BIP - www.bip.gov.pl BIP
    
  
 Strona główna     Rejestr zmian   Statystyki   Wyślij   Drukuj 
     
  Informacje podstawowe
  Przedmiot działalności
  Organizacja Spółki
  Organy Spółki
  Struktura własnościowa
  Majątek
  Koncesje
  Finanse
  Taryfy dla ciepła
  Regulamin Świadczenia Usług
  Przetargi
  ∴ Pytania i odpowiedzi
  ∴ Rozstrzygnięcia przetargów
  Dane publiczne
  Kontrole w Spółce
  ∴ Państwowa Inspekcja Pracy
  ∴ Sanepid
  ∴ ZUS
  ∴ Straż pożarna
  Spółka
  ∴ Organy spółki
  ∴ Status spółki
  Oferty pracy
  ∴ Konkurs na stanowisko Dyrektora Zarządu
  Kontakt
  RODO
  Narzędzia
  ∴ Wyszukiwarka
  ∴ Instrukcja
  ∴ Redakcja
  ∴ Zaloguj się
  
 
  «   Odbiór i zagospodarowanie żużla paleniskowego w archiwum

OGŁOSZENIE
Przetarg nieograniczony na „Odbiór i zagospodarowanie żużla paleniskowego (kod odpadu 10 01 01) wytwarzanego w kotłowni rejonowej ul. Kolejowa 4b w Mrągowie, należącej do Miejskiej Energetyki Cieplnej Spółka z o.o."
 
 
Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o. 11-700 Mrągowo os. Parkowe 2 zaprasza do złożenia oferty na ,,Odbiór i zagospodarowanie żużla paleniskowego (kod odpadu 10 01 01) wytwarzanego w kotłowni rejonowej ul. Kolejowa 4b w Mrągowie.”
 
Postępowanie przetargowe nie jest objęte przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych.
Postępowanie przetargowe jest zorganizowane w trybie przetargu nieograniczonego.
Zakres zamówienia obejmuje odbiór około 1200Mg żużla paleniskowego wytworzonego w kotłach typu WR, ze spalanego miału węglowego w procesie produkcji energii cieplnej.
 
A. Specyfikację istotnych warunków zamówienia zawierającą wymagania w stosunku do Wykonawców można uzyskać w biurze Miejskiej Energetyki Cieplnej 11-700 Mrągowo, os. Parkowe 2, lub ze strony internetowej Zamawiającego.
 
B. Zamawiający:
- nie przewiduje możliwości składania ofert wariantowych,
- nie przewiduje możliwości składania ofert częściowych,
- nie zamierza udzielać zaliczek na poczet wykonania zamówienia,
- będzie rozliczał się w walucie polskiej,
- nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu,
- nie zamierza zawierać umowy ramowej.
 
C. Termin wykonania zamówienia:
- rozpoczęcie – od dnia zawarcia umowy,
- zakończenie -  okres 12 miesięcy, licząc od dnia zawarcia umowy.
 
D. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
1. Opis warunków udziału w postępowaniu
1.1. O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
1.1.1 Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami odpowiednio przygotowanymi i zdolnymi do wykonania przedmiotu Zamówienia.
1.1.2. Posiadają zezwolenie na przetwarzanie lub zbieranie odpadu o kodzie 10 01 01 ważne nie krócej niż do końca okresu obowiązywania umowy (nie dotyczy osób fizycznych lub jednostek organizacyjnych niebędących przedsiębiorcami).
1.1.3. Dostarczyli wymagane dokumenty.       
2. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu.
2.1. Ocena spełniania warunków wymaganych w punkcie 1.1 będzie dokonywana metodą spełnia/nie spełnia. Zamawiający dokona oceny spełniania przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu, na podstawie załączonych dokumentów i oświadczeń. Wykonawcy nie spełniający któregokolwiek z warunków zostaną przez Zamawiającego wykluczeni z postępowania.
2. 2. Dla potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt. 1.1. Wykonawca dostarczy:
2.1. Ad. pkt. 1.1.1 – Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu złożone na formularzu stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ.
2.2. Ad. pkt. 1.1.2 – Potwierdzoną za zgodność z oryginałem kserokopię decyzji na przetwarzanie i/lub zbieranie odpadu o kodzie 10 01 01, ważną nie krócej niż do końca okresu obowiązywania umowy (nie dotyczy osób fizycznych lub jednostek organizacyjnych niebędących przedsiębiorcami – osoby lub jednostki wskażą miejsce i sposób zagospodarowania żużla).
2.3. Ad. pkt. 1.1.3 – Następujące dokumenty:
2.3.1. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Wydruki nie wymagające podpisu będą traktowane jak oryginały (osoby fizyczne załączą następujące informacje: imię i nazwisko; adres zamieszkania; nr dowodu osobistego; nr pesel; nr telefonu).
2.3.2. Dokument potwierdzający ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie przedmiotu zamówienia, ważny przez okres wykonywania przedmiotu umowy (nie dotyczy osób fizycznych).
2.3.3. Pełnomocnictwo do podpisywania oferty i składania ewentualnych wyjaśnień, jeżeli osobą podpisującą nie jest osoba upoważniona na podstawie dokumentu wymienionego                   w 2.3.1..
 
E. Złożenie oferty:
1. Ofertę należy złożyć w sekretariacie Miejskiej Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. 
11-700 Mrągowo  os. Parkowe 2  do dnia  05.08.2016r. do godziny 11:50.
2. Jedynym kryterium oceny ofert jest cena, znaczenie jej wynosi 100%.
3. Termin związania ofertą wynosi 30 dni licząc od dnia składania ofert.
4. Dodatkowych informacji udzielą: Waldemar Czajkowski, Stanisław Skwarczyński,
Tel. 0-89-741-69-36, w dniach pracy, godz. 7:30 do 12:30.
5. Strona internetowa Zamawiającego na której będzie zamieszczona specyfikacja: www.mec.mragowo.pl
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
.......................................................................
 
.......................................................................
 
.......................................................................            
 
.......................................................................             
 
 
 
 
 
            Nasz znak: DT-3/       /2015                                        Mrągowo: 2016-07-21
 
 
Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o. w Mrągowie zaprasza do złożenia oferty na odbiór i zagospodarowanie żużla paleniskowego (kod odpadu 10 01 01)
 
 
 
 
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
 (SIWZ)
 
dotyczy postępowania przetargowego na udzielenie zamówienia pn.:
 
„Odbiór i zagospodarowanie żużla paleniskowego (kod odpadu 10 01 01) wytwarzanego w kotłowni rejonowej ul. Kolejowa 4b w Mrągowie, należącej do Miejskiej Energetyki Cieplnej Spółka z o.o."
 
