BIP - www.bip.gov.pl BIP
    
  
 Strona główna     Rejestr zmian   Statystyki   Wyślij   Drukuj 
     
  Informacje podstawowe
  Przedmiot działalności
  Organizacja Spółki
  Organy Spółki
  Struktura własnościowa
  Majątek
  Koncesje
  Finanse
  Taryfy dla ciepła
  Regulamin Świadczenia Usług
  Przetargi
  ∴ Pytania i odpowiedzi
  ∴ Rozstrzygnięcia przetargów
  Dane publiczne
  Kontrole w Spółce
  ∴ Państwowa Inspekcja Pracy
  ∴ Sanepid
  ∴ ZUS
  ∴ Straż pożarna
  Spółka
  ∴ Organy spółki
  ∴ Status spółki
  Oferty pracy
  ∴ Konkurs na stanowisko Dyrektora Zarządu
  Kontakt
  RODO
  Narzędzia
  ∴ Wyszukiwarka
  ∴ Instrukcja
  ∴ Redakcja
  ∴ Zaloguj się
  
 
  «   Dostawy węgla kamiennego na sezon grzewczy 2017/2018 do MEC Mrągowo w archiwum

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
dotyczy zamówienia publicznego udzielanego w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 209.000,00 euro - Dostawy węgla kamiennego sortymentu niesort i miał
 
 
 
1. ZAMAWIAJĄCY
Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o. , Os. Parkowe 2, 11-700 Mrągowo, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 089 7416936, faks 089 7416594.
 
2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony.

3. ADRES STRONY INTERNETOWEJ ZAMIESZCZENIA SIWZ
www.mec.mragowo.pl

4. PRZEDMIOT I WIELKOŚĆ ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia są dostawy węgla kamiennego sortymentu niesort i miał, pozbawione domieszek kamienia:
Zadanie 1
Dostawy węgla kamiennego typ 31 lub 32 klasy 23/14/08, sortymentu niesort Kod CPV09111210-5, w ilości 4 000Mg, o parametrach:
- wartość opałowa - powyżej 23 000 kJ/kg    
- zawartość popiołu - do 14%
- zawartość siarki - do 0,8 %  
- wilgotność - do 14 %
- granulacja - 0-300 mm
- części lotne (Vdaf) - powyżej 30
- zawartość frakcji powyżej 30 mm - minimum 30% masy
Zadanie 2
Dostawy węgla kamiennego typ 32, sortymentu miał M II A wg PN-82/G-97001, Kod CPV 09111210-5, w ilości 10 500Mg, o parametrach:
- wartość opałowa - powyżej 22 500 kJ/kg
- zawartość popiołu - do 12 % 
- zawartość siarki - do 0,6 %
- wilgotność - do 14 %
- granulacja - 0-25mm
- części lotne (Vdaf) - powyżej 30
- zdolność spiekania (metodą Rogi) - 5 - 35 wg PN-82/G-97002
- temperatura mięknięcia TB (atm. red.) - powyżej 1200 oC
- ziarna poniżej 1mm - poniżej 35%
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych - na wybrane zadanie/zadania, liczba części: 2.
 
5. OFERTA WARIANTOWA
Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty wariantowej.
 
6. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:
Rozpoczęcie: 01.06.2017 r.
Zakończenie: 30.04 2018 r.

7. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ PODSTAWY WYKLUCZENIA
O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu i spełniają warunki dotyczące:
1. Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
2. Sytuacji finansowej lub ekonomicznej
Określenie warunków:
2.1. Zamawiający wymaga by wykonawca przedstawił informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert, tj. wykazał co najmniej posiadanie środków finansowych lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 2.000.000,00 zł:
a) w przypadku złożenia oferty częściowej na zadanie 1 - nie mniejszej niż  500.000,00 zł,
b) w przypadku złożenia oferty częściowej na zadanie 2 - nie mniejszej niż 1.500.000,00 zł.
2.2. Zamawiający wymaga by wykonawca wykazał posiadanie opłaconej polisy ubezpieczeniowej lub innego niezbędnego dokumentu, potwierdzającego że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę ubezpieczenia nie niższą niż 800.000,00 zł.:
a) w przypadku złożenia oferty częściowej na zadanie 1 - nie niższą niż 300.000,00 zł,
b) w przypadku złożenia oferty częściowej na zadanie 2 - nie niższą niż 500.000,00 zł.
3 Zdolności technicznej lub zawodowej.
Określenie warunków:
Dla uznania, że wykonawca spełnia warunek posiadania zdolności technicznej lub zawodowej, zamawiający wymaga by wykazał, iż wykonał z należytą starannością, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert trzech dostaw węgla kamiennego o wartości rocznej nie niższej niż 4 000 000,00 zł, z podaniem ich wartości, dat wykonania i podmiotów na rzecz których dostawy zostały wykonane oraz załączenie dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie:
a) w przypadku złożenia oferty częściowej na zadanie 1 - nie niższej niż 1.000.000,00 zł,
b) w przypadku złożenia oferty częściowej na zadanie 2 - nie niższej niż 3.000.000,00 zł.
Podstawy wykluczenia
Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.

7a. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE SPEŁNIA ON WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIE PODLEGA WYKLUCZENIU
1. Formularz ofertowy – załącznik nr 1 do SIWZ.
2. Dokument potwierdzający zabezpieczenie oferty wadium.
3. Pełnomocnictwo – jeżeli jest wymagane.
4. Oświadczenie w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia
5. Certyfikaty/certyfikat jakościowy posiadanego węgla.
7b. WYKAZ OŚWIADCZEŃ  LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU POTWIERDZENIA, ŻE SPEŁNIA ON WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIE PODLEGA WYKLUCZENIU
1. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej zamawiającego informacji z otwarcia ofert przekazuje zamawiającemu: Oświadczenie wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
1.1. Oświadczenie, o którym mowa powyżej winno być złożone w oryginale, a dowody w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę (osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy).
1.2. W przypadku podmiotów wspólnie ubiegających się o zamówienie, każdy z wykonawców składa odrębne oświadczenie. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokumentu stanowiącego dowód braku zakłócenia konkurencji dokonuje odpowiednio wykonawca lub podmioty wspólnie ubiegające się o zamówienie w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.
1.3. Oświadczenie i/lub dowody w języku obcym winny być składane wraz z tłumaczeniem na język polski
2. Na podstawie art. 26 ust. 3, w związku z art. 26 ust. 1 ustawy PZP,  Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:
2.1. W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, wykonawca przedłoży:
2.1.1. informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert, tj.: posiadanie środków finansowych lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 2.000.000,00zł:
a) w przypadku złożenia oferty częściowej na zadanie 1 - nie mniejszej niż  500.000,00 zł,
b) w przypadku złożenia oferty częściowej na zadanie 2 - nie mniejszej niż 1.500.000,00 zł
2.1.2. opłaconą polisę ubezpieczeniową lub inny niezbędny dokument, potwierdzający że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę ubezpieczenia nie niższą niż 800.000,00 zł.: 
a) w przypadku złożenia oferty częściowej na zadanie 1 - nie niższą niż 300.000,00 zł,
b) w przypadku złożenia oferty częściowej na zadanie 2 - nie niższą niż 500.000,00 zł.
2.1.3. wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych z należytą starannością w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert trzech dostaw węgla kamiennego o wartości rocznej nie niższej niż 4.000.000,00 zł, z podaniem ich wartości, dat wykonania i podmiotów na rzecz których dostawy zostały wykonane oraz załączenie dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie:
a) w przypadku złożenia oferty częściowej na zadanie 1 - nie niższej niż 1.000.000,00 zł,
b) w przypadku złożenia oferty częściowej na zadanie 2 - nie niższej niż 3.000.000,00 zł.
Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22a ustawy, na wykorzystanie potencjału podmiotu trzeciego,  musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia oraz złożyć oświadczenia i dokumenty takie jak wykonawca.
2.2. W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
2.2.1. aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 13,14 i 21 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
2.2.2. aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
2.2.3. aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega  z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
2.2.4. aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
3. Wykaz oświadczeń i dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – składanych na wezwanie Zamawiającego.
3.1. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w:
3.1.1. § 5 pkt 1 Rozporządzenia  Ministra Rozwoju z dnia 26.07.2016r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia, zwanego dalej Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 26.07.2016r. – składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy.
3.1.2. § 5 pkt 2–4 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26.07.2016 r – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
3.1.3. Dokumenty, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i pkt 2 lit. b Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26.07.2016r, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Dokument, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26.07.2016r., powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu.
3.2. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w § 5 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26.07.2016 r, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis § 5 ust. 2 stosuje się.
3.3 W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.
4. Wykaz oświadczeń i dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium rzeczypospolitej polskiej -  składanych na wezwanie Zamawiającego.
4.1. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w § 5 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26.07.2016r. , składa dokument, o którym mowa w § 7 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26.07.2016r., w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy.
Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis § 7 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z 26.07.2016r. zdanie pierwsze stosuje się.
4.2. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.
 
7c. INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM
W zakresie potwierdzenia, że dostawy odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć certyfikat jakościowy posiadanego węgla napisany w języku polskim, stwierdzający ze spełnia on wymagania stawiane przez zamawiającego. Jeśli certyfikat jakościowy nie jest napisany w języku polskim należy również załączyć jego tłumaczenie na język polski.
 
