bankowe" (dotyczy tylko zabezpieczenia wniesionego w pieniądzu).
 
§ 9
1.  Przedstawicielami ze strony Zamawiającego do nadzorowania i odbioru robót są:
- Inspektor  nadzoru inwestorskiego - …………………………………………………………
- Prowadzący z ramienia Miejskiej Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Mrągowie: ………….…
………………………………………………………………………………………….………
2. Odbioru ostatecznego dokona Komisja powołana przez Zamawiającego.
3. Oferenta reprezentuje – ............................................................................................................
 
§ 10
Zmiana postanowień zawartych w umowie może  nastąpić za zgodą obu stron, wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności.
 
§ 11
Oferent udziela na wykonane roboty gwarancji na okres 60 miesięcy i 24 miesiące na dostarczone urządzenia węzłów, licząc od dnia protokolarnego odbioru ostatecznego robót.
 
§ 12
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustalenia z przyjętej oferty.
 
§ 13
Strony zgodnie postanawiają, iż wszelkie ewentualne spory będą rozstrzygane polubownie, zaś w przypadku braku zgodności, właściwym do rozstrzygania sporów będzie sąd rzeczowy właściwy dla siedziby Zamawiającego.
 
§ 14
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
 
 
       Oferent:                                                                             Zamawiający
 
Zał. Nr 4 do Wytycznych
                                                                                                          z dnia 12.06.2017 r.
.................................................
     (nazwa firmy / pieczęć)
 
 
 
 
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCÓW
Dotyczy budowy przyłączy i węzłów cieplnych w Mrągowie
 
 
Nazwa Oferenta ..............................................  .....................................................................
 
Adres Oferenta  ......................................................................................................................
 
Numer telefonu .......................................... fax .........................................................................
 
Oświadczam, że przy wykonywaniu w/w robót będę/nie będę* korzystał z pomocy podwykonawców.
 
 
Wykaz podwykonawców:
L.p.
Nazwa podwykonawcy
 
Zakres robót
Wartość robót
1
 
 
 
 
2
 
 
 
 
3
 
 
 
 
4
 
 
 
 
 
*) niepotrzebne skreślić
 
 
 
…………..……………………                                                                                           (Miejscowość, data)                                                                    
    …………..……………………..
                                                                                                 (Podpis osoby upoważnionej)
 
 
 
 
 
 
 
 
Zał. Nr 5 do Wytycznych
                                                                                                          z dnia 12.06.2017 r.
.................................................
     (nazwa firmy / pieczęć)
 
 
 
Wykaz wykonanych w okresie ostatnich lat (2014-2016) co najmniej dwóch robót, odpowiadających swoim rodzajem robocie stanowiącej przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania, nazwy i adresu Zamawiających.
 
Lp.
Nazwa zamawiającego, adres
Data wykonania
Opis przedmiotu zamówienia
Wartość
1
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
4
 
 
 
 
 
5
 
 
 
 
 
6
 
 
 
 
 
 
 
…………..……………………                                                                                           (Miejscowość, data)
                                                                                    .…………………………………….
                                podpis osób uprawnionych
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zał. Nr 6 do Wytycznych
                                                                                                          z dnia 12.06.2017 r.
.................................................
     (nazwa firmy / pieczęć)
 
 
 
Oświadczenie
 o zatrudnieniu przez oferenta lub podwykonawcę, przy wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dn. 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z  2014 r. poz. 1502, z późn. zm.) pracowników na podstawie umowy o pracę.
 
 
 
 
(pieczęć firmy)                                                                                         miejscowość, data ……………………………
 
 
Nazwa Oferenta: ………………....…………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….
 
Siedziba Oferenta: ………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
 
 
Oświadczamy, że przy realizacji przedmiotu zamówienia ,,Budowa przyłączy cieplnych z rur preizolowanych i węzłów cieplnych, w Mrągowie”, przy wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dn. 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z  2014 r. poz. 1502, z późn. zm.) tj.:
a) wykonywaniu robót ziemnych (wykonywanie wykopów, zabezpieczanie wykopów, przywróceniu terenu do stanu pierwotnego, itp.),
b) wykonywanie robót montażowych - montaż przyłączy i węzłów cieplnych (spawanie
i skręcanie rur oraz elementów węzłów cieplnych, badanie szczelności),
c) wykonywanie robót malarskich - czyszczenie i malowanie,
zatrudnieni zostaną pracownicy na podstawie umowy o pracę.
 
 
 
 
 
……………………………………………                                            ……………………………………………
  Imiona i nazwiska osób uprawnionych                                                                Czytelne podpisy osób uprawnionych
      do reprezentowania Wykonawcy do reprezentowania Wykonawcy
 
 
 
 

Dokument utworzył(-a):  Zbigniew Kaszałowicz  (22.06.2017)
Dokument wprowadził(-a):  Zbigniew Kaszałowicz  (22.06.2017)
Dokument zatwierdził(-a):  Zbigniew Kaszałowicz  (24.04.2018)
Dokument modyfikował(-a):  Zbigniew Kaszałowicz  (24.04.2018)
 
^ Strony biuletynu wyświetlono:
1524999 razy
Biuletyn HexnetBIP v 1.51 obsługuje: Regionalne Centrum Technik Komputerowych HEXNET Sp. z o.o.
tel. 510612522; e-mail: hexnet@hexnet.pl
^