BIP - www.bip.gov.pl BIP
    
  
 Strona główna     Rejestr zmian   Statystyki   Wyślij   Drukuj 
     
  Informacje podstawowe
  Przedmiot działalności
  Organizacja Spółki
  Organy Spółki
  Struktura własnościowa
  Majątek
  Koncesje
  Finanse
  Taryfy dla ciepła
  Regulamin Świadczenia Usług
  Przetargi
  ∴ Pytania i odpowiedzi
  ∴ Rozstrzygnięcia przetargów
  Dane publiczne
  Kontrole w Spółce
  ∴ Państwowa Inspekcja Pracy
  ∴ Sanepid
  ∴ ZUS
  ∴ Straż pożarna
  Spółka
  ∴ Organy spółki
  ∴ Status spółki
  Oferty pracy
  ∴ Konkurs na stanowisko Dyrektora Zarządu
  Kontakt
  RODO
  Narzędzia
  ∴ Wyszukiwarka
  ∴ Instrukcja
  ∴ Redakcja
  ∴ Zaloguj się
  
 
  «   Zawiadonienie o wyborze oferty na dostawy węgla w archiwum

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
 
dotyczy zamówienia publicznego udzielanego w trybie przetargu nieograniczonego
Dostawy węgla kamiennego sortymentu niesort i miał
 
Publikacja w Dzienniku Urzędowym UE Nr 2016/S 052-086540 z dn. 15.03.2016 r.
Publikacja w BZP Nr BZP 57624-2016 z dn. 15.03.2016 r.
 
 
Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o. w Mrągowie os. Parkowe 2 uprzejmie informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego, na dostawę węgla kamiennego typ 31 lub 32 sortymentu niesort klasy 23/14/08 w ilości  4000 Mg wygrała firma ENERGO Sp. z o.o. 17-100 Bielsk Podlaski, ul. Kleszczelowska 84A, ponieważ zaoferowała najkorzystniejszą ofertę, tj.: na 100 możliwych do uzyskania punktów za  zadanie 1 otrzymała 100,00 punktów. Przewidywany termin zawarcia umowy z firmą ENERGO Spółka z o.o. określamy na dzień 1 czerwca 2016 r.
 
Natomiast na dostawę węgla kamiennego typ 32 sortymentu miał MIIA w ilości 8000 Mg, wygrała firma KTK Polska Sp. z o.o. ul. Okopowa 7, 80-819 Gdańsk, ponieważ zaoferowała najkorzystniejszą ofertę, tj.: na 100 możliwych do uzyskania punktów za zadanie 2 otrzymała 100,00 punktów. Przewidywany termin zawarcia umowy z firmą KTK Polska Spółka z o.o. określamy na dzień 1 czerwca 2016 r.
 
Jednocześnie informujemy, iż na dostawę węgla kamiennego sortymentu niesort i miał oferty złożyły poniższe firmy i uzyskały następującą ilość punktów:
 
Nr oferty
Nazwa Oferenta
Zadanie 1 - Niesort
Zadanie 2 - Miał
Ilość pkt.
Ilość pkt.
1
ENERGO Spółka z o.o.
17-100 Bielsk Podlaski, ul. Kleszczelowska 84A
100
87,98
2
,,WĘGLOPOL” Sp. z o.o.
11-200 Bartoszyce, ul. M. Konopnickiej 2A
Oferta odrzucona
 
 
3
 
Przedsiębiorstwo Handlowo Spedycyjne PETEK Rupik i Tarnówka Sp. Jawna
41-800 Zabrze ul. Dąbrowskiego 2
 
91,97
4
 
KTK Polska Spółka z o.o.
ul. Okopowa 7, 80-819 Gdańsk
86,80
100
5
BARTER COAL Spółka z o.o.
15-281 Białystok, ul. Legionowa 28 lok. 511
79,42
93,74
 
Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o. w Mrągowie, działając zgodnie z wymogami Ustawy Prawo zamówień publicznych, z dnia 29 stycznia 2004 r. tekst jednolity (Dz. U.                 z 9.12.2013 r. poz. 1473 z późn. zm.), odrzuciła ofertę Wykonawcy WĘGLOPOL Sp. z o.o. 11-200 Bartoszyce ul. M. Konopnickiej 2, z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę węgla kamiennego typ 31 lub 32 sortymentu niesort klasy 23/14/08 w ilości 4000 Mg oraz dostawę węgla kamiennego typ 32 sortymentu miał M II A, w ilości 8000Mg, z powodu nie spełnienia warunku udziału w postępowaniu.
Wykonawca został wykluczony z postępowania, na mocy art. 24 ust. 2 pkt. 4 Prawo zamówień publicznych ,,Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców którzy … 4) nie wykazali spełnienia warunków udziału w postępowaniu,” a na mocy art. 24 ust. 4 jego oferta została odrzucona ,,4. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą”.
Uzasadnienie
W Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia z dnia 02.03.2016 r.:
- w rozdziale V pkt. 1 pp. 1.4 wymagaliśmy: ,,Dla uznania, ze Wykonawca spełnia warunek sytuacji ekonomicznej i finansowej, Zamawiający wymaga, by Wykonawca:… wykazał co najmniej posiadanie środków finansowych lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 1.500.000,00 zł:
a) w przypadku złożenia oferty częściowej na zadanie 1 - nie mniejszej niż  500.000,00 zł,
b) w przypadku złożenia oferty częściowej na zadanie 2 - nie mniejszej niż 1.000.000,00 zł”.
W rozdziale VI pkt. 2 pp. c sprecyzowano ,,W celu potwierdzenia, spełnienia przez wykonawców  warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, których opis sposobu spełnienia określony został przez Zamawiającego w rozdziale 5 SIWZ Zamawiający żąda następujących oświadczeń i dokumentów: … c)   informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert”.
 
Wymagaliśmy wykazanie co najmniej posiadanie środków finansowych lub zdolność kredytową w przypadku złożenia oferty częściowej na zadanie 1 – w wysokości nie niższej niż 500.000,00 zł. Z zaświadczenia banku załączonego w złożonej ofercie na stronie 16 wynika iż ,,saldo środków na rachunku wg stanu na 22.02.2016 r. wynosiło 408.271,35 PLN”.
 
Wymagany przez nas warunek udziału w postępowaniu w zakresie sytuacji finansowej Wykonawcy nie został spełniony.
W związku z powyższym postanowiono jak w sentencji.
 

Dokument utworzył(-a):  Zbigniew Kaszałowicz  (13.05.2016)
Dokument wprowadził(-a):  Zbigniew Kaszałowicz  (13.05.2016)
Dokument zatwierdził(-a):  Zbigniew Kaszałowicz  (24.04.2018)
Dokument modyfikował(-a):  Zbigniew Kaszałowicz  (24.04.2018)
 
^ Strony biuletynu wyświetlono:
1525119 razy
Biuletyn HexnetBIP v 1.51 obsługuje: Regionalne Centrum Technik Komputerowych HEXNET Sp. z o.o.
tel. 510612522; e-mail: hexnet@hexnet.pl
^