BIP - www.bip.gov.pl BIP
    
  
 Strona główna     Rejestr zmian   Statystyki   Wyślij   Drukuj 
     
  Informacje podstawowe
  Przedmiot działalności
  Organizacja Spółki
  Organy Spółki
  Struktura własnościowa
  Majątek
  Koncesje
  Finanse
  Taryfy dla ciepła
  Regulamin Świadczenia Usług
  Przetargi
  ∴ Pytania i odpowiedzi
  ∴ Rozstrzygnięcia przetargów
  Dane publiczne
  Kontrole w Spółce
  ∴ Państwowa Inspekcja Pracy
  ∴ Sanepid
  ∴ ZUS
  ∴ Straż pożarna
  Spółka
  ∴ Organy spółki
  ∴ Status spółki
  Kontakt
  RODO
  Narzędzia
  ∴ Wyszukiwarka
  ∴ Instrukcja
  ∴ Redakcja
  ∴ Zaloguj się
  
 
  «   Zawiadomienie o wyborze ofert na dostawy węgla w sezonie 2015/2016

Zawiadomienie
o wyborze ofert na dostawy węgla w sezonie 2015/2016
 
 
Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o. w Mrągowie os. Parkowe 2 informuje,                          że w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego, na dostawę węgla kamiennego sortymentu niesort klasy 23/14/08 w ilości 2000 Mg wygrała firma ,,WĘGLOPOL” Spółka z o.o. ul. M. Konopnickiej 2A, 11-200 Bartoszyce, ponieważ zaoferowała najkorzystniejszą ofertę, tj.: na 100 możliwych do uzyskania punktów za  zadanie 1 otrzymała 100,00 punktów. Przewidywany termin zawarcia umowy z firmą ,,WĘGLOPOL” Sp. z o.o., określamy na dzień 9 czerwca 2015 r.
 
Natomiast na dostawę węgla kamiennego sortymentu miał MIIA klasy 22/14/06                  w ilości 10000Mg, wygrała firma BARTER S.A. 15-281 Białystok ul. Legionowa 28, ponieważ zaoferowała najkorzystniejszą ofertę, tj.: na 100 możliwych do uzyskania punktów za zadanie 2 otrzymała 100,00 punktów. Przewidywany termin zawarcia umowy z firmą BARTER S.A. określamy na dzień 9 czerwca 2015 r.
 
Jednocześnie informujemy, iż na dostawę węgla kamiennego sortymentu niesort i miał oferty złożyły poniższe firmy i uzyskały następującą ilość punktów:
 
 
Nr oferty
 
Nazwa Oferenta
 
Zadanie 1 - Niesort
 
Zadanie 2 - Miał
Ilość pkt.
Ilość pkt.
 
1
ENERGO Spółka z o.o.
17-100 Bielsk Podlaski, ul. Kleszczelowska 84A
99,04
99,92
2
EDF Paliwa Sp. z o.o.
ul. Ciepłownicza 1, 31-587 Kraków
oferta odrzucona
3
BARTEX Sp. z o.o.
14-526 Płoskinia, Chruściel 4
Oddział Bydgoszcz, 85-451 Bydgoszcz,
ul Grunwaldzka 207
93,11
96,19
4
LAGRO Sp. z o.o.
ul. Polna 103/105, 87-100 Toruń
-----
91,25
5
KTK Polska Sp. z o.o.
 ul. Okopowa 7, 80-819 Gdańsk
oferta odrzucona
6
BARTER  S.A.
15-281 Białystok, ul. Legionowa 28
-----
100,00
7
,,WĘGLOPOL” Sp. z o.o.
ul. M. Konopnickiej 2A 11-200 Bartoszyce,
100,00
-----
 
Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o. w Mrągowie, działając zgodnie z wymogami Ustawy Prawo zamówień publicznych, z dnia 29 stycznia 2004 r. tekst ujednolicony (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984, 1047, 1473, z 2014 r. poz. 423, 768, 811, 915, 1146, 1232, z 2015 r. poz. 349, 478), odrzuciła ofertę Wykonawcy EDF Paliwa Spółka z o.o. ul. Ciepłownicza 1, 31-587 Kraków. Z uwagi na niespełnienie warunków zawartych w SIWZ Oferta Wykonawcy EDF Paliwa Spółka z o.o. została odrzucona na mocy art. 89 ust.1 pkt. 2 Prawo zamówień publicznych ,,Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli … jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia … ”.
Uzasadnienie
W Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia z dnia 12.03.2015 r. wymagaliśmy:
- w pkt. V pp. 6a - ,,złożenia oświadczenia o wyrażeniu zgody na zawarcie umowy zgodnie               z zaproponowanym wzorem umowy”. Wymaganie to podkreśliliśmy w pkt. VI pp. 11 SIWZ.
- w pkt. IX pp. 1 -  ,,Wykonawca zostaje związany ofertą przez okres 60 dni”
- w pkt. X pp. 2 - ,,Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia”,
- w pkt. XIV pp. 4 - ,, …..Wybrany Wykonawca zobowiązany jest zawrzeć umowę wg  załączonego do niniejszej specyfikacji wzoru umowy, …..”.
W załączniku Nr 1 do SIWZ z dn. 18.03.2013 r. (Formularz ofertowy) wymagaliśmy:
- w pkt. 2 - ,,Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami zamówienia (SIWZ) i nie wnosimy do nich zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty”,
- w pkt. 4 - ,, Oświadczamy,  że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na okres 60 dni”,
 – w pkt. 5 - ,,Oświadczamy, że przekazany nam wzór umowy i warunki płatności w niej zaproponowane zostały przez nas zaakceptowane i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy w zaproponowanej formie, miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego ...”.
W załączniku Nr 2 do SIWZ z dn. 18.03.2013 r. (Wzór umowy) wymagaliśmy:
- w § 6 pkt. 3 - ,,Zapłata nastąpi w formie przelewu z konta bankowego Zamawiającego na rachunek wskazany przez Wykonawcę w terminie 30 dni od daty dostawy węgla kamiennego”.
 