 
Postępowanie przetargowe nie jest objęte przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych.
Postępowanie prowadzone jest w oparciu o przepisy ustawy Kodeksu cywilnego.
 
 
1. ZAMAWIAJĄCY
Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o., 11-700 Mrągowo os. Parkowe 2,
Tel. 89 741 69-36, telefax: 89 741 65-94,
Regon 510031017, NIP 742-000-06-48, Kapitał zakładowy 4.750.500,-, KRS 0000082783, zwany dalej ,,Zamawiającym”.
 
2. TRYB I ZAKRES UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
1. Postępowanie przetargowe jest zorganizowane w trybie przetargu nieograniczonego.
2. Zakres zamówienia obejmuje odbiór około 1200Mg żużla paleniskowego wytworzonego w kotłach typu WR, ze spalanego miału węglowego w procesie produkcji energii cieplnej.
3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest odbiór i zagospodarowanie żużla paleniskowego (kod odpadu 10 01 01) wytwarzanego w kotłowni rejonowej ul. Kolejowa 4b w Mrągowie.
2. Zagospodarowanie powinno polegać na odbiorze, transporcie i odzysku/przetwarzaniu w rozumieniu Ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (z późna. zm.).

4. REALIZACJA ZAMÓWIENIA

1. Zagospodarowaniu będzie podlegał żużel w ilościach odpowiadających bieżącym potrzebom Zamawiającego.
1.1 Zamawiający zastrzega sobie prawo jednostronnej zmiany ilości przeznaczonego do odbioru żużla, w granicach do 25 % całego zamówienia, w  zależności od potrzeb. W tym przypadku nie będzie stosowany § 11 umowy. Zmiana ilości odbieranego żużla nie wpłynie na dodatkowe skutki finansowe i prawne dla Zamawiającego.
1.2 Zamawiający poinformuje wskazanego w umowie pracownika Wykonawcy, o konieczności rozpoczęcia zagospodarowania żużla, a także o planowanych do zagospodarowania ilościach, nie później niż 120 godz. przed planowanym rozpoczęciem prac.
1.3 Jednorazowo zgłoszeniu zapotrzebowania ze strony Zamawiającego będzie podlegała partia nie mniejsza niż 100 Mg żużla. Maksymalny dzienny odbiór żużla to 90 Mg, chyba że Strony wspólnie uzgodnią inaczej.
1.4 Odbiór żużla następował będzie z terenu składu żużla Miejskiej Energetyki Cieplnej Spółka z o.o.,  zlokalizowanego w kotłowni rejonowej ul. Kolejowa 4b w Mrągowie.
1.5 Odbiór żużla możliwy będzie po każdorazowym uzgodnieniu ze służbami Zamawiającego.
1.6 Odbiór żużla następował będzie tylko w dni robocze, od poniedziałku do piątku od godz. 700do godz. 1400, środkami transportu podstawionymi na koszt i ryzyko Wykonawcy. Wykonawca zapewni do wykonania zamówienia sprawne technicznie pojazdy. Pojazdy odbierające żużel wyposażone będą w plandeki zabezpieczające przed pyleniem w trakcie transportu.
1.7 Załadunek na pojazdy będzie odbywał się za pomocą ładowarki kołowej na koszt Zamawiającego.
1.8 Ważenie, w tym tarowanie pojazdów, odbywało się będzie na wadze samochodowej  o nośności 60 ton, na koszt Zamawiającego.
1.9. Rozliczenie ilościowe odbioru żużla odbywać się będzie na podstawie zestawienia ważeń poszczególnych pojazdów (wydruków komputerowych) przeprowadzanych na zalegalizowanej wadze samochodowej znajdującej się na składzie opału Miejskiej Energetyki Cieplnej w Mrągowie.
2. Czas trwania umowy:
Zamówienie zostanie udzielone na okres 1 roku od dnia podpisania umowy, z możliwością przedłużenia na kolejny rok,
3. Terminy realizacji:
Rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy: od dnia zawarcia umowy.
Zakończenia realizacji przedmiotu umowy: okres 12 miesięcy, licząc od dnia zawarcia umowy.
 
5. WARUNKI UDZIAŁU W  POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA WARUNKÓW
1. Opis warunków udziału w postępowaniu
1.1. O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
1.1.1 Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami odpowiednio przygotowanymi i zdolnymi do wykonania przedmiotu Zamówienia.
1.1.2. Posiadają zezwolenie na przetwarzanie lub zbieranie odpadu o kodzie 10 01 01 ważne nie krócej niż do końca okresu obowiązywania umowy (nie dotyczy osób fizycznych i jednostek organizacyjnych nie będących przedsiębiorcami – Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie listy rodzajów odpadów, które posiadacz odpadów może przekazywać osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym niebędącym przedsiębiorcami, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku Dz. U. z 2008r. nr 235 poz. 1614).
1.1.3. Dostarczyli wymagane dokumenty.
2. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu.
2.1. Ocena spełniania warunków wymaganych w punkcie 1.1 będzie dokonywana metodą spełnia/nie spełnia. Zamawiający dokona oceny spełniania przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu, na podstawie załączonych dokumentów i oświadczeń. Wykonawcy nie spełniający któregokolwiek z warunków zostaną przez Zamawiającego wykluczeni  z postępowania.
2. 2. Dla potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt. 1.1. Wykonawca dostarczy:
2.1. Ad. pkt. 1.1.1 – Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu złożone na formularzu stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ.
2.2. Ad. pkt. 1.1.2 – Potwierdzoną za zgodność z oryginałem kserokopię decyzji na przetwarzanie i/lub zbieranie odpadu o kodzie 10 01 01, ważną nie krócej niż do końca okresu obowiązywania umowy (nie dotyczy osób fizycznych lub jednostek organizacyjnych niebędących przedsiębiorcami – osoby fizyczne i jednostki wskażą miejsce i sposób zagospodarowania żużla).
2.3. Ad. pkt. 1.1.3 – Następujące dokumenty:
2.3.1. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Wydruki nie wymagające podpisu będą traktowane jak oryginały (osoby fizyczne załączą następujące informacje: imię i nazwisko; adres zamieszkania; nr dowodu osobistego; nr pesel; nr telefonu).
2.3.2. Dokument potwierdzający ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie przedmiotu zamówienia, ważny przez okres wykonywania przedmiotu umowy (nie dotyczy osób fizycznych lub jednostek organizacyjnych niebędących przedsiębiorcami).
2.3.3. Pełnomocnictwo do podpisywania oferty i składania ewentualnych wyjaśnień, jeżeli osobą podpisującą nie jest osoba upoważniona na podstawie dokumentu wymienionego w 2.3.1..
3. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń lub dokumentów lub złożyli je z błędami, do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie. Uzupełnione oświadczenia lub dokumenty powinny potwierdzać spełnienie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu i wymagań Zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.
4. W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert, poprawi oczywiste omyłki pisarskie, rachunkowe oraz inne pomyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ.
5. Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcę, który nie złożył wymaganych dokumentów, oświadczeń lub nie spełnił innych wymagań koniecznych dla udziału w postępowaniu, określonych przez Zamawiającego.
6. Dokumenty wymienione w punkcie 2.3 składa się w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione do reprezentacji.
7. W toku badania i oceny ofert Zamawiający zbada czy oferty nie podlegają odrzuceniu. Zamawiający może odrzucić ofertę, jeżeli:
7.1. Jej treść nie odpowiada wymaganiom określonym w treści specyfikacji,
7.2. Została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu,
7.3. Zawiera istotne błędy w obliczeniu ceny,
7.4. Wykonawca nie zgadza się na poprawienie oczywistej omyłki pisarskiej lub rachunkowej w treści jego oferty,
7.5. Jest nieważna na gruncie obowiązujących przepisów prawa.
 
