BIP - www.bip.gov.pl BIP
    
  
 Strona główna     Rejestr zmian   Statystyki   Wyślij   Drukuj 
     
  Informacje podstawowe
  Przedmiot działalności
  Organizacja Spółki
  Organy Spółki
  Struktura własnościowa
  Majątek
  Koncesje
  Finanse
  Taryfy dla ciepła
  Regulamin Świadczenia Usług
  Przetargi
  ∴ Pytania i odpowiedzi
  ∴ Rozstrzygnięcia przetargów
  Dane publiczne
  Kontrole w Spółce
  ∴ Państwowa Inspekcja Pracy
  ∴ Sanepid
  ∴ ZUS
  ∴ Straż pożarna
  Spółka
  ∴ Organy spółki
  ∴ Status spółki
  Oferty pracy
  ∴ Konkurs na stanowisko Dyrektora Zarządu
  Kontakt
  RODO
  Narzędzia
  ∴ Wyszukiwarka
  ∴ Instrukcja
  ∴ Redakcja
  ∴ Zaloguj się
  
 
  «   Przetarg na dostawy węgla niesort w I kwartale 2017r. w archiwum

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
dotyczy zamówienia publicznego udzielanego w trybie przetargu nieograniczonego
Dostawy węgla kamiennego sortymentu niesort
 
ZAMAWIAJĄCY
Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o. , Os. Parkowe 2, 11-700 Mrągowo, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 089 7416936, faks 089 7416594.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.mec.mragowo.pl.

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia są dostawy węgla kamiennego sortymentu niesort pozbawione domieszek kamienia:
Dostawy węgla kamiennego typ 31 lub 32 klasy 23/14/08, sortymentu niesort Kod CPV09111210-5, w ilości 1000Mg, o parametrach:
- wartość opałowa - powyżej 23 000 kJ/kg    
- zawartość popiołu - do 14%
- zawartość siarki - do 0,8 %  
- wilgotność - do 14 %
- granulacja - 0-300 mm
- części lotne (Vdaf) - powyżej 30
- zawartość frakcji powyżej 30 mm - minimum 30% masy

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.11.12.10-5.
Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty wariantowej.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
TERMIN WYKONANIA
Rozpoczęcie: 04.01.2017.
Zakończenie: 31.03. 2017 r.
 
WADIUM
Zamawiający nie wymaga złożenia wadium.

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile to wynika z odrębnych przepisów.
Dla uznania, ze Wykonawca spełnia warunek kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile to wynika z odrębnych przepisów, Zamawiający wymaga by Wykonawca złożył aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
2) Sytuacja ekonomiczna lub finansowa.
Dla uznania, ze Wykonawca spełnia warunek sytuacji ekonomicznej lub finansowej, Zamawiający wymaga, by Wykonawca wykazał posiadanie opłaconej polisy ubezpieczeniowej lub innego niezbędnego dokumentu, potwierdzającego że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę ubezpieczenia nie niższą niż 100.000,00 zł..
3) Zdolność techniczna lub zawodowa.
Dla uznania, że Wykonawca spełnia warunek posiadania zdolności technicznej lub zawodowej, Zamawiający wymaga by wykazał, iż wykonał z należytą starannością, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert trzech dostaw węgla kamiennego o wartości rocznej nie niższej niż 300 000,00 zł, z podaniem ich wartości, dat wykonania i podmiotów na rzecz których dostawy zostały wykonane oraz załączenie dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie: 

INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 25 i 25A UST. 1 USTAWY
1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
- aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
- wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
- opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22a ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:
- opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;
2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
- oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu;
- oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania;
- wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy.
3) Dokumenty podmiotów zagranicznych.
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
4) Wykonawca w terminie trzech dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust 5 Pzp, obowiązany jest przekazać zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634), jeżeli w danym postępowaniu wykonawcy należący do tej samej grupy kapitałowej złożyli odrębne oferty. Wraz ze złożeniem oświadczenia wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia.

INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM
W zakresie potwierdzenia, że dostawy odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć: Certyfikat jakościowy posiadanego węgla (napisany w języku polskim lub przetłumaczony na język polski), stwierdzający ze spełnia on wymagania stawiane przez Zamawiającego.

INNE DOKUMENTY (jeśli są niezbędne)

1. Zobowiązanie podmiotów oddających do dyspozycji wykonawcy niezbędne zasoby;
3. Pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy.

PROCEDURA
1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
2) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
3) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.mec.mragowo.pl
4) Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o. os. Parkowe 2, 11-700 Mrągowo.
5) Termin składania ofert: 15.12.2016 godzina 11:50, miejsce: Sekretariat Miejskiej Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. os. Parkowe 2, 11-700 Mrągowo, pierwsze piętro. Oferta i załączniki muszą być sporządzone w języku polskim.
6) Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Miejskiej Energetyki Cieplnej os. Parkowe 2, w dniu 15.12.2016 r. o godz. 12.00, w Sali konferencyjnej na drugim piętrze.
7) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Zamawiający oświadcza że:
a) nie zamierza zawierać umowy ramowej,
b) nie przewiduje zamówień uzupełniających,
c) nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów,
d) nie przewiduje aukcji elektronicznej,
e) będzie rozliczał się w walucie polskiej.
f) nie przewiduje udzielić zamówienia w oparciu o art. 67 ust. 1 pkt. 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt. 3.
 
 
.......................................................................
 
.......................................................................
 
.......................................................................             
 
 
 
            Nasz znak: DT-3/       /2016                                                          Mrągowo: 2016-12-06
 
Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o. w Mrągowie w oparciu  o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (z późn. zm.) zaprasza do złożenia oferty na dostawę węgla kamiennego niesort w okresie od styczna 2017 r. do marca 2017 r.
 
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
1. ZAMAWIAJĄCY
Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o., 11-700 Mrągowo os. Parkowe 2,
Tel. 89 741 69-36, telefax: 89 741 65-94,
Regon 510031017, NIP 742-000-06-48, Kapitał zakładowy 4.750.500,-, KRS 0000082783, zwany dalej ,,Zamawiającym”.
 
