BIP - www.bip.gov.pl BIP
    
  
 Strona główna     Rejestr zmian   Statystyki   Wyślij   Drukuj 
     
  Informacje podstawowe
  Przedmiot działalności
  Organizacja Spółki
  Organy Spółki
  Struktura własnościowa
  Majątek
  Koncesje
  Finanse
  Taryfy dla ciepła
  Regulamin Świadczenia Usług
  Przetargi
  ∴ Pytania i odpowiedzi
  ∴ Rozstrzygnięcia przetargów
  Dane publiczne
  Kontrole w Spółce
  ∴ Państwowa Inspekcja Pracy
  ∴ Sanepid
  ∴ ZUS
  ∴ Straż pożarna
  Spółka
  ∴ Organy spółki
  ∴ Status spółki
  Oferty pracy
  ∴ Konkurs na stanowisko Dyrektora Zarządu
  Kontakt
  RODO
  Narzędzia
  ∴ Wyszukiwarka
  ∴ Instrukcja
  ∴ Redakcja
  ∴ Zaloguj się
  
 
  «   Remont komina stalowego K1 o wysokości 80m w wieży kratowej w Mrągowie. w archiwum

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
dotyczy zamówienia udzielanego w trybie przetargu nieograniczonego
Remont komina stalowego K1 o wysokości 80m w wieży kratowej, zlokalizowanego na terenie Kotłowni Rejonowej przy ul. Kolejowej 4b w Mrągowie.
 
Ze względu na zamówienie sektorowe i niską wartość zamówienia postępowanie jest prowadzone z wyłączeniem ustawy „Prawo Zamówień Publicznych” – Zamówienie sektorowe, art. 132 ust. 1 pkt. 3, art. 133 ust. 1.
 
 
ZAMAWIAJĄCY
Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o., Os. Parkowe 2, 11-700 Mrągowo, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 89 7416936, faks 89 7416594.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.mec.mragowo.pl.

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest zadanie pn.: ,,Remont komina stalowego K1 o wysokości 80m w wieży kratowej, zlokalizowanego na terenie Kotłowni Rejonowej przy                         ul. Kolejowej 4b w Mrągowie”.
Zakres prac obejmuje:
- prace konstrukcyjne,
- prace antykorozyjne i malarskie,
- prace elektryczne.
 
TERMIN WYKONANIA
Rozpoczęcie - po podpisaniu umowy.
Zakończenie - do 29.09.2017 r..   
 
WADIUM                    
Termin wpłacenia wadium.
Zamawiający wymaga złożenia wadium w wysokości 5000,00 złotych (pięć tysięcy złotych):
a)  w pieniądzu, najpóźniej na dzień przed otwarciem ofert,
b) w poręczeniach, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, najpóźniej            w terminie składania oferty.
 
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, DOKUMENTY  I OŚWIADCZENIA
A. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków.
1. O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Oferenci, którzy spełniają warunki dotyczące:
1.1 Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile to wynika z odrębnych przepisów;
Dla uznania, ze Oferent spełnia warunek kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, Zamawiający wymaga by Oferent złożył aktualny odpis      z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
1.2 Sytuacji ekonomicznej lub finansowej.
Dla uznania, ze Oferent spełnia warunek sytuacji ekonomicznej lub finansowej, Zamawiający wymaga, by Oferent wykazał posiadanie opłaconej polisy ubezpieczeniowej lub innego niezbędnego dokumentu, potwierdzającego że Oferent jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę ubezpieczenia nie niższą niż 100.000,00 zł..
1.3. Zdolność techniczna lub zawodowa.
Dla uznania, że Oferent spełnia warunek posiadania zdolności technicznej lub zawodowej, Zamawiający wymaga by wykazał, iż wykonał z należytą starannością, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert dwóch przedmiotowo podobnych robót                 o wartości rocznej nie niższej niż 50.000,00 zł, z podaniem ich wartości, dat wykonania                  i podmiotów na rzecz których zostały wykonane oraz załączenie dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie.
2. W przetargu mogą wziąć udział Oferenci spełniający wymogi określone w Wytycznych. Oferent zobowiązany jest do:
a) Wniesienie wadium w wysokości, terminie i na warunkach określonych przez Zamawiającego.
b) Złożenia oświadczenia o wyrażeniu zgody na zawarcie umowy zgodnie                                      z zaproponowanym wzorem umowy.
c) Złożenie pisemnej oferty w zamkniętej kopercie w terminie określonym przez Zamawiającego.
Oferta nie spełniająca wszystkich wymagań formalnych zostanie odrzucona.                                                                                                                                                 
 
B. Wykaz dokumentów i oświadczeń, jakie mają dostarczyć Oferenci w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu
1. Sporządzony przez Wykonawcę według wzoru określonego w załączniku nr 2 do Wytycznych Formularz ofertowy.
2. W zakresie wykazania spełniania przez oferenta warunków, należy przedłożyć:
a) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
b)  opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że Oferent jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. Oferent powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu,  na zasoby innych podmiotów przedkłada opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia oraz wymagane dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował Oferent.
c) wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, z należytą starannością, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert dwóch przedmiotowo podobnych robót o wartości rocznej nie niższej niż 50.000,00 zł, z podaniem ich wartości, dat wykonania i podmiotów na rzecz których zostały wykonane oraz załączenie dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie.
3. Dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Oferenta.
 
INNE DOKUMENTY (jeśli są niezbędne)
1. Zobowiązanie podmiotów oddających do dyspozycji wykonawcy niezbędne zasoby;
3. Pełnomocnictwo do reprezentowania Oferenta.

KRYTERIA OCENY
Kryteriami oceny jest cena brutto za jaką Oferent zobowiązuje się zrealizować zamówienie                    (Xc) – max. 100 pkt.
 
PROCEDURA
1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
2) Kryterium oceny ofert jest cena.
3) Adres strony internetowej, na której dostępne są Wytyczne: www.mec.mragowo.pl.
4) Wytyczne do sporządzenia oferty można również uzyskać pod adresem: Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o. os. Parkowe 2, 11-700 Mrągowo.
5) Termin składania ofert: 4.07.2017 r. godzina 11:50, miejsce: Sekretariat Miejskiej Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. os. Parkowe 2, 11-700 Mrągowo, pierwsze piętro.
6) Oferta i załączniki muszą być sporządzone w języku polskim.
7) Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Miejskiej Energetyki Cieplnej os. Parkowe 2, w dniu 4.07. 2017 r. o godz. 12.00, w Sali konferencyjnej na drugim piętrze.
 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE.
1.      Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
2.      Zamawiający przyzna zamówienie Oferentowi, którego oferta odpowiada wymaganiom określonym w niniejszych Wytycznych oraz zostanie uznana za najkorzystniejszą.
3.      Przy otwarciu ofert zostaną podane nazwy Oferentów, ceny netto i brutto, oraz okres gwarancji. Podczas otwarcia ofert mogą być obecni zainteresowani Oferenci.
4.      W zawiadomieniu wysłanym do Oferenta, którego oferta zastała wybrana, Zamawiający określi termin i miejsce zawarcia umowy.
5.      Wybrany Oferent zobowiązany jest zawrzeć umowę wg załączonego do niniejszych   Wytycznych projektu umowy w terminie podanym przez Zamawiającego. W przypadku odmowy podpisania umowy, wybrany Oferent traci wadium na  rzecz Zamawiającego.
6.      Podpisanie umowy musi poprzedzać wniesienie  w ustalonej wysokości zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
7.      Warunki i termin zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, określone  zostały w umowie.
8.      Oferent pozostaje związany ofertą przez okres 40 dni. Bieg terminu związania oferta rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
9.      Zamawiający zastrzega prawo unieważnienia przetargu bez dokonania wyboru oferty.
10.  Specyfikacja istotnych warunków zamówienia jest udostępniona nieodpłatnie na stronie internetowej: www.mec.mragowo.pl lub w biurze Miejskiej Energetyki Cieplnej 11-700 Mrągowo, os. Parkowe 2. Projekt wykonawczy remontu komina, budowlany                               i elektryczny dostępny w formie elektronicznej pod adresem biuro@mec.mragowo.pl
11.  Do udzielenia wyjaśnień dotyczących niniejszych „Wytycznych”, upoważnia się:  Romana Koziatka t. 89-741-50-81 i Stanisława Skwarczyńskiego, tel. 89-741-69-36.                   w dniach   pracy, godz. 7.30 do 14.30.
12.  Przed złożeniem oferty wskazane jest dokonanie wizji lokalnej na obiekcie.
 
UWAGA !   
Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od przetargu lub jego unieważnienia bez dokonania wyboru. 
 
 
 
 
.......................................................................
 
.......................................................................
 
.......................................................................            
 
 
 
            Nasz znak: DT-3/       /2017                                                          Mrągowo: 2017-06-01
 
Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o. w Mrągowie zaprasza do złożenia oferty na ,,Remont komina stalowego K1, o wysokości 80m w wieży kratowej, znajdującego się na terenie kotłowni Miejskiej Energetyki Cieplnej w Mrągowie przy ul. Kolejowej 4b”. Postępowanie nie podlega przepisom ustawy z dnia 29.01.2004 Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) – art. 133 ust. 1.
 
 
Wytyczne
do sporządzenia oferty na ,,Remont komina stalowego K1, o wysokości 80m w wieży kratowej, znajdującego się na terenie kotłowni Miejskiej Energetyki Cieplnej w Mrągowie przy ul. Kolejowej 4b”.
1. ZAMAWIAJĄCY
Miejska Energetyka Cieplna sp. z o.o.
Os. Parkowe 2
11-700 Mrągowo
tel.  89 7416936
 
2. TRYB I ZAKRES UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 
1. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego.
2. Zakres zamówienia podano w Załączniku Nr 1 do niniejszych Wytycznych (szczegóły w projektach technicznych).
 
3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
A. Przedmiot zamówienia.
Przedmiotem zamówienia jest ,,Remont komina stalowego K1, o wysokości 80m                          w wieży kratowej, znajdującego się na terenie kotłowni Miejskiej Energetyki Cieplnej                       w Mrągowie przy ul. Kolejowej 4b”.
Zakres prac obejmuje:
- prace konstrukcyjne,
- prace antykorozyjne i malarskie,
- prace elektryczne.
Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.
 
