BIP - www.bip.gov.pl BIP
    
  
 Strona główna     Rejestr zmian   Statystyki   Wyślij   Drukuj 
     
  Informacje podstawowe
  Przedmiot działalności
  Organizacja Spółki
  Organy Spółki
  Struktura własnościowa
  Majątek
  Koncesje
  Finanse
  Taryfy dla ciepła
  Regulamin Świadczenia Usług
  Przetargi
  ∴ Pytania i odpowiedzi
  ∴ Rozstrzygnięcia przetargów
  Dane publiczne
  Kontrole w Spółce
  ∴ Państwowa Inspekcja Pracy
  ∴ Sanepid
  ∴ ZUS
  ∴ Straż pożarna
  Spółka
  ∴ Organy spółki
  ∴ Status spółki
  Oferty pracy
  ∴ Konkurs na stanowisko Dyrektora Zarządu
  Kontakt
  RODO
  Narzędzia
  ∴ Wyszukiwarka
  ∴ Instrukcja
  ∴ Redakcja
  ∴ Zaloguj się
  
 
  «   Dostawa materiałów pędnych i smarnych na 2005r. w archiwum

 

 

OGŁOSZENIE

O   PRZETARGU   NIEOGRANICZONYM

 

I. Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o., 11-700 Mrągowo, os. Parkowe 2, tel. (0-prefix-89)741-69-36, fax (0-89)741-65-94 ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę materiałów pędnych i smarnych  w następujących ilościach oraz o parametrach równoważnych lub nie gorszych niż:

Olej napędowy do silników wysokoprężnych               –          30000 l
Etylina Pb 95                                                                -               230 l
Etylina uniwersalna U 95                                              -               180 l
Nafta                                                                            -                 50 l
Olej silnikowy do silników wysokoprężnych (Superol Cc) -         260 l
Olej silnikowy do silników wysokoprężnych (Falco)    -                 90 l
Olej silnikowy do silników wysokoprężnych (Lotos Disel) -            30 l
Olej silnikowy do silników wysokoprężnych (Mobil super Sc)-       30 l
Olej silnikowy do silników wysokoprężnych (Castrol)   -                 30 l
Olej hydrauliczny (L – HL 32)                                        -               350 l
Olej hydrauliczny (Boxol)                                             -                 80 l
Olej przekładniowy (Hipol)                                           -               150 l
Smar (ŁT 43)                                                                -                 60 kg
Miejsce dostawy – teren miasta Mrągowo.
 
II. SPECYFIKACJA
     Specyfikację można otrzymać nieodpłatnie w siedzibie Miejskiej Energetyki Cieplnej  Spółka z o.o., 11-700 Mrągowo os. Parkowe 2, w pokoju nr 7 w dni robocze  w godz. 7:00÷15:00.
 
III. OFERTY CZĘŚCIOWE I WARIANTOWE

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych i wariantowych.

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 
-         rozpoczęcie po podpisaniu umowy,
-         zakończenie do 31.12.2005 r.
 
 V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTEPOWANIU I SPOSÓB OCENY SPEŁNIANIA
       TYCH WARUNKÓW
A. O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone  w art.  22 pkt. 1 oraz nie podlegają wykluczeniu  na podstawie art. 24 ust. 1 i 2  ustawy z dnia 29.01.2004 r., Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. nr 19, poz. 117), a ponadto:
1. złożą pisemne oferty w terminie i na warunkach określonych w niniejszej specyfikacji, (Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę),
2. spełnią wymagania stawiane Wykonawcy zawarte w SIWZ,
3. złożą oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z art. 22  pkt. 1 (załącznik nr 1 do Formularza ofertowego),
4. złożą oświadczenia o wyrażeniu zgody na zaproponowany projekt umowy.   
B. Sposób oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie polegał na analizie złożonych ofert i odnotowaniu czy Wykonawca je spełnia, bądź nie spełnia.
 
VI. WADIUM

Zamawiający nie wymaga wnoszenia wadium.

 
VII. KRYTERIA OCENY OFERT I ICH ZNACZENIE
Kryterium  oceny:
 Jedynym kryterium wyboru oferty jest cena brutto wyrażona w polskich złotych,     
 zawierającą obowiązujący podatek VAT i  zastosowany upust cenowy, za jaką  
 Wykonawca zobowiązuje się zrealizować zamówienie.
 
VIII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT
        1.  Ofertę należy złożyć w sekretariacie Miejskiej Energetyki Cieplnej
             Sp. z o.o. 11-700 Mrągowo os. Parkowe 2 do dnia 11.10.2004 r. do 
             godz. 11:30. opatrzoną napisem: Oferta - „Dostawa materiałów
             pędnych i smarnych"oraz nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy.
 
IX. ZWIĄZANIE OFERTĄ
       Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni.
 
 
 
Zamieszczono na własnej stronie internetowej dnia: 23.09.2004r,
 
 

Dokument utworzył(-a):  Zbigniew Kaszałowicz  (24.09.2004)
Dokument wprowadził(-a):  Zbigniew Kaszałowicz  (24.09.2004)
Dokument zatwierdził(-a):  Zbigniew Kaszałowicz  (29.04.2005)
Dokument modyfikował(-a):  Zbigniew Kaszałowicz  (29.04.2005)
 
^ Strony biuletynu wyświetlono:
1525114 razy
Biuletyn HexnetBIP v 1.51 obsługuje: Regionalne Centrum Technik Komputerowych HEXNET Sp. z o.o.
tel. 510612522; e-mail: hexnet@hexnet.pl
^