BIP - www.bip.gov.pl BIP
    
  
 Strona główna     Rejestr zmian   Statystyki   Wyślij   Drukuj 
     
  Informacje podstawowe
  Przedmiot działalności
  Organizacja Spółki
  Organy Spółki
  Struktura własnościowa
  Majątek
  Koncesje
  Finanse
  Taryfy dla ciepła
  Regulamin Świadczenia Usług
  Przetargi
  ∴ Pytania i odpowiedzi
  ∴ Rozstrzygnięcia przetargów
  Dane publiczne
  Kontrole w Spółce
  ∴ Państwowa Inspekcja Pracy
  ∴ Sanepid
  ∴ ZUS
  ∴ Straż pożarna
  Spółka
  ∴ Organy spółki
  ∴ Status spółki
  Oferty pracy
  ∴ Konkurs na stanowisko Dyrektora Zarządu
  Kontakt
  RODO
  Narzędzia
  ∴ Wyszukiwarka
  ∴ Instrukcja
  ∴ Redakcja
  ∴ Zaloguj się
  
 
  «   Modernizacja instalacji uzdatniania wody sieciowej w archiwum

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
dotyczy zamówienia udzielanego w trybie przetargu nieograniczonego                              „Modernizacja instalacji uzdatniania wody sieciowej w Kotłowni rejonowej                                                                                                                                                                                                                                                        przy ul. Kolejowej 4b w Mrągowie”.
 
Zamówienie jest zamówieniem sektorowym zgodnie z art. 132 ust. 1 pkt. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych i na podstawie art. 133 ust. 1 tej ustawy - niską wartość zamówienia - nie podlega jej przepisom.
 
ZAMAWIAJĄCY
Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o., Os. Parkowe 2, 11-700 Mrągowo, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 89 7416936, faks 89 7416594.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.mec.mragowo.pl.

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest zadanie pn.: „Modernizacja instalacji uzdatniania wody                sieciowej w Kotłowni rejonowej przy ul. Kolejowej 4b w Mrągowie”.
Zamówienie obejmuje:
·         zaproponowanie koncepcji,
·         wykonanie dokumentacji wykonawczych: techniczno-budowlanej, techniczno-eksploatacyjnej, elektrycznej i AKPiA,
·         ustalenia harmonogramu prac montażowych,
·         demontaż zbędnych elementów i urządzeń istniejącej instalacji,
·         dostawę i montaż urządzeń,
·         uruchomienie,
·         szkolenie obsługi.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
 
TERMIN WYKONANIA
Rozpoczęcie: niezwłocznie po podpisaniu umowy..
Zakończenie: 15.12. 2017 r.
 
WADIUM
Zamawiający wymaga złożenia wadium w wysokości 20 000,00 złotych (dwadzieścia tysięcy złotych)

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, DOKUMENTY  I OŚWIADCZENIA
A. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków.
1. O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Oferenci, którzy spełniają warunki dotyczące:
1.1 Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile to wynika z odrębnych przepisów;
Dla uznania, ze Oferent spełnia warunek kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, Zamawiający wymaga by Oferent złożył aktualny odpis      z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
1.2 Sytuacji ekonomicznej lub finansowej.
Dla uznania, ze Oferent spełnia warunek sytuacji ekonomicznej lub finansowej, Zamawiający wymaga, by Oferent wykazał posiadanie opłaconej polisy ubezpieczeniowej lub innego niezbędnego dokumentu, potwierdzającego że Oferent jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę ubezpieczenia nie niższą niż 100.000,00 zł..
1.3. Zdolność techniczna lub zawodowa.
Dla uznania, że Oferent spełnia warunek posiadania zdolności technicznej lub zawodowej, Zamawiający wymaga by wykazał, iż wykonał z należytą starannością, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert dwóch przedmiotowo podobnych robót                 o wartości rocznej nie niższej niż 150.000,00 zł, z podaniem ich wartości, dat wykonania                  i podmiotów na rzecz których zostały wykonane oraz załączenie dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie.
2. W przetargu mogą wziąć udział Oferenci spełniający wymogi określone w Wytycznych. Oferent zobowiązany jest do:
a) Wniesienie wadium w wysokości, terminie i na warunkach określonych przez Zamawiającego.
b) złożenia oświadczenia o wyrażeniu zgody na zawarcie umowy zgodnie z zaproponowanym wzorem umowy.
c) Złożenie pisemnej oferty w zamkniętej kopercie w terminie określonym przez Zamawiającego.
Oferta nie spełniająca wszystkich wymagań formalnych zostanie odrzucona.                                                                                                                                                 
 
B. Wykaz dokumentów i oświadczeń, jakie mają dostarczyć Oferenci w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu
1. Sporządzony przez Wykonawcę według wzoru określonego w załączniku nr 2 do Wytycznych Formularz ofertowy.
2. W zakresie wykazania spełniania przez oferenta warunków, należy przedłożyć:
a) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
b)  opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że Oferent jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. Oferent powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu,  na zasoby innych podmiotów przedkłada opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia oraz wymagane dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował Oferent.
c) wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, z należytą starannością, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert dwóch przedmiotowo podobnych robót o wartości rocznej nie niższej niż 150.000,00 zł, z podaniem ich wartości, dat wykonania i podmiotów na rzecz których zostały wykonane oraz załączenie dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie.
3. Dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Oferenta.
INNE DOKUMENTY (jeśli są niezbędne)
1. Zobowiązanie podmiotów oddających do dyspozycji wykonawcy niezbędne zasoby;
3. Pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy.

KRYTERIA OCENY
Kryteriami oceny są:
Kryterium 1: cena brutto za jaką Oferent zobowiązuje się zrealizować zamówienie                    (Xc) – max. 50 pkt.
Kryterium 2: koszty serwisowe poniesione w okresie 5 lat (Xp1) – max. 25 pkt.
Kryterium 3: koszty eksploatacyjne poniesione na wytworzenie 1m3 wody uzdatnionej                  i odgazowanej (Xp2) – max. 10 pkt.
Kryterium 4: ocena rozwiązań techniczno-technologicznych (Xp3) – max. 10 pkt.
Kryterium 5: gwarancja (Xp4) – max 5 pkt

PROCEDURA
1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
2) Kryteria oceny ofert: cena, koszty serwisowe, koszty eksploatacyjne, rozwiązania techniczno-technologiczne, gwarancja.
3) Adres strony internetowej, na której dostępne są Wytyczne: www.mec.mragowo.pl.
4) Wytyczne do sporządzenia oferty można również uzyskać pod adresem: Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o. os. Parkowe 2, 11-700 Mrągowo.
5) Termin składania ofert: 22.06.2017r. godzina 11:50, miejsce: Sekretariat Miejskiej Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. os. Parkowe 2, 11-700 Mrągowo, pierwsze piętro. Oferta                    i załączniki muszą być sporządzone w języku polskim.
6) Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Miejskiej Energetyki Cieplnej os. Parkowe 2, w dniu 22.06.2017r. o godz. 12.00, w Sali konferencyjnej na drugim piętrze.
 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE.
1.    Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
2.    Zamawiający przyzna zamówienie Oferentowi, którego oferta odpowiada wymaganiom określonym w niniejszych Wytycznych oraz zostanie uznana za najkorzystniejszą.
3.    Przy otwarciu ofert zostaną podane nazwy Oferentów, ceny ryczałtowe (netto i brutto), koszty serwisowe, koszty eksploatacyjne oraz okres gwarancji. Podczas otwarcia ofert mogą być obecni zainteresowani Oferenci.
4.    W zawiadomieniu wysłanym do Oferenta, którego oferta zastała wybrana, Zamawiający określi termin i miejsce zawarcia umowy.
5.    Wybrany Oferent zobowiązany jest zawrzeć umowę wg załączonego do niniejszych   Wytycznych projektu umowy w terminie podanym przez Zamawiającego. W przypadku odmowy podpisania umowy, wybrany Oferent traci wadium na  rzecz Zamawiającego.
6.    Podpisanie umowy musi poprzedzać wniesienie  w ustalonej wysokości zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
7.    Warunki i termin zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, określone  zostały w umowie.
8.    Oferent pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania oferta rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
9.    Zamawiający zastrzega prawo unieważnienia przetargu bez dokonania wyboru oferty.
10.              Do udzielenia wyjaśnień dotyczących niniejszych „Wytycznych”, upoważnia się:  Romana Koziatka t. 89-741-50-81 i Stanisława Skwarczyńskiego, tel. 89-741-69-36.                   w dniach   pracy, godz. 7.30 do 14.30.
.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................            
 
 
            Nasz znak: DT-3/       /2017                                                          Mrągowo: 2017-05-22
 
Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o. w Mrągowie zaprasza do złożenia oferty na Modernizację instalacji uzdatniania wody sieciowej w Kotłowni rejonowej przy                   ul. Kolejowej 4b w Mrągowie.
Postępowanie nie podlega przepisom ustawy z dnia 29.01.2004 Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015, poz. 2164 z późn. zm.) – art. 133 ust. 1.
 
 
Wytyczne
do sporządzenia oferty na „Modernizację instalacji uzdatniania wody sieciowej w Kotłowni rejonowej przy ul. Kolejowej 4b w Mrągowie”.
1. ZAMAWIAJĄCY
Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o., 11-700 Mrągowo os. Parkowe 2,
Tel. 89 741 69-36, telefax: 89 741 65-94,
Regon 510031017, NIP 742-000-06-48, Kapitał zakładowy 4.819.900,-, KRS 0000082783, zwany dalej ,,Zamawiającym”.          
 
2. TRYB I ZAKRES UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 
1. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego.
2. Zakres zamówienia podano w Załączniku Nr 1 do niniejszych Wytycznych.
 
3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest zadanie pn.: „Modernizacja instalacji uzdatniania wody                sieciowej w Kotłowni rejonowej przy ul. Kolejowej 4b w Mrągowie”.
 
Zakres przedmiotu zamówienia.
Zamówienie obejmuje:
·         zaproponowanie koncepcji,
·         wykonanie dokumentacji wykonawczych: techniczno-budowlanej, techniczno-eksploatacyjnej, elektrycznej i AKPiA,
·         ustalenia harmonogramu prac montażowych,
·         demontaż zbędnych elementów i urządzeń istniejącej instalacji,
·         dostawę i montaż urządzeń,
·         uruchomienie,
·         szkolenie obsługi.
Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.

4. REALIZACJA ZAMÓWIENIA

Termin wykonania:
Rozpoczęcie – po podpisaniu umowy.
Zakończenie - do 15.12.2017 r.        
 
5. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA WARUNKÓW
5.1. O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Oferenci, którzy spełniają warunki dotyczące:
a) Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile to wynika z odrębnych przepisów;
Dla uznania, ze Oferent spełnia warunek kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile to wynika z odrębnych przepisów, Zamawiający wymaga by Oferent złożył aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji                i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
b) Sytuacji ekonomicznej lub finansowej.
Dla uznania, ze Oferent spełnia warunek sytuacji ekonomicznej lub finansowej, Zamawiający wymaga, by Oferent wykazał posiadanie opłaconej polisy ubezpieczeniowej lub innego niezbędnego dokumentu, potwierdzającego że Oferent jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę ubezpieczenia nie niższą niż 100.000,00 zł..
c) Zdolność techniczna lub zawodowa.
Dla uznania, że Oferent spełnia warunek posiadania zdolności technicznej lub zawodowej, Zamawiający wymaga by wykazał, iż wykonał z należytą starannością, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert dwóch przedmiotowo podobnych robót                 o wartości rocznej nie niższej niż 150.000,00 zł, z podaniem ich wartości, dat wykonania                  i podmiotów na rzecz których zostały wykonane oraz załączenie dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie.
d) Oferent może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów. Oferent w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu  do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.
5.2. Ocena potwierdzenia, czy Oferent wykazał spełnienie warunków zawartych w ust. 5.1. nastąpi na podstawie wymaganych i załączonych przez Oferenta do oferty dokumentów              i oświadczeń, wymienionych w pkt. 6 ust. 6.2. Wytycznych. Z dokumentów i oświadczeń musi wynikać, że Oferent spełnia warunek udziału na dzień składania ofert. Nie wykazanie w wystarczający sposób potwierdzenia spełnienia tego warunku spowoduje wykluczenie Oferenta z postępowania po wyczerpaniu czynności wezwania do uzupełnienia dokumentów.
5.3. Jeżeli Oferent wykaże, że spełnia warunki udziału w postępowaniu o których mowa             w ust. 1, polegając na zasobach innych podmiotów, a nie udowodni, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi na czas realizacji zamówienia, Zamawiający wykluczy Oferenta             z postępowania o udzielenie zamówienia.
5.4. W przetargu mogą wziąć udział Oferenci spełniający wymogi określone w Wytycznych. Oferent zobowiązany jest do:
a) Wniesienie wadium w wysokości, terminie i na warunkach wymienionych w punkcie 9 niniejszych Wytycznych.
b) złożenia oświadczenia o wyrażeniu zgody na zawarcie umowy zgodnie z zaproponowanym wzorem umowy.
c) Złożenie pisemnej oferty w zamkniętej kopercie i opracowanej zgodnie z punktem                7 oraz w miejscu i terminie określonym w punkcie 11 niniejszych Wytycznych.
d) Spełnienie wymagań określonych w pkt. 5 i 6 niniejszych Wytycznych.                                                                                                                       
5.5. Ocena spełnienia wymogów udziału w postępowaniu odbywać się będzie poprzez analizowanie pod kontem kompletności, prawidłowości i ważności złożonych                   dokumentów.
Oferta nie spełniająca wszystkich wymagań formalnych zostanie odrzucona.                                                                                                                                                 
 
6. WYKAZ DOKUMENTÓW I OŚWIADCZEŃ, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ OFERENCI W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU           W POSTEPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU
6.1. Sporządzony przez Wykonawcę według wzoru określonego w załączniku nr 2 do Wytycznych Formularz ofertowy.
6.2. W zakresie wykazania spełniania przez oferenta warunków, w postępowaniu należy przedłożyć:
a) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
b)  opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że Oferent jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. Oferent powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu,  na zasoby innych podmiotów przedkłada opłaconą polisę,
a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej
z przedmiotem zamówienia oraz wymagane dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował Oferent.
c) wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, z należytą starannością, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert dwóch przedmiotowo podobnych robót o wartości rocznej nie niższej niż 150.000,00 zł, z podaniem ich wartości, dat wykonania i podmiotów na rzecz których zostały wykonane oraz załączenie dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie.
6.3. Dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Oferenta.
6.4. W przypadku Oferentów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz                w przypadku innych podmiotów na których polega Oferent, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Oferenta lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez Oferenta lub te podmioty.
6.5. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.
6.6. Pełnomocnictwo do podpisywania oferty i składania ewentualnych wyjaśnień, jeżeli osobą podpisującą nie jest osoba upoważniona na podstawie dokumentu wymienionego  w pkt. 6 ust. 6.2. a) – w oryginale lub poświadczone notarialnie lub opatrzone adnotacją ,,za zgodność z oryginałem” pieczęcią Oferenta, imienną pieczątką osoby upoważnionej na podstawie dokumentu wymienionego w punkcie 4b oraz jej podpisem.
6.7. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na zawarcie umowy zgodnie z zaproponowanym wzorem umowy.
6.8. Zamawiający wezwie Oferentów, którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń lub dokumentów lub złożyli je z błędami, do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie. Uzupełnione oświadczenia lub dokumenty powinny potwierdzać spełnienie przez Oferenta warunków udziału w postępowaniu i wymagań Zamawiającego, nie później niż w dniu,                    w którym upłynął termin składania ofert.
 
7. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY.
Oferta oraz załączniki powinna być napisana w języku polskim, w formie pisemnej,                     w układzie zgodnym z załączonym Formularzem Ofertowym /zał. nr 2/. Powinna być napisana w sposób czytelny i trwały oraz podpisana przez osobę /osoby/ upoważnione do reprezentowania firmy Oferenta na zewnątrz.
Przed złożeniem oferty wskazane jest dokonanie wizji lokalnej na obiekcie.
7.1. Oferta winna zawierać:
1)      pełną nazwę Oferenta, NIP, REGON, jego adres wraz z numerem telefonu, faksem              i datą sporządzenia oferty,
2)      cenę ryczałtową (netto i brutto) z obowiązującym podatkiem VAT, za jaką Oferent zobowiązuje się wykonać zamówienie, w układzie jak w ,,Formularzu Ofertowym”,            
3)      oświadczenie wg  wzoru załączonego do „Formularza Ofertowego”,
4)      koncepcję, rysunki i opis techniczny instalacji uzdatniania wody sieciowej,
5)      wyszczególnienie usług serwisowych i przeglądów, niezbędnych do prawidłowego działania instalacji i udzielonej gwarancji, obejmujących cenę brutto za okres pięciu lat,
6)      kalkulację kosztów brutto wytworzenia 1m3 wody uzdatnionej - odgazowanej podgrzanej do temperatury 70 0C z uwzględnieniem materiałów eksploatacyjnych, środków chemicznych, energii elektrycznej i cieplnej  (przyjąć cenę netto 0,45zł/kWh , 40zł/GJ),
7)      kalkulację kosztów wytworzenia 1m3 wody uzdatnionej - odgazowanej podgrzanej do temperatury 70°C z uwzględnieniem materiałów eksploatacyjnych, środków chemicznych, energii elektrycznej i cieplnej  (przyjąć cenę netto 0,45zł/kWh, 40zł/GJ),
8)      aktualny odpis z właściwego rejestru albo oświadczenie o wpisie do ewidencji  działalności gospodarczej, dokument dopuszczający Oferenta do obrotu prawnego                         w zakresie objętym zamówieniem,                                                                                         
9)      upoważnienie podpisującego i składającego ofertę do reprezentowania Oferenta       (nie dotyczy władz statutowych firmy Oferenta),
10)  opłaconą polisę/inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej                           z przedmiotem zamówienia na sumę nie niższa niż 100 000,00 zł.,
11)  wykaz wykonanych w okresie ostatnich trzech lat (2014-2016) co najmniej dwóch robót, odpowiadających swoim rodzajem robocie stanowiącej przedmiot zamówienia,                                 o wartości jednostkowej nie niższej niż 150 000,00 zł, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i danych Zamawiającego,
12)  sposób ustalenia ceny -  kosztorys ofertowy,
13)  gwarancję na wykonane roboty i montowane urządzenia na okres minimum 36 miesięcy od daty odbioru,
14)  zobowiązanie do udzielenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy zawierające wielkość, formę i termin udzielenia zabezpieczenia,
15)  informację o pracownikach nadzoru /kierowniku robót, wyznaczonych imiennie do realizacji zleconych zadań, wraz z poświadczonymi za zgodność, kserokopiami ich            uprawnień i nabytego doświadczenia,
16)  oświadczenie o wyrażeniu zgody na zaproponowany projekt umowy i zawarte w niej warunki płatności,
17)  kopię dowodu wpłaty wadium.
7.2. W cenie oferty należy uwzględnić:
·         wykonanie dokumentacji techniczno-budowlanej, techniczno-eksploatacyjnej, elektrycznej i AKPiA, dla przyjętego rozwiązania,
·         uzyskanie niezbędnych zezwoleń (jeśli będą wymagane),
·         demontaż zbędnych elementów i urządzeń istniejącej instalacji,
·         dostawę i montaż urządzeń,
·         uruchomienie,
·         dokumentację powykonawczą,
·         wykonanie czynności odbiorowych,
·         szkolenie obsługi.
7.3.Złożone dokumenty, mogą być w formie uwierzytelnionej przez składającego ofertę, kopii                    lub kserokopii.
7.4.Każda strona oferty musi być ponumerowana kolejnymi numerami w prawym górnym rogu strony i być podpisana u dołu strony przez składającego ofertę.
7.5.Wszystkie załączniki muszą być ponumerowane kolejnymi numerami w prawym górnym rogu strony i być podpisane na końcu przez składającego ofertę.
7.6.Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty i załączników muszą być parafowane         i datowane własnoręcznie przez podpisującego ofertę.
7.7.Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
7.8.Oferent może zwrócić się do Zamawiającego na piśmie o wyjaśnienie ustaleń zawartych      w niniejszych Wytycznych oraz wątpliwości związanych ze sposobem przygotowania         i złożenia oferty.     
 
8. KRYTERIA OCENY I SPOSÓB WYBORU OFERENTA.
8.1. Postanowienia ogólne:
a)        Oferent jest zobowiązany wykazać, że spełnia wymagane warunki,
b)        Zamawiający ma prawo wykluczyć z postępowania Oferenta, jeżeli stwierdzi nieprawdę w złożonych oświadczeniach i dokumentach, lub przyjęte rozwiązanie techniczne nie odpowiada wymogom zawartym w Wytycznych.
c)        Oceny oferty i wyboru Oferenta dokona komisja powołana przez Zamawiającego.
8.2. Sposób obliczania ceny.
a)       Cena będzie zawierała wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia i będzie
       podana w polskich złotych (PLN) z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
b)        W okresie obowiązywania umowy cena nie ulegnie zmianie.
c)         Do obliczania ceny oferty należy zastosować następujący sposób:
- podać cenę netto z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku,
- dodać obowiązującą stawkę podatku VAT,
d)   Tak obliczona cena oferty będzie podstawiona do wzoru podanego w kryterium oceny   
      ofert.
8.3.    Kryteria oceny ofert.
a)    Ocena oferty zostanie przeprowadzona w oparciu o niżej przedstawione kryteria:
1) Xc = punkty przyznane badanej ofercie za cenę brutto wyrażona w polskich złotych,                     za jaką Oferent zobowiązuje się zrealizować zamówienie
– waga kryterium k1 = 50%.
gdzie: Xc   x 100 pkt. x 50% 
2) Xp1 = punkty przyznane za łączne koszty serwisowe poniesione w okresie 5 lat
– waga kryterium k2 = 25%.
 
Xp1   x 100 pkt. x 25% 
3) Xp2 = punkty przyznane za łączne koszty eksploatacyjne poniesione na wytworzenie 1m3 wody uzdatnionej i odgazowanej
– waga kryterium k3  = 10%.
Xp2   x 100 pkt. x 10% 
4) Xp3 = punkty przyznane za rozwiązanie techniczno-technologiczne
– waga kryterium k4 = 10%.
Rozwiązanie techniczno-technologiczne - oceniane na podstawie przesłanych materiałów, tj. podkryteriów: rysunków technicznych, wykonanych realizacji, opinii  użytkowników, walorów eksploatacyjnych, czasookresu wymiany złoża w przeliczeniu na 1m3 uzdatnionej wody – 10%. Ilość punktów przyznawana od 0 do 10.
 