8. WADIUM
Informacja na temat wadium:
1. Wykonawca przystępujący do przetargu jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości 80000,00 zł (osiemdziesiąt tysięcy złotych):
- w przypadku składania oferty na zadanie 1 - kwota wadium wynosi 25 000,00 zł (dwadzieścia pięć tysięcy złotych),
- w przypadku składania oferty na zadanie 2 - kwota wadium wynosi 55 000,00 PLN (pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych).
Wadium wnosi się:   
- W pieniądzu, najpóźniej na dzień przed otwarciem ofert. Wpłata na konto Miejskiej Energetyki Cieplnej w Banku PKO BP S.A. Oddział Centrum Mrągowo nr konta: 19102036390000830200580936 z dopiskiem Wadium na przetarg - Dostawa węgla kamiennego niesort i miał. Jako termin, przyjmuje się datę i godzinę wpływu gotówki na konto Zamawiającego.
- W poręczeniach bankowych lub pieniężnych poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy  z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu PARP (Dz. U. z 2007 r. Nr 42 poz. 275).
2. Kopię dowodu wpłaty wadium, o którym mowa w ust. 1a, należy dołączyć do oferty.
3. Wadium wniesione w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej musi zawierać klauzule gwarantujące bezwarunkową wypłatę na rzecz zamawiającego w przypadku wystąpienia okoliczności wymienionych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy PZP.
4. Dokumenty związane ze złożeniem wadium w jednej z form wymienionych w ust. 1b, winny być złożone u Głównej Księgowej Miejskiej Energetyki Cieplnej, najpóźniej w terminie składania oferty.
5. Wadium wniesione w pieniądzu wybranego wykonawcy, zostanie niezwłocznie zwrócone po podpisaniu umowy.
6. Pozostałym wykonawcom, których oferty nie wybrano, zwrot wadium nastąpi niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania.
7. W oparciu o art. 46 ust. 4a i ust. 5 pzp. zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami.
 
9. KRYTERIA OCENY OFERT
Jedynym kryterium oceny ofert jest cena. Waga kryterium 100 pkt.
 
10. SKŁADANIE OFERT
Termin składania ofert: 21.04.2017 godzina 11:50, miejsce: Sekretariat Miejskiej Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. os. Parkowe 2, 11-700 Mrągowo, pierwsze piętro. Oferta i załączniki muszą być sporządzone w języku polskim.
 
11. ZWIĄZANIE OFERTĄ
Termin związania ofertą: okres w dniach: 60 (od ostatecznego terminu składania ofert).

12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Wykonawca zobowiązany jest do:
a) wniesienia wadium w wysokości, terminie i na warunkach wymienionych w rozdziale 8 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,
b) złożenia pisemnej oferty w zamkniętej kopercie i opracowanej zgodnie z rozdziałem 10 oraz w miejscu i terminie określonym w rozdziale 11 niniejszej specyfikacji,
c) spełnienia wymagań i warunków określonych w rozdziale 5 i 6 specyfikacji.
Oferta nie spełniająca wszystkich wymagań formalnych zostanie odrzucona.                                                                                                                                                      
2. Zamawiający oświadcza że:

a) dopuszcza składanie ofert częściowych, na jedno lub dwa zadania,

b) nie zamierza zawierać umowy ramowej,
c) nie przewiduje zamówień o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3,
d) rozliczenia finansowe będą prowadzone w walucie polskiej,
e) nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów,
f) nie przewiduje aukcji elektronicznej,
g) nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu,
h) nie przewiduje wymagań o których mowa w art. 29 ust. 3a  i 4 ustawy pzp.
i) nie zamierza udzielać zaliczek na poczet wykonania zamówienia,

3. Zamawiający przyzna zamówienie Wykonawcy, którego oferta odpowiada wymaganiom określonym w niniejszej specyfikacji oraz zostanie uznana za najkorzystniejszą.

4. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Miejskiej Energetyki Cieplnej os. Parkowe 2, w dniu 21.04.2017 r. o godz. 12.00, w Sali konferencyjnej na drugim piętrze.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
.......................................................................
 
.......................................................................
 
.......................................................................            
 
.......................................................................            
 
 
 
 
 
            Nasz znak: DT-3/           /2017                                                       Mrągowo: 2017-03-03
 
 
Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o. w Mrągowie w oparciu  o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (z późn. zm.) zaprasza do złożenia oferty na dostawę węgla kamiennego niesort i miał w okresie od czerwca 2017 r. do maja 2018 r.
 
 
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
 
1. ZAMAWIAJĄCY
Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o., 11-700 Mrągowo os. Parkowe 2,
Tel. 89 741 69-36, telefax: 89 741 65-94,
Regon 510031017, NIP 742-000-06-48, Kapitał zakładowy 4.819.900,00,-, KRS 0000082783, zwany dalej ,,Zamawiającym”.
 
2. TRYB I ZAKRES UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
1. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 209.000,00 euro, w oparciu o art. 10 ust.1, art. 11 ust. 8 oraz art. 39-46  Prawa zamówień publicznych.
2. Zakres zamówienia obejmuje:
Dla zadania 1 - dostawa węgla kamiennego typ 31 lub 32 sortymentu niesort klasy 23/14/08,  w ilości 4 000Mg.
Dla zadania 2 - dostawa węgla kamiennego typ 32, sortymentu miał M II A, w ilości  10 500Mg.
 
3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia są dostawy węgla kamiennego sortymentu niesort i miał, pozbawione domieszek kamienia:
Zadanie 1
Dostawy węgla kamiennego typ 31 lub 32 klasy 23/14/08, sortymentu niesort Kod CPV09111210-5 o parametrach:
- wartość opałowa                                         -           powyżej 23 000 kJ/kg
- zawartość popiołu                                       -           do 14%
- zawartość siarki                                           -           do 0,8 %
- wilgotność                                                   -           do 14 %
- granulacja                                                    -           0-300 mm
- części lotne (Vdaf)                                          -          powyżej 30
- zawartość frakcji powyżej 30 mm               -           minimum 30% masy
Zadanie 2
Dostawy węgla kamiennego typ 32, sortymentu miał M II A, wg PN-82/G-97001,  Kod CPV 09111210-5 o parametrach:
- wartość opałowa                                         -           powyżej 22 500 kJ/kg
- zawartość popiołu                                       -           do 12 %  
- zawartość siarki                                          -           do 0,6 %
- wilgotność                                                  -           do 14 %
- granulacja                                                   -           0-25mm
- części lotne (Vdaf)                                        -           powyżej 30
- zdolność spiekania (metodą Rogi)             -            5 - 35 wg PN-82/G-97002
- temperatura mięknięcia TB (atm. red.)      -            powyżej 1200 oC
- ziarna poniżej 1mm                                     –           poniżej 35%

 

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych – na wybrane zadanie.

 

4. TERMINY I REALIZACJA ZAMÓWIENIA

1. Terminy i harmonogram dostaw:
Terminy:
- od 01.06.2017 r.
- do 30.04.2018 r.
 
Harmonogram dostaw:
miesiąc                        rok                                      wielkość dostawy
                                                                        niesort            -           miał
- czerwiec                   2017                -           200 Mg           -           1500 Mg
- lipiec                         2017                -           200 Mg           -           1500 Mg
- sierpień                     2017                -           700 Mg           -           1500 Mg    
- wrzesień                   2017                -           700 Mg           -           1500 Mg
- październik               2017                -           500 Mg           -           1500 Mg
- listopad                    2017                -           300 Mg           -           1000 Mg
- grudzień                   2017                -           300 Mg           -           1000 Mg      
- styczeń                     2018                -           300 Mg           -           ----- Mg   
- luty                           2018                -           300 Mg           -             500 Mg   
- marzec                      2018                -           200 Mg           -           ----- Mg
- kwiecień                   2018                -           300 Mg           -             500 Mg   
                                       Razem:        -        4 000 Mg          -        10 500 Mg
 
2. Miejsce dostawy: Loco skład opału Miejskiej Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. Mrągowo ul. Kolejowa 4 B. 
3. Czas dostawy: Tylko w dni robocze, od poniedziałku do piątku od godz. 700 do godz. 1430.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo jednostronnej zmiany ilości dostawy węgla      w granicach  20 % całego zamówienia, w  zależności od potrzeb. W tym przypadku nie będzie stosowany § 11 umowy. Zmiana ilości dostarczonego węgla kamiennego nie wpłynie na dodatkowe skutki finansowe i prawne dla zamawiającego.
5. Rozliczenie ilościowe dostawy odbywać się będzie na podstawie zestawienia ważeń poszczególnych pojazdów (wydruków komputerowych) przeprowadzanych na zalegalizowanej wadze samochodowej znajdującej się na składzie opału Miejskiej Energetyki Cieplnej w Mrągowie.
6. Wykonawca dostarczać będzie węgiel wyłącznie transportem samochodowym. Dziennie nie może być dostarczone więcej niż 100 Mg niesortu i 150 Mg miału.      
7. Węgiel niesort będzie dostarczany po zamówieniu telefonicznym lub faxowym z terminem realizacji nie dłuższym niż 48 godzin.
8. Węgiel miał wykonawca dostarcza wg własnego uznania na plac składowy Miejskiej Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Mrągowie z zastrzeżeniem pkt. 6. Zamawiający dopuszcza wcześniejszą realizację dostaw węgla-miału pod warunkiem, że terminy płatności za dostawy będą zgodne z harmonogramem dostaw.     
 
5. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu i spełniają warunki dotyczące:
1. Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
2. Sytuacji finansowej lub ekonomicznej
Określenie warunków:
2.1. Zamawiający wymaga by wykonawca przedstawił informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert, tj. wykazał co najmniej posiadanie środków finansowych lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 2.000.000,00 zł:
a) w przypadku złożenia oferty częściowej na zadanie 1 - nie mniejszej niż  500.000,00 zł,
b) w przypadku złożenia oferty częściowej na zadanie 2 - nie mniejszej niż 1.500.000,00 zł.
2.2. Zamawiający wymaga by wykonawca wykazał posiadanie opłaconej polisy ubezpieczeniowej lub innego niezbędnego dokumentu, potwierdzającego że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę ubezpieczenia nie niższą niż 800.000,00 zł.:
a) w przypadku złożenia oferty częściowej na zadanie 1 - nie niższą niż 300.000,00 zł,
b) w przypadku złożenia oferty częściowej na zadanie 2 - nie niższą niż 500.000,00 zł.
3. Zdolności technicznej lub zawodowej.
Określenie warunków:
Dla uznania, że wykonawca spełnia warunek posiadania zdolności technicznej lub zawodowej, zamawiający wymaga by wykazał, iż wykonał z należytą starannością,  a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert trzech dostaw węgla kamiennego o wartości rocznej nie niższej niż 4 000 000,00 zł, z podaniem ich wartości, dat wykonania i podmiotów na rzecz których dostawy zostały wykonane oraz załączenie dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie:
a) w przypadku złożenia oferty częściowej na zadanie 1 - nie niższej niż 1.000.000,00 zł,
b) w przypadku złożenia oferty częściowej na zadanie 2 - nie niższej niż 3.000.000,00 zł.
 