B. Dane komina i opis jego stanu.
1. Podstawowe dane:
- wysokość trzonu – 80 m,
- średnica trzonu – 1,82 m, grubość 10 mm, budowa stalowa (St3SX),
- wieża kratowa -  wysokość 65 m., stanowi podporę stalowego ocieplonego trzonu.
Trzon  komina:
Trzon komina złożony jest z 10 stalowych segmentów o długościach 8,0 m z płaszcza                      o pierwotnej grubości 10 mm (najwyżej położona część komina jest pokryta folią).
Segmenty połączone złączami kołnierzowymi.
Trzon podparty podporami ślizgowymi w wieży kratowej w poziomach: + 9,31 m; +20,0 m; +35,0 m; + 50,0 m; + 65,0 m.
Zakotwienie trzonu komina do fundamentu 20 kotwami M24, 12 kotwami M16 i 12 kotwami M36.         
Segment S1 posiada wlot czopucha o wym. 1,1 m  x 3,0 m i wyczystkę o wym. 0,6 x 1,3 m.
Trzon posiada 22 otwory pomiarowo-kontrolne rozmieszczone na całej jego wysokości.
Trzon ocieplono wełną mineralną gr. 10 cm z blachą osłonową aluminiowo-cynkową                     gr. 0,7mm.
Obudowa izolacji lokalnie posiada uszkodzone powłoki antykorozyjne osłony izolacji oraz folii, która została założona na szczycie trzonu.
Lokalnie występują braki blachowkrętów oraz niedokręcone blachowkręty.
 
3. Wieża kratowa:
Wieża kratowa do poziomu +12,5 m zbieżna o przekroju trójkąta równobocznego                         o długości boku trójkąta od 11,6 m do długości boku 4,2 m.
Zakotwienie podstaw słupów wieży kratowej  do fundamentu śrubami M36 (szt. 4).
Wieża wykonana w postaci przestrzennej więzy kratowej z segmentów kratowych z rur stalowych bez szwu.
Lokalnie występują uszkodzone powłoki malarskie wieży kratowej.
Lokalnie występują naloty korozyjne.
W stykach w poziomie +12,5m brak części drugich nakrętek śrub.    
 
4. Pomosty obsługowe:
Pomosty posadowione są na poziomach +20,0 m; +35,0 m; + 50,0 m; 77,8 m.
Lokalnie występują gniazda korozji podestów pomostów oraz ich konstrukcji nośnych                      i poręczy.
Stwierdzono zaawansowaną korozję części uchwytów mocujących kratki pomostowe.
 
5. Włazy kontrolne i drabiny:
Włazy kontrolne o średnicy 70 cm Dostęp drabiną z ceowników 80 (szczeble o średnicy 20 co 25 cm), kosz osłonowy z płaskowników 50/4, 5 prętów pionowych, poziome co ok. 2 m łączone do siebie śrubami M8.
Lokalnie występują ubytki powłok antykorozyjnych i gniazda korozji.
Dolny segment drabiny niewystarczająco umocowany w dolnej części do trzonu.
Na szczycie wieży kratowej stwierdzono pęknięcie uchwytów mocujących szczytowy odcinek drabiny włazowej w obrębie wieży kratowej do konstrukcji wieży.
Elementy łącznikowe kosza drabin skorodowane i niedokręcone.
Śruby łącznikowe segmentu drabiny w obrębie wieży skorodowane i lokalnie niedokręcone.
Szczytowy odcinek drabiny włazowej (powyżej szczytu wieży) jest mocowany bezpośrednio do trzonu komina, tam stwierdzono zaawansowaną korozję.
 
6. Instalacja elektryczna (oświetlenie przeszkodowe):
Oświetlenie przeszkodowe zainstalowane na pomostach P3 i P4, na balustradzie.
Stwierdzono uszkodzenia osłon kabli zasilających instalacji oświetlenia przeszkodowego.
Część opraw oświetlenia przeszkodowego koroduje.
 
7. Instalacja odgromowa:
Połączenie wieży i trzonu do uziomu poprzez zwody wykonane z płaskowników 25 x 4 mm.
Wysokie wartości rezystancji uziemienia.
Wyniki pomiarów ochrony odgromowej na granicy dopuszczalnych normą.
 
8. Konstrukcje wsporcze tras kablowych sieci komórkowych:
Stwierdzono lokalne występowanie korozji uchwytów mocujących konstrukcji wsporczych tras kablowych.
 
Szczegółowy wykaz prac obejmuje prace konstrukcyjne, prace antykorozyjne i malarskie, prace elektryczne i opisany został w Zakresie zamówienia (zał. nr 1 do Wytycznych) oraz  w projektach dotyczących remontu komina.

 

4. REALIZACJA ZAMÓWIENIA

Termin wykonania:
Rozpoczęcie – po podpisaniu umowy.
Zakończenie - do 29.09.2017 r.        
 
5. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA WARUNKÓW
5.1. O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Oferenci, którzy spełniają warunki dotyczące:
a) Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile to wynika z odrębnych przepisów;
Dla uznania, ze Oferent spełnia warunek kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile to wynika z odrębnych przepisów, Zamawiający wymaga by Oferent złożył aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji                i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
b) Sytuacji ekonomicznej lub finansowej.
Dla uznania, ze Oferent spełnia warunek sytuacji ekonomicznej lub finansowej, Zamawiający wymaga, by Oferent wykazał posiadanie opłaconej polisy ubezpieczeniowej lub innego niezbędnego dokumentu, potwierdzającego że Oferent jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę ubezpieczenia nie niższą niż 100.000,00 zł..
c) Zdolność techniczna lub zawodowa.
Dla uznania, że Oferent spełnia warunek posiadania zdolności technicznej lub zawodowej, Zamawiający wymaga by wykazał, iż wykonał z należytą starannością, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert dwóch przedmiotowo podobnych robót                 o wartości rocznej nie niższej niż 50.000,00 zł, z podaniem ich wartości, dat wykonania                  i podmiotów na rzecz których zostały wykonane oraz załączenie dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie.
d) Oferent może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów. Oferent w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu  do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.
5.2. Ocena potwierdzenia, czy Oferent wykazał spełnienie warunków zawartych w ust. 5.1. nastąpi na podstawie wymaganych i załączonych przez Oferenta do oferty dokumentów              i oświadczeń, wymienionych w pkt. 6 ust. 6.2. Wytycznych. Z dokumentów i oświadczeń musi wynikać, że Oferent spełnia warunek udziału na dzień składania ofert. Nie wykazanie               w wystarczający sposób potwierdzenia spełnienia tego warunku spowoduje wykluczenie Oferenta z postępowania po wyczerpaniu czynności wezwania do uzupełnienia dokumentów.
5.3. Jeżeli Oferent wykaże, że spełnia warunki udziału w postępowaniu o których mowa             w ust. 1, polegając na zasobach innych podmiotów, a nie udowodni, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi na czas realizacji zamówienia, Zamawiający wykluczy Oferenta             z postępowania o udzielenie zamówienia.
5.4. W przetargu mogą wziąć udział Oferenci spełniający wymogi określone w Wytycznych. Oferent zobowiązany jest do:
a) Wniesienie wadium w wysokości, terminie i na warunkach wymienionych w punkcie 9 niniejszych Wytycznych.
b) złożenia oświadczenia o wyrażeniu zgody na zawarcie umowy zgodnie z zaproponowanym wzorem umowy.
c) Złożenie pisemnej oferty w zamkniętej kopercie i opracowanej zgodnie z punktem                7 oraz w miejscu i terminie określonym w punkcie 11 niniejszych Wytycznych.
d) Spełnienie wymagań określonych w pkt. 5 i 6 niniejszych Wytycznych.                                                                                                                        
5.5. Ocena spełnienia wymogów udziału w postępowaniu odbywać się będzie poprzez analizowanie pod kontem kompletności, prawidłowości i ważności złożonych                   dokumentów.
Oferta nie spełniająca wszystkich wymagań formalnych zostanie odrzucona.                                                                                                                                                
 
6. WYKAZ DOKUMENTÓW I OŚWIADCZEŃ, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ OFERENCI W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU           W POSTEPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU
6.1. Sporządzony przez Wykonawcę według wzoru określonego w załączniku nr 2 do Wytycznych Formularz ofertowy.
6.2. W zakresie wykazania spełniania przez oferenta warunków, w postępowaniu należy przedłożyć:
a) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
b)  opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że Oferent jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę ubezpieczenia nie niższą niż 100.000,00 zł.. Oferent powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu,  na zasoby innych podmiotów przedkłada opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia oraz wymagane dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował Oferent.
c) wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, z należytą starannością, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert dwóch przedmiotowo podobnych robót o wartości rocznej nie niższej niż 50.000,00 zł, z podaniem ich wartości, dat wykonania i podmiotów na rzecz których zostały wykonane oraz załączenie dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie.
6.3. Dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Oferenta.
6.4. W przypadku Oferentów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz                w przypadku innych podmiotów na których polega Oferent, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Oferenta lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez Oferenta lub te podmioty.
6.5. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.
6.6. Pełnomocnictwo do podpisywania oferty i składania ewentualnych wyjaśnień, jeżeli osobą podpisującą nie jest osoba upoważniona na podstawie dokumentu wymienionego  w pkt. 6 ust. 6.2. a) – w oryginale lub poświadczone notarialnie lub opatrzone adnotacją ,,za zgodność z oryginałem” pieczęcią Oferenta, imienną pieczątką osoby upoważnionej na podstawie dokumentu wymienionego w punkcie 4b oraz jej podpisem.
6.7. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na zawarcie umowy zgodnie z zaproponowanym wzorem umowy.
6.8. Zamawiający wezwie Oferentów, którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń lub dokumentów lub złożyli je z błędami, do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie. Uzupełnione oświadczenia lub dokumenty powinny potwierdzać spełnienie przez Oferenta warunków udziału w postępowaniu i wymagań Zamawiającego, nie później niż w dniu,                    w którym upłynął termin składania ofert.
 
Z postępowania przetargowego wyklucza się:
- Oferentów, którzy wyrządzili szkodę nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona orzeczeniem sądu,
- Oferentów, w stosunku do których otwarto likwidacje lub których ogłoszono upadłość,
- Oferentów, którzy zalegają z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.
 
7. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY.
Oferta oraz załączniki powinna być napisana w języku polskim, w formie pisemnej,                     w układzie zgodnym z załączonym Formularzem Ofertowym /zał. nr 2/. Powinna być napisana w sposób czytelny i trwały oraz podpisana przez osobę /osoby/ upoważnione do reprezentowania firmy Oferenta na zewnątrz.
7.1.Oferta winna zawierać:
1)      pełną nazwę Oferenta, NIP, REGON, jego adres wraz z numerem telefonu, faksem              i datą sporządzenia oferty,
2)      cenę ryczałtową (netto i brutto) z obowiązującym podatkiem VAT, za jaką Oferent zobowiązuje się wykonać zamówienie, w układzie jak w ,,Formularzu Ofertowym”,            
3)      oświadczenie wg  wzoru załączonego do „Formularza Ofertowego”,
4)      aktualny odpis z właściwego rejestru albo oświadczenie o wpisie do ewidencji  działalności gospodarczej, dokument dopuszczający Oferenta do obrotu prawnego                         w zakresie objętym zamówieniem,                                                                                         
5)      upoważnienie podpisującego i składającego ofertę do reprezentowania Oferenta (nie dotyczy władz statutowych firmy Oferenta),
6)      opłaconą polisę/inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej                           z przedmiotem zamówienia na sumę nie niższa niż 100 000,00 zł.,
7)      wykaz wykonanych w okresie ostatnich trzech lat (2014-2016) co najmniej dwóch robót, odpowiadających swoim rodzajem robocie stanowiącej przedmiot zamówienia,                                 o wartości jednostkowej nie niższej niż 50 000,00 zł, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i danych Zamawiającego,
8)      sposób ustalenia ceny -  kosztorys ofertowy,
9)      gwarancję na wykonane roboty i montowane urządzenia na okres minimum 36 miesięcy od daty odbioru,
10)  zobowiązanie do udzielenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy zawierające wielkość, formę i termin udzielenia zabezpieczenia,
11)  informację o pracownikach nadzoru /kierowniku robót, wyznaczonych imiennie do realizacji zleconych zadań, wraz z poświadczonymi za zgodność, kserokopiami ich            uprawnień i nabytego doświadczenia,
12)  oświadczenie o wyrażeniu zgody na zaproponowany projekt umowy i zawarte w niej warunki płatności,
13)  kopię dowodu wpłaty wadium.
7.2.Złożone dokumenty, mogą być w formie uwierzytelnionej przez składającego ofertę, kopii                    lub kserokopii.
7.3.Każda strona oferty musi być ponumerowana kolejnymi numerami w prawym górnym rogu strony i być podpisana u dołu strony przez składającego ofertę.
7.4.Wszystkie załączniki muszą być ponumerowane kolejnymi numerami w prawym górnym rogu strony i być podpisane na końcu przez składającego ofertę.
7.5.Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty i załączników muszą być parafowane         i datowane własnoręcznie przez podpisującego ofertę.
7.6.Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
7.7.Oferent może zwrócić się do Zamawiającego na piśmie o wyjaśnienie ustaleń zawartych      w niniejszych Wytycznych oraz wątpliwości związanych ze sposobem przygotowania         i złożenia oferty.
7.8.Zamawiający  udzieli  odpowiedzi  na  wszelkie  zapytania  związane  z  prowadzeniem postępowania  pod  warunkiem, że  zapytanie  zostanie  skierowane  i  doręczone  zamawiającemu  nie  później  niż  na  6 dni  przed  upływem terminu  składania  ofert. Pisemna  odpowiedź  zostanie zamieszczona na stronie internetowej  bez  wskazania źródła zapytania.
7.9.Przed  upływem  terminu  składania  ofert, Zamawiający  może  zmodyfikować  treść Wytycznych. Informację o  każdej  zmianie  Zamawiający zamieści na stronie internetowej.
 
8. KRYTERIA OCENY I SPOSÓB WYBORU OFERENTA.
8.1. Postanowienia ogólne:
a)        Oferent jest zobowiązany wykazać, że spełnia wymagane warunki,
b)        Zamawiający ma prawo wykluczyć z postępowania Oferenta, jeżeli stwierdzi nieprawdę w złożonych oświadczeniach i dokumentach, lub przyjęte rozwiązanie techniczne nie odpowiada wymogom zawartym w Wytycznych.
c)        Oceny oferty i wyboru Oferenta dokona komisja powołana przez Zamawiającego.
8.2. Sposób obliczania ceny.
a)       Cena będzie zawierała wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia i będzie
       podana w polskich złotych (PLN) z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
b)        W okresie obowiązywania umowy cena nie ulegnie zmianie.
c)         Do obliczania ceny oferty należy zastosować następujący sposób:
- podać cenę netto z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku,
- dodać obowiązującą stawkę podatku VAT,
d)   Tak obliczona cena oferty będzie podstawiona do wzoru podanego w kryterium oceny   
      ofert.
8.3.    Kryteria oceny ofert.
a)    Ocena oferty zostanie przeprowadzona w oparciu o kryterium cena,
gdzie:
Xc = punkty przyznane badanej ofercie za cenę brutto wyrażona w polskich złotych,                     za jaką Oferent zobowiązuje się zrealizować zamówienie
– waga kryterium = 100%.
gdzie: Xc   x 100 pkt.
b)   Ocena końcowa oferty:
- oferty oceniane będą punktowo,
- maksymalna ilość punktów, jaką po uwzględnieniu wag może osiągnąć oferta wynosi 100 pkt.
- punkty będą liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku,
- najwyższa liczba sumy punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę.
 
9. WADIUM
1. Oferent przystępujący do przetargu jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości: 5000,00zł pięć tysięcy złotych):
a)  w pieniądzu, najpóźniej na dzień przed otwarciem ofert. Wpłata na konto Miejskiej Energetyki Cieplnej w Banku PKO BP S.A. Oddział Centrum Mrągowo,  nr konta: 19102036390000830200580936 z dopiskiem – Wadium na przetarg – „Remont komina”. Jako termin, przyjmuje się datę i godzinę wpływu gotówki na konto Zamawiającego.
b) W poręczeniach, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych. Dokumenty związane ze złożeniem wadium w jednej z w/w form, winny być złożone u Głównej Księgowej Miejskiej Energetyki Cieplnej, najpóźniej w terminie  składania oferty.
2. Wadium wniesione w pieniądzu wybranego Oferenta zostanie przeniesione w części  lub całości, w dniu podpisania umowy na rachunek depozytowy jako  zabezpieczenie  należytego  wykonania umowy. Nie wykorzystana część wadium zostanie zwrócona Oferentowi w terminie 14 dni od daty podpisania umowy.
3.  Zamawiający  zwraca  niezwłocznie  wadium  jeżeli :
- upłynął  termin  związania  ofertą,
- zawarto  umowę  w  sprawie  zamówienia
- zamawiający  unieważnił  postępowanie  o  udzielenie  zamówienia.
4. Zamawiający  zwraca  niezwłocznie  wadium  na  wniosek  oferenta:
 - który  wycofał  ofertę  przed  upływem  terminu  składania  ofert,
 - którego  oferta  została  odrzucona.
5. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeśli oferent, którego oferta została wybrana:
- odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie,
- nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
- zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie zamawiającego.
 
10.  WARUNKI UDZIAŁU W PRZETARGU.
       Warunkiem udziału w przetargu jest:
1.1.       Wniesienie wadium w wysokości, terminie i na warunkach wymienionych w punkcie 9 niniejszych Wytycznych.
1.2.       Złożenie pisemnej oferty w zamkniętej kopercie i opracowanej zgodnie z punktem                7 oraz w miejscu i terminie określonym w punkcie 11 niniejszych Wytycznych.
1.3.       Spełnienie wymagań określonych w pkt. 5 niniejszych Wytycznych. Oferta nie spełniająca wszystkich wymagań formalnych zostanie odrzucona.                                                                                                                                                      
 
11. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT.
11.1. Ofertę należy złożyć w sekretariacie Miejskiej Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.                  11-700 Mrągowo os. Parkowe 2, pierwsze piętro,  do dnia 4.07.2017 r. do godziny 11:50.
11.2.   Ofertę należy zapakować w kopertę .
11.3.   Koperta powinna być zaadresowana: Miejska Energetyka Cieplna Sp. z o.o.                          os. Parkowe 2, 11-700 Mrągowo i opatrzona napisem: Oferta na przetarg – „Remont komina”, ponadto powinna być opatrzona nazwą i dokładnym adresem Oferenta.
11.4.    Na życzenie Oferent może otrzymać potwierdzenie złożenia oferty wraz z numerem  jakim została oznakowana koperta z ofertą.
11.5.   Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona Oferentowi bez otwierania.
11.6.   Oferent nie może wycofać oferty lub wprowadzić zmian po upływie terminu składania ofert.
11.7.   Składający ofertę zostaje nią związany na okres 40 dni, licząc od dnia upływu terminu składania ofert.
 
12. TERMIN I MIEJSCE OTWARCIA OFERT.
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Miejskiej Energetyki Cieplnej Spółka z o.o.
11-700 - Mrągowo os. Parkowe 2, w dniu 4.07.2017 r. o godz. 12.00. w Sali konferencyjnej na drugim piętrze.
 
13. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.
13.1. Podczas otwarcia ofert mogą być obecni zainteresowani Oferenci. Przy otwarciu ofert zostaną podane nazwy Oferentów, ceny ryczałtowe (netto i brutto), oraz okres gwarancji.
13.2. Zamawiający przyzna zamówienie Oferentowi, którego oferta odpowiada wymaganiom określonym w niniejszych Wytycznych oraz zostanie uznana za najkorzystniejszą.
13.3. Niezwłocznie  po  wyborze  najkorzystniejszej  oferty, Zamawiający  zawiadamia na własnej stronie internetowej Oferentów o  wyborze  najkorzystniejszej  oferty,  podając  cenę  oferty, okres gwarancji oraz  adres Oferenta, którego  ofertę  wybrano.
13.4. W zawiadomieniu wysłanym do Oferenta, którego oferta zastała wybrana, Zamawiający określi termin i miejsce zawarcia umowy.
13.5. Wybrany Oferent zobowiązany jest zawrzeć umowę wg załączonego do niniejszych   Wytycznych projektu umowy w terminie podanym przez Zamawiającego. W przypadku odmowy podpisania umowy, wybrany Oferent traci wadium na  rzecz Zamawiającego. Jeżeli  Oferent, którego  oferta  została  wybrana, nie podpisze  umowy Zamawiający  może  wybrać  ofertę  najkorzystniejszą  spośród  pozostałych  ofert.
13.6. Podpisanie umowy musi poprzedzać wniesienie  w ustalonej wysokości zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
13.7. Warunki i termin zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, określone  zostały w umowie.
13.8. Oferent pozostaje związany ofertą przez okres 40 dni. Bieg terminu związania oferta rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. W uzasadnionych  przypadkach  na  co najmniej  7  dni  przed  upływem  terminu związania  ofertą  Zamawiający  może  zwrócić  się  do  oferenta  o  wyrażenie  zgody  na  przedłużenie  terminu  związania  ofertą.
13.9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty oraz prawo do odstąpienia od przetargu lub jego unieważnienia bez dokonania wyboru oferty.
13.10.Postępowanie  przetargowe  nie  jest  prowadzone  w  trybie  ustawy  Prawo  Zamówień  Publicznych. Oferentom nie  przysługują  środki  ochrony  prawnej  wynikającej  z  tej  ustawy. Oferent ma prawo wniesienia odwołania do Zamawiającego w ciągu 5 dni, licząc od dnia zamieszczenia wyniku przetargu na stronie internetowej Zamawiającego.
13.11.Do udzielenia wyjaśnień dotyczących niniejszych „Wytycznych”, upoważnia się: Romana Koziatka t. 89-741-50-81 i Stanisława Skwarczyńskiego, tel. 89-741-69-36.              w dniach   pracy, godz. 7.30 do 14.30.
13.12.Przed złożeniem oferty wskazane jest dokonanie wizji lokalnej na obiekcie.
 