6. INFORMACJE OGÓLNE
1. Godziny urzędowania: dni robocze, godziny 7:00 do 15:00.
2. Strona internetowa: www.mec.mragowo.pl
3. Adres do korespondencji w sprawie Zamówienia: Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o. os. Parkowe 2, 11-700 Mrągowo.              
4. Faks do korespondencji w sprawie Zamówienia: +48897416594.
 
7. POROZUMIEWANIE SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI
1. Ofertę wraz z Załącznikami należy złożyć wyłącznie w formie pisemnej.
2. Pozostałe wnioski, zawiadomienia oraz informacje mogą być przekazane pisemnie za pomocą telefaksu lub drogą elektroniczną pod warunkiem dostarczenia ich przed upływem wskazanego terminu i pod warunkiem ich czytelności oraz zgodności z oryginałem.
3. Osoby działające w imieniu Zamawiającego, uprawnione do kontaktów z Wykonawcami w zakresie udzielania informacji dotyczących zapisów specyfikacji:
- sprawy ogólne: Waldemar Czajkowski, tel. +48897416936 w. 225, w godzinach 730 do 1430, w dni robocze,
- sprawy techniczne: Stanisław Skwarczyński, tel. +48897416936 w. 214, w godzinach 730 do 1430, w dni robocze, e-mail: techniczny@mec.mragowo.pl.
 
8. WYJAŚNIENIA DOTYCZĄCE TREŚCI SPECYFIKACJI
1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści niniejszej Specyfikacji. Zamawiający zobowiązuje się niezwłocznie udzielić wyjaśnień chyba, że prośba o wyjaśnienie Specyfikacji wpłynęła do Zamawiającego na mniej niż 5 dni roboczych przed terminem składania ofert.
2. Wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące SIWZ należy kierować pisemnie na adres Zamawiającego pocztą, faksem na nr +48897416594, e-mail na adres techniczny@mec.mragowo.pl
3. W przypadku wniesienia zapytania dotyczącego Specyfikacji, Zamawiający zamieści wyjaśnienia na stronie internetowej Zamawiającego www.mec.mragowo.pl na której opublikowano ogłoszenie o postępowaniu. Wyjaśnienia SIWZ są wiążące dla Wykonawców.
4. W przypadku przedłużenia terminu składa ofert, informacja będzie zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego, na której opublikowano ogłoszenie o postępowaniu.
5. Wszelkie wymagania, wyjaśnienia i informacje będą przekazywane Wykonawcom na równych zasadach.
6. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie przed upływem terminu składania Ofert zmienić treść SIWZ. Dokonaną w ten sposób zmianę SIWZ Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej, na której opublikowano ogłoszenie                        o postępowaniu. Zmiana SIWZ jest wiążąca dla Wykonawców.
7. SIWZ należy odczytywać wraz z ewentualnymi modyfikacjami i zmianami wnoszonymi przez Zamawiającego.
8. Zamawiający nie odpowiada za wyjaśnienia udzielane Wykonawcom przez inne osoby niż uprawnione do kontaktowania się z Wykonawcami.
 
9. TERMIN ZWIAZANIA OFERTĄ
1. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni.    
2.  Bieg terminu związania oferta rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
3. Zamawiający może zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 30 dni.
4. Wykonawca, który nie zgodzi się na przedłużenie okresu związania Ofertą zostanie przez Zamawiającego wykluczony z postępowania.
 