5a. PODSTAWY WYKLUCZENIA
Z postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający wyklucza wykonawcę w oparciu o art. 24 ust. 1 ustawy Pzp., tj.:
1. wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie został zaproszony do negocjacji lub złożenia ofert, lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia;
2. wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:
a) o którym mowa w art. 165a, art. 181–188, art. 189a, art. 218–221, art. 228–230a, art. 250a, art. 258 lub art. 270–309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. poz. 553, z późn. zm.9)) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U.z 2016 r. poz. 176),
b) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny,
c) skarbowe,
d) o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769);
3. wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 2;
4. wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;
5. wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria, zwane dalej „kryteriami selekcji”, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów;
6. wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
7. wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu    o udzielenie zamówienia;
8. wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu;
9. wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;
10. wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2015 r. poz. 1212, 1844 i 1855 oraz z 2016 r. poz. 437 i 544);
11. wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;
12. wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634), złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału  w postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
 
Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
 
5b. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ WRAZ Z OFERTĄ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE SPEŁNIA ON WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIE PODLEGA WYKLUCZENIU
1.      Formularz ofertowy – załącznik nr 1 do SIWZ.
2.      Dokument potwierdzający zabezpieczenie oferty wadium.
3.      Pełnomocnictwo – jeżeli jest wymagane.
4.      Oświadczenie w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia - sposób wypełnienia jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia dostępna jest na stronie: https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0015/32415/Jednolity-Europejski-Dokument Zamowienia - instrukcja.pdf
Do oferty każdy wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym w SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Zamawiający informuje, że Wykonawca przy wypełnieniu oświadczenia na formularzu JEDZ może wykorzystać również narzędzie dostępne na stronie ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie JEDZ o którym mowa w niniejszej SIWZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
5.      Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia – w zakresie w jakim powołuje się na ich zasoby – warunków udziału w postępowaniu, składa także oświadczenie JEDZ dotyczące tych podmiotów.
6.      Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w § 5 pkt 1,2,3,4, Rozporządzenia Ministra Rozwoju z 26.07.2016 r.
7.      Zamawiający nie żąda aby wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu złożył oświadczenie JEDZ.
8.      Certyfikaty/certyfikat jakościowy posiadanego węgla.
 
5c. INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM
W zakresie potwierdzenia, że dostawy odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć certyfikat jakościowy posiadanego węgla napisany w języku polskim, stwierdzający ze spełnia on wymagania stawiane przez zamawiającego. Jeśli certyfikat jakościowy nie jest napisany w języku polskim należy również załączyć jego tłumaczenie na język polski.
 
6. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ, NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO, W CELU POTWIERDZENIA, ŻE SPEŁNIA ON WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIE PODLEGA WYKLUCZENIU
1. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej zamawiającego informacji z otwarcia ofert przekazuje zamawiającemu: Oświadczenie wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
1.1. Oświadczenie, o którym mowa powyżej winno być złożone w oryginale, a dowody w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę (osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy).
1.2. W przypadku podmiotów wspólnie ubiegających się o zamówienie, każdy z wykonawców składa odrębne oświadczenie. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokumentu stanowiącego dowód braku zakłócenia konkurencji dokonuje odpowiednio wykonawca lub podmioty wspólnie ubiegające się o zamówienie w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.
1.3. Oświadczenie i/lub dowody w języku obcym winny być składane wraz z tłumaczeniem na język polski
2. Na podstawie art. 26 ust. 3, w związku z art. 26 ust. 1 ustawy PZP,  Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:
2.1. W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, wykonawca przedłoży:
2.1.1. informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert, tj.: posiadanie środków finansowych lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 2.000.000,00zł:
a) w przypadku złożenia oferty częściowej na zadanie 1 - nie mniejszej niż  500.000,00 zł,
b) w przypadku złożenia oferty częściowej na zadanie 2 - nie mniejszej niż 1.500.000,00 zł
2.1.2. opłaconą polisę ubezpieczeniową lub inny niezbędny dokument, potwierdzający że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę ubezpieczenia nie niższą niż 800.000,00 zł.: 
a) w przypadku złożenia oferty częściowej na zadanie 1 - nie niższą niż 300.000,00 zł,
b) w przypadku złożenia oferty częściowej na zadanie 2 - nie niższą niż 500.000,00 zł.
2.1.3. wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych z należytą starannością w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert trzech dostaw węgla kamiennego o wartości rocznej nie niższej niż 4.000.000,00 zł, z podaniem ich wartości, dat wykonania i podmiotów na rzecz których dostawy zostały wykonane oraz załączenie dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie:
a) w przypadku złożenia oferty częściowej na zadanie 1 - nie niższej niż 1.000.000,00 zł,
b) w przypadku złożenia oferty częściowej na zadanie 2 - nie niższej niż 3.000.000,00 zł.
Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału  w postępowaniu, o których mowa w art. 22a ustawy, na wykorzystanie potencjału podmiotu trzeciego, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia oraz złożyć oświadczenia i dokumenty takie jak wykonawca.
2.2. W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
2.2.1. aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 13,14 i 21 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
2.2.2. aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie  w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu   o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
2.2.3. aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega  z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
2.2.4. aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
3. Wykaz oświadczeń i dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – składanych na wezwanie Zamawiającego.
3.1. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w:
3.1.1.      § 5 pkt 1 Rozporządzenia  Ministra Rozwoju z dnia 26.07.2016r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia, zwanego dalej Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 26.07.2016r. – składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy.
3.1.2.      § 5 pkt 2–4 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26.07.2016 r – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
3.1.3. Dokumenty, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i pkt 2 lit. b Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26.07.2016r, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Dokument, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26.07.2016r., powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu.
3.2. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w § 5 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26.07.2016 r, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis § 5 ust. 2 stosuje się.
3.3. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.
4. Wykaz oświadczeń i dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium rzeczypospolitej polskiej -  składanych na wezwanie Zamawiającego.
4.1. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w § 5 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26.07.2016r. , składa dokument, o którym mowa w § 7 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26.07.2016r., w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy.
Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis § 7 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z 26.07.2016r. zdanie pierwsze stosuje się.
4.2. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.
 
6a. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH CZY WYKONAWCA POLEGAJĄC NA ZDOLNOŚCIACH LUB SYTUACJI INNYCH PODMIOTÓW NA ZASADACH OKREŚLONYCH W ART. 22A USTAWY, BĘDZIE DYSPONOWAŁ NIEZBĘDNYMI ZASOBAMI W STOPNIU UMOŻLIWIAJĄCYM NALEŻYTE WYKONANIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO ORAZ OCENY, CZY STOSUNEK ŁĄCZĄCY WYKONAWCĘ Z TYMI PODMIOTAMI GWARANTUJE RZECZYWISTY DOSTĘP DO ICH ZASOBÓW
1. W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zamawiający żąda następujących dokumentów, które określają w szczególności:
a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;
b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego;
c) charakter stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem,
d) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego.
2. Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w § 5 pkt 1, 2, 3, 4, Rozporządzenia Ministra Rozwoju z 26.07.2016 r.
3. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia - w zakresie, w jakim powołuje się
 
na ich zasoby - warunków udziału w postępowaniu składa także oświadczenie JEDZ dotyczące tych podmiotów.
 
6b. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH BRAK PODSTAW DO WYKLUCZENIA PODWYKONAWCY
Zamawiający nie żąda od wykonawcy przedstawienia dokumentów wymienionych w § 5 pkt 1–4 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26.07.2016r., dotyczących podwykonawcy, któremu zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia, a który nie jest podmiotem, na którego zdolnościach lub sytuacji wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a ustawy.
 
6c. WARUNKI WYMAGANE PRZY ZŁOŻENIU OFERTY WSPÓLNEJ KILKU PRZEDSIĘBIORCÓW (KONSORCJUM, SPÓŁKA CYWILNA)
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia lub do reprezentowania ich w postępowaniu oraz zawarcia umowy o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo musi być złożone w formie oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii. Uwaga: treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
a) żaden z Wykonawców nie może podlegać wykluczeniu z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ustawy;
b) przynajmniej jeden z Wykonawców lub wszyscy Wykonawcy łącznie muszą spełniać warunki udziału w postępowaniu.
3. Dokumenty należy złożyć zgodnie z §7 ust. 1 i 2 rozporządzenia, tj. w formie oryginału lub kopii poświadczonej „ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM" przez Wykonawcę.
 
6d. INFORMACJE DOTYCZĄCE DOKUMENTÓW
1. W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w § 2, § 5 i § 7 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26.07.2016 r., w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, zamawiający pobierze samodzielnie z tych baz danych wskazane przez wykonawcę oświadczenia lub dokumenty.
2. W przypadku wskazania przez wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w § 2, § 5 i § 7 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26.07.2016 r., które znajdują się w posiadaniu zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy, zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy, korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne. Wykonawca wskaże zamawiającemu, w której procedurze dostarczył te dokumenty.
3. Wykonawca wpisany do urzędowego wykazu zatwierdzonych wykonawców lub wykonawca certyfikowany przez jednostki certyfikujące spełniające wymogi europejskich norm certyfikacji może złożyć zaświadczenie o wpisie do urzędowego wykazu wydane przez właściwy organ lub certyfikat wydany przez właściwą jednostkę certyfikującą kraju, w którym wykonawca ten ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, wskazujące na dokumenty stanowiące podstawę wpisu lub uzyskania certyfikacji, w miejsce odpowiednich dokumentów wymienionych w § 2 oraz § 5 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26.07.2016 r.
 