Xp3   x 100 pkt x 10%
5) Xp4 = punkty przyznane za okres gwarancji: Minimalny okres 36 miesięcy maksymalny 72 miesiące
-  waga kryterium k4 = 5%
Xp4    - 0,5) x 2 x 100 pkt x 5%
 
b) Punkty będą przyznawane według następujących zasad:
·           Kryterium 1 cena (Xc) – max. 50 pkt.
·           Kryterium 2 serwis (Xp1) – max. 25 pkt
·           Kryterium 3 koszt 1m3(Xp2) – max. 10 pkt.
·           Kryterium 4 ocena tech. (Xp3) – max. 10 pkt.
·           Kryterium 5 gwarancja (Xp4) – max. 5pkt
 
Punkty z poszczególnych kryteriów zostaną zsumowane.
O wyborze oferty zadecyduje bilans ww. kryteriów, tzn:
Bo = Xc + Xp1+Xp2+Xp3 +Xp4
gdzie Bo – badana oferta
 
c)   Ocena końcowa oferty:
- oferty oceniane będą punktowo,
- maksymalna ilość punktów, jaką po uwzględnieniu wag może osiągnąć oferta wynosi 100 pkt.
- punkty będą liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku,
- najwyższa liczba sumy punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę.
 
9. WADIUM.
9.1. Oferent przystępujący do przetargu jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości:                   20 000,00 złotych (dwadzieścia tysięcy złotych):
a)   w pieniądzu, najpóźniej na dzień przed otwarciem ofert. Wpłata na konto                   Miejskiej Energetyki Cieplnej w Banku PKO BP S.A. Oddział Centrum Mrągowo,                    nr konta: 19102036390000830200580936 z dopiskiem – Wadium na przetarg – „Instalacja uzdatniania wody”. Jako termin, przyjmuje się datę i godzinę wpływu gotówki na konto Zamawiającego.
b)   W poręczeniach, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych. Dokumenty związane ze złożeniem wadium w jednej z w/w form, winny być złożone   u Głównej Księgowej Miejskiej Energetyki Cieplnej, najpóźniej w terminie  składania oferty.
9.2. Wadium wniesione w pieniądzu wybranego Oferenta zostanie przeniesione w części  lub całości, w dniu podpisania umowy na rachunek depozytowy jako  zabezpieczenie  należytego  wykonania umowy. Nie wykorzystana część wadium zostanie zwrócona  Oferentowi w terminie 14 dni od daty podpisania umowy.
9.3. Pozostałym Oferentom, których oferty nie wybrano, zwrot wadium nastąpi  niezwłocznie.
9.4.Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeśli oferent, którego oferta została wybrana:
- odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie,
- nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
- zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie zamawiającego.
 
10.  WARUNKI UDZIAŁU W PRZETARGU.
       Warunkiem udziału w przetargu jest:
10.1.   Wniesienie wadium w wysokości, terminie i na warunkach wymienionych w punkcie 8 niniejszych Wytycznych.
10.2.   Złożenie pisemnej oferty w zamkniętej kopercie i opracowanej zgodnie z punktem                6 oraz w miejscu i terminie określonym w punkcie 10 niniejszych Wytycznych.
10.3.   Spełnienie wymagań określonych w pkt. 5 niniejszych Wytycznych. Oferta nie spełniająca wszystkich wymagań formalnych zostanie odrzucona.                                                                                                                                                      
 
11. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT.
11.1. Ofertę należy złożyć w sekretariacie Miejskiej Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.                  11-700 Mrągowo  os. Parkowe 2  do dnia  22.06. 2017 r. do godziny 11:50.
11.2.    Ofertę należy zapakować w kopertę .
11.3.   Koperta powinna być zaadresowana: Miejska Energetyka Cieplna Sp. z o.o.                          os. Parkowe 2, 11-700 Mrągowo i opatrzona napisem: Oferta na przetarg – „Instalacja uzdatniania wody”, ponadto powinna być opatrzona nazwą i dokładnym adresem Oferenta.
11.4.    Na życzenie Oferent może otrzymać potwierdzenie złożenia oferty wraz z numerem  jakim została oznakowana koperta z ofertą.
11.5.    Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona Oferentowi bez otwierania.
11.6.    Oferent nie może wycofać oferty lub wprowadzić zmian po upływie terminu składania ofert.
11.7.   Składający ofertę zostaje nią związany na okres 40 dni, licząc od dnia upływu terminu składania ofert.
 
12. TERMIN I MIEJSCE OTWARCIA OFERT.
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Miejskiej Energetyki Cieplnej Spółka z o.o.
11-700- Mrągowo os. Parkowe 2, w dniu 22.06.2017 r. o godz. 12.00.
 
13. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.
13.1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
13.2. Zamawiający przyzna zamówienie Oferentowi, którego oferta odpowiada wymaganiom określonym w niniejszych Wytycznych oraz zostanie uznana za najkorzystniejszą.
13.3. Przy otwarciu ofert zostaną podane nazwy Oferentów, ceny ryczałtowe (netto i brutto), koszty serwisowe, koszty eksploatacyjne oraz okres gwarancji. Podczas otwarcia ofert mogą być obecni zainteresowani Oferenci.
13.4. W zawiadomieniu wysłanym do Oferenta, którego oferta zastała wybrana, Zamawiający określi termin i miejsce zawarcia umowy.
13.5. Wybrany Oferent zobowiązany jest zawrzeć umowę wg załączonego do niniejszych   Wytycznych projektu umowy w terminie podanym przez Zamawiającego. W przypadku odmowy podpisania umowy, wybrany Oferent traci wadium na  rzecz Zamawiającego.
13.6. Podpisanie umowy musi poprzedzać wniesienie  w ustalonej wysokości zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
13.7. Warunki i termin zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, określone  zostały w umowie.
13.8. Oferent pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania oferta rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
13.9. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez dokonania wyboru oferty.
13.10.    Do udzielenia wyjaśnień dotyczących niniejszych „Wytycznych”, upoważnia się:    Romana Koziatka t. 89-741-50-81 i Stanisława Skwarczyńskiego, tel. 89-741-69-36.              w dniach   pracy, godz. 7.30 do 14.30.
 
Niniejsze Wytyczne stanowią całość z następującymi załącznikami:
1.      Szczegółowy opis tech. przedmiotu zamówienia     - Załącznik Nr 1,
  1. Formularz ofertowy                                                  - Załącznik Nr 2,
  2. Wzór umowy                                                            - Załącznik Nr 3,
  3. Oświadczenie dotyczące podwykonawców             - Załącznik Nr 4,
  4. Wykaz wykonanych robót                                        - Załącznik Nr 5.
                                                                                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Załącznik nr 1 do Wytycznych
                                                                                                       z dnia 22 maja 2017 r.
 
Szczegółowy opis techniczny przedmiotu zamówienia
 
„Modernizacja instalacji uzdatniania wody sieciowej w Kotłowni rejonowej przy                   ul. Kolejowej 4b w Mrągowie”.
 
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA I ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH
 
Niniejszy opis zawiera wymagania zamówienia prowadzonego w trybie „zaprojektuj-wybuduj” dotyczące instalacji, urządzeń i elementów systemu uzdatniania wody w kotłowni rejonowej przy ul. Kolejowej 4b w Mrągowie oraz odbioru tych prac związanych z realizacją niżej wymienionego zadania.
 
Przedmiotem zamówienia jest zadanie pn.: „Modernizacja instalacji uzdatniania wody                sieciowej w Kotłowni rejonowej przy ul. Kolejowej 4b w Mrągowie”.
 
1. Zakres przedmiotu zamówienia.
Zamówienie obejmuje:
·      zaproponowanie koncepcji,
·      wykonanie dokumentacji wykonawczych: techniczno-budowlanej, techniczno-eksploatacyjnej, elektrycznej i AKPiA,
·      ustalenia harmonogramu prac montażowych,
·      demontaż zbędnych elementów i urządzeń istniejącej instalacji,
·      dostawę i montaż urządzeń,
·      uruchomienie
·      szkolenie obsługi.
 
2. Opis przedmiotu zamówienia.
2.1. Wymagania przedmiotowe.
2.1.1. Opracowanie dokumentacji projektowej, techniczno-eksploatacyjnej, elektrycznej                 i AKPiA dla instalacji uzdatniania wody (2 egzemplarze dokumentacji w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej (doc, pdf, xls), uzgodnionej z Zamawiającym.
2.1.2. Kompletna instalacja stacji uzdatniania powinna składać się z modułów (uzdatniania, odgazowania, korekcji chemicznych) umożliwiających uzyskanie wody do uzupełniania obiegu kotłów wodnych wysoko temperaturowych o parametrach wyjściowych opisanych w pkt. 2.2.1, o wydajności:
·      z odgazowaniem    -           min 1,5 m3/h
·      bez odgazowania   -           min 5,0 m3/h               awaryjnie – 20 m3/h
z zbiornikami retencyjnymi:
·      zbiornik retencyjny wody przygotowanej do odgazowania                    - min 6 m3
·      zapas wody odgazowanej z zabezpieczeniem przed natlenieniem          - min 4 m3.
2.1.3. Demontaż zbędnych elementów istniejących instalacji w zakresie niezbędnym do montażu nowych urządzeń.
2.1.4. Dostawa oraz montaż elementów zgodnie z uzgodnioną dokumentacją projektową stacji instalacji uzdatniania wody.
2.1.5. Wyprowadzenie podstawowych sygnałów pomiarowych i sterowniczych do obecnie istniejącego systemu wizualizacyjnego.
2.1.6. Wykonanie niezbędnych prac zabezpieczających stanowisko pracy Zamawiającego.
2.1.7. Jednodniowe szkolenie technologiczno-eksploatacyjne wybranych pracowników Miejskiej Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Mrągowie.
2.1.8. Uruchomienie zamontowanej instalacji uzdatniania wody i przekazanie Zamawiającemu.
 
2.2. Szczegółowy opis zamówienia.
2.2.1. Wymaga się, aby kompletna instalacja stacji uzdatniania wraz z odgazowaniem spełniała wymagania dla określonych parametrów wody do uzupełnienia:
- zawartość żelaza                              < 0,1 mg/l
- twardość ogólna                              < 0,05 mmol/l (0,025 mval/l)
- zawartość tlenu                                < 0,02 mg/l                                         (po odgazowaniu)
- zawartość związanego CO2             < 10 mg/l, wolnego CO2 – 0,0 mg/l   (po odgazowaniu)
- zasadowość ogólna                          < 1 mval/l
- odczyn                                             - 8,5 – 9,5 pH                                     (po korekcji)
- przewodnictwo w temp 25oC          < 10 μS/cm                                        (przed korekcją)
- zawiesina ogólna                             < 1 mg/l
- zawartość fosforanów                     < 10 mg/l    
przy temperaturze wody wyjściowej z kotła 80oC, ciśnieniu 0,4 MPa – dla sezonu letniego.               
2.2.2. Wymaga się, aby instalacja uzdatniania wody wyposażona była w:
·      filtry mechaniczne z możliwością wykonania płukania wstecznego w celu usunięcia zanieczyszczeń,
·      moduły uzdatniania wody o wydajności ciągłej instalacji 5m3/h, a w przypadku awarii uzyskanie wydajności 20 m3/h przez 3 godz. i wydajności min 60 m3 między regeneracjami, czas regeneracji max. 7 godzin,
·      moduł odgazowywania wody dla sezonu letniego o wydajności min. 1,5 m3/h, praca ciągła, czas regeneracji max. 6 godzin, wydajność miedzy regeneracjami min. 60 m3.
·      moduły korekcji chemicznej,
·      zbiornik retencyjny wody zdemineralizowanej min. 6 m3, zapas wody odgazowanej min. 4 m3 – dla sezonu letniego, z zabezpieczeniem przed natlenieniem,
·      bypass umożliwiający pracę stacji z istniejącym odgazowywaczem termicznym. 
2.2.3. Wymaga się, aby instalacja uzdatniania wody była wyposażona w pomiary:
·      pomiary podstawowe: temperatury i ciśnienia,
·      pomiary przepływu z rejestracją objętości – dla każdego procesu uzdatniania wody,
·      pomiary poziomu w każdym z zbiorników, dodatkowo z rurą wodowskazową,
·      zawartości tlenu w wodzie odgazowanej – tlenomierz (pomiar stacjonarny),
oraz posiadała punkty poboru próbek za każdym elementem procesu technologicznego uzdatniania.
2.2.4. Wymaga się, aby wszelkie przejścia technologiczne oraz ewentualne barierki, drabiny                i pomosty robocze służące do bezpiecznej obsługi spełniały aktualne wymagania bhp..
 