Niniejsze Wytyczne stanowią całość z następującymi załącznikami:
1.      Zakres zamówienia                            - Załącznik Nr 1,
  1. Formularz ofertowy                           - Załącznik Nr 2,
3.      Oświadczenia                                    - Załącznik Nr 1 do formularza ofertowego,
  1. Wzór umowy                                     - Załącznik Nr 3,
  2. Oświadczenie podwykonawców      - Załącznik Nr 4,
  3. Wykaz wykonanych robót                - Załącznik Nr 5.
                                                                                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                              Załącznik nr 1 do Wytycznych
z dnia 01.06.2017 r.
 
 
ZAKRES ZAMÓWIENIA
 
I.                   PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest ,,Remont komina stalowego K1, o wysokości 80m                          w wieży kratowej, znajdującego się na terenie kotłowni Miejskiej Energetyki Cieplnej                       w Mrągowie przy ul. Kolejowej 4b w Mrągowie”.
Zakres prac obejmuje:
- prace konstrukcyjne,
- prace antykorozyjne i malarskie,
- prace elektryczne.
 
1. DANE KOMINA I OPIS JEGO STANU:
1.1. Podstawowe dane:
- wysokość trzonu – 80 m,
- średnica trzonu – 1,82 m, grubość 10 mm, budowa stalowa (St3SX),
- wieża kratowa -  wysokość 65 m., stanowi podporę stalowego ocieplonego trzonu.
 
1.2. Trzon  komina:
Trzon komina złożony jest z 10 stalowych segmentów o długościach 8,0 m z płaszcza                      o pierwotnej grubości 10 mm (najwyżej położona część komina jest pokryta folią).
Segmenty połączone złączami kołnierzowymi.
Trzon podparty podporami ślizgowymi w wieży kratowej w poziomach: + 9,31 m; +20,0 m; +35,0 m; + 50,0 m; + 65,0 m.
Zakotwienie trzonu komina do fundamentu 20 kotwami M24, 12 kotwami M16 i 12 kotwami M36.         
Segment S1 posiada wlot czopucha o wym. 1,1 m  x 3,0 m i wyczystkę o wym. 0,6 x 1,3 m.
Trzon posiada 22 otwory pomiarowo-kontrolne rozmieszczone na całej jego wysokości.
Trzon ocieplono wełną mineralną gr. 10 cm z blachą osłonową aluminiowo-cynkową                     gr. 0,7mm.
Obudowa izolacji lokalnie posiada uszkodzone powłoki antykorozyjne osłony izolacji oraz folii, która została założona na szczycie trzonu.
Lokalnie występują braki blachowkrętów oraz niedokręcone blachowkręty.
 
1.3. Wieża kratowa:
Wieża kratowa do poziomu +12,5 m zbieżna o przekroju trójkąta równobocznego                         o długości boku trójkąta od 11,6 m do długości boku 4,2 m.
Zakotwienie podstaw słupów wieży kratowej  do fundamentu śrubami M36 (szt. 4).
Wieża wykonana w postaci przestrzennej więzy kratowej z segmentów kratowych z rur stalowych bez szwu.
Lokalnie występują uszkodzone powłoki malarskie wieży kratowej.
Lokalnie występują naloty korozyjne.
W stykach w poziomie +12,5m brak części drugich nakrętek śrub.    
 
1.4. Pomosty obsługowe:
Pomosty posadowione są na poziomach +20,0 m; +35,0 m; + 50,0 m; 77,8 m.
Lokalnie występują gniazda korozji podestów pomostów oraz ich konstrukcji nośnych                      i poręczy.
Stwierdzono zaawansowaną korozję części uchwytów mocujących kratki pomostowe.
 
1.5. Włazy kontrolne i drabiny:
Włazy kontrolne o średnicy 70 cm Dostęp drabiną z ceowników 80 (szczeble o średnicy 20 co 25 cm), kosz osłonowy z płaskowników 50/4, 5 prętów pionowych, poziome co ok. 2 m łączone do siebie śrubami M8.
Lokalnie występują ubytki powłok antykorozyjnych i gniazda korozji.
Dolny segment drabiny niewystarczająco umocowany w dolnej części do trzonu.
Na szczycie wieży kratowej stwierdzono pęknięcie uchwytów mocujących szczytowy odcinek drabiny włazowej w obrębie wieży kratowej do konstrukcji wieży.
Elementy łącznikowe kosza drabin skorodowane i niedokręcone.
Śruby łącznikowe segmentu drabiny w obrębie wieży skorodowane i lokalnie niedokręcone.
Szczytowy odcinek drabiny włazowej (powyżej szczytu wieży) jest mocowany bezpośrednio do trzonu komina, tam stwierdzono zaawansowaną korozję.
 
1.6. Instalacja elektryczna (oświetlenie przeszkodowe):
Oświetlenie przeszkodowe zainstalowane na pomostach P3 i P4, na balustradzie.
Stwierdzono uszkodzenia osłon kabli zasilających instalacji oświetlenia przeszkodowego.
Część opraw oświetlenia przeszkodowego koroduje.
 
1.7. Instalacja odgromowa:
Połączenie wieży i trzonu do uziomu poprzez zwody wykonane z płaskowników 25 x 4 mm.
Wysokie wartości rezystancji uziemienia.
Wyniki pomiarów ochrony odgromowej na granicy dopuszczalnych normą.
 
1.8. Konstrukcje wsporcze tras kablowych sieci komórkowych:
Stwierdzono lokalne występowanie korozji uchwytów mocujących konstrukcji wsporczych tras kablowych.
 
2. ZAKRES PRAC REMONTOWYCH KOMINA
2.1. Cokoły fundamentowe:
·         Odnowienie powłok bitumicznych pokrywających cokoły.
 
2.2. Trzon komina:
·         Podpory:
- oczyszczenie podpór trzonu komina w wieży i pokrycie łożysk smarem grafitowym.
·         Elementy trzonu nieosłonięte izolacją termiczną:
a)      prace konstrukcyjne:
- naprawa zwieńczenia trzonu – okapnika,
b)   prace antykorozyjne:
- oczyszczenie i odrdzewienie zamknięć otworów technologicznych,
- pomalowanie całej powierzchni.            
·         Elementy trzonu osłonięte izolacją termiczną:
a)      prace konstrukcyjne:
- wprowadzenie brakujących blachowkrętów mocujących osłonę izolacji
- dokręcenie niedokręconych blachowkrętów mocujących osłonę izolacji,
b) prace antykorozyjne - osłona izolacji nie pokrytej farbą:
- czyszczenie powierzchni metodą strumieniową
- pokrycie w całości powłoką malarską,
c) osłona izolacji pokryta folią: oczyszczenie powierzchni.
 
2.3. Wieża kratowa:
·         Prace konstrukcyjne:
- wprowadzenie drugich nakrętek w stykach w poziomie +12,5m.
·         Prace antykorozyjne:
- odrdzewienie gniazd korozji i gruntowanie,
- oczyszczenie całej powierzchni metodą strumieniową,
- malowanie elementów nieocynkowanych,
- malowanie elementów ocynkowanych.
 
2.4. Elementy drabin:
·         Drabiny w obrębie wieży kratowej komina:
a) Prace konstrukcyjne:
- wprowadzenie dodatkowego umocowania dolnego segmentu drabiny do konstrukcji komina,
- dokonać dokręcenia niedokręconych śrub,
- wprowadzenie dodatkowych uchwytów drabiny włazowej mocujących szczytowy segment drabiny w obudowie wieży do konstrukcji wieży,
- wymiana elementów łącznikowych i śrub łączących segmenty kosza osłonowego drabin,
- wymiana śrub łącznikowych łączących segmenty pochwytów drabin.
b) Prace antykorozyjne:
- odrdzewienie i gruntowanie,
- oczyszczenie i malowanie całej powierzchni.
·         Elementy drabiny powyżej wieży kratowej komina:
a) Prace konstrukcyjne:
- dokonać dokręcenia niedokręconych śrub.
b) Prace antykorozyjne:
- odrdzewienie i gruntowanie,
- oczyszczenie i malowanie całej powierzchni.
 
2.5. Elementy pomostów obsługowych
·         Prace konstrukcyjne:
- wymiana skorodowanych uchwytów kratek pomostowych Mostostal na nowe,
- właściwe zamocowanie klap włazowych pomostów,
- dokonać dokręcenia niedokręconych śrub.
·         Prace antykorozyjne:
a) Kratki pomostowe:
- odrdzewienie i zabezpieczenie antykorozyjne kratek pomostowych,
- oczyszczenie całej powierzchni,
- malowanie całej powierzchni.
b) Konstrukcje nośne i elementy poręczy:
- odrdzewienie i gruntowanie pomostów pośrednich,
- odrdzewienie i gruntowanie pomostu szczytowego,
- oczyszczenie i malowanie całej powierzchni.
 
2.6. Instalacja elektryczna (oświetlenie przeszkodowe):
·         Oświetlenie przeszkodowe:
- wymiana wszystkich przewodów elektrycznych zasilających instalację oświetlenia przeszkodowego, puszek oraz opraw na górnym pomoście (+77,8m),
- demontaż, bez zastąpienia rezerwowego zasilania oświetlenia przeszkodowego,
- czyszczenie opraw, wymiana źródła światła, sprawdzenie działania i ponowny montaż w miejscach dotychczasowych na dolnym pomoście (+50,0m).   
 
2.7. Instalacja odgromowa:
·         Instalacja uziemiająca komin:
- wykonanie nowego uziomu jako otok z taśmy miedzianej z trzema uziemieniami pionowymi prętami miedzianymi.
 