2. TRYB I ZAKRES UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
1. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 30.000,00 euro, w oparciu o art. 10 ust.1, art. 11 ust. 8 oraz art. 39-46  Prawa zamówień publicznych.
2. Zakres zamówienia obejmuje: dostawa węgla kamiennego typ 31 lub 32 sortymentu niesort klasy 23/14/08, w ilości 1000Mg.
 
3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia są dostawy węgla kamiennego sortymentu niesort pozbawione domieszek kamienia:
Dostawy węgla kamiennego typ 31 lub 32 klasy 23/14/08, sortymentu niesort Kod CPV09111210-5 o parametrach:
- wartość opałowa                                         -           powyżej 23 000 kJ/kg
- zawartość popiołu                                       -           do 14%
- zawartość siarki                                           -           do 0,8 %
- wilgotność                                                   -           do 14 %
- granulacja                                                    -           0-300 mm
- części lotne (Vdaf)                                          -          powyżej 30
- zawartość frakcji powyżej 30 mm               -           minimum 30% masy

 

Zamawiający nie dopuszcza składanie oferty wariantowej.

Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.

 

 

4. REALIZACJA ZAMÓWIENIA

1. Terminy i harmonogram dostaw:
Terminy:
- od 01.01.2017 r.
- do 31.03.2017 r.
 
Harmonogram dostaw:
miesiąc                        rok                                  wielkość dostawy
                                                           niesort            
- styczeń                     2017                -                       400 Mg          
- luty                             2017                -                       300 Mg          
- marzec                      2017                -                       300 Mg          
                                   Razem:           -                      1000 Mg         
 
2. Miejsce dostawy: Loco skład opału Miejskiej Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. Mrągowo ul. Kolejowa 4 B. 
3. Czas dostawy: Tylko w dni robocze, od poniedziałku do piątku od godz. 700 do godz. 1430.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo jednostronnej zmiany ilości dostawy węgla                          w granicach  20 % całego zamówienia, w  zależności od potrzeb. W tym przypadku nie będzie stosowany § 11 umowy. Zmiana ilości dostarczonego węgla kamiennego nie wpłynie na dodatkowe skutki finansowe i prawne dla Zamawiającego.
5. Rozliczenie ilościowe dostawy odbywać się będzie na podstawie zestawienia ważeń poszczególnych pojazdów (wydruków komputerowych) przeprowadzanych na zalegalizowanej wadze samochodowej znajdującej się na składzie opału Miejskiej Energetyki Cieplnej w Mrągowie.
6. Wykonawca dostarczać będzie węgiel wyłącznie transportem samochodowym. Dziennie nie może być dostarczone więcej niż 100 Mg niesortu.  
7. Węgiel niesort będzie dostarczany po zamówieniu telefonicznym lub faxowym z terminem realizacji nie dłuższym niż 48 godzin.
 
5. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA WARUNKÓW
1. O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1.1 Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile to wynika z odrębnych przepisów;
Dla uznania, ze Wykonawca spełnia warunek kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile to wynika z odrębnych przepisów, Zamawiający wymaga by Wykonawca złożył aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
1.2 Sytuacji ekonomicznej lub finansowej.
Dla uznania, ze Wykonawca spełnia warunek sytuacji ekonomicznej lub finansowej, Zamawiający wymaga, by Wykonawca wykazał posiadanie opłaconej polisy ubezpieczeniowej lub innego niezbędnego dokumentu, potwierdzającego że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę ubezpieczenia nie niższą niż 100.000,00 zł..

 
 
1.3 Zdolność techniczna lub zawodowa.
Dla uznania, że Wykonawca spełnia warunek posiadania zdolności technicznej lub zawodowej, Zamawiający wymaga by wykazał, iż wykonał z należytą starannością, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert trzech dostaw węgla kamiennego o wartości rocznej nie niższej niż 300 000,00 zł, z podaniem ich wartości, dat wykonania i podmiotów na rzecz  których  dostawy  zostały  wykonane  oraz załączenie dowodów, czy zostały wykonane
lub są wykonywane należycie: 
1.4. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu  do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu                 zamówienia.
1.5 Wykonawca złoży wraz z ofertą certyfikat jakościowy posiadanego węgla (napisany w języku polskim lub przetłumaczony na język polski), stwierdzający ze spełnia on wymagania stawiane przez Zamawiającego. 
2. Ocena potwierdzenia, czy Wykonawca wykazał spełnienie warunków zawartych w ust. 1.1 – 1.5, nastąpi na podstawie wymaganych i załączonych przez Wykonawcę do oferty dokumentów i oświadczeń, wymienionych w Rozdziale 6 ust. 2 SIWZ. Z dokumentów i oświadczeń musi wynikać, że Wykonawca spełnia warunek udziału na dzień składania ofert. Nie wykazanie w wystarczający sposób potwierdzenia spełnienia tego warunku spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania po wyczerpaniu czynności wezwania do uzupełnienia dokumentów.
3. Jeżeli Wykonawca wykaże, że spełnia warunki udziału w postępowaniu o których mowa w ust. 1, polegając na zasobach innych podmiotów, a nie udowodni, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi na czas realizacji zamówienia, Zamawiający wykluczy Wykonawcę z postępowania o udzielenie zamówienia w oparciu o przesłankę zawartą w art. 24 ust. 1 pkt. 12 ustawy UZP.
4. Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego wykaże, że brak jest podstaw do jego wykluczenia z powodu niespełnienia warunków o których mowa w art. 24 ust.12 ustawy PZP. Ocena tego warunku nastąpi na podstawie załączonych do oferty przez wykonawcę dokumentów i oświadczeń, wymienionych w Rozdziale 6 ustęp 4 SIWZ.  Nie wykazanie w wystarczający sposób potwierdzenia braku podstaw niespełnienia warunku z art. 24 ust. 1, spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania na mocy art. 24 ust. 12 po wyczerpaniu czynności wezwania do uzupełnienia dokumentów.
5. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uzna się za odrzuconą zgodnie z treścią art. 24 ust. 4 ustawy.
6. W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy spełniający wymogi określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest do:
a) złożenia oświadczenia o wyrażeniu zgody na zawarcie umowy zgodnie z zaproponowanym wzorem umowy.
b) złożenia pisemnej oferty w zamkniętej kopercie i opracowanej zgodnie z rozdziałem 10 oraz w miejscu i terminie określonym w rozdziale 11 niniejszej specyfikacji,
d) spełnienie wymagań i warunków określonych w rozdziale 5 i 6 specyfikacji.
7. Ocena spełnienia wymogów udziału w postępowaniu odbywać się będzie poprzez analizowanie pod kontem kompletności, prawidłowości i ważności złożonych dokumentów.
Oferta nie spełniająca wszystkich wymagań formalnych zostanie odrzucona.                                                                                                                                                
 