2.3. Wymagania dotyczące automatyki i sterowania.
2.3.1. Sterowanie instalacją z dwóch równoległych miejsc: lokalnie z panelem operatorskim przy urządzeniach oraz z poziomu AKPiA kotłowni.
2.3.2. Praca w trybie automatycznym i ręcznym. Możliwość pracy w przypadku awarii automatyki sterującej.
2.3.3. Szafa sterownicza instalacji wyposażona w panel operatorski dotykowy                                 z sterownikiem, na którym będzie możliwość sterowania i śledzenia parametrów oraz stanu pracy stacji.
2.3.4. Dane pomiarowe i sterujące należy udostępnić dla istniejącego systemu SCADA  protokołem transmisji Modbus TCP lub Modbus RTU.
2.3.5. Sterowniki sterujące pracą instalacji powinny być klasy nie gorszej niż istniejące obecnie w kotłowni (GE Fanuc, Horner APG). Rodzaj sterownika musi być zaakceptowany przez Zamawiającego a programy udostępnione.
 
2.4. Prace budowlane.
2.4.1. Wykonawca ma w własnym zakresie wykonać wszelkie prace budowlane niezbędne do prawidłowego montażu urządzeń stacji uzdatniania jak i późniejszej obsługi zgodnej z zasadami bhp..
2.4.2. Wykonawca przed podjęciem prac budowlanych ma obowiązek poinformować o tym Zleceniodawcę oraz przedstawić do akceptacji koncepcję wykonania.
2.4.3. Wszystkie działania budowlane Wykonawca ma obowiązek uzgodnić ze Zleceniodawcą.
 
2.5. Organizacja prac montażowo-instalacyjnych.
2.5.1. Wykonawca ma obowiązek zabezpieczyć teren prac zgodnie z obowiązującymi w tym względzie wymogami oraz zachować stałą dostępność przejść i przejazdu w czasie wykonywania prac.
2.5.2. Przy wykonywaniu prac należy uwzględnić ogólnie pojętą ochronę własności prywatnej i publicznej.
2.5.3. Prowadzone prace nie mogą wpływać na pogorszenie jakości wody w instalacjach ciepłowniczych.     
2.5.4. Wykonawca ma obowiązek znać wszystkie przepisy dotyczące warunków bezpieczeństwa i higieny pracy i stosować je w trakcie realizacji zamówienia.
2.5.5. Prace montażowe instalacji uzdatniania wody należy prowadzić w sposób nie powodujący przerwania normalnej pracy kotłowni. Wymaga się aby Wykonawca ustalał na bieżąco z Zamawiającym zakres, termin i czas prac mogących zakłócić normalną pracę urządzeń kotłowni i utrudnić pracę obsługi.
 
2.6. Zakres prac końcowych.
2.6.1. Odbiór urządzeń ciśnieniowych przez UDT,
2.6.2. Wykonanie pomiarów elektrycznych,
2.6.3. Uruchomienie próbne wraz z pomiarami parametrów i badaniami jakości wody uzdatnionej. Pobór próbek i badanie jakości wody musi być wykonane przez akredytowane laboratoria. Koszty pomiarów ponosi Wykonawca.
2.6.4. Po zakończeniu prac montażowych należy wykonać 1 dniowe przeszkolenie, dla wybranych pracowników ze strony Zamawiającego, z eksploatacji oraz kontroli instalacji uzdatniania.
2.6.5. Przywrócenie zajętego terenu do stanu pierwotnego.
2.6.6. Po zakończeniu prac należy przekazać Zamawiającemu kompletną dokumentację powykonawczą niezbędną do dalszej eksploatacji oraz instrukcję użytkowania, protokoły, DTR-ki na urządzenia oraz karty gwarancyjne.
 
2.7. Wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zmówienia.
2.7.1. Wymaga się, aby wszystkie materiały i urządzenia zakupione były u renomowanych producentów, gwarantujących najwyższą jakość w odniesieniu do niniejszego opisu przedmiotu zamówienia:
a)    były fabrycznie nowe, tzn. nieużywane,
b)   spełniały obowiązujące wymagania normy i przepisy,
c)    spełniały wymogi określone w dostarczonej przez Wykonawcę dokumentacji technicznej            i Szczegółowym opisie technicznym przedmiotu zamówienia.
2.7.2. Przy wykonywaniu prac instalacyjno-montażowych należy stosować wyroby budowlane, które zostały dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie są właściwie oznaczone:
a)    wyroby budowlane, dla których wydano certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie obowiązujących norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych - w odniesieniu do wyrobów podlegających tej certyfikacji,
b)   wyroby budowlane, dla których dokonano oceny zgodności i wydano certyfikat zgodności lub deklarację zgodności z obowiązującymi normami lub z aprobatą techniczną, mające istotny wpływ na spełnienie, co najmniej jednego z wymagań podstawowych - w odniesieniu do wyrobów nieobjętych certyfikacją na znak bezpieczeństwa.
2.7.3. Wymaga się, aby Wykonawca przez okres realizacji zamówienia przechowywał oświadczenia wymienione powyżej oraz udostępniał je przedstawicielom uprawnionych organów.
2.7.4. Zamawiający dopuszcza zlecenie równoległych prac remontowo-budowlanych odrębnemu podmiotowi. Obowiązkiem wykonawcy jest umożliwienie wykonywania tych prac po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym.
 
2.8. Ogólne zasady realizacji przedmiotu zamówienia.
2.8.1. Wykonawca odpowiedzialny jest za roboty budowlane i montaż urządzeń w sposób zgodny z dostarczoną i uzgodnioną z Zamawiającym dokumentacją projektową, technologiczno-eksploatacyjną i elektryczną oraz zasadami i przepisami dotyczącymi BHP                 i ppoż.
2.8.2. Na Wykonawcy systemu uzdatniania spoczywa obowiązek sprawdzenia czy proponowany system spełnia założenia zgodne z dostarczoną i uzgodnioną z Zamawiającym dokumentacją projektową, wykonawczą, technologiczno-eksploatacyjną i elektryczną.
2.8.3. Wszelkie niezbędne odstępstwa od dokumentacji wynikłe w trakcie montażu, powinny być uzgodnione z Zamawiającym oraz uwzględnione w dokumentacji powykonawczej, wykonanej na koszt Wykonawcy.
2.8.4. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość zastosowanych materiałów                                  i wykonywanych prac, zgodność z przepisami prawa (w szczególności w zakresie BHP                      i ppoż.), postanowieniami Umowy oraz za zgodność z dokumentacją projektową, montażową, technologiczno-eksploatacyjną, elektryczną.
Szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia i obowiązującymi normami.
2.8.5. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w trakcie wykonywania zamówienia oraz po zakończeniu jego wykonania zostaną poprawione przez Wykonawcę na jego własny koszt.
2.8.6. Polecenia Zamawiającego będą wykonywane po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, lecz nie później niż w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, pod groźbą zatrzymania prac, a skutki finansowe z tego tytułu będzie ponosił Wykonawca.
2.8.7. Z wyjątkiem przypadków, kiedy stanie się to niewykonalne z przyczyn prawnych lub fizycznych Wykonawca winien zrealizować przedmiot zamówienia bez żadnych usterek,                  w ścisłej zgodności z Umową.
2.8.8. Wykonawca winien przestrzegać i ściśle stosować się do poleceń Zamawiającego we wszystkich sprawach dotyczących realizacji przedmiotu zamówienia, niezależnie od tego czy były one wymienione w Umowie czy nie.
2.8.9. Szczegółowy opis techniczny przedmiotu zamówienia jest istotnym elementem Umowy i wszelkie wymagania zawarte w tym dokumencie są wiążące.
2.8.10. Jakiekolwiek błędy lub braki w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia nie powodują uwolnienia Wykonawcy od odpowiedzialności za wykonanie przedmiotu zamówienia w sposób wolny od wad i zapewniający osiągnięcie celu wskazanego przez Zamawiającego. Konieczność weryfikacji tego dokumentu w powyższym zakresie obciąża Wykonawcę, a o wykryciu jakichkolwiek błędów lub braków Wykonawca winien niezwłocznie powiadomić Zamawiającego, który zadecyduje o dokonaniu niezbędnych zmian lub uzupełnień.
2.8.11. W przypadku, gdy jakość wykonywanych prac lub materiały nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową, montażową, technologiczno-eksploatacyjną, elektryczną lub Szczegółowym opisem technicznym przedmiotu zamówienia i będzie to miało wpływ na niezadowalającą jakość realizacji przedmiotu zamówienia, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a niewłaściwie zrealizowane etapy prac zostaną poprawione na koszt Wykonawcy.
2.8.12. Z uwagi na rozliczenia finansowe z Wykonawcą według ceny ryczałtowej, powykonawczy obmiar robót nie jest wymagany przez Zamawiającego.
 
2.9. Ogólne zasady kontroli jakości przy realizacji przedmiotu zamówienia.
2.9.1. Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami stosownych norm.
2.9.2. W przypadku, gdy normy nie obejmują wymaganych badań i pomiarów, stosować będzie można wytyczne krajowe lub inne procedury zaakceptowane przez Zamawiającego.
 
2.10. Obowiązywać będą następujące rodzaje odbiorów potwierdzane spisaniem protokołu podpisanego przez przedstawicieli zainteresowanych stron:
2.10.1. Odbiory prac zanikających i ulegających zakryciu.
2.10.2. Odbiór końcowy całości zadania z przekazaniem kompletnej dokumentacji montażowej, powykonawczej technologiczno-eksploatacyjnej, elektrycznej instalacji oraz rozruchu próbnego w obecności przedstawicieli Zamawiającego.
2.10.3. Odbiór na koniec okresu gwarancji.
 
2.11. Wymagana dokumentacja powykonawcza.
2.11.1. Powykonawcza dokumentacja: projektowa, technologiczno-eksploatacyjna                           i elektryczna, z naniesionymi zmianami  potwierdzonymi przez upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego. Wymaga się wersji papierowej i elektronicznej w formacie edytowalnym (doc, pdf, xls).
2.11.2. Instrukcja użytkowania całego kompletnego systemu uzdatniania wody.
2.11.3. Certyfikaty, atesty zastosowanych urządzeń i materiałów.
2.11.4. Oświadczenia wskazujące, że zastosowane wyroby dopuszczone do jednostkowego stosowania w instalacji uzdatniania wody są zgodne z dokumentacją projektową, wykonawczą, technologiczno-eksploatacyjną oraz obowiązującymi przepisami i normami.
2.11.5. Dokumentacja projektowa, montażowa, techniczno-ruchowa urządzeń zastosowanych w instalacji.
2.11.6. Karty gwarancyjne producenta lub dystrybutora na urządzenia i wyroby objęte gwarancją.
2.11.7. Dokument gwarancji na całość zrealizowanego zamówienia.
2.11.8. Protokóły odbioru urządzeń ciśnieniowych przez UDT.
2.11.9. Wyniki badań jakości wody przeprowadzone przez akredytowane laboratorium,                  w wymaganym zakresie.
2.11.10. Certyfikaty z przeprowadzonych szkoleń pracowników Zamawiającego                              z eksploatacji i konserwacji instalacji uzdatniania.
2.11.11. Oświadczenie kierownika robót o zgodności wykonania obiektu z projektem budowlanym i doprowadzeniu do należytego stanu terenu budowy.
 
