BIP - www.bip.gov.pl BIP
    
  
 Strona główna     Rejestr zmian   Statystyki   Wyślij   Drukuj 
     
  Informacje podstawowe
  Przedmiot działalności
  Organizacja Spółki
  Organy Spółki
  Struktura własnościowa
  Majątek
  Koncesje
  Finanse
  Taryfy dla ciepła
  Regulamin Świadczenia Usług
  Przetargi
  ∴ Pytania i odpowiedzi
  ∴ Rozstrzygnięcia przetargów
  Dane publiczne
  Kontrole w Spółce
  ∴ Państwowa Inspekcja Pracy
  ∴ Sanepid
  ∴ ZUS
  ∴ Straż pożarna
  Spółka
  ∴ Organy spółki
  ∴ Status spółki
  Oferty pracy
  ∴ Konkurs na stanowisko Dyrektora Zarządu
  Kontakt
  RODO
  ∴ Inspektor Ochrony Danych Osobowych
  Narzędzia
  ∴ Wyszukiwarka
  ∴ Instrukcja
  ∴ Redakcja
  ∴ Zaloguj się
  
 
  «   Informacja dotycząca ochrony danych osobowych

Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o. w Mrągowie informuje, iż  z dniem 25 maja 2018 r. rozpoczyna obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (określane popularnie jako „RODO”) oraz uchylona została dyrektywa 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). W związku z powyższym od dnia 25 maja 2018 r. będą Pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez nasza Spółkę.

 

 

Dane osobowe to, zgodnie z RODO, informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Przetwarzanie danych osobowych wymaga podstawy prawnej. RODO w art. 6 przewiduje kilka rodzajów takich podstaw prawnych dla przetwarzania danych.

 

Na podstawie art. 13 RODO informujemy, iż od dnia 25 maja 2018 r. obowiązują  następujące informacje i zasady związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez nasza Spółkę:

1.     Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o. z siedzibą w Mrągowie, 11-700 Mrągowo os. Parkowe 2.

2.     Kontakt w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, poprzez e-mail: biuro@mec.mragowo.pl

3.     Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane:

a)     w celu wykonywania umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, a w zakresie w jakim podanie danych jest fakultatywne – na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);

b)    dla celów wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Miejskiej Energetyce Cieplnej na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym prawa energetycznego oraz przepisów podatkowych i z zakresu rachunkowości – podstawą prawną przetwarzania jest (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);

c)     w celach analitycznych i statystycznych - podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Miejskiej Energetyki Cieplnej (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), uzasadnionym interesem Miejskiej Energetyki Cieplnej jest prowadzenie analizy wyników prowadzonej działalności gospodarczej;

d)    w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Miejskiej Energetyki Cieplnej polegającego na ewentualnym ustaleniu lub dochodzeniu roszczeń lub obronie przed roszczeniami - podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Miejskiej Energetyki Cieplnej (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

4.     Pani/Pana dane osobowe w zakresie numeru REGON i PKD zostały pozyskane z publicznie dostępnych rejestrów. W szczególności dotyczy zawierania umów sprzedaży energii cieplnej i realizacji zamówień (dotyczy wyłącznie umów zawieranych z osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą).

5.     Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane:

a)     dostawcom systemów informatycznych i usług IT,

b)    podmiotom świadczącym na rzecz Miejskiej Energetyki Cieplnej usługi, roboty budowlane i dostawy niezbędne do wykonania zawieranej z Panią/Panem umowy, takie jak obsługa, rozpatrzenie reklamacji, usługi księgowe, fakturowanie i rozliczanie umów, dochodzenie należności, usługi prawne, analityczne i marketingowe,

c)     operatorom pocztowym i kurierom,

d)    bankom  w zakresie realizacji płatności,

e)     organom uprawnionym do otrzymywania Pani/Pana danych na podstawie przepisów prawa.

6.     Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania umowy, a w przypadkach danych podanych fakultatywnie – do czasu wycofania zgody, lecz nie dłużej niż przez okres trwania umowy. Okres przetwarzania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeśli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Miejską Energetykę Cieplną. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa, w tym przepisami o rachunkowości.

7.     Każdą z wyrażonych zgód można wycofać w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Dla celów dowodowych Miejska Energetyka Cieplna prosi
o wycofywanie zgód drogą pisemną lub elektroniczną.

8.     Przysługuje Pani/Panu prawo: dostępu do treści danych oraz żądanie ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych.

9.     Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.

10. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.

11. Podanie danych osobowych jest wymagane przez Miejską Energetykę Cieplą  w celu zawarcia i wykonania umowy, z wyjątkiem danych osobowych, oznaczonych jako fakultatywne, których podanie jest dobrowolne. Konsekwencja niepodania danych osobowych wymaganych przez Miejską Energetykę Cieplą jest brak możliwości zawarcia i wykonania umowy.


Dokument utworzył(-a):  Zbigniew Kaszałowicz  (25.05.2018)
Dokument wprowadził(-a):  Zbigniew Kaszałowicz  (25.05.2018)
Dokument zatwierdził(-a):  Zbigniew Kaszałowicz  (25.05.2018)
Dokument modyfikował(-a):  Zbigniew Kaszałowicz  (25.05.2018)
 
^ Strony biuletynu wyświetlono:
1739368 razy
Biuletyn HexnetBIP v 1.51 obsługuje: Regionalne Centrum Technik Komputerowych HEXNET Sp. z o.o.
tel. 510612522; e-mail: hexnet@hexnet.pl
^