 
6. WYKAZ DOKUMENTÓW I OŚWIADCZEŃ, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTEPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 25 I 25A UST. 1 USTAWY
1. Sporządzony przez Wykonawcę według wzoru określonego w załączniku nr 1 do SIWZ Formularz ofertowy.
2. W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
a) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
b) wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
c)  opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22a ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia oraz wymagane dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca.
3.  W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
- oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu;
- oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania;
- wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy.
4.  Dokumenty podmiotów zagranicznych.
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
5. Wykonawca w terminie trzech dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust 5 Pzp, obowiązany jest przekazać zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634), jeżeli w danym postępowaniu wykonawcy należący do tej samej grupy kapitałowej złożyli odrębne oferty. Wraz ze złożeniem oświadczenia wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia.

6.  W zakresie potwierdzenia, że dostawy odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć: Certyfikat jakościowy posiadanego węgla (napisany w języku polskim lub przetłumaczony na język polski), stwierdzający ze spełnia on stawiane wymagania.
7. Dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
8. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz                w przypadku innych podmiotów na których polega Wykonawca, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty.
9. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.
10. Pełnomocnictwo do podpisywania oferty i składania ewentualnych wyjaśnień, jeżeli osobą podpisującą nie jest osoba upoważniona na podstawie dokumentu wymienionego  w rozdziale 6 ust. 2a – w oryginale lub poświadczone notarialnie lub opatrzone adnotacją ,,za zgodność z oryginałem” pieczęcią Wykonawcy, imienną pieczątką osoby upoważnionej na podstawie dokumentu wymienionego w punkcie 4b oraz jej podpisem.
11. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na zawarcie umowy zgodnie z zaproponowanym wzorem umowy.
12. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń lub dokumentów lub złożyli je z błędami, do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie. Uzupełnione oświadczenia lub dokumenty powinny potwierdzać spełnienie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu i wymagań Zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.
 
7. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI
1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej w języku polskim.
2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie, za potwierdzeniem odbioru.
3. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, nie później niż na 6 dni, przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynie po wyznaczonym terminie lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może pozostawić wniosek bez rozpatrywania.
4. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże Wykonawcom, którym przekazał SIWZ, bez ujawnienia  źródeł zapytania.
5. Do udzielenia wyjaśnień dotyczących niniejszej specyfikacji upoważnia się Kierownika Działu Technicznego Stanisława Skwarczyńskiego, tel. 89-741-69-36, w dniach pracy, godz. 730 do 1430 i Waldemara Czajkowskiego, tel. 89-741-69-36, w dniach pracy, godz. 730 do 1430.
 
8. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM
Zamawiający nie wymaga złożenia wadium.

9. TERMIN ZWIAZANIA OFERTĄ
1. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni.    
2.  Bieg terminu związania oferta rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
 
 
 
10.  OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
1.Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2. Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
3. Oferta oraz załączniki powinny być napisana w języku polskim, w formie pisemnej, w układzie zgodnym z załączonymi formularzami ofertowymi (zał. nr 1 i 2). Powinny być napisane w sposób czytelny i trwały oraz podpisane przez osobę (osoby) upoważnione do reprezentowania firmy wykonawcy na zewnątrz.
4. W/w dokumenty, mogą być w formie uwierzytelnionej przez składającego ofertę, kopii lub kserokopii.
5. Każda strona oferty musi być ponumerowana kolejnymi numerami w prawym górnym rogu strony i być podpisana u dołu strony przez składającego ofertę.
6. Wszystkie załączniki muszą być ponumerowane kolejnymi numerami w prawym górnym rogu strony i być podpisane na końcu przez składającego ofertę.
7. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty i załączników muszą być parafowane i datowane własnoręcznie przez podpisującego ofertę.
8. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
9. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego na piśmie o wyjaśnienie ustaleń zawartych w niniejszej specyfikacji oraz wątpliwości związanych ze sposobem przygotowania i złożenia oferty.
10. Ofertę należy umieścić w kopercie opatrzonej nazwą i adresem zamawiającego, nazwą i adresem wykonawcy oraz oznaczeniem Oferta na przetarg – „Dostawa węgla kamiennego niesort”, następnie przesłać lub dostarczyć osobiście w miejsce wskazane przez Zamawiającego.
11. Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę, pod warunkiem, że wykonawca złoży powiadomienie na takich zasadach jak złożenie oferty z dopiskiem ZMIANA
12. Koperty oznakowane dopiskiem ZMIANA zostaną otwarte przy otwieraniu oferty wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności dokonania zmian, zostaną dołączone do oferty.
13. Koperta (oferta) oznakowana dopiskiem WYCOFANE nie będzie otwierana. 
11. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
1. Ofertę należy złożyć w sekretariacie Miejskiej Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.   11-700 Mrągowo  os. Parkowe 2,  do dnia  15.12.2016 r. do godziny 1150.
2. Oferta złożona po terminie zostanie niezwłocznie zwrócona Wykonawcy bez jej otwierania.
3. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Miejskiej Energetyki Cieplnej os. Parkowe 2, w dniu 15.12.2016 r. o godz. 12.00, w Sali konferencyjnej na drugim piętrze.
4. Otwarcie ofert jest jawne.
5. Przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
6. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania i warunków płatności zawartych w ofertach.                             
7. Informacje z otwarcia ofert Zamawiający niezwłocznie zamieści na własnej stronie internetowej.
8. W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert, dokona wezwania do uzupełnienia oświadczeń lub dokumentów, poprawi oczywiste omyłki pisarskie, rachunkowe oraz inne pomyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ.
 