6e. ANALIZA I OCENA
1. Ocena potwierdzenia spełnienia warunków.
Ocena potwierdzenia, czy Wykonawca wykazał spełnienie warunków nastąpi na podstawie wymaganych i załączonych przez wykonawcę do oferty dokumentów i oświadczeń, wymienionych w SIWZ. Z dokumentów i oświadczeń musi wynikać, że wykonawca spełnia warunek udziału na dzień składania ofert. Nie wykazanie w wystarczający sposób potwierdzenia spełnienia tego warunku spowoduje wykluczenie wykonawcy z postępowania po wyczerpaniu czynności wezwania do uzupełnienia dokumentów. Jeżeli wykonawca wykaże, że spełnia warunki udziału w postępowaniu o których mowa w ust. 1, polegając na zasobach innych podmiotów, a nie udowodni, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi na czas realizacji zamówienia, zamawiający wykluczy wykonawcę z postępowania o udzielenie zamówienia w oparciu o przesłankę zawartą w art. 24 ust. 12 pkt. 4 ustawy UZP.
2. Wykazanie braku podstaw wykluczenia wykonawcy.
Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego wykaże, że brak jest podstaw do jego wykluczenia z powodu niespełnienia warunków o których mowa w art. 24 ust 1 ustawy PZP. Ocena tego warunku nastąpi na podstawie załączonych do oferty przez wykonawcę dokumentów i oświadczeń, wymienionych w SIWZ. Nie wykazanie w wystarczający sposób potwierdzenia braku podstaw niespełnienia warunku z art. 24 ust 1 spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania na mocy art. 24 ust. 12, po wyczerpaniu czynności wezwania do uzupełnienia dokumentów. Ofertę wykonawcy wykluczonego uzna się za odrzuconą zgodnie z treścią art. 24 ust. 4 ustawy.
 
6f. WYMOGI ZAMAWIAJĄCEGO I ICH SPEŁNIENIE.
1. Wymogi zamawiającego
W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy spełniający wymogi określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest do:
a) wyrażeniu zgody na zawarcie umowy zgodnie z zaproponowanym wzorem umowy.
b) wniesienia wadium w wysokości, terminie i na warunkach wymienionych w rozdziale 8 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,
c) złożenia pisemnej oferty w zamkniętej kopercie i opracowanej zgodnie z rozdziałem 10 oraz w miejscu i terminie określonym w rozdziale 11 niniejszej specyfikacji,
d) spełnienie wymagań i warunków określonych w rozdziale 5 i 6 specyfikacji.
2. Ocena spełnienia wymogów zamawiającego.
2.1. Ocena spełnienia wymogów udziału w postępowaniu odbywać się będzie poprzez analizowanie pod kontem kompletności, prawidłowości i ważności złożonych  dokumentów. Oferta nie spełniająca wszystkich wymagań formalnych zostanie odrzucona.                                                                                                                                                
2.2. Dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę.
2.3. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.
2.4. Pełnomocnictwo do podpisywania oferty i składania ewentualnych wyjaśnień, jeżeli osobą podpisującą nie jest osoba upoważniona na podstawie dokumentu rejestrowego w oryginale lub poświadczone notarialnie lub opatrzone adnotacją ,,za zgodność z oryginałem” pieczęcią wykonawcy, imienną pieczątką osoby upoważnionej oraz jej podpisem.
2.5. Zamawiający wezwie wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń lub dokumentów lub złożyli je z błędami, do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie. Uzupełnione oświadczenia lub dokumenty powinny potwierdzać spełnienie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu i wymagań zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.
 
7. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI
1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej   w języku polskim.
2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie, za potwierdzeniem odbioru.
3. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, nie później niż na 6 dni, przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynie po wyznaczonym terminie lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może pozostawić wniosek bez rozpatrywania.
4. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekaże wykonawcom poprzez zamieszczenie na stronie zamawiającego, bez ujawnienia  źródeł zapytania.
5. Do udzielenia wyjaśnień dotyczących niniejszej specyfikacji upoważnia się Kierownika Działu Technicznego Stanisława Skwarczyńskiego, tel. 89-741-69-36, w dniach pracy, godz. 730 do 1430 i Waldemara Czajkowskiego, tel. 89-741-69-36, w dniach pracy, godz. 730 do 1430.
 
8. WADIUM
Informacja na temat wadium:
1. Wykonawca przystępujący do przetargu jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości 80000,00 zł (osiemdziesiąt tysięcy złotych):
- w przypadku składania oferty na zadanie 1 - kwota wadium wynosi 25 000,00 zł (dwadzieścia pięć tysięcy złotych),
- w przypadku składania oferty na zadanie 2 - kwota wadium wynosi 55 000,00 PLN (pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych).
Wadium wnosi się:
a) w pieniądzu, najpóźniej na dzień przed otwarciem ofert. Wpłata na konto Miejskiej Energetyki Cieplnej w Banku PKO BP S.A. Oddział Centrum Mrągowo nr konta: 19102036390000830200580936 z dopiskiem Wadium na przetarg - Dostawa węgla kamiennego niesort i miał. Jako termin, przyjmuje się datę i godzinę wpływu gotówki na konto Zamawiającego.
b) w poręczeniach bankowych lub pieniężnych poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu PARP (Dz. U. z 2007 r. Nr 42 poz. 275).
2. Kopię dowodu wpłaty wadium, o którym mowa w ust. 1a, należy dołączyć do oferty.
3. Wadium wniesione w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej musi zawierać klauzule gwarantujące bezwarunkową wypłatę na rzecz zamawiającego w przypadku wystąpienia okoliczności wymienionych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy PZP.
4. Dokumenty związane ze złożeniem wadium w jednej z form wymienionych w ust. 1b, winny być złożone u Głównej Księgowej Miejskiej Energetyki Cieplnej, najpóźniej  w terminie składania oferty.
5. Wadium wniesione w pieniądzu wybranego wykonawcy, zostanie niezwłocznie zwrócone po podpisaniu umowy.
6. Pozostałym wykonawcom, których oferty nie wybrano, zwrot wadium nastąpi niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania.
7. W oparciu o art. 46 ust. 4a i ust. 5 pzp. zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami.
 
 
9. TERMIN ZWIAZANIA OFERTĄ
1. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 60 dni.    
2.  Bieg terminu związania oferta rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
 
10.  OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
1.Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2. Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
3. Oferta oraz załączniki powinny być napisana w języku polskim, w formie pisemnej, w układzie zgodnym z załączonymi formularzami ofertowymi (zał. nr 1 i 2). Powinny być napisane w sposób czytelny i trwały oraz podpisane przez osobę (osoby) upoważnione do reprezentowania firmy wykonawcy na zewnątrz.
4. W/w dokumenty, mogą być w formie uwierzytelnionej przez składającego ofertę, kopii lub kserokopii.
5. Każda strona oferty musi być ponumerowana kolejnymi numerami w prawym górnym rogu strony i być podpisana u dołu strony przez składającego ofertę.
6. Wszystkie załączniki muszą być ponumerowane kolejnymi numerami w prawym górnym rogu strony i być podpisane na końcu przez składającego ofertę.
7. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty i załączników muszą być parafowane   i datowane własnoręcznie przez podpisującego ofertę.
8. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
9. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego na piśmie o wyjaśnienie ustaleń zawartych w niniejszej specyfikacji oraz wątpliwości związanych ze sposobem przygotowania i złożenia oferty.
10. Ofertę należy umieścić w kopercie opatrzonej nazwą i adresem zamawiającego, nazwą  i adresem wykonawcy oraz oznaczeniem Oferta na przetarg – „Dostawa węgla kamiennego niesort i miał”, następnie przesłać lub dostarczyć osobiście w miejsce wskazane przez zamawiającego.
11. Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę, pod warunkiem, że wykonawca złoży powiadomienie na takich zasadach jak złożenie oferty z dopiskiem ZMIANA
12. Koperty oznakowane dopiskiem ZMIANA zostaną otwarte przy otwieraniu oferty wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności dokonania zmian, zostaną dołączone do oferty.
13. Koperta (oferta) oznakowana dopiskiem WYCOFANE nie będzie otwierana. 
11. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
1. Ofertę należy złożyć w sekretariacie Miejskiej Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. 11-700 Mrągowo  os. Parkowe 2,  do dnia  21.04.05.2017 r. do godziny 1150.
2. Oferta złożona po terminie zostanie niezwłocznie zwrócona Wykonawcy bez jej otwierania.
3. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Miejskiej Energetyki Cieplnej os. Parkowe 2, w dniu 21.04.2017 r. o godz. 12.00, w Sali konferencyjnej na drugim piętrze.
4. Otwarcie ofert jest jawne.
5. Przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
6. Podczas otwarcia ofert zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania i warunków płatności zawartych  w ofertach.                            
7. Zamawiający, na wniosek wykonawcy nieobecnego na otwarciu ofert, przekaże niezwłocznie informacje z otwarcia ofert.
8. W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert, dokona wezwania do uzupełnienia oświadczeń lub dokumentów, poprawi oczywiste omyłki pisarskie, rachunkowe oraz inne pomyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ.
 
12. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY
1. Cena 1Mg węgla kamiennego niesort/miał będzie zawierała wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia i będzie podana w polskich złotych (PLN) z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
2. W okresie obowiązywania umowy ceny węgla kamiennego niesort/miał nie ulegną zmianie.
3. Do obliczania ceny oferty należy zastosować następujący sposób:
- podać cenę netto 1 Mg węgla kamiennego sortymentu niesort/miał z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku,
- dodać obowiązującą stawkę podatku VAT,
- uzyskaną cenę brutto za 1 Mg węgla kamiennego sortymentu niesort/miał przemnożyć przez oferowaną ilość Mg, tak otrzymaną wartość podać jako cenę oferty w formularzu ofertowym. Tak obliczona cena oferty będzie podstawiona do wzoru podanego w kryterium oceny ofert.
- podać zastosowaną stawkę VAT.
4. Prawidłowe ustalenie podatku VAT należy do obowiązków wykonawcy, zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towaru i usług oraz podatku akcyzowym.
5. Zastosowanie przez wykonawcę stawki podatku VAT niezgodnej z obowiązującymi przepisami, zamawiający potraktuje jako błąd w obliczeniu ceny, co spowoduje odrzucenie oferty.
 
13. KRYTERIA WYBORU OFERTY I SPOSÓB OCENY OFERT
1. Ocena ofert będzie dokonana oddzielnie dla każdego zadania w następujący sposób:
- cena – 100%
- cena oferty będzie oceniana według następującego wzoru:
Wp1  =  R x 
Wp1 – wartość punktowa obliczona do dwóch miejsc po przecinku
R – ranga w ocenie, tj. 100 pkt.
Cnaj. – cena najkorzystniejszej oferty brutto (najtańsza)
Cof. bad. – cena oferty badanej brutto
2. Najkorzystniejsza oferta, to oferta, która uzyskała w sumie najwyższą liczbę punktów.
 
14. FORMALNOŚCI,  JAKIE POWINNY ZOSTAĆ SPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY
1. O wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadomi niezwłocznie wykonawców, którzy złożyli oferty, o:
a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo adres zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w kryterium cena,
b) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,
c) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,
d) terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.
2. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 15 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą.
3. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy.
4. W zawiadomieniu wysłanym do wykonawcy, którego oferta zastała wybrana, zamawiający określi termin i miejsce zawarcia umowy. Wybrany wykonawca zobowiązany jest zawrzeć umowę wg załączonego do niniejszej specyfikacji wzoru umowy, w terminie podanym przez zamawiającego. W przypadku odmowy podpisania umowy, wybrany wykonawca traci wadium na rzecz zamawiającego.
 
15. WYMAGANIA DOTYCZACE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY
Zamawiający uznaje iż zabezpieczeniem należytego wykonania umowy będzie węgiel dostarczony na plac składowy.
 
16. WZÓR UMOWY
1. Istotne elementy umowy:
a) parametry jakościowe węgla,
b) cena netto,
c) miejsce dostawy,
d) zasady i tryb rozliczeń jakościowych i ilościowych węgla kamiennego,
e) kary umowne.
2. Umowa (umowy), która będzie podpisana w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia, będzie zawierała wszystkie zapisy podane we wzorze umowy stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej specyfikacji, z uwzględnieniem treści ofert.
 
17. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCE WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innym osobom prawnym jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę  w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów niniejszej ustawy.
2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności  Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.
3. Wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, czynności podjętych przez Zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez Zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, może wnieść odwołanie do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
4. Odwołanie wnosi się w terminie 15 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia.
5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji na stronie internetowej.
6. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 4 i 5 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
7. W przypadku wniesienia odwołania dotyczącego treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert.
8. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.
9. W przypadku wniesienia odwołania Zamawiający nie może zawrzeć umowy do czasu ogłoszenia przez Izbę wyroku lub postanowienia kończącego postępowanie odwoławcze, zwanych dalej „orzeczeniem”.
10. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Zamawiający uzna, iż będzie mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą drogi pocztowej.
11. Zamawiający prześle niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania, kopię odwołania innym Wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeśli odwołanie dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamieści również na stronie internetowej, na której jest zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu lub jest udostępniana specyfikacja, wzywając Wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego.
12. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie trzech dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopię przesyła się zamawiającemu oraz wykonawcy wnoszącemu odwołanie.
13. Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, stają się uczestnikami postępowania odwoławczego, jeżeli mają interes w tym, aby odwołanie zostało rozstrzygnięte na korzyść jednej ze stron.
14. Czynności uczestnika postępowania odwoławczego nie mogą pozostawać w sprzeczności z czynnościami i oświadczeniami strony, do której przystąpił, z zastrzeżeniem zgłoszenia sprzeciwu przez uczestnika, który przystąpił do postępowania po stronie Zamawiającego, co do uwzględnienia w całości zarzutów przedstawionych w odwołaniu przez Zamawiającego w odpowiedzi na wniesione odwołanie.
15. Zamawiający może wnieść odpowiedź na odwołanie. Odpowiedź na odwołanie wnosi się na piśmie lub ustnie do protokołu.
16.  W przypadku uwzględnienia przez Zamawiającego w całości zarzutów przedstawionych w odwołaniu Izba może umorzyć postępowanie na posiedzeniu niejawnym bez obecności stron oraz uczestników postępowania odwoławczego, którzy przystąpili do postępowania po stronie Wykonawcy, pod warunkiem że w postępowaniu odwoławczym po stronie Zamawiającego nie przystąpił w terminie żaden Wykonawca. W takim przypadku Zamawiający wykonuje, powtarza lub unieważnia czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia zgodnie z żądaniem zawartym w odwołaniu.
17. Odwołujący oraz Wykonawca wezwany zgodnie z ust. 11 niniejszego rozdziału SIWZ., nie mogą następnie korzystać z środków ochrony prawnej wobec czynności Zamawiającego wykonanych zgodnie z wyrokiem sądu albo na podstawie art. 186 ust. 2 i 3 ustawy.
18. Zamawiający lub odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego Wykonawcy nie później niż do czasu otwarcia rozprawy. Zgłoszenie opozycji, jak i skutki dla jego zgłoszenia zawarte są w art. 185 ust. 4 ustawy.
19.  Czynności  Wykonawcy  który  przystąpił  do  postępowania  odwoławczego  nie  mogą pozostawać  w  sprzeczności  z  czynnościami  i  oświadczeniami  strony,  do  której przystąpił.
20. Na wyrok Izby lub postanowienie kończące postępowanie odwoławcze przysługuje skarga do sądu. 
 
18. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Wykonawca zobowiązany jest do:
a) wniesienia wadium w wysokości, terminie i na warunkach wymienionych w rozdziale 8 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,
b) złożenia pisemnej oferty w zamkniętej kopercie i opracowanej zgodnie z rozdziałem 10 oraz w miejscu i terminie określonym w rozdziale 11 niniejszej specyfikacji,
c) spełnienia wymagań i warunków określonych w rozdziale 5 i 6 specyfikacji.
Oferta nie spełniająca wszystkich wymagań formalnych zostanie odrzucona.                                                                                                                                                      
2. Zamawiający oświadcza że:

a) dopuszcza składanie ofert częściowych, na jedno lub dwa zadania,

b) nie zamierza zawierać umowy ramowej,
c) nie przewiduje zamówień o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3,

d) nie dopuszcza składania ofert wariantowych,

e) posiada stronę internetową www.@mec.mragowo.pl
f) rozliczenia finansowe będą prowadzone w walucie polskiej,
g) nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów,
h) nie przewiduje aukcji elektronicznej,
i) nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu,
j) nie przewiduje wymagań o których mowa w art. 29 ust. 3a  i 4 ustawy pzp.
k) nie zamierza udzielać zaliczek na poczet wykonania zamówienia,

3. Zamawiający przyzna zamówienie Wykonawcy, którego oferta odpowiada wymaganiom określonym w niniejszej specyfikacji oraz zostanie uznana za najkorzystniejszą.

 

 

Niniejsza specyfikacja stanowią całość z następującymi załącznikami:

1. Załącznik Nr 1 – Formularz ofertowy:
- Załącznik Nr 1 do Formularza ofertowego – Informacja o przynależności do grupy kapitałowej,
- Załącznik Nr 2 do Formularza ofertowego – Wykaz wykonanych dostaw,
- Załącznik Nr 3 do Formularza ofertowego – Zobowiązanie podmiotów oddających do dyspozycji wykonawcy niezbędne zasoby,
- Załącznik Nr 4 do Formularza ofertowego – Oświadczenie wykonawcy o powierzeniu części zamówienia dla podwykonawcy.

2. Załącznik Nr 2 - Wzór umowy.

 
 
 
 
 
 
 
„Formularz  ofertowy”                                                                Załącznik Nr 1
                                                                                                       do SIWZ z dnia 03.03.2017 r.
 
 
Strona ......... Stron ..........
 
 
 
 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 209 000 euro na dostawę węgla dla Miejskiej Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Mrągowie na sezon grzewczy 2017/2018:
- dla zadania 1 - dostawa węgla kamiennego typ 31 lub 32 sortymentu niesort klasy 23/14/08, w ilości 4 000Mg.
- dla zadania 2 - dostawa węgla kamiennego typ 32, sortymentu miał M II A, w ilości                   10 500Mg.
                                                                      
                                                     
Oznaczenie wykonawcy – nazwa
 
 
 
 
NIP
Adres (ulica, miejscowość, powiat, województwo)
 
 
 
Regon
Imię i nazwisko osoby prowadzącej sprawę                          oraz nr telefonu:
 
Imię i nazwisko: …....................................................................
 
nr telefonu: …....................................................................
Nr faksu służbowego
 
Nr fax: …............................................................
Kontakt internetowy (strona www., e-mail)
 
 
 
Numer konta bankowego na, które należy zwrócić wadium (jeżeli było wymagane i zostało wpłacone                 w pieniądzu):
E-mail służbowy osoby prowadzącej sprawę:
 
 
 
 
………………
……………………………………..
Miejscowość / Data
Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów)
 
                                                                                                            Strona.......... stron.............
 
 
OFERTA OSTATECZNA

NA DOSTAWĘ WĘGLA KAMIENNEGO NIESORT I MIAŁ

W OKRESIE OD CZERWCA 2017 R. DO KWIETNIA 2018 R.