10.  OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, w formie papierowej.
2. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ i odnosić się do wszystkich aspektów dotyczących przedmiotu Zamówienia. Wszelkie dodatkowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia należy przedstawić w dodatkowym załączniku do formularza oferty, o ile nie można ich wskazać w formularzu oferty.
3. Ofertę należy przygotować zgodnie z treścią Formularza ofertowego, stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ. Do Oferty należy dołączyć:
a) Dokumenty wymienione w punkcie 5. 2.3.
b) Wykaz podwykonawców, jeżeli Wykonawca przewiduje udział podwykonawców w realizacji zamówienia.
4. Oferta oraz załączniki powinny być napisana w języku polskim, w formie pisemnej, w układzie zgodnym z załączonymi formularzami ofertowymi. Powinny być napisane w sposób czytelny i trwały oraz podpisane przez osobę (osoby) upoważnione do reprezentowania firmy Wykonawcy na zewnątrz.
5. W/w dokumenty, mogą być w formie uwierzytelnionej przez składającego ofertę, kopii lub kserokopii.
6. Każda strona oferty musi być ponumerowana kolejnymi numerami w prawym górnym rogu strony i być podpisana u dołu strony przez składającego ofertę.
7. Wszystkie załączniki muszą być ponumerowane kolejnymi numerami w prawym górnym rogu strony i być podpisane na końcu przez składającego ofertę.
8. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty i załączników muszą być parafowane i datowane własnoręcznie przez podpisującego ofertę.
9. Cena oferty musi być podana cyfrowo i słownie.
10. Wymagane przez niniejszą SIWZ dokumenty, o ile są sporządzone w języku obcym, powinny być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę.
11. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
12. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego na piśmie o wyjaśnienie ustaleń zawartych w niniejszej specyfikacji oraz wątpliwości związanych ze sposobem przygotowania i złożenia oferty.
13. Ofertę należy umieścić w kopercie opatrzonej nazwą i adresem zamawiającego, nazwą  i adresem wykonawcy oraz oznaczeniem Oferta na przetarg – „Odbiór żużla”, następnie przesłać lub dostarczyć osobiście w miejsce wskazane przez Zamawiającego.
14. Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę, pod warunkiem, że Wykonawca złoży powiadomienie na takich zasadach jak złożenie oferty z dopiskiem ZMIANA
15. Koperty oznakowane dopiskiem ZMIANA zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności dokonania zmian, zostaną dołączone do oferty.
16. Koperta (oferta) oznakowana dopiskiem WYCOFANE nie będzie otwierana. 
11. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
Oferta powinna być umieszczona w kopercie, koperta musi być zamknięta, zabezpieczona w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz jej nienaruszalność do terminu otwarcia. Koperta musi być oznakowana nazwą i adresem Wykonawcy oraz opatrzona napisami: Oferta na „Odbiór i zagospodarowanie żużla paleniskowego”; Nie otwierać przed 05.08.2016, godz. 11:50.
1. Ofertę należy złożyć w sekretariacie Miejskiej Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.  11-700 Mrągowo  os. Parkowe 2,  do dnia  05.08.2016 r. do godziny 1150.
2. Oferta złożona po terminie zostanie niezwłocznie zwrócona Wykonawcy bez jej otwierania.
3. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Miejskiej Energetyki Cieplnej os. Parkowe 2, w dniu 05.08.2016 r. o godz. 12.00, w Sali konferencyjnej na drugim piętrze.
4. Otwarcie ofert jest jawne.
5. W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert, dokona wezwania do uzupełnienia oświadczeń lub dokumentów, poprawi oczywiste omyłki pisarskie, rachunkowe oraz inne pomyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ.
 
12. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY ORAZ WARUNKI PŁATNOŚCI
Cena
1. Cena odbioru 1Mg żużla będzie zawierała wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia i będzie podana w polskich złotych (PLN) z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
2. W okresie obowiązywania umowy cena żużla nie ulegnie zmianie.
3. Do obliczania ceny oferty należy zastosować następujący sposób:
- podać cenę netto 1 Mg żużla z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku,
- dodać obowiązującą stawkę podatku VAT,
- uzyskaną cenę brutto za odbiór 1 Mg żużla podać jako cenę oferty w formularzu ofertowym.
Osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne niebędące przedsiębiorcami, podają cenę brutto za 1Mg żużla.
4. Prawidłowe ustalenie podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy, zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towaru i usług oraz podatku akcyzowym.
5. Zastosowanie przez Wykonawcę stawki podatku VAT niezgodnej z obowiązującymi przepisami, Zamawiający potraktuje jako błąd w obliczeniu ceny, co spowoduje odrzucenie oferty.
 
W ofercie Wykonawca zaoferuje cenę jaką zapłaci Zamawiającemu za odbiór 1Mg żużla  lub cenę jaką Zamawiający zapłaci Wykonawcy za odbiór i zagospodarowanie 1Mg żużla.
 
Warunki płatności:
1. Warunki płatności są określone w projekcie Umowy, stanowiącym Załącznik nr 3 do SIWZ.
2. Zapłata nastąpi przelewem bankowym w terminie 30 dni od daty otrzymania bezbłędnie  i prawidłowo wystawionej faktury VAT.
3. Podstawą wystawienia faktur będzie miesięczne zestawienie ilości odebranego przez Wykonawcę żużla, sporządzone na podstawie wystawionych kwitów wagowych, zweryfikowane i zaaprobowane przez Zamawiającego.
4. Za datę zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.
 
13. KRYTERIA WYBORU OFERTY I SPOSÓB OCENY OFERT
1. Kryterium cena – 100%
2. Najkorzystniejsza oferta to ta, która okaże się najkorzystniejsza cenowo dla Zamawiającego.
3. Porównywanie ofert - Zamawiający porówna oferty cenowe będące dla niego kosztem:
a) w przypadku Oferentów będących płatnikami podatku VAT ceny netto,
b) w przypadku osób fizycznych i jednostek organizacyjnych nie będących płatnikami podatku VAT ceny złożonych ofert.
 
14. FORMALNOŚCI,  JAKIE POWINNY ZOSTAĆ SPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY
1. Zamawiający powiadomi o wynikach postępowania wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty.
2. Zamawiający zawrze umowę w terminie nie później niż przed upływem terminu związania ofertą.
3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.
4. Wybrany Wykonawca zobowiązany jest zawrzeć umowę wg załączonego do niniejszej specyfikacji projektu umowy, w terminie podanym przez Zamawiającego.
 
15. PROJEKT UMOWY
1. Istotne dla Stron postanowienia w sprawie zamówienia zostały zawarte w projekcie Umowy, stanowiącym Załącznik nr 3 do SIWZ.
2. Umowa która będzie podpisana w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia, będzie zawierała wszystkie zapisy podane w projekcie umowy,  z uwzględnieniem treści ofert.
 
16. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Wykonawca winien zapoznać się z obiektem i warunkami realizacji robót.
2. Dokumenty dostarczone w ofercie nie podlegają zwrotowi. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku postępowania. Wykonawcy zobowiązują się nie wnosić jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu względem Zamawiającego.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania lub odstąpienia od niego w każdym czasie w części lub w całości bez podania przyczyn.
4. Zamawiający po dokonaniu oceny ofert w celu wyboru najkorzystniejszej oferty zastrzega sobie prawo przeprowadzenia negocjacji handlowych.
5. Wszelkie rozliczenia Wykonawcy z Podwykonawcą obciążają Wykonawcę. Zamawiający nie ponosi żadnej odpowiedzialności i nie może być pozywany w przypadku jakichkolwiek roszczeń Podwykonawcy w stosunku do Wykonawcy.
6. Za szkody spowodowane w trakcie wykonywania przedmiotu zamówienia odpowiada Wykonawca.
7. W zakresie nieuregulowanym w SIWZ stosuje się postanowienia kodeksu cywilnego.
 