 
12. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY
1. Cena 1Mg węgla kamiennego niesort będzie zawierała wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia i będzie podana w polskich złotych (PLN) z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
2. W okresie obowiązywania umowy ceny węgla kamiennego niesort nie ulegną zmianie.
3. Do obliczania ceny oferty należy zastosować następujący sposób:
- podać cenę netto 1 Mg węgla kamiennego sortymentu niesort z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku,
- dodać obowiązującą stawkę podatku VAT,
- uzyskaną cenę brutto za 1 Mg węgla kamiennego sortymentu niesort przemnożyć przez oferowaną ilość Mg, tak otrzymaną wartość podać jako cenę oferty w formularzu ofertowym. Tak obliczona cena oferty będzie podstawiona do wzoru podanego w kryterium oceny ofert.
- podać zastosowaną stawkę VAT.
4. Prawidłowe ustalenie podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy, zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towaru i usług oraz podatku akcyzowym.
5. Zastosowanie przez wykonawcę stawki podatku VAT niezgodnej z obowiązującymi przepisami, Zamawiający potraktuje jako błąd w obliczeniu ceny, co spowoduje odrzucenie oferty.
 
13. KRYTERIA WYBORU OFERTY I SPOSÓB OCENY OFERT
1. Ocena ofert będzie dokonana oddzielnie dla każdego zadania w następujący sposób:
- cena – 100%
- cena oferty będzie oceniana według następującego wzoru:
Wp1  =  R x  
Wp1 – wartość punktowa obliczona do dwóch miejsc po przecinku
R – ranga w ocenie, tj. 100 pkt.
Cnaj. – cena najkorzystniejszej oferty brutto (najtańsza)
Cof. bad. – cena oferty badanej brutto
2. Najkorzystniejsza oferta, to oferta, która uzyskała w sumie najwyższą liczbę punktów.
 
14. FORMALNOŚCI,  JAKIE POWINNY ZOSTAĆ SPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY
1. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi niezwłocznie Wykonawców, którzy złożyli oferty, o:
a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo adres zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w kryterium cena,
b) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,
c) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,
d) terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.
2. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą.
3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą
 
spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy.
 4. W zawiadomieniu wysłanym do Wykonawcy, którego oferta zastała wybrana, Zamawiający określi termin i miejsce zawarcia umowy. Wybrany Wykonawca zobowiązany jest zawrzeć umowę wg załączonego do niniejszej specyfikacji wzoru umowy, w terminie podanym przez Zamawiającego.
W przypadku odmowy podpisania umowy, wybrany Wykonawca traci wadium na rzecz Zamawiającego.
 
15. WZÓR UMOWY
1. Istotne elementy umowy:
a) parametry jakościowe węgla,
b) cena netto,
c) miejsce dostawy,
d) zasady i tryb rozliczeń jakościowych i ilościowych węgla kamiennego,
e) kary umowne.
2. Umowa (umowy), która będzie podpisana w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia, będzie zawierała wszystkie zapisy podane we wzorze umowy stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej specyfikacji, z uwzględnieniem treści ofert.
 
16. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCE WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA – Art. 180 – 198g ustawy Pzp.
1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innym osobom prawnym jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów niniejszej ustawy.
2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności  Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.
3. Wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, czynności podjętych przez Zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez Zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, może wnieść odwołanie do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
4. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia.
5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji na stronie internetowej.
6. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 4 i 5 wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
7. W przypadku wniesienia odwołania dotyczącego treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert.
8. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.
9. W przypadku wniesienia odwołania Zamawiający nie może zawrzeć umowy do czasu ogłoszenia przez Izbę wyroku lub postanowienia kończącego postępowanie odwoławcze, zwanych dalej „orzeczeniem”.
10. Na wyrok Izby lub postanowienie kończące postępowanie odwoławcze przysługuje skarga do sądu.
 
17. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Wykonawca zobowiązany jest do:
a) złożenia pisemnej oferty w zamkniętej kopercie i opracowanej zgodnie z rozdziałem 10 oraz w miejscu i terminie określonym w rozdziale 11 niniejszej specyfikacji,
b spełnienia wymagań i warunków określonych w rozdziale 5 i 6 specyfikacji.
Oferta nie spełniająca wszystkich wymagań formalnych zostanie odrzucona.                                                                                                                                                     
2. Zamawiający oświadcza że:

a) nie dopuszcza składanie ofert częściowych,

c) nie przewiduje zamówień uzupełniających,

d) nie dopuszcza składania ofert wariantowych,

e) nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów,
f) nie przewiduje aukcji elektronicznej,
g) nie zamierza udzielać zaliczek na poczet wykonania zamówienia,
h) zamawiający będzie rozliczał się w walucie polskiej,
i) nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu,
f) nie przewiduje udzielić zamówienia w oparciu o art. 67 ust. 1 pkt. 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt. 3 Pzp.

3. Zamawiający przyzna zamówienie Wykonawcy, którego oferta odpowiada wymaganiom określonym w niniejszej specyfikacji oraz zostanie uznana za najkorzystniejszą.

 
 

Niniejsza specyfikacja stanowią całość z następującymi załącznikami:

1. Załącznik Nr 1 – Formularz ofertowy:

- Załącznik Nr 1 do Formularza ofertowego – Oświadczenie wykonawcy dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu,
- Załącznik Nr 2 do Formularza ofertowego - Oświadczenie wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania,
- Załącznik Nr 3 do Formularza ofertowego – Informacja o przynależności do grupy kapitałowej,
- Załącznik Nr 4 do Formularza ofertowego – Wykaz wykonanych dostaw,
- Załącznik Nr 5 do Formularza ofertowego – Zobowiązanie podmiotów oddających do dyspozycji wykonawcy niezbędne zasoby,

2. Załącznik Nr 2 - Wzór umowy.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
„Formularz  ofertowy”                                                                                Załącznik Nr 1
                                                                                                       do SIWZ z dnia 06.12.2016 r.
..................................................................                                            Strona ......... Stron ..........
..................................................................                                                                                                                 
..................................................................                                 
pełna nazwa i dokładny adres Wykonawcy/              
                                                                             
    

OFERTA OSTATECZNA

 NA DOSTAWĘ WĘGLA KAMIENNEGO NIESORT

W OKRESIE OD STYCZNIA 2017 R. DO MARCA 2017 R.