 
                                                                              Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o.
                                                                              os. Parkowe, 11-700 Mrągowo
 
Odpowiadając na zaproszenie do złożenia oferty na ,,Dostawę węgla kamiennego niesort                 i miał” oferujemy:
- wykonanie Zadania 1 - dostaw węgla kamiennego typ 31 lub 32* klasy 23/14/08 sortymentu niesort, kod CPV 09111210-5 będącego przedmiotem zamówienia, za cenę:
................................ zł/Mg  +   ................. %VAT =  ........................................  zł/Mg (brutto),
(słownie .................................................................................................................. złotych/Mg),
tj. za łączną cenę: ........................... zł/Mg (brutto) x 4 000Mg  = . ...........................  zł brutto, (słownie ......................................................................................................................... złotych);
- wykonanie Zadania 2 - dostaw węgla kamiennego typ 32, sortymentu miał M II A wg PN-82/G-97001, kod CPV 09111210-5 będącego przedmiotem zamówienia, za cenę: ........................... zł/Mg  +   .............. %VAT =  .......................................  zł/Mg (brutto),
(słownie .................................................................................................................. złotych/Mg),
tj. za łączną cenę: ..........................  zł/Mg (brutto) x 10 500Mg  = ........................................  zł brutto, (słownie ............................................................................................................. złotych).
W cenie naszej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia.
1.  Przedmiot  zamówienia wykonamy w terminie:
- rozpoczęcie 01.06.2017 r.
- zakończenie 30.04.2018 r.
2.  Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami zamówienia (SIWZ) i nie wnosimy do nich zastrzeżeń oraz zdobyliśmy niezbędne informacje do przygotowania oferty.
3. Oferowany przez nas przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
4.  Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na okres 60 dni.                                                                           
5. Oświadczamy, że przekazany nam wzór umowy i warunki płatności w niej     zaproponowane zostały przez nas zaakceptowane i zobowiązujemy się, w przypadku      wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy w zaproponowanej formie, miejscu i terminie      wyznaczonym przez zamawiającego, podane w zawiadomieniu o wyborze wykonawcy.     Jesteśmy świadomi, że gdyby z naszej winy nie doszło do zawarcia umowy, wniesione      przez nas wadium podlega przepadkowi na rzecz zamawiającego.
6. Składamy niniejszą ofertę w imieniu własnym/jako wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia*. Ponadto oświadczamy, że będziemy odpowiadać solidarnie za wykonanie niniejszego zamówienia*.
7. Oświadczamy, że oferta nie zawiera/zawiera* informacji/-e stanowiących/-e tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.W przypadku braku wskazania jednej z opcji zamawiający przyjmie, że oferta nie zawiera informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa.
 
……………………………………………               ……………………………………………
  Imiona i nazwiska osób uprawnionych                       Czytelne podpisy osób uprawnionych
      do reprezentowania Wykonawcy                                do reprezentowania Wykonawcy
Strona.......... stron.............
8. Oświadczamy, że jeżeli w okresie związania ofertą nastąpią jakiekolwiek znaczące zmiany w sytuacji przedstawionej w naszych dokumentach załączonych do oferty, natychmiast poinformujemy o nich zamawiającego.
9. W celu realizacji umowy wykonawca ustanawia swojego przedstawiciela w osobie Zarządzającego Realizacją Umowy: ................................................ tel ........................................
10. Osobą upoważnioną do podpisania umowy jest: .....................................................................
11. Reklamacje należy składać na numer faksu wykonawcy: ..................................................... lub e-mail ……………………………………..………………
12. Oświadczamy, że jesteśmy świadomy odpowiedzialności karnej związanej ze składaniem fałszywych oświadczeń.
13. Oświadczam, że jestem małym/średnim przedsiębiorstwem:
’       Tak ____________________proszę podać jakim? (małym/średnim)
’       Nie
Definicja mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw wg Komisji Europejskiej (Dz. U. L 124 z 20.5.2003, s. 36):
Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EURO.
Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EURO.
14. Zobowiązujemy się do wykonania zamówienia w terminie oraz w sposób zgodny  z warunkami / parametrami technicznymi i organizacyjnymi określonymi w SIWZ oraz załącznikach do niej.
15. Wyrażamy zgodę na przetwarzanie przez Zamawiającego, uczestników postępowania oraz inne uprawnione podmioty danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz.926, z późna. zm.) zawartych w ofercie oraz w załącznikach do niej.
16. Oświadczamy, że zamierzamy powierzyć następujące części zamówienia podwykonawcom i jednocześnie podajemy nazwy (firmy) podwykonawców*:
Część zamówienia: .......................................................................................................................
Nazwa (firma) podwykonawcy: ...................................................................................................
*Jeżeli wykonawca nie poda tych informacji to Zamawiający przyjmie, że wykonawca nie zamierza powierzać żadnej części zamówienia podwykonawcy
17.  Do niniejszej oferty załączono:
1) Dokument potwierdzający zabezpieczenie oferty wadium,
2) Pełnomocnictwo – jeśli jest wymagane,
3) Oświadczenie w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia, wypełnione w zakresie określonym w SIWZ,
4) Certyfikaty/certyfikat jakościowe/y posiadanego węgla.
5) ……………………………………..........................................................................................
* niepotrzebne skreślić
7.  Oferta została złożona na …....  ponumerowanych stronach.
 
 
……………………………………………               ……………………………………………
   Imiona i nazwiska osób uprawnionych                      Czytelne podpisy osób uprawnionych
      do reprezentowania Wykonawcy                                 do reprezentowania Wykonawcy
 
Miejscowość .................................................. data .................................................................
Załącznik Nr 1 z dn. 03.03.2017 r. do Formularza ofertowego
 
INFORMACJA O PRZYNALEŻNOŚCI DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ
dostawa węgla kamiennego sortymentu niesort i miał 2017/2018 r.
 
 
 
………………
(pieczęć firmy)                                                    miejscowość, data ……………………………
 
 
Nazwa Wykonawcy: ………………....…………………………………………………………
 
Siedziba Wykonawcy: ………………………………………………………………………….
 
 
Oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej 

l.p.
Nazwa (y) Wykonawcy (ów):
Adres:
 
 
 
 
 
 
 
Ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę węgla kamiennego sortymentu niesort i miał 2017/2018 r., oświadczam, że na dzień składania ofert wykonawca:
 
nie należy* do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 184, 1618 i 1634) 

należy* do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634)
*niepotrzebne skreślić lub pominąć
 
UWAGA: W przypadku wykonawców wspólnie biorących udział w postępowaniu niniejsze oświadczenie jest składane przez każdego z nich z osobna.
 
Niniejsze oświadczenie wykonawca składa w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert.
 
W oświadczeniu wykonawca winien wskazać czy w zakresie, na który została złożona oferta zachodzą powiązania z innym wykonawcą (wskazanym w informacji z otwarcia ofert), które prowadzą do zakłócenia konkurencji w przedmiotowym postępowaniu.
 
 
 
……………………………………………             ……………………………………………
  Imiona i nazwiska osób uprawnionych                    Czytelne podpisy osób uprawnionych
      do reprezentowania Wykonawcy                             do reprezentowania Wykonawcy
Załącznik Nr 2 z dn. 03.03.2017 r. do Formularza ofertowego
 
WYKAZ WYKONANYCH DOSTAW
dostawa węgla kamiennego sortymentu niesort i miał 2017/2018 r.
 
………………
(pieczęć firmy)                                                        miejscowość, data ……………………….
 
Nazwa Wykonawcy: ………………....………………………………………….…….………
 
Siedziba Wykonawcy: …………………………………………………………………………
 
W Y K A Z  W Y K O N A N Y C H  D O S T A W
Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw węgla kamiennego w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie.
 
Zakres dostawy
Nazwa i adres Wykonawcy,
który świadczył dostawę
Nazwa i adres Zamawiającego
na rzecz którego świadczona była dostawa
Data wykonania dostawy
(dzień-miesiąc-rok
Wielkość całkowita
zamówienia
(wartość)
W okresie trzech ostatnich lat minimum trzy dostawy węgla kamiennego o wartości rocznej nie niższej niż 4 000 000 zł.:
a) w przypadku złożenia oferty częściowej na zadanie 1- trzech dostaw węgla kamiennego niesort o wartości rocznej nie niższej niż 1 000.000,00 zł,
b) w przypadku złożenia oferty częściowej na zadanie 2- trzech dostaw węgla kamiennego miał o wartości rocznej nie niższej niż 3 000.000,00 zł.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uwaga: Do wykazu należy dołączyć poświadczenia potwierdzające, że dostawy te zostały wykonane  lub są wykonywane należycie, z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych dostaw okresowych lub ciągłych poświadczenia powinny być wydane nie wcześniej niż na trzy miesiące przed upływem terminu składania ofert. Jeśli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie może uzyskać poświadczenia składa on oświadczenie.
 
 
……………………………………………             ……………………………………………
  Imiona i nazwiska osób uprawnionych                    Czytelne podpisy osób uprawnionych
      do reprezentowania Wykonawcy                             do reprezentowania Wykonawcy
Załącznik Nr 3 z dn. 03.03.2017 r. do Formularza ofertowego
 
ZOBOWIĄZANIE PODMIOTÓW
ODDAJĄCYCH DO DYSPOZYCJI WYKONAWCY NIEZBĘDNE ZASOBY
dostawa węgla kamiennego sortymentu niesort i miał 2017/2018 r.
 
………………
(pieczęć firmy)                                                        miejscowość, data ……………………….
 