2.12. Odbiór techniczny – końcowy.
2.12.1. Przy odbiorze technicznym - końcowym należy przedstawić następujące dokumenty:
a)    potwierdzenie zgodności realizacji zamówienia z dostarczoną dokumentacją technologiczno-eksploatacyjną, elektryczną i obowiązującymi przepisami,
b)   dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie wyroby, z których wykonano instalację uzdatniania wody,
c)    instrukcje obsługi i gwarancje wbudowanych wyrobów.
2.12.2. Odbiór techniczny - końcowy kończy się protokolarnym przejęciem systemu uzdatniania do użytkowania.
2.12.3. Protokół odbioru technicznego - końcowego nie powinien zawierać postanowień warunkowych.
2.12.4. W przypadku zakończenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do użytkowania, po usunięciu przyczyn takiego stwierdzenia, należy przeprowadzić ponowny odbiór w trakcie którego należy sprawdzić, czy w czasie pomiędzy odbiorami elementy nie uległy destrukcji lub nie ujawniły się ich wady.
2.12.5. Do odbioru należy przedstawić aktualne wyniki badania wody uzdatnionej potwierdzającej spełnienie projektowych parametrów uzdatniania.
 
2.13. Dokumentacja prac.
2.13.1. Zamawiający będzie miał stały dostęp do wszystkich dokumentów związanych                      z realizacją zamówienia.
2.13.2. Dokumentację związaną z realizacją zamówienia stanowią:
a)    dokumentacja projektowa, wykonawcza, technologiczno-eksploatacyjna oraz jej modyfikacje, jeśli wystąpią,
b)   korespondencja pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą dotycząca spraw technicznych, organizacyjnych i finansowych związanych z realizacją zamówienia,
c)    Inne dokumenty dotyczące budowy:
d)   umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
e)    protokoły z narad i ustaleń,
f)    dokumenty potwierdzające jakość i pochodzenie materiałów i urządzeń,
g)   dokumentacja powykonawcza,
h)   instrukcje obsługi i eksploatacji,
i)     dokumenty rozliczenia finansowego robót.
 
2.14. Postępowanie z odpadami.
2.14.1. Zgodnie z ustawą wytwórcą odpadów powstających w wyniku świadczenia usług                  w zakresie rozbiórki jest podmiot, który świadczy usługę.
2.14.2. Wszystkie odpady, które powstaną w procesie inwestycyjnym winny być wywiezione z terenu budowy i poddane utylizacji zgodnie z wymogami prawa na koszt Wykonawcy, który potwierdzi fakt przekazania odpowiednimi wymaganymi prawem dokumentami (np. kartą przekazania odpadu).
 
3. Wymagane terminy wykonania przedmiotu zamówienia.
3.1. Wymagany termin wykonania całości zamówienia: 15.12.2017 r.
3.2. Zamawiający dopuszcza przełączenie się pomiędzy starą instalacją a nową instalacją                     w możliwie jak najkrótszym okresie nie dłuższym jednak niż 24h.
3.3. Na tydzień przed uruchomieniem instalacji uzdatniania należy przeprowadzić szkolenie pracowników wskazanych przez Zamawiającego, w zakresie jej eksploatacji.
 
4. Warunki gwarancji.
4.1. Okres udzielonej gwarancji - minimum 36 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego.
4.2. W okresie gwarancyjnym Wykonawca gwarantuje, że utrzyma wymagane właściwości wody uzdatnionej mierzone w ostatnim punkcie pomiarowym tj. za odgazowywaczem ale przed pompami stabilizacyjnymi.
4.3. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia ujawnionych wad i usterek w terminie 14 dni licząc od dnia ich zgłoszenia w przypadku gdy stacja uzdatniania umożliwia dalszą pracę kotłowni. W przypadku gdy awaria stacji uzdatniania nie pozwala na pracę kotłowni usunięcie usterek należy wykonać niezwłocznie, nie dłużej niż                 w przeciągu 48 godzin.
4.4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do usunięcia awarii, wady, usterki na koszt Wykonawcy w przypadku niedotrzymania przez niego umownego terminu ich usunięcia.
 
5. Dane eksploatacyjne z obecnie pracującej instalacji:
5.1. Charakterystyka wody wodociągowej:
- zawartość żelaza                                          < 0,12 mg/l
- twardość ogólna                                          < 6,42 mval/dm3
- zasadowość typu ,,m”                                 < 5 mval/l
- odczyn                                                         - 7,0 – 7,5 pH            
- przewodnictwo w temp 25oC                     < 655 μS/cm                                     
- zawiesina ogólna                                         < 5 mg/l
- zasolenie                                                      < 281 mg/l
- twardość wapniowa                                                < 4,78 mval/dm3
- chlorki                                                         < 25 mg/l
 
5.2. Charakterystyka wody obiegowej:
- zawartość tlenu                                           < 0,05 mg/l    
- zawartość wolnego CO2                              – 0,0 mg/l       
- zasadowość typu ,,m”                                 - 1,1mval/l
- odczyn                                                         - 9,7 pH                     
- zawartość żelaza                                          < 0,1 mg/l
- twardość ogólna                                          < 0,00 mval/l
- zawartość fosforanów                                 < 5,2 mg/l    
 
 
                                                                                             
 

 

 
 
 
„Formularz  ofertowy”                                                                                     Załącznik Nr 2 do Wytycznych                        
                                                                                                      z dnia 22.05.2017 r.
..................................................................
..................................................................                                            Strona ......... Stron ..........
..................................................................                                                                                                                  
pełna nazwa i dokładny adres Wykonawcy             
 
 
 

               OFERTA OSTATECZNA

Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o.

os. Parkowe, 11-700 Mrągowo

 
 
Odpowiadając na zaproszenie do złożenia oferty na: „Modernizację instalacji uzdatniania wody sieciowej w Kotłowni rejonowej przy ul. Kolejowej 4b w Mrągowie”, oferujemy:
1) wykonanie przedmiotu zamówienia, za łączną cenę ryczałtową: ............................... zł netto
+ ........... %VAT = .............................  zł (brutto), (słownie: …...................................................
….................................................................................................................................... złotych),
 
2) udzielić na wykonywane roboty gwarancji na okres ……....  miesięcy,
 
3) świadczenie usług serwisowych i przeglądów, niezbędnych do prawidłowego działania instalacji i udzielonej gwarancji, przez okres pięciu lat, za cenę: ……………….…… zł brutto, (słownie: ............................................................................................................ złotych),
 
4) wytworzenia 1m3 wody uzdatnionej - odgazowanej podgrzanej do temperatury 70 0C,                 z uwzględnieniem materiałów eksploatacyjnych, środków chemicznych, energii elektrycznej              i cieplnej, za cenę: ……………….…… zł brutto, (słownie: …...................................................
….................................................................................................................................... złotych).
 
W cenie naszej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia.
 
 
1.    Przedmiot zamówienia wykonamy w terminie:
                        Rozpoczęcie          - po podpisaniu umowy.
                        Zakończenie          - do 15.12.2017 r..
2.      Oświadczamy,  że zapoznaliśmy się z warunkami zamówienia i nie wnosimy  do nich
     zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty (dokonaliśmy
     wizji  lokalnej w terenie).   
3.  Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na okres 40 dni.
 
 
                    -------------------------------------------
                                                                                                                Podpis upoważnionego przedstawiciela
Strona ......... Stron ..........    
4.  Oświadczamy, że przekazany nam projekt umowy i warunki płatności w niej
     zaproponowane zostały przez nas zaakceptowane i zobowiązujemy się, w przypadku
     wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy w zaproponowanej formie, miejscu i terminie
     wyznaczonym przez Zamawiającego, podane w zawiadomieniu o wyborze Oferenta.
     Jesteśmy świadomi, że gdyby z naszej winy nie doszło do zawarcia umowy, wniesiona
     przez nas wadium podlega przepadkowi na rzecz Zamawiającego.
5. W przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do wniesienia w pełnej wysokości                                               
    przed podpisaniem umowy, zabezpieczenia należytego wykonania umowy o równowartości       
    5% ceny całkowitej podanej w ofercie, tj.: ............................. zł /słownie:  …..…………………………………………………………….……………………… złotych/.
 6. Wyrażamy zgodę na przetwarzanie przez Zamawiającego, uczestników postępowania oraz inne uprawnione podmioty danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz.922, z późna. zm.) zawartych w ofercie oraz w załącznikach do niej.
7. Oświadczam, że jestem małym/średnim/dużym przedsiębiorstwem.
 
8. Do niniejszej oferty załączono:
a)      oświadczenia wg  wzoru załączonego do „Formularza ofertowego”,
b)      aktualny odpis z właściwego rejestru albo oświadczenie o wpisie do ewidencji  działalności gospodarczej, dokument dopuszczający Oferenta do obrotu prawnego                         w zakresie objętym zamówieniem,                                                                                         
c)      upoważnienie podpisującego i składającego ofertę do reprezentowania Oferenta (nie dotyczy władz statutowych firmy Oferenta),
d)      opłaconą polisę/inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej                           z przedmiotem zamówienia na sumę nie niższa niż 100000,00 zł.,
e)      wykaz wykonanych w okresie ostatnich trzech lat (2014-2016) co najmniej dwóch robót, odpowiadających swoim rodzajem robocie stanowiącej przedmiot zamówienia,                                 o wartości jednostkowej nie niższej niż 150000,00 zł, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i danych Zamawiającego,
f)       koncepcję, rysunki i opis techniczny instalacji uzdatniania wody sieciowej,
g)      wyszczególnienie usług serwisowych i przeglądów, niezbędnych do prawidłowego działania instalacji i udzielonej gwarancji, obejmujących cenę brutto za okres pięciu lat,
h)      kalkulację kosztów brutto wytworzenia 1m3 wody uzdatnionej- odgazowanej podgrzanej do temperatury 70 0C z uwzględnieniem materiałów eksploatacyjnych, środków chemicznych, energii elektrycznej i cieplnej  (przyjęto cenę netto 0,45zł/kWh, 40zł/GJ),
i)        sposób ustalenia ceny -  kosztorys ofertowy,
j)        gwarancję na wykonane roboty i montowane urządzenia na okres minimum 36 miesięcy od daty odbioru,
k)      zobowiązanie do udzielenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy zawierające wielkość, formę i termin udzielenia zabezpieczenia,
l)        informację o pracownikach nadzoru /kierowniku robót, wyznaczonych imiennie do realizacji zleconych zadań, wraz z poświadczonymi za zgodność, kserokopiami ich    uprawnień i nabytego doświadczenia.
m)   oświadczenie o wyrażeniu zgody na zaproponowany projekt umowy i zawarte w niej warunki płatności,
 
                                                                                         ----------------------------------------
                                                                                                            Podpis upoważnionego przedstawiciela
                                                                                                  Strona ......... Stron ..........    
 
n)      kopię dowodu wpłaty wadium,
o)      oświadczenie dotyczące podwykonawców,
p)      ………………….………………………………………………………………………..
q)      ………………….………………………………………………………………………..
r)………………….………………………………………………………………………..
9.  Zobowiązujemy się udzielić na wykonywane roboty gwarancji na okres …..…..  miesięcy
     licząc od dnia odbioru zmodernizowanej instalacji uzdatniania wody sieciowej.
10.  Oferta została złożona na ...... ponumerowanych stronach.
 
* niepotrzebne skreślić                                       
 
……………………………………………               ……………………………………………
  Imiona i nazwiska osób uprawnionych                        Czytelne podpisy osób uprawnionych
      do reprezentowania Wykonawcy                                     do reprezentowania Wykonawcy
 
 
Miejscowość .................................................. data .................................................................
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                               Załącznik Nr 1 do
   Formularza ofertowego
 
 
 
OŚWIADCZENIA
 
 
 
L.p.
 