 
                                                                              Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o.
                                                                              os. Parkowe, 11-700 Mrągowo
 
 
Odpowiadając na zaproszenie do złożenia oferty na ,,Dostawę węgla kamiennego niesort” oferujemy dostawĘ węgla kamiennego typ 31 lub 32* klasy 23/14/08 sortymentu niesort, kod CPV 09111210-5 będącego przedmiotem zamówienia, za cenę:
................................ zł/Mg  +   ................. %VAT =  .......................................  zł/Mg (brutto),
(słownie .................................................................................................................. złotych/Mg),
tj. za łączną cenę: ........................... zł/Mg (brutto) x 4 000Mg  = . ...........................  zł brutto, (słownie ......................................................................................................................... złotych);
1.  Przedmiot  zamówienia wykonamy w terminie:
- rozpoczęcie 04.01.2017 r.
- zakończenie 31.03.2017 r.
2.  Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami zamówienia (SIWZ) i nie wnosimy do nich zastrzeżeń oraz zdobyliśmy niezbędne informacje do przygotowania oferty.
3. Oferowany przez nas przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
4.  Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na okres 30 dni.                                                                                
5. Oświadczamy, że przekazany nam wzór umowy i warunki płatności w niej     zaproponowane zostały przez nas zaakceptowane i zobowiązujemy się, w przypadku      wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy w zaproponowanej formie, miejscu i terminie      wyznaczonym przez Zamawiającego, podane w zawiadomieniu o wyborze Wykonawcy.     Jesteśmy świadomi, że gdyby z naszej winy nie doszło do zawarcia umowy, wniesione      przez nas wadium podlega przepadkowi na rzecz Zamawiającego.
 
 
…………………………………………                              ……………………………………………
Imiona i nazwiska osób uprawnionych                                     Czytelne podpisy osób uprawnionych                 do reprezentowania Wykonawcy                                               do reprezentowania Wykonawcy
 
Strona.......... stron.............
 
6. Zobowiązujemy się do wykonania zamówienia w terminie oraz w sposób zgodny                          z warunkami / parametrami technicznymi i organizacyjnymi określonymi w SIWZ oraz załącznikach do niej.
7. Wyrażamy zgodę na przetwarzanie przez Zamawiającego, uczestników postępowania oraz inne uprawnione podmioty danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz.926, z późna. zm.) zawartych w ofercie oraz w załącznikach do niej.
8.  Do niniejszej oferty załączono:
1)  Oświadczenie wykonawcy dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu  - załącznik nr 1 do Formularza ofertowego,
2) Oświadczenie wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania - załącznik nr 2 do Formularza ofertowego,
3) Informację o przynależności do grupy kapitałowej - załącznik Nr 3 do Formularza ofertowego,
4) Wykaz wykonanych dostaw - załącznik Nr 4 do Formularza ofertowego,
5) Zobowiązanie podmiotów oddających do dyspozycji wykonawcy niezbędne zasoby -  Załącznik Nr 5 do Formularza ofertowego,*
6) Opłaconą polisę/inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia*.
7) Odpis z właściwego rejestru/oświadczenia w zakresie art. 22 ust. 1 ustawy Pzp*,
8) Upoważnienie przedstawiciela (pełnomocnictwo) do reprezentowania Wykonawcy*,
9) Certyfikaty/certyfikat jakościowy posiadanego węgla*,
10) ................................................................................................................................................
11) ................................................................................................................................................
 
* niepotrzebne skreślić
7.  Oferta została złożona na …....  ponumerowanych stronach.
 
 
 
 
……………………………………………               ……………………………………………
  Imiona i nazwiska osób uprawnionych                        Czytelne podpisy osób uprawnionych
      do reprezentowania Wykonawcy                                     do reprezentowania Wykonawcy
 
 
Miejscowość .................................................. data .................................................................
 
 
 
 
 
 
 
 
Załącznik Nr 1 z dn. 06.12.2016 r. do Formularza ofertowego
Zamawiający:
…………………………………………………………………………
(pełna nazwa/firma, adres)
Wykonawca:
…………………………………………………………………………
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)
reprezentowany przez:
…………………………………………………………………………
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do  reprezentacji)
 
 
Oświadczenie wykonawcy
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
 Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),
DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

 
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
pn. Dostawy węgla kamiennego sortymentu niesort prowadzonego przez Miejską Energetykę Cieplną Spółkę z o.o. 11-700 Mrągowo os. Parkowe 2, oświadczam, co następuje:
 
 
INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:
 
Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w rozdziale 5 Specyfikacji istotnych warunków zamówienia z dn. 06.12..2016 r.
…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.
 
                                                                                  …………………………………………
                                                                                                      (podpis)
INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:
Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez zamawiającego w rozdziale 5 Specyfikacji istotnych warunków zamówienia z dn. 06.12..2016 r. polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów: ……………………………………………………………………….
..……………………………………………………………………………………………………………….…………………………………….., w następującym zakresie: …………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… (wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).
 
 
…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.
 
                                                                                  …………………………………………
                                                                                                (podpis)
 
 
 
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:
 
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.
 
…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.
 
                                                                                  …………………………………………
                                                                                                     (podpis)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Załącznik Nr 2 z dn. 06.12.2016 r. do Formularza ofertowego
 
Zamawiający:
………………………………………………………………………………
(pełna nazwa/firma, adres)
 
 
Wykonawca:
………………………………………………………………………………
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)
reprezentowany przez:
………………………………………………………………………………
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)
 
 
 
Oświadczenie wykonawcy
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
 Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),
DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA
 
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
pn. Dostawy węgla kamiennego sortymentu niesort prowadzonego przez Miejską Energetykę Cieplną Spółkę z o.o. 11-700 Mrągowo os. Parkowe 2, oświadczam, co następuje:
 
OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:
 
1.    Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie
art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.
 
…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.
 
                                                                                  …………………………………………
                                                                                                        (podpis)
Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze: ………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..…………………...........………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 
…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.
 
                                                                                  …………………………………………
                                                                                                   (podpis)
 
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:
 
Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: …………………………………………………………… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.
 