Niniejsza specyfikacja stanowią całość z następującymi załącznikami:

Zał. 1. Formularz ofertowy
Zał. 2. Oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
Zał. 3. Projekt Umowy
Formularz  ofertowy”                                                           Załącznik Nr 1
                                                                                                do SIWZ z dnia 21.07.2016 r.
                                                                                             
                                                                                                Strona ......... Stron ..........
……………………..…….………               

               (pieczęć wykonawcy)                                                                   

                                                                                                              

 

OFERTA OSTATECZNA

 NA ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ŻUŻLA PALENISKOWEGO

(KOD ODPADU 10 01 01)

                                                                    
 
OFERTA
dla
Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o. os. Parkowe, 11-700 Mrągowo
 
Złożona przez:
Nazwa...................................................................................................................................................
Siedziba……………………………………………...……………………………………………….
Adres e-mail.........................................................................................................................................
Nr telefonu …………..………………..………    Nr faksu ……..…..………………………………
/w przypadku składania oferty przez wykonawców występujących wspólnie - nazwy (firmy)  i adresy wszystkich podmiotów występujących wspólnie/
 
 
Odpowiadając na zaproszenie do złożenia oferty na „Odbiór i zagospodarowanie żużla paleniskowego (kod odpadu 10 01 01) wytwarzanego w kotłowni rejonowej przy ul. Kolejowej 4b, Miejskiej Energetyki Cieplnej Sp. z o. o w Mrągowie", oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia, za cenę: ................................. zł/1Mg + ......... % VAT = .............................. zł brutto, (słownie: …...……………………………………………………….....…………… złotych/1Mg).*
 
Odpowiadając na zaproszenie do złożenia oferty na „Odbiór i zagospodarowanie żużla paleniskowego (kod odpadu 10 01 01) wytwarzanego w kotłowni rejonowej przy ul. Kolejowej 4b, Miejskiej Energetyki Cieplnej Sp. z o. o w Mrągowie", oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia i zapłacimy Zamawiającemu cenę: ................................. zł/1Mg + ......... % VAT = .............................. zł brutto, (słownie: ……………………………………………...…………… złotych/1Mg).*
 
1.        Wyrażamy zgodę na 30 - dniowy termin płatności.
2.        Dysponujemy odpowiednim sprzętem.
3.        Dyspozycyjność – ……… godzin po zgłoszeniu zapotrzebowania.
4.        Zapoznaliśmy się z otrzymaną Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń.
5.        Jesteśmy związani niniejszą ofertą przez czas wskazany w specyfikacji, tj. przez okres 30 dni, licząc od dnia upływu terminu składania ofert.
 
                                                                                                            ......................................................................
                                /podpisy osób uprawnionych
                             do reprezentowania Wykonawcy/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
Strona.......... stron.............
6.        Umowa zostanie sporządzona na podstawie projektu zapisów umowy, stanowiących Załącznik nr 3 do SIWZ.
7.        Wyrażamy zgodę na przetwarzanie przez Zamawiającego, uczestników postępowania oraz inne uprawnione podmioty danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz.926, z późna. zm.) zawartych w ofercie oraz               w załącznikach do niej.
8.        Wszelką korespondencję w sprawie postępowania o udzielenie zamówienia należy kierować na adres:   ……………………………………………………………………………………................................................................................................................................................................
Osobą prowadzącą sprawę jest ………………………….. ……….………………………...
Numer telefonu………………………………….. Nr. faksu ………………………………..
Adres e-mail……………….. ……………………………………………………….………
 
9.      Załącznikami do niniejszej oferty są:
Załącznik nr 1 - Decyzja na zagospodarowanie i/lub zbieranie odpadów o kodzie 10 01 01 (Oświadczenie - (osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne niebędące przedsiębiorcami wskażą miejsce i sposób zagospodarowania żużla).*
Załącznik nr 2 - Oświadczenie (Załącznik nr 2 do SIWZ).
Załącznik nr 3 - Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (osoby fizyczne załączą następujące informacje: imię i nazwisko; adres zamieszkania; nr dowodu osobistego; nr pesel; nr telefonu).*
Załącznik nr 4 - Dokument potwierdzający ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie przedmiotu zamówienia, ważny przez okres wykonywania przedmiotu umowy (nie dotyczy osób fizycznych lub jednostek organizacyjnych niebędących przedsiębiorcami).*
Załącznik nr 5 – Pełnomocnictwo*
Załącznik nr 6 - Wykaz podwykonawców*
10.  ................................................................................................................................................
11.  ................................................................................................................................................
12.  Oferta została złożona na …....  ponumerowanych stronach.
 
* - niepotrzebne skreślić
 
 
                                                                               ......................................................................
  /podpisy osób uprawnionych
do reprezentowania Wykonawcy/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
 
 
Miejscowość .................................................. data .................................................................
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                Załącznik Nr 2
                                                                                                do SIWZ z dnia 21.07.2016 r.
 
 
 
 
 
OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
o spełnianiu warunków uczestnictwa w postępowaniu przetargowym
 
Składając ofertę w przetargu o udzielenie Zamówienia na wykonanie zadania pn.:
„Odbiór i zagospodarowanie żużla paleniskowego (kod odpadu 10 01 01), wytwarzanego w kotłowni rejonowej przy ul. Kolejowej 4b, Miejskiej Energetyki Cieplnej Sp. z o. o.  w Mrągowie" oświadczamy, że:
 
1. Jesteśmy uprawnieni do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami ustawowymi.
 
2. Posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie, zaplecze materiałowe, potencjał techniczny i ekonomiczny do realizacji zamówienia.
 
3. Znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie Umowy.                                                                                             
 
 
 
...........................dn. ............ 2016 r.
 ............................................................................
                                                                                                (podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                Załącznik Nr 3
                                                                                                do SIWZ z dnia 21.07.2016 r.
 