Nazwa Wykonawcy: ………………....………………………………………….…….………
 
Siedziba Wykonawcy: …………………………………………………………………………
 
Zobowiązanie określa:
zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu,
sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przez wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia,
charakter stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem,
zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
nazwa  i adres podmiotu oddającego do dyspozycji wykonawcy niezbędne zasoby (tj. innego podmiotu) zobowiązuje się do oddania do dyspozycji …………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
nazwa i adres wykonawcy składającego ofertę niezbędnych zasobów wykazanych:
W załączniku nr … (kompetencje lub uprawnienia)*
1) ………………………………………………………………………………………………
2) ………………………………………………………………………………………………
3) ………………………………………………………………………………………………
4) ………………………………………………………………………………………………
W załączniku nr … (sytuacja finansowa lub ekonomiczna)*
1) ………………………………………………………………………………………………
2) ………………………………………………………………………………………………
3) ………………………………………………………………………………………………
4) ………………………………………………………………………………………………
W załączniku nr … (zdolność techniczna lub zawodowa)*
1) ………………………………………………………………………………………………
2) ………………………………………………………………………………………………
3) ………………………………………………………………………………………………
4) ………………………………………………………………………………………………
 
Do korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia na dostawę węgla kamiennego sortymentu niesort i miał.
 
*niepotrzebne skreślić
 
……………………………………………             ……………………………………………
  Imiona i nazwiska osób uprawnionych                    Czytelne podpisy osób uprawnionych
      do reprezentowania Wykonawcy                             do reprezentowania Wykonawcy
Załącznik Nr 4 z dn. 03.03.2017 r. do Formularza ofertowego
 
 
 
 
OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
O POWIERZENIU CZĘŚCI ZAMÓWIENIA DLA PODWYKONAWCY
dostawa węgla kamiennego sortymentu niesort i miał 2017/2018 r.
 
 
 
………………
(pieczęć firmy)                                                        miejscowość, data ……………………….
 
Nazwa Wykonawcy: ………………....………………………………………….…….………
 
Siedziba Wykonawcy: …………………………………………………………………………
 
 
Oświadczamy, że zamierzamy powierzyć następujące części zamówienia podwykonawcom                i jednocześnie podajemy nazwy (firmy) podwykonawców*:
 
 
Część zamówienia: .......................................................................................................................
 
Nazwa (firma) podwykonawcy: ...................................................................................................
 
*Jeżeli wykonawca nie poda tych informacji to Zamawiający przyjmie, że wykonawca nie zamierza powierzać żadnej części zamówienia podwykonawcy
 
 
 
 
……………………………………………             ……………………………………………
  Imiona i nazwiska osób uprawnionych                    Czytelne podpisy osób uprawnionych
      do reprezentowania Wykonawcy                             do reprezentowania Wykonawcy
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Załącznik Nr 2 z dn. 03.03.2017 r.
 
 
 
 
 
,,Wzór umowy”
 
 
U  M  O  W  A  NR ...........
zawarta w dniu …………. r. w Mrągowie, pomiędzy Miejską Energetyką Cieplną Spółka   z o.o. 11-700 Mrągowo, os. Parkowe 2, wpisaną do rejestru przedsiębiorców krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000082783, prowadzonego przez Sąd Rejonowy  w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy KRS, NIP 742-000-06-48, REGON 510031017, kapitał zakładowy 4.819,900 zł,   zwanym dalej „Zamawiającym
reprezentowaną przez Dyrektora Zarządu    – mgr inż. Zbigniewa Kaszałowicza,  
a...................................................................................................................................................
zwanym dalej „Wykonawcą ”, reprezentowanym przez:
1.  .................................................................................................................................................
treści następującej:
 
 
§ 1.
Przedmiot umowy.
Przedmiotem umowy są dostawy węgla kamiennego sortymentu niesort i miał, pozbawione domieszek kamienia, o następujących parametrach:
Zadanie 1
Dostawy węgla kamiennego typ 31 lub 32 klasy 23/14/08, sortymentu niesort Kod CPV    09111210-5 o parametrach:
- wartość opałowa w stanie roboczym          -           powyżej 23 000 kJ/kg
- zawartość popiołu w stanie roboczym        -           do 14%
- zawartość siarki w stanie roboczym            -           do 0,8 %
- wilgotność w stanie roboczym                    -           do 14 %
- granulacja                                                    -           0-300 mm
- części lotne (Vdaf)                                         -           powyżej 30
- zawartość frakcji powyżej 30 mm               -           minimum 30% masy
 
Zadanie 2
Dostawy węgla kamiennego typ 32, sortymentu miał M II A wg PN-82/G-97001,  Kod CPV 09111210-5 o parametrach:
- wartość opałowa w stanie roboczym           -          powyżej 22 500 kJ/kg
- zawartość popiołu w stanie roboczym         -          do 12 %  
- zawartość siarki w stanie roboczym            -          do 0,6 %
- wilgotność w stanie roboczym                    -          do 14 %
- granulacja                                                    -          0-25 mm
- części lotne (Vdaf)                                         -          powyżej 30
- zdolność spiekania (metodą Rogi)              -           5-35 wg PN-82/G-97002
- temperatura mięknięcia TB (atm. red.)       -           powyżej 1200 oC
- ziarna poniżej 1mm                                     –           poniżej 35%
dokonane przez Dostawcę na rzecz Zamawiającego, według harmonogramu dostaw.
§ 2
Terminy i wielkości dostaw.
Termin wykonania umowy:
- rozpoczęcie              -           od 01.06.2017 r.
- zakończenie              -           do 30.04.2018 r.
 
Wielkości i terminy dostaw.
Zgodnie z harmonogramem:
miesiąc                        rok                                      wielkość dostawy
                                                                        niesort            -           miał
- czerwiec                   2017                -           200 Mg           -           1500 Mg
- lipiec                         2017                -           200 Mg           -           1500 Mg
- sierpień                     2017                -           700 Mg           -           1500 Mg    
- wrzesień                   2017                -           700 Mg           -           1500 Mg
- październik               2017                -           500 Mg           -           1500 Mg
- listopad                    2017                -           300 Mg           -           1000 Mg
- grudzień                   2017                -           300 Mg           -           1000 Mg      
- styczeń                     2018                -           300 Mg           -           ----- Mg   
- luty                           2018                -           300 Mg           -             500 Mg   
- marzec                      2018                -           200 Mg           -           ----- Mg
- kwiecień                   2018                -           300 Mg           -             500 Mg   
                                       Razem:        -        4 000 Mg          -        10 500 Mg
Zamawiający zastrzega sobie prawo jednostronnej zmiany ilości dostawy węgla  w granicach  20% całego zamówienia, w  zależności od potrzeb. Zawiadomienie o zmianie ilości dostawy Zamawiający przekazuje Wykonawcy na co najmniej 30 dni przed miesiącem, którego zmiana dotyczy. W tym przypadku nie ma zastosowania § 11 umowy.
 
§ 3.
Obowiązki stron.
 1. Wykonawca zobowiązuje się do:
- terminowych dostaw węgla kamiennego, loco skład opału w Mrągowie ul. Kolejowa 4b,  w ilościach i terminach zgodnych z harmonogramem ustalonym w  §  2 "Terminy i wielkości dostaw" - rozliczenie ilościowe dostawy odbywać się będzie na podstawie zestawienia ważeń poszczególnych pojazdów (wydruków komputerowych) przeprowadzanych na zalegalizowanej wadze samochodowej znajdującej się na składzie opału,
- dostaw węgla kamiennego na skład opału Miejskiej Energetyki Cieplnej w dni robocze     (od poniedziałku do piątku), od godz. 700 do godz. 1430.
- dostarczania węgla wyłącznie transportem samochodowym, nie więcej niż 100 Mg niesortu i 150 Mg miału dziennie,
- dostarczania węgla kamiennego sortymentu niesort po zamówieniu telefonicznym lub faxowym z terminem realizacji nie dłuższym niż 48 godzin,
- dostarczania węgla kamiennego sortymentu miał na plac składowy Miejskiej Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Mrągowie, wg własnego uznania, nie więcej jednak niż 150 Mg miału dziennie - Zamawiający dopuszcza wcześniejszą realizację dostaw węgla sortymentu miał pod warunkiem, że terminy płatności za dostawy będą zgodne z harmonogramem dostaw.
- przeniesienie na Zamawiającego własności dostarczanego węgla kamiennego,
2. Zamawiający zobowiązuje się do:
- odbioru dostarczanego węgla kamiennego w uzgodnionych ilościach i terminach,
- terminowej zapłaty w uzgodnionej wysokości za dostarczony przez Wykonawcę węgiel kamienny.
3. Strony zobowiązują się współpracować ze sobą, dokładając najwyższej staranności w przestrzeganiu szczegółów techniczno-organizacyjnych i proceduralnych określonych  w umowie.
 
§ 4
Parametry węgla.
Zadanie 1 - ustala się następujące parametry dostarczanego węgla typ 31 lub 32 klasy 23/14/08, sortymentu niesort:
- wartość opałowa w stanie roboczym          -           powyżej 23 000 kJ/kg
- zawartość popiołu w stanie roboczym        -           do 14%
- zawartość siarki w stanie roboczym            -           do 0,8 %
- wilgotność w stanie roboczym                    -           do 14 %
- granulacja                                                    -           0-300 mm
- części lotne (Vdaf)                                         -           powyżej 30
- zawartość frakcji powyżej 30 mm               -           minimum 30% masy
 
Zadanie 2 - ustala się następujące parametry dostarczanego węgla typ 32, sortymentu miał  M II A wg PN-82/G-97001:
- wartość opałowa w stanie roboczym           -          powyżej 22 500 kJ/kg
- zawartość popiołu w stanie roboczym         -          do 12 %  
- zawartość siarki w stanie roboczym            -          do 0,6 %
- wilgotność w stanie roboczym                    -          do 14 %
- granulacja                                                    -          0-25 mm
- części lotne (Vdaf)                                         -          powyżej 30
- zdolność spiekania (metodą Rogi)              -           5-35 wg PN-82/G-97002
- temperatura mięknięcia TB (atm. red.)       -           powyżej 1200 oC
- ziarna poniżej 1mm                                     –           poniżej 35%
 
§ 5
Cena węgla kamiennego.
1. Zadanie 1 - dla wyszczególnionych w § 2 dostaw, zgodnych z parametrami podanymi            w § 4 i terminu płatności 30 dni od daty dostawy węgla kamiennego, strony ustaliły cenę węgla kamiennego klasy 23/14/08 sortymentu niesort będącego przedmiotem zamówienia,                w wysokości:
 ................................ zł/Mg  +   ................. %VAT=  ........................................ zł /Mg (brutto),  
 (słownie ................................................................................................................. złotych/Mg),
Zadanie 2 - dla wyszczególnionych w § 2 dostaw, zgodnych z parametrami podanymi               w § 4 i terminu płatności 30 dni od daty dostawy węgla kamiennego, strony ustaliły cenę węgla kamiennego typ 32, sortymentu miał M II A, będącego przedmiotem zamówienia,                 w wysokości:
  ................................ zł/Mg  +   ................. %VAT=  ....................................... zł /Mg (brutto),  
 (słownie ................................................................................................................. złotych/Mg).
 