…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.
 
                                                                                  …………………………………………
                                                                                              (podpis)
 
[UWAGA: zastosować tylko wtedy, gdy zamawiający przewidział możliwość, o której mowa w art. 25a ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp]
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:
 
Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, będącego/ych podwykonawcą/ami: ……………………………………………………………………..….…… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.
 
…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.
 
                                                                                  …………………………………………
                                                                                                     (podpis)
 
 
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:
 
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.
 
 
…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.
 
                                                                                  …………………………………………
                                                                                                  (podpis)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Załącznik Nr 3 z dn. 06.12.2016 r. do Formularza ofertowego
 
 
INFORMACJA O PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ
dostawa węgla kamiennego sortymentu niesort i miał 2016/2017 r.
Wykonawca w terminie trzech dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust 5 Pzp, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634), jeżeli w danym postępowaniu wykonawcy należący do tej samej grupy kapitałowej złożyli odrębne oferty. Wraz ze złożeniem oświadczenia wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia.

 
 
(pieczęć firmy)                                                                   miejscowość, data  ……………………………
Nazwa Wykonawcy: ………………....…………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….
Siedziba Wykonawcy: ………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
Stosownie do treści art. 24 ust 11 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych Dz. U. z 2013r., poz. 907) informuję(my), że:
- nie należymy do żadnej grupy kapitałowej *
- należymy do grupy kapitałowej składającej się z poniższych podmiotów:
……………………………
…………………………..
………………………….. *
* niepotrzebne skreślić
 
 
……………………………………………            ……………………………………………
  Imiona i nazwiska osób uprawnionych                  Czytelne podpisy osób uprawnionych
      do reprezentowania Wykonawcy                                 do reprezentowania Wykonawcy
Załącznik Nr 4 z dn. 06.12.2016 r. do Formularza ofertowego
 
WYKAZ WYKONANYCH DOSTAW
dostawa węgla kamiennego sortymentu niesort 2017 r.
 
 
(pieczęć firmy)                                                                          miejscowość, data …………………………
 
Nazwa Wykonawcy: ………………....……………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………..
Siedziba Wykonawcy: …………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………..
 
W Y K A Z  W Y K O N A N Y C H  D O S T A W
Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw węgla kamiennego w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane.

Zakres dostawy
Nazwa i adres Wykonawcy,
który świadczył dostawę
Nazwa i adres Zamawiającego
na rzecz którego świadczona była dostawa
Data wykonania dostawy
(dzień-miesiąc-rok
Wielkość całkowita
zamówienia
(wartość)
W okresie trzech ostatnich lat minimum trzy dostawy węgla kamiennego o wartości rocznej nie niższej niż 300 000 zł.:
 
 
 
 
 

 
Uwaga: Do wykazu należy dołączyć poświadczenia potwierdzające, że dostawy te zostały wykonane  lub są wykonywane należycie, z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych dostaw okresowych lub ciągłych poświadczenia powinny być wydane nie wcześniej niż na trzy miesiące przed upływem terminu składania ofert. Jeśli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie może uzyskać poświadczenia składa on oświadczenie.                                                                                  
 
 
 
……………………………………………               ……………………………………………
  Imiona i nazwiska osób uprawnionych              Czytelne podpisy osób uprawnionych
      do reprezentowania Wykonawcy                                    do reprezentowania Wykonawcy
Załącznik Nr 5 z dn. 06.12.2016 r. do Formularza ofertowego
 
ZOBOWIĄZANIE PODMIOTÓW
ODDAJĄCYCH DO DYSPOZYCJI WYKONAWCY NIEZBĘDNE ZASOBY
dostawa węgla kamiennego sortymentu niesort 2017 r.
 
 
 
(pieczęć firmy)                                                                           miejscowość, data …………………………
 
Nazwa Wykonawcy: ………………....……………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………..
Siedziba Wykonawcy: …………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………..
            Zobowiązanie określa:
a)      zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu,
b)      sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przez wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia,
c)      charakter stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem,
d)     zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.
 
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..
nazwa  i adres podmiotu oddającego do dyspozycji wykonawcy niezbędne zasoby (tj. innego podmiotu)
zobowiązuje się do oddania do dyspozycji ……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..
nazwa i adres wykonawcy składającego ofertę
niezbędnych zasobów wykazanych:
w załączniku nr … (wiedza i doświadczenie)*
1) ……………………………………………………………………………………………………
2) ……………………………………………………………………………………………………
3) ……………………………………………………………………………………………………
4) ……………………………………………………………………………………………………
W załączniku nr … (potencjał techniczny)*
1) ……………………………………………………………………………………………………
2) ……………………………………………………………………………………………………
3) ……………………………………………………………………………………………………
4) ……………………………………………………………………………………………………
W załączniku nr … (osoby zdolne do wykonania zamówienia)*
1) ……………………………………………………………………………………………………
2) ……………………………………………………………………………………………………
3) ……………………………………………………………………………………………………
4) ……………………………………………………………………………………………………
 
W załączniku nr … (sytuacja ekonomiczna i finansowa)*
1) ……………………………………………………………………………………………………
2) ……………………………………………………………………………………………………
3) ……………………………………………………………………………………………………
4) ……………………………………………………………………………………………………
Do korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia na dostawę węgla kamiennego sortymentu niesort
 
*niepotrzebne skreślić
 
 
 
……………………………………………                            ……………………………………………
  Imiona i nazwiska osób uprawnionych                           Czytelne podpisy osób uprawnionych
      do reprezentowania Wykonawcy                                               do reprezentowania Wykonawcy
 
 
 
 
 
 
 
Załącznik Nr 2 z dn. 06.12.2016 r.
 
