BIP - www.bip.gov.pl BIP
    
  
 Strona główna     Rejestr zmian   Statystyki   Wyślij   Drukuj 
     
  Informacje podstawowe
  Przedmiot działalności
  Organizacja Spółki
  Organy Spółki
  Struktura własnościowa
  Majątek
  Koncesje
  Finanse
  Taryfy dla ciepła
  Regulamin Świadczenia Usług
  Przetargi
  ∴ Pytania i odpowiedzi
  ∴ Rozstrzygnięcia przetargów
  Dane publiczne
  Kontrole w Spółce
  ∴ Państwowa Inspekcja Pracy
  ∴ Sanepid
  ∴ ZUS
  ∴ Straż pożarna
  Spółka
  ∴ Organy spółki
  ∴ Status spółki
  Kontakt
  RODO
  Narzędzia
  ∴ Wyszukiwarka
  ∴ Instrukcja
  ∴ Redakcja
  ∴ Zaloguj się
  
 
  «   Informacja z otwarcia ofert na dostawy węgla w sezonie 2017/2018

Informacje z otwarcia ofert
 
W oparciu o art. 86 ust. 5 ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych                          (z późn. zm.), Miejska Energetyka Cieplna Sp. z o.o. os. Parkowe 2, 11-700 Mrągowo, przedstawia informacje z otwarcia ofert w dn. 21.04.2017 r., złożonych w przetargu nieograniczonym na dostawę węgla kamiennego sortymentu niesort klasy 23/14/08                 w ilości 4000Mg i węgla kamiennego typ 32, sortymentu miał M II A wg PN-82/G-97001, w ilości 10500Mg. Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2017/S 051-094872 w dn. 14.03.2017 r. i w BZP nr 42781 – 2017 w dn. 14.03.2017 r.
 
I. W niniejszym postępowaniu Zamawiający zamierza przeznaczyć kwotę w wysokości 5769315,00 zł brutto na sfinansowanie powyższego zamówienia. Kwota ta zostanie zwiększona proporcjonalnie o potencjalne zwiększenie ilości dostarczanego węgla, do 20%.
 
II. Oferty złożyli następujący Wykonawcy z nw. cenami:
1. SUEK POLSKA Sp. z o.o. ul. Arkońska 6, 80-387 Gdańsk:
- Zadanie 1 - dostawa węgla kamiennego sortymentu niesort: 400,00 zł/Mg + 23% VAT = 492,00 zł/Mg brutto x 4000Mg = 1968000,00 zł brutto.
- Zadanie 2 - dostawa węgla kamiennego typ 32, sortymentu miał M II A: 355,00 zł/Mg + 23% VAT = 436,65 zł/Mg brutto x 10500Mg = 4584825,00 zł brutto.
2. EDF Paliwa Sp. z o.o. ul. Ciepłownicza 1, 31-587 Kraków:
- Zadanie 2 - dostawa węgla kamiennego typ 32, sortymentu miał M II A: 346,00 zł/Mg + 23% VAT = 425,58 zł/Mg brutto x 10500Mg = 4468590,00 zł brutto.
3. ENERGO Sp. z o.o. ul. Kleszczelowska 84A, 17-100 Bielsk Podlaski:
- Zadanie 1 - dostawa węgla kamiennego sortymentu niesort: 380,00 zł/Mg + 23% VAT = 467,40 zł/Mg brutto x 4000Mg = 1869600,00 zł brutto.
- Zadanie 2 - dostawa węgla kamiennego typ 32, sortymentu miał M II A: 347,00 zł/Mg + 23% VAT = 426,81 zł/Mg brutto x 10500Mg = 4481505,00 zł brutto.
4. DAMETA Polska Sp. z o.o. ul. M. Konopnickiej 2A, 11-200 Bartoszyce:
- Zadanie 1 - dostawa węgla kamiennego sortymentu niesort: 370,00 zł/Mg + 23% VAT = 455,10 zł/Mg brutto x 4000Mg = 1820400,00 zł brutto.
5. KTK Polska Spółka z o.o. ul. Okopowa 7, 80-819 Gdańsk:
- Zadanie 1 - dostawa węgla kamiennego sortymentu niesort: 369,00 zł/Mg + 23% VAT = 453,87 zł/Mg brutto x 4000Mg = 1815480,00 zł brutto.
- Zadanie 2 - dostawa węgla kamiennego typ 32, sortymentu miał M II A: 339,00 zł/Mg + 23% VAT = 416,97 zł/Mg brutto x 10500Mg = 4378185,00 zł brutto.
 
III. Termin wykonania zamówienia oraz warunki płatności zawarte w SIWZ zostały zaakceptowane w złożonych ofertach przez wszystkich Wykonawców.
 
Zamawiający przypomina
Wykonawca w terminie trzech dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, obowiązany jest przekazać zamawiającemu oświadczenie                 o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634), jeżeli w danym postępowaniu wykonawcy należący do tej samej grupy kapitałowej złożyli odrębne oferty. Wraz ze złożeniem oświadczenia wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia.

Dokument utworzył(-a):  Zbigniew Kaszałowicz  (24.04.2017)
Dokument wprowadził(-a):  Zbigniew Kaszałowicz  (24.04.2017)
Dokument zatwierdził(-a):  Zbigniew Kaszałowicz  (24.04.2017)
Dokument modyfikował(-a):  Zbigniew Kaszałowicz  (24.04.2017)
 
^ Strony biuletynu wyświetlono:
1469079 razy
Biuletyn HexnetBIP v 1.51 obsługuje: Regionalne Centrum Technik Komputerowych HEXNET Sp. z o.o.
tel. 510612522; e-mail: hexnet@hexnet.pl
^