2.8. Konstrukcje wsporcze tras kablowych sieci komórkowych:
·         Odrdzewianie i zabezpieczenie korodujących elementów uchwytów konstrukcji wsporczych tras kablowych leży w gestii Operatorów instalacji telekomunikacyjnych            i internetowych i nie wchodzi w zakres przedmiotu zamówienia.
 
 
II.        WYMAGANIA I UWAGI ZAMAWIAJĄCEGO:
Wszystkie prace należy wykonać w okresie dwóch miesięcy od daty wejścia Oferenta na teren kotłowni.
 
1. WYKONANIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1.1. Przekazanie terenu i komina:
Przekazanie terenu i komina dla Oferenta w celu wykonania przedmiotu zamówienia nastąpi po podpisaniu umowy.
 
1.2. Zapłata ryczałtowa:
1) Na Oferencie, w ramach zapłaty ryczałtowej, spoczywają wszystkie prace konstrukcyjne, antykorozyjne, malarskie, elektryczne, w tym organizacyjne, demontażowo-montażowe oraz wszystkie inne prace niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia.
2) Oferent w ramach zapłaty ryczałtowej wykona wszystkie prace opisane w pkt. I ust. 2 niniejszego zakresu zamówienia, w oparciu o Projekt budowlany i wykonawczy remontu komina stalowego K1, H=80m w wieży kratowej zlokalizowanego na terenie kotłowni Miejskiej Energetyki Cieplnej w Mrągowie przy ul. Kolejowej 4b, działka nr 19/3, obręb Miasto Mrągowo, województwo warmińsko-mazurskie i Projekt wykonawczy remontu instalacji elektrycznych komina stalowego K1, H=80m w wieży kratowej zlokalizowanego na terenie kotłowni Miejskiej Energetyki Cieplnej w Mrągowie przy ul. Kolejowej 4b, działka nr 19/3, obręb Miasto Mrągowo, województwo warmińsko-mazurskie, będące w posiadaniu Zamawiającego.
3) W cenie oferty należy uwzględnić wykonanie wszelkich wymaganych pomiarów, dokumentacji i uzyskanie zezwoleń.
2.      WYMAGANIA STAWIANE DLA OFERENTA:
1)      Przed podjęciem prac dokumentacja projektowa podlega omówieniu z Zamawiającym.
2)      Roboty stanowiące zagrożenie dla otoczenia powinny być odpowiednio oznakowane
i zabezpieczone.
3)      Powiadomienie Zamawiającego o rozpoczęciu robót, z siedmiodniowym wyprzedzeniem.
4)      Kolorystyka powłok antykorozyjnych zgodnie z rysunkiem nr 10 projektu budowlanego                  i wykonawczego.
5)      Przed malowaniem konstrukcji komina konieczne przeprowadzenie prób referencyjnych    z użyciem przewidzianych do zastosowania zestawów malarskich, celem sprawdzenia kompatybilności przewidzianych do zastosowania zestawów z istniejącym pomalowanym podłożem.
6)      Podczas prac należy przestrzegać przepisów BHP i P. poż. oraz zaleceń technologicznych, koniecznych do zastosowania przy wykonywaniu przewidzianych do użycia zestawów farb.
7)      Materiały z demontażu należy przekazać do utylizacji a karty przekazania odpadu Zamawiającemu.
8)      Opłaty z tytułu korzystania ze środowiska ponosi Oferent.  
9)      Konstrukcje wsporcze pod anteny, anteny i trasy kablowe stacji bazowych nie podlegają niniejszemu zamówieniu. Jednakże sposób prowadzenia prac należy uzgodnić                             z Operatorami anten telekomunikacyjnych i internetowych zawieszonych na kominie,                 w zakresie ich zabezpieczenia przed zabrudzeniem i uszkodzeniem.
10)  Przywrócenie terenu i otoczenia objętego robotami do pierwotnego stanu.
11)  Protokolarne przekazanie Zamawiającemu wykonanych robót, wraz dokumentacją powykonawczą i niezbędnymi protokółami z prób i badań, atestami i świadectwami.
Wykaz  dokumentów:
1.      Oryginał oświadczenia kierownika robót:
–        o zgodności wykonania robót z projektami technicznymi oraz przepisami,
–        o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu.
1.      Protokoły z odbioru elementów ulegających zakryciu i z przeprowadzonych prób.
2.      Aprobaty techniczne na zastosowane materiały.
3.      Kopie rysunków wchodzących w skład zatwierdzonego projektu, z naniesionymi
na czerwono zmianami.
4.      Pomiary ochrony odgromowej.
5.      Pomiary skuteczności ochrony p. porażeniowej.
Powyższy zakres należy wykonać zgodnie z projektami, załącznikami do Wytycznych
i obowiązującymi  przepisami.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
„Formularz  ofertowy”                                                                                     Załącznik Nr 2 do Wytycznych                        
                                                                                                      z dnia 01.06.2017 r.
..................................................................
..................................................................                                            Strona ......... Stron ..........
..................................................................                                                                                                                  
pełna nazwa i dokładny adres Wykonawcy             
 
 
 

OFERTA OSTATECZNA

 

Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o.

os. Parkowe, 11-700 Mrągowo

 
 
Odpowiadając na zaproszenie do złożenia oferty na: ,,Remont komina stalowego K1,                         o wysokości 80m w wieży kratowej, znajdującego się na terenie kotłowni Miejskiej Energetyki Cieplnej w Mrągowie przy ul. Kolejowej 4b”, oferujemy:
1) wykonanie przedmiotu zamówienia, za łączną cenę ryczałtową: ............................... zł netto
 
+ ........... %VAT = .............................  zł (brutto), (słownie: …...................................................
 
….................................................................................................................................... złotych),
2) udzielić na wykonywane roboty gwarancji na okres ……....  miesięcy.
W cenie naszej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia.
 
1.    Przedmiot zamówienia wykonamy w terminie:
                        Rozpoczęcie          - po podpisaniu umowy.
                        Zakończenie          - do 30.09.2017 r..
2.      Oświadczamy,  że zapoznaliśmy się z warunkami zamówienia i nie wnosimy  do nich
     zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.
3.  Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na okres 40 dni.
4.  Oświadczamy, że przekazany nam projekt umowy i warunki płatności w niej
     zaproponowane zostały przez nas zaakceptowane i zobowiązujemy się, w przypadku
     wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy w zaproponowanej formie, miejscu i terminie
     wyznaczonym przez Zamawiającego, podane w zawiadomieniu o wyborze Oferenta.
     Jesteśmy świadomi, że gdyby z naszej winy nie doszło do zawarcia umowy, wniesiona
     przez nas wadium podlega przepadkowi na rzecz Zamawiającego.
5. W przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do wniesienia w pełnej wysokości                                               
    przed podpisaniem umowy, zabezpieczenia należytego wykonania umowy o równowartości       
    5% ceny całkowitej podanej w ofercie, tj.: ............................. zł /słownie:  …..…………………………………………………………….……………………… złotych/.
6. Wyrażamy zgodę na przetwarzanie przez Zamawiającego, uczestników postępowania oraz inne uprawnione podmioty danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 922, z późna. zm.) zawartych w ofercie oraz                      w załącznikach do niej.
7. Oświadczam, że jestem małym/średnim/dużym przedsiębiorstwem.*
 
 
                    -------------------------------------------
                                                                                                                Podpis upoważnionego przedstawiciela
Strona ......... Stron ..........    
 
8. Do niniejszej oferty załączono:
a)      oświadczenia wg  wzoru załączonego do „Formularza ofertowego”,
b)      aktualny odpis z właściwego rejestru/oświadczenie o wpisie do ewidencji  działalności gospodarczej, dokument dopuszczający Oferenta do obrotu prawnego w zakresie objętym zamówieniem,*                                                                                         
c)      upoważnienie podpisującego i składającego ofertę do reprezentowania Oferenta (nie dotyczy władz statutowych firmy Oferenta),*
d)      opłaconą polisę/inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej                           z przedmiotem zamówienia na sumę nie niższa niż 100000,00 zł.,
e)      wykaz wykonanych w okresie ostatnich trzech lat (2014-2016) co najmniej dwóch robót, odpowiadających swoim rodzajem robocie stanowiącej przedmiot zamówienia,                                 o wartości jednostkowej nie niższej niż 50000,00 zł, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i danych Zamawiającego,
f)       sposób ustalenia ceny -  kosztorys ofertowy,
g)      gwarancję na wykonane roboty i montowane urządzenia na okres minimum 36 miesięcy od daty odbioru,
h)      zobowiązanie do udzielenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy zawierające wielkość, formę i termin udzielenia zabezpieczenia,
i)        informację o pracownikach nadzoru /kierowniku robót, wyznaczonych imiennie do realizacji zleconych zadań, wraz z poświadczonymi za zgodność, kserokopiami ich    uprawnień i nabytego doświadczenia.
j)        oświadczenie o wyrażeniu zgody na zaproponowany projekt umowy i zawarte w niej warunki płatności,
k)      kopię dowodu wpłaty wadium,
l)        oświadczenie dotyczące podwykonawców,
m)   ………………….………………………………………………………………………..
n)      ………………….………………………………………………………………………..
9.  Zobowiązujemy się udzielić na wykonywane roboty gwarancji na okres …..…..  miesięcy
     licząc od dnia odbioru zmodernizowanej instalacji uzdatniania wody sieciowej.
10.  Oferta została złożona na ...... ponumerowanych stronach.
 
* niepotrzebne skreślić                                       
 
……………………………………………             ……………………………………………
  Imiona i nazwiska osób uprawnionych                        Czytelne podpisy osób uprawnionych
      do reprezentowania Wykonawcy                                        do reprezentowania Wykonawcy
 
 
Miejscowość .................................................. data .................................................................
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                               Załącznik Nr 1 do
   Formularza ofertowego
 
OŚWIADCZENIA
 
L.p.
Oświadczenia Oferenta, że
Podpis upoważnionego przedstawiciela
Data
1
Zapoznał się z warunkami zamówienia i przyjmuje je bez zastrzeżeń.
 
 
2
Jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami ustawowymi.
 
 
3
Posiada uprawnienia niezbędne do wykonywania określonych prac lub czynności wymienionych                                w zamówieniu, jeśli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
 
 
4
Dysponuje niezbędną wiedzą  i doświadczeniem, a także potencjałem ekonomicznym i technicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonywania danego zamówienia.
 