Łączna cena za realizację dostaw wynosi:  ..................................... zł +   ................ %VAT =  ..................................... zł (brutto), (słownie ...............................................................................
……………………………………………………………………………………….... złotych).
 
Podana cena obowiązuje loco skład opału ul. Kolejowa 4b w Mrągowie.
W okresie obowiązywania umowy, Zamawiający nie dopuszcza możliwości zmiany ceny netto węgla kamiennego.
2. W przypadku niedotrzymania terminów dostaw ustalonych w harmonogramie § 2, Zamawiający zakupi węgiel u innego dostawcy, a różnicą ceny obciąży Wykonawcę.
 
§ 6
Zapłata.
1. Podstawą zapłaty za dostarczony węgiel kamienny Zamawiającemu, będzie faktura VAT  wystawiona przez Wykonawcę.
2. Wykonawca będzie wystawiał fakturę VAT oddzielnie na każdą przesyłkę węgla kamiennego. Faktura winna określać tonaż oraz deklarowane parametry jakościowe (wartość opałową, zawartość popiołu, zawartość siarki, wilgotność), dla danej dostawy według obowiązujących norm określających klasę węgla.
3. Zapłata nastąpi w formie przelewu z konta bankowego Zamawiającego na rachunek wskazany przez Wykonawcę w terminie 30 dni od daty dostawy węgla kamiennego.
4. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktur VAT bez podpisu.
 
§ 7
Zasady i tryb rozliczeń jakościowych węgla kamiennego.
1. Ustala się, że po każdej dostarczonej partii miału (minimum 1000 Mg) Wykonawca zleci wykonanie badań jakościowych węgla złożonego na placu składowym Zamawiającego, przez akredytowane laboratorium posiadające akredytacje na pobieranie i badanie próbek (AK i AB). Wykonawca niezwłocznie po otrzymaniu wyników badań prześle je do Zamawiającego. Dostarczony dokument będzie podstawą do rozliczeń jakościowych.
2. Certyfikat winien zawierać następujące parametry dostarczonego węgla:
- ciepło spalania w stanie roboczym
- wartość opałową w stanie roboczym                                             
- zawartość popiołu w stanie roboczym                               
- zawartość siarki w stanie roboczym                                  
- wilgotność w stanie roboczym                    
- wilgotność w stanie analitycznym
- części lotne (Vdaf)                            
- zdolność spiekania (metodą Rogi)                                                  
- temperatura mięknięcia TB (atm. red.).      
3. W przypadku rozbieżności wyników badań Zamawiającego, a certyfikatem jakości      Wykonawcy, Zamawiający wykona badanie dodatkowe zlecając je niezależnej firmie.To badanie będzie stanowiło postawę do rozliczeń jakościowych. Koszt badania pokrywa      Wykonawca, w przypadku gdy badanie wykaże niezgodność dostarczonej próbki węgla kamiennego z deklarowaną jakością (certyfikatem).
4.  Ustala się graniczny 14 dniowy termin składania reklamacji licząc od dnia dostawy.
5.  Strony rozliczają parametry dostarczanego i odebranego węgla kamiennego na podstawie:
a) certyfikatu jakości, o ile potwierdziły go badania w laboratorium Zamawiającego,  
b) niezależnego badania o ile wystąpią różnice pomiędzy certyfikatem jakości     dostarczonym przez Wykonawcę, a badaniem laboratoryjnym Zamawiającego,
c) Ustala się, że parametrom węgla kamiennego klasy 23/14/08 sortymentu niesort odpowiadają graniczne przedziały:
- wartość opałowa w stanie roboczym          -  23 000 kJ/kg    do        23 999 kJ/kg
- popiół w stanie roboczym                           -                                  do        14  % 
- siarka w stanie roboczym                            -                                 do        0,8  %
- wilgotność w stanie roboczym                    -                                   do         14  %
- zawartość frakcji powyżej 30 mm               -                        powyżej 30% masy
d) Ustala się, że parametrom węgla kamiennego sortymentu miał MIIA odpowiadają graniczne przedziały:
- wartość opałowa w stanie roboczym          - 22 250 kJ/kg       do        22 750 kJ/kg
- popiół w stanie roboczym                           -                               do          12 % 
- siarka w stanie roboczym                            -                              do        0,5 %
- wilgotność w stanie roboczym                    -                               do         14  %
- zdolność spiekania (metodą Rogi)              -         od 5 do 35 wg PN-82/G-97002
1) zawyżenie kaloryczności powyżej 24 750kJ/kg lub zaniżenie zawartości popiołu, siarki i wilgotności, nie powoduje zobowiązań Zamawiającego wobec Wykonawcy i nie ma wpływu na zmianę ceny,
2) zaniżenie kaloryczności o 100 kJ/kg powoduje zmniejszenie ceny netto o 1,3 zł/Mg za  rozpoczęte każde 100 kJ/kg,
3) zawyżenie kaloryczności o 100 kJ/kg powoduje zwiększenie ceny netto o 1,3 zł/Mg za  rozpoczęte każde 100 kJ/kg,
4) zawyżenie zawartości popiołu o 0,5 % powoduje zmniejszenie ceny o 3 zł/Mg za rozpoczęte każde pięć dziesiąte procenta przekroczenia,
h) przekroczenie zawartości siarki o 0,05 % powoduje zmniejszenie ceny o 5 zł/Mgza rozpoczęte każde pięć setne procenta przekroczenia,
5) zawyżenie zawartości wilgotności o 1 % powoduje zmniejszenie ceny o 3 zł/Mg za rozpoczęty każdy procent przekroczenia,
e) Dla zadania 1 - strony ustalają dopuszczalne parametry techniczne węgla kamiennego sortymentu niesort klasy 23/14/08:
- wartość opałowa w stanie roboczym min.                          -           22 000 kJ/kg
- zawartość popiołu w stanie roboczym  max.                      -                   16 %       
- zawartość siarki w stanie roboczym max.                           -                      0,9 %
- wilgotność w stanie roboczym max.                                   -                      17 %
- zawartość frakcji powyżej 30 mm                                      -            poniżej 25 %
Dla zadania 2 – strony ustalają dopuszczalne parametry techniczne węgla kamiennego sortymentu miał MIIA:
- wartość opałowa w stanie roboczym min.                          -           20 000 kJ/kg
- zawartość popiołu w stanie roboczym max.                       -                   16 %       
- zawartość siarki w stanie roboczym max.                          -                    0,65 %
- wilgotność w stanie roboczym max.                                   -                      17 %
- zdolność spiekania (metodą Rogi)                                      -  od 5 do 35 wg PN-82/G-97002
f) w przypadku przekroczenia parametrów dopuszczalnych określonych w p-kcie "e", lub niedotrzymania pozostałych parametrów, Wykonawca własnym staraniem odbierze reklamowany węgiel i zrezygnuje z zapłaty. Ponadto Zamawiający może rozwiązać natychmiast umowę z winy Wykonawcy.
 
§ 8
Zasady rozliczeń ilościowych.
1.  Postawą do rozliczeń ilościowych jest waga Zamawiającego.
2. Zamawiający na każde żądanie Wykonawcy udostępni aktualne dokumenty z legalizacji wagi Zamawiającego.
3. Zamawiający może przedstawić wydruki komputerowe z ważenia każdego pojazdu wykonane w godzinach pracy.
 
§ 9
Kary umowne
1.  Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za:
a) odstąpienie od umowy, z powodu okoliczności za które odpowiada Wykonawca, w wysokości: 10 % wartości zamówienia,
b) opóźnienia w realizacji dostaw w wysokości: 0,1 % wartości zamówienia za każdy dzień zwłoki  w stosunku do terminu wykonania harmonogramu, zgodnie z § 2.
2. Zamawiający może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższające   wysokości kar umownych.
 
§ 10
Czas obowiązywania umowy.
Umowa obowiązuje od dnia podpisania do dnia 30.04.2018 r.
 
§ 11
Zmiany umowy.
Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem jej nieważności.   
 
§ 12
Postanowienia końcowe.
1. Strony ustalają, że w sprawach spornych właściwym do rozstrzygnięcia będzie Sąd według siedziby Zamawiającego.
2. W sprawach nieuregulowanych w Umowie stosuje się przepisy kodeksu Cywilnego, a w szczególności przepisy art. 535 Kodeksu Cywilnego i następne oraz ustalenia z przyjętej oferty.
3. Umowa sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.
4. Integralną część umowy stanowi Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia do sporządzenia oferty na dostawę niesortu i miału.  
 
 
 
Wykonawca:                                                                 Zamawiający:
 
 
 

Dokument utworzył(-a):  Zbigniew Kaszałowicz  (14.03.2017)
Dokument wprowadził(-a):  Zbigniew Kaszałowicz  (14.03.2017)
Dokument zatwierdził(-a):  Zbigniew Kaszałowicz  (24.04.2018)
Dokument modyfikował(-a):  Zbigniew Kaszałowicz  (24.04.2018)
 
^ Strony biuletynu wyświetlono:
1524950 razy
Biuletyn HexnetBIP v 1.51 obsługuje: Regionalne Centrum Technik Komputerowych HEXNET Sp. z o.o.
tel. 510612522; e-mail: hexnet@hexnet.pl
^