Oświadczenia Oferenta, że
Podpis upoważnionego przedstawiciela
 
Data
 
1
 
Zapoznał się z warunkami zamówienia
i przyjmuje je bez zastrzeżeń.
 
 
 
 
2
 
Jest uprawniony do występowania
w obrocie prawnym, zgodnie
z wymaganiami ustawowymi.
 
 
 
 
3
 
Posiada uprawnienia niezbędne do wykonywania określonych prac lub czynności wymienionych w zamówieniu, jeśli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
 
 
 
 
4
 
Dysponuje niezbędną wiedzą                                i doświadczeniem, a także potencjałem ekonomicznym i technicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonywania danego zamówienia.
 
 
 
 
5
 
Znajduje się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
 
 
 
 
 
 
..................................., dnia ...........................  
   
 
   Podpis ...............................................................
                                                                                                (upoważniony przedstawiciel)                                                                   
Zał. Nr 3 do Wytycznych
                                                                                                          z dnia 22 maja 2017 r.
 
WZÓR UMOWY
zawartej w dniu .................... w Mrągowie, pomiędzy Miejską Energetyką Cieplną Spółka                   z o.o. 11-700 Mrągowo, os. Parkowe 2, wpisaną do rejestru przedsiębiorców krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000082783, prowadzonego przez Sąd Rejonowy                w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy KRS, NIP 742-000-06-48, REGON 510031017,  zwanym dalej „Zamawiającym
reprezentowaną przez Dyrektora Zarządu    – mgr inż. Zbigniewa Kaszałowicza  
a  …………………………………………………………………………………………...……
zwanym dalej „Oferentem”, reprezentowanym przez …………………………………………
 ………………………………...………………………………………………………………... treści następującej:
 
 
§ 1.
Przedmiot umowy.
Przedmiotem umowy jest
„Modernizacja instalacji uzdatniania wody sieciowej w Kotłowni rejonowej przy                   ul. Kolejowej 4b w Mrągowie”.
 
I.                   Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest zadanie pn.: „Modernizacja instalacji uzdatniania wody                sieciowej w Kotłowni rejonowej przy ul. Kolejowej 4b w Mrągowie”.
 
1. Zakres przedmiotu zamówienia.
Zamówienie obejmuje:
·      zaproponowanie koncepcji,
·      wykonanie dokumentacji wykonawczych: techniczno-budowlanej, techniczno-eksploatacyjnej, elektrycznej i AKPiA,
·      ustalenia harmonogramu prac montażowych,
·      demontaż zbędnych elementów i urządzeń istniejącej instalacji,
·      dostawę i montaż urządzeń,
·      uruchomienie
·      szkolenie obsługi.
 
2. Opis przedmiotu zamówienia.
2.1. Wymagania przedmiotowe.
2.1.1. Opracowanie dokumentacji projektowej, techniczno-eksploatacyjnej, elektrycznej                 i AKPiA dla instalacji uzdatniania wody (2 egzemplarze dokumentacji w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej (doc, pdf, xls), uzgodnionej z Zamawiającym.
2.1.2. Kompletna instalacja stacji uzdatniania powinna składać się z modułów (uzdatniania, odgazowania, korekcji chemicznych) umożliwiających uzyskanie wody do uzupełniania obiegu kotłów wodnych wysoko temperaturowych o parametrach wyjściowych opisanych w pkt. 2.2.1, o wydajności:
·      z odgazowaniem    -           min 1,5 m3/h
·      bez odgazowania   -           min 5,0 m3/h               awaryjnie – 20 m3/h
z zbiornikami retencyjnymi:
·      zbiornik retencyjny wody przygotowanej do odgazowania                    - min 6 m3
·      zapas wody odgazowanej z zabezpieczeniem przed natlenieniem          - min 4 m3.
2.1.3. Demontaż zbędnych elementów istniejących instalacji w zakresie niezbędnym do montażu nowych urządzeń.
2.1.4. Dostawa oraz montaż elementów zgodnie z uzgodnioną dokumentacją projektową stacji instalacji uzdatniania wody.
2.1.5. Wyprowadzenie podstawowych sygnałów pomiarowych i sterowniczych do obecnie istniejącego systemu wizualizacyjnego.
2.1.6. Wykonanie niezbędnych prac zabezpieczających stanowisko pracy Zamawiającego.
2.1.7. Jednodniowe szkolenie technologiczno-eksploatacyjne wybranych pracowników Miejskiej Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Mrągowie.
2.1.8. Uruchomienie zamontowanej instalacji uzdatniania wody i przekazanie Zamawiającemu.
 
2.2. Szczegółowy opis zamówienia.
2.2.1. Wymaga się, aby kompletna instalacja stacji uzdatniania wraz z odgazowaniem spełniała wymagania dla określonych parametrów wody do uzupełnienia:
- zawartość żelaza                              < 0,1 mg/l
- twardość ogólna                              < 0,05 mmol/l (0,025 mval/l)
- zawartość tlenu                                < 0,02 mg/l                                         (po odgazowaniu)
- zawartość związanego CO2             < 10 mg/l, wolnego CO2 – 0,0 mg/l   (po odgazowaniu)
- zasadowość ogólna                          < 1 mval/l
- odczyn                                             - 8,5 – 9,5 pH                                     (po korekcji)
- przewodnictwo w temp 25oC          < 10 μS/cm                                        (przed korekcją)
- zawiesina ogólna                             < 1 mg/l
- zawartość fosforanów                     < 10 mg/l    
przy temperaturze wody wyjściowej z kotła 80oC, ciśnieniu 0,4 MPa – dla sezonu letniego                i temperaturze wody wyjściowej z kotła 120oC, ciśnieniu 0,7 MPa – dla sezonu zimowego.
2.2.2. Wymaga się, aby instalacja uzdatniania wody wyposażona była w:
·      filtry mechaniczne z możliwością wykonania płukania wstecznego w celu usunięcia zanieczyszczeń,
·      moduły uzdatniania wody o wydajności ciągłej instalacji 5m3/h, a w przypadku awarii uzyskanie wydajności 20 m3/h przez 3 godz. i wydajności min 60 m3 między regeneracjami, czas regeneracji max. 7 godzin,
·      moduł odgazowywania wody dla sezonu letniego o wydajności min. 1,5 m3/h, praca ciągła, czas regeneracji max. 6 godzin, wydajność miedzy regeneracjami minim. 60 m3.
·      moduły korekcji chemicznej,
·      zbiornik retencyjny wody zdemineralizowanej min. 6 m3, zapas wody odgazowanej min. 4 m3 – dla sezonu letniego, z zabezpieczeniem przed natlenieniem,
·      bypass umożliwiający pracę stacji z istniejącym odgazowywaczem termicznym. 
2.2.3. Wymaga się, aby instalacja uzdatniania wody była wyposażona w pomiary:
·      pomiary podstawowe: temperatury i ciśnienia,
·      pomiary przepływu z rejestracją objętości – dla każdego procesu uzdatniania wody,
·      pomiary poziomu w każdym z zbiorników, dodatkowo z rurą wodowskazową,
·      zawartości tlenu w wodzie odgazowanej – tlenomierz (pomiar stacjonarny),
oraz posiadała punkty poboru próbek za każdym elementem procesu technologicznego uzdatniania.
2.2.4. Wymaga się, aby wszelkie przejścia technologiczne oraz ewentualne barierki, drabiny                i pomosty robocze służące do bezpiecznej obsługi spełniały aktualne wymagania bhp..
 
2.3. Wymagania dotyczące automatyki i sterowania.
2.3.1. Sterowanie instalacją z dwóch równoległych miejsc: lokalnie z panelem operatorskim przy urządzeniach oraz z poziomu AKPiA kotłowni.
2.3.2. Praca w trybie automatycznym i ręcznym. Możliwość pracy w przypadku awarii automatyki sterującej.
2.3.3. Szafa sterownicza instalacji wyposażona w panel operatorski dotykowy                                 z sterownikiem, na którym będzie możliwość sterowania i śledzenia parametrów oraz stanu pracy stacji.
2.3.4. Dane pomiarowe i sterujące należy udostępnić dla istniejącego systemu SCADA  protokołem transmisji Modbus TCP lub Modbus RTU.
2.3.5. Sterowniki sterujące pracą instalacji powinny być klasy nie gorszej niż istniejące obecnie w kotłowni (GE Fanuc, Horner APG). Rodzaj sterownika musi być zaakceptowany przez Zamawiającego a programy udostępnione.
 
 
2.4. Prace budowlane.
2.4.1. Wykonawca ma w własnym zakresie wykonać wszelkie prace budowlane niezbędne do prawidłowego montażu urządzeń stacji uzdatniania jak i późniejszej obsługi zgodnej                        z zasadami bhp..
2.4.2. Wykonawca przed podjęciem prac budowlanych ma obowiązek poinformować o tym Zleceniodawcę oraz przedstawić do akceptacji koncepcję wykonania.
2.4.3. Wszystkie działania budowlane Wykonawca ma obowiązek uzgodnić ze Zleceniodawcą.
 
2.5. Organizacja prac montażowo-instalacyjnych.
2.5.1. Wykonawca ma obowiązek zabezpieczyć teren prac zgodnie z obowiązującymi w tym względzie wymogami oraz zachować stałą dostępność przejść i przejazdu w czasie wykonywania prac.
2.5.2. Przy wykonywaniu prac należy uwzględnić ogólnie pojętą ochronę własności prywatnej i publicznej.
2.5.3. Prowadzone prace nie mogą wpływać na pogorszenie jakości wody w instalacjach ciepłowniczych.     
2.5.4. Wykonawca ma obowiązek znać wszystkie przepisy dotyczące warunków bezpieczeństwa i higieny pracy i stosować je w trakcie realizacji zamówienia.
2.5.5. Prace montażowe instalacji uzdatniania wody należy prowadzić w sposób nie powodujący przerwania normalnej pracy kotłowni. Wymaga się aby Wykonawca ustalał na bieżąco z Zamawiającym zakres, termin i czas prac mogących zakłócić normalną pracę urządzeń kotłowni i utrudnić pracę obsługi.
 
2.6. Zakres prac końcowych.
2.6.1. Odbiór urządzeń ciśnieniowych przez UDT,
2.6.2. Wykonanie pomiarów elektrycznych,
2.6.3. Uruchomienie próbne wraz z pomiarami parametrów i badaniami jakości wody uzdatnionej. Pobór próbek i badanie jakości wody musi być wykonane przez akredytowane laboratoria. Koszty pomiarów ponosi Wykonawca.
2.6.4. Po zakończeniu prac montażowych należy wykonać 1 dniowe przeszkolenie, dla wybranych pracowników ze strony Zamawiającego, z eksploatacji oraz kontroli instalacji uzdatniania.
2.6.5. Przywrócenie zajętego terenu do stanu pierwotnego.
2.6.6. Po zakończeniu prac należy przekazać Zamawiającemu kompletną dokumentację powykonawczą niezbędną do dalszej eksploatacji oraz instrukcję użytkowania, protokoły, DTR-ki na urządzenia oraz karty gwarancyjne.
 