Wykonawca w złożonej ofercie wprowadził następujące zmiany:
Na stronie 5 w złożonej ofercie zamieścił swoje wymagania odmienne od wymagań Zamawiającego, sprzeczne ze specyfikacją, o treści następującej:
,,Oferowany termin płatności, ważność oferty, pozostałe warunki Oferty:
·         Płatność 14 dni od daty dostawy.
·         Oferta pozostaje ważna przy akceptacji zaproponowanych zmian w umowie                       (w załączniku nr 6) lub po uzgodnieniu finalnego brzmienia umowy”.
Na stronie 6 (Oferta ostateczna) zabrakło następujących oświadczeń:
,,4. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na okres 60 dni.
5. Oświadczamy, że przekazany nam wzór umowy i warunki płatności w niej zaproponowane zostały przez nas zaakceptowane i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy w zaproponowanej formie, miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, podane w zawiadomieniu o wyborze Wykonawcy. Jesteśmy świadomi, że gdyby z naszej winy nie doszło do zawarcia umowy, wniesione przez nas wadium podlega przepadkowi na rzecz Zamawiającego”.
Zostało natomiast zamieszczone oświadczenie następującej treści: ,,Oświadczamy, ze oferta wymaga zwrotnego potwierdzenia przez Oferenta”
Na stronach 10, 11 i 12 w złożonej ofercie został zamieszczony Załącznik Nr 6 do Formularza ofertowego. Zostały w nim określone wymagania Wykonawcy odnośnie proponowanych zmian w zapisie wzoru umowy.
 
Wymagaliśmy złożenia oferty ostatecznej oraz zawarcia umowy wg załączonego do specyfikacji wzoru umowy. Wprowadzenie szeregu zmian w złożonej ofercie oraz złożone zastrzeżenie o treści ,,Oferta pozostaje ważna przy akceptacji zaproponowanych zmian                  w umowie (w załączniku nr 6) lub po uzgodnieniu finalnego brzmienia umowy”, stoi                   w wyraźnej sprzeczności z wymaganiami zawartymi w specyfikacji przetargowej, wzorze umowy i punktami nr 4 i nr 5 oferty ostatecznej. W związku z powyższym postanowiono jak w sentencji.
Odrzucona została również oferta Wykonawcy KTK Polska Spółka z o.o. ul. Okopowa 7,                       80-819 Gdańsk. Z uwagi na niespełnienie warunków zawartych w SIWZ Oferta Wykonawcy KTK Polska Spółka z o.o. została odrzucona na mocy art. 24 ust. 2 pkt. 4 Prawo zamówień publicznych ,,Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy: … 4) nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu;”.
Uzasadnienie
W Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia z dnia 12.03.2015 r. wymagaliśmy:
- w pkt. V ust. 1.4 – 1. ,,O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: … 1.4 sytuacji ekonomicznej i finansowej;
Dla uznania, ze Wykonawca spełnia warunek sytuacji ekonomicznej i finansowej, Zamawiający wymaga, by Wykonawca:
- wykazał co najmniej posiadanie środków finansowych lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 2.000.000,00 zł:
a) w przypadku złożenia oferty częściowej na zadanie 1 - nie mniejszej niż  500.000,00 zł,
b) w przypadku złożenia oferty częściowej na zadanie 2 - nie mniejszej niż  1.500.000,00 zł,”.
 
Wykonawca w złożonej ofercie przedłożył opinię bankową:
Na stronie 9 w złożonej ofercie została zamieszczona Opinia Bankowa z następującym zapisem ,,Na dzień 20.03.2015 na godzinę 10:00 stan środków na rachunku bieżącym Firmy prowadzonym w walucie PLN z uwzględnieniem kredytu w rachunku bieżącym wynosi 922.701,07.”
 
Wymagany przez nas warunek udziału w postępowaniu w zakresie sytuacji finansowej Wykonawcy nie został spełniony. W związku z powyższym postanowiono jak w sentencji.
 

Dokument utworzył(-a):  Zbigniew Kaszałowicz  (15.05.2015)
Dokument wprowadził(-a):  Zbigniew Kaszałowicz  (15.05.2015)
Dokument zatwierdził(-a):  Zbigniew Kaszałowicz  (15.05.2015)
Dokument modyfikował(-a):  Zbigniew Kaszałowicz  (15.05.2015)
 
^ Strony biuletynu wyświetlono:
1468966 razy
Biuletyn HexnetBIP v 1.51 obsługuje: Regionalne Centrum Technik Komputerowych HEXNET Sp. z o.o.
tel. 510612522; e-mail: hexnet@hexnet.pl
^