 
5
Znajduje się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
 
 
6
Zobowiązuje się wykonać całość przedmiotu zamówienia.
 
 
 
7
Nie podlega wykluczeniu z postępowania przetargowego na podstawie zapisów w rozdziale 6 Wytycznych gdzie zamawiający wyklucza:
- Oferentów, którzy wyrządzili szkodę nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona orzeczeniem sądu,
- Oferentów, w stosunku do których otwarto likwidacje lub których upadłość ogłoszono,
- Oferentów, którzy zalegają z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,           z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.
 
 
 
 
..................................., dnia ...........................  
   
 
   Podpis ...............................................................
                                                                                                (upoważniony przedstawiciel)                                                                                   
                                                                      
        
 
                                                                                 
Załącznik nr 3 do Wytycznych
z dnia 01.06.2017 r.
 
 
 
UMOWA NR ….. /2017/MEC
 
zawarta w dniu .................... w Mrągowie, pomiędzy Miejską Energetyką Cieplną Spółka                   z o.o. 11-700 Mrągowo, os. Parkowe 2, wpisaną do rejestru przedsiębiorców krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000082783, prowadzonego przez Sąd Rejonowy                 w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy KRS, NIP 742-000-06-48, REGON 510031017,  zwanym dalej „Zamawiającym
reprezentowaną przez Dyrektora Zarządu    – mgr inż. Zbigniewa Kaszałowicza  
a
a  …………………………………………………………………………………………...……
zwanym dalej „Oferentem”, reprezentowanym przez …………………………………………
 ………………………………...………………………………………………………………... treści następującej:
 
 
§ 1
Przedmiot umowy.
Przedmiotem umowy jest:
,,Remont komina stalowego K1 o wysokości 80m w wieży kratowej, zlokalizowanego na terenie Kotłowni Rejonowej przy ul. Kolejowej 4b w Mrągowie”.
 
I. Przedmiot i zakres zamówienia.
Przedmiotem zamówienia jest ,,Remont komina stalowego K1, o wysokości 80m                          w wieży kratowej, znajdującego się na terenie kotłowni Miejskiej Energetyki Cieplnej                       w Mrągowie przy ul. Kolejowej 4b” i obejmuje następujący zakres:
- prace konstrukcyjne,
- prace antykorozyjne i malarskie,
- prace elektryczne.
 
1. DANE KOMINA I OPIS JEGO STANU:
1.1. Podstawowe dane:
- wysokość trzonu – 80 m,
- średnica trzonu – 1,82 m, grubość 10 mm, budowa stalowa (St3SX),
- wieża kratowa -  wysokość 65 m., stanowi podporę stalowego ocieplonego trzonu.
 
1.2. Trzon  komina:
Trzon komina złożony jest z 10 stalowych segmentów o długościach 8,0 m z płaszcza                      o pierwotnej grubości 10 mm (najwyżej położona część komina jest pokryta folią).
Segmenty połączone złączami kołnierzowymi.
Trzon podparty podporami ślizgowymi w wieży kratowej w poziomach: + 9,31 m; +20,0 m; +35,0 m; + 50,0 m; + 65,0 m.
Zakotwienie trzonu komina do fundamentu 20 kotwami M24, 12 kotwami M16 i 12 kotwami M36.         
Segment S1 posiada wlot czopucha o wym. 1,1 m  x 3,0 m i wyczystkę o wym. 0,6 x 1,3 m.
Trzon posiada 22 otwory pomiarowo-kontrolne rozmieszczone na całej jego wysokości.
Trzon ocieplono wełną mineralną gr. 10 cm z blachą osłonową aluminiowo-cynkową                     gr. 0,7mm.
Obudowa izolacji lokalnie posiada uszkodzone powłoki antykorozyjne osłony izolacji oraz folii, która została założona na szczycie trzonu.
Lokalnie występują braki blachowkrętów oraz niedokręcone blachowkręty.
 
1.3. Wieża kratowa:
Wieża kratowa do poziomu +12,5 m zbieżna o przekroju trójkąta równobocznego                         o długości boku trójkąta od 11,6 m do długości boku 4,2 m.
Zakotwienie podstaw słupów wieży kratowej  do fundamentu śrubami M36 (szt. 4).
Wieża wykonana w postaci przestrzennej więzy kratowej z segmentów kratowych z rur stalowych bez szwu.
Lokalnie występują uszkodzone powłoki malarskie wieży kratowej.
Lokalnie występują naloty korozyjne.
W stykach w poziomie +12,5m brak części drugich nakrętek śrub.    
 
1.4. Pomosty obsługowe:
Pomosty posadowione są na poziomach +20,0 m; +35,0 m; + 50,0 m; 77,8 m.
Lokalnie występują gniazda korozji podestów pomostów oraz ich konstrukcji nośnych                      i poręczy.
Stwierdzono zaawansowaną korozję części uchwytów mocujących kratki pomostowe.
 
1.5. Włazy kontrolne i drabiny:
Włazy kontrolne o średnicy 70 cm Dostęp drabiną z ceowników 80 (szczeble o średnicy 20 co 25 cm), kosz osłonowy z płaskowników 50/4, 5 prętów pionowych, poziome co ok. 2 m łączone do siebie śrubami M8.
Lokalnie występują ubytki powłok antykorozyjnych i gniazda korozji.
Dolny segment drabiny niewystarczająco umocowany w dolnej części do trzonu.
Na szczycie wieży kratowej stwierdzono pęknięcie uchwytów mocujących szczytowy odcinek drabiny włazowej w obrębie wieży kratowej do konstrukcji wieży.
Elementy łącznikowe kosza drabin skorodowane i niedokręcone.
Śruby łącznikowe segmentu drabiny w obrębie wieży skorodowane i lokalnie niedokręcone.
Szczytowy odcinek drabiny włazowej (powyżej szczytu wieży) jest mocowany bezpośrednio do trzonu komina, tam stwierdzono zaawansowaną korozję.
 
1.6. Instalacja elektryczna (oświetlenie przeszkodowe):
Oświetlenie przeszkodowe zainstalowane na pomostach P3 i P4, na balustradzie.
Stwierdzono uszkodzenia osłon kabli zasilających instalacji oświetlenia przeszkodowego.
Część opraw oświetlenia przeszkodowego koroduje.
 
1.7. Instalacja odgromowa:
Połączenie wieży i trzonu do uziomu poprzez zwody wykonane z płaskowników 25 x 4 mm.
Wysokie wartości rezystancji uziemienia.
Wyniki pomiarów ochrony odgromowej na granicy dopuszczalnych normą.
 
1.8. Konstrukcje wsporcze tras kablowych sieci komórkowych:
Stwierdzono lokalne występowanie korozji uchwytów mocujących konstrukcji wsporczych tras kablowych.
 
2. ZAKRES PRAC REMONTOWYCH KOMINA
2.1. Cokoły fundamentowe:
·         Odnowienie powłok bitumicznych pokrywających cokoły.
 
2.2. Trzon komina:
·         Podpory:
- oczyszczenie podpór trzonu komina w wieży i pokrycie łożysk smarem grafitowym.
·         Elementy trzonu nieosłonięte izolacją termiczną:
b)      prace konstrukcyjne:
- naprawa zwieńczenia trzonu – okapnika,
b)   prace antykorozyjne:
- oczyszczenie i odrdzewienie zamknięć otworów technologicznych,
- pomalowanie całej powierzchni.           
·         Elementy trzonu osłonięte izolacją termiczną:
b)      prace konstrukcyjne:
- wprowadzenie brakujących blachowkrętów mocujących osłonę izolacji
- dokręcenie niedokręconych blachowkrętów mocujących osłonę izolacji,
b) prace antykorozyjne - osłona izolacji nie pokrytej farbą:
- czyszczenie powierzchni metodą strumieniową
- pokrycie w całości powłoką malarską,
c) osłona izolacji pokryta folią: oczyszczenie powierzchni.
 
2.3. Wieża kratowa:
·         Prace konstrukcyjne:
- wprowadzenie drugich nakrętek w stykach w poziomie +12,5m.
·         Prace antykorozyjne:
- odrdzewienie gniazd korozji i gruntowanie,
- oczyszczenie całej powierzchni metodą strumieniową,
- malowanie elementów nieocynkowanych,
- malowanie elementów ocynkowanych.
 
2.4. Elementy drabin:
·         Drabiny w obrębie wieży kratowej komina:
a) Prace konstrukcyjne:
- wprowadzenie dodatkowego umocowania dolnego segmentu drabiny do konstrukcji komina,
- dokonać dokręcenia niedokręconych śrub,
- wprowadzenie dodatkowych uchwytów drabiny włazowej mocujących szczytowy segment drabiny w obudowie wieży do konstrukcji wieży,
- wymiana elementów łącznikowych i śrub łączących segmenty kosza osłonowego drabin,
- wymiana śrub łącznikowych łączących segmenty pochwytów drabin.
b) Prace antykorozyjne:
- odrdzewienie i gruntowanie,
- oczyszczenie i malowanie całej powierzchni.
·         Elementy drabiny powyżej wieży kratowej komina:
a) Prace konstrukcyjne:
- dokonać dokręcenia niedokręconych śrub.
b) Prace antykorozyjne:
- odrdzewienie i gruntowanie oraz oczyszczenie i malowanie całej powierzchni.
2.5. Elementy pomostów obsługowych
·         Prace konstrukcyjne:
- wymiana skorodowanych uchwytów kratek pomostowych Mostostal na nowe,
- właściwe zamocowanie klap włazowych pomostów,
- dokonać dokręcenia niedokręconych śrub.
·         Prace antykorozyjne:
a) Kratki pomostowe:
- odrdzewienie i zabezpieczenie antykorozyjne kratek pomostowych,
- oczyszczenie całej powierzchni,
- malowanie całej powierzchni.
b) Konstrukcje nośne i elementy poręczy:
- odrdzewienie i gruntowanie pomostów pośrednich,
- odrdzewienie i gruntowanie pomostu szczytowego,
- oczyszczenie i malowanie całej powierzchni.
 
2.6. Instalacja elektryczna (oświetlenie przeszkodowe):
·         Oświetlenie przeszkodowe:
- wymiana wszystkich przewodów elektrycznych zasilających instalację oświetlenia przeszkodowego, puszek oraz opraw na górnym pomoście (+77,8m),
- demontaż, bez zastąpienia rezerwowego zasilania oświetlenia przeszkodowego,
- czyszczenie opraw, wymiana źródła światła, sprawdzenie działania i ponowny montaż w miejscach dotychczasowych na dolnym pomoście (+50,0m).   
 
2.7. Instalacja odgromowa:
·      Instalacja uziemiająca komin:
- wykonanie nowego uziomu jako otok z taśmy miedzianej z trzema uziemieniami pionowymi prętami miedzianymi.
 