,,Wzór umowy”
     U  M  O  W  A  NR ...........
zawarta w dniu …………. r. w Mrągowie, pomiędzy Miejską Energetyką Cieplną Spółka   z o.o. 11-700 Mrągowo, os. Parkowe 2, wpisaną do rejestru przedsiębiorców krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000082783, prowadzonego przez Sąd Rejonowy                w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy KRS, NIP 742-000-06-48, REGON 510031017, kapitał zakładowy 4.819.900 zł,   zwanym dalej „Zamawiającym
reprezentowaną przez Dyrektora Zarządu    – mgr inż. Zbigniewa Kaszałowicza,  
a ...................................................................................................................................................
zwanym dalej „Wykonawcą ”, reprezentowanym przez:
1.  .................................................................................................................................................
treści następującej:
 
§ 1.
Przedmiot umowy.
Przedmiotem umowy są dostawy węgla kamiennego typ 31 lub 32 klasy 23/14/08, sortymentu niesort, Kod CPV 09111210-5, pozbawione domieszek kamienia, o parametrach:
- wartość opałowa                                         -           powyżej 23 000 kJ/kg
- zawartość popiołu                                       -           do 14%
- zawartość siarki                                           -           do 0,8 %
- wilgotność                                                     -           do 14 %
- granulacja                                                      -           0-300 mm
- części lotne (Vdaf)                                          -          powyżej 30
- zawartość frakcji powyżej 30 mm                -           minimum 60% masy
dokonane przez Dostawcę na rzecz Zamawiającego, według harmonogramu dostaw.
 
§ 2
Terminy i wielkości dostaw.
Termin wykonania umowy:
- rozpoczęcie              -           od 04.01.2017 r.
- zakończenie              -           do 31.03.2017 r.
 
Wielkości i terminy dostaw.
Zgodnie z harmonogramem:
miesiąc                        rok                                  wielkość dostawy
- styczeń                      2017                -                      400 Mg          
- luty                             2017                -                      300 Mg          
- marzec                      2017                -                      300 Mg          
Razem:                                              -                      1 000 Mg       
Zamawiający zastrzega sobie prawo jednostronnej zmiany ilości dostawy węgla w granicach  20% całego zamówienia, w  zależności od potrzeb. Zawiadomienie o zmianie ilości dostawy Zamawiający przekazuje Wykonawcy na co najmniej 30 dni przed miesiącem, którego zmiana dotyczy. W tym przypadku nie ma zastosowania § 11 umowy.
 
§ 3.
Obowiązki stron.
 1. Wykonawca zobowiązuje się do:
- terminowych dostaw węgla kamiennego, loco skład opału w Mrągowie ul. Kolejowa 4b, w ilościach i terminach zgodnych z harmonogramem ustalonym w  §  2 "Terminy i wielkości dostaw" - rozliczenie ilościowe dostawy odbywać się będzie na podstawie zestawienia ważeń poszczególnych pojazdów (wydruków komputerowych) przeprowadzanych na zalegalizowanej wadze samochodowej znajdującej się na składzie opału,
- dostaw węgla kamiennego na skład opału Miejskiej Energetyki Cieplnej w dni robocze     (od poniedziałku do piątku), od godz. 700 do godz. 1430
- dostarczania węgla wyłącznie transportem samochodowym, nie więcej niż 100 Mg niesortu              dziennie,
- dostarczania węgla kamiennego sortymentu niesort po zamówieniu telefonicznym lub faxowym z terminem realizacji nie dłuższym niż 48 godzin,
- przeniesienie na Zamawiającego własności dostarczanego węgla kamiennego,
2. Zamawiający zobowiązuje się do:
- odbioru dostarczanego węgla kamiennego w uzgodnionych ilościach i terminach,
- terminowej zapłaty w uzgodnionej wysokości za dostarczony przez Wykonawcę węgiel kamienny.
3. Strony zobowiązują się współpracować ze sobą, dokładając najwyższej staranności w przestrzeganiu szczegółów techniczno-organizacyjnych i proceduralnych określonych  w umowie.
 
§ 4
Parametry węgla.
Ustala się następujące parametry dostarczanego węgla typ 31 lub 32 klasy 23/14/08, sortymentu niesort:
- wartość opałowa                                         -           powyżej 23 000 kJ/kg
- zawartość popiołu                                       -           do 14%
- zawartość siarki                                           -           do 0,8 %
- wilgotność                                                     -           do 14 %
- granulacja                                                      -           0-300 mm
- części lotne (Vdaf)                                         -           powyżej 30
- zawartość frakcji powyżej 30 mm               -           minimum 30% masy
 
§ 5
Cena węgla kamiennego.
1. Dla wyszczególnionych w § 2 dostaw, zgodnych z parametrami podanymi w § 4 i terminu płatności 30 dni od daty dostawy węgla kamiennego, strony ustaliły cenę węgla kamiennego klasy 23/14/08 sortymentu niesort będącego przedmiotem zamówienia, w wysokości:
 ................................ zł/Mg  +   ................. %VAT=  ........................................ zł /Mg (brutto),  
 (słownie ................................................................................................................. złotych/Mg),
Łączna cena za realizację dostaw wynosi:  ..................................... zł +   ................ %VAT =  ..................................... zł (brutto), (słownie ...............................................................................
……………………………………………………………………………………….... złotych).
 
 
 
Podana cena obowiązuje loco skład opału ul. Kolejowa 4b w Mrągowie.
W okresie obowiązywania umowy, Zamawiający nie dopuszcza możliwości zmiany ceny netto węgla kamiennego.
 
2. W przypadku niedotrzymania terminów dostaw ustalonych w harmonogramie § 2, Zamawiający zakupi węgiel u innego dostawcy, a różnicą ceny obciąży Wykonawcę.
 
§ 6
Zapłata.
1. Podstawą zapłaty za dostarczony węgiel kamienny Zamawiającemu, będzie faktura VAT  wystawiona przez Wykonawcę.
2. Wykonawca będzie wystawiał fakturę VAT oddzielnie na każdą przesyłkę węgla kamiennego. Faktura winna określać tonaż oraz deklarowane parametry jakościowe (wartość opałową, zawartość popiołu, zawartość siarki, wilgotność), dla danej dostawy według obowiązujących norm określających klasę węgla.
3. Zapłata nastąpi w formie przelewu z konta bankowego Zamawiającego na rachunek wskazany przez Wykonawcę w terminie 30 dni od daty dostawy węgla kamiennego.
4. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktur VAT bez podpisu.
 