 
 
 
 
PROJEKT UMOWY nr … /2016
 
Umowa zawarta w dniu …………. r. w Mrągowie, pomiędzy Miejską Energetyką Cieplną Spółka z o.o. 11-700 Mrągowo, os. Parkowe 2, wpisaną do rejestru przedsiębiorców krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000082783, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy KRS, NIP 742-000-06-48, REGON 510031017, kapitał zakładowy 4.750.500 zł,   zwanym dalej „Zamawiającym
reprezentowaną przez Dyrektora Zarządu    – mgr inż. Zbigniewa Kaszałowicza,  
a
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. zwanym dalej „Wykonawcą”, reprezentowanym przez:
1. ………………………………………………………………………………………………
2. ………………………………………………………………………………………………
zwanymi dalej „Stronami”.
 
 
§ 1.
Cel i przedmiot Umowy
1. Na podstawie niniejszej Umowy Wykonawca zobowiązuje się w terminach i za wynagrodzeniem/zapłatą określonym/ą niniejszą Umową do odbioru i zagospodarowania żużla z kotłowni rejonowej przy ul. Kolejowej 4b, Miejskiej Energetyki Cieplnej Sp. z o. o.                         w Mrągowie w orientacyjnej ilości do 1200 Mg rocznie. Zamawiający ma prawo do jednostronnej zmiany ilości przeznaczonego do odbioru żużla, w granicach do 25% całego zamówienia, w  zależności od potrzeb. W tym przypadku nie będzie stosowany § 10 umowy. Zmiana ilości odbieranego żużla nie wpłynie na dodatkowe skutki finansowe i prawne dla Zamawiającego.
2. Integralną część niniejszej Umowy stanowi Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, stanowiąca załącznik do niniejszej Umowy.
3. Przedmiotowy żużel wykorzystywany będzie zgodnie z wydaną i przekazaną Zamawiającemu decyzją na przetwarzanie i/lub zbieranie odpadów – dotyczy przedsiębiorcy/ przedmiotowy żużel wykorzystywany będzie zgodnie z oświadczeniem, w oparciu o Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie listy rodzajów odpadów, które posiadacz odpadów może przekazywać osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym niebędącym przedsiębiorcami, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku Dz. U. z 2008r. nr 235 poz. 1614) – dotyczy osób fizycznych lub jednostek organizacyjnych niebędących przedsiębiorcami.*
4. Wykonawca niniejszą Umowę będzie wykonywał z należytą starannością,  z uwzględnieniem najnowszej wiedzy i metodyki.
5. Wykonawca może posługiwać się Podwykonawcami za zgodą Zamawiającego, przy czym za ich działanie ponosi odpowiedzialność na zasadach określonych niniejszą Umową, jak za działanie własne.      
 
*) niepotrzebne skreślić
§ 2.
Czas trwania Umowy
Niniejsza Umowa zostaje zawarta na okres od daty zawarcia umowy do ………… 2017 r.
 
§ 3.
Rozliczenie
1. Zapłata:
- Za odbiór i zagospodarowanie żużla paleniskowego (kod odpadu 10 01 01) wytwarzanego       w kotłowni rejonowej przy ul. Kolejowej 4b w Mrągowie, Wykonawcy przysługiwać będzie wynagrodzenie ustalone w przyjętej ofercie, w wysokości: ........................ zł/1Mg + ......... % VAT = .............................. zł brutto, (słownie: …...………………………………… …………………………………………………………………………….…. złotych/1Mg), dla której Wykonawca wystawi fakturę dla Zamawiającego*
- Za odbiór i zagospodarowanie żużla paleniskowego (kod odpadu 10 01 01) wytwarzanego         w kotłowni rejonowej przy ul. Kolejowej 4b w Mrągowie, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kwotę w przyjętej ofercie, w wysokości: .......................... zł/1Mg + ....... % VAT = .............................. zł brutto, (słownie: ……………………………………………… ……………………………………………...……………………………..…..… złotych/1Mg), dla której Zamawiający wystawi fakturę dla Wykonawcy*.
2. Podstawą ustalenia należności za zagospodarowany żużel jest cena jednostkowa oraz potwierdzona dokumentami wagowymi ilość żużla odebranego w poszczególnych okresach rozliczeniowych.
3. Zapłata należności nastąpi w terminie zawartym w Umowie, pod warunkiem przedstawienia przez Wykonawcę rzetelnie sporządzonych dokumentów rozliczeniowych (faktura wraz z czytelnie potwierdzonymi kwitami wagowymi).
4. Płatności za wykonany przedmiot Umowy będą regulowane w terminie 30 dni od otrzymania przez Zamawiającego od Wykonawcy oryginału prawidłowo wystawionej faktury  pod warunkiem wywiązania się Wykonawcy z ewidencji przekazania odpadu, zgodnie                 z przepisami powszechnie obowiązującymi i niniejsza Umową. Dniem zapłaty jest dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
5. Należny z tytułu Umowy podatek od towarów i Usług VAT będzie doliczony do ceny netto, zgodnie z obowiązującymi w dniu wystawienia faktury przepisami.
6. Zamawiający oświadcza, że jest podatnikiem podatku od towarów i usług VAT zarejestrowanym pod numerem NIP 742-000-06-48 i upoważnia Wykonawcę do wystawiania zgodnie z Umową i obowiązującymi przepisami faktur VAT bez podpisu Zamawiającego.
*) niepotrzebne skreślić
 