2.7. Wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zmówienia.
2.7.1. Wymaga się, aby wszystkie materiały i urządzenia zakupione były u renomowanych producentów, gwarantujących najwyższą jakość w odniesieniu do niniejszego opisu przedmiotu zamówienia:
a)    były fabrycznie nowe, tzn. nieużywane,
b)   spełniały obowiązujące wymagania normy i przepisy,
c)    spełniały wymogi określone w dostarczonej przez Wykonawcę dokumentacji technicznej i Szczegółowym opisie technicznym przedmiotu zamówienia.
2.7.2. Przy wykonywaniu prac instalacyjno-montażowych należy stosować wyroby budowlane, które zostały dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie są właściwie oznaczone:
a)    wyroby budowlane, dla których wydano certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie obowiązujących norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych - w odniesieniu do wyrobów podlegających tej certyfikacji,
b)   wyroby budowlane, dla których dokonano oceny zgodności i wydano certyfikat zgodności lub deklarację zgodności z obowiązującymi normami lub z aprobatą techniczną, mające istotny wpływ na spełnienie, co najmniej jednego z wymagań podstawowych - w odniesieniu do wyrobów nieobjętych certyfikacją na znak bezpieczeństwa.
2.7.3. Wymaga się, aby Wykonawca przez okres realizacji zamówienia przechowywał oświadczenia wymienione powyżej oraz udostępniał je przedstawicielom uprawnionych organów.
2.7.4. Zamawiający dopuszcza zlecenie równoległych prac remontowo-budowlanych odrębnemu podmiotowi. Obowiązkiem wykonawcy jest umożliwienie wykonywania tych prac po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym.
 
2.8. Ogólne zasady realizacji przedmiotu zamówienia.
2.8.1. Wykonawca odpowiedzialny jest za roboty budowlane i montaż urządzeń w sposób zgodny z dostarczoną i uzgodnioną z Zamawiającym dokumentacją projektową, technologiczno-eksploatacyjną i elektryczną oraz zasadami i przepisami dotyczącymi BHP                 i ppoż.
2.8.2. Na Wykonawcy systemu uzdatniania spoczywa obowiązek sprawdzenia czy proponowany system spełnia założenia zgodne z dostarczoną i uzgodnioną z Zamawiającym dokumentacją projektową, wykonawczą, technologiczno-eksploatacyjną i elektryczną.
2.8.3. Wszelkie niezbędne odstępstwa od dokumentacji wynikłe w trakcie montażu, powinny być uzgodnione z Zamawiającym oraz uwzględnione w dokumentacji powykonawczej, wykonanej na koszt Wykonawcy.
2.8.4. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość zastosowanych materiałów                                  i wykonywanych prac, zgodność z przepisami prawa (w szczególności w zakresie BHP                      i ppoż.), postanowieniami Umowy oraz za zgodność z dokumentacją projektową, montażową, technologiczno-eksploatacyjną, elektryczną.
Szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia i obowiązującymi normami.
2.8.5. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w trakcie wykonywania zamówienia oraz po zakończeniu jego wykonania zostaną poprawione przez Wykonawcę na jego własny koszt.
2.8.6. Polecenia Zamawiającego będą wykonywane po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, lecz nie później niż w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, pod groźbą zatrzymania prac, a skutki finansowe z tego tytułu będzie ponosił Wykonawca.
2.8.7. Z wyjątkiem przypadków, kiedy stanie się to niewykonalne z przyczyn prawnych lub fizycznych Wykonawca winien zrealizować przedmiot zamówienia bez żadnych usterek,                  w ścisłej zgodności z Umową.
2.8.8. Wykonawca winien przestrzegać i ściśle stosować się do poleceń Zamawiającego we wszystkich sprawach dotyczących realizacji przedmiotu zamówienia, niezależnie od tego czy były one wymienione w Umowie czy nie.
2.8.9. Szczegółowy opis techniczny przedmiotu zamówienia jest istotnym elementem Umowy i wszelkie wymagania zawarte w tym dokumencie są wiążące.
2.8.10. Jakiekolwiek błędy lub braki w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia nie powodują uwolnienia Wykonawcy od odpowiedzialności za wykonanie przedmiotu zamówienia w sposób wolny od wad i zapewniający osiągnięcie celu wskazanego przez Zamawiającego. Konieczność weryfikacji tego dokumentu w powyższym zakresie obciąża Wykonawcę, a o wykryciu jakichkolwiek błędów lub braków Wykonawca winien niezwłocznie powiadomić Zamawiającego, który zadecyduje o dokonaniu niezbędnych zmian lub uzupełnień.
2.8.11. W przypadku, gdy jakość wykonywanych prac lub materiały nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową, montażową, technologiczno-eksploatacyjną, elektryczną lub Szczegółowym opisem technicznym przedmiotu zamówienia i będzie to miało wpływ na niezadowalającą jakość realizacji przedmiotu zamówienia, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a niewłaściwie zrealizowane etapy prac zostaną poprawione na koszt Wykonawcy.
2.8.12. Z uwagi na rozliczenia finansowe z Wykonawcą według ceny ryczałtowej, powykonawczy obmiar robót nie jest wymagany przez Zamawiającego.
 
2.9. Ogólne zasady kontroli jakości przy realizacji przedmiotu zamówienia.
2.9.1. Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami stosownych norm.
2.9.2. W przypadku, gdy normy nie obejmują wymaganych badań i pomiarów, stosować będzie można wytyczne krajowe lub inne procedury zaakceptowane przez Zamawiającego.
 
2.10. Obowiązywać będą następujące rodzaje odbiorów potwierdzane spisaniem protokołu podpisanego przez przedstawicieli zainteresowanych stron:
2.10.1. Odbiory prac zanikających i ulegających zakryciu.
2.10.2. Odbiór końcowy całości zadania z przekazaniem kompletnej dokumentacji montażowej, powykonawczej technologiczno-eksploatacyjnej, elektrycznej instalacji oraz rozruchu próbnego w obecności przedstawicieli Zamawiającego.
2.10.3. Odbiór na koniec okresu gwarancji.
 
2.11. Wymagana dokumentacja powykonawcza.
2.11.1. Powykonawcza dokumentacja: projektowa, technologiczno-eksploatacyjna                           i elektryczna, z naniesionymi zmianami  potwierdzonymi przez upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego. Wymaga się wersji papierowej i elektronicznej w formacie edytowalnym (doc, pdf, xls).
2.11.2. Instrukcja użytkowania całego kompletnego systemu uzdatniania wody.
2.11.3. Certyfikaty, atesty zastosowanych urządzeń i materiałów.
2.11.4. Oświadczenia wskazujące, że zastosowane wyroby dopuszczone do jednostkowego stosowania w instalacji uzdatniania wody są zgodne z dokumentacją projektową, wykonawczą, technologiczno-eksploatacyjną oraz obowiązującymi przepisami i normami.
2.11.5. Dokumentacja projektowa, montażowa, techniczno-ruchowa urządzeń zastosowanych w instalacji.
2.11.6. Karty gwarancyjne producenta lub dystrybutora na urządzenia i wyroby objęte gwarancją.
2.11.7. Dokument gwarancji na całość zrealizowanego zamówienia.
2.11.8. Protokóły odbioru urządzeń ciśnieniowych przez UDT.
2.11.9. Wyniki badań jakości wody przeprowadzone przez akredytowane laboratorium,                  w wymaganym zakresie.
2.11.10. Certyfikaty z przeprowadzonych szkoleń pracowników Zamawiającego                              z eksploatacji i konserwacji instalacji uzdatniania.
2.11.11. Oświadczenie kierownika robót o zgodności wykonania obiektu z projektem budowlanym i doprowadzeniu do należytego stanu terenu budowy.
 
2.12. Odbiór techniczny – końcowy.
2.12.1. Przy odbiorze technicznym - końcowym należy przedstawić następujące dokumenty:
a)    potwierdzenie zgodności realizacji zamówienia z dostarczoną dokumentacją technologiczno-eksploatacyjną, elektryczną i obowiązującymi przepisami,
b)   dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie wyroby, z których wykonano instalację uzdatniania wody,
c)    instrukcje obsługi i gwarancje wbudowanych wyrobów.
2.12.2. Odbiór techniczny - końcowy kończy się protokolarnym przejęciem systemu uzdatniania do użytkowania.
2.12.3. Protokół odbioru technicznego - końcowego nie powinien zawierać postanowień warunkowych.
2.12.4. W przypadku zakończenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do użytkowania, po usunięciu przyczyn takiego stwierdzenia, należy przeprowadzić ponowny odbiór w trakcie którego należy sprawdzić, czy w czasie pomiędzy odbiorami elementy nie uległy destrukcji lub nie ujawniły się ich wady.
2.12.5. Do odbioru należy przedstawić aktualne wyniki badania wody uzdatnionej potwierdzającej spełnienie projektowych parametrów uzdatniania.
 
2.13. Dokumentacja prac.
2.13.1. Zamawiający będzie miał stały dostęp do wszystkich dokumentów związanych                      z realizacją zamówienia.
2.13.2. Dokumentację związaną z realizacją zamówienia stanowią:
a)    dokumentacja projektowa, wykonawcza, technologiczno-eksploatacyjna oraz jej modyfikacje, jeśli wystąpią,
b)   korespondencja pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą dotycząca spraw technicznych, organizacyjnych i finansowych związanych z realizacją zamówienia,
c)    Inne dokumenty dotyczące budowy:
d)   umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
e)    protokoły z narad i ustaleń,
f)    dokumenty potwierdzające jakość i pochodzenie materiałów i urządzeń,
g)   dokumentacja powykonawcza,
h)   instrukcje obsługi i eksploatacji,
i)     dokumenty rozliczenia finansowego robót.
 
2.14. Postępowanie z odpadami.
2.14.1. Zgodnie z ustawą wytwórcą odpadów powstających w wyniku świadczenia usług                  w zakresie rozbiórki jest podmiot, który świadczy usługę.
2.14.2. Wszystkie odpady, które powstaną w procesie inwestycyjnym winny być wywiezione z terenu budowy i poddane utylizacji zgodnie z wymogami prawa na koszt Wykonawcy, który potwierdzi fakt przekazania odpowiednimi wymaganymi prawem dokumentami (np. kartą przekazania odpadu).
 
3. Wymagane terminy wykonania przedmiotu zamówienia.
3.1. Wymagany termin wykonania całości zamówienia: 15.12.2017 r.
3.2. Zamawiający dopuszcza przełączenie się pomiędzy starą instalacją a nową instalacją                     w możliwie jak najkrótszym okresie nie dłuższym jednak niż 24h.
3.3. Na tydzień przed uruchomieniem instalacji uzdatniania należy przeprowadzić szkolenie pracowników wskazanych przez Zamawiającego, w zakresie jej eksploatacji.
 
4. Warunki gwarancji.
4.1. Okres udzielonej gwarancji - minimum 36 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego.
4.2. W okresie gwarancyjnym Wykonawca gwarantuje, że utrzyma wymagane właściwości wody uzdatnionej mierzone w ostatnim punkcie pomiarowym tj. za odgazowywaczem ale przed pompami stabilizacyjnymi.
4.3. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia ujawnionych wad i usterek w terminie 14 dni licząc od dnia ich zgłoszenia w przypadku gdy stacja uzdatniania umożliwia dalszą pracę kotłowni. W przypadku gdy awaria stacji uzdatniania nie pozwala na pracę kotłowni usunięcie usterek należy wykonać niezwłocznie, nie dłużej niż                 w przeciągu 48 godzin.
4.4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do usunięcia awarii, wady, usterki na koszt Wykonawcy w przypadku niedotrzymania przez niego umownego terminu ich usunięcia.
 