§ 7
Zasady i tryb rozliczeń jakościowych węgla kamiennego.
1. Wraz z pierwszą dostawą węgla Wykonawca dostarcza certyfikat wyniku badań jakościowych węgla dostarczanego na plac składowy Zamawiającego, wykonany przez akredytowane laboratorium posiadające akredytacje na pobieranie i badanie próbek (AK i AB). Dostarczony dokument będzie podstawą do rozliczeń jakościowych
2. Certyfikat winien zawierać następujące parametry dostarczonego węgla:
- ciepło spalania
- wartość opałową                                         
- zawartość popiołu                           
- zawartość siarki                              
- wilgotność w stanie roboczym                   
- wilgotność w stanie analitycznym
- części lotne (Vdaf)                            
- zdolność spiekania (metodą Rogi)                                                  
- temperatura mięknięcia TB (atm. red.).      
3. W przypadku rozbieżności wyników badań Zamawiającego, a certyfikatem jakości      Wykonawcy, Zamawiający wykona badanie dodatkowe zlecając je niezależnej firmie.To badanie będzie stanowiło postawę do rozliczeń jakościowych. Koszt badania pokrywa      Wykonawca, w przypadku gdy badanie wykaże niezgodność dostarczonej próbki węgla kamiennego z deklarowaną jakością (certyfikatem).
4.  Ustala się graniczny 14 dniowy termin składania reklamacji licząc od dnia dostawy.
5.  Strony rozliczają parametry dostarczanego i odebranego węgla kamiennego na podstawie:
a) certyfikatu jakości, o ile potwierdziły go badania w laboratorium Zamawiającego,  
b) niezależnego badania o ile wystąpią różnice pomiędzy certyfikatem jakości     dostarczonym przez Wykonawcę, a badaniem laboratoryjnym Zamawiającego,
c) Ustala się, że parametrom węgla kamiennego odpowiadają graniczne przedziały:
·         parametrom węgla kamiennego klasy 23/14/08 sortymentu niesort:   
- kaloryczność                                               -           23 000 kJ/kg               do        23 999 kJ/kg
- popiół                                                          -                                              do        14  % 
- siarka                                                           -                                              do        0,8  %
- wilgotność w stanie roboczym                    -                                              do         14  %
- zawartość frakcji powyżej 30 mm               -                                              powyżej 30% masy
d) zawyżenie kaloryczności lub zaniżenie zawartości popiołu, siarki i wilgotności, nie   powoduje zobowiązań Zamawiającego wobec Wykonawcy i nie ma wpływu na zmianę       ceny,
e) zaniżenie kaloryczności o 100 kJ/kg powoduje zmniejszenie ceny netto o 1,5 zł/tonę za  rozpoczęte każde 100 kJ/kg,
f) zawyżenie zawartości popiołu o 0,5 % powoduje zmniejszenie ceny o 3 zł/tonę za rozpoczęte każde pięć dziesiąte procenta przekroczenia,
g) przekroczenie zawartości siarki o 0,05 % powoduje zmniejszenie ceny o 5 zł/tonę za rozpoczęte każde pięć setne procenta przekroczenia,
h) zawyżenie zawartości wilgotności o 1 % powoduje zmniejszenie ceny o 3 zł/tonę za rozpoczęty każdy procent przekroczenia,
i) strony ustalają dopuszczalne parametry techniczne węgla kamiennego sortymentu niesort klasy 23/14/08:
- wartość opałowa min.                                                         -           22 000 kJ/kg
     - zawartość popiołu  max.                                                -                      16 %       
     - zawartość siarki max.                                                     -                      0,9 %
     - wilgotność (w stanie roboczym)                                    -                      16 %
    - zawartość frakcji powyżej 30 mm                                             -            poniżej 25 %
j) w przypadku przekroczenia parametrów dopuszczalnych określonych w p-kcie "i", lub niedotrzymania pozostałych parametrów, Wykonawca własnym staraniem odbierze reklamowany węgiel i zrezygnuje z zapłaty. Ponadto Zamawiający może rozwiązać natychmiast umowę z winy Wykonawcy.
 
§ 8
Zasady rozliczeń ilościowych.
1.  Postawą do rozliczeń ilościowych jest waga Zamawiającego.
2. Zamawiający na każde żądanie Wykonawcy udostępni aktualne dokumenty z legalizacji wagi Zamawiającego.
3. Zamawiający może przedstawić wydruki komputerowe z ważenia każdego pojazdu wykonane w godzinach pracy.
 
§ 9
1.  Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za:
a) odstąpienie od umowy, z powodu okoliczności za które odpowiada Wykonawca,  w wysokości: 10 % wartości zamówienia,
b) opóźnienia w realizacji dostaw w wysokości: 0,1 % wartości zamówienia za każdy dzień zwłoki  w stosunku do terminu wykonania harmonogramu, zgodnie z § 2.
2. Zamawiający może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższające   wysokości kar umownych.
 
§ 10
Czas obowiązywania umowy.
Umowa obowiązuje od dnia podpisania do dnia 30.04.2017 r.
 
§ 11
Zmiany umowy.
Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem jej nieważności.   
 
§ 12
Postanowienia końcowe.
1. Strony ustalają, że w sprawach spornych właściwym do rozstrzygnięcia będzie Sąd według siedziby Zamawiającego.
2. W sprawach nieuregulowanych w Umowie stosuje się przepisy kodeksu Cywilnego, a w szczególności przepisy art. 535 Kodeksu Cywilnego i następne oraz ustalenia z przyjętej oferty.
3. Umowa sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.
4. Integralną część umowy stanowi Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia do sporządzenia oferty na dostawę niesortu.
 
 
Wykonawca:                                                                                               Zamawiający:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dokument utworzył(-a):  Zbigniew Kaszałowicz  (07.12.2016)
Dokument wprowadził(-a):  Zbigniew Kaszałowicz  (07.12.2016)
Dokument zatwierdził(-a):  Zbigniew Kaszałowicz  (24.04.2018)
Dokument modyfikował(-a):  Zbigniew Kaszałowicz  (24.04.2018)
 
^ Strony biuletynu wyświetlono:
1524994 razy
Biuletyn HexnetBIP v 1.51 obsługuje: Regionalne Centrum Technik Komputerowych HEXNET Sp. z o.o.
tel. 510612522; e-mail: hexnet@hexnet.pl
^