§ 4.
Wykonanie Umowy
1. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji usług zgodnie z wymogami zawartymi w Zarządzeniu Nr 9/2006 r. Dyrektora Zarządu Miejskiej Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Mrągowie z dnia 14 kwietnia 2006 r. w sprawie informowania pracowników obcych firm wykonujących prace na terenie naszego zakładu o występujących zagrożeniach. Zarządzenie jest do wglądu u Zamawiającego.
2. Wszystkie prace muszą być realizowane zgodnie z wymaganiami BHP i p. poż. zawartymi w instrukcjach zamieszczonych  w kotłowni rejonowej. Dokumenty są do wglądu u Zamawiającego.
3. W przypadku zaistnienia jakichkolwiek problemów natury technicznej lub organizacyjnej w trakcie realizacji zlecenia, związanych z odbiorem i zagospodarowaniem żużla Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznej informacji i konsultacji bezpośrednio ze wskazanym przedstawicielem Zamawiającego.
4. Niniejsza Umowa będzie wykonywana sukcesywnie przez okres jej obowiązywania zgodnie z poniższymi ustaleniami.
5. Odbiór żużla będzie miał miejsce po każdorazowym uprzednim uzgodnieniu ze służbami Zamawiającego, w ilościach odpowiadających bieżącym potrzebom Zamawiającego.
6. Zamawiający poinformuje wskazanego w umowie pracownika Wykonawcy o konieczności rozpoczęcia zagospodarowania żużla, a także o planowanych do zagospodarowania ilościach, nie później niż 120 godzin przed planowanym rozpoczęciem prac. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania usługi w terminie wskazanym przez Zamawiającego i w sposób przez niego określony z uwzględnieniem poniższych zapisów.
7. Jednorazowo zgłoszeniu zapotrzebowania ze strony Zamawiającego będzie podlegała partia nie mniejsza niż 100 Mg żużla. Maksymalny dzienny odbiór żużla to 90 Mg, chyba że Strony wspólnie uzgodnią inaczej.
8. Odbiór żużla następował będzie z terenu składowiska żużla zlokalizowanego na terenie kotłowni rejonowej ul. Kolejowa 4b w Mrągowie.
9. Odbiór żużla następował będzie środkami transportu podstawionymi na koszt i ryzyko Wykonawcy. Wykonawca zapewni do wykonania zamówienia sprawne technicznie pojazdy. Pojazdy odbierające żużel wyposażone będą w plandeki zabezpieczające przed pyleniem w trakcie transportu.
10. Załadunek na pojazdy będzie odbywał się za pomocą ładowarki kołowej na koszt Zamawiającego.
11. Ważenie, w tym tarowanie pojazdów, odbywało się będzie na wadze samochodowej zlokalizowanej w pobliżu miejsca załadunku na koszt Zamawiającego.
12. Wykonawca zobowiązany jest do:
a) czytelnego podpisania upoważnienia do odbioru żużla paleniskowego,
b) czytelnego podpisania kwitów wagowych wystawianych na wadze samochodowej Zamawiającego,
c) prawidłowego wypełniania dokumentacji przewozowej.
13. Wykonawca odpowiada za sposób i ilość załadowanego żużla paleniskowego, a po załadunku pojazdu Wykonawca zobowiązany jest do:
a) oczyszczenia pojazdu z żużla znajdującego się poza skrzynią ładunkową w miejscu do tego wskazanym,
b) oplandekowania pojazdu w miejscu do tego wskazanym,
c) poddania się procesowi ważenia pojazdu.
14. Wykonawca odpowiada za DMC (dopuszczalną masę całkowitą) załadowanego żużlem paleniskowym pojazdu, która musi być zgodna z obowiązującymi przepisami dotyczącymi poszczególnych typów pojazdów, a w żadnym przypadku nie może przekroczyć 40 Mg.
15. Odbiory żużla ze wskazanego miejsca na terenie kotłowni rejonowej mogą być realizowane w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 14:00 (o godzinie 14:00 pojazd musi być już załadowany).
16. Zamawiający powiadomi niezwłocznie Wykonawcę o wszelkich okolicznościach, które mogą utrudniać lub uniemożliwić odbiór żużla.
17. Zamawiający wydaje żużel na podstawie imiennych upoważnień wystawianych przez Wykonawcę na każdy odbiór samochodowy oddzielnie lub osobie w inny sposób upoważnionej przez Wykonawcę.
18. Żużel wytworzony przez Zamawiającego staje się własnością Wykonawcy z chwilą zważenia załadowanego środka transportu i wydania Wykonawcy kwitu wagowego.
19. Zamawiający ma prawo do bieżącej kontroli działań Wykonawcy związanych z realizacją Umowy pod względem bezpieczeństwa i higieny pracy oraz warunków ochrony środowiska.
20. Wykonawca zobowiązuje się do gospodarowania żużlem zgodnie z przepisami Prawo ochrony środowiska i Ustawa o odpadach.
21. Wszystkie osoby zatrudniane przez Wykonawcę lub jego podwykonawców, a nie będące pracownikami Wykonawcy, winny być ubezpieczone od następstw nieszczęśliwych wypadków, mogących wystąpić w czasie realizacji Umowy. Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć Zamawiającemu na wezwanie dowód ważności ubezpieczenia przez cały okres realizacji niniejszej Umowy.
 
§ 5.
Kary umowne
1. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić na pierwsze wezwanie Zamawiającego karę umowną w wysokości 50,00 zł za każdy Mg odebranych żużli wykorzystanych niezgodnie z ich przeznaczeniem określonym w § 1 pkt. 3 niniejszej Umowy. Jednocześnie wykonywanie Umowy przez Wykonawcę w sposób sprzeczny z jej postanowieniami i wykorzystanie żużli niezgodne z posiadaną decyzją jest podstawą do natychmiastowego rozwiązania Umowy bez dodatkowych wezwań Zamawiającego.
2. Na wypadek nieodebrania w całości lub w części żużla zgodnie z ustalonym obowiązkiem odbioru Wykonawca upoważnia Zamawiającego do zlecenia zastępczego wykonania odbioru na koszt i ryzyko Wykonawcy.
3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody spowodowane nieprzestrzeganiem postanowień niniejszej Umowy oraz warunków gospodarczego wykorzystania żużli.
4. Rozwiązując Umowę, Zamawiający jest uprawniony do naliczenia kary umownej w wysokości połowy ceny żużla pozostającego potencjalnie do odebrania zgodnie z ustaleniami niniejszej Umowy (§ 1 ust. 1) oraz kolejnych aneksów do Umowy,                                   a Wykonawca zobowiązuje się tę karę umowną niezwłocznie zapłacić na wezwanie Zamawiającego.
5. W każdej sytuacji, gdy szkoda poniesiona przez jedną ze Stron przekracza wysokość ustalonych kar umownych Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.
6. Odpowiedzialność Stron z tytułu nienależytego wykonania lub niewykonania Umowy wyłączają jedynie zdarzenia siły wyższej. Zdarzeniami siły wyższej są zdarzenia zewnętrzne, nagłe, niezależne od woli Stron, których nie można było przewidzieć i którym nie można było zapobiec, a które mają wpływ na wykonanie niniejszej Umowy w ten sposób, że uniemożliwiają wykonanie Umowy w całości lub w części przez pewien okres lub definitywnie.
 
§ 6.
Procedury odbioru
1. Wykonawca przekaże Zamawiającemu kopie stosowanych pozwoleń przed rozpoczęciem odbiorów, a wszelkie zmiany z tym związane uzupełniać będzie na bieżąco.
2. Wykonawca przejmując od Zamawiającego odpad w postaci żużla o kodzie 10 01 01 zobowiązany jest po zakończeniu każdego miesiąca potwierdzić przejęcie odpadu na otrzymanych od Zamawiającego Kartach Przekazania Odpadu i odesłać je Zamawiającemu  w ciągu 7 dni.
3. Dokumenty wagowe z ważeń żużla na wadze Zamawiającego oraz wypełnione Karty Przekazania Odpadu stanowią dokumentację odbioru prac.
 