5. Dane eksploatacyjne z obecnie pracującej instalacji:
5.1. Charakterystyka wody wodociągowej:
- zawartość żelaza                                          < 0,12 mg/l
- twardość ogólna                                          < 6,42 mval/dm3
- zasadowość typu ,,m”                                 < 5 mval/l
- odczyn                                                         - 7,0 – 7,5 pH            
- przewodnictwo w temp 25oC                     < 655 μS/cm                                     
- zawiesina ogólna                                         < 5 mg/l
- zasolenie                                                      < 281 mg/l
- twardość wapniowa                                                < 4,78 mval/dm3
- chlorki                                                         < 25 mg/l
 
5.2. Charakterystyka wody obiegowej:
- zawartość tlenu                                           < 0,05 mg/l    
- zawartość wolnego CO2                              – 0,0 mg/l       
- zasadowość typu ,,m”                                 - 1,1mval/l
- odczyn                                                         - 9,7 pH                     
- zawartość żelaza                                          < 0,1 mg/l
- twardość ogólna                                          < 0,00 mval/l
- zawartość fosforanów                                 < 5,2 mg/l    
Powyższy zakres należy wykonać zgodnie z projektem, załącznikami do Wytycznych
i obowiązującymi  przepisami.
              
§ 2
Termin wykonania zamówienia:
Rozpoczęcie – po podpisaniu umowy.
Zakończenie  - do   15.12.2017 r.                 
 
§ 3
Obowiązki stron.
A.     Do obowiązków Zamawiającego należy:
1.   Wprowadzenie Oferenta na teren robót.                                        
2.   Odbiór wykonanych robót w terminie 3 dni od dnia zgłoszenia ich do odbioru.
3.   Wypłacenie uzgodnionego wynagrodzenia za wykonane zlecenia w terminie i na
            warunkach podanych w § 4.
B.     Do obowiązków Oferenta należy:
1.   Powiadomienie Zamawiającego o rozpoczęciu robót na terenie kotłowni z wyprzedzeniem 
      siedmiodniowym.  
2.   Wykonanie robót zgodnie z projektem i obowiązującymi przepisami.
3.   Stały nadzór kierownika robót, posiadającego uprawnienia budowlane w zakresie
wykonywanych robót nad wykonawstwem i prowadzenie dziennika budowy.
4.   Pełne zabezpieczenie materiałowe wykonywanych robót. Materiały powinny odpowiadać 
      co do jakości, wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania                          
      w ciepłownictwie.     
5.   Utrzymanie terenu robót (dotyczy ciągów komunikacyjnych) i otoczenia przez cały
      okres robót w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych.
6.   Odpowiednio oznakować i zabezpieczyć roboty stanowiące zagrożenie dla otoczenia.
7.   Terminowe dostarczenie inwestorowi wymaganych protokołów badań, prób i odbioru, 
      atestów i innych dokumentów związanych z realizowanym zadaniem.
8.   Uporządkowanie i doprowadzenie do pierwotnego stanu terenu robót i otoczenia
      po wykonanych robotach.
9.   Zgłoszenie  wykonanych robót do odbioru Zamawiającemu na 3 dni przed terminem  ich
      zakończenia.
9.   Przeprowadzenie prac rozruchowych.
10. Protokolarne przekazanie Zamawiającemu wykonanych robót.
11. Szkolenie pracowników.
C.  Zobowiązanie stron:
      Strony zobowiązują się współpracować ze sobą, dokładając najwyższej staranności
      w przestrzeganiu szczegółów techniczno-organizacyjnych i proceduralnych określonych   
      w umowie.
 
§ 4
Zapłata za zrealizowanie zamówienia
1. Za wykonane roboty Oferentowi przysługiwać będzie wynagrodzenie ryczałtowe ustalone
w przyjętej ofercie, tj.:
w wysokości …………….……. zł netto + ………. % VAT = ……………….….. zł brutto,
 
(słownie: ……………………………………………………………………………… złotych),

płatne po zakończeniu realizacji umowy na podstawie faktury wystawionej przez Oferenta,           w oparciu o przyjęty przez Zamawiającego protokół odbioru ostatecznego.   

2.  Forma zapłaty faktury:
- przelewem na konto wskazane w fakturze Oferenta  do ………….. 2018 r., w ciągu 30 dni
licząc od daty dostarczenia faktury Zamawiającemu,
- za datę zapłaty faktury przyjmuje się datę obciążenia rachunku Zamawiającego.

 

§ 5
1. Oferent zapłaci Zamawiającemu kary umowne za:
    a/   odstąpienie od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Oferent
          – w wysokości 10% wynagrodzenia umownego netto,
    b/   zwłokę w przekazaniu przedmiotu umowy - w wysokości 0,2% wynagrodzenia
          umownego netto za każdy dzień zwłoki,
    c/   zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze - w wysokości 0,2%
          wynagrodzenia  umownego netto za każdy dzień zwłoki.
2.  Zamawiający zapłaci Oferentowi kary umowne za odstąpienie  od umowy z powodu,
     za które odpowiada Zamawiający - w wysokości 10% wynagrodzenia umownego netto.
3.  Strony mogą dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego
     wysokość kar umownych.
 
§ 6
Podwykonawcy
1. Do zawarcia przez Oferenta umowy o roboty z podwykonawcą jest wymagana zgoda Zamawiającego. Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Oferenta umowy z podwykonawcą lub jej projektu, wraz z zakresem prac zlecanych podwykonawcy nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy Wykonawcy z podwykonawcą z zastrzeżeniem ust. 4 i ust. 5.
2. Zamawiający i Oferent nie przewidują możliwości zawierania przez podwykonawcę umów z dalszymi podwykonawcami. Oferent w umowie z podwykonawcą zobowiązany jest do zawarcia postanowienia zakazującego powierzania zleconych prac dalszym podwykonawcom.
3. Oferent zlecając prace lub usługi podwykonawcom bierze na siebie pełną odpowiedzialność za właściwe i terminowe ich wykonanie.
4. Oferent korzystający z doświadczenia podwykonawcy przed zawarciem niniejszej umowy przedłożył Zamawiającemu umowę z podwykonawcą oraz gwarancję zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy w formie gwarancji ubezpieczeniowej/gwarancji bankowej z okresem ważności obejmującym okres trwania umowy z podwykonawcą oraz okres 6 miesięcy po planowanym umownie zakończeniu prac przez podwykonawcę/ gotówkę na kwotę określoną w w/w umowie, które stanowią załączniki do niniejszej umowy.
5. W przypadku gdy Oferent korzysta przy wykonywaniu przedmiotu umowy                                   z podwykonawcy na warunkach wskazanych w ust. 1 zobowiązany jest wpłacić na konto Zamawiającego gotówkę na kwotę określoną w w/w umowie lub przedłożyć Zamawiającemu gwarancję zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy w formie gwarancji ubezpieczeniowej/gwarancji bankowej w terminie 14 dni od upływu terminu wskazanego              w ust. 1 i z okresem ważności obejmującym okres trwania umowy z podwykonawcą oraz okres 6 miesięcy po planowanym umownie zakończeniu prac przez podwykonawcę.
6. Zwolnienie zabezpieczenia zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy będzie dokonywane niezwłocznie po otrzymaniu przez Zamawiającego pisemnego oświadczenia podwykonawcy o uregulowaniu wszystkich jego należności przez Oferenta.
7. W przypadku upływu terminu gwarancji o których mowa w ust. 4 i ust. 5 przed złożeniem oświadczenia podwykonawcy o którym mowa w ust. 6 Oferent zobowiązany jest w ciągłości utrzymywać zabezpieczenie gwarancji zapłaty podwykonawcy do czasu złożenia Zamawiającemu przedmiotowego oświadczenia podwykonawcy.
 
§ 7
1.  Oferent wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny ofertowej tj.:  ………….... zł /słownie ................................................................................         
  ……………………………………………………………… złotych/, w pełnej wysokości przed podpisaniem umowy w formie pieniężnej lub gwarancji bankowej albo ubezpieczeniowej.
2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości ………...... zł tj. 70% wartości zabezpieczenia, zostanie zwrócone w  ciągu 30 dni od daty odbioru ostatecznego robót.
3. Pozostała część zabezpieczenia zostanie zwrócona w ciągu 14 dni po upływie okresu gwarancji.
4.  Zwrot zabezpieczenia następuje z oprocentowaniem naliczonym przez Bank PKO BP SA     Oddział Centrum Mrągowo, od sum depozytowych, zdeponowanych na rachunku "inne       rachunki bankowe" (dotyczy tylko zabezpieczenia wniesionego w pieniądzu).
 
§ 8
1.  Przedstawicielem ze strony Zamawiającego do nadzorowania i odbioru robót jest                                  z ramienia Miejskiej Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Mrągowie:
- Kierownik kotłowni mgr Roman Koziatek.
2. Odbioru ostatecznego dokona Komisja powołana przez Zamawiającego
3. Oferenta reprezentuje – ............................................................................................................
 
§ 9
Zmiana postanowień zawartych w umowie może  nastąpić za zgodą obu stron, wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności.
 
§ 10
Oferent  udziela na wykonane roboty gwarancji na okres ………… miesięcy licząc od dnia protokolarnego odbioru ostatecznego robót.
 
§ 11
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustalenia z przyjętej oferty.
 
§ 12
Strony zgodnie postanawiają, iż wszelkie ewentualne spory będą rozstrzygane polubownie, zaś w przypadku braku zgodności, właściwym do rozstrzygania sporów będzie sąd rzeczowy właściwy dla siedziby Zamawiającego.
 
§ 13
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
 
Oferent:                                                                             Zamawiający
 
 
Zał. Nr 4 do Wytycznych
                                                                                                          z dnia 22 maja 2017 r.
.................................................
     (nazwa firmy / pieczęć)
 
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCÓW
Dotyczy Modernizacji instalacji uzdatniania wody sieciowej w Kotłowni rejonowej przy                   ul. Kolejowej 4b w Mrągowie.
 
Nazwa Oferenta ..............................................  .....................................................................
Adres Oferenta  ......................................................................................................................
Numer telefonu .......................................... fax .........................................................................
 
Oświadczam, że przy wykonywaniu w/w robót będę/nie będę* korzystał z pomocy podwykonawców.
Wykaz podwykonawców:
L.p.
Nazwa podwykonawcy
Zakres robót
Wartość robót
1
 
 
 
2
 
 
 
3
 
 
 
4
 
 
 
 
*) niepotrzebne skreślić
 
…………..……………………                                                                                                      
       (Miejscowość, data)                                                                                         …………..……………………..
(Podpis osoby upoważnionej)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zał. Nr 5 do Wytycznych
                                                                                                          z dnia 22 maja 2017 r.
.................................................
     (nazwa firmy / pieczęć)
 
 
Wykaz wykonanych w okresie ostatnich trzech lat (2014-2016) co najmniej dwóch robót, odpowiadających swoim rodzajem robocie stanowiącej przedmiot zamówienia,
z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania, nazwy i adresu Zamawiających
 
Lp.
Nazwa zamawiającego, adres
Data wykonania
Opis przedmiotu zamówienia
Wartość
1
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
4
 
 
 
 
 
5
 
 
 
 
 
6
 
 
 
 
 
7
 
 
 
 
 
8
 
 
 
 
 
 
 
…………..……………………                                                                                                      
       (Miejscowość, data)
 
                                                                                                                               .…………………………………….
podpis osób uprawnionych
                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dokument utworzył(-a):  Zbigniew Kaszałowicz  (22.05.2017)
Dokument wprowadził(-a):  Zbigniew Kaszałowicz  (22.05.2017)
Dokument zatwierdził(-a):  Zbigniew Kaszałowicz  (24.04.2018)
Dokument modyfikował(-a):  Zbigniew Kaszałowicz  (24.04.2018)
 
^ Strony biuletynu wyświetlono:
1525098 razy
Biuletyn HexnetBIP v 1.51 obsługuje: Regionalne Centrum Technik Komputerowych HEXNET Sp. z o.o.
tel. 510612522; e-mail: hexnet@hexnet.pl
^