2.8. Konstrukcje wsporcze tras kablowych sieci komórkowych:
·      Odrdzewianie i zabezpieczenie korodujących elementów uchwytów konstrukcji
     wsporczych tras kablowych leży w gestii Operatorów instalacji telekomunikacyjnych           
     i internetowych i nie wchodzi w zakres przedmiotu zamówienia.
 
II.        WYMAGANIA I UWAGI ZAMAWIAJĄCEGO:
Wszystkie prace należy wykonać w okresie dwóch miesięcy od daty wejścia Oferenta na teren kotłowni.
 
1. WYKONANIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1.1. Przekazanie terenu i komina:
Przekazanie terenu i komina dla Oferenta w celu wykonania przedmiotu zamówienia nastąpi w 15-tym dniu po podpisaniu umowy.
 
1.2. Zapłata ryczałtowa:
1). Na Oferencie, w ramach zapłaty ryczałtowej, spoczywają wszystkie prace konstrukcyjne, antykorozyjne, malarskie, elektryczne, w tym organizacyjne, demontażowo-montażowe oraz wszystkie inne prace niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia.
2) Oferent w ramach zapłaty ryczałtowej wykona wszystkie prace opisane w pkt. I ust. 2 niniejszego zakresu zamówienia, w oparciu o Projekt budowlany i wykonawczy remontu komina stalowego K1, H=80m w wieży kratowej zlokalizowanego na terenie kotłowni Miejskiej Energetyki Cieplnej w Mrągowie przy ul. Kolejowej 4b, działka nr 19/3, obręb Miasto Mrągowo, województwo warmińsko-mazurskie i Projekt wykonawczy remontu instalacji elektrycznych komina stalowego K1, H=80m w wieży kratowej zlokalizowanego na terenie kotłowni Miejskiej Energetyki Cieplnej w Mrągowie przy ul. Kolejowej 4b, działka nr 19/3, obręb Miasto Mrągowo, województwo warmińsko-mazurskie, będące w posiadaniu Zamawiającego.
3) W cenie oferty należy uwzględnić wykonanie wszelkich wymaganych pomiarów, dokumentacji i uzyskanie zezwoleń.
2.      WYMAGANIA STAWIANE DLA OFERENTA:
1) Przed podjęciem prac dokumentacja projektowa podlega omówieniu z Zamawiającym.
2)   Roboty stanowiące zagrożenie dla otoczenia powinny być odpowiednio oznakowane
i zabezpieczone.
3)   Powiadomienie Zamawiającego o rozpoczęciu robót, z siedmiodniowym wyprzedzeniem.
4)   Kolorystyka powłok antykorozyjnych zgodnie z rysunkiem nr 10 projektu budowlanego                  i wykonawczego.
5)   Przed malowaniem konstrukcji komina konieczne przeprowadzenie prób referencyjnych    z użyciem przewidzianych do zastosowania zestawów malarskich, celem sprawdzenia kompatybilności przewidzianych do zastosowania zestawów z istniejącym pomalowanym podłożem.
6)   Podczas prac należy przestrzegać przepisów BHP i P. poż. oraz zaleceń technologicznych, koniecznych do zastosowania przy wykonywaniu przewidzianych do użycia zestawów farb.
7)   Materiały z demontażu należy przekazać do utylizacji a karty przekazania odpadu Zamawiającemu.   
8)   Opłaty z tytułu korzystania ze środowiska ponosi Oferent.
9)   Konstrukcje wsporcze pod anteny, anteny i trasy kablowe stacji bazowych nie podlegają niniejszemu zamówieniu. Jednakże sposób prowadzenia prac należy uzgodnić                             z Operatorami anten telekomunikacyjnych i internetowych zawieszonych na kominie,                 w zakresie ich zabezpieczenia przed zabrudzeniem i uszkodzeniem.
10)             Przywrócenie terenu i otoczenia objętego robotami do pierwotnego stanu.
11)             Protokolarne przekazanie Zamawiającemu wykonanych robót, wraz dokumentacją powykonawczą i niezbędnymi protokółami z prób i badań, atestami i świadectwami.
 
Wykaz  dokumentów:
1. Oryginał oświadczenia kierownika robót:
–        o zgodności wykonania robót z projektami technicznymi oraz przepisami,
–        o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu.
2. Protokoły z odbioru elementów ulegających zakryciu i z przeprowadzonych prób.
3. Aprobaty techniczne na zastosowane materiały.
4. Kopie rysunków wchodzących w skład zatwierdzonego projektu, z naniesionymi
na czerwono zmianami.
5. Pomiary ochrony odgromowej.
6. Pomiary skuteczności ochrony p. porażeniowej.
Powyższy zakres należy wykonać zgodnie z projektami, załącznikami do Wytycznych
i obowiązującymi  przepisami.  
 
§ 2.
Terminy realizacji umowy
1. Termin rozpoczęcia prac strony ustalają na dzień ......................................
2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy określonego w § 1                        w terminie do 29.09.2017 r.
 
§ 3.
Przedstawiciele Oferenta i Zamawiającego
1.  Przedstawicielem ze strony Zamawiającego do nadzorowania i odbioru robót jest                                  z ramienia Miejskiej Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Mrągowie:
- Kierownik kotłowni mgr Roman Koziatek.
2. Odbioru ostatecznego dokona Komisja powołana przez Zamawiającego
3. Oferenta reprezentuje – ............................................................................................................
4. Zamawiający powołuje inspektora nadzoru, którym będzie ………………………………… 5. Inspektor nadzoru uprawniony jest do wydawania Oferentowi poleceń związanych                        z jakością i ilością robót, które są niezbędne do prawidłowego oraz zgodnego z umową                      i przepisami prawa wykonania przedmiotu umowy.
 
§ 4
Zabezpieczenie robót i materiałów
1. Oferent ma obowiązek zabezpieczyć teren budowy i odpowiada za sprawy bhp na placu budowy.
2. Oferent zrealizuje przedmiot umowy z materiałów własnych (zakupionych przez siebie).
3. Zastosowane materiały powinny odpowiadać wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonych w art. 10 – Ustawy Prawo Budowlane                   o parametrach technicznych nie niższych od wskazanych w kosztorysie.
 
§ 5
Obowiązki stron.
A.     Do obowiązków Zamawiającego należy:
1. Wprowadzenie Oferenta na teren robót.                                        
2. Odbiór należycie wykonanych robót w terminie 3 dni od dnia zgłoszenia ich do odbioru.
3. Wypłacenie uzgodnionego wynagrodzenia za wykonane zlecenia w terminie i na warunkach podanych w § 7.
 
B.     Do obowiązków Oferenta należy:
1. Powiadomienie Zamawiającego o rozpoczęciu robót na terenie kotłowni z wyprzedzeniem  siedmiodniowym.
2.   Pełne zabezpieczenie materiałowe wykonywanych robót. Materiały powinny odpowiadać co do jakości, wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania                                      w ciepłownictwie.     
3. Odpowiednio oznakować i zabezpieczyć roboty stanowiące zagrożenie dla otoczenia.
4. Utrzymanie terenu robót (dotyczy ciągów komunikacyjnych) i otoczenia przez cały okres robót w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych.
5. Stały nadzór kierownika robót, posiadającego uprawnienia budowlane w zakresie wykonywanych robót nad wykonawstwem i prowadzenie dziennika budowy.
6. Terminowe dostarczenie Zamawiającemu wymaganych protokołów badań, prób i odbioru,  atestów i innych dokumentów związanych z realizowanym zadaniem.
7. Zawiadomienia Zamawiającego o zamiarze wykonania robót zanikających lub ulegających zakryciu z wyprzedzeniem ustalonym z inspektorem nadzoru.
8. Wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z projektami, zasadami wiedzy technicznej                        i obowiązującymi przepisami prawa.
9. Uporządkowanie i doprowadzenie do pierwotnego stanu terenu robót i otoczenia po wykonanych robotach.
10. Zgłoszenie  wykonanych robót do odbioru Zamawiającemu na 3 dni przed terminem  ich  zakończenia.
 
11 Zgłoszenia przedmiotu umowy do odbioru, uczestniczenia w czynnościach odbioru                         i zapewnienie usunięcia stwierdzonych wad.
12. Protokolarne przekazanie Zamawiającemu wykonanych robót.
 
C.     Zobowiązanie stron:
Strony zobowiązują się współpracować ze sobą, dokładając najwyższej staranności                      w przestrzeganiu szczegółów techniczno-organizacyjnych i proceduralnych określonych                w umowie.
 
§ 6
Warunki odbioru
1. Strony postanawiają, że odbiorem końcowym będzie objęty przedmiot umowy w pełnym zakresie rzeczowym.
2. Oferent zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru.
3. Zamawiający ma prawo wstrzymać czynności odbioru końcowego umowy, jeżeli w czasie tych czynności ujawniono istnienie takich wad, które uzna za istotne – aż do czasu usunięcia tych wad. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:
a) jeżeli wady nadają się do usunięcia – Zamawiający wyznaczy termin na usunięcie stwierdzonych wad.
b/)jeżeli wady nie nadają się do usunięcia Zamawiający może żądać wykonania przedmiotu umowy lub jego części po raz drugi.
c) Oferentowi nie przysługuje wynagrodzenie za pracę, materiały i urządzenia użyte do usunięcia wad.
d) Oferent zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz do żądania wyznaczenia terminu odbioru robót uprzednio zakwestionowanych jako wadliwych.
4. Zamawiający w terminie 7 dni od chwili zawiadomienia dokona odbioru albo przekaże Oferentowi pisemną decyzję ustalającą jakie warunki muszą być spełnione, aby odbiór mógł być dokonany zgodnie z Umową.
5. Za datę odbioru i równocześnie terminu zakończenia robót uważać się będzie datę sporządzenia i podpisania protokołu odbioru końcowego robót objętych niniejszą umową. 
6. Podpisany przez Zamawiającego protokół odbioru końcowego będzie podstawą do wystawienia faktury VAT.
 
§ 7
Zapłata za zrealizowanie zamówienia
1. Za wykonane roboty Oferentowi przysługiwać będzie wynagrodzenie ryczałtowe ustalone
w przyjętej ofercie, tj.:
w wysokości …………….….…. zł netto + ………. % VAT = …………...….….….. zł brutto,
 
(słownie: ……………………………………………………………………………… złotych),

płatne po zakończeniu realizacji umowy na podstawie faktury wystawionej przez Oferenta,           w oparciu o przyjęty przez Zamawiającego protokół odbioru ostatecznego.   