 
§ 7.
Rozwiązanie Umowy
1. Zamawiający może rozwiązać Umowę w następujących przypadkach:
1.1. Wykonawca opóźnia się z wykonaniem przedmiotu Umowy lub wykonuje go w sposób niezgodny z Umową i pomimo pisemnego wezwania ze strony Zamawiającego do prawidłowego wykonywania Umowy, bądź określającego ostateczny termin wykonania przedmiotu Umowy, nie wykonuje go bądź wykonuje w sposób, który daje uzasadnione przypuszczenie, iż nie wykona Umowy w umówionym terminie lub też nie wykona go w sposób należyty;
1.2. Wykonawca zagospodarowuje odpady w sposób niezgodny z niniejszą Umową lub przepisami prawa powszechnie obowiązującego;
1.3. Wykonawca zaniedbuje lub narusza pozostałe zobowiązania umowne i pomimo wezwania do zaprzestania naruszania z dodatkowym terminem 3 dni nadal zaniedbuje lub narusza zobowiązania wynikające z niniejszej Umowy.
2. Rozwiązanie Umowy może nastąpić wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem nieważności, w terminie określonym przez Zamawiającego w oświadczeniu.
3. W razie rozwiązania Umowy, o którym mowa w ust. 2, Strony Umowy sporządzą  w terminie do 7 dni od daty złożenia oświadczenia o rozwiązaniu, protokół potwierdzający zakres wykonanego a nie zapłaconego przedmiotu Umowy. Protokół będzie stanowić w tym przypadku podstawę do ostatecznego rozliczenia Umowy, przy czym w razie rozwiązania Umowy przez Zamawiającego z przyczyn, o których mowa w ust. 1 Wykonawcy należy się wynagrodzenie wyłącznie za część przedmiotu Umowy, która zgodnie ze sporządzonym Protokołem została przez Zamawiającego odebrana bez zastrzeżeń.
 
§ 8.
Porozumiewanie się Stron
1. Wszelkie istotne zawiadomienia, zapytania lub informacje odnoszące się lub wynikające z wykonywania Umowy, wymagają formy pisemnej.
2. Korespondencję należy kierować na wskazane adresy:
Dla Zamawiającego:
Imię i Nazwisko: ……………………………………………………….
Adres: …………………………………………………………………..
Telefon: ………………………………………………………………...
e-mail: ………………………………………………………………….
Dla Wykonawcy:
Imię i Nazwisko: ……………………………………………………….
Adres: …………………………………………………………………..
Telefon: ………………………………………………………………...
e-mail: ………………………………………………………………….
3. Zmiana przedstawicieli Stron oraz danych teleadresowych, wymienionych w ust. 2 nie wymaga sporządzenia aneksu. Podstawą dokonania zmiany jest pisemne poinformowanie drugiej Strony.
 
§ 9.
Przeniesienie praw lub obowiązków
1. Wykonawca nie może przenieść praw lub obowiązków wynikających z Umowy na osoby trzecie bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Zamawiający nie może przenieść praw lub obowiązków wynikających z Umowy na osoby trzecie bez uprzedniej zgody Wykonawcy wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
 
§ 10.
Zmiany treści Umów
1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści Umowy z wyjątkiem § 1 ust. 1 oraz § 8 ust. 2, wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności, w postaci aneksu do Umowy.
2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany Umowy w następującym zakresie:
2.1. Zmiana terminu wykonania Umowy w przypadku okoliczności uzasadniających dokonanie takiej zmiany a wynikających z przyczyn technicznych lub technologicznych, np. procesów przebiegających u Zamawiającego;
2.2. Zmiana zakresu przedmiotu Umowy (ilości żużla do odbioru w skali roku) w przypadku wystąpienia okoliczności uzasadniających taką zmianę (przykładowo zwiększenie wyrzutu żużla w toku produkcji energii cieplnej, zmiany jakościowej parametrów żużla), z tym że zmiana nie może prowadzić do zwiększenia wynagrodzenia jednostkowego.
 
§ 11.
Postanowienia końcowe
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową będą miały zastosowanie przepisy Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych oraz Kodeksu cywilnego.
2. Wszelkie spory mogące wyniknąć pomiędzy Stronami przy realizowaniu przedmiotu Umowy w przypadku braku możliwości ich polubownego załatwienia będą rozpatrywane przez rzeczowo właściwy sąd powszechny dla siedziby Zamawiającego.
3. Wszelkie oświadczenia, zawiadomienia oraz zgłoszenia dokonywane przez Strony, a wynikające z postanowień niniejszej Umowy winny być dokonywane wyłącznie w formie pisemnej. Do bezpośredniej współpracy w ramach wykonywania niniejszej Umowy są upoważnione osoby podane powyżej.
4. Językiem Umowy i wszelkiej korespondencji Stron jest język polski.
5. Umowa sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.
6. Integralną część umowy stanowi Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia oraz oferta Wykonawcy.
7. Jeżeli przy realizacji niniejszej Umowy okaże się, że jej klauzule nie obejmują problemów, które przy podpisywaniu Umowy były niemożliwe lub trudne do przewidzenia, wtedy Strony zobowiązują się je rozwiązywać ze wzajemną przychylnością, w drodze negocjacji     i kompromisów.
8. Jeżeli jakieś postanowienie Umowy stanie się nieważne, fakt ten nie wpływa na ważność Umowy.
 
Wykonawca                                                                                                Zamawiający
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dokument utworzył(-a):  Zbigniew Kaszałowicz  (26.07.2016)
Dokument wprowadził(-a):  Zbigniew Kaszałowicz  (26.07.2016)
Dokument zatwierdził(-a):  Zbigniew Kaszałowicz  (24.04.2018)
Dokument modyfikował(-a):  Zbigniew Kaszałowicz  (24.04.2018)
 
^ Strony biuletynu wyświetlono:
1525148 razy
Biuletyn HexnetBIP v 1.51 obsługuje: Regionalne Centrum Technik Komputerowych HEXNET Sp. z o.o.
tel. 510612522; e-mail: hexnet@hexnet.pl
^