2.  Forma zapłaty faktury:
- przelewem na konto wskazane w fakturze Oferenta  do ………….. 2017 r., w ciągu 30 dni
licząc od daty dostarczenia faktury Zamawiającemu,
- za datę zapłaty faktury przyjmuje się datę obciążenia rachunku Zamawiającego.
 
§ 8
Kary umowne
1. Strony postanawiają, iż obowiązującą je formą odszkodowania są kary umowne,                          z zastrzeżeniem punktu 4.
2. Oferent płaci Zamawiającemu kary umowne za:
a) odstąpienie od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Oferent                         –  w wysokości 10% wynagrodzenia umownego netto,
b)  zwłokę w przekazaniu przedmiotu umowy - w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego netto za każdy dzień zwłoki,
c) zwłokę w usunięciu wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze - w wysokości 0,2%       wynagrodzenia  umownego netto za każdy dzień zwłoki liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad.
d) odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn określonych w § 12 punkt 1                  w wysokości 10% wynagrodzenia umownego.
3.W przypadku niedotrzymania terminu zapłaty określonego w § 7 p. 2 Oferentowi przysługuje prawo do naliczania ustawowych odsetek za czas opóźnienia w zapłacie                         w ustawowej wysokości.
4. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.
5.Strony mogą odstąpić od naliczenia kar umownych.         
 
§ 9
Gwarancja
1. Oferent udziela 36 miesięcy gwarancji na przedmiot umowy od daty podpisania protokołu odbioru robót.
2. Zamawiający jest zobowiązany powiadomić Oferenta o powstałych wadach lub usterkach przedmiotu odbioru w ciągu 10 dni od daty ich ujawnienia, natomiast Oferent jest zobowiązany do ich usunięcia w terminie wyznaczonym stosownym protokółem.
3. W okresie gwarancji Oferent zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia ujawnionych wad             i usterek w terminie 14 dni licząc od dnia ich zgłoszenia w przypadku gdy stan techniczny komina umożliwia dalszą pracę kotłowni. W przypadku gdy wady lub usterki nie pozwalają na pracę kotłowni usunięcie wad lub usterek należy wykonać niezwłocznie, nie dłużej niż                 w przeciągu 48 godzin.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do usunięcia awarii, wady, usterki na koszt Oferenta     w przypadku niedotrzymania przez niego umownego terminu ich usunięcia.
 
§ 10
Podwykonawcy
1. Do zawarcia przez Oferenta umowy o roboty z podwykonawcą jest wymagana zgoda Zamawiającego. Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Oferenta umowy z podwykonawcą lub jej projektu, wraz z zakresem prac zlecanych podwykonawcy nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy Oferenta z podwykonawcą z zastrzeżeniem ust. 4 i ust. 5.
2. Zamawiający i Oferent nie przewidują możliwości zawierania przez podwykonawcę umów z dalszymi podwykonawcami. Oferent w umowie z podwykonawcą zobowiązany jest do zawarcia postanowienia zakazującego powierzania zleconych prac dalszym podwykonawcom.
3. Oferent zlecając prace lub usługi podwykonawcom bierze na siebie pełną odpowiedzialność za właściwe i terminowe ich wykonanie.
4. Oferent korzystający z doświadczenia podwykonawcy przed zawarciem niniejszej umowy przedłożył Zamawiającemu umowę z podwykonawcą oraz gwarancję zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy w formie gwarancji ubezpieczeniowej/gwarancji bankowej z okresem ważności obejmującym okres trwania umowy z podwykonawcą oraz okres 6 miesięcy po planowanym umownie zakończeniu prac przez podwykonawcę/ gotówkę na kwotę określoną w w/w umowie, które stanowią załączniki do niniejszej umowy.
5. W przypadku gdy Oferent korzysta przy wykonywaniu przedmiotu umowy z podwykonawcy na warunkach wskazanych w ust. 1 zobowiązany jest wpłacić na konto Zamawiającego gotówkę na kwotę określoną w w/w umowie lub przedłożyć Zamawiającemu gwarancję zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy w formie gwarancji ubezpieczeniowej/gwarancji bankowej w terminie 14 dni od upływu terminu wskazanego w ust. 1 i z okresem ważności obejmującym okres trwania umowy z podwykonawcą oraz okres 6 miesięcy po planowanym umownie zakończeniu prac przez podwykonawcę.
6. Zwolnienie zabezpieczenia zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy będzie dokonywane niezwłocznie po otrzymaniu przez Zamawiającego pisemnego oświadczenia podwykonawcy o uregulowaniu wszystkich jego należności przez Oferenta.
7. W przypadku upływu terminu gwarancji o których mowa w ust. 4 i ust. 5 przed złożeniem oświadczenia podwykonawcy o którym mowa w ust. 6 Oferent zobowiązany jest w ciągłości utrzymywać zabezpieczenie gwarancji zapłaty podwykonawcy do czasu złożenia Zamawiającemu przedmiotowego oświadczenia podwykonawcy.          
 
§ 11
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy
1.  Oferent wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny ofertowej tj.:  ………….... zł /słownie ................................................................................         
  ……………………………………………………………… złotych/, w pełnej wysokości przed podpisaniem umowy w formie pieniężnej lub gwarancji bankowej albo ubezpieczeniowej.
2. Strony postanawiają, że 100% wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy
pozostanie na koncie Zamawiającego przez okres gwarancji 36 miesięcy, w którym to okresie
może być przejęte na własność Zamawiającego przez potrącenie z należności przysługujących Zamawiającemu wobec Wykonawcy, w szczególności z kar umownych i kosztów usunięcia wad obciążających Wykonawcę. Ewentualna pozostałość lub całość zabezpieczenia zostanie zwrócona Wykonawcy w terminie 14 dni po upływie gwarancji.
3. Zwrot zabezpieczenia następuje z oprocentowaniem naliczonym przez Bank PKO BP SA     Oddział Centrum Mrągowo, od sum depozytowych, zdeponowanych na rachunku "inne       rachunki bankowe" (dotyczy tylko zabezpieczenia wniesionego w pieniądzu).
 
§ 12
Odstąpienie od umowy
1.Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy z winy Oferenta w następujących przypadkach:
a/ Oferent nie przystąpił do realizacji robót w terminie 14 dni od terminu wskazanego w umowie,
b/ Oferent z własnej winy przerwał realizację robót i przerwa ta wynosi 14 dni,
c/ Oferent realizuje roboty niezgodnie z umową i dokumentacją (programem robót) oraz
warunkami technicznymi.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.
3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej z podaniem uzasadnienia.
4. W razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Oferent nie odpowiada, Zamawiający jest zobowiązany do:
a/ dokonania odbioru wykonanych robót oraz zapłaty wynagrodzenia za nie,
b/ odkupienia zakupionych przez Oferenta materiałów,
c/ przejęcia terenu budowy.
 
§ 13
Odpowiedzialności za nienależyte wykonanie umowy jeżeli jej realizację uniemożliwiły okoliczności siły wyższej
Strony są zwolnione z odpowiedzialności za nienależyte wykonanie umowy jeżeli jej realizację uniemożliwiły okoliczności siły wyższej.
Siłę wyższą stanowią zdarzenia nagłe, nieprzewidywalne i niezależne od woli stron, której nie można zapobiec, ani przeciwdziałać przy zachowaniu należytej staranności.
Przejawami siły wyższej są klęski żywiołowe takie jak pożar, powódź, trzęsienie ziemi, strajki jak i inne zdarzenia, na które strony nie maja wpływu.                                                              
 
§ 14
Postanowienia końcowe
1. Wszystkie zmiany treści niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnego aneksu do umowy pod rygorem nieważności
2. Załączniki wymienione w treści umowy stanowią jej integralną część.
3. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową maja zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustalenia z przyjętej oferty.
4. Spory wynikłe w trakcie wykonywania umowy strony zobowiązują się rozstrzygać polubownie. W razie braku porozumienia, sprawy sporne rozstrzygał będzie sąd właściwy dla siedziby zamawiającego.
5. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach  po jednym dla każdej ze stron.
 
 
OFERENT                                                                     ZAMAWIAJĄCY
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zał. Nr 4 do Wytycznych
                                                                                                          z dnia 01 czerwca 2017 r.
.................................................
     (nazwa firmy / pieczęć)
 
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCÓW
Dotyczy Remontu komina stalowego w Kotłowni rejonowej przy ul. Kolejowej 4b                      w Mrągowie.
 
Nazwa Oferenta ..............................................  .....................................................................
Adres Oferenta  ......................................................................................................................
Numer telefonu .......................................... fax .........................................................................
 
Oświadczam, że przy wykonywaniu w/w robót będę/nie będę* korzystał z pomocy podwykonawców.
 
Wykaz podwykonawców:
L.p.
Nazwa podwykonawcy
 
Zakres robót
Wartość robót
1
 
 
 
 
2
 
 
 
 
3
 
 
 
 
4
 
 
 
 
 
*) niepotrzebne skreślić
 
…………..……………………                                                                                                      
       (Miejscowość, data)                                                                                         …………..……………………..
(Podpis osoby upoważnionej)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zał. Nr 5 do Wytycznych
                                                                                                          z dnia 01 czerwca 2017 r.
.................................................
     (nazwa firmy / pieczęć)
 
 
Wykaz wykonanych w okresie ostatnich trzech lat (2014-2016) co najmniej dwóch robót, odpowiadających swoim rodzajem robocie stanowiącej przedmiot zamówienia,
z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania, nazwy i adresu Zamawiających
 
Lp.
Nazwa zamawiającego, adres
Data wykonania
Opis przedmiotu zamówienia
Wartość
1
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
4
 
 
 
 
 
5
 
 
 
 
 
6
 
 
 
 
 
7
 
 
 
 
 
8
 
 
 
 
 
 
 
…………..……………………                                                                                                      
       (Miejscowość, data)
 
                                                                                                                               .…………………………………….
podpis osób uprawnionych
                                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dokument utworzył(-a):  Zbigniew Kaszałowicz  (08.06.2017)
Dokument wprowadził(-a):  Zbigniew Kaszałowicz  (08.06.2017)
Dokument zatwierdził(-a):  Zbigniew Kaszałowicz  (24.04.2018)
Dokument modyfikował(-a):  Zbigniew Kaszałowicz  (24.04.2018)
 
^ Strony biuletynu wyświetlono:
1525130 razy
Biuletyn HexnetBIP v 1.51 obsługuje: Regionalne Centrum Technik Komputerowych HEXNET Sp. z o.o.
tel. 510612522; e-mail: hexnet@hexnet.pl
^